of 29 /29
1 Parlamentul României - Lege nr. 101/2016 din 19 mai 2016 Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor În vigoare de la 26 mai 2016 Consolidarea din data de 17 februarie 2020 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 393 din 23 mai 2016 și include modificările aduse prin următoarele acte: OUG 107/2017; OUG 45/2018; L 212/2018; OUG 23/2020; Ultimul amendament în 12 februarie 2020. Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziții generale Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementează remediile, căile de atac și procedura de soluționare a acestora, pe cale administrativ-jurisdicțională sau judiciară, în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune, precum și organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. (2) Prezenta lege se aplică și cererilor având ca obiect acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum și celor privind executarea, anularea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractelor. (3) Scopul prezentei legi îl constituie asigurarea, la nivel național, a unor mecanisme și proceduri efective, rapide și eficiente de sesizare și remediere a neregulilor, care să garanteze respectarea dispozițiilor legale privind atribuirea contractelor. Art. 2. - (1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act al unei autorități contractante sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri poate solicita anularea actului, obligarea autorității contractante la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim, pe cale administrativ-jurisdicțională sau judiciară, potrivit prevederilor prezentei legi. (2) Oricare dintre membrii unei asocieri a unor operatori economici, fără personalitate juridică, poate formula orice cale de atac reglementată de prezenta lege. Art. 3. - (1) În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos semnifică, după cum urmează:

Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în

Parlamentul României - Lege nr. 101/2016 din 19 mai 2016
Legea nr. 101/2016 privind remediile i cile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziie public, a contractelor
sectoriale i a contractelor de concesiune de lucrri i concesiune de servicii, precum i pentru organizarea i
funcionarea Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor
În vigoare de la 26 mai 2016
Consolidarea din data de 17 februarie 2020 are la baz publicarea din Monitorul
Oficial, Partea I nr. 393 din 23 mai 2016 i include modificrile aduse prin urmtoarele acte: OUG 107/2017; OUG 45/2018; L 212/2018; OUG 23/2020;
Ultimul amendament în 12 februarie 2020. Parlamentul României adopt prezenta lege.
CAPITOLUL I Dispoziii generale
Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementeaz remediile, cile de atac i procedura de soluionare a acestora, pe cale administrativ-jurisdicional sau judiciar, în materie de atribuire a contractelor de achiziie public, a contractelor sectoriale i a contractelor de concesiune, precum i organizarea i funcionarea Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor. (2) Prezenta lege se aplic i cererilor având ca obiect acordarea despgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum i celor privind executarea, anularea, rezoluiunea, rezilierea sau denunarea unilateral a contractelor. (3) Scopul prezentei legi îl constituie asigurarea, la nivel naional, a unor mecanisme i proceduri efective, rapide i eficiente de sesizare i remediere a neregulilor, care s garanteze respectarea dispoziiilor legale privind atribuirea contractelor. Art. 2. - (1) Orice persoan care se consider vtmat într-un drept al su ori într-un interes legitim printr-un act al unei autoriti contractante sau prin nesoluionarea în termenul legal a unei cereri poate solicita anularea actului, obligarea autoritii contractante la emiterea unui act sau la adoptarea de msuri de remediere, recunoaterea dreptului pretins sau a interesului legitim, pe cale administrativ-jurisdicional sau judiciar, potrivit prevederilor prezentei legi. (2) Oricare dintre membrii unei asocieri a unor operatori economici, fr personalitate juridic, poate formula orice cale de atac reglementat de prezenta lege. Art. 3. - (1) În sensul prezentei legi, termenii i expresiile de mai jos semnific, dup cum urmeaz:
2
a) act al autoritii contractante - orice act, orice operaiune care produce sau poate produce efecte juridice, neîndeplinirea în termenul legal a unei obligaii prevzute de legislaia în materie, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumit operaiune, în legtur cu sau în cadrul unei proceduri de atribuire, fr a include achiziia direct, prevzute de art. 68 din Legea nr. 98/2016 privind achiziiile publice, cu modificrile i completrile ulterioare, de art. 82 din Legea nr. 99/2016 privind achiziiile sectoriale, cu modificrile i completrile ulterioare, sau de art. 50 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrri i concesiunile de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare; b) autoritate contractant - oricare dintre urmtoarele: (i) autoritatea contractant, astfel cum este definit în legislaia privind achiziiile publice; (ii) autoritatea contractant sau entitatea contractant, astfel cum este definit în legislaia privind achiziiile sectoriale; (iii) autoritatea contractant sau entitatea contractant, astfel cum este definit în legislaia privind concesiunile de lucrri i concesiunile de servicii; c) contract - oricare dintre urmtoarele: (i) contractul de achiziie public, astfel cum este definit în legislaia privind achiziiile publice; (ii) contractul sectorial, astfel cum este definit în legislaia privind achiziiile sectoriale; (iii) acordul-cadru, astfel cum este definit în legislaia privind achiziiile publice, precum i în legislaia privind achiziiile sectoriale; (iv) contractul de concesiune de servicii sau contractul de concesiune de lucrri, astfel cum este definit în legislaia privind concesiunile de lucrri i concesiunile de servicii; d) msuri de remediere - acele msuri adoptate de autoritatea/entitatea contractant, în urma primirii unei contestaii, cu scopul de a corecta o decizie adoptat în cadrul procedurii de atribuire; e) «abrogat» f) persoan care se consider vtmat - orice operator economic care îndeplinete cumulativ urmtoarele condiii: (i) are sau a avut un interes în legtur cu o procedur de atribuire; i (ii) a suferit, sufer sau risc s sufere un prejudiciu ca o consecin a unui act al autoritii contractante, de natur s produc efecte juridice, ori ca urmare a nesoluionrii în termenul legal a unei cereri privind o procedur de atribuire. (2) Termenii i expresiile definite la alin. (1) se completeaz în mod corespunztor cu termenii i expresiile definite în legislaia privind achiziiile publice, legislaia privind achiziiile sectoriale, respectiv legislaia privind concesiunile de lucrri i concesiunile de servicii, dup caz. (3) În sensul alin. (1) lit. f) pct. (i) se consider c o persoan are sau a avut un interes în legtur cu o procedur de atribuire dac nu a fost înc exclus definitiv de la respectiva procedur. O excludere este definitiv în cazul în care a fost notificat candidatului/ofertantului interesat i fie a fost considerat legal de ctre Consiliu/instan, fie nu mai poate face obiectul unei ci de atac. Art. 4. - (1) Pentru soluionarea contestaiei, persoana care se consider vtmat se poate adresa:
3
a) fie pe cale administrativ-jurisdicional Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor; b) fie pe cale judiciar instanei de judecat. (2) «abrogat» (3) Autoritatea contractant care a luat la cunotin despre depunerea de ctre persoane diferite a unor contestaii împotriva aceluiai act al autoritii contractante, atât în faa Consiliului, cât i în faa instanei, are obligaia s informeze Consiliul i instana în acest sens, transmiând totodat copii de pe contestaiile formulate. (4) În cazul prevzut la alin. (3), instana poate pronuna conexarea contestaiilor în condiiile art. 139 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedur civil, republicat, cu modificrile ulterioare, solicitând Consiliului transmiterea dosarului. În termen de 10 zile de la primirea dosarului transmis de ctre Consiliu, instana va dispune citarea prilor implicate în vedere discutrii conexrii contestaiilor. În situaia în care nu se pronun msura conexrii, instana va restitui Consiliului dosarul transmis în cel mult 5 zile de la pronunare. (5) În cazul prevzut la alin. (4), persoana care se consider vtmat i care a depus contestaie la Consiliu nu are obligaia de a plti taxa judiciar de timbru prevzut la art. 521. (6) În cazul în care persoana care se consider vtmat formuleaz contestaie împotriva aceluiai act al autoritii contractante atât la Consiliu, cât i la instana de judecat, se prezum c aceasta a renunat la calea administrativ- jurisdicional. Art. 5. - (1) Termenele procedurale stabilite de prezenta lege, exprimate în zile, încep s curg de la începutul primei ore a primei zile a termenului i se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului. (2) Ziua în cursul creia a fost comunicat un act procedural nu este luat în calculul termenului. Dac ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi nelucrtoare, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a urmtoarei zile lucrtoare.
CAPITOLUL II «abrogat»
SECIUNEA 1 Termenul de contestare i efectele contestaiei
Art. 8. - (1) Persoana care se consider vtmat de un act al autoritii contractante poate sesiza Consiliul în vederea anulrii actului autoritii contractante, obligrii acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de msuri de remediere, precum i pentru recunoaterea dreptului pretins sau a interesului legitim, în termen de: a) 10 zile, începând cu ziua urmtoare lurii la cunotin despre actul autoritii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea estimat a procedurii de achiziie public/sectorial sau de concesiune este egal sau mai mare decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare ctre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunurilor de participare, potrivit
legislaiei privind achiziiile publice, legislaiei privind achiziiile sectoriale sau legislaiei privind concesiunile de lucrri i concesiunile de servicii; b) 5 zile, începând cu ziua urmtoare lurii la cunotin despre actul autoritii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea estimat a procedurii de achiziie public/sectorial sau de concesiune este mai mic decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare ctre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunurilor de participare, potrivit legislaiei privind achiziiile publice, legislaiei privind achiziiile sectoriale sau legislaiei privind concesiunile de lucrri i concesiunile de servicii. (2) În cazul în care contestaia privete coninutul documentaiei de atribuire, publicat în sistemul electronic de achiziii publice, denumit în continuare SEAP, data lurii la cunotin este data publicrii documentaiei de atribuire. Art. 9. - (1) Dup primirea contestaiei, autoritatea contractant poate adopta msurile de remediere pe care le consider necesare ca urmare a contestaiei, în cel mult trei zile de la primirea contestaiei. Msurile adoptate trebuie comunicate contestatorului, celorlali operatori economici implicai în procedura de atribuire, precum i Consiliului, nu mai târziu de o zi lucrtoare de la data adoptrii lor. Pentru a fi aduse la cunotina operatorilor economici interesai, msurile adoptate înainte de data-limit de depunere a solicitrilor de participare sau, dup caz, a ofertelor se public în SEAP. (2) În termen de o zi lucrtoare de la primirea contestaiei, autoritatea contractant are obligaia s o publice în SEAP. (3) În situaia în care contestatorul consider c msurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta trimite Consiliului i autoritii contractante o cerere de renunare la contestaie. În acest caz, autoritatea contractant nu mai are obligaia de a comunica punctul su de vedere asupra contestaiei i celelalte documente necesare soluionrii contestaiei. (4) Autoritatea contractant are dreptul de a încheia contractul numai dup comunicarea deciziei Consiliului privind soluionarea contestaiei i cu respectarea termenului de ateptare prevzut pentru încheierea lui. (5) Contractul încheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (4) este lovit de nulitate absolut. Încheierea contractului anterior/ulterior formulrii contestaiei nu împiedic soluionarea acesteia de ctre Consiliu. (6) În cazul în care, în cadrul aceleiai proceduri de atribuire, autoritatea contractant achiziioneaz produse, servicii sau lucrri defalcate pe loturi, msurile de remediere adoptate potrivit alin. (1) privesc numai loturile pentru care s-a depus contestaie.
