Click here to load reader

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA POTONGAN · PDF file perempuan, bapa saudara, ibu saudara, anak saudara lelaki, anak saudara perempuan, sepupu, nenek moyang atau cucu cicit.

 • View
  9

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA POTONGAN · PDF file perempuan, bapa saudara, ibu saudara,...

 • LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA

  TARIKH PENERBITAN: 3 DISEMBER 2015

  POTONGAN PERBELANJAAN FAEDAH

  DAN

  PENGIKTIRAFAN PENDAPATAN FAEDAH

  BAGI TRANSAKSI ANTARA ORANG

  BERKAITAN

  KETETAPAN UMUM NO. 9/2015

 • LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA

  POTONGAN PERBELANJAAN FAEDAH

  DAN PENGIKTIRAFAN PENDAPATAN

  FAEDAH BAGI TRANSAKSI ANTARA

  ORANG BERKAITAN

  Ketetapan Umum No. 9/2015

  Tarikh Penerbitan: 3 Disember 2015

  Diterbitkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia

  Edisi pertama © 2015 oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Semua hak cipta terpelihara ke atas Ketetapan Umum ini adalah milik Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Satu salinan cetak atau elektronik boleh dibuat untuk kegunaan peribadi. Firma dan persatuan profesional dibenarkan untuk menggunakan Ketetapan Umum ini untuk tujuan latihan sahaja. Penerbitan semula secara sistemik atau berganda, pengedaran ke pelbagai lokasi melalui elektronik atau cara lain, duplikasi apa-apa bahan dalam Ketetapan Umum ini untuk bayaran atau tujuan komersil, atau pengubahsuaian kandungan Ketetapan Umum adalah dilarang sama sekali.

 • LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA

  POTONGAN PERBELANJAAN FAEDAH

  DAN PENGIKTIRAFAN PENDAPATAN

  FAEDAH BAGI TRANSAKSI ANTARA

  ORANG BERKAITAN

  Ketetapan Umum No. 9/2015

  Tarikh Penerbitan: 3 Disember 2015

  KANDUNGAN MUKA SURAT

  1. Objektif 1

  2. Peruntukan Undang-Undang Berkaitan 1

  3. Tafsiran 1

  4. Layanan Cukai ke atas Perbelanjaan Faedah 2

  5. 6.

  Pengiktirafan Pendapatan Faedah Ringkasan

  12

  21

  KETETAPAN UMUM KETUA PENGARAH

  Seksyen 138A Akta Cukai Pendapatan 1967 [ACP] memperuntukkan bahawa Ketua Pengarah mempunyai kuasa untuk membuat Ketetapan Umum berkenaan dengan pemakaian mana-mana peruntukan dalam ACP. Ketetapan Umum diterbitkan sebagai panduan kepada orang awam dan pegawai Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Ia menggariskan tafsiran Ketua Pengarah berhubung peruntukan tertentu undang-undang cukai dan polisi serta prosedur yang terpakai mengenainya.

  Ketua Pengarah boleh menarik balik, sama ada keseluruhan atau sebahagian daripada Ketetapan Umum ini melalui notis atau dengan penerbitan Ketetapan Umum yang baharu.

  Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri,

  Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.

 • LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA

  POTONGAN PERBELANJAAN FAEDAH

  DAN PENGIKTIRAFAN PENDAPATAN

  FAEDAH BAGI TRANSAKSI ANTARA

  ORANG BERKAITAN

  Ketetapan Umum No. 9/2015

  Tarikh Penerbitan: 3 Disember 2015

  _______________________________________________________________________ Muka surat 1 daripada 24

  1. Objektif

  Objektif Ketetapan Umum (KU) ini adalah untuk menerangkan berkenaan dengan transaksi pinjaman antara orang berkaitan:

  (a) bila perbelanjaan faedah boleh dibenarkan sebagai potongan cukai dalam mengira pendapatan larasan seseorang daripada suatu punca bagi tempoh asas untuk suatu tahun taksiran; dan

  (b) pengiktirafan pendapatan faedah.

  2. Peruntukan Undang-Undang Berkaitan

  2.1 KU ini mengambil kira undang-undang yang berkuat kuasa pada tarikh KU ini diterbitkan.

  2.2 Peruntukan Akta Cukai Pendapatan 1967 (ACP) yang berkaitan dengan KU ini adalah seksyen 2 dan 27, subseksyen 29(3), 33(2) dan 33(4), perenggan 4(c) dan 33(1)(a).

  3. Tafsiran

  Perkataan yang digunakan dalam KU ini mempunyai maksud berikut:

  3.1 “Faedah” adalah pulangan atau pampasan untuk kegunaan atau penahanan

  oleh seseorang sejumlah wang yang dimiliki oleh atau terhutang kepada

  orang.

  3.2 “Saudara” bermaksud ibu bapa, anak (termasuk anak tiri dan anak angkat di

  bawah mana-mana undang-undang), abang atau adik lelaki, kakak atau adik

  perempuan, bapa saudara, ibu saudara, anak saudara lelaki, anak saudara

  perempuan, sepupu, nenek moyang atau cucu cicit.

  3.3 “Orang” termasuk suatu syarikat, suatu kumpulan orang, suatu perkongsian liabiliti terhad dan suatu perbadanan tunggal.

  3.4 “Orang berkaitan” dalam subseksyen 29(3) ACP bermaksud –

  (i) antara orang yang salah seorang daripada mereka mempunyai kawalan

  ke atas orang lain;

  (ii) antara individu yang adalah saudara antara satu sama lain*; atau

  (iii) antara orang yang kedua-duanya dikawal oleh orang lain.

 • LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA

  POTONGAN PERBELANJAAN FAEDAH

  DAN PENGIKTIRAFAN PENDAPATAN

  FAEDAH BAGI TRANSAKSI ANTARA

  ORANG BERKAITAN

  Ketetapan Umum No. 9/2015

  Tarikh Penerbitan: 3 Disember 2015

  _______________________________________________________________________ Muka surat 2 daripada 24

  *Nota:

  Perenggan 3.4(ii) berkuat kuasa mulai tahun taksiran 2015 dan tahun-tahun taksiran yang berikutnya.

  3.5 “Syarikat” bermaksud suatu badan korporat dan termasuk kumpulan orang yang ditubuhkan di bawah satu pengenalan yang berasingan di sisi undang- undang oleh atau di bawah mana-mana undang-undang wilayah di luar Malaysia dan suatu perniagaan amanah.

  3.6 “Tahun taksiran” tertakluk kepada subseksyen 2(5) bermaksud tahun kalendar.

  3.7 “Tempoh asas”, berhubung dengan seseorang, punca seseorang dan suatu tahun taksiran, bermaksud tempoh asas tersebut, jika ada, seperti yang ditentukan mengikut seksyen 21 atau 21A ACP.

  4. Layanan Cukai ke atas Perbelanjaan Faedah

  4.1 Perbelanjaan faedah yang dilakukan dan perlu dibayar

  Untuk tujuan perenggan 33(1)(a) dan subseksyen 33(2) ACP, subseksyen 33(4) ACP memperuntukkan bahawa perbelanjaan faedah yang dilakukan dan perlu dibayar atas wang yang dipinjam bagi tempoh asas untuk sesuatu tahun taksiran hanya dibenarkan potongan dalam menentukan pendapatan larasan seseorang pada masa faedah tersebut kena dibayar. Wang yang dipinjam oleh orang itu mesti –

  (a) digunakan dalam tempoh itu dalam menghasilkan pendapatan

  kasar daripada punca berkenaan; atau (b) dilakukan atas aset yang digunakan atau dipegang dalam tempoh itu

  untuk menghasilkan pendapatan kasar daripada punca berkenaan.

  Untuk tuntutan potongan bagi perbelanjaan faedah dan semakan ke atas

  taksiran tahun kebelakangan yang berkaitan, seorang pembayar cukai

  hendaklah memaklumkan kepada cawangan Lembaga Hasil Dalam Negeri

  Malaysia (LHDNM) yang mengendalikan fail pembayar cukai itu melalui surat

  dengan mengemukakan bersama pindaan kepada pengiraan cukai berkaitan

  perbelanjaan faedah yang perlu dibayar bagi setiap tahun taksiran. Setelah

  semakan dan pengesahan dilakukan, LHDNM akan meminda taksiran bagi

  setiap tahun taksiran untuk membenarkan tuntutan potongan perbelanjaan

  faedah yang berkaitan yang perlu dibayar.

 • LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA

  POTONGAN PERBELANJAAN FAEDAH

  DAN PENGIKTIRAFAN PENDAPATAN

  FAEDAH BAGI TRANSAKSI ANTARA

  ORANG BERKAITAN

  Ketetapan Umum No. 9/2015

  Tarikh Penerbitan: 3 Disember 2015

  _______________________________________________________________________ Muka surat 3 daripada 24

  Contoh 1

  A Sdn Bhd (menutup akaun pada 31 Disember setiap tahun) telah

  memberikan pinjaman kepada B Sdn Bhd bagi tujuan perniagaan dan butiran

  pinjaman dan faedah adalah seperti berikut:

  Tarikh

  Pinjaman

  Amaun

  Pinjaman

  (RM)

  Kadar Faedah (%) Tempoh

  Pinjaman

  Tarikh

  Pinjaman dan

  Faedah Kena

  Dibayar

  1.1.2014 40,000 5%

  (tidak terkumpul) 3 tahun 31.12.2016

  Faedah yang kena dibayar bagi setiap tahun taksiran adalah seperti berikut:

  Tahun Taksiran

  2014

  Tahun Taksiran

  2015

  Tahun Taksiran

  2016

  Faedah - RM2,000

  Perlu dibayar bagi

  1.1.2014 hingga

  31.12.2014 tetapi

  hanya kena dibayar

  pada 31.12.2016

  Faedah - RM2,000

  Perlu dibayar bagi

  1.1.2015 hingga

  31.12.2015 tetapi

  hanya kena dibayar

  pada 31.12.2016

  Faedah - RM2,000

  Perlu dibayar bagi

  1.1.2016 hingga

  31.12.2016 tetapi

  hanya kena dibayar

  pada 31.12.2016

  (i) Berdasarkan perjanjian, pinjaman dikenakan faedah pada kadar 5% setiap

  tahun walaupun jumlah faedah kena dibayar oleh B Sdn Bhd adalah pada

  31.12.2016. Oleh itu, perbelanjaan faedah sebanyak RM2,000 perlu

  dibayar untuk setiap tahun berakhir pada 31.12.2014, 31.12.2015 dan

  31.12.2016.

  Pinjaman pada

  1.1.2014

  Jumlah faedah

  RM6,000 kena

  dibayar pada

  31.12.2016 oleh

  peminjam

 • LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA

  POTONGAN PERBELANJAAN FAEDAH

  DAN PENGIKTIRAFAN PENDAPATAN

  FAEDAH BAGI TRANSAKSI ANTARA

  ORANG BERKAITAN

  Ketetapan Umum No. 9/2015

  Tarikh Penerbitan: 3 Disember 2015

Search related