Click here to load reader

Leksyon 3 alang sa Octobre 17, 2020 PDF file “Ug sa tagsatagsa ka buhat nga iyang gisugdan sa pag-alagad sa balay sa Dios, ug sa Kasugoan ug sa mga sugo, sa pagpangita sa iyang Dios

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Leksyon 3 alang sa Octobre 17, 2020 PDF file “Ug sa tagsatagsa ka buhat nga iyang gisugdan sa...

 • Leksyon 3 alang sa Octobre 17, 2020

 • Ang katuyoan sa Balaod:

  Pagtudlo kanato unsa sa pagkahadlok sa Dios.

  Pagpamatuod batok kanato.

  Nagahimo kanatong mauswagon.

  Kadtong nanagbantay sa Balaod:

  Ilang mga pakigbisog.

  Ilang hinanduraw.

  Usa sa mga gamit sa Balaod mao ang pagtumbok og sala (Roma 7:7). Ang lain mao ang paghatud kanato ngadto kang Cristo (Galatia 3:24). Ang balaod adunay uban pang mga gamit usab.

  Ang Balaod nagatudlo kanato unsaon sa pagkinabuhi. Kini mao ang balaod sa kinabuhi nga buot sa Dios nga atong mahimo.

  Ang Dios naghatag kanatog usa ka sumbanan diha sa kinabuhi ni Jesus. Siya nagtuman sa Balaod atol sa tibuok Niyang kinabuhi dinhi sa Yuta (Juan 15:10).

 • Ang Dios nagsugo sa mga Israelitas sa pagbasa sa Balaod atubangan sa tanang katawhan atol sa Fiesta sa mga Tabernaculo. Adunay proseso nga pagasundon:

  MAMATI MAGKAT-ON MAHADLOK

  Kini maoy usa ka yano nga sistema sa pagkat-on nga and duroha ang kabataan ug mga hamtung nagkat-on mahitungod sa sinugdanan sa kaalam: ang kahadlok ni Jehovah (Salmo 111:10).

  Wala kitay usa ka natural nga pagpihig ngadto sa pagkahadlok sa Dios, kinahanglan kita magkat-on sa pagbuhat sa ingon. Hinoon kini nga kahadlok kinahanglan modangat uban ang gugma!

  Bitaw kini nga kahadlok kinahanglan modangat uban ang gugma. Kana mao diay ngano ang Balaod naglakip niini nga sugo: “Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok nimong kasingkasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong kusog.” (Dt. 6:5 NIV)

 • “Ang usa ka matinahoron nga espirito

  nagaamgo nga ang kasingkasing

  kinahanglan pagatipigan pinaagi sa

  gahum sa Dios. Ang nagaministeryo nga

  mga manolunda nagaabli sa mga mata

  sa alimpatakan ug kasingkasing sa

  pagtan-aw sa mga katingalahang

  butang diha sa diosnong balaod, diha sa

  natural nga kalibutan, ug diha sa walay

  kataposang mga butang nga gipadayag

  pinaagi sa Balaang Espiritu.”

  E.G.W. (My life today, 14 de octubre)

 • Ang mga saksi nagaasoy unsay ilang nadungog ug nakita. Ang Balaod “nagaasoy” unsay nakita niini kanato: ang atong sala.

  Ang Balaod nagapamatuod BATOK kanato (Roma 3:23). Kini nagasaway sa atong mga kasingkasing, apan kini usab nagapangulo kanato ngadto sa sulbad: Jesu-Cristo (Galatia 3:26).

  Ang Dios nagsugo kang Moises sa pag-andam og laing “mga saksi” batok sa katawhan: usa ka awit (Deuteronomio 31:19). Kon sila gayud maglapas sa Balaod, kana nga awit magpahinumdum kanila sa mga kahibulongan nga gibuhat sa Dios alang sa ilang pabor.”.

  Usa ka adlaw ang Balaog ug ang awit ni Moises dili na gayuyd mamahimong usa ka saksi batok kanato. Kini hinoon motestigos sa atong kadaugan salamat sa dugo sa Cordero (Pinadayag 15:3).

 • “Sa dihang ipahimutang ang paghukom, ug ang

  matag usa pagahukman pinaagi sa mga butang nga

  nasulat diha sa mga libro, ang awtoridad sa balaod

  sa Dios pagatan-awon diha sa usa ka kahayag

  ngalahi na kaayo gikan niana diin kini karon

  ginasud-ong sa Cristohanong kalibutan. Gibutahan

  ni Satanas ang ilang mga mata ug gilibog ang ilang

  salabutan, ingon sa iyang pagbuta ug paglibog ni

  Adan ug ni Eva, ug naghatud kanila ngadto sa

  kalapasam. Ang balaod ni Jehovah daku, bisan ang

  Tigpasiugda niini daku. Diha sa paghukom kini

  pagailhon ingon nga balaan, matarung, ug maayo

  diha sa tanan nga gikinahanglan niini. Niadtong

  mga managlapas niini nga balaod mokaplag nga sila

  adunay usa ka seryoso nga panubag sa paghusay

  ngadto sa Dios; kay ang Iyang mga paghukom

  masangpoton.”

  E.G.W. (SDA Bible Commentary, on Revelation 20:12-13, vol. 7, p. 986)

 • “Magmabaskugon ka lamang ug magmaisug gayud, sa pag- atiman sa pagbuhat sumala sa tanang balaod nga gisugo kanimo ni Moises nga akong alagad: ayaw pagtipas ngadto sa too ni ngadto sa wala gikan niana, aron magmauswagon ka bisan asa ka paingon.” (Josue 1:7)

  Usa sa labing mahinungdanon nga mga kapusbuhat sa Balaod mao ang pagpahimo kanato nga nagmauwagon. Kana mao, nga kita mahimong magmalampuson diha sa atong mga patigayon.

