Lekens betydelse för lärande och utveckling utifrån ...· Lekens betydelse för lärande och utveckling

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Lekens betydelse för lärande och utveckling utifrån ...· Lekens betydelse för lärande och...

Lekens betydelse fr lrande och utveckling utifrn pedagogens perspektiv

En kvalitativ studie gjord p Montessori och Reggio Emilia frskolor

Pernilla Edstrm & Vanja Kleva

LAU370

Handledare: Kerstin Signert Examinator: Niklas Pramling Rapportnummer: VT08 2611 009

Abstract

Examensarbete inom lrarutbildningen, 15 hp Titel: Lekens betydelse fr lrande och utveckling utifrn pedagogens perspektiv En kvalitativ studie gjord p Montessori och Reggio Emilia frskolor Frfattare: Pernilla Edstrm och Vanja Kleva Termin och r: VT - 08 Kursansvarig institution: LAU370: Institutionen fr pedagogik och didaktik samt Sociologiska institutionen, bda vid Gteborgs Universitet Handledare: Kerstin Signert Examinator: Niklas Pramling Rapportnummer: VT08 2611 009 Nyckelord: lek, lrande, utveckling, pedagog, frskola

Syfte: Vrt syfte med detta examensarbete r att vi vill skaffa oss en uppfattning om hur pedagogerna p Reggio Emilia samt Montessori frskolor ser p lekens betydelse fr utveckling och lrande. Vi vill ocks ta reda p om det har ngon betydelse vilken filosofi/pedagogik man utgr ifrn nr det gller att frmja barns lrande och utveckling genom leken. Frgestllning: Hur ser pedagogerna p sin egen betydelse i leken? Hur ser pedagogerna p sambandet mellan lek och lrande? Har det ngon betydelse vilken filosofi/pedagogik man utgr ifrn nr man tar tillvara p leken fr utveckling och lrande? Metod/Material Vi har anvnt oss av en kvalitativ enktunderskning med strukturerade och ostrukturerade frgor. Vi har anvnt oss av litteratur som tar upp mnet lek och dess betydelse fr lrande och utveckling. Resultat: Pedagogerna i vr studie inom bde Reggio Emilia och Montessorifrskolorna anser att leken r viktig fr lrande och utveckling. Resultatet av underskningen visade att det inte har ngon betydelse vilken filosofi/pedagogik man utgr ifrn nr det gller att frmja barns lrande genom leken. ven den forskning vi tagit del av har visat att leken r ett viktigt verktyg nr det gller barns lrande och utveckling i frskolan. Betydelse fr lraryrket: Inom frskolan r det pedagogens ansvar att frmja barns lrande och utveckling genom lek.

Frord Vi har haft tio lrorika och roliga veckor tillsammans. Vi vill brja med att tacka alla pedagoger som har medverkat i vr enktunderskning. Ert engagemang och era svar har varit vrt viktigaste material och vr primrklla. Under arbetets gng har vi arbetat bde enskilt och tillsammans. Tillsammans har vi bearbetat vra enktsvar, diskuterat och resonerat oss fram till nya tankar och funderingar. Vi delade upp arbetet och tog ansvar fr olika delar av litteraturen fr att arbetet skulle bli effektivare. Pernilla och Vanja

Innehllsfrteckning 1 Inledning........................................................................................................ 6

1.3 Syfte och frgestllningar .............................................................................................7 2 Litteraturgenomgng .................................................................................... 8

2.1 Styrdokument ...............................................................................................................8 2.1.1 Frskolans uppdrag ................................................................................................8 2.1.2 Utveckling och lrande...........................................................................................9

3 Lekteorier .................................................................................................... 10 3.1 Vygotskij ....................................................................................................................12 3.2 Malaguzzi ...................................................................................................................13 3.3 Montessori ..................................................................................................................13 3.4 Tidigare forskning om lek och lrande ........................................................................14 3.5 Vad r lek? .................................................................................................................15 3.6 Vad innebr leken fr utveckling och lrande?............................................................16 3.7 Pedagogens roll...........................................................................................................18 3.8 Montessoripedagogiken ..............................................................................................20

3.8.1 Historik................................................................................................................20 3.8.2 Pedagogik ............................................................................................................20 3.8.3 Leken inom montessoripedagogiken.....................................................................21

3.9 Reggio Emilia ............................................................................................................22 3.9.1 Historik................................................................................................................22 3.9.2 Filosofi.................................................................................................................22 3.9.3 Leken inom Reggio Emilia filosofin.....................................................................23

4 Metod ........................................................................................................... 24 4.1 Material ......................................................................................................................24 4.2 Val av metod och avgrnsningar .................................................................................24 4.3 Urvalsgrupp till enktunderskning.............................................................................24 4.4 Bortfall .......................................................................................................................24 4.5 Bearbetning av data ....................................................................................................25 4.6 Studiens tillfrlitlighet ................................................................................................25 4.7 Etiskt stllningstagande...............................................................................................25

5 Resultat ........................................................................................................ 26 5.1 Vad r lek fr dig? ......................................................................................................26 5.2 Vad betyder lek fr dig?..............................................................................................26 5.3 Tycker du att lek och lrande hr ihop?.......................................................................27 5.4 r du som pedagog aktiv i leken? ...............................................................................27 5.5 r vuxendeltagande viktigt i barnens lek?...................................................................28 5.6 Vilka teorier kan du koppla till dina svar? ...................................................................28 5.7 Vad tror du att barn kan lra genom lek?.....................................................................29 5.8 Sammanfattande tolkning av resultat...........................................................................30

6 Diskussion.................................................................................................... 31 6.1 Metoddiskussion.........................................................................................................31 6.2 Resultat i frhllande till tidigare forskning ................................................................31

6.2.1 Hur ser pedagogerna p sin egen betydelse i leken?..............................................31

6.2.2 Hur ser pedagogerna p sambandet mellan lek och lrande?.................................32 6.2.3 Har det ngon betydelse vilken filosofi/pedagogik man utgr ifrn nr man tar tillvara p leken fr utveckling och lrande? .................................................................32

6.3 Slutdiskussion.............................................................................................................33 6.4 Fortsatt forskning.......................................................................................................35 6.5 Avslutning ..................................................................................................................35

7 Referenslista36 Bilagor Bilaga 1 Presentationsbrev Bilaga 2 Enkt

6

1 Inledning Vi r tv studenter vid Gteborgs Universitet som har fljts t under hela utbildningen och lst samma inriktning BAUN, barn och ungas uppvxtvillkor, lrande och utveckling. I denna kurs har leken en stor betydelse. Vi har ocks lst samma specialiseringar, Didaktik med inriktning mot ls- tal- och skrivutveckling, Bilddidaktik samt Barns grundlggande matematiklrande. Eftersom vi bda tv efter utbildningens slut kommer att vara verksamma inom frskolan dr leken utgr en stor del av den dagliga pedagogiska verksamheten, tycker vi att valet av mne till examensarbetet var ltt. Vi ville frdjupa oss i lekens betydelse fr lrande, eftersom vi tycker att leken r viktig fr barn utveckling och som vi ser det utvecklas barnen genom leken. Nr vi i vrt arbete kommer att benmna barn menar vi barn i frskolan 1 6 r. Vi tror att genom leken fr bar