Leksikon pojmova

  • View
    282

  • Download
    10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Knjiga za prijemni na fon, za drustveno humanisticke nauke.

Text of Leksikon pojmova

Univerzitet u Beogradu Fakultet organizacionih naukaLEKSIKON POJMOVAza pripremu prijemnog ispita za MASTER STUDIJERedaktoriProf. dr Ondrej Jako Prof. dr Dejan PetroviBeograd, 2011.LEKSIKON POJMOVA - za pripremu prijemnog ispita za Master studijeI izdanjeAntor: grupa autoraRedaktori. dr Ondrej Jako, dr Dejan PetroviIzdava:Fakultet organizacionih nauka, Beograd Recenzent:dr Dejan Petrovi i dr Ondrej Jako Broj strana 197.Tira:700 primeraka Stamparija:NEWPRESS, SmederevoISBN:978-86-7680-198-5CIP - Kaia/iorn3ai4nja y ny6/iMKaL|njn HapoflHa 6u6nnoieKa Cp6nje, Beorpafl330(031)LEKSIKON pojmova za pripremu prijemnog ispita za master studije / redaktori Ondrej Jako, Dejan Petrovi. - 2. ponovljeno izd. - Beograd : Fakultet organizacionih nauka, 2011 (Smederevo: Newpress). - II, 191 str.; 25 cmTira 700. - Str. I-II: Predgovor / redaktori. - Registar.ISBN 978-86-7680-198-51. JaaiKO, OHflpej [ypeflHHK] [ayTop fl0flaTH0rTeKCTd]a) EKOHOMMja - JleKCHKOHUCOBISS.SR-ID 185956108SADRZAJPREDGOVORiAkcionarstvo1Ekonomika poslovanja5Elektronsko poslovanje9Finansijska trita13Istraivanje i razvoj27Kontrola kvaliteta31Marketing menadment35Menadment47Metode i alati za odluivanje83Metrologija i standardizacija87Odluivanje i menadment89Odnosi s javnou i poslovna komunikacija....91Operaciona istraivanja95Planiranje103Poslovno pravo105Preduzetnistvo109Psiholoki aspekti i proces voenja115Raunovodstvo123Softversko inenjerstvo129Statistika137Upravljanje finansijama143Upravljanje inovacijama161Upravljanje kvalitetom163Upravljanje proizvodnjom171Upravljanje tehnolokim razvojem175Upravljanje trokovima181INDEKS185PREDGOVORFakultet organizacionih nauka od kolske 2009/10 godine upisuje studente na osam akreditovanih studijskih programa za sticanje akademskog stepena master: Informacioni sistemi i tehnologije, Operaciona istraivanja i raunarska statistika, Softversko inenjerstvo i raunarske nauke, Menadmept i organizacija, Menadment (studijski program koji je akreditovan u oblasti drutveno- humanistikih nauka), Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima, Upravljanje kvalitetom, Inenjerski i operacioni menadment. Diplomske akademske (master) studije Fakulteta organizacionih nauka omoguavaju studentima sticanje teorijskih i praktinih znanja i vetina kroz upoznavanje i ovladavanje savremenim metodologijama, metodama i tehnikama neophodnim za uspean rad i napredovanje u oblastima koji pokrivaju ove studije.Broj studenata koji se prijavljuje na konkurs za upis studenata na diplomske akademske (master) studije premauje broj raspoloivih mesta i svake godine je konkurencija sve vea. Pored osnovnih uslova koje budui studenti treba da ispune za upis na odreeni studijski program, ocena ispunjenosti uslova i rangiranje studenata za upis na studijske programe vri se i na osnovu uspeha na prijemnom ispitu koji ukupno moe doneti kandidatima do 60 bodova u konanom zbiru (ukupno 100 bodova). Prijemni ispit je u formi zatvorenih pitanja, odnosno pitanja u kojima je ponueno vie odgovora i treba izabrati taan odgovor. U nameri da kandidatima olakamo pripremu za polaganje prjemnog ispita, Fakultet organizacionih nauka izdaje Leksikon pojmova za pripremu prijemnog ispita za master studije FON-a u kome su obraeni osnovni pojmovi iz oblasti koje pokrivaju studijski programi diplomskih akademskih studija.Cilj izrade leksikona je bio da se na jednom mestu i u saetoj formi prue osnovna objanjenja i definicije pojmova koji e se nai na prijemnom ispitu. Za njihovo potpuno razumevanje preporuuje se korienje udbenike literature koja se koristi na Fakultetu organizacioinih nauka i gde se izabrani pojmovi kroz teorijsku razradu, primere, studije sluajeva ili zadatke detaljno razmatraju i objanjavaju. Osnovu ovog leksikona ini Leksikon menadmenta koji je Fakultet organizacionih nauka objavio 2003. godine, ali i drugi materijali koji su namenski razvijani ili prilagoeni da odgovaraju potrebama izrade ovog leksikona.Ovo je prvo izdanje Leksikona pojmova za pripremu prijemnog ispita za master studije FON-a. Svake godine fakultet e sprovoditi odgovarajue unapreenje iusklaivanje leksikona sa razvojem teorije i prakse nauke i naunih disciplina koje pokrivaju studijski programi i time omoguiti da prijemni ispit bude adekvatna osnova za ocenu i rangiranje prijavljenih kandidata za master studije na Fakultetu organizacionih nauka.REDAKTORIRedaktoriProf. dr Ondrej Jako Prof. dr Dejan PetroviAutoriProf. dMirjana Drakuli

