19
7/25/2019 LEGEA contabilitatii 2016 http://slidepdf.com/reader/full/legea-contabilitatii-2016 1/19 LEGEA nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilităţii - Republicare *) la data 12-ian-2!1" a #e $edea re%erinte de aplicare din &rdinul 41"!'2!1( ) la data 19-ian-2!12 a #e $edea re%erinte de aplicare din &rdinul (2'2!12 ) la data !1-ian-2!12 a #e $edea re%erinte de aplicare din &rdinul 2'2!1! ) la data 2(-iul-2!11 a #e $edea re%erinte de aplicare din &rdinul 229'2!11 ) la data 18-apr-2!11 actul a %o#t in le+atura cu ,orme etodolo+ice din 2!11 ) la data 1"-mar-2!11 actul a %o#t in le+atura cu Re+ulamentul 4'2!11 ) la data !-dec-2!1! actul a %o#t in le+atura cu &rdinul 28!'2!1! ) la data !1-ian-2!1! a #e $edea re%erinte de aplicare din &rdinul !(('2!!9 ) la data 2-dec-2!!8 re+lementat de ,orme etodolo+ice din 2!!8 ) la data 12-iul-2!!" a #e $edea re%erinte de aplicare din &rdinul 1121'2!!" ) *)  Republicată n temeiul art. // din &rdonanţa de ur+enţă a Gu$ernului nr. 1!2'2!! pentru modi%icarea 0i completarea Le+ii contabilităţii nr. 82'1991 publicată n onitorul &%icial al Romniei 3artea / nr. "89 din 1! octombrie 2!! aprobată cu modi%icări prin Le+ea nr. 8"'2!!8 publicată n onitorul &%icial al Romniei 3artea / nr. 292 din 1( aprilie 2!!8 dndu- #e tetelor o nouă numerotare. Le+ea contabilităţii nr. 82'1991 a mai %o#t republicată n onitorul &%icial al Romniei 3artea / nr. 48 din 14 ianuarie 2!!( 0i ulterior a mai %o#t modi%icată prin Le+ea nr. 2(9'2!! pentru modi%icarea 0i completarea Le+ii contabilităţii nr. 82'1991 publicată n onitorul &%icial al Romniei 3artea / nr. (!" din 2 iulie 2!!. 5A3/6&L7L / i#po:iţii +enerale Art. 1 1);ocietăţile comerciale #ocietăţile'companiile naţionale re+iile autonome in#titutele naţionale de cercetare-de:$oltare #ocietăţile cooperati#te 0i celelalte per#oane <uridice au obli+aţia #ă or+ani:e:e 0i #ă conducă contabilitatea %inanciară potri$it pre:entei le+i. 2)/n#tituţiile publice a#ociaţiile 0i celelalte per#oane <uridice cu 0i %ără #cop patrimonial au obli+aţia #ă or+ani:e:e 0i #ă conducă contabilitatea %inanciară. );ubunităţile %ără per#onalitate <uridică cu #ediul n #trăinătate care aparţin per#oanelor  pre$ă:ute la alin. 1) 0i 2) cu #ediul n Romnia precum 0i #ubunităţile %ără per#onalitate  <uridică din Romnia care aparţin unor per#oane <uridice cu #ediul n #trăinătate au obli+aţia #ă or+ani:e:e 0i #ă conducă contabilitatea proprie potri$it pre:entei le+i. 4)&r+ani#mele de pla#ament colecti$ care nu #unt con#tituite prin act con#tituti$ a#t%el cum #unt  pre$ă:ute n le+i#laţia pieţei de capital %ondurile de pen#ii %acultati$e %ondurile de pen#ii admini#trate pri$at 0i alte entităţi or+ani:ate pe ba:a 5odului ci$il au obli+aţia #ă or+ani:e:e 0i #ă conducă contabilitatea %inanciară. ()3er#oanele %i:ice care de#%ă0oară acti$ităţi producătoare de $enit de%inite de 5odul %i#cal 0i ale căror $enituri #unt determinate n #i#tem real au obli+aţia #ă conducă e$idenţa contabilă pe  ba:a re+ulilor contabilităţii n partidă #implă #au la opţiunea ace#tora pe ba:a re+ulilor contabilităţii n partidă dublă potri$it re+lementărilor contabile emi#e n ace#t #en# cu ecepţia #ituaţiei n care n le+i#laţia %i#cală #e pre$ede alt%el. la data !(-iun-2!1( Art. 1 alin. () din capitolul / modi%icat de Art. / punctul 1. din Le+ea 121'2!1( ) ")3er#oanele pre$ă:ute la alin. 1)-4) or+ani:ea:ă 0i conduc după ca: 0i contabilitatea de +e#tiune potri$it re+lementărilor elaborate n ace#t #en#. la data 22-apr-2!11 Art. 1 din capitolul / modi%icat de Art. / punctul 1. din &rdonanta ur+enta '2!11 )

LEGEA contabilitatii 2016

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: LEGEA contabilitatii 2016

7/25/2019 LEGEA contabilitatii 2016

http://slidepdf.com/reader/full/legea-contabilitatii-2016 1/19

LEGEA nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilităţii - Republicare*)

la data 12-ian-2!1" a #e $edea re%erinte de aplicare din &rdinul 41"!'2!1( )la data 19-ian-2!12 a #e $edea re%erinte de aplicare din &rdinul (2'2!12 )la data !1-ian-2!12 a #e $edea re%erinte de aplicare din &rdinul 2'2!1! )la data 2(-iul-2!11 a #e $edea re%erinte de aplicare din &rdinul 229'2!11 )

la data 18-apr-2!11 actul a %o#t in le+atura cu  ,orme etodolo+ice din 2!11 )la data 1"-mar-2!11 actul a %o#t in le+atura cu Re+ulamentul 4'2!11 )la data !-dec-2!1! actul a %o#t in le+atura cu &rdinul 28!'2!1! )la data !1-ian-2!1! a #e $edea re%erinte de aplicare din &rdinul !(('2!!9 )la data 2-dec-2!!8 re+lementat de ,orme etodolo+ice din 2!!8 )la data 12-iul-2!!" a #e $edea re%erinte de aplicare din &rdinul 1121'2!!" )

*) Republicată n temeiul art. // din &rdonanţa de ur+enţă a Gu$ernului nr. 1!2'2!! pentrumodi%icarea 0i completarea Le+ii contabilităţii nr. 82'1991 publicată n onitorul &%icial alRomniei 3artea / nr. "89 din 1! octombrie 2!! aprobată cu modi%icări prin Le+ea nr.8"'2!!8 publicată n onitorul &%icial al Romniei 3artea / nr. 292 din 1( aprilie 2!!8 dndu-#e tetelor o nouă numerotare.

Le+ea contabilităţii nr. 82'1991 a mai %o#t republicată n onitorul &%icial al Romniei 3artea /nr. 48 din 14 ianuarie 2!!( 0i ulterior a mai %o#t modi%icată prin Le+ea nr. 2(9'2!! pentrumodi%icarea 0i completarea Le+ii contabilităţii nr. 82'1991 publicată n onitorul &%icial alRomniei 3artea / nr. (!" din 2 iulie 2!!.5A3/6&L7L / i#po:iţii +enerale

Art. 11);ocietăţile comerciale #ocietăţile'companiile naţionale re+iile autonome in#titutele naţionalede cercetare-de:$oltare #ocietăţile cooperati#te 0i celelalte per#oane <uridice au obli+aţia #ăor+ani:e:e 0i #ă conducă contabilitatea %inanciară potri$it pre:entei le+i.2)/n#tituţiile publice a#ociaţiile 0i celelalte per#oane <uridice cu 0i %ără #cop patrimonial auobli+aţia #ă or+ani:e:e 0i #ă conducă contabilitatea %inanciară.

);ubunităţile %ără per#onalitate <uridică cu #ediul n #trăinătate care aparţin per#oanelor pre$ă:ute la alin. 1) 0i 2) cu #ediul n Romnia precum 0i #ubunităţile %ără per#onalitate <uridică din Romnia care aparţin unor per#oane <uridice cu #ediul n #trăinătate au obli+aţia #ăor+ani:e:e 0i #ă conducă contabilitatea proprie potri$it pre:entei le+i.4)&r+ani#mele de pla#ament colecti$ care nu #unt con#tituite prin act con#tituti$ a#t%el cum #unt pre$ă:ute n le+i#laţia pieţei de capital %ondurile de pen#ii %acultati$e %ondurile de pen#iiadmini#trate pri$at 0i alte entităţi or+ani:ate pe ba:a 5odului ci$il au obli+aţia #ă or+ani:e:e 0i #ăconducă contabilitatea %inanciară.()3er#oanele %i:ice care de#%ă0oară acti$ităţi producătoare de $enit de%inite de 5odul %i#cal 0iale căror $enituri #unt determinate n #i#tem real au obli+aţia #ă conducă e$idenţa contabilă pe ba:a re+ulilor contabilităţii n partidă #implă #au la opţiunea ace#tora pe ba:a re+ulilor

contabilităţii n partidă dublă potri$it re+lementărilor contabile emi#e n ace#t #en# cu ecepţia#ituaţiei n care n le+i#laţia %i#cală #e pre$ede alt%el.la data !(-iun-2!1( Art. 1 alin. () din capitolul / modi%icat de Art. / punctul 1. din Le+ea

121'2!1( )")3er#oanele pre$ă:ute la alin. 1)-4) or+ani:ea:ă 0i conduc după ca: 0i contabilitatea de+e#tiune potri$it re+lementărilor elaborate n ace#t #en#.

la data 22-apr-2!11 Art. 1 din capitolul / modi%icat de Art. / punctul 1. din &rdonanta ur+enta'2!11 )

Page 2: LEGEA contabilitatii 2016

7/25/2019 LEGEA contabilitatii 2016

http://slidepdf.com/reader/full/legea-contabilitatii-2016 2/19

Art. 21)5ontabilitatea e#te o acti$itate #peciali:ată n mă#urarea e$aluarea cunoa0terea +e#tiunea 0icontrolul acti$elor datoriilor 0i capitalurilor proprii precum 0i a re:ultatelor obţinute dinacti$itatea per#oanelor pre$ă:ute la art. 1. =n ace#t #cop contabilitatea trebuie #ă a#i+urenre+i#trarea cronolo+ică 0i #i#tematică prelucrarea publicarea 0i pă#trarea in%ormaţiilor cu

 pri$ire la po:iţia %inanciară per%ormanţa %inanciară 0i alte in%ormaţii re%eritoare la acti$itateade#%ă0urată att pentru cerinţele interne ale ace#tora ct 0i n relaţiile cu in$e#titorii pre:enţi 0i potenţiali creditorii %inanciari 0i comerciali clienţii in#tituţiile publice 0i alţi utili:atori.

la data 22-apr-2!11 Art. 2 alin. 1) din capitolul / modi%icat de Art. / punctul 2. din &rdonantaur+enta '2!11 )2)5ontabilitatea publică cuprindea)contabilitatea $eniturilor 0i c>eltuielilor bu+etare care #ă re%lecte nca#area $eniturilor 0i platac>eltuielilor a%erente eerciţiului bu+etar? b)contabilitatea 6re:oreriei ;tatului?c)contabilitatea +enerală ba:ată pe principiul con#tatării drepturilor 0i obli+aţiilor care #ă re%lectee$oluţia #ituaţiei %inanciare 0i patrimoniale precum 0i a ecedentului #au a de%icitului

 patrimonial?la data 22-apr-2!11 Art. 2 alin. 2) litera . din capitolul / abro+at de Art. / punctul . din&rdonanta ur+enta '2!11 ))5ontabilitatea in#tituţiilor publice a#i+ură in%ormaţii ordonatorilor de credite cu pri$ire laeecuţia bu+etelor de $enituri 0i c>eltuieli patrimoniul a%lat n admini#trare precum 0i pentruntocmirea contului +eneral anual de eecuţie a bu+etului de #tat a contului anual de eecuţie a bu+etului a#i+urărilor #ociale de #tat %ondurilor #peciale precum 0i a conturilor anuale deeecuţie ale bu+etelor locale.

