of 37 /37
Consultant Fiscal Adrian Benta www.bentaconsult.ro ; [email protected] tel: 0723 530 139 Act normativ descarcat prin abonament Alerta Fiscala / Revista Prietenii Contabilitatii Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă Parlamentul României adoptă prezenta lege. Titlul PRELIMINAR Capitolul I Domeniul de reglementare Articolul 1 Prezenta lege stabileşte regulile în domeniul prevenirii insolvenţei şi al insolvenţei. Articolul 2 Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci când este posibil, a şansei de redresare a activităţii acestuia. Articolul 3 (1) Procedurile prevăzute de prezenta lege se aplică profesioniştilor, astfel cum sunt definiţi la art. 3 alin. (2) din Codul civil, cu excepţia celor care exercită profesii liberale, precum şi a celor cu privire la care se prevăd dispoziţii speciale în ceea ce priveşte regimul insolvenţei lor. (2) Procedura prevăzută de prezenta lege se aplică şi regiilor autonome. (3) Procedura prevăzută de prezenta lege nu este aplicabilă unităţilor şi instituţiilor de învăţământ preuniversitar, universitar şi entităţilor prevăzute la art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolul II Principiile fundamentale ale procedurilor de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Definiţii Secţiunea 1 Principii Articolul 4 Prevederile prezentei legi se bazează pe următoarele principii: 1. maximizarea gradului de valorificare a activelor şi de recuperare a creanţelor; 2. acordarea unei şanse debitorilor de redresare eficientă şi efectivă a afacerii, fie prin intermediul procedurilor de prevenire a insolvenţei, fie prin procedura de reorganizare judiciară; 3. asigurarea unei proceduri eficiente, inclusiv prin mecanisme adecvate de comunicare şi derulare a procedurii într-un timp util şi rezonabil, într-o manieră obiectivă şi imparţială, cu un minim de costuri; 4. asigurarea unui tratament egal al creditorilor de acelaşi rang; 5. asigurarea unui grad ridicat de transparenţă şi previzibilitate în procedură; 6. recunoaşterea drepturilor existente ale creditorilor şi respectarea ordinii de prioritate a creanţelor, având la bază un set de reguli clar determinate şi uniform aplicabile; 7. limitarea riscului de credit şi a riscului sistemic asociat tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate prin recunoaşterea compensării cu exigibilitate imediată în cazul insolvenţei sau al unei proceduri de prevenire a insolvenţei unui cocontractant, având ca efect reducerea riscului de credit la o sumă netă datorată între părţi sau chiar la zero atunci când, pentru acoperirea expunerii nete, au fost transferate garanţii financiare; 8. asigurarea accesului la surse de finanţare în procedurile de prevenire a insolvenţei, în perioada de observaţie şi de reorganizare, cu crearea unui regim adecvat pentru protejarea acestor creanţe; 9. fundamentarea votului pentru aprobarea planului de reorganizare pe criterii clare, cu asigurarea unui tratament egal între creditorii de acelaşi rang, a recunoaşterii priorităţilor comparative şi a acceptării unei decizii a majorităţii, urmând să se ofere celorlalţi creditori plăţi egale sau mai mari decât ar primi în faliment; 10. favorizarea, în procedurile de prevenire a insolvenţei, a negocierii/renegocierii amiabile a creanţelor şi a încheierii unui concordat preventiv; 11. valorificarea în timp util şi într-o manieră cât mai eficientă a activelor; 12. în cazul grupului de societăţi, coordonarea procedurilor de insolvenţă, în scopul abordării integrate a acestora; 13. administrarea procedurilor de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă de către practicieni în insolvenţă şi desfăşurarea acestora sub controlul instanţei de judecată. Secţiunea a 2-a Definiţii Articolul 5 În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile au următoarele semnificaţii: 1. acord de compensare bilaterală (netting) reprezintă: a)orice acord master de netting - orice înţelegere sau clauză în cadrul unui contract financiar calificat dintre două părţi, prin care se prevede un netting al unor plăţi ori o îndeplinire a unor obligaţii sau o realizare a unor drepturi prezente ori viitoare rezultând din sau având legătură cu unul ori mai multe contracte financiare calificate; b)orice acord master - master de netting - orice acord master de netting între două părţi, prin care se prevede nettingul între două sau mai multe acorduri master de netting; c)orice înţelegere de garantare subsecventă ori în legătură cu unul sau mai multe acorduri master de netting; 2. activităţi curente reprezintă acele activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii şi operaţiuni financiare, propuse a fi efectuate de debitor în perioada de observaţie şi în perioada de reorganizare, în cursul normal al activităţii sale, cum ar fi: a)continuarea activităţilor contractate şi încheierea de noi contracte, conform obiectului de activitate; b)efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi aferente acestora; c)asigurarea finanţării capitalului de lucru în limite curente; 3. administrator interimar este persoana fizică sau juridică desemnată de Banca Naţională a României, iar, în cazul cooperativelor de credit, şi comitetul de administrare specială desemnat de casa centrală a cooperativelor de credit, abilitată să ia măsuri de conservare, în scopul prevenirii diminuării activului şi a creşterii pasivului instituţiei de credit, de la momentul depunerii unei cereri de deschidere a procedurii falimentului şi până la data numirii lichidatorului judiciar, în procedura falimentului instituţiilor de credit; 4. administrator special este persoana fizică sau juridică desemnată de adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor/ membrilor debitorului, împuternicită să le reprezinte interesele în procedură şi, atunci când debitorului i se permite să îşi administreze activitatea, să efectueze, în numele şi pe contul acestuia, actele de administrare necesare; 5. averea debitorului reprezintă totalitatea bunurilor şi drepturilor sale patrimoniale, inclusiv cele dobândite în cursul procedurii insolvenţei, care pot face obiectul executării silite potrivit Codului de procedură civilă; 6. Buletinul procedurilor de insolvenţă, denumit în continuare BPI, este publicaţia editată de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, care are drept scop publicarea citaţiilor, convocărilor, notificărilor şi comunicărilor actelor de procedură efectuate de instanţele judecătoreşti, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar după deschiderea procedurii de insolvenţă prevăzute de prezenta lege, precum şi a altor acte care, potrivit legii, trebuie publicate; 7. centrul principalelor interese ale debitorului, în situaţia procedurii de insolvenţă cu element de extraneitate, este, până la proba contrarie, după caz: a)sediul social al persoanei juridice; b)sediul profesional al persoanei fizice care exercită o activitate economică sau o profesie independentă; c)domiciliul persoanei fizice care nu exercită o activitate economică sau o profesie independentă; 8. cererea comună de deschidere a procedurii insolvenţei este cererea formulată de debitor sau creditor, având drept scop deschiderea procedurii insolvenţei în mod concomitent împotriva a 2 sau a mai multor membri ai grupului de societăţi, în cadrul unor dosare separate, repartizate spre soluţionare aceluiaşi judecător-sindic; 9. controlul este capacitatea de a determina sau influenţa în mod dominant, direct ori indirect, politica financiară şi operaţională a unei societăţi sau d eciziile la nivelul organelor societare. O persoană va fi considerată ca deţinând controlul atunci când: a)deţine în mod direct sau indirect o participaţie calificată de cel puţin 40% din drepturile de vot ale respectivei societăţi şi niciun alt asociat sau acţionar nu deţine în mod direct ori indirect un procentaj superior al drepturilor de vot; b)deţine în mod direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot în adunarea generală a societăţii respective; c)în calitate de asociat sau acţionar al respectivei societăţi dispune de puterea de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administraţie, conducere sau supraveghere; Emitent PARLAMENTUL ROMÂNIEI 10. consumator captiv este consumatorul care, din considerente tehnice, economice sau de reglementare, nu poate alege furnizorul; 11. contractul financiar calificat este: a)orice contract având ca obiect operaţiuni cu instrumente financiare derivate; b)orice acord repo şi acord reverse repo; c)orice contract buy-sellback şi sell-buyback; precum şi d)orice contract având ca obiect operaţiuni de împrumut de valori mobiliare, realizate pe pieţele reglementate, pieţele asimilate sau pieţele la buna înţelegere, astfel cum sunt acestea reglementate; 12. contract de compensare bilaterală reprezintă oricare dintre următoarele: A. orice contract sau clauză cuprinsă într-un contract încheiat între instituţia de credit debitoare şi orice altă entitate, inclusiv persoane fizice, având ca obiect operaţiuni cu instrumente financiare derivate realizate pe pieţele reglementate, pieţele asimilate ori pe pieţele la buna înţelegere, prin care se stipulează compensarea unor obligaţii de plată sau obligaţii de a face, prezente ori viitoare, decurgând din sau având legătură cu unul ori mai multe astfel de

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a ...itva.ro/documents/Legea85per2014.pdf · creanţelor acceptate şi necontestate, pe de altă parte, omologat de judecătorul-sindic,

 • Author
  dongoc

 • View
  219

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a ...itva.ro/documents/Legea85per2014.pdf ·...

 • Consultant Fiscal Adrian Benta www.bentaconsult.ro ; [email protected] tel: 0723 530 139 Act normativ descarcat prin abonament Alerta Fiscala / Revista Prietenii Contabilitatii

  Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenei i de insolven Parlamentul Romniei adopt prezenta lege. Titlul PRELIMINAR Capitolul I Domeniul de reglementare Articolul 1 Prezenta lege stabilete regulile n domeniul prevenirii insolvenei i al insolvenei. Articolul 2 Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci cnd este posibil, a ansei de redresare a activitii acestuia. Articolul 3 (1) Procedurile prevzute de prezenta lege se aplic profesionitilor, astfel cum sunt definii la art. 3 alin. (2) din Codul civil, cu excepia celor care exercit profesii liberale, precum i a celor cu privire la care se prevd dispoziii speciale n ceea ce privete regimul insolvenei lor. (2) Procedura prevzut de prezenta lege se aplic i regiilor autonome. (3) Procedura prevzut de prezenta lege nu este aplicabil unitilor i instituiilor de nvmnt preuniversitar, universitar i entitilor prevzute la art. 7 din Ordonana Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea tiinific i dezvoltarea tehnologic, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 324/2003, cu modificrile i completrile ulterioare. Capitolul II Principiile fundamentale ale procedurilor de prevenire a insolvenei i de insolven. Definiii Seciunea 1 Principii Articolul 4 Prevederile prezentei legi se bazeaz pe urmtoarele principii: 1. maximizarea gradului de valorificare a activelor i de recuperare a creanelor; 2. acordarea unei anse debitorilor de redresare eficient i efectiv a afacerii, fie prin intermediul procedurilor de prevenire a insolvenei, fie prin procedura de reorganizare judiciar; 3. asigurarea unei proceduri eficiente, inclusiv prin mecanisme adecvate de comunicare i derulare a procedurii ntr-un timp util i rezonabil, ntr-o manier obiectiv i imparial, cu un minim de costuri; 4. asigurarea unui tratament egal al creditorilor de acelai rang; 5. asigurarea unui grad ridicat de transparen i previzibilitate n procedur; 6. recunoaterea drepturilor existente ale creditorilor i respectarea ordinii de prioritate a creanelor, avnd la baz un set de reguli clar determinate i uniform aplicabile; 7. limitarea riscului de credit i a riscului sistemic asociat tranzaciilor cu instrumente financiare derivate prin recunoaterea compensrii cu exigibilitate imediat n cazul insolvenei sau al unei proceduri de prevenire a insolvenei unui cocontractant, avnd ca efect reducerea riscului de credit la o sum net datorat ntre pri sau chiar la zero atunci cnd, pentru acoperirea expunerii nete, au fost transferate garanii financiare; 8. asigurarea accesului la surse de finanare n procedurile de prevenire a insolvenei, n perioada de observaie i de reorganizare, cu crearea unui regim adecvat pentru protejarea acestor creane; 9. fundamentarea votului pentru aprobarea planului de reorganizare pe criterii clare, cu asigurarea unui tratament egal ntre creditorii de acelai rang, a recunoaterii prioritilor comparative i a acceptrii unei decizii a majoritii, urmnd s se ofere celorlali creditori pli egale sau mai mari dect ar primi n faliment; 10. favorizarea, n procedurile de prevenire a insolvenei, a negocierii/renegocierii amiabile a creanelor i a ncheierii unui concordat preventiv; 11. valorificarea n timp util i ntr-o manier ct mai eficient a activelor; 12. n cazul grupului de societi, coordonarea procedurilor de insolven, n scopul abordrii integrate a acestora; 13. administrarea procedurilor de prevenire a insolvenei i de insolven de ctre practicieni n insolven i desfurarea acestora sub controlul instanei de judecat. Seciunea a 2-a Definiii Articolul 5 n nelesul prezentei legi, termenii i expresiile au urmtoarele semnificaii: 1. acord de compensare bilateral (netting) reprezint: a)orice acord master de netting - orice nelegere sau clauz n cadrul unui contract financiar calificat dintre dou pri, prin care se prevede un netting al unor pli ori o ndeplinire a unor obligaii sau o realizare a unor drepturi prezente ori viitoare rezultnd din sau avnd legtur cu unul ori mai multe contracte financiare calificate; b)orice acord master - master de netting - orice acord master de netting ntre dou pri, prin care se prevede nettingul ntre dou sau mai multe acorduri master de netting; c)orice nelegere de garantare subsecvent ori n legtur cu unul sau mai multe acorduri master de netting; 2. activiti curente reprezint acele activiti de producie, comer sau prestri de servicii i operaiuni financiare, propuse a fi efectuate de debitor n perioada de observaie i n perioada de reorganizare, n cursul normal al activitii sale, cum ar fi: a)continuarea activitilor contractate i ncheierea de noi contracte, conform obiectului de activitate; b)efectuarea operaiunilor de ncasri i pli aferente acestora; c)asigurarea finanrii capitalului de lucru n limite curente; 3. administrator interimar este persoana fizic sau juridic desemnat de Banca Naional a Romniei, iar, n cazul cooperativelor de credit, i comitetul de administrare special desemnat de casa central a cooperativelor de credit, abilitat s ia msuri de conservare, n scopul prevenirii diminurii activului i a creterii pasivului instituiei de credit, de la momentul depunerii unei cereri de deschidere a procedurii falimentului i pn la data numirii lichidatorului judiciar, n procedura falimentului instituiilor de credit; 4. administrator special este persoana fizic sau juridic desemnat de adunarea general a acionarilor/asociailor/ membrilor debitorului, mputernicit s le reprezinte interesele n procedur i, atunci cnd debitorului i se permite s i administreze activitatea, s efectueze, n numele i pe contul acestuia, actele de administrare necesare; 5. averea debitorului reprezint totalitatea bunurilor i drepturilor sale patrimoniale, inclusiv cele dobndite n cursul procedurii insolvenei, care pot face obiectul executrii silite potrivit Codului de procedur civil; 6. Buletinul procedurilor de insolven, denumit n continuare BPI, este publicaia editat de Oficiul Naional al Registrului Comerului, care are drept scop publicarea citaiilor, convocrilor, notificrilor i comunicrilor actelor de procedur efectuate de instanele judectoreti, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar dup deschiderea procedurii de insolven prevzute de prezenta lege, precum i a altor acte care, potrivit legii, trebuie publicate; 7. centrul principalelor interese ale debitorului, n situaia procedurii de insolven cu element de extraneitate, este, pn la proba contrarie, dup caz: a)sediul social al persoanei juridice; b)sediul profesional al persoanei fizice care exercit o activitate economic sau o profesie independent; c)domiciliul persoanei fizice care nu exercit o activitate economic sau o profesie independent; 8. cererea comun de deschidere a procedurii insolvenei este cererea formulat de debitor sau creditor, avnd drept scop deschiderea procedurii insolvenei n mod concomitent mpotriva a 2 sau a mai multor membri ai grupului de societi, n cadrul unor dosare separate, repartizate spre soluionare aceluiai judector-sindic; 9. controlul este capacitatea de a determina sau influena n mod dominant, direct ori indirect, politica financiar i operaional a unei societi sau d eciziile la nivelul organelor societare. O persoan va fi considerat ca deinnd controlul atunci cnd: a)deine n mod direct sau indirect o participaie calificat de cel puin 40% din drepturile de vot ale respectivei societi i niciun alt asociat sau acionar nu deine n mod direct ori indirect un procentaj superior al drepturilor de vot; b)deine n mod direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot n adunarea general a societii respective; c)n calitate de asociat sau acionar al respectivei societi dispune de puterea de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administraie, conducere sau supraveghere; Emitent PARLAMENTUL ROMNIEI 10. consumator captiv este consumatorul care, din considerente tehnice, economice sau de reglementare, nu poate alege furnizorul; 11. contractul financiar calificat este: a)orice contract avnd ca obiect operaiuni cu instrumente financiare derivate; b)orice acord repo i acord reverse repo; c)orice contract buy-sellback i sell-buyback; precum i d)orice contract avnd ca obiect operaiuni de mprumut de valori mobiliare, realizate pe pieele reglementate, pieele asimilate sau pieele la buna nelegere, astfel cum sunt acestea reglementate; 12. contract de compensare bilateral reprezint oricare dintre urmtoarele: A. orice contract sau clauz cuprins ntr-un contract ncheiat ntre instituia de credit debitoare i orice alt entitate, inclusiv persoane fizice, avnd ca obiect operaiuni cu instrumente financiare derivate realizate pe pieele reglementate, pieele asimilate ori pe pieele la buna nelegere, prin care se stipuleaz compensarea unor obligaii de plat sau obligaii de a face, prezente ori viitoare, decurgnd din sau avnd legtur cu unul ori mai multe astfel de

  http://www.bentaconsult.ro/http://www.itva.ro/

 • Consultant Fiscal Adrian Benta www.bentaconsult.ro ; [email protected] tel: 0723 530 139 Act normativ descarcat prin abonament Alerta Fiscala / Revista Prietenii Contabilitatii

  contracte, inclusiv orice garanie accesorie ori avnd legtur cu acestea; sau B. orice contract sau clauz, de natura celor prevzute la lit. A, prin care se stipuleaz compensarea unor obligaii de plat sau obligaii de a face, prezente ori viitoare, decurgnd din unul sau mai multe contracte de compensare bilateral, inclusiv orice garanie accesorie ori avnd legtur cu acestea, n temeiul c rora compensarea bilateral contractual se poate realiza prin una sau mai multe dintre urmtoarele modaliti: a)stingerea i/sau devansarea scadenei oricrei obligaii de plat ori obligaii de a face decurgnd din unul sau mai multe contracte din categoria celor prevzute mai sus; b)calcularea sau estimarea unei valori de compensare, valori de pia, valori de lichidare ori valori de nlocuire a oricrei obligaii care a fost stins sau a crei scaden a fost devansat potrivit prevederilor lit. a); c)conversia ntr-o singur moned a oricrei valori calculate potrivit prevederilor lit. b); d)compensarea, pn la obinerea unei sume nete, a oricror valori calculate potrivit prevederilor lit. b), aa cum au fost convertite potrivit prevederilor lit. c); e)lichidarea bunurilor i drepturilor din averea instituiei de credit debitoare; 13. coordonarea procedural reprezint setul de msuri menite s coreleze procedurile de insolven deschise mpotriva membrilor unui grup de societi, cu scopul de a asigura celeritatea i armonizarea procedurilor, precum i minimizarea costurilor; 14. creane bugetare reprezint creanele constnd n impozite, taxe, contribuii, amenzi i alte venituri bugetare, precum i accesoriile acestora. i pstreaz aceast natur i creanele bugetare care nu sunt acoperite n totalitate de valoarea privilegiilor, ipotecilor sau a gajurilor deinute, pentru partea de crean neacoperit; 15. creane care beneficiaz de o cauz de preferin sunt acele creane care sunt nsoite de un privilegiu i/sau de un drept de ipotec i/sau de drepturi asimilate ipotecii, potrivit art. 2.347 din Codul civil, i/sau de un drept de gaj asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent dac acesta este debitor principal sau ter garant fa de persoanele beneficiare ale cauzelor de preferin. n cazul n care debitorul este ter garant, creditorul care beneficiaz de o cauz de preferin va exercita drepturile corelative numai n ceea ce privete bunul sau dreptul respectiv. Aceste cauze de preferin au nelesul dat lor de Codul civil, dac prin lege special nu se prevede altfel; 16. categoria de creane defavorizate este considerat a fi categoria de creane pentru care planul de reorganizare prevede cel puin una dintre modificrile u rmtoare pentru creanele categoriei respective: a)o reducere a cuantumului creanei i/sau a accesoriilor acesteia la care creditorul este ndreptit potrivit prezentei legi; b)o reducere a garaniilor ori reealonarea plilor n defavoarea creditorului, fr acordul expres al acestuia; 17. concordat preventiv este un contract ncheiat ntre debitorul n dificultate financiar, pe de o parte, i creditorii care dein cel puin 75% din valoarea creanelor acceptate i necontestate, pe de alt parte, omologat de judectorul-sindic, contract prin care debitorul propune un plan de redresare i de realizare a creanelor acestor creditori, iar creditorii accept s sprijine eforturile debitorului de depire a dificultii n care se afl; 18. creane salariale sunt creanele ce izvorsc din raporturi de munc i raporturi asimilate ntre debitor i angajaii acestuia. Aceste creane sunt nregistrate din oficiu n tabelul de creane de ctre administratorul judiciar/lichidatorul judiciar; 19. creditor ndreptit s participe la procedur este acel titular al unui drept de crean asupra averii debitorului, care a nregistrat o cerere de nscriere a creanei, n urma admiterii creia acesta dobndete drepturile i obligaiile reglementate de prezenta lege pentru fiecare stadiu al procedurii. Calitatea de creditor nceteaz ca urmare a nenscrierii sau a nlturrii din tabelele creditorilor ntocmite succesiv n procedur, precum i prin nchiderea procedurii; au calitatea de creditor, fr a depune personal declaraiile de crean, salariaii debitorului; 20. creditor ndreptit s solicite deschiderea procedurii insolvenei este creditorul a crui crean asupra patrimoniului debitorului este cert, lichid i exigibil de mai mult de 60 de zile. Prin crean cert, n sensul prezentei legi, se nelege acea crean a crei existen rezult din nsui actul de crean sau i din alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de dnsul. Creditorii vor putea solicita deschiderea procedurii insolvenei doar n cazul n care, dup compensarea datoriilor reciproce, de orice natur, suma datorat acestora va depi suma prevzut la pct. 72; 21. creditor cu creane curente sau creditor curent este acel creditor ce deine creane certe, lichide i exigibile, nscute n timpul procedurii de insolven, i care are dreptul de a i se achita cu prioritate creana, conform documentelor din care rezult; 22. creditori chirografari sunt creditorii debitorului nscrii n tabelele de creane care nu beneficiaz de o cauz de preferin. Sunt creditori chirografari i creditorii care beneficiaz de cauze de preferin, ale cror creane nu sunt acoperite n totalitate de valoarea privilegiilor, a ipotecilor sau a gajurilor deinute, pentru partea de crean neacoperit. Simpla nscriere n Arhiva Electronic de Garanii Reale Mobiliare a unei creane nu determin transformarea acesteia n crean care beneficiaz de o cauz de preferin; 23. creditori indispensabili sunt creditorii chirografari care furnizeaz servicii, materii prime, materiale sau utiliti fr de care activitatea debitorului nu se poate desfura i care nu pot fi nlocuii de niciun alt furnizor care ofer servicii, materii prime, materiale sau utiliti de acelai fel, n aceleai condiii financiare; 24. creditor strin este creditorul al crui domiciliu sau, dup caz, sediu este stabilit ntr-un stat strin; 2 5. data deschiderii procedurii reprezint: a)n cazul cererii debitorului de deschidere a procedurii, data pronunrii ncheierii judectorului-sindic, prevzut la art. 71; b)n cazul cererii creditorului de deschidere a procedurii, data pronunrii sentinei judectorului-sindic, prevzut la art. 72; c)n cazul insolvenei transfrontaliere, momentul la care hotrrea de deschidere a procedurii produce efecte, chiar dac aceasta nu are caracter definitiv; 26. debitor este persoana fizic sau juridic care poate fi subiect al unei proceduri prevzute de prezenta lege; 27. debitor n dificultate financiar este debitorul care, dei execut sau este capabil s execute obligaiile exigibile, are un grad de lichiditate pe termen scurt redus i/sau un grad de ndatorare pe termen lung ridicat, ce pot afecta ndeplinirea obligaiilor contractuale n raport cu resursele generate din activitatea operaional sau cu resursele atrase prin activitatea financiar; 28. extras al raportului de activitate reprezint un rezumat al msurilor luate de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar. Menionarea urmtoarelor e lemente este obligatorie: a)persoanele de specialitate desemnate potrivit prevederilor art. 61, precum i onorariul acestora; b)actele de dispoziie asupra averii debitorului i documentele ncheiate n acest sens, inclusiv procesul-verbal de adjudecare sau contractul de vnzare, dup caz; c)ncheierea, modificarea sau ncetarea unor contracte la care debitorul este parte; d)situaia ncasrilor i plilor, n sintez; e)promovarea unor aciuni prevzute la art. 117-122 sau la art. 169; f)msuri privind acordarea unei protecii corespunztoare creditorului care beneficiaz de o cauz de preferin; g)stadiul efecturii inventarierii, dac este cazul; 29. insolvena este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaz prin insuficiena fondurilor bneti disponibile pentru plata datoriilor certe, l ichide i exigibile, astfel: a)insolvena debitorului se prezum atunci cnd acesta, dup 60 de zile de la scaden, nu a pltit datoria sa fa de creditor; prezumia este relativ; b)insolvena este iminent atunci cnd se dovedete c debitorul nu va putea plti la scaden datoriile exigibile angajate, cu fondurile bneti disponibile la data scadenei; 3 0. insolvena instituiei de credit este acea stare a instituiei de credit aflate n una dintre urmtoarele situaii: a)incapacitatea vdit de plat a datoriilor exigibile cu disponibilitile bneti; b)scderea sub 2% a indicatorului de solvabilitate a instituiei de credit; c)retragerea autorizaiei de funcionare a instituiei de credit, potrivit prevederilor legale, ca urmare a imposibilitii de redresare financiar a unei instituii de credit; 3 1. insolvena societii de asigurare/reasigurare este acea stare a societii de asigurare/reasigurare caracterizat prin una dintre urmtoarele situaii: a)incapacitatea vdit de plat a datoriilor exigibile cu disponibilitile bneti; b)scderea valorii marjei de solvabilitate disponibile sub jumtate din limita minim prevzut de reglementrile legale n vigoare pentru fondul de siguran; c)imposibilitatea restabilirii situaiei financiare a societii de asigurare/reasigurare n cadrul procedurii de redresare financiar; 32. instana strin este autoritatea judectoreasc sau orice alt autoritate competent potrivit legii statului de origine, abilitat s deschid i s controleze sau s supravegheze o procedur strin ori s adopte hotrri n cursul derulrii unei asemenea proceduri; 33. instrumente financiare sunt valori mobiliare, titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv, instrumente ale pieei monetare, contracte futures, inclusiv contracte care implic plata unor diferene n numerar, contracte forward pe rata dobnzii, swap-uri pe rata dobnzii, cursul de schimb i aciuni, opiuni pe orice instrument financiar prevzut n aceste categorii, inclusiv contracte care implic plata unor diferene n numerar, precum i opiuni pe cursul de schimb, rata dobnzii i instrumente financiare derivate pe mrfuri i orice alt instrument admis la tranzacionare pe o pia reglementat ntrun stat membru sau pentru care s-a fcut o cerere de admitere la tranzacionare pe o astfel de pia; 34. nelegere de garantare este orice contract/instrument de garantare a unui acord de netting sau a unor contracte financiare calificate, incluznd: gajuri, scrisori de garanie, garanii personale i altele asemenea; 35. grup de societi nseamn dou sau mai multe societi interconectate prin control i/sau deinerea participaiilor calificate; 36. mandat ad-hoc este o procedur confidenial, declanat la cererea debitorului n dificultate financiar, prin care un mandatar ad-hoc, desemnat de instan, negociaz cu creditorii n scopul realizrii unei nelegeri ntre unul sau mai muli dintre acetia i debitor, n vederea depirii strii de dificultate n care se afl; 37. membru al grupului poate fi oricare din societile grupului, indiferent dac este societatea-mam sau un membru controlat al grupului; 38. membru controlat al grupului este acea societate controlat de societatea-mam; 39. obligaie de cooperare reprezint ndatorirea instanelor i a practicienilor n insolven de a asigura coordonarea procedural prin urmtoarele mijloace: a)schimbul de informaii cu privire la procedur, n special n privina creanelor, activelor i msurilor luate de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar; b)deschiderea concomitent a procedurilor de insolven a membrilor grupului, la cererea debitorilor sau a creditorilor; c)fixarea corelat a termenelor procedurale, precum i a edinelor adunrii creditorilor;