Doc. dNedeljko ivkovi

Prof. dDobrivoje Mihailovi

Prof. dNevenka arki-Joksimovi

Prof. dVesna Bogojevi-Arsi

Prof. dSlaana Benkovi

Prof. dMaja Levi-Jaki

Prof. d

Prof. dDragana Kragulj

Prof. dBojan lli

Prof. dVesna Milievi

Prof. dMili Radovi

Prof. dVinka Filipovi

Prof. dMilica Kosti

Doc. dSlaana Barjaktarevi-Rakoevi

Prof. dNataa Petrovi

Prof. dBiljana Stoi

Prof. dPetar Jovanovi

Prof. dMilija Suknovi

Prof. dJako Ondrej

Prof. dMirko Vujoevi

Doc. dZoran Radojii

Doc. dSinia Vlaji

Doc. dMarijana Despotovi

Prof. dDejan Petrovi

Prof. dMilan Marti

Doc. dVelimir tavljanin

AkcionarstvoAKCIJA(Share)Dugorone hartije od vrednosti koje predstavljaju dokaz o viasnitvu nad kapitalom akcionarskog drutva (v.), srazmerno visini uloga. Akcije emituju akcionarska drutva radi prikupljanja potrebnog kapitala, a kupovinom akcija investitor postaje vlasnik idealnog dela kapitala preduzea. Akcije nemaju datum dospea ve traju dok postoji i samo preduzee koje ih je emitovalo. Akcionar snosi rizik poslovanja preduzea samo do visine svog uloga i u sluaju likvidacije preduzea njegov gubitak je jednak visini njegovog udela. Ova ograniena odgovornost akcionara za obaveze preduzea predstavlja jednu od glavnih prednosti akcionarskog naina organizovanja preduzea u odnosu na ostale forme.Akcije imaju nominalnu vrednost, koja je upisana na akciji i koja slui samo kao obraunska kategorija. Ukoliko je razvijeno trite akcija odreenog preduzea, vlasnik moe akcije prodati na sekundarnom tritu, po trinoj ceni, koja zavisi od odnosa ponude i potranje. to je preduzee uspenije to je i trina cene vea, pa je vea i mogunost ostvarenja kapitalnog dobitka, kao razlike izmeu prodajne i kupovne cene akcije.Prava koja akcije daju viasnicima su sledea: pravo na potvrdu o vlasnitvu, pravo upravljanja, odnosno pravo glasa, pravo na deo dobiti koju ostvari preduzee - dividendu, pravo pree kupovine akcija, pravo raspolaganja akcijama, pravo na informisanje, pravo na deo likvidacionog vika.Akcije moemo podeliti u dve vrste: a) obine ili redovne akcije (engl. common stocks, ordinary shares) daju akcionarima sva prava koja smo pobrojali, a spadaju u red najrizinijih hartija od vrednosti za ulaganje; i b) povlaene, prioritetne ili preferencijalne akcije (engl. preference or preferred stocks) imaju povlaeni poloaj u odnosu na obine akcije i to po pitanju ostvarenja i isplate dividendi, ali nemaju pravo upravljanja preduzeem.AKCIJSKI KAPITAL (Stockholders capital)Akcijski kapital predstavlja osnovi, najstabilniji izvor sredstava akcionarskog drutva. Formira se emisijom akcija. Vlasnici akcija nazivaju se akcionari. Emitovane akcije se mogu kupovati novcem, stvarima i pravima koja se mogu iskazati