  Ang Balaod nagatudlo kanato unsaon sa pagpuyo pinasikad sa mga panudlo sa Dios. busa, ang Dios nagaabag niadtong buot magbuhat sa Iyang kabubut-on diha sa usa ka pinasahi nga paagi (Deuteronomio 30:9-10; Salmo 1).

  Ang pagtuman sa Balaod sa Dios kabahin sa Cristohanong edukasyon. Kini maoy usa ka mahinungdanong bahi sa pagkinabuhi pinaggi sa pagtoo ug sa pagsalig sa grasya sa Dios (Pinadyag 14:12; Santiago 2:10-12).

 • “Ang yutan-on ug espiritohanon

  nga katunhayan gihimo nga

  kondisyonal ibabaw sa pagtuman

  sa balaod sa Dios. Apan wala kita

  nagbasa sa Pulong sa Dios, ug busa

  mahimong sinati sa mga termino

  sa panalangin nga igahatag sa

  tanan nga mamati sa makugihon

  sa balaod sa Dios ug igatudlo kini

  nga makugihon diha sa ilang mga

  panimalay. Ang pagtuman sa

  Pulong sa Dios mao ang atong

  kinabuhi, ang atong kalipay.”

  E.G.W. (Child Guidance, cp. 10, p. 80)

 • “Ug sa tagsatagsa ka buhat nga iyang gisugdan sa pag-alagad sa balay sa Dios, ug sa Kasugoan ug sa mga sugo, sa pagpangita sa iyang Dios iyang gihimo kini sa bug-os niyang kasingkasing, ug miuswag.” (2 Chronicles 31:21)

  Si Josue ug si Hezekias nag-uswag tungod sila nagtuman sa Balaod sa Dios. Bisan pa niana, ang ubang katawhan nga natuman sa Balaod wala nagpahat sa susama nga kapalaran?

  Juan el Bautista

  • Siya gipunggotan didto sa bilanggoan

  Job

  • Nawad-an siya sa tanang butang nga iya

  Pablo

  • Siya gibunal-bunalan, gibilanggo, nalunod …

  Uban

  • Sila gibato, gigabas, gipatay pinaagi sa espada …

  Kadtong mga nanagbantay sa Balaod dili tanan nagmauswagon. Sa tinuod, kita nagpuyo diha sa usa ka makasasala nga kalibutan. Gawas pa, ang prinsipe ning kalibutan mapinadayonon nga nagapugong kanato nga dili mouswag (Pinadayag 12:17; Juan 16:33).

 • Ayaw paghunahuna nga si Cristo naghatag og bili

  niadtong mga nanagpuyo sa hingpit alang Kaniya?

  Ayaw paghunahuna nga Siya nagaduaw niadtong

  mga, sama sa hinigugma nga Juan nga gihinginlan,

  nga tungod ug alang Kaniya diha sa malisud ug

  makuyaw nga mga dapit? Ang Dios dili mopaantus

  sa usa sa Iyang mga magbubuhat nga matud-anon-sa-

  kasingkasing nga mag-inusara, sa pakigbisog batok

  sa mga dakung kalisdanan ug magmadaugon. Siya

  nagatipig sama sa usa ka hamili nga brilyante sa

  matag usa kansang kinabuhi natinago diha kang

  Cristo diha Kaniya. Sa maong matag usa Siya

  nagaingon: ‘himoon ko ikaw nga ingon sa usa ka

  singsing nga patik; kay gipili ko ikaw.’ Hageo 2:23”

  E.G.W. (The Ministry of Healing, cp. 41, p. 488)

 • Giunsa ni Jesus paggawi nga may pagtahod sa Balaod sa Diyos sa dinhi pa siya sa yuta?

  Siya matinumanon diha sa tanang butang (Filipos 2:8). Siya nagtuman sa Balaod sukad nga Siya bata pa (Lucas 2:51-52). Siya nagkat-on gikan sa Balaod (Hebreohanon 5:8). Siya nagtuman sa Balaod aron sa pagpahimut sa Dios (Juan 8:29). Siya nagakalipay diha sa pagtuman sa Balaod (Salmo 40:8). Siya nagtuman sa Balaod tungod sa gugma (Juan 15:10).

  Tataw kini nga dili kita makatuman sa Balaod ingon ka hingpit sa gibuhat ni Jesus. Apan kita gipangtawag sa “paglakaw sama sa Iyang paglakaw”.

  Ang pagtuman sa Balaod maoy usa ka timaan sa atong pagtoo (Santiago 2:17) ug atong gugma alang kang Jesus (Juan 14:15).

 • “Diha sa Iyang kinabuhi ug mga

  pagtulon-an, si Cristo naghatag na og usa

  ka hingpit nga panag-ingnan sa dili-dalo

  nga ministeryo diin adunay sinugdanan

  niini gikan sa Dios. [...] Ang Iyang bug-os

  nga kinabuhi maoy nailalum sa usa ka

  balaod sa pagsilbi. Siya nagsilbi sa tanan,

  ug nagministeryo sa tanan. Busa Siya

  nagkinabuhi sa balaod sa Dios, ug

  pinaagi sa Iyang sumbanan nagpakita

  unsaon nga kita makatumban niini.”

  E.G.W. (The Desire of Ages, cp. 71, p. 649)

Search related