Leksyon 4 agpaay inton Hulyo 28, 2018 kararag na kasangoanan ti pannakaubor na. Kararag ti kaasi kadagiti

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Leksyon 4 agpaay inton Hulyo 28, 2018 kararag na kasangoanan ti pannakaubor na. Kararag ti kaasi...

 • Leksyon 4 agpaay inton Hulyo 28, 2018

 • 1. Pannakadutok dagiti Pito. Aramid 6:1-7

  2. Ti Panagministro ni Esteban:  Panangasaba ken Pannakausig. Aramid 6:8-15  Panagsarita ken Ballaag. Aramid 7:1-53  Sirmata ken Ipapatay. Aramid 7:54-8:2

  3. Ti Panagministro ni Felipe  Samaria. Aramid 8:3-25  “Kadagiti Ungto ti Daga” Aramid 8:26-40

  Ti panagdakkel ti immuna nga Iglesia ket naisalsalumina. Rinibu ti makitipon iti Iglesia, agraman dagiti papadi.

  Nupay kasta, adda problema nga timmaud iti kadagiti babbai ken lallaki a kakabsat. Dagitoy nga problema ket nasken nga masolbar sakbay nga mangirussuat iti panagsisina.

  Panangpili kadagiti addaan kabaelan nga pangpangulo isu ti mangsolbar kadagitoy nga problema ken nangitunda iti pannakatungpal ti misyon ti Iglesia.

 • A ram

  id 6

  :1 -7

  “Ket daytoy a balacad inannugutanda amin; ket tinudinganda ni Esteban, lalaki a napno ti pammati ken ti Espiritu Santo, da Felipe, Procoro,

  Nicanor, Timon, Parmenas, ken ni Nicolas, napasurot a taga Antioquia. (Aramid 6:5).

  TI PROBLEMA

  Amin dagiti mamati iti daytoy a kaso ket Judio da, ngem dadduma kadakuada ket naggapu iti ruar ti Judea. Dagitoy “Griego” nagreklamo da gapu iti panangbaybay-a iti inaldaw a pannakaiwaras ti tulong kadagiti balo.

  TI MANGRISOT A SUNGBAT

  Dagiti apostoles ket insingasing da nga mangdutok da kadagiti pangpangulo nga “agserbi” [diakineō] cadagiti lamisaan” kabayatan nga gastaren da ti tiempo da iti “panangiscascasaba [diakonia] iti Sao.” Dagitoy a diakono ket agserbi da iti napisikalan ken naespirituan a pagkasapulan ti Iglesia.

  TI PANGRUKODAN

  Dagiti pangpangulo ti Iglesia ket mangdutok da kadagiti addaan kadakuada iti madaydayaw a damag ken napnoda iti Espiritu Santo ken sirib.

 • A ram

  id 6

  :8 -1

  5

  “Ket ni Esteban, a napno iti parabur ken pannacabalin, nagaramid cadagiti nacascasdaaw ken dadackel a

  datdatlag cadagidi umili.” (Aramid 6:8).

  Iti laksid ti panangaywan iti Iglesia, ni Esteban ket nangasaba met kadagiti Judio nga saan a nayanak idiay Judea.

  Nasarakan na ti napigsa nga panangsuppiat iti uneg ti sinagoga. Dagitoy nga sumuppiat kenkuna ket saan da nga nabaelan nga kontraen ti sasao na (v.10), isut’ gapuna nga binayadan da dagiti natiri nga sacsi tapno mangidarum kenkuana iti sangoanan ti Sanedrin (v.11).

 • A ram

  id 7

  :1 -5

  3

  Ni Esteban ket dinepensaan na ti bagi na babaen ti panagsao no kasano nga ti Dios ket inaywanan na dagiti amma TAYO.

  Ti Sanedrin ket saan da nga awaten ti mensahe na, isu nga insardeng ni Esteban ti sermon na.

  Kalpasan na, tinubngar na ida iti napalalo (v. 51). Inyadayo na ti bagi na kadagiti pangpangulo ti Judio babaen ti panasao maipanggep kadagiti nagannak DA. Pinapatay da ti Mesyas a kas met ti panangpatay dagiti nagannak da kadagiti mammadto iti kallabes. Dagiti ballaag ni Esteban ket iparang na ti awanan panagbabawi.

  Dagiti Sanedrin ket sinelloan da ti pagtungpalan ti Israel babaen ti saan da nga panangawat iti trabaho ni Esteban.

 • A cts 7

  :1 -5

  3Dagiti sasao ni Esteban ket pinasarunoan na iti kapada nga pamay-an nga inaramat dagiti daan a mammadto. Idilig tayo iti Mikias 6.