u novanom obliku. Akcionari imaju sva prava i obaveze koje proistiu iz vlasnitva nad akcijama. Vlasnici obinih akcija imaju pravo da budu birani i dalbiraju organe drutva, pravo na uee u dobiti i pravo uea u delu likvidacione mase posle prestanka rada akcionarskog drutva. Vlasnici povlaenih akcija imaju garantovano pravo na dividendu, ali nemaju pravo glasa. Akcijski kapital se formira kroz osnivaku emisiju i naredne emisije poveanja kapitala, kroz reinvestiranje dobiti u akcije i konverzijom rezervi u akcije.AKCIONARSKO DRUTVO (Corporation, joint stock company)Oblik organizovanja preduzea. Akcionarsko drutvo je drutvo kapitala koje osnivaju pravna ili fizika lica radi obavljanja delatnosti. Osnovni kapital akcionarskog drutva je podeljen na akcije odreene nominalne vrednosti. Zbir nominalnih vrednosti svih akcija ini osnovni kapital akcionarskog drutva. Osnovne karakteristike akcionarskog drutva jesu: ograniena odgovornost akcionara za obaveze drutva do visine unetog kapitala, mogunost lakog transfera vlasnitva prodajom akcija, neogranieni vek trajanja, itd. Poto je akcionarsko drutvo, drutvo kapitala, za njega je bitan samo akcijski kapital (v.)INICIJALNA JAVNA PONUDA - IPO (Initial Public Offering - IPO)Inicijalna javna ponuda predstavlja prvu emisiju akcija preduzea koje prvi put prodaje javno svoje akcije, odnosno postaje javno preduzee (going public). Prednosti inicijalne javne ponude su: prikupljanje potrebne koliine kapitala koji e poveati anse preduzea za uspean rast i dovesti do poveanja vrednosti akcija; ukoliko je potrebno, preduzee koje ima veu bazu akcijskog kapitala ima bolji pristup tritu kapitala za neko budue finansiranje; sledea prednost bi bila vea izloenost javnosti i poboljanje korporativnog imida; takoe, zbog javnog objavljivanja informacija, postoji vei stepen poverenja javnosti, to, samim tim, utie na veu mogunost pozajmljivanja sredstava. Naravno, postoje i nedostaci koji su vezani za prelazak na tip javnog akcionarskog drutva. To su veliki rizik i trokovi i obaveze prilikom registrovanja emisije akcija. Od trenutka kada preduzee postaje javno, rad menadmenta je konstantno izloen oima javnosti i pritisku za poboljanje preformanse preduzea. Ukoliko se znaajan deo akcija prodaje javno, postoji opasnost da doe do preuzimanja vlasnitva nad preduzeem od strane treih lica.NAIN OSNIVANJA AKCIONARSKOG DRUTVA (Corporation foundation)Akcionarsko drutvo (v.) se moe osnovati na tri naina: bez javnog poziva - simultano (istovremeno), sa javnim pozivom - sukcesivno (postepeno) i svojinskom transformacijom drutvenog i javnog preduzea.Simultano osnivanje se vri kada se osnivai, bez upuivanja javnog poziva odlue da, istovremeno

Search related