SECIUNEA a 2-a Elementele contestaiei
Art. 10. - Contestaia se formuleaz în scris i trebuie s conin urmtoarele elemente: a) numele i prenumele, domiciliul sau reedina, codul de identificare fiscal al contestatorului persoan fizic ori, dup caz, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul, codul unic de înregistrare, numrul de înmatriculare în registrul comerului, persoanele care le reprezint i în ce calitate. Se indic i adresa de pot electronic, numrul de telefon i numrul de fax, dup caz, la care poate fi
comunicat orice act procedural. Contestatorul care locuiete în strintate indic, pentru celeritate, i domiciliul ales sau reedina din România unde urmeaz s i se transmit comunicrile privind soluionarea contestaiei; b) denumirea i sediul autoritii contractante; c) denumirea obiectului contractului, procedura de atribuire aplicat, dup caz, numrul i data anunului de participare din SEAP; d) precizarea actului atacat al autoritii contractante; e) obiectul contestaiei; f) motivarea în fapt i în drept a contestaiei; g) mijloacele de prob pe care se sprijin contestaia, în msura în care este posibil; h) semntura contestatorului persoan fizic sau a reprezentantului persoanei juridice. Art. 11. - (1) În situaia în care Consiliul apreciaz c în contestaie nu sunt cuprinse toate informaiile prevzute la art. 10, acesta cere contestatorului ca, în termen de 3 zile de la întiinare, s completeze contestaia. În cazul în care contestatorul nu se conformeaz obligaiei impuse de Consiliu, contestaia este anulat. (2) «abrogat» (3) Contestaia formulat pe cale administrativ-jurisdicional nu se taxeaz.
SECIUNEA a 3-a Soluionarea contestaiei
Art. 12. - (1) Consiliul este competent s soluioneze contestaiile cu privire la procedurile de atribuire a contractelor prin complete specializate constituite potrivit regulamentului de organizare i funcionare aprobat potrivit art. 37 alin. (2). (2) Contestaiile care nu intr în competena de soluionare a Consiliului sunt declinate de acesta, prin decizie, ctre instana de judecat competent ori, dac este cazul, ctre un alt organ cu activitate jurisdicional competent. (3) Decizia de declinare a competenei Consiliului nu este supus niciunei ci de atac, dosarul fiind trimis de îndat instanei de judecat competente ori, dac este cazul, unui alt organ cu activitate jurisdicional competent. Art. 13. - (1) Contestaia se soluioneaz de un complet de trei membri ai Consiliului, dintre care cel puin unul este liceniat în drept, cu o vechime de cel puin nou ani în domeniul juridic. (2) Completul este prezidat de unul dintre membrii si, desemnat cu aplicarea principiului rotaiei. (3) Contestaiile care implic informaii clasificate sunt soluionate de complete formate din membri autorizai în acest sens, potrivit prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecia informaiilor clasificate, cu modificrile i completrile ulterioare. Art. 14. - (1) Contestaiile se distribuie spre soluionare completurilor în mod aleatoriu, cu aplicarea în mod corespunztor a prevederilor art. 13 alin. (3) i art. 17 alin. (1) i (2). (2) În exercitarea atribuiilor sale Consiliul, prin completele de soluionare a contestaiilor, adopt decizii i încheieri. (3) Completul de soluionare a contestaiei este independent, hotrârile pronunate fiind bazate pe stricta aplicare i respectare a legii.
Art. 15. - (1) Procedura de soluionare a contestaiilor se desfoar cu respectarea principiilor legalitii, celeritii, contradictorialitii, asigurrii dreptului la aprare, imparialitii i independenei activitii administrativ-jurisdicionale. (2) Prile au obligaia de a expune situaia de fapt la care se refer preteniile i aprrile lor în mod corect i complet, fr a denatura sau omite informaiile care le sunt cunoscute. Art. 16. - (1) Sub sanciunea respingerii contestaiei ca tardiv, aceasta se înainteaz atât Consiliului, cât i autoritii contractante, nu mai târziu de expirarea termenului legal de contestare. (2) În termen de o zi lucrtoare de la primirea contestaiei, autoritatea contractant are obligaia s o publice în SEAP. (3) În cazul procedurilor de atribuire a cror iniiere nu se realizeaz prin publicare în SEAP, autoritatea contractant are obligaia de a comunica contestaia i celorlali operatori economici interesai/implicai în procedur, în termen de o zi lucrtoare de la data primirii acesteia, prin orice mijloc de comunicare prevzut de legislaia privind achiziiile publice, legislaia privind achiziiile sectoriale sau legislaia privind concesiunile de lucrri i concesiunile de servicii, dup caz. (4) În cazul neîndeplinirii obligaiei prevzute la alin. (1), Consiliul întiineaz autoritatea contractant despre existena contestaiei, iar autoritatea transmite punctul su de vedere asupra tardivitii contestaiei i eventualele mijloacele de prob în acest sens. (5) Toate actele procedurale se transmit prin pot, fax i/sau mijloace electronice, cu confirmare de primire. Art. 17. - (1) Pentru a se asigura pronunarea unei soluii unitare, contestaiile formulate în cadrul aceleiai proceduri de atribuire se soluioneaz astfel: a) în etapa de pân la data-limit de depunere a candidaturilor/ofertelor sunt soluionate de acelai complet; b) în etapa de dup data-limit de depunere a candidaturilor/ofertelor sunt soluionate de acelai complet, altul decât cel prevzut la lit. a). (2) În fiecare etap, contestaiile formulate în cadrul aceleiai proceduri sunt conexate. (3) Pân la soluionarea contestaiei de ctre Consiliu, operatorii economici interesai s participe la procedura de atribuire, respectiv, dup caz, operatorii economici participani la procedura de atribuire pot formula, cu întiinarea prilor cauzei, cerere de intervenie voluntar în litigiu, potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedur civil, republicat, cu modificrile ulterioare, în termen de 10 zile de la data publicrii în SEAP a contestaiei. În cazul procedurilor a cror iniiere nu se realizeaz prin publicare în SEAP, termenul de 10 zile se calculeaz de la data comunicrii contestaiei. Art. 18. - (1) În termen de 5 zile de la data la care a primit contestaia, autoritatea contractant are obligaia de a transmite Consiliului i contestatorului, din oficiu, punctul su de vedere asupra contestaiei. (2) Autoritatea contractat are obligaia de a transmite Consiliului, în termenul prevzut la alin. (1), o copie a dosarului achiziiei publice, achiziiei sectoriale sau al concesiunii, precum i dovada înaintrii punctului de vedere ctre contestator i orice documente considerate edificatoare, cu excepia anunurilor de participare publicate în SEAP i a documentaiei de atribuire, atunci când aceasta este disponibil i poate fi descrcat direct din SEAP.
(3) Lipsa punctului de vedere nu împiedic soluionarea contestaiei, în msura în care s-a fcut dovada comunicrii acesteia ctre autoritatea contractant. Lipsa punctului de vedere al autoritii contractante atrage decderea ei din dreptul de a mai propune probe i de a invoca excepii, în afara celor de ordine public, dac legea nu prevede altfel. (4) Pentru soluionarea contestaiilor ulterioare privind aceeai procedur de atribuire, dosarul achiziiei publice, al achiziiei sectoriale sau al concesiunii ce trebuie transmis de autoritatea contractant cuprinde doar acele documente întocmite sau primite de aceasta în cadrul procedurii de atribuire care nu au fost deja transmise Consiliului cu prilejul soluionrii contestaiei/contestaiilor anterioare. (5) În cazul în care trimite dosarele ctre instana de judecat ca urmare a formulrii plângerilor i, dup caz, a dispunerii prin încheiere a declinrilor, Consiliul va include în dosarele transmise documentele prevzute la alin. (2) i pe cele prevzute la alin. (4). Art. 19. - (1) La cerere, prile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, în aceleai condiii în care se realizeaz accesul la dosarele constituite la instanele de judecat potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicat, cu modificrile ulterioare, cu excepia documentelor pe care operatorii economici le declar i probeaz ca fiind confideniale, întrucât cuprind, fr a se limita la acestea, secrete tehnice i/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce privete secretul comercial i proprietatea intelectual. (2) Accesul la documentele dosarului constituit la Consiliu potrivit alin. (1) nu este condiionat de accesul la documentele aflate la autoritatea contractant potrivit legislaiei privind achiziiile publice sau legislaiei privind achiziiile sectoriale ori legislaiei privind concesiunile de lucrri i concesiunile de servicii. (3) În sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de ctre ofertani, în mod explicit i vizibil, ca fiind confideniale. Consultarea documentelor confideniale din oferte este permis numai cu acordul scris al respectivilor ofertani. Art. 20. - (1) În vederea soluionrii contestaiei, Consiliul are dreptul de a solicita lmuriri prilor, de a administra orice mijloace de prob permise de lege i de a solicita orice date i documente, în msura în care acestea sunt relevante în raport cu obiectul contestaiei. De asemenea, Consiliul are dreptul de a solicita orice date necesare pentru soluionarea contestaiei i de la alte persoane fizice sau juridice. (2) Aplicarea prevederilor alin. (1) nu trebuie s conduc la depirea termenului de soluionare a contestaiei, prevzut la art. 24. (3) Consiliul, în vederea soluionrii contestaiei, poate solicita contestatorului informaii i mijloace de prob, altele decât cele prevzute la art. 10, care trebuie transmise în termen de 3 zile de la data solicitrii. Nedepunerea acestora nu împiedic soluionarea contestaiei de ctre Consiliu. (4) Autoritatea contractant are obligaia de a rspunde la orice solicitare a Consiliului i de a-i transmite acestuia orice documente care prezint relevan pentru soluionarea contestaiei, într-un termen care nu poate depi 3 zile de la data primirii solicitrii.
