of 12 /12
Leksyon 3 alang sa Octobre 17, 2020

Leksyon 3 alang sa Octobre 17, 2020 “Ug sa tagsatagsa ka buhat nga iyang gisugdan sa pag-alagad sa balay sa Dios, ug sa Kasugoan ug sa mga sugo, sa pagpangita sa iyang Dios iyang

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Leksyon 3 alang sa Octobre 17, 2020 “Ug sa tagsatagsa ka buhat nga iyang gisugdan sa pag-alagad sa...

Page 1: Leksyon 3 alang sa Octobre 17, 2020 “Ug sa tagsatagsa ka buhat nga iyang gisugdan sa pag-alagad sa balay sa Dios, ug sa Kasugoan ug sa mga sugo, sa pagpangita sa iyang Dios iyang

Leksyon 3 alang sa Octobre 17, 2020

Page 2: Leksyon 3 alang sa Octobre 17, 2020 “Ug sa tagsatagsa ka buhat nga iyang gisugdan sa pag-alagad sa balay sa Dios, ug sa Kasugoan ug sa mga sugo, sa pagpangita sa iyang Dios iyang

Ang katuyoan sa Balaod:

Pagtudlo kanato unsa sa pagkahadloksa Dios.

Pagpamatuod batok kanato.

Nagahimo kanatong mauswagon.

Kadtong nanagbantay sa Balaod:

Ilang mga pakigbisog.

Ilang hinanduraw.

Usa sa mga gamit sa Balaod mao ang pagtumbok og sala (Roma 7:7). Ang lain mao ang paghatud kanato ngadto kang Cristo (Galatia 3:24). Ang balaod adunay uban pang mga gamit usab.

Ang Balaod nagatudlo kanato unsaon sa pagkinabuhi. Kini mao ang balaod sakinabuhi nga buot sa Dios nga atong mahimo.

Ang Dios naghatag kanatog usa ka sumbanan diha sa kinabuhi ni Jesus. Siyanagtuman sa Balaod atol sa tibuok Niyang kinabuhi dinhi sa Yuta (Juan 15:10).

Page 3: Leksyon 3 alang sa Octobre 17, 2020 “Ug sa tagsatagsa ka buhat nga iyang gisugdan sa pag-alagad sa balay sa Dios, ug sa Kasugoan ug sa mga sugo, sa pagpangita sa iyang Dios iyang

Ang Dios nagsugo sa mga Israelitas sa pagbasa sa Balaod atubangan sa tanang katawhan atol sa Fiesta sa mga Tabernaculo. Adunay proseso nga pagasundon:

MAMATI MAGKAT-ON MAHADLOK

Kini maoy usa ka yano nga sistema sa pagkat-on nga and duroha ang kabataan ug mga hamtung nagkat-on mahitungod sa sinugdanan sa kaalam: ang kahadlok ni Jehovah (Salmo 111:10).

Wala kitay usa ka natural nga pagpihig ngadto sa pagkahadlok saDios, kinahanglan kita magkat-on sa pagbuhat sa ingon. Hinoonkini nga kahadlok kinahanglan modangat uban ang gugma!

Bitaw kini nga kahadlok kinahanglan modangat uban ang gugma. Kana mao diay ngano ang Balaod naglakip niini nga sugo: “Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok nimongkasingkasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong kusog.” (Dt. 6:5 NIV)

Page 4: Leksyon 3 alang sa Octobre 17, 2020 “Ug sa tagsatagsa ka buhat nga iyang gisugdan sa pag-alagad sa balay sa Dios, ug sa Kasugoan ug sa mga sugo, sa pagpangita sa iyang Dios iyang

“Ang usa ka matinahoron nga espirito

nagaamgo nga ang kasingkasing

kinahanglan pagatipigan pinaagi sa

gahum sa Dios. Ang nagaministeryo nga

mga manolunda nagaabli sa mga mata

sa alimpatakan ug kasingkasing sa

pagtan-aw sa mga katingalahang

butang diha sa diosnong balaod, diha sa

natural nga kalibutan, ug diha sa walay

kataposang mga butang nga gipadayag

pinaagi sa Balaang Espiritu.”

E.G.W. (My life today, 14 de octubre)

Page 5: Leksyon 3 alang sa Octobre 17, 2020 “Ug sa tagsatagsa ka buhat nga iyang gisugdan sa pag-alagad sa balay sa Dios, ug sa Kasugoan ug sa mga sugo, sa pagpangita sa iyang Dios iyang

Ang mga saksi nagaasoy unsay ilangnadungog ug nakita. Ang Balaod “nagaasoy” unsay nakita niini kanato: ang atong sala.