Art. 1)5ontabilitatea #e ţine n limba romnă 0i n moneda naţională.2)5ontabilitatea operaţiunilor e%ectuate n $alută #e ţine att n moneda naţională ct 0i n

$alută potri$it re+lementărilor elaborate n ace#t #en#.la data 22-apr-2!11 Art. alin. ) din capitolul / abro+at de Art. / punctul 4. din &rdonantaur+enta '2!11 )

Art. 41)ini#terul Economiei 0i @inanţelor elaborea:ă 0i emite norme 0i re+lementări n domeniulcontabilităţii planul de conturi +eneral modelele #ituaţiilor %inanciare re+i#trelor 0i %ormularelor comune pri$ind acti$itatea %inanciară 0i contabilă normele metodolo+ice pri$ind ntocmirea 0iutili:area ace#tora.2)ini#terul Economiei 0i @inanţelor elaborea:ă 0i emite norme pri$ind contabilitatea n partidă#implă.),ormele 0i re+lementările contabile #peci%ice anumitor domenii de acti$itate #e elaborea:ă 0i

#e emit de in#tituţiile cu atribuţii n ace#t #en# cu a$i:ul ini#terului @inanţelor 3ublice dupăcum urmea:ăa)de către anca ,aţională a Romniei pentru in#tituţiile de credit in#tituţiile %inanciarenebancare de%inite potri$it re+lementărilor le+ale n#cri#e n Re+i#trul +eneral in#tituţiile de plată 0i in#tituţiile emitente de monedă electronică de%inite potri$it le+ii care acordă creditele+ate de #er$iciile de plată 0i a căror acti$itate e#te limitată la pre#tarea de #er$icii de platăre#pecti$ emitere de monedă electronică 0i pre#tare de #er$icii de plată 0i pentru @ondul de+arantare a depo:itelor n #i#temul bancar?

Page 3: LEGEA contabilitatii 2016

7/25/2019 LEGEA contabilitatii 2016

http://slidepdf.com/reader/full/legea-contabilitatii-2016 3/19

 b)de către Autoritatea de ;upra$e+>ere @inanciară pentru entităţile autori:ate re+lementate 0i#upra$e+>eate de acea#tă in#tituţie.

la data !1-ian-2!1( Art. 4 alin. ) din capitolul / modi%icat de Art. / punctul 2. din &rdonantaur+enta 9'2!14 )4)Elaborarea re+lementărilor pre$ă:ute la alin. 1) 2) 0i ) #e %ace cu con#ultarea or+ani#melor 

 pro%e#ionale de pro%il.Art. (1)3er#oanele pre$ă:ute la art. 1 alin. 1)-4) au obli+aţia #ă conducă contabilitatea n partidădublă 0i #ă ntocmea#că #ituaţii %inanciare anuale potri$it re+lementărilor contabile aplicabile.;ubunităţile de#c>i#e n Romnia de #ocietăţi re:idente n #tate aparţinnd ;paţiului EconomicEuropean au obli+aţia #ă or+ani:e:e 0i #ă conducă contabilitatea proprie potri$it pre:entei le+i%ără a ntocmi #ituaţii %inanciare anuale pentru propria acti$itate.

la data 22-apr-2!11 Art. ( alin. 1) din capitolul / modi%icat de Art. / punctul ". din &rdonantaur+enta '2!11 )

la data !1-ian-2!1( Art. ( alin. 1B1) din capitolul / abro+at de Art. / punctul . din &rdonantaur+enta 9'2!14 )

la data !1-ian-2!1( Art. ( alin. 1B2) din capitolul / abro+at de Art. / punctul . din &rdonantaur+enta 9'2!14 )la data !1-ian-2!1( Art. ( alin. 1B) din capitolul / abro+at de Art. / punctul . din &rdonanta

ur+enta 9'2!14 )la data !1-ian-2!1( Art. ( alin. 1B4) din capitolul / abro+at de Art. / punctul . din &rdonanta

ur+enta 9'2!14 )2)5ate+oriile de per#oane care pot ţine contabilitatea n partidă #implă #e #tabile#c prin ordin almini#trului economiei 0i %inanţelor.

la data 12-#ep-2!! Art. ( alin. 2) din capitolul / a #e $edea re%erinte de aplicare din &rdinul119'2!! ))3entru or+ani:aţii patronale 0i #indicale precum 0i pentru alte cate+orii de or+ani:aţii %ără

#cop patrimonial care nu de#%ă0oară acti$ităţi economice ini#terul Economiei 0i @inanţeloraprobă un #i#tem #impli%icat de raportare %inanciară a$nd n $edere 0i cerinţele or+ani#meloreuropene de pro%il.

Art. "la data !1-ian-2!11 Art. " din capitolul / re+lementat de alin. A) din ,orme etodolo+ice din

2!!8 )la data !1-ian-2!!9 Art. " din capitolul / a #e $edea re%erinte de aplicare din anea din

&rdinul (12'2!!8 )1)&rice operaţiune economico-%inanciară e%ectuată #e con#emnea:ă n momentul e%ectuării eintr-un document care #tă la ba:a nre+i#trărilor n contabilitate dobndind a#t%el calitatea dedocument <u#ti%icati$.

2)ocumentele <u#ti%icati$e care #tau la ba:a nre+i#trărilor n contabilitate an+a<ea:ără#punderea per#oanelor care le-au ntocmit $i:at 0i aprobat precum 0i a celor care le-aunre+i#trat n contabilitate după ca:.

Art. 1)3er#oanele pre$ă:ute la art. 1 au obli+aţia #ă e%ectue:e in$entarierea +enerală a elementelor denatura acti$elor datoriilor 0i capitalurilor proprii deţinute la nceputul acti$ităţii cel puţin o datăn cur#ul eerciţiului %inanciar precum 0i n ca:ul %u:iunii di$i:ării #au lic>idării 0i n alte#ituaţii pre$ă:ute de le+e.

Page 4: LEGEA contabilitatii 2016

7/25/2019 LEGEA contabilitatii 2016

http://slidepdf.com/reader/full/legea-contabilitatii-2016 4/19

la data 22-apr-2!11 Art. alin. 1) din capitolul / modi%icat de Art. / punctul 8. din &rdonantaur+enta '2!11 )2)ini#terul Economiei 0i @inanţelor poate aproba ecepţii de la re+ula in$entarierii anuale pentru unele bunuri cu caracter #pecial a%late n admini#trarea in#tituţiilor publice la propunereaordonatorilor principali de credite.

21

)=n ca:ul n care n perioada in$entarierii e%ectuate la %inele anului inter$in #ituaţii #pecialecon#tnd n #c>imbări ale #ediilor 0i'#au ale #paţiilor de depo:itare ale bunurilor a%late n patrimoniul inclu#i$ n admini#trarea in#tituţiilor publice ordonatorii de credite pot aproba ca pentru bunurile ei#tente n #ediile 0i'#au n #paţiile de depo:itare re#pecti$e #ă #e cuprindă nre+i#trul-in$entar $aloarea #tocurilor %aptice in$entariate 0i n#cri#e n li#tele de in$entariere aleanului anterior actuali:ate cu intrările 0i ie0irile de bunuri pnă la %inele perioadei de raportare.22)3re$ederile alin. 21) nu #e aplică n ca:ul reor+ani:ărilor in#tituţiilor publice potri$it le+ii.&rdonatorii de credite $or cuprinde n raportul de anali:ă pe ba:ă de bilanţ ce n#oţe0te #ituaţiile%inanciare anuale in%ormaţii cu pri$ire la moti$ele care au +enerat e%ectuarea in$entarierii ncondiţiile alin. 21).

la data 11-dec-2!1( Art. alin. 2) din capitolul / completat de Art. 2 din capitolul // din

&rdonanta ur+enta ('2!1( ))Re:ultatul in$entarierii #e nre+i#trea:ă n contabilitate potri$it re+lementărilor contabileaplicabile.

Art. 81)E$aluarea elementelor deţinute cu oca:ia in$entarierii 0i pre:entarea ace#tora n #ituaţiile%inanciare anuale #e %ac potri$it re+lementărilor contabile aplicabile.2)Ree$aluarea imobili:ărilor corporale #e %ace la $aloarea <u#tă n con%ormitate cu pre$ederilere+lementărilor contabile aplicabile.

la data 22-apr-2!11 Art. 8 alin. 2) din capitolul / modi%icat de Art. / punctul 9. din &rdonantaur+enta '2!11 ))E$aluarea elementelor monetare n $alută 0i a celor eprimate n lei a căror decontare #e %ace

n %uncţie de cur#ul unei $alute #e e%ectuea:ă potri$it re+lementărilor contabile aplicabile.la data 22-apr-2!11 Art. 8 alin. ) din capitolul / modi%icat de Art. / punctul 9. din &rdonantaur+enta '2!11 )4)Caloarea acti$elor 0i datoriilor cu oca:ia reor+ani:ărilor e%ectuate potri$it le+ii #e determinăde re+ulă de e$aluatori autori:aţi con%orm re+lementărilor le+ale n $i+oare.