8
(5) Nerespectarea prevederilor alin. (3) i (4) conduce la imposibilitatea depunerii ulterioare de ctre contestator i/sau autoritatea contractant a documentelor solicitate, contestaia urmând s fie soluionat pe baza documentelor deja depuse la dosar. Art. 21. - (1) Procedura în faa Consiliului este scris, iar prile sunt audiate numai dac acest lucru este considerat necesar de ctre completul de soluionare a contestaiei. (2) Prile pot fi reprezentate de avocai sau de consilieri juridici i pot depune concluzii scrise în cursul procedurii. De asemenea, prile pot solicita s depun concluzii oral în faa Consiliului, fr ca prin aceasta s fie afectat termenul legal de soluionare a contestaiei, prevzut la art. 24. (3) Este inadmisibil prezentarea unor noi motive de contestare i/sau formularea unor noi capete de cerere pe calea concluziilor scrise sau orale ori a precizrilor la contestaie ulterior termenului legal de formulare a acesteia.
SECIUNEA a 4-a Suspendarea procedurii de atribuire
Art. 22. - (1) În cazuri bine justificate i pentru prevenirea unei pagube iminente, la cererea persoanei interesate, Consiliul poate s dispun prin încheiere, în termen de 3 zile de la primirea cererii, msura suspendrii procedurii de atribuire sau aplicrii oricrei decizii luate de autoritatea contractant, pân la soluionarea contestaiei. (2) Persoana interesat comunic, concomitent, prin acelai mijloc de comunicare utilizat pentru transmiterea ctre Consiliu, cererea sa de suspendare i autoritii contractante, care are obligaia de a prezenta Consiliului, de îndat, punctul su de vedere asupra cererii. Nedepunerea punctului de vedere în termenul de soluionare a cererii nu împiedic soluionarea acesteia. (3) «abrogat» Art. 23. - (1) Consiliul soluioneaz cererea de suspendare luând în considerare consecinele acestei msuri asupra tuturor categoriilor de interese care ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public. (2) Încheierea privind soluionarea cererii de suspendare poate fi atacat cu plângere la instana competent prevzut la art. 32 alin. (1), în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare.
SECIUNEA a 5-a Termenul de soluionare a contestaiei
Art. 24. - (1) Consiliul soluioneaz pe fond contestaia în termen de 15 zile lucrtoare de la data primirii, în condiiile art. 18 alin. (2), a dosarului achiziiei publice, al achiziiei sectoriale sau al concesiunii, respectiv în termen de 10 zile lucrtoare în situaia incidenei unei excepii care împiedic analiza pe fond a contestaiei. (2) În cazuri temeinic justificate, termenul de soluionare a contestaiei poate fi prelungit cu 10 zile, prelungirea fiind comunicat autoritii contractante. (3) Nerespectarea cu vinovie a termenului de soluionare a contestaiei prevzut la alin. (1) constituie abatere disciplinar i se sancioneaz conform legii.
9
Art. 25. - (1) Consiliul, prin încheiere, poate suspenda procedura de soluionare a contestaiei: a) în situaia în care aceasta depinde în tot sau în parte de existena ori inexistena unui drept care face obiectul unei alte judeci; b) când s-a pus în micare aciunea penal pentru o infraciune svârit în legtur cu actul atacat de contestator. (11) Consiliul va comunica încheierea de suspendare a soluionrii contestaiei atât prilor implicate, cât i instanei respective, solicitând-i acesteia s soluioneze cauza cu celeritate. (2) Suspendarea procedurii de soluionare a contestaiei produce efecte pân la rmânerea definitiv a hotrârii în cauza care a provocat suspendarea. (3) Consiliul poate reveni motivat asupra suspendrii, dac se constat c partea care a cerut-o nu are un comportament diligent în cadrul procesului care a determinat suspendarea, tergiversând soluionarea acestuia, ori dac soluionarea aciunii penale care a determinat suspendarea dureaz mai mult de un an de la data la care a intervenit suspendarea, fr a se dispune o soluie în acea cauz. (4) Încheierea pronunat potrivit prevederilor alin. (3) se poate ataca cu plângere, la instana competent prevzut la art. 32 alin. (1), în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare. (5) Suspendarea procedurii de soluionare a contestaiei întrerupe curgerea termenului de soluionare prevzut la art. 24 alin. (1). De la reluarea soluionrii curge un nou termen.
SECIUNEA a 6-a Soluiile pe care le poate pronuna Consiliul
Art. 26. - (1) Consiliul se pronun mai întâi asupra excepiilor de procedur i de fond, cu încadrarea în termenul prevzut la art. 24 alin. (1), iar când constat c acestea sunt întemeiate, nu mai procedeaz la analiza pe fond a cauzei. (2) Cu respectarea principiului disponibilitii, Consiliul examineaz din punctul de vedere al legalitii i temeiniciei actul atacat i poate: a) pronuna o decizie prin care îl anuleaz în tot sau în parte; b) obliga autoritatea contractant s emit un act/s adopte msurile necesare restabilirii legalitii, cu indicarea clar i precis a operaiunilor care urmeaz a fi realizate de autoritatea contractant; c) anula procedura de atribuire, în situaia în care nu este posibil remedierea actului atacat. (3) În cazul în care Consiliul dispune modificarea/eliminarea unor specificaii tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise în legtur cu procedura de atribuire, autoritatea contractant are obligaia de a anula procedura de atribuire doar în condiiile în care nu poate lua nicio alt msur de remediere sau msura ar afecta principiile prevzute de legislaia în materia achiziiilor publice, achiziiilor sectoriale sau concesiunilor. (4) În situaia în care, în cursul soluionrii contestaiei, Consiliul apreciaz c, în afar de actele atacate de contestator, exist alte acte care încalc prevederile legislaiei în materia achiziiilor publice, achiziiilor sectoriale sau concesiunilor, dup caz, i la care nu s-a fcut referire în contestaie, sesizeaz atât Agenia Naional pentru Achiziii Publice, denumit în continuare ANAP, i Curtea de
10
Conturi i transmite în acest sens toate datele i/sau documentele relevante în susinerea sesizrii, cât i autoritatea contractant. (5) În cazul în care admite contestaia i dispune luarea de msuri de remediere, Consiliul precizeaz i termenul în care acestea trebuie duse la îndeplinire de ctre autoritatea contractant, care nu va fi mai scurt decât termenul de exercitare a cii de atac împotriva deciziei Consiliului. (6) Consiliul poate respinge contestaia ca fiind nefondat, tardiv, lipsit de interes, lipsit de obiect, introdus de o persoan fr calitate sau de o persoan care nu are calitatea de reprezentant, precum i pe orice alt excepie de procedur sau de fond, care împiedic soluionarea pe fond a contestaiei. (7) În cazul admiterii contestaiei, dac se constat c nu pot fi dispuse msuri de remediere care s permit continuarea legal a procedurii de atribuire, Consiliul dispune anularea procedurii de atribuire. (8) Consiliul poate lua act, oricând în cursul soluionrii contestaiei, de renunarea la aceasta de ctre contestator. (9) Consiliul poate obliga, la cerere, partea în culp, la plata cheltuielilor efectuate pentru soluionarea contestaiei. Cuantumul, detalierea i documentele doveditoare ale cheltuielilor efectuate sunt prezentate în cerere, care trebuie depus înainte de pronunarea deciziei de soluionare a contestaiei. (10) Consiliul nu poate decide atribuirea contractului ctre un anumit operator economic, cu excepia situaiei în care acesta a fost desemnat de autoritatea contractant sau calitatea sa de ofertant câtigtor rezult din informaiile cuprinse în dosarul de soluionare a contestaiei. (101) În situaia în care contestaia vizeaz rezultatul procedurii de atribuire i se dispune reevaluarea ofertelor, Consiliul va indica în mod clar i precis limitele reevalurii, respectiv identitatea ofertelor care fac obiectul reevalurii, etapa/etapele procedurii de atribuire vizat/vizate de reevaluare i msurile concrete pe care le va adopta autoritatea contractant în cadrul reevalurii. (11) Consiliul are obligaia de a motiva în mod clar, fr echivoc, deciziile/încheierile adoptate. Art. 27. - (1) Hotrârea prin care contestaia este soluionat de ctre Consiliu sau prin care acesta se dezînvestete fr a soluiona contestaia pe fond se numete decizie. (2) Toate celelalte hotrâri pronunate de Consiliu se numesc încheieri, cu excepia celor de unificare a practicii administrativ- jurisdicionale. (3) Hotrârile Consiliului privind modul de soluionare a contestaiei se adopt cu votul majoritii membrilor completului. În acest sens, se întocmete o minut semnat de membrii completului. Opinia separat sau concurent a unui membru al completului se consemneaz în cadrul deciziei emise, precum i în minut. Membrii completului nu au dreptul de a se abine de la vot. (4) Soluia se consemneaz într-un registru special inut de Consiliu. (5) Hotrârea Consiliului cuprinde: a) partea introductiv, în care se vor arta numrul dosarului, data, numele i prenumele, domiciliul sau reedina, codul de identificare fiscal al contestatorului persoan fizic, ori, dup caz, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul lor, codul unic de înregistrare, numrul de înregistrare în registrul comerului, persoanele care le reprezint cu menionarea calitii lor, procedura de atribuire în cadrul creia s-a emis actul atacat;
11
b) considerentele, în care se arat obiectul contestaiei i susinerile pe scurt ale prilor, expunerea situaiei de fapt reinut de Consiliu pe baza probelor administrate, motivele de fapt i de drept pe care se întemeiaz soluia, artându- se atât motivele pentru care s-au admis, cât i cele pentru care s-au înlturat cererile prilor; c) dispozitivul, în care se arat numele, prenumele ori, dup caz, denumirea prilor, soluia dat tuturor cererilor deduse soluionrii i cuantumul cheltuielilor de judecat acordate. (6) Dac hotrârea s-a dat în folosul mai multor contestatori, se va arta ceea ce se cuvine fiecruia i la ce este obligat autoritatea contractant. (7) În partea final a dispozitivului se arat dac hotrârea este supus unei ci de atac. (8) Decizia motivat se comunic în scris prilor, în termen de 3 zile de la pronunare. (9) Decizia se public în termen de 5 zile de la pronunare pe pagina de internet a Consiliului, în cadrul buletinului oficial, fr referire la datele de identificare ale prilor, la datele cu caracter personal, precum i la informaiile pe care operatorul economic le precizeaz în oferta sa ca fiind confideniale potrivit prevederilor art. 19 alin. (1), clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectual. (10) Deciziile prin care Consiliul dispune luarea de msuri de remediere sunt înaintate, prin mijloace electronice, sptmânal, ctre ANAP. (11) Decizia se public de ctre autoritatea contractant în SEAP, în termen de 5 zile de la data primirii, fr referire la informaiile pe care operatorul economic le precizeaz în oferta sa ca fiind confideniale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectual. Prevederile art. 76 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificrile ulterioare, se aplic în mod corespunztor. Art. 28. - (1) Decizia Consiliului este obligatorie pentru prile cauzei. (2) Prile pot solicita Consiliului îndreptarea, lmurirea sau completarea hotrârii, potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicat, cu modificrile ulterioare, care se aplic în mod corespunztor. (3) Consiliul rezolv cererea de îndat prin pronunarea unei încheieri, care se ataeaz la decizie. (4) Contractul încheiat cu nerespectarea deciziei Consiliului este lovit de nulitate absolut. (5) În situaia în care se formuleaz plângere împotriva deciziei Consiliului, autoritatea contractant are dreptul de a suspenda ducerea ei la îndeplinire i/sau procedura de atribuire pân la comunicarea de ctre instan a hotrârii de soluionare a plângerii.
