Leksyon 6 alang sa Agosto 11, 2018 - ang nagtuo sa Ginoo. ... Buhat 10:1-43 ¢â‚¬“Ug unya si Pedro sa pagbungat

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Leksyon 6 alang sa Agosto 11, 2018 - ang nagtuo sa Ginoo. ... Buhat 10:1-43...

 • Leksyon 6 alang sa Agosto 11, 2018

 • Apan nangamuyo ako alang kanimo nga unta dili makabsan ang imong pagsalig; ug sa mahibalik na ikaw kanako, lig-ona ang imong mga igson (Lucas 22:32).

  Gituman ni Pedro kana nga sugo pinaagi sa pag-adto sa nagkalain-laing mga dapit ug pagministeryo sa iyang mga igsuon, kadtong mga anaa sa panginahanglan, mga tigduda ug ang mga langyaw.

  Ang maayong balita gitudlo usab ngadto sa mga Gentil nga nanagpuyo didto sa Antioch.

 • Buhat 9:32-43

  “Ug gitunol ni Pedro ang iyang kamot ngadto kaniya ug iyang gipatindog siya. Ug iyang gitawag ang mga balaan ug ang mga babayeng balo, ug kanila iyang gipaatubang si Dorcas nga buhi na.” (Buhat 9:41)

  Gigamit sa Dios si Pedro sa paghimog susamang mga milagro nga gibuhat ni Jesus.

  Lucas 5:17-26

  “Ako magaingon kanimo, Bumangon ka ug paglakaw."

  Buhat 9:32-35

  “Eneas, giayo na ikaw karon ni Jesu- Cristo; bumangon ka ug hipusa ang imong gihigdaan.”

  Marcos 5:35-43

  “Apan iyang gipagowa silang tanan… ‘Inday, magaingon ako kanimo, bumangon ka.”

  Buhat 9:36-43

  “Apan silang tanan gipagula ni Pedro… ‘Tabita, bumangon ka.”

 • Buhat 9:32-43

  Ang resulta managsama sa duha ka panghitabo: “sila nanaghimaya sa Dios,” sila “nanagdangop sa Ginoo,” “sila nangakugang uban ang dakung katingala” ug “daghan ang nagtuo sa Ginoo.”

  “Ug gitunol ni Pedro ang iyang kamot ngadto kaniya ug iyang gipatindog siya. Ug iyang gitawag ang mga balaan ug ang mga babayeng balo, ug kanila iyang gipaatubang si Dorcas nga buhi na.” (Buhat 9:41)

  Kon tugotan ta sa bug-os ang Dios nga magagamit kanato alang sa kawsa sa evangelio, dagkung mga butang ang mahitabo.

 • Buhat 10:1-43

  “Ug unya si Pedro sa pagbungat sa iyang baba miingon, "Sa pagkatinuod naila ko nga ang Dios wala diay ing pinalabi sa mga tawo.” (Buhat 10:34)

  Ang manolunda nag-asoy kang Cornelio ug sa Centorion kon kinsa iyang tawgon ug asa siya makaplagan.

  Si Pedro usa ka debotong Judio, nan dili siya gusto nga mosulod sa balay sa usa ka Gentil, ug mao kana ka mahinungdanon ang kaluwasan alang kaniya.

  Busa, ang Dios naggamit og usa ka pinasahi nga panan- awon sa pag-asoy kaniya sa pagwali ngadto sa mga Gentil.

  Si Jesus naggamit sa panig- ingnan ni Pedro sa pagtudlo nga ang kaluwasan alang sa tibuok kalibutan (Tito 2:11; Galatia 3:26-28; Efeso 2:11-19).

  Walay usa nga dili lakip sa grasya sa Dios. Kinahanglan iwali ta ang Maayong Balita ngadto sa matag usa.

 • Buhat 10:44-11:1-18

  “Ug sa ilang pagkadungog niini, sila mihilum. Ug ang Dios ilang gidalayeg nga nanag-ingon, "Nan, sa ato pa, sa mga Gentil gitugot usab diay sa Dios ang paghinulsol ngadto sa kinabuhi.’” (Buhat 11:18)

  Nakita ni Pedro ang mga Gentil nga nagadawat sa Balaang Espirito “ingon kanato sukad sa sinugdan.” Busa, iyang nasabtan nga sila mahimong mabautismohan ug mamahimong kabahin sa Iglesia (dili na kinahanglanon ang pagtuli).