  http://www.bentaconsult.ro/http://www.itva.ro/

 • Consultant Fiscal Adrian Benta www.bentaconsult.ro ; [email protected] tel: 0723 530 139 Act normativ descarcat prin abonament Alerta Fiscala / Revista Prietenii Contabilitatii

  d)n cazul n care nu a fost desemnat acelai practician n insolven pentru fiecare membru al grupului, coordonarea comunicrii ntre practicienii n insolven de ctre practicianul desemnat n dosarul privind societatea-mam sau, dup caz, societatea cu cea mai mare cifr de afaceri conform ultimei situaii financiare anuale publicate; 40. operaiunea de compensare bilateral (netting) presupune realizarea, n legtur cu unul sau mai multe contracte financiare calificate, a uneia sau a mai m ultora dintre urmtoarele operaiuni: a)ncetarea unui contract financiar calificat i/sau accelerarea oricrei pli sau ndepliniri a unei obligaii ori realizri a unui drept n baza unuia sau a mai multor contracte financiare calificate avnd ca temei un acord de compensare bilateral (netting); b)calcularea sau estimarea unei valori de compensare, valori de pia, valori de lichidare ori valori de nlocuire a oricreia dintre obligaiile sau drepturile la care se refer lit. a); c)conversia ntr-o singur moned a oricrei valori, calculat potrivit lit. b); d)compensarea, pn la obinerea unei sume nete (off-set), a oricror valori calculate potrivit lit. b) i convertite potrivit prevederilor lit. c); 41. participaie calificat nseamn fraciunea de capital cuprins ntre 20% i 50% deinut de ctre o persoan n alt societate; 42. perioada de observaie este perioada cuprins ntre data deschiderii procedurii insolvenei i data confirmrii planului de reorganizare sau, dup caz, a intrrii n faliment; 43. piaa reglementat este sistemul de tranzacionare prevzut de art. 125 din Legea nr. 297/2004 privind piaa de capital, cu modificrile i completrile ulterioare; 44. procedura colectiv este procedura n care creditorii particip mpreun la urmrirea i recuperarea creanelor lor, n modalitile prevzute de prezenta lege; 45. procedura falimentului este procedura de insolven, concursual, colectiv i egalitar, care se aplic debitorului n vederea lichidrii averii acestuia pentru acoperirea pasivului, urmat de radierea debitorului din registrul n care este nmatriculat; 46. procedura general reprezint procedura de insolven prevzut de prezenta lege, prin care un debitor care ndeplinete condiiile prevzute la art. 38 alin. (1), fr a le ndeplini simultan i pe cele de la art. 38 alin. (2), intr, dup perioada de observaie, succesiv, n procedura de reorganizare judiciar i n procedura falimentului sau, separat, numai n reorganizare judiciar ori doar n procedura falimentului; 47. procedura simplificat reprezint procedura de insolven prevzut de prezenta lege, prin care debitorul care ndeplinete condiiile prevzute la art. 38 alin. (2) intr direct n procedura falimentului, fie odat cu deschiderea procedurii insolvenei, fie dup o perioad de observaie de maximum 20 de zile, perioad n care vor fi analizate elementele prevzute la art. 38 alin. (2) lit. c) i d); 48. procedura romn de insolven este orice procedur reglementat de prezenta lege, cu excepia procedurilor de prevenire a insolvenei; 49. procedura strin este procedura colectiv, public, judiciar sau administrativ, care se desfoar n conformitate cu legislaia n materie de insolven a unui stat strin, inclusiv procedura provizorie, n care bunurile i activitatea debitorului sunt supuse controlului sau supravegherii unei instane strine, n scopul reorganizrii sau lichidrii activitii acelui debitor; 50. procedura strin principal este procedura strin de insolven care se desfoar n statul n care se situeaz centrul principalelor interese ale debitorului; 51. procedura strin secundar este procedura strin de insolven, alta dect cea principal, care se desfoar n statul n care debitorul i are stabilit un sediu; 52. profesia liberal este profesia exercitat n baza unei calificri profesionale, cu titlu personal, pe propria rspundere i n mod independent, implicnd activiti de natur intelectual n interesul clientului i servind interesul public. Caracteristice pentru aceste profesii sunt: existena unui cod de etic, pregtirea profesional continu i confidenialitatea relaiilor cu clientul; 53. programul de plat a creanelor este graficul de achitare a acestora menionat n planul de reorganizare care include: a)cuantumul sumelor pe care debitorul se oblig s le plteasc creditorilor, dar nu mai mult dect sumele datorate conform tabelului definitiv de creane; n cazul creditorilor beneficiari ai unei cauze de preferin sumele vor putea include i dobnzile; b)termenele la care debitorul urmeaz s plteasc aceste sume; 54. reorganizare judiciar este procedura ce se aplic debitorului n insolven, persoan juridic, n vederea achitrii datoriilor acestuia, conform programului de plat a creanelor. Procedura de reorganizare presupune ntocmirea, aprobarea, confirmarea, implementarea i respectarea unui plan, numit p lan de reorganizare, care poate s prevad, nelimitativ, mpreun sau separat: a)restructurarea operaional i/sau financiar a debitorului; b)restructurarea corporativ prin modificarea structurii de capital social; c)restrngerea activitii prin lichidarea parial sau total a activului din averea debitorului; 55. reprezentant romn este practicianul n insolven desemnat ca administrator sau lichidator judiciar ori administrator concordatar, n cadrul unei proceduri romne de insolven sau de prevenire a insolvenei potrivit prevederilor prezentei legi; 56. reprezentant strin este persoana fizic sau juridic, incluznd persoanele desemnate cu titlu provizoriu, autorizate, n cadrul unei proceduri strine s administreze reorganizarea sau lichidarea bunurilor i a activitii debitorului sau s acioneze ca reprezentant al unei proceduri strine; 57. sediul este orice punct de lucru n care debitorul exercit, cu mijloace umane i materiale i cu caracter netranzitoriu, o activitate economic sau o profesie independent; 58. sediul principal este, n situaia procedurii de insolven cu element de extraneitate, locul n care se afl, ntr-un mod verificabil de ctre teri, centrul principal de conducere, supraveghere i gestiune a activitii statutare a persoanei juridice, chiar dac hotrrile organului de conducere respectiv sunt adoptate potrivit directivelor transmise de membri, acionari sau asociai din alte state; 59. sediul profesional este locul n care funcioneaz, ntr-un mod verificabil de ctre teri, conducerea activitii economice ori a exercitrii profesiei independente a persoanei fizice; 60. sistemul alternativ de tranzacionare este sistemul de tranzacionare prevzut la art. 2 alin. (1) pct. 26 din Legea nr. 297/2004, cu modificrile i completrile ulterioare; 61. societate nseamn orice entitate de drept privat constituit n temeiul Legii societilor nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare; 62. societate-mam este societatea care exercit controlul sau influena dominant asupra celorlalte societi din grup; 63. societate de asigurare/reasigurare este asigurtorul i/sau reasigurtorul, astfel cum sunt definii la art. 2 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare i supravegherea asigurrilor, cu modificrile i completrile ulterioare; 6 4. statul n care se gsete un bun este: a)pentru bunurile corporale - statul pe teritoriul cruia este situat bunul; b)pentru bunurile i drepturile pe care proprietarul sau titularul trebuie s le nscrie ntr-un registru public - statul sub a crui autoritate este pstrat registrul; c)pentru creane - statul pe teritoriul cruia se afl centrul principalelor interese ale debitorului creanei, astfel cum este determinat la pct. 7; 65. subansamblul funcional reprezint un grup de bunuri ale debitorului care asigur realizarea unui produs finit, de sine stttor, sau permite desfurarea unei afaceri independente; 66. supravegherea exercitat de administratorul judiciar, n condiiile n care nu s-a ridicat dreptul de administrare al debitorului, const n analiza permanent a activitii acestuia i avizarea prealabil att a msurilor care implic patrimonial debitorul, ct i a celor menite s conduc la restructurarea/reorganizarea acesteia; avizarea se efectueaz avnd la baz o raportare ntocmit de ctre administratorul special, care menioneaz i faptul c au fost verificate i c sunt ndeplinite condiiile privind realitatea i oportunitatea operaiunilor juridice supuse avizrii. Supravegherea operaiunilor d e gestionare a patrimoniului debitorului se face prin avizul prealabil acordat cel puin cu privire la urmtoarele operaiuni: a)plile, att prin contul bancar, ct i prin casierie; aceasta se poate realiza fie prin avizarea fiecrei pli, fie prin instruciuni generale cu privire la efectuarea plilor; b)ncheierea contractelor n perioada de observaie i n perioada de reorganizare; c)operaiunile juridice n litigiile n care este implicat debitorul, avizarea msurilor propuse privind recuperarea creanelor; d)operaiunile care implic diminuarea patrimoniului, precum casri, reevaluri etc.; e)tranzaciile propuse de ctre debitor; f)situaiile financiare i raportul de activitate ataat acestora; g)msurile de restructurare sau modificrile contractului colectiv de munc; h)mandatele pentru adunrile i comitetele creditorilor ale societilor aflate n insolven la care societatea debitoare deine calitatea de creditor, precum i n adunrile generale ale acionarilor la societile la care debitorul deine participaii; i)nstrinarea de active imobilizate din patrimoniul societii la care debitorul deine participaii sau grevarea de sarcini ale acestora, este necesar, pe lng avizul administratorului judiciar, i parcurgerea procedurii prevzute de art. 87 alin. (2) i (3); 67. tabel definitiv de creane este tabelul care cuprinde toate creanele asupra averii debitorului la data deschiderii procedurii, acceptate n tabelul preliminar i mpotriva crora nu s-au formulat contestaii, precum i creanele admise n urma soluionrii contestaiilor sau cele admise provizoriu de ctre judectorul-sindic. n cazul procedurii simplificate, tabelul definitiv de creane cuprinde, pe lng creanele nscute anterior deschiderii procedurii, i creanele nscute n perioada de observaie, ce au fost admise la masa credal. n acest tabel se arat suma solicitat, suma admis i rangul de prioritate al creanei potrivit prevederilor art. 159 i 161; 68. tabelul definitiv consolidat de creane cuprinde totalitatea creanelor care figureaz ca admise n tabelul definitiv de creane i cele din tabelul suplimentar necontestate, precum i cele rezultate n urma soluionrii contestaiilor la tabelul suplimentar. n situaia n care s-a dispus intrarea n faliment dup confirmarea unui plan de reorganizare, tabelul definitiv consolidat va cuprinde: totalitatea creanelor ce figureaz ca admise n tabelul definitiv de creane, cele din tabelul suplimentar necontestate, cele rezultate n urma soluionrii contestaiilor la tabelul suplimentar, din care se vor deduce sumele achitate pe parcursul derulrii planului de reorganizare; 69. tabelul preliminar de creane cuprinde toate creanele scadente sau nescadente, sub condiie sau n litigiu, nscute nainte de data deschiderii procedurii, acceptate de ctre administratorul judiciar n urma verificrii acestora. n tabel vor fi menionate att suma solicitat de ctre creditor, ct i suma