Art. 91)ocumentele o%iciale de pre:entare a acti$ităţii economico-%inanciare a per#oanelor pre$ă:utela art. 1 alin. 1)-4) #unt #ituaţiile %inanciare anuale ntocmite potri$it re+lementărilor contabileaplicabile 0i care trebuie #ă o%ere o ima+ine %idelă a po:iţiei %inanciare per%ormanţei %inanciare 0ia altor in%ormaţii n condiţiile le+ii re%eritoare la acti$itatea de#%ă0urată.

la data 22-apr-2!11 Art. 9 alin. 1) din capitolul / modi%icat de Art. / punctul 1!. din

&rdonanta ur+enta '2!11 )2)3entru in#tituţiile publice documentul o%icial de pre:entare a #ituaţiei patrimoniului a%lat nadmini#trarea #tatului 0i a unităţilor admini#trati$-teritoriale 0i a eecuţiei bu+etului de $enituri 0ic>eltuieli e#te #ituaţia %inanciară trime#trială 0i anuală.);ocietăţile-mamă de%inite a#t%el n re+lementările contabile aplicabile +rupurilor de #ocietăţintocme#c 0i pre:intă 0i #ituaţii %inanciare anuale con#olidate n condiţiile pre$ă:ute dere+lementările contabile aplicabile.

Page 5: LEGEA contabilitatii 2016

7/25/2019 LEGEA contabilitatii 2016

http://slidepdf.com/reader/full/legea-contabilitatii-2016 5/19

la data !1-ian-2!1( Art. 9 alin. ) din capitolul / modi%icat de Art. / punctul 4. din &rdonantaur+enta 9'2!14 )5A3/6&L7L // &r+ani:area 0i conducerea contabilităţii

Art. 1!la data 2-dec-2!!8 Art. 1! din capitolul // re+lementat de alin. G) din ,orme etodolo+ice

din 2!!8 )1)Ră#punderea pentru or+ani:area 0i conducerea contabilităţii la per#oanele pre$ă:ute la art. 1alin. 1)-4) re$ine admini#tratorului ordonatorului de credite #au altei per#oane care areobli+aţia +e#tionării entităţii re#pecti$e.

la data 22-apr-2!11 Art. 1! alin. 1) din capitolul // modi%icat de Art. / punctul 11. din&rdonanta ur+enta '2!11 )2)5ontabilitatea #e or+ani:ea:ă 0i #e conduce de re+ulă n compartimente di#tincte condu#e decătre directorul economic contabilul-0e% #au altă per#oană mputernicită #ă ndeplinea#că acea#tă%uncţie. Ace#te per#oane trebuie #ă aibă #tudii economice #uperioare. 3rin persoanăîmputernicită să îndeplinească funcţia de director economic sau contabil-şef  #e nţele+e o per#oană an+a<ată potri$it le+ii care are #tudii economice #uperioare 0i care are atribuţii pri$ind

conducerea contabilităţii entităţii.la data !(-iun-2!1( Art. 1! alin. 2) din capitolul // modi%icat de Art. / punctul 2. din Le+ea121'2!1( ))5ontabilitatea poate %i or+ani:ată 0i condu#ă pe ba:ă de contracte de pre#tări de #er$icii ndomeniul contabilităţii nc>eiate cu per#oane %i:ice #au <uridice autori:ate potri$it le+ii membreale 5orpului Eperţilor 5ontabili 0i 5ontabililor Autori:aţi din Romnia.

la data !1-ian-2!1( Art. 1! alin. B1) din capitolul // abro+at de Art. / punctul ". din&rdonanta ur+enta 9'2!14 )4)Ră#punderea pentru aplicarea necore#pun:ătoare a re+lementărilor contabile re$inedirectorului economic contabilului-0e% #au altei per#oane mputernicite #ă ndeplinea#că acea#tă%uncţie mpreună cu per#onalul din #ubordine. =n ca:ul n care contabilitatea e#te condu#ă pe

 ba:ă de contract de pre#tări de #er$icii nc>eiat cu per#oane %i:ice #au <uridice autori:ate potri$itle+ii membre ale 5orpului Eperţilor 5ontabili 0i 5ontabililor Autori:aţi din Romniară#punderea pentru conducerea contabilităţii re$ine ace#tora potri$it le+ii 0i pre$ederilorcontractuale.41)=n ca:ul per#oanelor pre$ă:ute la art. 1 alin. () ră#punderea pentru or+ani:area contabilităţiire$ine ace#tora. 5onducerea contabilităţii #e poate e%ectua de către ace#te per#oane #ituaţie ncare ră#punderea pentru conducerea contabilităţii re$ine ace#tora. =n ca:ul n care contabilitateae#te condu#ă potri$it pre$ederilor art. 1! alin. 2) 0i ) #au pe ba:ă de contracte'con$enţii ci$ilenc>eiate potri$it 5odului ci$il cu per#oane %i:ice care au #tudii economice #uperioareră#punderea pentru conducerea contabilităţii re$ine ace#tor per#oane potri$it le+ii 0i pre$ederilor contractuale.

la data 22-apr-2!11 Art. 1! alin. 4) din capitolul // completat de Art. / punctul 1. din&rdonanta ur+enta '2!11 )()/n#tituţiile publice la care contabilitatea nu e#te or+ani:ată n compartimente di#tincte #au carenu au per#oane ncadrate cu contract indi$idual de muncă #au numite ntr-o %uncţie publică potri$it le+ii pot nc>eia contracte de pre#tări de #er$icii pentru conducerea contabilităţii 0intocmirea #ituaţiilor %inanciare trime#triale 0i anuale cu per#oane %i:ice #au <uridice autori:ate potri$it le+ii membre ale 5orpului Eperţilor 5ontabili 0i 5ontabililor Autori:aţi din Romnia.=nc>eierea contractelor #e %ace cu re#pectarea re+lementărilor pri$ind ac>i:iţiile publice de

Page 6: LEGEA contabilitatii 2016

7/25/2019 LEGEA contabilitatii 2016

http://slidepdf.com/reader/full/legea-contabilitatii-2016 6/19

 bunuri 0i #er$icii. 3lata #er$iciilor re#pecti$e #e %ace din %onduri publice cu acea#tă de#tinaţie.la data 22-apr-2!11 Art. 1! alin. () din capitolul // modi%icat de Art. / punctul 11. din

&rdonanta ur+enta '2!11 )Art. 11

eţinerea cu orice titlu de elemente de natura acti$elor 0i datoriilor precum 0i e%ectuarea de

operaţiuni economico-%inanciare %ără #ă %ie nre+i#trate n contabilitate #unt inter:i#e.la data 22-apr-2!11 Art. 11 din capitolul // modi%icat de Art. / punctul 14. din &rdonantaur+enta '2!11 )

Art. 121)5ontabilitatea imobili:ărilor #e ţine pe cate+orii 0i pe %iecare obiect de e$idenţă.2)5ontabilitatea #tocurilor #e ţine cantitati$ 0i $aloric #au numai $aloric n condiţiile #tabilite dere+lementările le+ale.

Art. 1=nre+i#trarea e$aluarea 0i pre:entarea elementelor de natura acti$elor datoriilor 0i capitalurilor proprii #e e%ectuea:ă con%orm re+lementărilor contabile aplicabile.

la data 22-apr-2!11 Art. 1 din capitolul // modi%icat de Art. / punctul 1(. din &rdonanta

ur+enta '2!11 )la data 22-apr-2!11 Art. 14 din capitolul // abro+at de Art. / punctul 1". din &rdonanta ur+enta'2!11 )

Art. 1(Caloarea acţiunilor emi#e #au a altor titluri precum 0i $ăr#ămintele e%ectuate n contul capitalului#ub#cri# #e re%lectă di#tinct n contabilitate.

Art. 1"5ontabilitatea clienţilor 0i %urni:orilor a celorlalte creanţe 0i obli+aţii #e ţine pe cate+orii precum 0i pe %iecare per#oană %i:ică #au <uridică.

Art. 11)5ontabilitatea c>eltuielilor #e ţine pe %eluri de c>eltuieli după natura #au de#tinaţia lor după

ca:.2)5ontabilitatea $eniturilor #e ţine pe %eluri de $enituri după natura #au #ur#a lor după ca:.)5ontabilitatea $eniturilor 0i c>eltuielilor bu+etului +eneral con#olidat #e ţine pe #ubdi$i:iunilecla#i%icaţiei bu+etare.

Art. 185ontabilitatea in#tituţiilor publice a#i+ură nre+i#trarea drepturilor con#tatate $eniturilornca#ate an+a<amentelor bu+etare an+a<amentelor le+ale plăţilor de ca#ă 0i a c>eltuielilore%ecti$e pe #ubdi$i:iunile cla#i%icaţiei bu+etare potri$it bu+etului aprobat 0i normelormetodolo+ice elaborate de ini#terul Economiei 0i @inanţelor.

Art. 191)=n contabilitate pro%itul #au pierderea #e #tabile0te cumulat de la nceputul eerciţiului

%inanciar nc>iderea conturilor de $enituri 0i c>eltuieli #e e%ectuea:ă de re+ulă la #%r0ituleerciţiului %inanciar.2)Re:ultatul de%initi$ al eerciţiului %inanciar #e #tabile0te la nc>iderea ace#tuia.)Reparti:area pro%itului #e nre+i#trea:ă n contabilitate pe de#tinaţii după aprobarea #ituaţiilor%inanciare anuale.4)3ierderea contabilă reportată #e acoperă din pro%itul eerciţiului %inanciar 0i cel reportat dinre:er$e prime de capital 0i capital #ocial potri$it >otărrii adunării +enerale a acţionarilor #aua#ociaţilor.

Page 7: LEGEA contabilitatii 2016

7/25/2019 LEGEA contabilitatii 2016

http://slidepdf.com/reader/full/legea-contabilitatii-2016 7/19

()La in#tituţiile publice re:ultatul eecuţiei bu+etare #e #tabile0te anual potri$it re+lementărilorcontabile elaborate n ace#t #en#.

la data 22-apr-2!11 Art. 19 alin. () din capitolul // modi%icat de Art. / punctul 1. din&rdonanta ur+enta '2!11 )")Ecedentul #au de%icitul patrimonial #e determină de către in#tituţiile publice n con%ormitate

cu normele metodolo+ice elaborate de ini#terul Economiei 0i @inanţelor.5A3/6&L7L /// Re+i#trele de contabilitateArt. 2!

la data 2-dec-2!!8 Art. 2! din capitolul /// re+lementat de alin. ) din ,orme etodolo+icedin 2!!8 )Re+i#trele de contabilitate obli+atorii #untRe+i#trul-<urnal Re+i#trul-in$entar 0i 5artea mare. =ntocmirea editarea 0i pă#trarea re+i#trelor decontabilitate #e e%ectuea:ă con%orm normelor elaborate de ini#terul Economiei 0i @inanţelor.