CAPITOLUL IV Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului
Art. 29. - Deciziile Consiliului privind soluionarea contestaiei pot fi atacate de ctre autoritatea contractant i/sau de ctre orice persoan vtmat de msurile dispuse de Consiliu cu plângere la instana de judecat competent, atât pentru motive de nelegalitate, cât i de netemeinicie, în termen de 10 zile lucrtoare de la comunicare pentru prile cauzei, respectiv de la data lurii la cunotin de ctre alte persoane vtmate.
12
Art. 30. - (1) Plângerea se formuleaz în scris, dispoziiile privind coninutul contestaiei prevzute la art. 10 aplicându-se în mod corespunztor. (2) În plângere, contestatorul nu poate invoca alte motive împotriva actelor autoritii contractante decât cele cuprinse în contestaia adresat Consiliului. (3) Plângerea se depune la instana judectoreasc competent. (4) Pentru transmiterea cu celeritate ctre instana competent a dosarului care a stat la baza pronunrii deciziei Consiliului, persoana care a formulat plângere în faa instanei transmite o copie a plângerii respective i Consiliului. (5) Pentru soluionarea plângerii, Consiliul transmite instanei de judecat dosarul care a stat la baza pronunrii deciziei, în cel mult 3 zile de la primirea plângerii în original sau în copie, conform alin. (3), respectiv (4). Art. 31. - (1) Partea care formuleaz plângerea este obligat s comunice, în termenul prevzut la art. 29, o copie de pe aceasta, precum i de pe înscrisurile doveditoare i celeilalte/celorlalte pri implicate în procedura de contestare în faa Consiliului, depunând dovada de comunicare în faa instanei pân la primul termen de judecat. (2) Întâmpinarea este obligatorie. Intimatul este obligat s comunice instanei de judecat i petentului întâmpinarea în termen de 5 zile de la comunicarea plângerii de ctre instana de judecat. Nedepunerea întâmpinrii în termen atrage decderea din dreptul de a mai propune probe i de a invoca excepii în afara celor de ordine public. (3) Nu se pot depune probe noi, cu excepia înscrisurilor noi, care pot fi depuse, sub sanciunea decderii, odat cu plângerea, respectiv odat cu întâmpinarea. Instana poate dispune, din oficiu, administrarea oricrei probe necesare soluionrii cauzei. Art. 32. - (1) Instana competent s soluioneze plângerea formulat împotriva deciziei pronunate de Consiliu este curtea de apel, secia de contencios administrativ i fiscal, în a crei raz teritorial se afl sediul autoritii contractante. Plângerile se soluioneaz de complete specializate în achiziii publice. (2) Instana competent s soluioneze plângerea formulat împotriva deciziei pronunate de Consiliu privind procedurile de atribuire de servicii i/sau lucrri aferente infrastructurii de transport de interes naional, astfel cum este definit de legislaia în vigoare, este Curtea de Apel Bucureti, Secia contencios administrativ i fiscal. (3) În situaia formulrii plângerilor, Consiliul nu are calitate de parte în proces. (4) Plângerea este soluionat de urgen i cu precdere, într-un termen ce nu va depi 45 de zile de la data sesizrii legale a instanei, în complete specializate în achiziii publice, formate din 3 judectori. (5) Primul termen de judecat este de maximum 20 de zile de la data înregistrrii plângerii, iar termenele ulterioare nu pot depi 15 zile. Art. 33. - (1) În cazuri temeinic justificate i pentru prevenirea unei pagube iminente, instana poate dispune, la cererea prii interesate, prin încheiere dat cu citarea prilor, suspendarea procedurii de atribuire i/sau a executrii contractului pân la soluionarea cauzei. Încheierea este definitiv. (2) «abrogat» (3) «abrogat» (4) «abrogat» (5) «abrogat»
(6) «abrogat» (7) «abrogat» (8) «abrogat» (9) «abrogat» (10) «abrogat» (11) «abrogat» (12) «abrogat» (13) Instana soluioneaz cererea de suspendare luând în considerare consecinele probabile ale acesteia asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public. Instana poate s nu dispun msura prevzut la alin. (1) în cazul în care consecinele negative ale acesteia ar putea fi mai mari decât beneficiile ei. Hotrârea de a nu dispune suspendarea procedurii de atribuire i/sau executrii contractului nu trebuie s prejudicieze niciun alt drept al persoanei care a înaintat cererea prevzut la alin. (1). Art. 34. - (1) Instana, admiând plângerea, modific decizia Consiliului, dispunând, dup caz: a) anularea în tot sau în parte a actului autoritii contractante; b) obligarea autoritii contractante la emiterea unui act/adoptarea msurilor necesare restabilirii legalitii, cu indicarea clar i precis a operaiunilor care urmeaz a fi realizate de autoritatea contractant; c) îndeplinirea unei obligaii de ctre autoritatea contractant, inclusiv eliminarea oricror specificaii tehnice, economice sau financiare discriminatorii din anunul de participare, din documentaia de atribuire sau din alte documente emise în legtur cu procedura de atribuire; d) anularea procedurii de atribuire, în situaia în care nu este posibil remedierea actului atacat. (2) Instana, sesizat cu o plângere împotriva unei decizii prin care Consiliul a soluionat contestaia prin soluionarea unei excepii procesuale, admiând plângerea, desfiineaz decizia respectiv i reine cauza spre judecare pe fond, cu luarea în considerare a motivelor care au determinat desfiinarea deciziei. (3) În situaia în care instana admite plângerea, modific decizia Consiliului i constat c actul autoritii contractante a fost emis cu înclcarea prevederilor legislaiei în materia achiziiilor publice, achiziiilor sectoriale sau concesiunilor, iar contractul a fost încheiat înainte de comunicarea deciziei de ctre Consiliu, dispoziiile art. 58-61 se aplic în mod corespunztor. (4) În cazul în care Consiliul a analizat doar o parte dintre motivele invocate în contestaie, iar instana consider c plângerea împotriva deciziei Consiliului este întemeiat, admiând plângerea, reine cauza spre judecare pe fond, analizând motivele de contestaie ce nu au format obiectul analizei Consiliului. (5) Instana poate respinge plângerea pe fond sau prin soluionarea unei excepii procesuale. (6) În situaia în care contestaia a vizat rezultatul procedurii de atribuire, iar instana, admiând plângerea, dispune reevaluarea ofertelor, aceasta va indica în mod clar i precis limitele reevalurii, respectiv identitatea ofertelor care fac obiectul reevalurii, etapa/etapele procedurii de atribuire vizat/vizate de reevaluare i msurile concrete pe care le va adopta autoritatea contractant în cadrul reevalurii.
14
(7) Instana nu poate decide atribuirea contractului ctre un anumit operator economic, cu excepia situaiei în care acesta a fost desemnat de autoritatea contractant sau calitatea sa de ofertant câtigtor rezult din informaiile cuprinse în dosarul de soluionare a contestaiei. Art. 35. - (1) În cazuri justificate, dac instana nu ia hotrârea de îndat, poate dispune amânarea pronunrii pentru un termen de 5 zile. (2) Hotrârea prin care instana soluioneaz plângerea este definitiv. (3) Hotrârea motivat se redacteaz într-un termen de 7 zile de la pronunare i se comunic de îndat prilor în cauz. (4) Dup soluionarea plângerii de ctre instan, dosarul cauzei se restituie de aceasta Consiliului, împreun cu o copie a hotrârii motivate. (5) Hotrârea motivat pronunat de instan este înaintat, în copie, în termen de 15 zile de la data redactrii, ANAP, care o public în SEAP, fr referire la datele de identificare ale prilor, la datele cu caracter personal, precum i la acele informaii pe care operatorul economic le precizeaz ca fiind confideniale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectual. Prevederile art. 76 din Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificrile ulterioare, se aplic în mod corespunztor. Art. 36. - «abrogat»
CAPITOLUL V Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor
SECIUNEA 1
Organizare i funcionare Art. 37. - (1) Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor, denumit în continuare Consiliul, este organism independent cu activitate administrativ- jurisdicional. (2) Consiliul are personalitate juridic i funcioneaz conform prezentei legi, pe baza propriului regulament de organizare i funcionare, care se aprob cu majoritate absolut prin hotrâre a plenului Consiliului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) În activitatea sa, Consiliul se supune numai legii, iar edinele plenului Consiliului sunt legal constituite în prezena majoritii membrilor acestuia. (4) În ceea ce privete deciziile sale, Consiliul este independent i nu este subordonat niciunei autoriti sau instituii publice. Art. 38. - (1) Consiliul este condus de un preedinte, ales dintre membrii si. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), membrii Consiliului, reunii în plen, aleg preedintele prin vot secret, cu majoritate absolut. (3) Preedintele este ales pe o perioad de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii o singur dat a mandatului. (4) În exercitarea atribuiilor sale, preedintele Consiliului emite ordine. Art. 39. - În activitatea sa, preedintele Consiliului este ajutat de un colegiu format din 3 membri ai Consiliului, alei pentru un mandat de 3 ani, prin vot secret, cu majoritate absolut, dintre cei care i-au exprimat intenia de a candida. Numrul de mandate nu este limitat. Art. 40. - (1) Preedintele reprezint Consiliul i îl angajeaz patrimonial prin semntura sa, în calitate de ordonator principal de credite, în raporturile cu terii.