Ang Balaod nagapamatuod BATOK kanato (Roma 3:23). Kini nagasaway sa atong mgakasingkasing, apan kini usab nagapangulokanato ngadto sa sulbad: Jesu-Cristo(Galatia 3:26).

Ang Dios nagsugo kang Moises sa pag-andam og laing “mga saksi” batok sakatawhan: usa ka awit (Deuteronomio 31:19). Kon sila gayud maglapas sa Balaod, kana nga awit magpahinumdum kanila sa mga kahibulongan nga gibuhat sa Dios alang sa ilang pabor.”.

Usa ka adlaw ang Balaog ug ang awit ni Moises dilina gayuyd mamahimong usa ka saksi batok kanato. Kini hinoon motestigos sa atong kadaugan salamatsa dugo sa Cordero (Pinadayag 15:3).

Page 6: Leksyon 3 alang sa Octobre 17, 2020 “Ug sa tagsatagsa ka buhat nga iyang gisugdan sa pag-alagad sa balay sa Dios, ug sa Kasugoan ug sa mga sugo, sa pagpangita sa iyang Dios iyang

“Sa dihang ipahimutang ang paghukom, ug ang

matag usa pagahukman pinaagi sa mga butang nga

nasulat diha sa mga libro, ang awtoridad sa balaod

sa Dios pagatan-awon diha sa usa ka kahayag

ngalahi na kaayo gikan niana diin kini karon

ginasud-ong sa Cristohanong kalibutan. Gibutahan

ni Satanas ang ilang mga mata ug gilibog ang ilang

salabutan, ingon sa iyang pagbuta ug paglibog ni

Adan ug ni Eva, ug naghatud kanila ngadto sa

kalapasam. Ang balaod ni Jehovah daku, bisan ang

Tigpasiugda niini daku. Diha sa paghukom kini

pagailhon ingon nga balaan, matarung, ug maayo

diha sa tanan nga gikinahanglan niini. Niadtong

mga managlapas niini nga balaod mokaplag nga sila

adunay usa ka seryoso nga panubag sa paghusay

ngadto sa Dios; kay ang Iyang mga paghukom

masangpoton.”

E.G.W. (SDA Bible Commentary, on Revelation 20:12-13, vol. 7, p. 986)

Page 7: Leksyon 3 alang sa Octobre 17, 2020 “Ug sa tagsatagsa ka buhat nga iyang gisugdan sa pag-alagad sa balay sa Dios, ug sa Kasugoan ug sa mga sugo, sa pagpangita sa iyang Dios iyang

“Magmabaskugon ka lamang ug magmaisug gayud, sa pag-atiman sa pagbuhat sumala sa tanang balaod nga gisugokanimo ni Moises nga akong alagad: ayaw pagtipas ngadtosa too ni ngadto sa wala gikan niana, aron magmauswagonka bisan asa ka paingon.” (Josue 1:7)

Usa sa labing mahinungdanon nga mga kapusbuhatsa Balaod mao ang pagpahimo kanato nganagmauwagon. Kana mao, nga kita mahimongmagmalampuson diha sa atong mga patigayon.

Ang Balaod nagatudlo kanato unsaon sa pagpuyopinasikad sa mga panudlo sa Dios. busa, ang Dios nagaabag niadtong buot magbuhat sa Iyangkabubut-on diha sa usa ka pinasahi nga paagi(Deuteronomio 30:9-10; Salmo 1).

Ang pagtuman sa Balaod sa Dios kabahin sa Cristohanongedukasyon. Kini maoy usa kamahinungdanong bahi sapagkinabuhi pinaggi sa pagtoo ugsa pagsalig sa grasya sa Dios (Pinadyag 14:12; Santiago 2:10-12).

Page 8: Leksyon 3 alang sa Octobre 17, 2020 “Ug sa tagsatagsa ka buhat nga iyang gisugdan sa pag-alagad sa balay sa Dios, ug sa Kasugoan ug sa mga sugo, sa pagpangita sa iyang Dios iyang

“Ang yutan-on ug espiritohanon

nga katunhayan gihimo nga

kondisyonal ibabaw sa pagtuman

sa balaod sa Dios. Apan wala kita

nagbasa sa Pulong sa Dios, ug busa

mahimong sinati sa mga termino

sa panalangin nga igahatag sa

tanan nga mamati sa makugihon

sa balaod sa Dios ug igatudlo kini

nga makugihon diha sa ilang mga

panimalay. Ang pagtuman sa

Pulong sa Dios mao ang atong

kinabuhi, ang atong kalipay.”