Art. 21la data !1-ian-2!!9 Art. 21 din capitolul /// a #e $edea re%erinte de aplicare din anea 2 din

&rdinul (12'2!!8 )

Re+i#trele de contabilitate #e utili:ea:ă n #trictă concordanţă cu de#tinaţia ace#tora 0i #e pre:intăn mod ordonat 0i a#t%el completate nct #ă permită n orice moment identi%icarea 0i controluloperaţiunilor contabile e%ectuate.

Art. 22la data 2-dec-2!!8 Art. 22 din capitolul /// re+lementat de alin. 5) din ,orme etodolo+ice

din 2!!8 )3entru $eri%icarea nre+i#trării corecte n contabilitate a operaţiunilor e%ectuate #e ntocme0te balanţa de $eri%icare cel puţin la nc>eierea eerciţiului %inanciar la termenele de ntocmire a#ituaţiilor %inanciare a raportărilor contabile precum 0i la %inele perioadei pentru care entitateatrebuie #ă ntocmea#că declaraţia pri$ind impo:itul pe pro%it'$enit potri$it le+ii.

la data 22-apr-2!11 Art. 22 din capitolul /// modi%icat de Art. / punctul 18. din &rdonanta

ur+enta '2!11 )Art. 21)3er#oanele pre$ă:ute la art. 1 care utili:ea:ă #i#teme in%ormatice de prelucrare automată adatelor au obli+aţia #ă a#i+ure prelucrarea datelor nre+i#trate n contabilitate n con%ormitate cure+lementările contabile aplicabile controlul 0i pă#trarea ace#tora pe #uporturi te>nice timp de 1!ani.2)3er#oanele pre$ă:ute la alin. 1) au obli+aţia #ă a#i+ure autorităţilor %i#cale acce#ul la datele pă#trate pe #uporturi te>nice.

la data 22-apr-2!11 Art. 2 din capitolul /// modi%icat de Art. / punctul 19. din &rdonantaur+enta '2!11 )

Art. 24

=nre+i#trarea n contabilitate a operaţiunilor determinate de %u:iunea di$i:area #au ncetarea potri$it le+ii a acti$ităţii per#oanelor pre$ă:ute la art. 1 #e %ace pe ba:a documentelorcore#pun:ătoare ntocmite n a#emenea #ituaţii.

Art. 2(la data 2-dec-2!!8 Art. 2( din capitolul /// re+lementat de alin. D) din ,orme etodolo+ice

din 2!!8 )la data 2-dec-2!!8 Art. 2( din capitolul /// re+lementat de alin. @) din ,orme etodolo+ice

din 2!!8 )

Page 8: LEGEA contabilitatii 2016

7/25/2019 LEGEA contabilitatii 2016

http://slidepdf.com/reader/full/legea-contabilitatii-2016 8/19

1)Re+i#trele de contabilitate obli+atorii 0i documentele <u#ti%icati$e care #tau la ba:anre+i#trărilor n contabilitatea %inanciară #e pă#trea:ă n ar>i$a per#oanelor pre$ă:ute la art. 1 timp de 1! ani cu ncepere de la data nc>eierii eerciţiului %inanciar n cur#ul căruia au %o#tntocmite cu ecepţia #tatelor de #alarii care #e pă#trea:ă timp de (! de ani.2)3rin ecepţie de la pre$ederile alin. 1) #e pot #tabili n mod <u#ti%icat prin ordin al

mini#trului economiei 0i %inanţelor re+i#trele de contabilitate 0i documentele <u#ti%icati$e care #e pă#trea:ă timp de ( ani.la data !1-ian-2!!9 Art. 2( alin. 2) din capitolul /// a #e $edea re%erinte de aplicare din anea

4 din &rdinul (12'2!!8 )Art. 2(1

=n ca:ul reor+ani:ării per#oanelor <uridice ace#tea $or lua mă#uri pentru pă#trarea 0i ar>i$area potri$it le+ii a documentelor <u#ti%icati$e 0i a re+i#trelor de contabilitate.

la data 22-apr-2!11 Art. 2( din capitolul /// completat de Art. / punctul 2!. din  &rdonantaur+enta '2!11 )

Art. 2"la data 2-dec-2!!8 Art. 2" din capitolul /// re+lementat de alin. E) din ,orme etodolo+ice

din 2!!8 )=n ca: de pierdere #u#tra+ere #au di#tru+ere a documentelor %inanciar-contabile #e $or lua mă#uride recon#tituire a ace#tora potri$it re+lementărilor emi#e n ace#t #en# n termen de maimum! de :ile de la con#tatare iar n ca: de %orţă ma<oră n termen de 9! de :ile de la con#tatareancetării ace#teia.

la data 22-apr-2!11 Art. 2" din capitolul /// modi%icat de Art. / punctul 21. din &rdonantaur+enta '2!11 )5A3/6&L7L /C ;ituaţii %inanciare

Art. 2la data !"-iul-2!1! Art. 2 alin. ) din capitolul /C a #e $edea re%erinte de aplicare din

&rdinul 188'2!1! )

1)Eerciţiul %inanciar repre:intă perioada pentru care trebuie ntocmite #ituaţiile %inanciareanuale 0i de re+ulă coincide cu anul calendari#tic.2)urata eerciţiului %inanciar e#te de 12 luni.)Eerciţiul %inanciar poate %i di%erit de anul calendari#tic pentru #ucur#alele cu #ediul nRomnia care aparţin unei per#oane <uridice cu #ediul n #trăinătate precum 0i pentru per#oanele <uridice cu #ediul n Romnia.4)3re$ederile alin. ) nu #e aplică in#tituţiilor de credit in#tituţiilor %inanciare nebancarede%inite potri$it le+ii n#cri#e n Re+i#trul +eneral in#tituţiilor de plată 0i in#tituţiilor emitente demonedă electronică de%inite potri$it le+ii care acordă credite le+ate de #er$iciile de plată 0i acăror acti$itate e#te limitată la pre#tarea de #er$icii de plată re#pecti$ emitere de monedăelectronică 0i pre#tare de #er$icii de plată entităţilor autori:ate re+lementate 0i #upra$e+>eate de

Autoritatea de ;upra$e+>ere @inanciară.()3er#oanele nou-n%iinţate care #e ncadrea:ă n cate+oria celor pre$ă:ute la alin. ) pot opta pentru un eerciţiu %inanciar di%erit de anul calendari#tic de la data n%iinţării ace#tora.")3er#oanele care optea:ă pentru un eerciţiu %inanciar di%erit de anul calendari#tic potri$it alin.) 0i () au următoarele obli+aţiia)#ă ntocmea#că 0i #ă depună raportări contabile anuale la unităţile teritoriale ale ini#terului@inanţelor 3ublice n condiţiile pre$ă:ute la art. ?

Page 9: LEGEA contabilitatii 2016

7/25/2019 LEGEA contabilitatii 2016

http://slidepdf.com/reader/full/legea-contabilitatii-2016 9/19

 b)#ă n0tiinţe:e n #cri# unitatea teritorială a ini#terului @inanţelor 3ublice de#pre eerciţiul%inanciar ale# cu cel puţin ! de :ile calendari#tice nainte de nceputul eerciţiului %inanciarale#. 3er#oanele nou-n%iinţate depun n0tiinţarea re#pecti$ă n termen de ! de :ile calendari#ticede la data n%iinţării.)5u ecepţia ca:urilor n care per#oana <uridică #trăină #au #ocietatea-mamă #trăină 0i #c>imbă

data de raportare ori au loc operaţiuni de reor+ani:are potri$it le+ii data alea#ă pentruntocmirea de #ituaţii %inanciare anuale n condiţiile pre$ă:ute la alin. ) nu poate %i modi%icatăde la un eerciţiu %inanciar la altul.8)Eerciţiul %inanciar al unităţilor nou-n%iinţate ncepe la data n%iinţării potri$it le+ii.9)Eerciţiul %inanciar al unei per#oane <uridice care #e lic>idea:ă ncepe n :iua următoarenc>eierii eerciţiului %inanciar anterior 0i #e nc>eie n :iua precedentă datei cnd ncepelic>idarea. 3erioada de lic>idare e#te con#iderată un eerciţiu %inanciar di#tinct %aţă de cel precedent indi%erent de durata #a.1!)Eerciţiul %inanciar pentru in#tituţiile publice e#te anul bu+etar.

la data !1-ian-2!1( Art. 2 din capitolul /C modi%icat de Art. / punctul . din &rdonantaur+enta 9'2!14 )

Art. 281)3er#oanele pre$ă:ute la art. 1 alin. 1)-4) au obli+aţia #ă ntocmea#că #ituaţii %inanciareanuale.

la data !1-ian-2!1( Art. 28 alin. 1) din capitolul /C modi%icat de Art. / punctul 8. din&rdonanta ur+enta 9'2!14 )11)3re$ederile alin. 1) #e aplică 0i n ca:ul %u:iunii di$i:ării #au lic>idării n condiţiile le+iica: n care #ituaţiile %inanciare au acelea0i componente cu #ituaţiile %inanciar e anuale.

la data !1-ian-2!1( Art. 28 alin. 1) din capitolul /C completat de Art. / punctul 9. din&rdonanta ur+enta 9'2!14 )2)ini#terul Economiei 0i @inanţelor poate #tabili ntocmirea 0i depunerea la unităţile teritorialeale ini#terului Economiei 0i @inanţelor a #ituaţiilor %inanciare #au a unor raportări contabile 0i

la alte perioade dect anual n cadrul eerciţiului %inanciar.)3entru per#oanele <uridice care aplică ;tandardele internaţionale de raportare %inanciară/@R;) #ituaţiile %inanciare au componentele pre$ă:ute de ace#te #tandarde.4)3er#oanele <uridice care aplică re+lementările contabile con%orme cu directi$ele europenentocme#c #ituaţii %inanciare anuale care au componentele pre$ă:ute de re+lementările contabileaplicabile.

la data 22-apr-2!11 Art. 28 alin. () din capitolul /C abro+at de Art. / punctul 2(. din&rdonanta ur+enta '2!11 )")3er#oanele <uridice %ără #cop patrimonial ntocme#c #ituaţii %inanciare anuale care #e compundin bilanţ 0i contul re:ultatului eerciţiului.

la data 22-apr-2!11 Art. 28 alin. ") din capitolul /C modi%icat de Art. / punctul 24. din

&rdonanta ur+enta '2!11 ));ituaţiile %inanciare anuale con#tituie un tot unitar 0i #unt n#oţite de raportul admini#tratorilor.8)5ondiţiile pentru ntocmirea auditarea 0i publicarea #ituaţiilor %inanciare anuale de către#ucur#alele din Romnia ale in#tituţiilor de credit 0i ale altor in#tituţii %inanciare cu #ediul n#trăinătate #e #tabile#c de in#tituţiile cu atribuţii de re+lementare pre$ă:ute la art. 4 alin. )./n#tituţiile re#pecti$e #tabile#c 0i cerinţele re%eritoare la in%ormaţiile pri$ind acti$itatea proprie a#ucur#alelor care trebuie publicate de #ucur#alele re#pecti$e n #ituaţia n care ace#tea nu #untobli+ate #ă ntocmea#că 0i #ă publice #ituaţii %inanciare anuale re%eritoare la acti$itatea proprie.