  Apan ang Iglesia dili pa andam sa pagdawat kaniya.

  Siya nagkiglangtugo kang Pedro mahitungod sa iyang linihokoan. Pero, dili sila makaliskohag human pagpamti sa bug-os nga sugilanon.

  Ang pultahan abli na alang sa mga Gentil. Kini magdala og dagkung mga resulta sa dili madugay.

 • Buhat 11:19-30

  “Apan diha kanilay mga tawo nga taga-Cipro ug taga-Cirene, nga sa ila nang paghiabut sa Antioquia, misulti ngadto sa mga Gresyanhon usab, sa pagmantala kanila sa Maayong Balita mahitungod sa Ginoong Jesus.” (Buhat 11:20)

  Daghang tumutuo nangalagiw gikan sa Jerusalem tungod sa pagpanglutos ni Saulo. Sila nagwali ngadto sa matag Judio nga ilang nahimamat. Pipila kanila nakadisidir nga walihan ang mga Gentil didto sa Antioch.

  Gihan-ay nang daan sa Dios ang tanang butang. Si Saulo nahimong apostol, si Pedro nagsugod sa pagwali ngadto sa mga Gentil ug ang Iglesia nagdawat kanila.

  Sa dihang ang Iglesia nakadungog mahitungod sa mga Gentil nga nangakabig didto sa Antioch, sila nagpadala kang Bernabe. Nganon siya man? Tungod kay siya “usa ka maayong tawo, puno sa Balaang Espirito ug pagtoo,” ug nakaila siya kang Pablo ug kon diin siya pangitao.

  Giwali nila si Cristo didto sa Antioch sulod sa usa ka tuig. Ang mga magtutuo nailhan nga mga “Cristianos” didto sa unang higayon.

 • Buhat 12

  “Ug sa maong panahon, si Herodes nga hari mibakyaw sa iyang mga kamot aron sa pagdagmal sa pipila ka mga sakop sa iglesia. 2 Ug pinaagi sa espada iyang gipatay si Santiago nga igsoon ni Juan.” (Buhat 12:1-2)

  Ang kaaway nasuko sa pagtubo sa Iglesia, busa iyang gitandog si Herod sa pagpahunong sa pag- uswag sa Maayong Balita.

  Ang kamatayon sa unang apostol ug ang pagpabilanggo kang Pedro nakapabalaka sa Iglesia.

  Gisiguro ni Herodes nga si Pedro dili makaikyas, tungod kay ang ubang mga apostoles sayon ra nga nakalingkawas sa bilanggoan (Buhat 5:17-20).

  Ang Iglesia nagtigum sa pag-ampo, ug ang Dios nagtubag kanila sa ilang mga pag-ampo pinaagi sa pagpadalag manolunda aron makalingkawas si Pedro.

  Si Herodes nasamaran pinaagi sa usa ka manolunda human niadto.

 • “Si Cristo wala mag-ila og kalahian sa nasyonalidad o

  kahimtang o kalagdaan. Ang mga escriba ug Fariseo

  nangandoy sa paghimog usa ka lokal ug usa ka

  nasudnong ganansya sa mga gasa sa langit ug sa

  pagsalikway sa nahabiling panimalay sa Dios sa

  kalibutan. Apan si Cristo mianhi sa pagbungkag sa

  matag pader sa panaglahi. Mianhi Siya aron sa

  pagpadayag nga ang Iyang gasa sa kalooy ug gugma

  ingon ka libre sa hangin, sa kahayag, o sa mga taligsik

  sa ulan nga nakapapresko sa yuta.

  Ang kinabuhi ni Cristo nagtukod og usa ka relihiyon

  diin walay panaglahi sa tawo, usa ka relihiyon diin

  Judio man ug Gentil, gawasnon ug ulipon, nasumpay

  diha sa usa ka sagad nga panag-igsuonay, pareho

  atubangan sa Dios. Walay pangutana sa balaod

  makapaumpluwensya sa Iyang mga lihok. Wala Siya

  nabutang og kalahian tali sa mga silingan ug

  dumuluong, mga higala ug kaaway. Kana nga

  naghangyo ngadto sa Iyang kasingkasing mao ang usa

  ka kalag nga giuhaw alang sa mga tubig sa kinabuhi.”

  E.G.W. (The Ministry of Healing, cp. 1, p. 25)