  http://www.bentaconsult.ro/http://www.itva.ro/

 • Consultant Fiscal Adrian Benta www.bentaconsult.ro ; [email protected] tel: 0723 530 139 Act normativ descarcat prin abonament Alerta Fiscala / Revista Prietenii Contabilitatii

  acceptat i rangul de prioritate, iar n situaia creditorului aflat n procedura insolvenei se va arta i administratorul judiciar/lichidatorul judiciar desemnat. n cazul procedurii simplificate, n acest tabel se vor nregistra i creanele nscute dup deschiderea procedurii i pn la momentul intrrii n faliment; 70. tabelul suplimentar cuprinde toate creanele nscute dup data deschiderii procedurii generale i pn la data nceperii procedurii falimentului, acceptate de ctre lichidatorul judiciar n urma verificrii acestora. n tabel vor fi menionate att suma solicitat de ctre creditor, ct i suma acceptat i rangul de preferin; 71. testul creditorului privat reprezint analiza comparativ a gradului de ndestulare a creanei bugetare prin raportare la un creditor privat diligent, n cadrul unei proceduri de prevenire a insolvenei sau reorganizare, comparativ cu o procedur de faliment. Analiza are la baz un raport de evaluare ntocmit de ctre un evaluator autorizat membru ANEVAR, desemnat de creditorul bugetar i se raporteaz inclusiv la durata unei proceduri de faliment comparativ cu programul de pli propus. Nu constituie ajutor de stat situaia n care testul creditorului privat atest faptul c distribuiile pe care le-ar primi creditorul bugetar n cazul unei proceduri de prevenire a insolventei sau reorganizare sunt superioare celor pe care le-ar primi ntr-o procedur de faliment; 72. valoarea-prag reprezint cuantumul minim al creanei, pentru a putea fi introdus cererea de deschidere a procedurii de insolven. Valoarea-prag este de 40.000 lei att pentru creditori, ct i pentru debitor, inclusiv pentru cererile formulate de lichidatorul numit n procedura de lichidare prevzut de Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru creane de alt natur dect cele salariale, iar pentru salariai este de 6 salarii medii brute pe economie/salariat. Titlul I Proceduri de prevenire a insolvenei Capitolul I Dispoziii generale Articolul 6 Prezentul titlu se aplic debitorilor aflai n dificultate financiar. Articolul 7 (1) Organele care aplic procedurile prevzute de prezentul titlu sunt: instanele judectoreti, prin preedintele tribunalului sau, dup caz, prin judectorulsindic, mandatarul ad-hoc, respectiv administratorul concordatar. (2) Creditorii particip la procedur n mod individual, n msura permis de drepturile aferente creanei lor, precum i n mod colectiv, potrivit prezentei legi, prin adunarea creditorilor i reprezentantul creditorilor. (3) Debitorul particip la procedur prin reprezentanii si legali sau convenionali. Articolul 8 (1) Tribunalul n a crui circumscripie se afl sediul principal sau sediul profesional al debitorului este competent s soluioneze cererile la care se refer prezentul titlu. (2) Cererile i pricinile referitoare la concordatul preventiv sunt de competena judectorului-sindic, desemnat potrivit prevederilor Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciar, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare. (3) Hotrrile pronunate de preedintele tribunalului sau de judectorul-sindic, n aplicarea prezentului titlu, sunt executorii. (4) Hotrrile preedintelui tribunalului sau ale judectorului-sindic pot fi atacate de pri numai cu apel, n termen de 7 zile, care se calculeaz de la comunicare, pentru abseni, i de la pronunare, pentru cei prezeni. (5) Apelul nu este suspensiv de executare. Articolul 9 Curtea de apel este instana de apel pentru hotrrile pronunate de preedintele tribunalului sau de judectorul-sindic, dup caz. Hotrrile curii de apel sunt definitive. Capitolul II Mandatul ad-hoc Articolul 10 (1) Un debitor poate adresa preedintelui tribunalului o cerere de numire a unui mandatar ad-hoc. Prin cererea sa, debitorul propune un mandatar ad-hoc dintre practicienii n insolven, autorizai potrivit legii. (2) Cererea trebuie s cuprind o descriere detaliat a motivelor care fac necesar numirea unui mandatar ad-hoc. Articolul 11 Cererea este depus la cabinetul preedintelui tribunalului i se nregistreaz ntr-un registru special. Articolul 12 (1) Dup primirea cererii, preedintele tribunalului dispune citarea, n termen de 5 zile, prin agent procedural, a debitorului i a mandatarului ad-hoc propus. (2) Procedura se desfoar n camera de consiliu i se menine confidenial pe toat durata sa. (3) Confidenialitatea procedurii este obligatorie pentru toate persoanele i instituiile care iau parte sau sunt implicate n aceasta. Articolul 13 (1) Dup ascultarea debitorului, dac se constat c dificultile financiare ale acestuia sunt reale, iar persoana propus ca mandatar ad-hoc ntrunete condiiile legii pentru exercitarea acestei caliti, preedintele tribunalului desemneaz, prin ncheiere executorie, mandatarul ad-hoc propus. (2) Obiectivul mandatarului ad-hoc va fi acela de a realiza, n termen de 90 de zile de la desemnare, o nelegere ntre debitor i unul sau mai muli creditori ai si, n vederea depirii strii de dificultate financiar n care se afl debitorul, a salvgardrii acestuia, pstrrii locurilor de munc i acoperirii creanelor asupra debitorului. (3) n scopul realizrii obiectivului mandatului, mandatarul ad-hoc va putea propune remiteri, reealonri sau reduceri pariale de datorii, continuarea sau ncetarea unor contracte n curs, reduceri de personal, precum i orice alte msuri considerate a fi necesare. Articolul 14 Onorariul mandatarului ad-hoc va fi stabilit provizoriu de ctre preedintele tribunalului, la propunerea debitorului i cu acordul mandatarului ad-hoc, sub forma unui onorariu fix sau a unui onorariu lunar. Acesta va putea fi modificat ulterior, la cererea mandatarului ad-hoc, cu acordul debitorului. Articolul 15 (1) Mandatul ad-hoc nceteaz: a)prin denunarea unilateral a mandatului de ctre debitor sau de ctre mandatarul ad-hoc; b)prin ncheierea nelegerii prevzute la art. 13 alin. (2); c)dac, n termenul prevzut la art. 13 alin. (2), mandatarul nu a reuit s intermedieze ncheierea unei nelegeri ntre debitor i creditorii si. (2) La cererea debitorului sau a mandatarului ad-hoc, preedintele tribunalului va constata ncetarea mandatului ad-hoc, prin ncheiere definitiv. Capitolul III Concordatul preventiv Seciunea 1 Beneficiarii procedurii. Organele care aplic procedura Articolul 16 Poate recurge la procedura de concordat preventiv orice debitor n dificultate financiar, cu urmtoarele excepii: a)dac n cei 3 ani anteriori ofertei de concordat preventiv debitorul a mai beneficiat de un concordat preventiv care a euat; b)dac debitorul i/sau acionarii/asociaii/asociaii comanditari care dein controlul debitorului sau administratorii/directorii acestuia au fost condamnai definitiv pentru svrirea unei infraciuni intenionate contra patrimoniului, de corupie i de serviciu, de fals, precum i pentru infraciunile prevzute de Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanii i rspunderea n legtur cu gestionarea bunurilor agenilor economici, autoritilor sau instituiilor publice, cu modificrile ulterioare, Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, Legea concurenei nr. 21/1996, republicat, Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, cu modificrile i completrile ulterioare, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, precum i pentru instituirea unor msuri de prevenire i combatere a finanrii actelor de terorism, republicat, cu modificrile ulterioare, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea i combaterea evaziunii fiscale, cu modificrile ulterioare, i infraciunile prevzute de prezenta lege, n ultimii 5 ani anterior deschiderii procedurii prevzute de prezenta lege. Aceast prevedere nu se aplic titularilor aciunilor la purttor; c)dac s-a dispus suportarea unei pri a pasivului debitorului de ctre membrii organelor de conducere i/sau supraveghere ale debitorului, potrivit prevederilor art. 169 i urmtoarele sau prevederilor unor legi speciale, pentru ajungerea acestuia n stare de insolven; prevederile lit. b) rmn aplicabile. Articolul 17 Judectorul-sindic are urmtoarele atribuii n procedura concordatului preventiv: a)s numeasc administratorul concordatar provizoriu; b)s omologheze, la cererea administratorului concordatar, concordatul preventiv; c)s constate, la cererea oricrui creditor nesemnatar al concordatului preventiv, ndeplinirea condiiilor cerute pentru a fi nscris pe lista creditorilor ce au aderat la concordatul preventiv; d)s dispun prin ncheiere, potrivit prevederilor art. 18, suspendarea provizorie a executrilor silite contra debitorului, n baza ofertei de concordat preventiv formulate de debitor i transmise creditorilor; e)s judece aciunile n nulitate i n rezoluiune a concordatului preventiv. Articolul 18 (1) Cererile formulate n temeiul prezentului titlu se judec n camera de consiliu, de urgen i cu precdere, prile fiind citate n termen de 48 de ore de la primirea cererii. (2) Prile cu sediul n strintate sunt citate prin mijloace rapide de comunicare, la sediul sau, dup caz, la domiciliul ori reedina cunoscut/cunoscut al/a acestora; n lips, citarea se face prin afiare la ua instanei.