Page 10: LEGEA contabilitatii 2016

7/25/2019 LEGEA contabilitatii 2016

http://slidepdf.com/reader/full/legea-contabilitatii-2016 10/19

la data 22-apr-2!11 Art. 28 alin. 8) din capitolul /C modi%icat de Art. / punctul 24. din&rdonanta ur+enta '2!11 )9)/n#tituţiile publice ntocme#c #ituaţii %inanciare trime#triale 0i anuale con%orm normelorelaborate de ini#terul Economiei 0i @inanţelor.

la data 1-apr-2!12 Art. 28 alin. 9) din capitolul /C a #e $edea re%erinte de aplicare din

 ,orme etodolo+ice din 2!12 )1!);ituaţiile %inanciare anuale 0i raportările contabile #e #emnea:ă de către directorul economiccontabilul-0e% #au altă per#oană mputernicită #ă ndeplinea#că acea#tă %uncţie.11);ituaţiile %inanciare anuale 0i raportările contabile pot %i ntocmite 0i #emnate de per#oane%i:ice #au <uridice autori:ate potri$it le+ii membre ale 5orpului Eperţilor 5ontabili 0i5ontabililor Autori:aţi din Romnia.

la data !1-ian-2!1( Art. 28 alin. 12) din capitolul /C abro+at de Art. / punctul 1!. din&rdonanta ur+enta 9'2!14 )1);ituaţiile %inanciare anuale 0i raportările contabile #e #emnea:ă 0i de către admini#tratorul#au per#oana care are obli+aţia +e#tionării entităţii.14);ituaţiile %inanciare trime#triale 0i anuale ale in#tituţiilor publice #e #emnea:ă de ordonatorul

de credite 0i de conducătorul compartimentului %inanciar-contabil #au de altă per#oanămputernicită #ă ndeplinea#că acea#tă %uncţie.=n #ituaţia n care in#tituţiile publice nu au per#oane ncadrate cu contract indi$idual de muncă#au numite ntr-o %uncţie publică potri$it le+ii #ituaţiile %inanciare trime#triale 0i anuale #e#emnea:ă de ordonatorul de credite 0i de per#oanele %i:ice #au <uridice autori:ate potri$it le+iimembre ale 5orpului Eperţilor 5ontabili 0i 5ontabililor Autori:aţi din Romnia.

la data 22-apr-2!11 Art. 28 alin. 9) din capitolul /C completat de Art. / punctul 2". din&rdonanta ur+enta '2!11 )

Art. 291);ituaţiile %inanciare anuale $or %i n#oţite de raportul admini#tratorilor raportul de audit #auraportul comi#iei de cen:ori după ca: 0i de propunerea de di#tribuire a pro%itului #au de

acoperire a pierderii contabile.2)& #ocietate-mamă trebuie #ă ntocmea#că att #ituaţii %inanciare anuale pentru propriaacti$itate ct 0i #ituaţii %inanciare anuale con#olidate n condiţiile pre$ă:ute de re+lementărilecontabile aplicabile.)acă #ituaţiile %inanciare anuale ale #ocietăţii-mamă #unt pre:entate n $ederea aprobăriiodată cu #ituaţiile %inanciare anuale con#olidate #ocietatea-mamă poate pre:enta un #in+ur raportde audit a#upra #ituaţiilor %inanciare anuale depu#e n ca:ul n care #ocietatea-mamă areobli+aţia de auditare.

la data !(-iun-2!1( Art. 29 alin. ) din capitolul /C modi%icat de Art. / punctul . din Le+ea121'2!1( )

Art. !

;ituaţiile %inanciare anuale $or %i n#oţite de o declaraţie #cri#ă a per#oanelor pre$ă:ute la art. 1!alin. 1) prin care 0i a#umă ră#punderea pentru ntocmirea #ituaţiilor %inanciare anuale 0icon%irmă căa)politicile contabile utili:ate la ntocmirea #ituaţiilor %inanciare anuale #unt n con%ormitate cure+lementările contabile aplicabile? b)#ituaţiile %inanciare anuale o%eră o ima+ine %idelă a po:iţiei %inanciare per%ormanţei %inanciare0i a celorlalte in%ormaţii re%eritoare la acti$itatea de#%ă0urată?c)per#oana <uridică 0i de#%ă0oară acti$itatea n condiţii de continuitate.

Page 11: LEGEA contabilitatii 2016

7/25/2019 LEGEA contabilitatii 2016

http://slidepdf.com/reader/full/legea-contabilitatii-2016 11/19

Art. 1la data 2-dec-2!!8 Art. 1 din capitolul /C re+lementat de alin. ) din ,orme etodolo+ice

din 2!!8 );ituaţiile %inanciare anuale con#olidate trebuie #ă %ie n#oţite de o declaraţie #cri#ă aadmini#tratorului #ocietăţii-mamă prin care 0i a#umă ră#punderea pentru ntocmirea #ituaţiilor

%inanciare anuale con#olidate 0i con%irmă căa)politicile contabile utili:ate la ntocmirea #ituaţiilor %inanciare anuale con#olidate #unt ncon%ormitate cu re+lementările contabile aplicabile? b)#ituaţiile %inanciare anuale con#olidate o%eră o ima+ine %idelă a po:iţiei %inanciare a per%ormanţei %inanciare 0i a celorlalte in%ormaţii re%eritoare la acti$itatea +rupului.

Art. 21)embrii or+anelor de admini#traţie de conducere 0i #upra$e+>ere ale per#oanelor <uridice auobli+aţia de a a#i+ura ca #ituaţiile %inanciare anuale raportul admini#tratorilor 0i raportul pri$ind plăţile către +u$erne atunci cnd ei#tă obli+aţia ntocmirii ace#tuia potri$it re+lementărilorcontabile aplicabile #ă %ie ntocmite 0i publicate n con%ormitate cu le+i#laţia naţională.2)embrii or+anelor de admini#traţie de conducere 0i #upra$e+>ere ale #ocietăţii-mamă au

obli+aţia de a a#i+ura ca #ituaţiile %inanciare anuale con#olidate raportul con#olidat aladmini#tratorilor 0i raportul con#olidat pri$ind plăţile către +u$erne atunci cnd ei#tă obli+aţiantocmirii ace#tuia potri$it re+lementărilor contabile aplicabile #ă %ie ntocmite 0i publicate ncon%ormitate cu le+i#laţia naţională.

la data !1-ian-2!1( Art. 2 din capitolul /C modi%icat de Art. / punctul 12. din &rdonantaur+enta 9'2!14 )

Art. 1)&biecti$ul #ituaţiilor %inanciare anuale con#olidate e#te de a o%eri o ima+ine %idelă a po:iţiei%inanciare per%ormanţei %inanciare 0i a celorlalte in%ormaţii re%eritoare la acti$itatea +rupului potri$it re+lementărilor contabile aplicabile.2);ituaţiile %inanciare anuale con#olidate con#tituie un tot unitar 0i au componentele pre$ă:ute

de re+lementările contabile aplicabile.la data !1-ian-2!1( Art. alin. 2) din capitolul /C modi%icat de Art. / punctul 1. din&rdonanta ur+enta 9'2!14 ))Atunci cnd #ocietatea-mamă are obli+aţia #ă ntocmea#că 0i #ă depună 0i #ituaţii %inanciareanuale con#olidate raportul admini#tratorilor poate %i pre:entat #ub %orma unui #in+ur raport.

la data !(-iun-2!1( Art. alin. ) din capitolul /C modi%icat de Art. / punctul 4. din Le+ea121'2!1( )

Art. 41);ituaţiile %inanciare anuale ale per#oanelor <uridice de intere# public #unt #upu#e auditului%inanciar care #e e%ectuea:ă de către auditori %inanciari per#oane %i:ice #au <uridice autori:ate ncondiţiile le+ii.

2)=n nţele#ul pre:entei le+i prin per#oane <uridice de intere# public #e nţele+e #ocietăţile alecăror $alori mobiliare #unt admi#e la tran:acţionare pe o piaţă re+lementată? in#tituţiile de credit?in#tituţiile %inanciare nebancare de%inite potri$it re+lementărilor le+ale n#cri#e n Re+i#trul+eneral? in#tituţiile de plată 0i in#tituţiile emitente de monedă electronică de%inite potri$it le+iicare acordă credite le+ate de #er$iciile de plată 0i a căror acti$itate e#te limitată la pre#tarea de#er$icii de plată re#pecti$ emitere de monedă electronică 0i pre#tare de #er$icii de plată?#ocietăţile de a#i+urare a#i+urare-rea#i+urare 0i de rea#i+urare? %ondurile de pen#ii admini#trate pri$at %ondurile de pen#ii %acultati$e 0i admini#tratorii ace#tora? #ocietăţile de #er$icii de

Page 12: LEGEA contabilitatii 2016

7/25/2019 LEGEA contabilitatii 2016

http://slidepdf.com/reader/full/legea-contabilitatii-2016 12/19

in$e#tiţii %inanciare #ocietăţile de admini#trare a in$e#tiţiilor or+ani#mele de pla#ament colecti$depo:itari centrali ca#ele de compen#are contrapărţi centrale 0i operatori de piaţă'#i#temautori:aţi'a$i:aţi de Autoritatea de ;upra$e+>ere @inanciară? #ocietăţile'companiile naţionale?#ocietăţile cu capital inte+ral #au ma<oritar de #tat? re+iile autonome.

la data !1-ian-2!1( Art. 4 alin. 2) din capitolul /C modi%icat de Art. / punctul 1(. din

&rdonanta ur+enta 9'2!14 )21)3re$ederile alin. 1) #e aplică 0i #ubunităţilor %ără per#onalitate <uridică din Romnia careaparţin unor per#oane <uridice cu #ediul n #trăinătate cu ecepţia #ubunităţilor de#c>i#e de#ocietăţi re:idente n #tate aparţinnd ;paţiului Economic European precum 0i #ocietăţilor-mamăcare au obli+aţia #ă ntocmea#că #ituaţii %inanciare anuale con#olidate potri$it re+lementărilorcontabile aplicabile.

la data 22-apr-2!11 Art. 4 alin. 2) din capitolul /C completat de Art. / punctul 28. din&rdonanta ur+enta '2!11 ));unt auditate 0i #ituaţiile %inanciare ntocmite de entităţile care au acea#tă obli+aţie con%ormle+i#laţiei #peci%ice ace#tora.4);unt #upu#e de a#emenea auditului #tatutar #ituaţiile %inanciare anuale ntocmite n $ederea

e%ectuării operaţiunilor de %u:iune di$i:are #au lic>idare dacă per#oanele re#pecti$e au obli+aţiaauditării #ituaţiilor %inanciare anuale.la data 22-apr-2!11 Art. 4 alin. 4) din capitolul /C modi%icat de Art. / punctul 2. din

&rdonanta ur+enta '2!11 )()3rin ordin al mini#trului economiei 0i %inanţelor pot %i #tabilite 0i alte ca:uri n care #ituaţiile%inanciare anuale #unt #upu#e auditului %inanciar.