(2) Atribuiile preedintelui i ale colegiului, precum i structura organizatoric i statul de funcii ale Consiliului se stabilesc în regulamentul de organizare i funcionare, aprobat conform art. 37 alin. (2). Art. 41. - (1) Preedintele Consiliului are obligaia de a întocmi un raport de activitate anual, pe care îl prezint Parlamentului pân la data de 31 martie a anului urmtor, în vederea evalurii activitii Consiliului. (2) Procedura de evaluare vizeaz exclusiv activitatea administrativ i organizatoric. Art. 42. - (1) Finanarea cheltuielilor curente i de capital ale Consiliului se asigur de la bugetul de stat, preedintele Consiliului având calitatea de ordonator principal de credite. Guvernul României are obligaia s prevad în proiectul bugetului de stat resursele financiare necesare pentru funcionarea i organizarea Consiliului, precum i pentru perfecionarea profesional a salariailor i organizarea seminarelor de unificare a practicii administrativ-jurisdicionale. (2) Sediul Consiliului este în municipiul Bucureti. (3) Consiliul utilizeaz un parc propriu de mijloace de transport dotat cu 3 autoturisme. Art. 43. - (1) Consiliul are dreptul de a iniia i supune aprobrii proiecte de acte normative în domeniul organizrii i funcionrii acestuia. (2) Consiliul exprim, la solicitarea ANAP, punctul de vedere asupra proiectelor de acte normative iniiate de alte autoriti i instituii publice care conin prevederi ce intr în domeniul su de activitate.
SECIUNEA a 2-a Statutul personalului Consiliului
Art. 44. - (1) Consiliul are un numr de 36 de membri, precum i un numr de 64 de persoane cu statut de personal tehnico-administrativ. (2) Cel puin jumtate din numrul membrilor Consiliului trebuie s fie liceniai în drept, cu o vechime de 9 ani în domeniul juridic. (3) Preedintele Consiliului trebuie s fie liceniat în drept, cu o vechime de cel puin 12 ani în domeniul juridic, din care cel puin 3 ani în funcia de consilier de soluionare a contestaiilor în domeniul achiziiilor publice. (4) Competenele Consiliului se realizeaz cu respectarea principiilor independenei i stabilitii în funcie a membrilor si. (5) Membrii Consiliului au ca sarcin principal ducerea la îndeplinire a atribuiilor date în competena Consiliului prin prezenta lege. Art. 45. - (1) Membrii Consiliului sunt selectai prin concurs, fiind numii în funcie prin decizia prim-ministrului, în condiiile legii. (2) Membrii Consiliului sunt selecionai pe baza aptitudinilor profesionale i a bunei reputaii. Candidaii trebuie s aib studii universitare, o vechime de 10 ani în domeniul juridic, economic sau tehnic, precum i o experien de cel puin 3 ani în domeniul achiziiilor publice. (3) Personalul tehnico-administrativ se încadreaz prin concurs, în condiiile legii. (4) Preedintele Consiliului înainteaz prim-ministrului propunerile de numire a membrilor Consiliului, pentru candidaii declarai admii la concurs. Art. 46. - (1) Membrii Consiliului sunt funcionari publici cu statut special, denumii consilieri de soluionare a contestaiilor în domeniul achiziiilor publice.
Acetia sunt asimilai din punctul de vedere al salarizrii funciei publice de consilier de concuren. (2) Preedintele Consiliului este asimilat din punctul de vedere al salarizrii funciei de preedinte al Consiliului Concurenei, iar membrii colegiului sunt asimilai din punctul de vedere al salarizrii funciei de vicepreedinte al Consiliului Concurenei. (21) Membrilor Consiliului le sunt aplicabile toate drepturile, beneficiile i obligaiile specifice funciei publice. (3) Personalul tehnico-administrativ are calitatea de personal contractual i/sau funcionari publici i este salarizat potrivit reglementrilor aplicabile personalului contractual i/sau funcionarilor publici din cadrul administraiei publice centrale. (4) Prevederile prezentei legi se completeaz cu dispoziiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, în msura în care nu contravin prezentei reglementri. (5) Perioada exercitrii funciei publice de consilier de soluionare a contestaiilor în domeniul achiziiilor publice constituie vechime în specialitatea avut în vedere la ocuparea funciei, respectiv juridic, economic sau tehnic. (6) Prevederile art. 33 alin. (1) i ale art. 86 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judectorilor i procurorilor, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, se aplic în mod corespunztor i pentru consilierii de soluionare a contestaiilor în domeniul achiziiilor publice cu studii juridice, prevzui la alin. (5). Art. 47. - (1) Membrilor Consiliului le este interzis: a) s desfoare activiti comerciale, direct sau prin persoane interpuse; b) s dein calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere, administrare sau control la societi civile, societi reglementate de Legea societilor nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, inclusiv bnci sau alte instituii de credit, societi de asigurare sau financiare, companii naionale, societi naionale sau regii autonome; c) s dein calitatea de membru al unui grup de interes economic; d) s dein calitatea de membru al unui partid politic i s desfoare sau s participe la activiti cu caracter politic; e) s exercite orice funcie/activitate public sau privat, cu excepia funciilor sau activitii didactice, a cercetrii tiinifice i a creaiei literar-artistice; f) s exercite oricare alte activiti profesionale sau de consultan. (2) Membrii Consiliului au obligaia s depun declaraiile de avere i de interese, în conformitate cu dispoziiile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funciilor i demnitilor publice, pentru modificarea i completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinarea, organizarea i funcionarea Ageniei Naionale de Integritate, precum i pentru modificarea i completarea altor acte normative, cu modificrile i completrile ulterioare. (3) Membrii Consiliului nu au dreptul de a participa la soluionarea unei contestaii dac se afl în una dintre situaiile prevzute mai jos, sub sanciunea nulitii deciziei pronunate: a) dac acetia, soul sau ascendenii ori descendenii lor au vreun interes în soluionarea contestaiei sau când sunt soi, rude sau afini pân la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre pri;
17
b) dac între acetia i una dintre pri a fost un proces penal cu pân la 5 ani înaintea soluionrii cauzei; c) dac s-au pronunat public în legtur cu contestaia pe care o soluioneaz; d) dac se constat c au primit de la una dintre pri bunuri materiale sau promisiuni de bunuri materiale ori altfel de avantaje. (4) Nulitatea deciziei Consiliului se constat pe calea plângerii împotriva respectivei decizii, de ctre curtea de apel competent s soluioneze plângerea. (5) Membrii care se afl în situaiile prevzute la alin. (3) au obligaia de a se abine de la soluionarea contestaiei. Ei pot fi recuzai de oricare dintre prile cauzei. Art. 48. - (1) Evaluarea performanelor membrilor Consiliului, constatarea i sancionarea abaterilor disciplinare, formarea profesional i oricare alte detalii organizatorice sunt reglementate prin regulamentul de organizare i funcionare, aprobat conform art. 37 alin. (2). (2) Activitatea de formare profesional a membrilor Consiliului este organizat i cu judectori i procurori, în condiiile legii. (3) Verificarea anual a strii de sntate aprofundat a consilierilor de soluionare include i examen psihologic i, dup caz, examen psihiatric la indicaia medicului de medicina muncii. Art. 481. - (1) Constatarea abaterilor disciplinare svârite de membrii Consiliului revine comisiei de disciplin care se constituie în cadrul Consiliului. (2) Comisia de disciplin are un numr de 3 membri, dintre care unul este numit de preedintele Consiliului, unul este ales de membrii Consiliului, cu majoritate simpl, i un reprezentant al Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici. (3) La propunerea comisiei de disciplin, sanciunile disciplinare se aplic de preedintele Consiliului, cu excepia sanciunii destituirii din funcia public, care se aplic de persoana care are competena legal de numire în funcia public.
CAPITOLUL VI Sistemul de remedii judiciar
SECIUNEA 1
Contestaia formulat pe cale judiciar Art. 49. - (1) Pentru soluionarea contestaiei pe cale judiciar, persoana care se consider vtmat se poate adresa instanei de judecat competente, potrivit prevederilor prezentei legi. (2) Competena de soluionare a contestaiilor privind procedurile de atribuire prevzute la art. 68 din Legea nr. 98/2016, cu modificrile i completrile ulterioare, de art. 82 din Legea nr. 99/2016 sau de art. 50 din Legea nr. 100/2016 aparine tribunalului în a crui arie de competen teritorial se afl sediul autoritii contractante, secia de contencios administrativ i fiscal, prin complete specializate în achiziii publice. Contestaia este soluionat de urgen i cu precdere, într-un termen ce nu va depi 45 de zile de la data sesizrii legale a instanei. (3) În cazuri bine justificate i pentru prevenirea unei pagube iminente, instana, pân la soluionarea fondului cauzei, poate dispune la cererea prii interesate, prin încheiere motivat, cu citarea prilor, suspendarea procedurii de atribuire. (4) Încheierea prevzut la alin. (3) poate fi atacat cu recurs, în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare.