  Ti tulag ti Dios kadagiti tattao

  Mikias 6:1-2

  Aramid 7:2-8

  Ti mannakabalin nga aramid ti Dios

  Mikias 6:3-5

  Aramid 7:9-36

  Saklawen ti tulag ken dagiti salungasing

  Mikias 6:6-12

  Aramid 7:37-50

  Ti lunod kadagiti salungasing iti tulag

  Mikias 6:13-16

  Aramid 7:51-53

 • A ram

  id 7

  :5 4

  -8 :2

  “Ngem isu, idinto 'a sipupunno iti Espiritu Santo, ket sipeperreng dagiti matana sadi langit, nakitana ti dayag ti Dios, ken ni Jesus nga agtatacder iti macanawan ti Dios” (Aramid 7:55).

  Sinukatan ni Esteban ti sao na gapu iti naulpit a kababalin dagiti kamkameng ti Sanedrin.

  Iti dayta a kanito, inawat ni Esteban ti sirmata ti pannakaitan-ok ni Jesus. Naawatan na nga dagiti manghushusga kenkuana ditoy lubong ket maukom to maysa nga aldaw ti sangoanan ti Nailangitan nga Ukom.

  Inkararag na ti maudi nga kararag na kasangoanan ti pannakaubor na. Kararag ti kaasi kadagiti mangub-ubor kenkuana.

  Dayta a kararag naiyemprinta iti panunot ti maysa a sacsi: ni Saulo iti Tarsus.

 • A ram

  id 8

  :3 -2

  5 “Ket simmalog ni Felipe iti ili a

  Samaria ket impacaammona cadacuada ni Cristo.” (Aramid 8:5).

  Kalpasan ti ipapatay ni Esteban, ni Saulo indaulo na ti panangidadanes iti Iglesia. Adu nga Cristiano ket napilitan nga pumanaw idiay Jerusalem tapno isalakan ti biag da.

  Ni Felipe ket simmalog idiay Samaria, a mangtungpal iti misyon nga inted ni Jesus (Aramid 1:8).

  Idi mangngeg da ni Felipe ken makita da dagiti datdatlag nga ar-aramiden na, adu ti immawat ken Jesus. Ni Pedro ken Juan ket naipatulod tapno kitaen da no ania ti mapaspasamac sadiay. Adu nga Samaritano inawat da ti Espritu Santo a yaman kadakuada. Nagbalin da a kamkameng ti Nacristianoan nga Iglesia.

  Dagiti Samaritano ket awaten da ti Pentateuch

  (dagiti lima nga immuna nga libro ni Moses) ken ur-urayen

  da ti Mesyas, ngem ti relihyon da ket nalaocan iti

  pinapagano.

 • A ram

  id 8

  :2 6

  -4 0

  “Ket ti maysa nga angel ti Apo kinasaona ni Felipe, a cuncunana: Tumacderca ket inca iti Abagatan, idiay dalan a pagsalugan manipud Jerusalem agingga idiay Gaza, isu a let-ang.” (Aramid 8:26).

  Ni Felipe ket naayaban manipud ti panangasaba kadagiti adu nga tattao iti maymaysa.

  Maysa a Eunoco ti Etiopia kasapulan na nga maawatan ti Ebanghelyo, tapno maikasaba na idiay Africa.

  Ti Iglesia ket saan nga agsardeng idiay Judea wenno Samaria. Ti mensahe ti pannakaisalakan masapul nga danunen na ti amin a Lubong.

  Binautisaran ni Felipe ti Eunoco ket naiyallatiw idiay Azoto. Nangasaba kadagiti amin nga il-ili agingga a nakagteng iti beddeng ti Cesarea. Adu nga tattao ti immawat iti Ebanghelyo ken nangasaba iti kabangibang nga luglugar.

 • “Iti tunggal tiempo dagiti napili nga mensahero ti

  Dios ket malalais ken maidadanes, ngem gapu iti

  sugat da ti pannakaaammo iti Dios ket agsaknap iti

  naduma-duma a lugar. Tunggal disipolo ni Cristo

  ket masapul nga umaddang iti kaubasan tapno

  agtuloy ti pannakaileppas ti isu met la a trabaho,

  agsipud ta ammo tayo nga ti kabusor ket awan ti

  mabalin na nga aramiden iti kinapudno. Ti Dios

  kayat na nga ti kinapudno ket maipan iti sango ken

  agbalin nga isu ti suheto ti pagsasaritaan ken

  adalen, numan adda ti pangta kenkuana. Ti panunot

  dagiti tattao ket masapul nga makiwar; amin a

  binnusor, amin nga pakatubngaran, amin nga gakat

  tapno malapdan ti wayawaya ti konsensya, ket

  alaen ti Dios nga pangriing kadagiti panpanunot

  nga nalabit ket matmaturog laeng.”

  E.G.W. (Thoughts From the Mount of Blessing, cp. 2, p. 33)