Art. (1);ituaţiile %inanciare anuale 0i după ca: #ituaţiile %inanciare anuale con#olidate #e depun launităţile teritoriale ale ini#terului @inanţelor 3ublice n con%ormitate cu pre$ederile le+ale n$i+oare.

la data 22-apr-2!11 Art. ( alin. 1) din capitolul /C modi%icat de Art. / punctul 29. din

&rdonanta ur+enta '2!11 )2)Acţionarii 0i an+a<aţii unei #ocietăţi au dreptul #ă #e in%orme:e n le+ătură cu #ituaţiile%inanciare anuale la #ediul #ocial al #ocietăţii #au al #ocietăţii-mamă %ără nicio di#criminare.);ituaţiile %inanciare anuale #e pă#trea:ă timp de 1! ani.4)=n ca: de ncetare a acti$ităţii per#oanelor pre$ă:ute la art. 1 #ituaţiile %inanciare anuale precum 0i re+i#trele 0i celelalte documente la care #e re%eră art. 2( #e predau la ar>i$ele #tatuluin con%ormitate cu pre$ederile le+ale n materie.

Art. "la data 1-apr-2!12 Art. " din capitolul /C a #e $edea re%erinte de aplicare din ,orme

etodolo+ice din 2!12 )la data 1(-oct-2!1! Art. " alin. () din capitolul /C re+lementat de capitolul din ,orme

etodolo+ice din 2!1! )la data 29-apr-2!1! Art. " alin. () din capitolul /C re+lementat de anea 1 din ,ormeetodolo+ice din 2!1! )

la data 29-apr-2!1! Art. " alin. () din capitolul /C re+lementat de capitolul 2 din ,ormeetodolo+ice din 2!1! )

la data 29-apr-2!1! Art. " alin. () din capitolul /C re+lementat de capitolul 1 din ,ormeetodolo+ice din 2!1! )

Page 13: LEGEA contabilitatii 2016

7/25/2019 LEGEA contabilitatii 2016

http://slidepdf.com/reader/full/legea-contabilitatii-2016 13/19

la data 29-apr-2!1! Art. " alin. () din capitolul /C re+lementat de punctul 1. din capitolul din ,orme etodolo+ice din 2!1! )1)3er#oanele pre$ă:ute la art. 1 alin. 1)-) depun un eemplar al #ituaţiilor %inanciare anuale launităţile teritoriale ale ini#terului @inanţelor 3ublice după cum urmea:ăa)#ocietăţile comerciale #ocietăţile'companiile naţionale re+iile autonome in#titutele naţionale

de cercetare-de:$oltare #ubunităţile %ără per#onalitate <uridică din Romnia care aparţin unor per#oane <uridice cu #ediul n #trăinătate cu ecepţia #ubunităţilor de#c>i#e n Romnia de#ocietăţi re:idente n #tate aparţinnd ;paţiului Economic European n termen de 1(! de :ile dela nc>eierea eerciţiului %inanciar? b)celelalte per#oane <uridice n termen de 12! de :ile de la nc>eierea eerciţiului %inanciar.2)3er#oanele <uridice care de la con#tituire nu au de#%ă0urat acti$itate precum 0i #ubunităţile%ără per#onalitate <uridică din Romnia care aparţin unor per#oane <uridice cu #ediul n#trăinătate care de la con#tituire nu au de#%ă0urat acti$itate depun o declaraţie n ace#t #en# ntermen de "! de :ile de la nc>eierea eerciţiului %inanciar la unităţile teritoriale ale ini#terului@inanţelor 3ublice.)3e perioada lic>idării per#oanele <uridice a%late n lic>idare potri$it le+ii depun n termen de

9! de :ile de la nc>eierea %iecărui an calendari#tic la unităţile teritoriale ale ini#terului@inanţelor 3ublice o raportare contabilă anuală al cărei conţinut #e #tabile0te prin ordin almini#trului %inanţelor publice.4);ituaţiile %inanciare anuale ntocmite n $ederea e%ectuării operaţiunilor de %u:iune di$i:are#au a lic>idării per#oanelor re#pecti$e #e depun la unităţile teritoriale ale ini#terului @inanţelor3ublice n condiţiile pre$ă:ute de re+lementările contabile emi#e n ace#t #en#.()5on#iliul de admini#traţie re#pecti$ directoratul #ocietăţii-mamă de%inită a#t%el dere+lementările contabile aplicabile e#te obli+at #ă depună la unităţile teritoriale ale ini#terului@inanţelor 3ublice #ituaţiile %inanciare anuale con#olidate potri$it pre$ederilor le+ale n $i+oaren termen de 1( :ile de la aprobarea ace#tora dar nu mai tr:iu de 8 luni de la nc>eiereaeerciţiului %inanciar al #ocietăţii-mamă.

la data !1-ian-2!1( Art. " alin. () din capitolul /C modi%icat de Art. / punctul 1". din&rdonanta ur+enta 9'2!14 )")/n#tituţiile publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite precum 0idirecţiile +enerale ale %inanţelor publice <udeţene 0i a municipiului ucure0ti depun un eemplaral #ituaţiilor %inanciare trime#triale 0i anuale la in#tituţiile ierar>ic #uperioare la termenele pre$ă:ute la alin. )-1!).)Autorităţile publice mini#terele 0i celelalte or+ane de #pecialitate ale admini#traţiei publicecentrale in#tituţiile publice %inanţate inte+ral din $enituri proprii ai căror conducători aucalitatea de ordonatori principali de credite precum 0i direcţiile +enerale ale %inanţelor publice <udeţene 0i a municipiului ucure0ti pentru #ituaţiile %inanciare centrali:ate pe an#amblul <udeţului 0i al municipiului ucure0ti pri$ind eecuţia bu+etelor pre$ă:ute la art. 1 alin. 2) dinLe+ea nr. 2'2!!" pri$ind %inanţele publice locale cu modi%icările 0i completările ulterioaredepun la ini#terul @inanţelor 3ublice un eemplar al #ituaţiilor %inanciare trime#triale 0i anuale potri$it normelor emi#e de ace#ta la următoarele termenea)n termen de (! de :ile de la nc>eierea eerciţiului %inanciar? b)n termen de 4! de :ile de la nc>eierea trime#trului de re%erinţă.8)/n#tituţiile publice de #ubordonare centrală ai căror conducători au calitatea de ordonatori#ecundari de credite depun la in#tituţiile ierar>ic #uperioare un eemplar al #ituaţiilor %inanciare

Page 14: LEGEA contabilitatii 2016

7/25/2019 LEGEA contabilitatii 2016

http://slidepdf.com/reader/full/legea-contabilitatii-2016 14/19

trime#triale 0i anuale potri$it normelor emi#e de ini#terul @inanţelor 3ublice la următoareletermenea)n termen de 4! de :ile de la nc>eierea eerciţiului %inanciar? b)n termen de ! de :ile de la nc>eierea trime#trului de re%erinţă.9)/n#tituţiile publice de #ubordonare centrală ai căror conducători au calitatea de ordonatori

terţiari de credite depun la in#tituţiile ierar>ic #uperioare un eemplar al #ituaţiilor %inanciaretrime#triale 0i anuale potri$it normelor emi#e de ini#terul @inanţelor 3ublice la următoareletermenea)n termen de ! de :ile de la nc>eierea eerciţiului %inanciar? b)n termen de 2! de :ile de la nc>eierea trime#trului de re%erinţă.1!)/n#tituţiile de #ubordonare locală ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali decredite depun un eemplar al #ituaţiilor %inanciare trime#triale 0i anuale la direcţiile +enerale ale%inanţelor publice <udeţene 0i a municipiului ucure0ti potri$it normelor emi#e de ini#terul@inanţelor 3ublice la următoarele termenea)n termen de 4! de :ile de la nc>eierea eerciţiului %inanciar? b)n termen de ! de :ile de la nc>eierea trime#trului de re%erinţă.

la data 22-apr-2!11 Art. " din capitolul /C modi%icat de Art. / punctul !. din &rdonantaur+enta '2!11 )Art. "1

;e inter:ice depunerea la unităţile teritoriale ale ini#terului @inanţelor 3ublice a mai multor#eturi de #ituaţii %inanciare anuale pentru acela0i eerciţiu %inanciar.