18
(5) «abrogat» (6) Autoritatea contractant are dreptul de a încheia contractul numai dup comunicarea hotrârii instanei privind soluionarea contestaiei i, în orice caz, numai dup expirarea termenului legal de ateptare prevzut la art. 59 alin. (1). (7) Contractul încheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (6) este lovit de nulitate absolut. (8) Prevederile privind termenele de contestare sunt aplicabile în mod corespunztor. Art. 50. - (1) Contestaia formulat pe cale judiciar trebuie s conin elementele prevzute la art. 10. (2) În termen de o zi lucrtoare de la primirea contestaiei, autoritatea contractant are obligaia s o publice în SEAP". (21) În cazul procedurilor de atribuire a cror iniiere nu se realizeaz prin publicare în SEAP, autoritatea contractant are obligaia de a comunica contestaia i celorlali operatori economici interesai/implicai în procedur, în termen de o zi lucrtoare de la data primirii acesteia, prin orice mijloc de comunicare prevzut de legislaia privind achiziiile publice, legislaia privind achiziiile sectoriale sau legislaia privind concesiunile de lucrri i concesiunile de servicii, dup caz. (3) Prevederile art. 200 din Legea nr. 134/2010, republicat, cu modificrile ulterioare, nu sunt aplicabile în cadrul procedurii de soluionare a contestaiilor pe cale judiciar prevzut de prezenta lege. (4) Termenele de judecat ulterioare nu pot fi mai mari de 15 zile, iar durata întregii proceduri nu poate depi 45 de zile de la data sesizrii instanei. (5) Autoritatea contractat are obligaia de a transmite instanei, în termen de 5 zile lucrtoare de la primirea contestaiei transmise de contestator, o copie a dosarului achiziiei publice, achiziiei sectoriale sau al concesiunii, cu excepia anunurilor de participare publicate în SEAP i a documentaiei de atribuire, atunci când aceasta este disponibil i poate fi descrcat direct din SEAP. (6) Pârâtul este obligat s depun întâmpinarea în termen de 5 zile lucrtoare de la comunicarea contestaiei de ctre instana de judecat, sub sanciunea decderii din dreptul de a mai propune probe i invoca excepii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 134/2010, republicat, cu modificrile ulterioare, i s o comunice reclamantului în acelai termen. Reclamantul este obligat s depun rspuns în termen de 3 zile lucrtoare de la comunicarea întâmpinrii de ctre pârât. (7) Prevederile art. 17 alin. (3) i art. 19 alin. (1) se aplic în mod corespunztor. (8) În soluionarea contestaiei, instana examineaz din punctul de vedere al legalitii i temeiniciei actul atacat i poate: a) pronuna o decizie prin care îl anuleaz în tot sau în parte; b) obliga autoritatea contractant s emit un act/s adopte msurile necesare restabilirii legalitii, cu indicarea clar i precis a operaiunilor care urmeaz a fi realizate de autoritatea contractant; c) anula procedura de atribuire, în situaia în care nu este posibil remedierea actului atacat. (9) Instana nu poate decide atribuirea contractului ctre un anumit operator economic, cu excepia situaiei în care acesta a fost desemnat de autoritatea contractant sau calitatea sa de ofertant câtigtor rezult din informaiile cuprinse în dosarul de soluionare a contestaiei.
19
(10) În situaia în care contestaia vizeaz rezultatul procedurii de atribuire i se dispune reevaluarea ofertelor, instana va indica în mod clar i precis limitele reevalurii, respectiv identitatea ofertelor care fac obiectul reevalurii, etapa/etapele procedurii de atribuire vizat/vizate de reevaluare i msurile concrete pe care le va adopta autoritatea contractant în cadrul reevalurii. Art. 501. - (1) Sub sanciunea respingerii contestaiei ca tardiv, aceasta se înainteaz atât instanei de judecat competente, cât i autoritii contractante, nu mai târziu de expirarea termenului legal de contestare. (2) În termen de o zi lucrtoare de la primirea contestaiei, autoritatea contractant are obligaia s o publice în SEAP, fr acele informaii pe care operatorul economic le precizeaz ca fiind confideniale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectual. (3) În cazul neîndeplinirii obligaiei prevzute la alin. (1), instana de judecat întiineaz autoritatea contractant despre existena contestaiei, iar autoritatea transmite punctul su de vedere asupra tardivitii contestaiei i eventualele mijloace de prob în acest sens. (4) Toate notificrile i actele procedurale se transmit prin pot, fax i/sau mijloace electronice, cu confirmare de primire. Art. 51. - (1) În cazuri justificate, dac instana de judecat nu ia hotrârea de îndat, poate dispune amânarea pronunrii pentru un termen de 5 zile. (2) Hotrârea motivat se redacteaz într-un termen de 7 zile de la pronunare i se comunic de îndat prilor în cauz. (3) Hotrârea poate fi atacat cu recurs, în termen de 10 zile lucrtoare de la comunicare. Recursul se judec de secia de contencios administrativ i fiscal a curii de apel, în complet specializat în achiziii publice. (4) Prevederile art. 50 alin. (2) - (6) sunt aplicabile în mod corespunztor. (5) În cazul admiterii recursului, instana de recurs rejudec, în toate cazurile, litigiul în fond. (6) Hotrârea pronunat de curtea de apel este definitiv. Art. 52. - (1) Contestaia introdus la instana judectoreasc competent se taxeaz conform prevederilor art. 56 alin. (1) i/sau (2), dup caz. (2) Recursul formulat împotriva hotrârii de soluionare a contestaiei se taxeaz cu 50% din taxa prevzut la art. 56 alin. (1) i/sau (2), dup caz. (3) Sunt scutite de taxa judiciar de timbru prevzut la alin. (2) recursurile formulate de autoritile contractante. (4) Prevederile art. 56 alin. (5) sunt aplicabile în mod corespunztor. Art. 52. - «abrogat»
SECIUNEA a 2-a Soluionarea litigiilor în instana de judecat
Art. 53. - (1) Procesele i cererile privind acordarea despgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum i cele privind anularea sau nulitatea contractelor se soluioneaz în prim instan, de urgen i cu precdere, de ctre secia de contencios administrativ i fiscal a tribunalului în circumscripia cruia se afl sediul autoritii contractante, prin completuri specializate în achiziii publice.
(11) Procesele i cererile care decurg din executarea contractelor administrative se soluioneaz în prim instan, de urgen i cu precdere, de ctre instana civil de drept comun în circumscripia creia se afl sediul autoritii contractante. (12) Aciunile prevzute la alin. (1) i (11) se pot introduce i la instanele de la locul încheierii contractului, dac în acest loc funcioneaz o unitate ce aparine autoritii contractante. (2) În cazuri temeinic justificate i pentru prevenirea unei pagube iminente, instana, pân la soluionarea fondului cauzei, poate dispune, la cererea prii interesate, prin încheiere motivat, cu citarea prilor, suspendarea executrii contractului. (3) «abrogat» (4) Încheierea prevzut la alin. (2) poate fi atacat cu recurs, în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare. (5) Despgubirile pentru prejudiciul cauzat, printr-un act al autoritii contractante emis cu înclcarea dispoziiilor legale în materia achiziiilor publice, achiziiilor sectoriale sau concesiunilor ori ca urmare a nesoluionrii în termenul legal a unei cereri privind respectiva procedur de atribuire, se pot acorda numai dup anularea actului respectiv ori, dup caz, dup luarea oricror altor msuri de remediere de ctre autoritatea contractant. (6) În cazul în care se solicit plata de despgubiri pentru repararea prejudiciului reprezentând cheltuieli de elaborare a ofertei sau de participare la procedura de atribuire, persoana vtmat trebuie s fac dovada prejudiciului, a înclcrii prevederilor legislaiei privind achiziiile publice, legislaiei privind achiziiile sectoriale sau legislaiei privind concesiunile, precum i a faptului c ar fi avut o ans real de a câtiga contractul, iar aceasta a fost compromis ca urmare a înclcrii respective. (7) Pentru soluionarea litigiilor prevzute la alin. (1) nu este necesar parcurgerea unei proceduri prealabile. (8) Termenul de introducere a aciunii este de 1 an de la naterea dreptului pentru aciunile privind acordarea despgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, respectiv de 3 ani de la naterea dreptului pentru aciunile privind executarea, anularea, nulitatea, rezoluiunea, rezilierea sau denunarea unilateral a contractelor, dac prin legi speciale nu se prevd alte termene de prescripie a dreptului material la aciune raportat la obligaiile legale sau contractuale înclcate. Art. 54. - (1) Cererilor având ca obiect acordarea despgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum i celor privind executarea, anularea, rezoluiunea, rezilierea sau denunarea unilateral a contractelor li se aplic în mod corespunztor prevederile art. 50. (2) Cererea reconvenional se introduce în termenul prevzut la alin. 50 alin. (5). Art. 55. - (1) În cazuri justificate, dac instana de judecat nu ia hotrârea de îndat, poate dispune amânarea pronunrii pentru un termen de 5 zile. (2) Hotrârea se redacteaz într-un termen de 7 zile de la pronunare i se comunic de îndat prilor în cauz. (3) Hotrârea pronunat în cazul litigiilor de la art. 53 alin. (1) poate fi atacat cu recurs, în termen de 10 zile lucrtoare de la comunicare, la secia contencios administrativ i fiscal a curii de apel, care judec în complet specializat în achiziii
21
publice. Recursul este soluionat de urgen i cu precdere, într-un termen ce nu va depi 30 de zile lucrtoare de la data sesizrii legale a instanei. (31) Hotrârea pronunat în cazul litigiilor de la art. 53 alin. (11) poate fi atacat numai cu apel, în termen de 10 zile de la comunicare, la instana ierarhic superioar. Apelul este soluionat de urgen i cu precdere, într-un termen ce nu va depi 30 de zile lucrtoare de la data sesizrii legale a instanei. (4) Calea de atac prevzut la alin. (3) i (31) suspend executarea i se judec de urgen i cu precdere, fiind aplicabile în mod corespunztor dispoziiile art. 50 alin. (5) i (6). (5) În caz de admitere a recursului, respectiv a apelului, instana rejudec, în toate cazurile, litigiul în fond. Art. 56. - (1) Cererile introduse la instanele judectoreti potrivit prevederilor prezentului capitol se taxeaz cu 2% din valoarea estimat a contractului, dar nu mai mult de 100.000.000 lei. (2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), în cazul în care procedura de atribuire este organizat pe loturi, taxele de timbru se raporteaz la valoarea estimat a fiecrui lot contestat. În cazul unei proceduri de atribuire a acordului-cadru, cuantumul taxei judiciare se raporteaz la dublul valorii estimate a celui mai mare contract subsecvent ce se intenioneaz a se atribui în baza acordului-cadru respectiv. (3) Recursul/apelul se taxeaz cu 50% din taxa prevzut la alin. (1) i/sau alin. (2), dup caz. (4) Sunt scutite de taxa judiciar de timbru prevzut la alin. (1) i/sau alin. (2) recursurile formulate de autoritile contractante. (5) Persoana care a formulat cerere potrivit prevederilor prezentului articol poate beneficia, la cerere, de faciliti sub form de reduceri, ealonri sau amânri pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate, potrivit prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificrile i completrile ulterioare. Art. 57. - Prile pot conveni ca litigiile în legtur cu interpretarea, încheierea, executarea, modificarea i încetarea contractelor s fie soluionate prin arbitraj.