  http://www.bentaconsult.ro/http://www.itva.ro/

 • Consultant Fiscal Adrian Benta www.bentaconsult.ro ; [email protected] tel: 0723 530 139 Act normativ descarcat prin abonament Alerta Fiscala / Revista Prietenii Contabilitatii

  Articolul 19 Atribuiile administratorului concordatar sunt urmtoarele: a)ntocmete tabelul creditorilor, care include i creditorii contestai sau ale cror creane sunt n litigiu, i tabelul creditorilor concordatari; o crean a unui creditor cu mai muli debitori solidari aflai n procedur de concordat va fi nscris n toate tablourile creditorilor cu valoarea nominal a creanei deinute pn ce aceasta va fi complet acoperit; b)elaboreaz, mpreun cu debitorul, oferta de concordat, cu elementele componente ale acesteia, respectiv proiectul de concordat i planul de redresare; c)face demersuri pentru soluionarea pe cale amiabil a oricrei dispute ntre debitor i creditori ori ntre creditori; d)solicit judectorului-sindic omologarea concordatului preventiv; e)supravegheaz ndeplinirea obligaiilor asumate de ctre debitor prin concordatul preventiv; f)informeaz, de urgen, adunarea creditorilor concordatari asupra nendeplinirii sau ndeplinirii necorespunztoare de ctre debitor a obligaiilor sale; g)ntocmete i transmite adunrii creditorilor concordatari rapoarte lunare sau trimestriale asupra activitii sale i a debitorului; raportul administratorului concordatar va conine i opinia acestuia privind existena sau, dup caz, inexistena unor motive de rezoluiune a concordatului preventiv; h)convoac adunarea creditorilor concordatari; i)cere instanei nchiderea procedurii concordatului preventiv; j)ndeplinete orice alte atribuii prevzute de prezentul capitol, instituite prin concordatul preventiv ori stabilite de judectorul-sindic. Articolul 20 (1) Onorariul administratorului concordatar se propune prin proiectul de concordat i se stabilete prin concordatul preventiv; acesta va fi suportat din averea debitorului. (2) Onorariul administratorului concordatar va consta, n funcie de natura obligaiilor acestuia, ntr-o sum fix, un onorariu lunar i/sau un onorariu de succes; la stabilirea cuantumului onorariului se vor avea n vedere natura activitii desfurate de ctre debitor, precum i complexitatea planului de redresare. Articolul 21 (1) Adunarea creditorilor concordatari are urmtoarele atribuii: a)aprob rapoartele administratorului concordatar privitoare la activitatea debitorului i la ndeplinirea obligaiilor asumate prin concordat; b)desemneaz reprezentantul creditorilor; c)este titularul aciunii n rezoluiune a concordatului preventiv. (2) n cursul derulrii procedurii, adunarea creditorilor concordatari poate fi convocat de administratorul concordatar, din oficiu sau la cererea creditorilor reprezentnd cel puin 10% din valoarea total a creanelor concordatare. (3) Adunarea creditorilor concordatari adopt hotrri cu majoritatea de voturi stabilit prin raportare la valoarea creanelor creditorilor concordatari prezeni. Articolul 22 (1) Votul creditorilor concordatari poate fi exercitat i prin coresponden. (2) edina adunrii creditorilor concordatari va fi organizat i prezidat de administratorul concordatar. (3) La adunrile creditorilor concordatari va fi invitat i debitorul. Articolul 23 (1) Orice debitor aflat n dificultate financiar, mai puin cei exclui conform prevederilor art. 16, poate introduce la tribunalul competent o cerere de deschidere a procedurii de concordat preventiv. Prin cererea sa, debitorul propune un administrator concordatar provizoriu dintre practicienii n insolven autorizai potrivit legii. (2) Judectorul-sindic numete administratorul concordatar provizoriu prin ncheiere executorie. (3) n termen de 30 de zile de la numirea sa, administratorul concordatar elaboreaz, mpreun cu debitorul, lista creditorilor i oferta de concordat preventiv. (4) Oferta de concordat preventiv se notific de ctre administratorul concordatar provizoriu creditorilor prin mijloace de comunicare rapid i care asigur posibilitatea confirmrii primirii acesteia. (5) Oferta de concordat preventiv va fi depus n dosarul deschis potrivit alin. (1) i, pentru opozabilitate fa de teri, se depune la grefa tribunalului, unde va fi nregistrat ntr-un registru special. Despre depunerea i notificarea acesteia se face meniune n registrul n care este nregistrat debitorul. (6) Oferta de concordat preventiv va cuprinde i proiectul de concordat preventiv, la care se vor anexa declaraia debitorului privind starea de dificultate financiar n care se afl, precum i lista creditorilor cunoscui, inclusiv cei ale cror creane sunt contestate integral sau parial, cu precizarea cuantumului i a cauzelor de preferin acceptate de debitor. Articolul 24 (1) Proiectul de concordat preventiv trebuie s prezinte, n mod detaliat: a)situaia analitic a activului i a pasivului debitorului, certificat de un expert contabil sau, dup caz, auditat de un auditor autorizat potrivit legii; b)cauzele strii de dificultate financiar i, dac este cazul, msurile luate de debitor pentru depirea acesteia pn la depunerea ofertei de concordat preventiv; c)proiecia evoluiei financiar-contabile pe urmtoarele 24 de luni. (2) Proiectul de concordat preventiv trebuie s includ un plan de redresare, care prevede cel puin urmtoarele msuri: a)reorganizarea activitii debitorului, prin msuri precum: restructurarea conducerii debitorului, modificarea structurii funcionale, reducerea personalului sau orice alte msuri considerate a fi necesare; b)modalitile prin care debitorul nelege s depeasc starea de dificultate financiar, precum: majorarea capitalului social, conversia unor creane n aciuni/pri sociale, mprumut bancar, obligaional sau de alt natur, inclusiv mprumuturi ale asociailor/acionarilor, nfiinarea ori desfiinarea unor sucursale sau puncte de lucru, vnzarea de active, constituirea de cauze de preferin; n cazul acordrii de noi finanri n perioada de concordat, se va prevedea prioritatea la distribuire a acestor sume, dup plata cheltuielilor de procedur. (3) n cazul contractelor a cror scaden depete termenul de 24 de luni prevzut pentru realizarea concordatului sau al celor pentru care se propun ealonri de plat n afara acestei perioade, dup nchiderea procedurii de concordat, aceste pli vor continua conform contractelor din care rezult. (4) Termenul pentru satisfacerea creanelor stabilite prin concordat este de 24 de luni de la data omologrii acestuia prin hotrre executorie, cu posibilitatea de prelungire cu 12 luni. n primul an este obligatorie plata a minimum 20% din valoarea creanelor stabilite prin concordat. (5) n cazul n care prin proiectul de concordat se propun reduceri ale creanelor bugetare, este obligatorie prezentarea rezultatelor testului creditorului privat. (6) Prin proiectul de concordat preventiv, supus aprobrii creditorilor, debitorul propune, de asemenea, confirmarea administratorului concordatar provizoriu, precum i onorariul acestuia pentru perioada ulterioar datei ncheierii concordatului. Articolul 25 (1) n baza ofertei de concordat preventiv, debitorul poate cere judectorului-sindic suspendarea provizorie a urmririlor silite, potrivit prevederilor art. 996 i 999 din Codul de procedur civil. (2) Cererea se judec n camera de consiliu, de urgen i cu precdere, fr citarea prilor. (3) Suspendarea provizorie a urmririlor silite individuale se menine pn la pronunarea unei hotrri executorii de omologare a concordatului sau pn la respingerea ofertei de concordat prin vot de ctre creditorii ale cror creane necontestate compun masa credal, conform legii. Seciunea a 2-a ncheierea i omologarea concordatului preventiv Articolul 26 (1) n vederea exercitrii votului creditorilor asupra proiectului de concordat preventiv, debitorul poate organiza una sau mai multe edine, colective ori individuale, de negociere cu c reditorii, n prezena administratorului concordatar propus de debitor. (2) Iniiativa negocierii poate aparine i unuia sau mai multor creditori, precum i acionarilor sau asociailor debitorului care dein controlul. (3) Perioada n care se desfoar negocierile asupra proiectului de concordat preventiv nu poate depi 60 de zile calendaristice. Articolul 27 (1) Asupra ofertei de concordat preventiv, cu eventualele amendamente rezultate n urma negocierilor, creditorii voteaz, n principiu, prin coresponden. (2) Votul creditorilor se trimite prin mijloace de comunicare rapid pe adresa debitorului, n termen de maximum 60 de zile calendaristice calculate de la data primirii ofertei de concordat preventiv. Votul favorabil necondiionat asupra concordatului preventiv are valoare de acceptare a concordatului. Orice condiionare a votului este considerat vot negativ. (3) n cazuri excepionale, administratorul concordatar poate convoca o adunare a tuturor creditorilor. (4) Dac n termenul prevzut la alin. (2) unul sau mai muli creditori deinnd cel puin 10% din valoarea total a creanelor solicit convocarea adunrii tuturor creditorilor, administratorul concordatar este obligat s o convoace n termen de maximum 5 zile de la data primirii cererii. Convocarea este transmis creditorilor prin mijloace de comunicare rapid i care asigur confirmarea primirii acesteia. (5) Concordatul preventiv se consider aprobat de creditori dac sunt ntrunite voturile creditorilor care reprezint cel puin 75% din valoarea creanelor acceptate i necontestate. (6) Creditorii care, direct sau indirect, controleaz, sunt controlai ori se afl sub control comun cu debitorul pot participa la edin, dar pot vota cu privire la concordat doar n cazul n care acesta le acord mai puin dect ar primi n cazul falimentului. Articolul 28 (1) Dup aprobarea concordatului de ctre creditori, administratorul concordatar solicit judectorului-sindic s omologheze concordatul preventiv. Pentru omologare, judectorul-sindic verific ndeplinirea cumulativ a urmtoarelor condiii: a)valoarea creanelor contestate i/sau n litigiu nu depete 25% din masa credal; b)concordatul preventiv a fost aprobat de creditorii care reprezint cel puin 75% din valoarea creanelor acceptate i necontestate. (2) Judectorul-sindic omologheaz concordatul preventiv prin ncheiere pronunat n camera de consiliu, de urgen i cu precdere, dup citarea i ascultarea administratorului concordatar. Cererea de omologare a concordatului preventiv poate fi respins exclusiv pentru motive de legalitate.

  http://www.bentaconsult.ro/http://www.itva.ro/

 • Consultant Fiscal Adrian Benta www.bentaconsult.ro ; [email protected] tel: 0723 530 139 Act normativ descarcat prin abonament Alerta Fiscala / Revista Prietenii Contabilitatii