Art. "2

Erorile con#tatate după depunerea #ituaţiilor %inanciare anuale #e corectea:ă la data con#tatăriilor potri$it re+lementărilor contabile emi#e de in#tituţiile pre$ă:ute la art. 4 alin. 1) 0i ) dupăca:.

la data !1-ian-2!1( Art. " din capitolul /C completat de Art. / punctul 1. din &rdonantaur+enta 9'2!14 )

Art. la data !4-%eb-2!1" Art. din capitolul /C a #e $edea re%erinte de aplicare din &rdinul12'2!1" )

la data 29-ian-2!14 Art. din capitolul /C a #e $edea re%erinte de aplicare din &rdinul9'2!14 )

la data 21-ian-2!1 Art. din capitolul /C a #e $edea re%erinte de aplicare din &rdinul4!'2!1 )

la data 12-apr-2!1! Art. din capitolul /C a #e $edea re%erinte de aplicare din &rdinul8"4'2!1! )3entru a#i+urarea in%ormaţiilor de#tinate #i#temului in#tituţional al #tatului ini#terul @inanţelor3ublice poate #olicita per#oanelor pre$ă:ute la art. 1 alin. 1)-4) #ă depună n termen de 1(! de

:ile de la nc>eierea eerciţiului %inanciar re#pecti$ a anului calendari#tic la unităţile teritorialeale ini#terului @inanţelor 3ublice o raportare contabilă anuală al cărei conţinut #e #tabile0te prin ordin al mini#trului %inanţelor publice.

la data 22-apr-2!11 Art. din capitolul /C modi%icat de Art. / punctul 1. din &rdonantaur+enta '2!11 )5A3/6&L7L C 5ontabilitatea 6re:oreriei ;tatului 0i a in#tituţiilor publice

Art. 8

Page 15: LEGEA contabilitatii 2016

7/25/2019 LEGEA contabilitatii 2016

http://slidepdf.com/reader/full/legea-contabilitatii-2016 15/19

1)5ontabilitatea 6re:oreriei ;tatului #e or+ani:ea:ă 0i %uncţionea:ă pe principiul eecuţiei deca#ă 0i a#i+ură nre+i#trarea operaţiunilor de nca#ări 0i plăţi n conturi de $enituri 0i c>eltuielide#c>i#e pe bu+ete ordonatori de credite 0i #ubdi$i:iunile cla#i%icaţiei bu+etare #tabilite deini#terul Economiei 0i @inanţelor.2)=n contabilitatea 6re:oreriei ;tatului #e de#c>id pe #eama ordonatorilor de credite conturi

di#tincte pentru creditele de#c>i#e 0i reparti:ate 0i pentru c>eltuielile e%ectuate din bu+etul de#tat bu+etul a#i+urărilor #ociale de #tat bu+etul @ondului naţional unic de a#i+urări #ociale de#ănătate bu+etul a#i+urărilor pentru 0oma< bu+etele locale precum 0i conturi de di#ponibilităţidin care #e pot e%ectua plăţi.)5ontabilitatea 6re:oreriei ;tatului a#i+ură in%ormaţii cu pri$ire la derularea eecuţiei bu+etaren condiţii de ec>ilibru %inanciar aprobată anual prin le+e pentru %iecare bu+et precum 0i nlimita di#ponibilităţilor a%late n conturi.4)&r+ani:area contabilităţii operaţiunilor derulate prin bu+etul 6re:oreriei ;tatului 0i ac>eltuielilor e%ectuate din bu+etul ini#terului @inanţelor 3ublice - Acţiuni +enerale la ni$elulunităţilor 6re:oreriei ;tatului #e a#i+ură potri$it art. 18.

la data 22-apr-2!11 Art. 8 alin. 4) din capitolul C modi%icat de Art. / punctul 2. din

&rdonanta ur+enta '2!11 )()5ontabilitatea 6re:oreriei ;tatului #e or+ani:ea:ă n cadrul ini#terului Economiei 0i@inanţelor 0i al unităţilor #ale #ubordonate 0i cuprinde operaţiunile pri$ind eecuţia de ca#ă a bu+etului de #tat bu+etului a#i+urărilor #ociale de #tat bu+etului @ondului naţional unic dea#i+urări #ociale de #ănătate bu+etului a#i+urărilor pentru 0oma< 0i bu+etelor locale +e#tiuneadatoriei publice interne 0i eterne precum 0i alte operaţiuni %inanciare e%ectuate n contulor+anelor admini#traţiei publice centrale 0i locale.")&r+ani:area 0i conducerea contabilităţii 6re:oreriei ;tatului #e e%ectuea:ă potri$it normeloremi#e de ini#terul Economiei 0i @inanţelor.

Art. 91)La nc>eierea eerciţiului %inanciar n contabilitatea 6re:oreriei ;tatului #e procedea:ă la

nc>eierea eecuţiei bu+etare potri$it normelor metodolo+ice emi#e de ini#terul Economiei 0i@inanţelor după cum urmea:ăa)nc>eierea eecuţiei bu+etului de #tat #e e%ectuea:ă de către unităţile teritoriale ale 6re:oreriei;tatului? b)nc>eierea eecuţiei bu+etului a#i+urărilor #ociale de #tat #e e%ectuea:ă de către unităţileini#terului uncii @amiliei 0i E+alităţii de an#e?c)nc>eierea eecuţiei bu+etelor locale #e e%ectuea:ă de ordonatorii principali de credite ai bu+etelor locale.2)ini#terul Economiei 0i @inanţelor ntocme0te trime#trial 0i anual bilanţul +eneral al6re:oreriei ;tatului n #tructura #tabilită de ace#ta care #e aprobă n condiţiile le+ii.

Art. 4!

1)ini#terul Economiei 0i @inanţelor ntocme0te anual bilanţul in#tituţiilor publice.2)ilanţul anual al in#tituţiilor publice n #tructura #tabilită de ini#terul Economiei 0i@inanţelor #e pre:intă Gu$ernului pentru adoptare odată cu contul +eneral anual de eecuţie a bu+etului de #tat.5A3/6&L7L C/ 5ontra$enţii 0i in%racţiuni

Art. 415on#tituie contra$enţie următoarele %apte

Page 16: LEGEA contabilitatii 2016

7/25/2019 LEGEA contabilitatii 2016

http://slidepdf.com/reader/full/legea-contabilitatii-2016 16/19

1.deţinerea cu orice titlu de elemente de natura acti$elor 0i datoriilor precum 0i e%ectuarea deoperaţiuni economico-%inanciare %ără #ă %ie nre+i#trate n contabilitate?2.nere#pectarea re+lementărilor emi#e de ini#terul @inanţelor 3ublice re#pecti$ de in#tituţiilecu atribuţii de re+lementare n domeniul contabilităţii pre$ă:ute la art. 4 alin. ) cu pri$ire laa)aprobarea politicilor 0i procedurilor contabile pre$ă:ute de le+i#laţie?

 b)utili:area 0i ţinerea re+i#trelor de contabilitate?c)ntocmirea 0i utili:area documentelor <u#ti%icati$e 0i contabile pentru toate operaţiunilee%ectuate nre+i#trarea n contabilitate a ace#tora n perioada la care #e re%eră pă#trarea 0iar>i$area ace#tora precum 0i recon#tituirea documentelor pierdute #u#tra#e #au di#tru#e?d)e%ectuarea in$entarierii?e)ntocmirea #emnarea 0i depunerea n termenul le+al la unităţile teritoriale ale ini#terului@inanţelor 3ublice a #ituaţiilor %inanciare anuale 0i după ca: a #ituaţiilor %inanciare anualecon#olidate precum 0i a raportărilor contabile?%)ntocmirea #emnarea 0i depunerea la ini#terul @inanţelor 3ublice 0i la unităţile teritoriale aleace#tuia precum 0i la in#tituţiile publice ierar>ic #uperioare a #ituaţiilor %inanciare trime#triale 0ianuale ale in#tituţiilor publice potri$it le+ii?

+)depunerea declaraţiei din care #ă re:ulte că per#oanele pre$ă:ute la art. 1 alin. 1)-) nu aude#%ă0urat acti$itate re#pecti$ a n0tiinţării pre$ă:ute la art. 2 alin. ") lit. b)?la data !1-ian-2!1( Art. 41 punctul 2. litera G. din capitolul C/ modi%icat de Art. / punctul

18. din &rdonanta ur+enta 9'2!14 ).pre:entarea de #ituaţii %inanciare care conţin date eronate #au necorelate inclu#i$ cu pri$ire laidenti%icarea per#oanei raportoare?4.nere#pectarea pre$ederilor re%eritoare la ntocmirea declaraţiilor pre$ă:ute la art. ! 0i 1?(.nere#pectarea pre$ederilor re%eritoare la obli+aţia membrilor or+anelor de admini#traţieconducere 0i #upra$e+>ere de a ntocmi 0i de a publica #ituaţiile %inanciare anuale?".nere#pectarea pre$ederilor re%eritoare la obli+aţia membrilor or+anelor de admini#traţieconducere 0i #upra$e+>ere ale #ocietăţii-mamă de a ntocmi 0i de a publica #ituaţiile %inanciare

anuale con#olidate?.nere#pectarea obli+aţiei pri$ind auditarea con%orm le+ii a #ituaţiilor %inanciare anuale 0i a#ituaţiilor %inanciare anuale con#olidate?8.nedepunerea potri$it pre:entei le+i a #ituaţiilor %inanciare anuale a #ituaţiilor %inanciareanuale con#olidate precum 0i a raportărilor contabile?9.nere#pectarea pre$ederilor art. 1! 0i "1.

la data !1-ian-2!1( Art. 41 punctul 9. din capitolul C/ modi%icat de Art. / punctul 18. din&rdonanta ur+enta 9'2!14 )

Art. 421)5ontra$enţiile pre$ă:ute la art. 41 #e #ancţionea:ă cu amendă după cum urmea:ă- cele pre$ă:ute la pct. 1 0i 9 cu amendă de la 1.!!! lei la 1!.!!! lei?

- cele pre$ă:ute la pct. 2 lit. a) b) 0i c) cu amendă de la !! lei la 4.!!! lei?- cele pre$ă:ute la pct. 2 lit. %) cu amendă de la 1.!!! lei la .!!! lei?- cele pre$ă:ute la pct. 2 lit. +) cu amendă de la 1!! lei la 2!! lei?- cea pre$ă:ută la pct. cu amendă de la 2!! lei la 1.!!! lei?- cele pre$ă:ute la pct. 2 lit. d) pct. 4 0i ( cu amendă de la 4!! lei la (.!!! lei?- cea pre$ă:ută la pct. " cu amendă de la 1!.!!! lei la !.!!! lei?- cea pre$ă:ută la pct. cu amendă de la !.!!! lei la 4!.!!! lei?- cea pre$ă:ută la pct. 8 cu amendă de la 2.!!! lei la (.!!! lei?