SECIUNEA a 3-a Nulitatea contractelor
Art. 58. - (1) Orice persoan interesat poate solicita instanei de judecat constatarea nulitii absolute a contractului/actului adiional la acesta încheiat cu înclcarea condiiilor cerute, dup caz, de legislaia privind achiziiile publice, legislaia privind achiziiile sectoriale sau legislaia privind concesiunile de lucrri i concesiunile de servicii pentru încheierea sa valabil, precum i repunerea prilor în situaia anterioar. (2) Instana de judecat constat nulitatea absolut total/parial a contractului/actului la aceasta i dispune repunerea prilor în situaia anterioar, în conformitate cu prevederile art. 1.254 alin. (3) din Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificrile ulterioare, în urmtoarele cazuri: a) autoritatea contractant a atribuit contractul fr s respecte obligaiile referitoare la publicarea unui anun de participare, conform prevederilor legislaiei
privind achiziiile publice, legislaiei privind achiziiile sectoriale sau legislaiei privind concesiunile de lucrri i concesiunile de servicii; b) atunci când autoritatea contractant urmrete dobândirea execuiei unei lucrri, a unui serviciu sau a unui produs, fapt care ar încadra contractul respectiv în categoria contractelor supuse legislaiei privind achiziiile publice, legislaiei privind achiziiile sectoriale sau legislaiei privind concesiunile de lucrri i concesiunile de servicii, îns autoritatea contractant încheie alt tip de contract, cu nerespectarea procedurii legale de atribuire; c) contractul/actul adiional la acesta a fost încheiat în condiii mai puin favorabile decât cele prevzute în propunerile tehnice i/sau financiare care au constituit oferta declarat câtigtoare; d) nerespectarea criteriilor de calificare i selecie i/sau a factorilor de evaluare prevzute/prevzui în cadrul anunului de participare care au stat la baza declarrii ofertei câtigtoare, aceasta conducând la alterarea rezultatului procedurii, prin anularea sau diminuarea avantajelor competitive; e) contractul a fost încheiat înainte de primirea deciziei de soluionare a contestaiei de ctre Consiliu sau de ctre instan sau cu nerespectarea deciziei de soluionare a contestaiei. f) Autoritatea contractant a atribuit contractul în urma unei proceduri de atribuire care a fcut obiectul controlului ex ante i în care ANAP a emis un aviz conform condiionat, iar autoritatea contractant a derulat i finalizat procedura de atribuire fr a remedia abaterile constatate de ANAP. (3) Prin excepie de la prevederile alin. (2), în cazul în care instana consider, dup analizarea tuturor aspectelor relevante, c motive imperative de interes general impun meninerea efectelor contractului, aceasta dispune, în schimb, sanciuni alternative, dup cum urmeaz: a) limitarea efectelor contractului, prin reducerea termenului de execuie al acestuia; i/sau b) aplicarea unei amenzi autoritii contractante, cuprins între 2% i 15% din valoarea obiectului contractului, cuantumul acesteia fiind invers proporional cu posibilitatea de a limita efectele contractului, conform dispoziiilor lit. a). (4) La aplicarea sanciunilor alternative prevzute la alin. (3), instana are în vedere ca acestea s fie eficiente, proporionate i descurajante. (5) Acordarea de despgubiri nu reprezint o sanciune alternativ adecvat în sensul prevederilor alin. (3). (6) În cazul înclcrii dispoziiilor privind termenul legal de ateptare prevzut pentru încheierea contractului, instana decide, dup analizarea tuturor aspectelor relevante, constatarea nulitii absolute totale/pariale a contractului/actului adiional la aceasta i dispune repunerea prilor în situaia anterioar sau, dac este suficient, dispune sanciuni alternative, precum cele prevzute la alin. (3). Art. 581. - (1) Prevederile art. 58 alin. (2) lit. a) nu sunt aplicabile atunci când autoritatea contractant, considerând c se încadreaz în una dintre situaiile prevzute de legislaia privind achiziiile publice, legislaia privind achiziiile sectoriale sau legislaia privind concesiunile de lucrri i concesiunile de servicii, în care are dreptul de a nu transmite spre publicare un anun de participare/participare simplificat/concesionare, a procedat dup cum urmeaz: a) a publicat în mod voluntar în SEAP i în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un anun pentru asigurarea transparenei, prin care îi exprim intenia de a încheia
contractul respectiv. Anunul pentru asigurarea transparenei trebuie s conin urmtoarele informaii: numele i datele de contact ale autoritii contractante, descrierea obiectului contractului, justificarea deciziei autoritii contractante de atribuire a contractului fr publicarea prealabil în SEAP i/sau în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a unui anun de participare/participare simplificat/concesionare, numele i datele de contact ale operatorului economic în favoarea cruia a fost luat o decizie de atribuire i, dac este cazul, orice alt informaie considerat util de autoritatea contractant; b) a încheiat contractul respectând, din proprie iniiativ, prevederile art. 59 alin. (1), termenele curgând în acest caz de la data publicrii anunului prevzut la lit. a). (2) În sensul prevederilor alin. (1) lit. a), publicarea anunului i în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu este necesar în urmtoarele situaii: a) valoarea estimat a contractului de achiziie public/acordului-cadru de produse i de servicii care urmeaz s fie atribuit/încheiat este mai mic de 648.288 lei; b) valoarea estimat a contractului de achiziie public/acordului-cadru de produse i de servicii care urmeaz s fie atribuit/încheiat este mai mic de 994.942 lei, în cazul în care acesta este atribuit/încheiat de consiliul judeean, primrie, consiliul local, Consiliul General al Municipiului Bucureti, precum i de instituiile publice aflate în subordinea acestora; c) valoarea estimat a contractului de achiziie public/acordului-cadru de servicii care are ca obiect servicii sociale i alte servicii specifice, prevzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016, cu modificrile i completrile ulterioare, care urmeaz s fie atribuit/încheiat, este mai mic de 3.376.500 lei; d) valoarea estimat a contractului sectorial/acordului-cadru de produse i de servicii care urmeaz s fie atribuit/încheiat este mai mic de 1.994.386 lei; e) valoarea estimat a contractului sectorial/acordului-cadru de servicii care are ca obiect servicii sociale i alte servicii specifice, prevzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 99/2016, cu modificrile i completrile ulterioare, care urmeaz s fie atribuit/încheiat, este mai mic de 4.502.000 lei; f) valoarea estimat a contractului de achiziie public/acordului-cadru de lucrri, a contractului sectorial/acordului- cadru de lucrri, respectiv a contractului de concesiune de lucrri sau concesiune de servicii este mai mic de 24.977.096 lei. Art. 582. - În situaia în care autoritatea contractant a încheiat acordul- cadru/contractul de achiziie cu respectarea deciziei Consiliului sau a hotrârii judiciare de soluionare în prim instan a contestaiei, eventualele despgubiri stabilite de ctre instan, în conformitate cu prevederile prezentei seciuni, în sarcina autoritii contractante vor fi suportate din bugetul acesteia. Art. 59. - (1) În sensul art. 58 alin. (6) termenul legal de ateptare pentru încheierea contractului nu poate fi mai mic de: a) 11 zile, începând cu ziua urmtoare trimiterii deciziei de atribuire a contractului ctre ofertanii/candidaii interesai, prin orice mijloace de comunicare prevzute de legislaia privind achiziiile publice, legislaia privind achiziiile sectoriale sau legislaia privind concesiunile de lucrri i concesiunile de servicii, în cazul în care valoarea estimat a procedurii de achiziie public sau de concesiune este egal sau mai mare decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare ctre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunurilor
de participare, potrivit legislaiei privind achiziiile publice, legislaiei privind achiziiile sectoriale sau legislaiei privind concesiunile de lucrri i concesiunile de servicii; b) 6 zile, începând cu ziua urmtoare trimiterii deciziei de atribuire a contractului ctre ofertanii/candidaii interesai, prin orice mijloace de comunicare prevzute de legislaia privind achiziiile publice, legislaia privind achiziiile sectoriale sau legislaia privind concesiunile de lucrri i concesiunile de servicii, în cazul în care valoarea estimat a procedurii de achiziie public sau de concesiune este mai mic decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare ctre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunurilor de participare, potrivit legislaiei privind achiziiile publice, legislaiei privind achiziiile sectoriale sau legislaiei privind concesiunile de lucrri i concesiunile de servicii. (2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), în cazul în care autoritatea contractant utilizeaz alte mijloace de comunicare decât cele electronice, termenele se majoreaz cu 5 zile. (3) Respectarea termenelor prevzute la alin. (1) este facultativ în urmtoarele cazuri: a) atunci când legislaia privind achiziiile publice, legislaia privind achiziiile sectoriale sau legislaia privind concesiunile de lucrri i concesiunile de servicii, dup caz, nu prevede obligativitatea publicrii unui anun de participare; b) atunci când contractul respectiv urmeaz s fie încheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertant la respectiva procedur de atribuire i nu exist ali operatori economici implicai în procedura de atribuire; c) atunci când este atribuit un contract subsecvent unui acord-cadru sau ca urmare a utilizrii unui sistem dinamic de achiziie. (4) Formularea unei contestaii nu suspend termenul legal de ateptare pentru încheierea acordului-cadru/contractului. Art. 60. - (1) Cererile prin care se solicit constatarea nulitii contractelor se introduc în termen de: a) 30 de zile, începând cu ziua urmtoare: - publicrii anunului de atribuire a contractului, cu condiia ca respectivul anun s conin justificarea deciziei autoritii contractante de a atribui contractul fr publicarea prealabil a unui anun de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; - informrii de ctre autoritatea contractant a ofertanilor i candidailor interesai cu privire la decizia de atribuire a contractului sau admiterea într-un sistem dinamic de achiziii, cu condiia ca informarea s fie însoit de un rezumat al motivelor pertinente care au stat la baza deciziei; în situaia în care dezvluirea anumitor informaii privind atribuirea contractului sau admiterea într-un sistem dinamic de achiziii ar împiedica aplicarea unor dispoziii legale, ar fi contrar interesului public, ar putea aduce atingere concurenei sau ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale unui operator economic, publice sau private, autoritatea contractant are dreptul de a nu le comunica; b) 6 luni, începând cu data publicrii anunului de atribuire a contractului; termenul de 6 luni este un termen de decdere. (2) Autoritatea contractant întiineaz ANAP despre orice aciune prin care se solicit constatarea nulitii absolute a contractelor în termen de 10 zile de la data lurii la cunotin despre introducerea aciunii.