  (3) Concordatul preventiv, aprobat de creditori i omologat de judectorul-sindic prin ncheiere, se comunic creditorilor, prin intermediul administratorului concordatar, i se menioneaz n registrul n care este nregistrat debitorul. Articolul 29 (1) De la data comunicrii hotrrii de omologare a concordatului preventiv se suspend de drept urmririle individuale ale creditorilor semnatari asupra debitorului i curgerea prescripiei dreptului de a cere executarea silit a creanelor acestora contra debitorului. (2) Curgerea dobnzilor, a penalitilor i a oricror altor cheltuieli aferente creanelor nu se suspend fa de creditorii semnatari, cu excepia situaiei n care acetia i exprim expres, n scris, acordul n sens contrar, acord ce va fi menionat n proiectul de concordat. Articolul 30 (1) Dispunnd omologarea, judectorul-sindic suspend toate procedurile de executare silit. (2) La cererea administratorului concordatar, sub condiia acordrii de garanii creditorilor de ctre debitor, judectorul-sindic poate impune creditorilor nesemnatari ai concordatului preventiv un termen de maximum 18 luni de amnare a scadenei creanei lor, perioad n care nu vor curge dobnzi, penaliti, precum i orice alte cheltuieli aferente creanelor. Prevederile referitoare la amnarea scadenei creanei nu sunt aplicabile n privina contractelor financiare calificate i a operaiunilor de compensare bilateral n baza unui contract financiar calificat sau a unui acord de compensare bilateral. (3) Concordatul va fi opozabil creditorilor bugetari, cu condiia respectrii prevederilor legale cu privire la ajutorul de stat din legislaia intern i european, potrivit prevederilor art. 24 alin. (5). Articolul 31 n perioada concordatului preventiv omologat nu se poate deschide procedura insolvenei fa de debitor. Articolul 32 (1) Orice creditor care obine un titlu executoriu asupra debitorului n cursul procedurii poate formula cerere de aderare la concordat sau poate s i recupereze creana prin orice alte modaliti prevzute de lege. (2) Cererea de aderare se depune la administratorul concordatar, care o include n tabelul creditorilor concordatari. Articolul 33 (1) n cursul procedurii, debitorul i desfoar activitatea n limitele afacerii sale obinuite, n condiiile concordatului preventiv, sub supravegherea administratorului concordatar. (2) Msurile cuprinse n concordatul preventiv, inclusiv modificrile creanelor, profit i codebitorilor, fidejusorilor i terilor garani. Seciunea a 3-a nchiderea procedurii concordatului preventiv Articolul 34 (1) Creditorii care au votat mpotriva concordatului preventiv pot cere anularea acestuia, n termen de 15 zile de la data omologrii a cestuia. (2) Cnd se invoc motive de nulitate absolut, dreptul de a cere constatarea nulitii se prescrie n termen de 6 luni de la data omologrii concordatului. (3) Judectorul-sindic, la cererea reclamantului, poate dispune, pe cale de ordonan preedinial, suspendarea concordatului preventiv. Articolul 35 (1) n situaia n care se constat nclcarea grav de ctre debitor a obligaiilor asumate prin concordatul preventiv, adunarea creditorilor concordatari poate hotr introducerea aciunii n rezoluiune a concordatului preventiv. Asupra acestui aspect adunarea poate delibera chiar dac nu a fost nscris pe ordinea de zi. De asemenea, poate introduce aceast aciune, n aceleai condiii, creditorul care deine mai mult de 50% din valoarea creanelor acceptate i necontestate. (2) n nelesul alin. (1) reprezint nclcare grav a obligaiilor asumate de debitor prin concordatul preventiv aciuni precum: favorizarea unuia sau a mai multor creditori n dauna celorlali, ascunderea sau nstrinarea de active n perioada concordatului preventiv, efectuarea de pli fr contraprestaie sau n condiii ruintoare. (3) Dac adunarea creditorilor concordatari a decis introducerea aciunii n rezoluiune, procedura concordatului preventiv se suspend de drept. (4) Prin hotrrea de admitere a aciunii n rezoluiune, judectorul-sindic acord creditorilor daune-interese, potrivit dreptului comun. Articolul 36 (1) Dac procedura concordatului preventiv se finalizeaz cu succes, la termenul prevzut n contract sau anterior acestuia, dup caz, judectorul-sindic va pronuna o ncheiere prin care va constata realizarea obiectului concordatului preventiv. n acest caz, modificrile creanelor prevzute n concordatul preventiv rmn definitive. (2) n cazul n care n cursul derulrii procedurii, nainte de expirarea termenului prevzut la art. 24 alin. (4), administratorul concordatar apreciaz c este imposibil realizarea obiectivelor concordatului din motive neimputabile debitorului, poate cere judectorului-sindic constatarea nereuitei concordatului preventiv i nchiderea procedurii. Articolul 37 (1) Msurile prevzute de prezentul titlu se vor aplica cu respectarea regulilor n materia ajutorului de stat. (2) Prevederile prezentului titlu nu sunt aplicabile n privina contractelor financiare calificate i a operaiunilor de compensare bilateral n baza unui contract financiar calificat sau a unui acord de compensare bilateral. Titlul II Procedura insolvenei Capitolul I Dispoziii comune Seciunea 1 Aspecte generale Articolul 38 (1) Procedura general prevzut de prezentul capitol se aplic debitorilor prevzui la art. 3, cu excepia celor crora li se aplic procedura simplificat. (2) Procedura simplificat prevzut de prezentul capitol se aplic debitorilor aflai n stare de insolven care se ncadreaz n una dintre urmtoarele categorii: a)profesioniti persoane fizice supuse obligaiei de nregistrare n registrul comerului, cu excepia celor care exercit profesii liberale; b)ntreprinderi familiale, membrii ntreprinderii familiale; c)debitori care fac parte din categoriile prevzute la alin. (1) i ndeplinesc una dintre urmtoarele condiii: 1. nu dein niciun bun n patrimoniul lor; 2. actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi gsite; 3. administratorul nu poate fi gsit; 4. sediul social/profesional nu mai exist sau nu corespunde adresei din registrul comerului; d)persoane juridice dizolvate voluntar, judiciar sau de drept, anterior formulrii cererii introductive, chiar dac lichidatorul judiciar nu a fost numit sau, dei numit, meniunea privitoare la numirea sa nu a fost nscris n registrul comerului; e)debitori care i-au declarat prin cererea introductiv intenia de intrare n faliment; f)orice persoan care desfoar activiti specifice profesionitilor, care nu a obinut autorizarea cerut de lege pentru exploatarea unei ntreprinderi i nu este nregistrat n registrele speciale de publicitate; aplicarea prezentei legi fa de aceste persoane nu exclude sanciunile aplicabile pentru lipsa autorizrii sau nregistrrii respectivei persoane. Articolul 39 (1) Toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cele privind notificarea, convocarea i comunicarea actelor de procedur efectuate de administratorul judiciar i/sau de lichidatorul judiciar, vor fi suportate din averea debitorului. (2) Plile se vor face dintr-un cont deschis la o unitate a unei bnci, pe baz de dispoziii emise de debitor sau, dup caz, de administratorul judiciar, iar n cursul falimentului, de lichidatorul judiciar. (3) Disponibilitile bneti vor putea fi pstrate ntr-un cont special de depozit bancar. (4) n lipsa disponibilitilor n contul debitorului, se va utiliza fondul de lichidare, plile urmnd a fi fcute potrivit prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitii practicienilor n insolven, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, pe baza unui buget previzionat. (5) n cadrul adunrii creditorilor, administratorul judiciar va putea solicita creditorilor avansarea sumelor necesare continurii procedurii. (6) n scopul i n limitele necesare acoperirii cheltuielilor de procedur, oricnd pe parcursul procedurii, n lips de lichiditi n patrimoniul debitorului, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar va identifica bunuri valorificabile libere de sarcini, care nu sunt eseniale pentru reorganizare, i va proceda la valorificarea de urgen, la minim valoarea de lichidare a acestora, stabilit de un evaluator. Pn la desemnarea comitetului creditorilor decizia de valorificare aparine administratorului judiciar/lichidatorului judiciar. Propunerea de valorificare, inclus n raportul prevzut la art. 59 alin. (1), care se depune la dosarul cauzei i se public n extras n BPI, poate fi contestat de orice parte interesat n termen de 3 zile de la publicarea extrasului raportului n BPI. Dup desemnarea comitetului creditorilor, valorificarea se va face cu acordul comitetului, potrivit prevederilor art. 87 alin. (2). (7) Fondul prevzut la alin. (4) va fi constituit prin: a)aplicarea unui procent de 50% la taxele care se achit la oficiul registrului comerului pentru autorizarea constituirii persoanelor supuse nregistrrii n registrul comerului, cu modificrile actelor, faptelor i meniunilor acestora, i efectuarea tuturor nregistrrilor n registrul comerului, autorizare, funcionare i eliberare documente specifice, verificare i/sau rezervare, transmitere/obinere/eliberare documente i/sau informaii prevzute de lege; b)preluarea a 2,0% din sumele recuperate n cadrul procedurilor de insolven, inclusiv din fondurile obinute din vnzarea bunurilor din averea debitorului, sum care va fi inclus n categoria cheltuielilor aferente procedurii n sensul alin. (1). (8) Sumele prevzute la alin. (1) vor fi pltite cu prioritate n momentul existenei disponibilului n contul debitorului. Sumele pltite din fondul de lichidare pentru cheltuielile de procedur sunt considerate avansuri i vor fi restituite de ctre practicianul n insolven din averea debitoarei la momentul existenei lor. (9) Uniunea Naional a Practicienilor n Insolven din Romnia va comunica Oficiului Naional al Registrului Comerului i instanelor judectoreti pe lng care funcioneaz registrul societilor agricole, respectiv registrul asociaiilor i fundaiilor, numrul contului i unitatea la care acesta este deschis i orice

  http://www.bentaconsult.ro/http://www.itva.ro/

 • Consultant Fiscal Adrian Benta www.bentaconsult.ro ; adria[email protected] tel: 0723 530 139 Act normativ descarcat prin abonament Alerta Fiscala / Revista Prietenii Contabilitatii