Page 17: LEGEA contabilitatii 2016

7/25/2019 LEGEA contabilitatii 2016

http://slidepdf.com/reader/full/legea-contabilitatii-2016 17/19

- cele pre$ă:ute la pct. 2 lit. e) a#t%el cele re%eritoare la ntocmire 0i #emnare cu amendă de la2.!!! lei la .!!! lei? cea re%eritoare la depunerea n termenul le+al cu amendă de la !! lei la1.!!! lei dacă perioada de ntr:iere e#te cuprin#ă ntre 1 0i 1( :ile lucrătoare cu amendă de la1.!!! lei la .!!! lei dacă perioada de ntr:iere e#te cuprin#ă ntre 1" 0i ! de :ile lucrătoare 0icu amendă de la 1.(!! lei la 4.(!! lei dacă perioada de ntr:iere depă0e0te ! de :ile lucrătoare.

la data 22-apr-2!11 Art. 42 alin. 1) din capitolul C/ modi%icat de Art. / punctul 4. din&rdonanta ur+enta '2!11 )la data 22-apr-2!11 Art. 42 alin. 2) din capitolul C/ abro+at de Art. / punctul (. din

&rdonanta ur+enta '2!11 ))Gu$ernul la propunerea ini#terului Economiei 0i @inanţelor poate modi%ica ni$elulamen:ilor pre$ă:ute la alin. 1) n %uncţie de rata in%laţiei.4)5on#tatarea contra$enţiilor 0i aplicarea amen:ilor #e %ac de per#oanele cu atribuţii de in#pecţie%i#cală 0i control %inanciar precum 0i de per#onalul altor direcţii din cadrul ini#terului@inanţelor 3ublice #tabilit prin ordin al mini#trului %inanţelor publice.

la data 22-apr-2!11 Art. 42 alin. 4) din capitolul C/ modi%icat de Art. / punctul 4. din&rdonanta ur+enta '2!11 )

()5on#tatarea contra$enţiilor 0i aplicarea amen:ilor n ca:ul a#ociaţiilor de proprietari #e %ac de per#oanele cu atribuţii de control din cadrul con#iliilor locale ale municipiilor ora0elorcomunelor 0i ale #ectoarelor municipiului ucure0ti 0i de alte per#oane anume mputernicite decon#iliile <udeţene re#pecti$ de 5on#iliul General al unicipiului ucure0ti.")Amen:ile contra$enţionale pre$ă:ute la alin. 1) 0i 2) #e #uportă de per#oanele $ino$ate.)5ontra$enţiilor pre$ă:ute la art. 41 le #unt aplicabile di#po:iţiile &rdonanţei Gu$ernului nr.2'2!!1 pri$ind re+imul <uridic al contra$enţiilor aprobată cu modi%icări 0i completări prin Le+eanr. 18!'2!!2 cu modi%icările 0i completările ulterioare.8)=n #ituaţia n care n termen de :ile lucrătoare de la aplicarea amen:ii pre$ă:ute de le+e nu#e depun #ituaţiile %inanciare pre$ă:ute la art. " alin. )-1!) ini#terul @inanţelor 3ublice $alua următoarele mă#uri

a)blocarea de#c>iderilor de credite bu+etare pentru ordonatorii principali de credite ai bu+etuluide #tat bu+etului a#i+urărilor #ociale de #tat bu+etului a#i+urărilor pentru 0oma< bu+etului@ondului naţional unic de a#i+urări de #ănătate 0i ai bu+etelor locale? b)blocarea conturilor de di#ponibilităţi de#c>i#e la unităţile 6re:oreriei ;tatului pe numeleautorităţilor 0i in#tituţiilor publice %inanţate inte+ral #au parţial din $enituri proprii.

la data 22-apr-2!11 Art. 42 alin. 8) din capitolul C/ modi%icat de Art. / punctul 4. din&rdonanta ur+enta '2!11 )9);e eceptea:ă de la pre$ederile alin. 8) următoarele operaţiunia)plăţile din %onduri eterne nerambur#abile #au %inanţări primite de la in#tituţii ori or+ani:aţiiinternaţionale pentru derularea unor pro+rame 0i proiecte precum 0i %ondurile de co%inanţare 0i pre%inanţare a%erente? b)plata drepturilor #alariate 0i a contribuţiilor a%erente precum 0i a drepturilor de a#i+urări 0ia#i#tenţă #ocială?c)rambur#ările de credite interne 0i eterne comi#ioanele 0i alte co#turi a%erente?d)contribuţii 0i coti:aţii către or+ani:aţii internaţionale?e)plăţile din @ondul de re:er$ă bu+etară la di#po:iţia Gu$ernului 0i din @ondul de inter$enţie ladi#po:iţia Gu$ernului potri$it le+ii.

la data 22-dec-2!!8 Art. 4 din capitolul C/ a #e $edea recur# in intere#ul le+ii eci:ia4'2!!8 )

Page 18: LEGEA contabilitatii 2016

7/25/2019 LEGEA contabilitatii 2016

http://slidepdf.com/reader/full/legea-contabilitatii-2016 18/19

la data !1-%eb-2!14 Art. 4 din capitolul C/ abro+at de Art. 41 din titlul // din Le+ea18'2!12 )5A3/6&L7L C// i#po:iţii tran:itorii 0i %inale

Art. 44ini#terul Economiei 0i @inanţelor 0i in#tituţiile pre$ă:ute la art. 4 alin. ) din pre:enta le+e $or

elabora 0i $or actuali:a permanent re+lementările contabile aplicabile per#oanelor pre$ă:ute laart. 1.Art. 4(

ini#terul Economiei 0i @inanţelor eercită controlul a#upra modului n care #e aplică pre$ederile pre:entei le+i.

Art. 4"3re:enta le+e intră n $i+oare la data de 1 ianuarie 1992*).

Art. 43re$ederile pre:entei le+i #e aplică 0i #ubunităţilor %ără per#onalitate <uridică cu #ediul n#trăinătate ce aparţin per#oanelor pre$ă:ute la art. 1 cu #ediul #au domiciliul n Romnia ct 0i#ubunităţilor cu #ediul n Romnia ce aparţin unor per#oane <uridice ori %i:ice cu #ediul #au

domiciliul n #trăinătate.la data !1-ian-2!1( Art. 48 din capitolul C// abro+at de Art. / punctul 19. din &rdonantaur+enta 9'2!14 )

Art. 493e data intrării n $i+oare a pre:entei le+i #e abro+ă- ecretul nr. ('19(" pri$ind recon#tituirea actelor documentelor 0i e$idenţelor cu conţinut%inanciar pierdute #u#tra#e #au di#tru#e publicat n uletinul &%icial nr. 22 din 4 au+u#t 19("?- Dotărrea nr. 1.88( din 28 decembrie 19! cu pri$ire la or+ani:area 0i conducerea contabilităţiiatribuţiile 0i ră#punderile conducătorului compartimentului %inanciar-contabil publicată nuletinul &%icial nr. 1(" din 29 decembrie 19!?- Dotărrea nr. 1.('19 pri$ind %ormularele cu re+im #pecial publicată n uletinul &%icial nr.

189 din 2 decembrie 19?- Dotărrea nr. 1.11"'19( pri$ind mbunătăţirea anali:ei pe ba:ă de bilanţ cre0tereaoperati$ităţii 0i calităţii in%ormaţiilor cu pri$ire la re:ultatele economico-%inanciare ale unităţilor#ociali#te de #tat publicată n uletinul &%icial nr. 12 din ( decembrie 19(?- Dotărrea Gu$ernului nr. 2(2'199" pri$ind re+imul di%erenţelor de cur# $alutar a%erentecapitalului #ocial n de$i:e 0i alte operaţiuni aplicabile ncepnd cu bilanţul contabil cu termen dedepunere pnă la 1( aprilie 199" publicată n onitorul &%icial al Romniei 3artea / nr. ( din11 aprilie 199" cu modi%icările ulterioare?- Dotărrea Gu$ernului nr. 48'199" pri$ind pre#tarea #er$iciilor n domeniul contabilităţii$eri%icarea 0i certi%icarea bilanţului contabil n ba:a pre$ederilor Le+ii contabilităţii nr. 82'1991 publicată n onitorul &%icial al Romniei 3artea / nr. 1 din 2 iulie 199" cu modi%icările

ulterioare?- Dotărrea Gu$ernului nr. 22'1998 pri$ind unele mă#uri pentru re%lectarea n contabilitateaa+enţilor economici a unor operaţiuni economico-%inanciare publicată n onitorul &%icial alRomniei 3artea / nr. 4 din 29 ianuarie 1998?- orice alte di#po:iţii contrare pre$ederilor pre:entei le+i.-****- ,&6F

Page 19: LEGEA contabilitatii 2016

7/25/2019 LEGEA contabilitatii 2016

http://slidepdf.com/reader/full/legea-contabilitatii-2016 19/19

Reproducem mai <o# pre$ederile art. // 0i /// din Le+ea nr. 2(9'2!!  pentru modi%icarea 0icompletarea Le+ii contabilităţii nr. 82'1991 care nu #unt ncorporate n %orma republicată a Le+iicontabilităţii nr. 82'1991 0i care #e aplică n continuare ca di#po:iţii proprii ale Le+ii nr.2(9'2!!- Art. //

1)Aplicarea pre$ederilor art. 2 alin. 2) lit. d) 0i ale art. 2 alin. ) din Le+ea contabilităţii nr.82'1991 republicată cu modi%icările 0i completările adu#e prin pre:enta le+e #e #u#pendă pnăla data de 1 ianuarie 2!!9.2);ocietăţile comerciale $or depune un eemplar al #ituaţiilor %inanciare a%erente eerciţiilor%inanciare ale anilor 2!! 0i 2!!8 la unităţile teritoriale ale ini#terului Economiei 0i @inanţelorn termen de 1(! de :ile de la nc>eierea eerciţiilor %inanciare re#pecti$e. ;ocietăţile comercialecare de la con#tituire nu au de#%ă0urat acti$itate precum 0i cele a%late n lic>idare potri$it le+ii$or depune o declaraţie n ace#t #en# n termen de "! de :ile de la nc>eierea eerciţiului%inanciar.- Art. ///La data intrării n $i+oare a pre:entei le+i #e abro+ă

a)alin. 1) al art. 2 0i anea nr. din ,ormele de aplicare a Le+ii nr. 142'1998 pri$ind acordareatic>etelor de ma#ă aprobate prin Dotărrea Gu$ernului nr. ('1999 publicată n onitorul &%icialal Romniei 3artea / nr. 2" din 2( ianuarie 1999? b)lit. 0i E din anea nr. la ,ormele metodolo+ice pri$ind nre+i#trarea n contabilitate a bunurilor care alcătuie#c domeniul publicai #tatului 0i al unităţilor admini#trati$ - teritorialeaprobate prin Dotărrea Gu$ernului nr. 1.!1'1999 publicată n onitorul &%icial al Romniei3artea / nr. "2! din 1 decembrie 1999. HHHH *)A #e $edea 0i datele de intrare n $i+oare a actelor normati$e modi%icatoare.**)irecţia de re+lementări contabile 0i irecţia +enerală de metodolo+ie contabilă in#tituţii publice #unt pre$ă:ute n #tructura or+ani:atorică a ini#terului Economiei 0i @inanţelor

con%orm aneei nr. 1 la Dotărrea Gu$ernului nr. 8"'2!! pri$ind or+ani:area 0i %uncţionareaini#terului Economiei 0i @inanţelor cu modi%icările 0i completările ulterioare.3ublicat n onitorul &%icial cu numărul 4(4 din data de 18 iunie 2!!8*) =n tot cuprin#ul Le+ii #inta+mele auditor %inanciar 0i audit %inanciar #e nlocuie#c cu#inta+mele auditor #tatutar 0i audit #tatutar.

la data 22-apr-2!11 Actul modi%icat de Art. // din &rdonanta ur+enta '2!11 )