E.G.W. (Child Guidance, cp. 10, p. 80)

Page 9: Leksyon 3 alang sa Octobre 17, 2020 “Ug sa tagsatagsa ka buhat nga iyang gisugdan sa pag-alagad sa balay sa Dios, ug sa Kasugoan ug sa mga sugo, sa pagpangita sa iyang Dios iyang

“Ug sa tagsatagsa ka buhat nga iyang gisugdan sa pag-alagad sa balay sa Dios, ug sa Kasugoan ug sa mga sugo, sapagpangita sa iyang Dios iyang gihimo kini sa bug-os niyangkasingkasing, ug miuswag.” (2 Chronicles 31:21)

Si Josue ug si Hezekias nag-uswag tungod sila nagtuman saBalaod sa Dios. Bisan pa niana, ang ubang katawhan nganatuman sa Balaod wala nagpahat sa susama nga kapalaran?

Juan el Bautista

• Siya gipunggotan didtosa bilanggoan

Job

• Nawad-an siya sa tanang butang nga iya

Pablo

• Siya gibunal-bunalan, gibilanggo, nalunod …

Uban

• Sila gibato, gigabas, gipatay pinaagi sa espada …

Kadtong mga nanagbantay sa Balaod dili tanan nagmauswagon. Sa tinuod, kita nagpuyo diha sa usa ka makasasala nga kalibutan. Gawas pa, ang prinsipe ning kalibutan mapinadayonon nganagapugong kanato nga dili mouswag (Pinadayag 12:17; Juan 16:33).

Page 10: Leksyon 3 alang sa Octobre 17, 2020 “Ug sa tagsatagsa ka buhat nga iyang gisugdan sa pag-alagad sa balay sa Dios, ug sa Kasugoan ug sa mga sugo, sa pagpangita sa iyang Dios iyang

Ayaw paghunahuna nga si Cristo naghatag og bili

niadtong mga nanagpuyo sa hingpit alang Kaniya?

Ayaw paghunahuna nga Siya nagaduaw niadtong

mga, sama sa hinigugma nga Juan nga gihinginlan,

nga tungod ug alang Kaniya diha sa malisud ug

makuyaw nga mga dapit? Ang Dios dili mopaantus

sa usa sa Iyang mga magbubuhat nga matud-anon-sa-

kasingkasing nga mag-inusara, sa pakigbisog batok

sa mga dakung kalisdanan ug magmadaugon. Siya

nagatipig sama sa usa ka hamili nga brilyante sa

matag usa kansang kinabuhi natinago diha kang

Cristo diha Kaniya. Sa maong matag usa Siya

nagaingon: ‘himoon ko ikaw nga ingon sa usa ka

singsing nga patik; kay gipili ko ikaw.’ Hageo 2:23”

E.G.W. (The Ministry of Healing, cp. 41, p. 488)

Page 11: Leksyon 3 alang sa Octobre 17, 2020 “Ug sa tagsatagsa ka buhat nga iyang gisugdan sa pag-alagad sa balay sa Dios, ug sa Kasugoan ug sa mga sugo, sa pagpangita sa iyang Dios iyang

Giunsa ni Jesus paggawi nga may pagtahodsa Balaod sa Diyos sa dinhi pa siya sa yuta?

Siya matinumanon diha sa tanang butang (Filipos 2:8).Siya nagtuman sa Balaod sukad nga Siya bata pa (Lucas 2:51-52).Siya nagkat-on gikan sa Balaod (Hebreohanon 5:8).Siya nagtuman sa Balaod aron sa pagpahimut sa Dios (Juan 8:29).Siya nagakalipay diha sa pagtuman sa Balaod (Salmo 40:8).Siya nagtuman sa Balaod tungod sa gugma (Juan 15:10).

Tataw kini nga dili kita makatuman saBalaod ingon ka hingpit sa gibuhat ni Jesus. Apan kita gipangtawag sa“paglakaw sama sa Iyang paglakaw”.

Ang pagtuman sa Balaod maoy usa katimaan sa atong pagtoo (Santiago 2:17) ug atong gugma alang kang Jesus (Juan 14:15).

Page 12: Leksyon 3 alang sa Octobre 17, 2020 “Ug sa tagsatagsa ka buhat nga iyang gisugdan sa pag-alagad sa balay sa Dios, ug sa Kasugoan ug sa mga sugo, sa pagpangita sa iyang Dios iyang

“Diha sa Iyang kinabuhi ug mga

pagtulon-an, si Cristo naghatag na og usa

ka hingpit nga panag-ingnan sa dili-dalo

nga ministeryo diin adunay sinugdanan

niini gikan sa Dios. [...] Ang Iyang bug-os

nga kinabuhi maoy nailalum sa usa ka

balaod sa pagsilbi. Siya nagsilbi sa tanan,

ug nagministeryo sa tanan. Busa Siya

nagkinabuhi sa balaod sa Dios, ug

pinaagi sa Iyang sumbanan nagpakita

unsaon nga kita makatumban niini.”

E.G.W. (The Desire of Ages, cp. 71, p. 649)