  modificri ulterioare ale acestuia. Seciunea a 2-a Organele care aplic procedura. Participanii la procedur Articolul 40 (1) Organele care aplic procedura sunt: instanele judectoreti, judectorul-sindic, administratorul judiciar i lichidatorul judiciar. (2) Organele prevzute la alin. (1) trebuie s asigure efectuarea cu celeritate a actelor i operaiunilor prevzute de prezenta lege, precum i realizarea, n condiiile legii, a drepturilor i obligaiilor celorlali participani la aceste acte i operaiuni. 1. Instanele judectoreti Articolul 41 (1) Toate procedurile prevzute de prezentul capitol, cu excepia apelului, sunt de competena tribunalului sau, dac este cazul, a tribunalului specializat n a crui circumscripie debitorul i-a avut sediul social/profesional cel puin 6 luni anterior datei sesizrii instanei. Dac n cadrul tribunalului a fost creat o secie special de insolven, acesteia i aparine competena pentru derularea procedurilor prevzute de prezenta lege. (2) Sediul social/profesional al debitorului este cel cu care figureaz acesta n registrul comerului, respectiv n registrul societilor agricole sau n registrul asociailor i fundaiilor. n cazul n care sediul a fost schimbat cu mai puin de 6 luni anterior depunerii cererii de deschidere a procedurii insolvenei, sediul social/profesional al debitorului este cel cu care acesta figura la registrul comerului, respectiv n registrul societilor agricole sau n registrul asociaiilor i fundaiilor nainte de schimbare. (3) Tribunalul, legal nvestit cu o cerere de deschidere a procedurii insolvenei potrivit alin. (1), rmne competent s soluioneze cauza, indiferent de schimbrile ulterioare de sediu al debitorului. (4) Toate cererile, contestaiile, aciunile ntemeiate pe dispoziiile prezentului capitol se judec potrivit prevederilor Codului de procedur civil cu privire la judecata n prim instan, cu meniunea c termenul pentru depunerea ntmpinrii este de maximum 15 zile de la comunicare, rspunsul la ntmpinare nu este obligatoriu, iar judectorul-sindic fixeaz, prin rezoluie, n termen de maximum 5 zile de la data depunerii ntmpinrii, primul termen de judecat, care va fi de cel mult 30 de zile de la data rezoluiei. n ceea ce privete cererile de deschidere a procedurii de insolven ori n alte cazuri n care legea prevede termene speciale se va ine cont de aceste termene speciale. n cazul cererii de deschidere a procedurii insolvenei nu sunt aplicabile dispoziiile art. 200 din Codul de procedur civil privind regularizarea cererii. (5) n litigiile care au fost promovate n temeiul dreptului comun, dup deschiderea procedurii insolvenei citarea debitorului se va face la sediul acestuia i la sediul administratorului judiciar/lichidatorului judiciar. Articolul 42 (1) Citarea prilor, precum i comunicarea oricror acte de procedur se efectueaz prin BPI. Comunicarea citaiilor, a convocrilor i notificrilor ctre participanii la proces, al cror sediu, domiciliu sau reedin se afl n strintate, este supus dispoziiilor Codului de procedur civil coroborate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.346/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind procedurile de insolven, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale Regulamentului (CE) nr. 1.393/2007 al Parlamentului European i al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind notificarea sau comunicarea n statele membre a actelor judiciare i extrajudiciare n materie civil sau comercial (notificarea sau comunicarea actelor) i abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1.348/2000 al Consiliului, dup caz. BPI va fi realizat n form electronic. Pentru acoperirea cheltuielilor de publicare a BPI se percepe o tax constnd ntro cot de 10% aplicat asupra taxelor achitate la oficiul registrului comerului pentru toate operaiunile de constituire, autorizare, nregistrare, menionare, rezervare efectuate n registrul comerului. (2) n procedurile contencioase reglementate de prezentul capitol vor fi citate n calitate de pri numai persoanele ale cror drepturi sau interese sunt supuse spre soluionare judectorului-sindic, n condiii de contradictorialitate. n toate celelalte cazuri se aplic dispoziiile din Codul de procedur civil referitoare la procedura necontencioas, n msura n care nu contravin unor dispoziii exprese prevzute de prezenta lege. (3) Prin excepie de la prevederile alin. (1), comunicarea actelor de procedur anterioare deschiderii procedurii i notificarea deschiderii procedurii se vor realiza potrivit prevederilor Codului de procedur civil. Creditorii care nu au fost notificai potrivit prevederilor art. 99 alin. (3) sunt considerai de drept n termenul de depunere a cererilor de admitere a creanelor, prin depunerea unei cereri de admitere la masa credal i vor prelua procedura n stadiul n care se afla n momentul nscrierii lor la masa credal. (4) Prin excepie de la prevederile alin. (1), prima citare i comunicare a actelor de procedur ctre persoanele mpotriva crora se introduce o aciune, n temeiul dispoziiilor prezentei legi, ulterior deschiderii procedurii insolvenei, se vor realiza potrivit prevederilor Codului de procedur civil i prin BPI. Instanele judectoreti vor transmite actele de procedur n cauz, din oficiu, pentru publicare n BPI. (5) n cazul n care debitorul este o societate tranzacionat pe o pia reglementat, judectorul-sindic va comunica Autoritii pentru Supraveghere Financiar hotrrea de deschidere a procedurii. (6) Formatul i coninutul-cadru ale actelor care se public n BPI i ale dovezii privind ndeplinirea procedurii de citare, convocare, notificare i comunicare se stabilesc prin ordin al ministrului justiiei i sunt utilizate n mod obligatoriu de toi participanii la procedur. (7) Notificrile, cu excepia cazului n care sarcina notificrii aparine altor organe care aplic procedura, i convocrile prevzute de prezenta lege cad n sarcina administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, dup caz. (8) Creditorii care au nregistrat cereri de admitere a creanelor sunt prezumai c au n cunotin termenele prevzute la art. 100 ori la art. 146 sau 147, dup caz, i nu vor mai fi citai. (9) n vederea publicrii citaiilor, convocrilor i notificrilor actelor de procedur efectuate de instanele judectoreti, dup deschiderea procedurii prevzute de prezenta lege, se editeaz BPI. (10) Publicarea actelor de procedur sau, dup caz, a hotrrilor judectoreti n BPI nlocuiete, de la data publicrii acestora, citarea, convocarea i notificarea actelor de procedur efectuate individual fa de participanii la proces, acestea fiind prezumate a fi ndeplinite la data publicrii. Articolul 43 (1) Curtea de apel va fi instana de apel pentru hotrrile pronunate de judectorul-sindic. Hotrrile curii de apel sunt definitive. (2) Termenul de apel este de 7 zile de la comunicarea hotrrii realizat prin publicare n BPI, dac prin lege nu se prevede altfel. Apelul va fi judecat de complete specializate, de urgen. Citarea apelanilor, a administratorului judiciar/lichidatorului judiciar i a intimailor n apel i comunicarea deciziilor pronunate se fac prin BPI. Instanele judectoreti vor transmite actele de procedur n cauz, din oficiu, pentru publicare n BPI. Procedura va fi considerat ndeplinit dac citaia se public cu cel puin 5 zile calendaristice nainte de data stabilit pentru nfiare. n vederea soluionrii apelului se trimit la curtea de apel, n copie certificat, de grefierul-ef al tribunalului, numai actele care intereseaz soluionarea cii de atac, selectate de judectorulsindic n cazul n care apelul privete o hotrre a judectorului-sindic pentru care nu s-a format dosar asociat. n cazul n care instana de apel consider necesare i alte acte din dosarul de fond, va pune n vedere prilor interesate, prin rezoluia la primirea cererii de apel sau prin ncheiere n cursul soluionrii apelului, s le depun n copie certificat sau le va solicita juctorului-sindic. (3) Apelul se judec potrivit prevederilor Codului de procedur civil, cu urmtoarele derogri: termenul pentru depunerea ntmpinrii este de maximum 10 zile de la comunicarea cererii i a motivelor de apel, rspunsul la ntmpinare nu este obligatoriu, iar judectorul-sindic fixeaz, prin rezoluie, n termen de maximum 3 zile de la data depunerii ntmpinrii, primul termen de judecat, care va fi de cel mult 30 de zile de la data rezoluiei. (4) Prin derogare de la prevederile Codului de procedur civil, apelul nu suspend executarea hotrrilor judectorului-sindic. (5) Urmtoarele hotrri ale judectorului-sindic vor putea fi suspendate de instana de apel: a)sentina de deschidere a procedurii insolvenei mpotriva debitorului; b)sentina prin care se decide intrarea n procedura simplificat; c)sentina prin care se decide intrarea n faliment; d)sentina de soluionare a contestaiei la planul de distribuire a fondurilor obinute din lichidare i din ncasarea de creane; e)sentina de soluionare a contestaiilor mpotriva msurilor administratorului judiciar/lichidatorului judiciar; f)ncheierea prin care s-a confirmat practicianul n insolven; g)ncheierea prin care a fost nlocuit practicianul n insolven; h)sentina prin care s-au soluionat aciunile n anulare prevzute la art. 117-122. (6) Pentru toate cererile de apel formulate mpotriva hotrrilor pronunate de judectorul-sindic n cadrul procedurii se constituie un singur dosar. Completul de apel cruia i s-a repartizat aleatoriu primul apel va fi cel care va soluiona toate apelurile urmtoare privind aceeai procedur, exercitate mpotriva aceleiai hotrri sau a hotrrilor succesive pronunate de judectorul-sindic n acelai dosar de insolven. (7) Curtea de apel nvestit cu soluionarea apelului declarat mpotriva hotrrii judectorului-sindic prin care s-a respins cererea de deschidere a procedurii insolvenei, admind apelul, va anula hotrrea i va trimite cauza judectorului-sindic, pentru deschiderea procedurii insolvenei. Articolul 44 Repartizarea cauzelor, avnd ca obiect procedura prevzut de prezentul titlu, judectorilor desemnai ca judectori-sindici se realizeaz n mod aleatoriu, n sistem informatizat, potrivit art. 53 din Legea nr. 304/2004, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare. 2. Judectorul-sindic Articolul 45 (1) Principalele atribuii ale judectorului-sindic, n cadrul prezentului capitol, sunt: a)pronunarea motivat a hotrrii de deschidere a procedurii insolvenei i, dup caz, de intrare n faliment, att prin procedura general, ct i prin procedura simplificat; b)judecarea contestaiei debitorului mpotriva cererii introductive a creditorilor pentru nceperea procedurii; c)judecarea opoziiei creditorilor la deschiderea procedurii; d)desemnarea motivat, dup verificarea eventualelor incompatibiliti, prin sentina de deschidere a procedurii, dup caz, a administratorului judiciar provizoriu/lichidatorului judiciar provizoriu, solicitat de creditorul care a depus cererea de deschidere a procedurii ori de ctre debitor, dac cererea i aparine acestuia. n lipsa unei astfel de propuneri fcute de ctre debitor sau de ctre oricare dintre creditori, desemnarea se va face dintre practicienii n insolven nscrii n Tabloul Uniunii Naionale a Practicienilor n Insolven din Romnia, care i-au depus ofert la dosar. Dac nu s-a depus nicio ofert, va desemna aleatoriu pe oricare dintre practicienii n insolven nscrii n Tabloul Uniunii Naionale a Practicienilor n Insolven din Romnia. n cazul n care att debitorul, ct i creditorul au solicitat desemnarea cte unui administrator judiciar/lichidator judiciar va avea prevalen cererea creditorului. Dac

  http://www.bentaconsult.ro/http://www.itva.ro/

 • Consultant Fiscal Adrian Benta www.bentaconsult.ro ; [email protected] tel: 0723 530 139 Act normativ descarcat prin abonament Alerta Fiscala / Revista Prietenii Contabilitatii