25
Art. 61. - (1) Litigiile la care se face referire la art. 58 alin. (1) se soluioneaz de urgen i cu precdere de ctre secia contencios administrativ i fiscal a tribunalului în circumscripia cruia se afl sediul reclamantului sau pârâtului. (2) Sentina tribunalului poate fi atacat numai cu recurs, în termen de 10 zile de la data comunicrii, la secia contencios administrativ i fiscal a curii de apel, care judec în complet specializat în achiziii publice. Recursul este soluionat de urgen i cu precdere, într-un termen care nu va depi 30 de zile de la data sesizrii legale a instanei. (3) Hotrârea judectoreasc prin care a fost admis aciunea în constatarea nulitii absolute i s-a dispus repunerea prilor în situaia anterioar constituie titlu executoriu. (4) Responsabil pentru aducerea la îndeplinire a hotrârii judectoreti este conductorul autoritii contractante. (5) Autoritatea contractant notific ANAP msurile privind executarea hotrârii judectoreti rmase definitive. Art. 611. - (1) Pentru soluionarea contestaiei formulate în condiiile art. 8 sub sanciunea respingerii acesteia, persoana care se consider vtmat trebuie s constituie, în termen de maximum 3 zile lucrtoare de la data sesizrii Consiliului, o cauiune stabilit dup cum urmeaz: a) 2% din valoarea estimat a contractului, în cazul în care aceasta este mai mic decât pragurile valorice prevzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificrile i completrile ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificrile i completrile ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, cu modificrile i completrile ulterioare, dar nu mai mult de 35.000 lei; b) 2% din valoarea ofertei declarate câtigtoare în cadrul raportului procedurii, dac aceasta este mai mic decât pragurile valorice prevzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificrile i completrile ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificrile i completrile ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, cu modificrile i completrile ulterioare, dar nu mai mult de 88.000 lei; c) 2% din valoarea estimat a contractului, dac aceasta este egal sau mai mare decât pragurile valorice prevzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificrile i completrile ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificrile i completrile ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, cu modificrile i completrile ulterioare, dar nu mai mult de 220.000 lei; d) 2% din valoarea ofertei declarate câtigtoare în cadrul raportului procedurii, dac aceasta este egal sau mai mare decât pragurile valorice prevzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificrile i completrile ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificrile i completrile ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, cu modificrile i completrile ulterioare, dar nu mai mult de 880.000 lei. (2) În cazul unei proceduri de atribuire a acordului-cadru, prevederile alin. (1) se raporteaz la dublul valorii estimate a celui mai mare contract subsecvent ce se intenioneaz a se atribui în baza acordului-cadru respectiv. (21) În cazul unei proceduri de atribuire împrite pe loturi, prevederile alin. (1) se raporteaz la valoarea estimat a fiecrui lot contestat. (22) În cazul în care procedura de atribuire a acordului-cadru este organizat pe loturi, prevederile alin. (1) se raporteaz la dublul valorii estimate a celui mai mare
26
contract subsecvent ce se intenioneaz a se atribui în baza acordului-cadru respectiv aferent fiecrui lot contestat. (3) În cazul în care contestaia a fost respins de ctre Consiliu, persoana care se consider vtmat care utilizeaz calea de atac în condiiile art. 29 sau art. 51 alin. (3), dup caz, nu trebuie s constituie o cauiune suplimentar. (4) În cazul în care calea de atac reglementat de art. 29 sau art. 51 alin. (3) este utilizat de o alt persoan decât cea care a constituit cauiunea conform alin. (1), pentru soluionarea plângerii sau recursului, dup caz, trebuie constituit în prealabil o cauiune egal cu 50% din cauiunea prevzut la alin. (1). (5) Cauiunea se restituie celui care a depus-o, nu mai devreme de 30 de zile de la data rmânerii definitive a hotrârii CNSC. Cauiunea nu se restituie celui care a depus-o în msura în care autoritatea contractant face dovada c asupra acesteia a formulat cerere în faa instanei pentru plata despgubirii cuvenite pân la împlinirea termenului de 30 de zile de la data rmânerii definitive a hotrârii. (6) Cererea de restituire se depune la CNSC i la autoritatea contractant dup expirarea termenului reglementat la alin. (5). Cu toate acestea, cauiunea se restituie de îndat dac autoritatea contractant declar în mod expres c nu urmrete obligarea contestatorului care a constituit cauiunea la despgubiri pentru prejudiciile cauzate ca urmare a depunerii contestaiei. (7) Consiliul, dup caz, se pronun asupra cererii de restituire a cauiunii cu respectarea principiilor reglementate la art. 15, în termen de 5 zile, printr-o încheiere supus plângerii la instana competent potrivit art. 32 alin. (1) sau (2) în termen de 5 zile de la comunicare. Plângerea este suspensiv de executare. (8) În situaia în care nu sunt aplicabile prevederile de la alin. (5) - (7), cauiunea se constituie venit la bugetul de stat la împlinirea termenului de 3 ani calculat de la data la care aceasta putea fi solicitat. (9) Sunt scutite de la depunerea cauiunii autoritile contractante. Art. 612. - «abrogat»
CAPITOLUL VII Dispoziii speciale
Art. 62. - (1) La nivelul Consiliului se organizeaz întâlniri lunare ale membrilor, în care sunt discutate problemele de drept care au condus la pronunarea de soluii diferite în cauze similare. De asemenea vor fi discutate aplicarea i interpretarea reglementrilor nou-aprute în domeniul achiziiilor publice, precum i în orice alte domenii care intereseaz activitatea profesional a membrilor Consiliului. (2) Problemele de drept prevzute la alin. (1) sunt analizate, în prealabil, de ctre unul sau mai muli membri ai Consiliului desemnat/desemnai de preedintele acestuia, care prezint un studiu asupra acestora, cu referire i la practica la nivelul Consiliului i cea judiciar naional i european, în care, în mod obligatoriu, îi expune/îi expun opinia motivat, studiu care se supune dezbaterii membrilor. (3) Pentru unificarea practicii administrativ-jurisdicionale, Consiliul organizeaz semestrial seminare cu judectori din cadrul instanelor judectoreti i specialiti din cadrul ANAP, precum i alte categorii de experi. Art. 63. - (1) Preedintele Consiliului sau colegiul, din oficiu ori la solicitarea motivat a unui complet sau a oricrui membru al Consiliului, va convoca Plenul pentru emiterea unei hotrâri de unificare a practicii sale administrativ- jurisdicionale sau pentru emiterea unei hotrâri privind soluionarea unei probleme
de drept nou-aprute. În cazul în care solicitarea este formulat de ctre un complet al Consiliului, preedintele convoac Plenul în cel mult 5 zile de la solicitare. (2) Prevederile art. 62 alin. (2) se aplic în mod corespunztor, preedintele desemnând unul sau mai muli raportori, care întocmesc un raport care include i soluia propus asupra problemei sesizate i proiectul hotrârii plenului Consiliului. (3) edina plenului Consiliului se convoac de preedintele acestuia, cu cel puin 3 zile înainte de desfurarea ei. Odat cu respectiva convocare, fiecare membru primete o copie a raportului. (4) Hotrârile Plenului Consiliului se adopt cu votul majoritii absolute a membrilor si i sunt obligatorii pentru membrii Consiliului pân la pronunarea unei hotrâri diferite de ctre Înalta Curte de Casaie i Justiie în procedura recursului în interesul legii, respectiv în procedura hotrârilor prealabile. Nerespectarea obligativitii acestor hotrâri ale Plenului Consiliului constituie abatere disciplinar. (5) Hotrârea este redactat i comunicat în scris membrilor Consiliului, pentru abordarea unitar a problemei care a fcut obiectul dezbaterii. (6) Aplicarea unitar a dispoziiilor în materia achiziiilor publice, achiziiilor sectoriale sau concesiunilor constituie criteriu de evaluare a performanelor individuale profesionale ale membrilor Consiliului. (7) Hotrârile adoptate în condiiile alin. (1) - (5) se public pe pagina de internet a Consiliului. (8) Hotrârile adoptate în conformitate cu prevederile alin. (1) în chestiuni care au fost rezolvate diferit de ctre completurile Consiliului se comunic ANAP în maximum 5 zile de la adoptare pentru ca aceast din urm autoritate s analizeze, prin raportare inclusiv la practica curilor de apel, oportunitatea solicitrii ca procurorul general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie s declaneze procedura recursului în interesul legii. Art. 64. - La propunerea preedintelui Consiliului, plenul acestuia poate institui, prin hotrâre adoptat cu votul majoritii absolute a membrilor si, mecanisme suplimentare de asigurare a practicii unitare la nivelul Consiliului. Art. 65. - (1) ANAP informeaz Consiliul, respectiv instanele de judecat, ori de câte ori constat existena unor soluii neunitare în practica acestuia/acestora privind achiziiile publice, achiziiile sectoriale sau concesiunile de lucrri i servicii. (2) Consiliul întiineaz ANAP ori de câte ori constat deficiene ale legislaiei privind achiziiile publice, legislaiei privind achiziiile sectoriale sau legislaiei privind concesiunile de lucrri i concesiunile de servicii care genereaz interpretri divergente i practic neunitar, formulând propuneri de îmbuntire ale acestora. Art. 66. - (1) În cazul în care Consiliul constat abordri diferite în hotrârile judectoreti definitive din cauze similare în materia achiziiilor publice, achiziiilor sectoriale sau concesiunilor, va sesiza i transmite Curii de Apel Bucureti hotrârile judectoreti respective, în copie, în vederea declanrii la Înalta Curte de Casaie i Justiie a procedurii de pronunare asupra problemelor de drept care au fost soluionate diferit de instanele judectoreti, potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicat, cu modificrile ulterioare. (2) Dac hotrâril