  creditorii solicit a fi desemnai administratori judiciari/lichidatori judiciari diferii, judectorul-sindic va desemna motivat pe unul dintre cei propui de acetia. Desemnarea se va face pentru administrarea procedurii pn la confirmarea acestuia n condiiile legii. Totodat, judectorul-sindic va fixa onorariul n conformitate cu criteriile stabilite de Ordonana de urgen a Guvernului nr. 86/2006, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i a atribuiilor acestuia pentru aceast perioad; e)confirmarea, prin ncheiere, a administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar desemnat de adunarea creditorilor ori de creditorul care deine mai mult de 50% din valoarea creanelor. Dac nu exist contestaii asupra legalitii hotrrii adunrii creditorilor sau a deciziei creditorului care deine mai mult de 50% din valoarea creanelor, confirmarea se face n camera de consiliu, fr citarea prilor, n termen de 5 zile de la sesizarea judectorului-sindic; f)nlocuirea, pentru motive temeinice, prin ncheiere, a administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, potrivit prevederilor art. 57 alin. (4); g)judecarea cererilor de a i se ridica debitorului dreptul de ai mai conduce activitatea; h)judecarea cererilor de atragere a rspunderii membrilor organelor de conducere care au contribuit la ajungerea debitorului n insolven, potrivit art. 169, sau sesizarea organelor de urmrire penal atunci cnd exist date cu privire la svrirea unei infraciuni; i)judecarea aciunilor introduse de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar pentru anularea unor acte ori operaiuni frauduloase, potrivit prevederilor art. 117-122 i a aciunilor n nulitatea plilor sau operaiunilor efectuate de ctre debitor, fr drept, dup deschiderea procedurii; j)judecarea contestaiilor debitorului, ale comitetului creditorilor sau ale oricrei persoane interesate mpotriva msurilor luate de administratorul judiciar ori de lichidatorul judiciar; k)confirmarea planului de reorganizare, dup votarea lui de ctre creditori; l)soluionarea cererii administratorului judiciar sau a creditorilor de ntrerupere a procedurii de reorganizare judiciar i de intrare n faliment; m)soluionarea contestaiilor formulate la rapoartele administratorului judiciar sau ale lichidatorului judiciar; n)judecarea aciunii n anularea hotrrii adunrii creditorilor; o)judecarea cererilor administratorului judiciar/lichidatorului judiciar n situaiile n care nu se poate lua o hotrre n edinele comitetului creditorilor sau ale adunrii creditorilor din lipsa de cvorum cauzat de neprezentarea creditorilor legal convocai, la cel puin dou edine ale acestora avnd aceeai ordine de zi; p)dispunerea convocrii adunrii creditorilor, cu o anumit ordine de zi; q)pronunarea hotrrii de nchidere a procedurii; r)orice alte atribuii prevzute de lege. (2) Atribuiile judectorului-sindic sunt limitate la controlul judectoresc al activitii administratorului judiciar i/sau al lichidatorului judiciar i la procesele i cererile de natur judiciar aferente procedurii insolvenei. Atribuiile manageriale aparin administratorului judiciar ori lichidatorului judiciar sau, n mod excepional, debitorului, dac acestuia nu i s-a ridicat dreptul de a-i administra averea. Deciziile manageriale ale administratorului judiciar, lichidatorului judiciar sau debitorului care i-a pstrat dreptul de administrare pot fi controlate sub aspectul oportunitii de ctre creditori, prin organele acestora. Articolul 46 (1) Hotrrile judectorului-sindic sunt executorii i pot fi atacate, separat, numai cu apel. (2) Dispoziiile art. 42 alin. (1) din Codul de procedur civil privind incompatibilitatea nu sunt aplicabile judectorului-sindic care pronun succesiv hotrri n acelai dosar, cu excepia situaiei rejudecrii, dup anularea hotrrii n apel. (3) Hotrrile pronunate de judectorul-sindic vor fi motivate de acesta n termen de 20 de zile de la data pronunrii hotrrii. 3. Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor Articolul 47 (1) Adunarea creditorilor va fi convocat i prezidat de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, dac prezenta lege sau judectorul-sindic nu dispune altfel. Secretariatul edinelor adunrilor creditorilor este n sarcina administratorului judiciar/lichidatorului judiciar. (2) Creditorii cunoscui vor fi convocai de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar n cazurile prevzute expres de prezenta lege i ori de cte ori este necesar. (3) Adunarea creditorilor va putea fi convocat i de comitetul creditorilor sau de ctre creditorii deinnd creane n valoare de cel puin 30% din valoarea total a creanelor cu drept de vot. n aceast situaie, dac administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar refuz s prezideze adunarea creditorilor ori nu se prezint la data i locul convocrii, aceasta va fi prezidat de preedintele comitetului creditorilor ori, n lips, de creditorul care a cerut convocarea, reprezentai sau asistai de un avocat ori de un consilier juridic. n acest caz, convocarea i orice alte documente i informaii aferente acesteia vor fi comunicate de urgen administratorului judiciar/lichidatorului judiciar. Procesul-verbal ntocmit va fi transmis spre publicare n BPI n termen de 3 zile de ctre persoana care a prezidat adunarea. Articolul 48 (1) Convocarea creditorilor se realizeaz prin publicare n BPI cu cel puin 5 zile anterior inerii edinei i trebuie s cuprind ordinea de zi a acesteia. Convocatorul se depune la BPI cu 3 zile naintea datei la care trebuie efectuat publicarea. (2) Orice deliberare asupra unei chestiuni necuprinse n convocare este nul, cu excepia cazului n care la edin particip titularii tuturor creanelor i acetia sunt de acord cu introducerea chestiunii respective pe ordinea de zi a edinei. (3) Creditorii pot fi reprezentai n adunare prin mputernicii cu procur special autentic sau, n cazul creditorilor bugetari i al celorlalte persoane juridice, cu delegaie semnat de conductorul unitii. (4) Dac prin lege nu se interzice n mod expres, creditorii vor putea vota i prin coresponden. Scrisoarea prin care i exprim votul, semnat de creditor, sau nscrisul n format electronic cruia i s-a ncorporat, ataat ori asociat semntura electronic extins, bazat pe un certificat valabil, pot fi comunicate prin orice mijloace, pn n ziua i la ora fixat pentru exprimarea votului, administratorului judiciar sau lichidatorului judiciar. (5) La edinele adunrii creditorilor, salariaii debitorului vor putea fi reprezentai de un delegat din rndul acestora, care va vota pentru ntreaga valoare a creanelor reprezentnd salariile i alte drepturi bneti ce li se cuvin. (6) Deliberrile i hotrrile adunrii creditorilor vor fi cuprinse ntr-un proces-verbal, care va fi semnat de preedintele edinei, membrii comitetului creditorilor, precum i de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar, dup caz. Procesul-verbal va fi depus, prin grija administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, la dosarul cauzei i trimis spre publicare n BPI, n termen de dou zile lucrtoare de la data adunrii creditorilor. (7) Hotrrea adunrii creditorilor poate fi anulat de judectorul-sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor care au votat mpotriva lurii hotrrii respective i au fcut s se consemneze aceasta n procesul-verbal al adunrii, precum i la cererea creditorilor care au lipsit motivat de la edina adunrii creditorilor sau ale cror voturi nu au fost consemnate n procesul-verbal ntocmit. Hotrrea, cu excepia celei prin care a fost desemnat, poate fi atacat, pentru motive de nelegalitate, i de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar. (8) Cererea prevzut la alin. (7) va fi depus la dosarul cauzei, inclusiv n format electronic, n termen de 5 zile de la data publicrii n BPI a procesuluiverbal al adunrii creditorilor i va fi soluionat n camera de consiliu, cu citarea celui care a introdus cererea, a administratorului judiciar/lichidatorului judiciar i a creditorilor. Citarea prilor i comunicarea actelor ctre acetia se fac prin BPI. Articolul 49 (1) Cu excepia cazurilor n care legea cere o majoritate special, edinele adunrii creditorilor au loc n prezena titularilor de creane nsumnd cel puin 30% din valoarea total a creanelor cu drept de vot asupra averii debitorului, iar deciziile adunrii creditorilor se adopt cu votul favorabil manifestat expres al titularilor majoritii, prin valoare, a creanelor prezente cu drept de vot. Votul condiionat este considerat vot negativ. Sunt considerai prezeni i creditorii care au votat valabil prin coresponden. (2) Calculul valorii totale a creanelor prevzute la alin. (1) mpotriva averii debitorului se va determina prin raportare la: a)ulterior publicrii n BPI a tabelului preliminar i pn la publicarea n BPI a tabelului definitiv, valoarea creanelor verificate i acceptate de administratorul judiciar, astfel cum reiese din cuprinsul tabelului preliminar; b)ulterior publicrii n BPI a tabelului definitiv i pn la confirmarea unui plan de reorganizare sau, n cazul neconfirmrii planului, pn la publicarea tabelului definitiv consolidat, astfel cum reiese din cuprinsul tabelului definitiv; c)ulterior confirmrii planului de reorganizare i pn la deschiderea procedurii de faliment, potrivit cuantumului cuprins n programul de pli, modificat n urma stingerii creanelor achitate n plan; d)dup deschiderea procedurii de faliment pn la publicarea tabelului definitiv consolidat, astfel cum reiese din tabelul definitiv aa cum acesta a fost modificat n urma stingerii creanelor; e)ulterior publicrii n BPI a tabelului definitiv consolidat, astfel cum reiese din cuprinsul acestuia. (3) n cazul n care, ulterior adoptrii hotrrii adunrii creditorilor, se constat, prin hotrre definitiv, c votul a fost viciat prin introducerea sau eliminarea unei creane pentru care titularul acesteia solicitase nscrierea n tabelul de creane i dac votul astfel viciat ar fi putut conduce la adoptarea unei alte hotrri, adunarea creditorilor se reconvoac cu aceeai ordine de zi. n cazul n care noua hotrre a adunrii creditorilor este diferit fa de cea iniial, judectorul-sindic poate decide desfiinarea n tot ori n parte a actelor sau operaiunilor ncheiate n temeiul hotrrii iniiale. (4) n cazurile privind creditorii ale cror creane au fost stinse total sau parial se va proceda la o modificare corespunztoare a tabelului de creane, dup caz. Odat cu convocatorul adunrii creditorilor se va publica i tabelul de creditori actualizat cu sumele stinse n timpul procedurii. Odat cu contestarea procesului-verbal al adunrii, creditorii vor putea contesta n aceleai termene i condiii i tabelul astfel publicat. Articolul 50 (1) Judectorul-sindic poate desemna, n raport cu numrul creditorilor, un comitet format din 3 sau 5 creditori, dintre cei cu drept de vot, cu creanele beneficiind de cauze de preferin, creanele bugetare i chirografare cele mai mari, prin valoare. Dac, din cauza numrului mic de creditori, judectorulsindic nu consider necesar constituirea unui comitet al creditorilor, atribuiile comitetului vor fi exercitate de adunarea creditorilor. (2) Desemnarea se va face, prin ncheiere, dup ntocmirea tabelului preliminar de creane. (3) Pentru necesitile procedurii, judectorul-sindic va desemna, pe baza propunerii creditorilor, un preedinte al comitetului creditorilor. comitetul creditorilor va fi citat n persoana preedintelui astfel desemnat, iar n lips, prin oricare dintre membrii comitetului creditorilor. (4) n cadrul primei edine a adunrii creditorilor, acetia vor putea alege un comitet format din 3 sau 5 creditori, dintre primii 20 de creditori cu drept de vot, dintre cei deinnd creane ce beneficiaz de cauze de preferin, creane bugetare i creane chirografare, cele mai mari n ordinea valorii i care se ofer voluntar, selecia fiind efectuat prin ntrunirea acestor criterii cumulative pe baza celui mai mare procentaj de vot din valoarea creanelor prezente. Comitetul astfel desemnat va nlocui comitetul desemnat anterior de judectorul-sindic.

  http://www.bentaconsult.ro/http://www.itva.ro/

 • Consultant Fiscal Adrian Benta www.bentaconsult.ro ; [email protected] tel: 0723 530 139 Act normativ descarcat prin abonament Alerta Fiscala / Revista Prietenii Contabilitatii

  (5) Dac nu se va obine majoritatea necesar, se va menine comitetul desemnat anterior de judectorul-sindic. La propunerea administratorului judiciar/lichidatorului judiciar sau a celorlali membri ai comitetului creditorilor, judectorul-sindic va consemna, prin ncheiere, modificarea componenei acestuia, astfel nct criteriile prevzute la alin. (4) s fie respectate n toate fazele procedurii. (6) n cursul derulrii procedurii, judectorul-sindic va putea cere asistena comitetului creditorilor sau a unui delegat al acestuia. Articolul 51 (1) Comitetul creditorilor are urmtoarele atribuii: a)s analizeze situaia debitorului i s fac recomandri adunrii creditorilor cu privire la continuarea activitii debitorului i la planurile de reorganizare propuse; b)s negocieze cu administratorul judiciar sau cu lichidatorul judiciar care dorete s fie desemnat de ctre creditori n dosar condiiile numirii; c)s ia cunotin de rapoartele ntocmite de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar, s le analizeze i, dac este cazul, s formuleze contestaii la acestea; d)s ntocmeasc rapoarte, pe care s le prezinte adunrii creditorilor, privind msurile luate de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar i efectele acestora i s propun, motivat, i alte msuri; e)s solicite ridicarea dreptului de administrare al debitorului; f)s introduc aciuni pentru anularea unor acte sau operaiuni frauduloase, fcute de debitor n dauna creditorilor, potrivit prevederilor art. 117 alin. (1), atunci cnd astfel de aciuni nu au fost introduse de administratorul judiciar ori de lichidatorul judiciar. (2) Comitetul creditorilor se ntrunete ori de cte ori este necesar, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, dup caz, ori la cererea oricrui membru al comitetului creditorilor. Comunicarea i votul se vor putea efectua prin orice mijloc care asigur transmiterea textului i confirmarea primirii acestuia. (3) Deliberrile comitetului creditorilor vor avea loc n prezena administratorului judiciar/lichidatorului judiciar i vor fi consemnate ntr-un proces-verbal, care va reine pe scurt coninutul deliberrilor, precum i hotrrile luate. (4) Deciziile comitetului creditorilor se iau cu majoritatea simpl din totalul numrului de membri ai acestuia. (5) Dac un membru al comitetului creditorilor se afl, din cauza interesului propriu, n conflict de interese cu interesul concursual al creditorilor participani la procedur, acesta se va abine de la vot, sub sanciunea anulrii deciziei comitetului creditorilor, dac fr votul su nu s-ar fi ntrunit majoritatea cerut. n astfel de cazuri, anularea deciziei nu exclude rspunderea creditorului demonstrat a se fi aflat n conflict de interese, pentru prejudiciile create averii debitorului printr-o asemenea fapt. (6) mpotriva aciunilor, msurilor i deciziilor luate de comitetul creditorilor, orice creditor poate formula contestaie la judectorul-sindic, n termen de 5 zile de la publicarea procesului-verbal al comitetului creditorilor n BPI. (7) n cazul n care un membru al comitetului creditorilor voteaz repetat n situaie de conflict de interese ori n cazul lipsei repetate nejustificate de la edinele comitetului creditorilor, la cererea oricrui creditor, judectorul-sindic l va nlocui pe respectivul membru al comitetului creditorilor, n mod provizoriu, urmnd ca adunarea creditorilor s l confirme pe cel provizoriu sau s aleag un alt membru, potrivit criteriilor prevzute la art. 50 alin (4). 4. Administratorul special Articolul 52 D up deschiderea procedurii, adunarea general a acionarilor/asociailor/membrilor debitorului va desemna, pe cheltuiala acestora, administratorul special. Articolul 53 (1) Adunarea general a acionarilor, asociailor sau membrilor persoanei juridice va fi convocat de administratorul judiciar ori de lichidatorul judiciar pentru desemnarea administratorului special, n termen de maximum 10 zile de la notificarea deschiderii procedurii de ctre administratorul judiciar/lichidatorul provizoriu. (2) Adunarea general