Ledelse af samarbejdet om læring og trivsel i folkeskolen

Embed Size (px)

Text of Ledelse af samarbejdet om læring og trivsel i folkeskolen

 • lederweb.dk

  mellem lrere og pdagoger og med det omgivende samfund

  Ledelse af samarbejdet om lring og trivsel

 • Ledelse af samarbejdet om lring og trivsel i folkeskolen mellem lrere og pdagoger og med det omgivende samfund

  Vksthus for Ledelse 2015

  Projektledelse

  Helle Steiness Olsen, KL

  Sren Teglskov, Skolelederforeningen

  Mikael Wennerberg Johansen, BUPL

  Redaktion

  Ola Jrgensen, Klartekst

  Forord ................................................................................................................................................................... 3

  Om projektet .................................................................................................................................................... 4

  DeL 1: LeDeLse aF samarbejDet meLLem Lrere Og pDagOger Introduktion: Tvrprofessionelt samarbejde ............................................................................... 5

  Fire ledelsesudfordringer: 1. At skabe en flles forstelse af kerneopgaven ................................................................... 62. At opbygge en ligevrdig samarbejdskultur ......................................................................... 83. At afklare begge professioners bidrag .................................................................................... 104. At sikre mulighed for samarbejde i hverdagen .................................................................... 12

  DeL 2: LeDeLse aF samarbejDet Om Den bne skOLe Introduktion: Den bne skole ................................................................................................................. 14

  Fire ledelsesudfordringer: 1. At faststte og forflge klare ml .............................................................................................. 162. At identificere relevante samarbejder ..................................................................................... 183. At engagere medarbejderne i eksterne samarbejder .................................................. 204. At koordinere arbejdet p tvrs af skoler ........................................................................... 2 2

  kre skoleforvaltning .......................................................................................................................... 24

  Ls mere .......................................................................................................................................................... 26

  Indhold

  Grafisk design

  Karen Krarup

  Tryk

  PRinfoTrekroner

  ISBN

  978-87-93365-11-7

  978-87-93365-12-4-pdf

  2

 • Folkeskolen lser en af velfrdssamfundets vigtigste opgaver: at understtte og ge alle brns lring, trivsel og dannelse. Med fol-keskolereformen bliver der sat fokus p, hvordan denne opgave kan lses endnu bedre, blandt andet via et strkere tvrgende samarbejde.

  Det styrkede samarbejde omfatter: lrernes samarbejde med pdagogerne, der nu fr en mere

  aktiv rolle i undervisningen. den bne skole, dvs. relationer til lokalsamfundets kultur-,

  fritids- og foreningsliv samt andre uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

  Ledelserne i folkeskolen fr en helt central rolle i begge typer af samarbejde. De skal stte samarbejdet p dagsordenen, koor-dinere med eksterne aktrer, skabe gode rammer og motivere alle parter til at engagere sig i det flles forml: at styrke barnets lring.

  Forord

  Det er baggrunden for dette hfte, der stiller skarpt p ledel-sesopgaven i forhold til henholdsvis det tvrprofessionelle sam-arbejde mellem lrere og pdagoger og den bne skole med fokus p, hvilke ledelseshandlinger der kan hjlpe de to typer af samarbejde godt videre.

  Hftet henvender sig isr til skoleledelsen, det vil sige den an-svarlige skoleleder og de andre medlemmer af skolens tvrfag-lige ledelsesteam. Men de kommunale skoleforvaltninger br ogs lse med og f et fingerpeg om, hvor der er brug for at un-dersttte den lokale ledelse i samarbejdet om lring. Mange af hftets problemstillinger vil desuden vre relevante i andre dele af den offentlige sektor, hvor tvrprofessionelt og/eller eksternt samarbejde er p dagsordenen.

  Vksthus for Ledelse

  Solvejg Schultz-Jakobsen, KLFormand

  Bodil Otto, ForhandlingsfllesskabetNstformand

  3

 • Om projektet

  Hftet bygger frst og fremmest p 15 gruppeinterview med skoleledelser og -forvaltninger i hele landet.

  Deres erfaringer er suppleret med eksisterende viden om ledel-sesudfordringer p skoleomrdet samt bidrag fra et advisory board af indsigtsfulde personer p feltet.

  Hftet er opdelt i to dele. Frste del handler om ledelse af det tvrprofesionelle samarbejde mellem lrere og pdagoger. Anden del om ledelse af samarbejdet om den bne skole.

  I hver del sammenfatter projektledelsen kort fire vigtige ledel-sesudfordringer p baggrund af interview, diskussionerne i projektets advisory board samt tidligere undersgelser og publi-kationer p omrdet. Undervejs i teksten er en rkke af de gode rd til ledelsen markeret med pile.

  Formlet med hftet er at klde skoleledelserne bedre p til de-res indbyrdes dialog om, hvordan de bedst kan understtte me-ningsfulde og succesfulde samarbejder. Derfor afrundes hvert af hftets otte udfordringer med en rkke bne sprgsml til fl-les refleksion og dialog i skolens ledelsesteam.

  Projektledelsen vil gerne takke de mange skolefolk, der villigt har delt ud af deres erfaringer med og syn p godt samarbejde. Alle citater i hftet stammer fra disse interview, men gengives i ano-nymiseret form.

  PROJeKTeTS ADVISORy BOARD

  Justine Grnbk Pors, lektor, CBS

  Dan Taxbl, Center for Socialt Ansvar

  Ren G. Nielsen, chef for Lring, Hedensted Kommune, formand for Brne- og Kulturchefforeningen

  eva Hofmann-Bang, rektor, CPH WeST

  Tue Sanderhage, direktr, Vestegnen HF & VUC

  Klaus Majgaard, konsulent

  elsebeth Vesterheden, ledende oversygeplejerske, Region Midtjylland.

  Mderne i advisory boardet blev faciliteret af konsulent Peder Kjgx, Attractor.

  4

 • DeL 1: LeDeLse aF samarbejDet

  Folkeskolereformen giver pdagogerne en ny og mere fremtr-dende rolle i skolen. et strkt samarbejde mellem pdagoger og lrere ses som forudstningen for at n reformens ml om, at alle brn og unge uanset social baggrund skal blive s dygtige som muligt og trives godt i skolen.

  Det fremgr af folkeskoleloven, at lrere og pdagoger p hvert klassetrin og i hvert fag samarbejder lbende med den enkelte elev om at fastlgge de ml, der sges opfyldt. Men folkeskole-refomen definerer ikke entydigt pdagogens rolle i skolen. Den er det op til den enkelte kommune, den enkelte skole og det en-kelte team at folde ud.

  Det er i hj grad en ledelsesopgave at f samarbejdet om brne-nes lring og trivsel til at lykkes mellem to medarbejdergrupper med forskellige faglige tilgange og kulturer. Opgaven er ikke ny, men udfordringen er strre, fordi de to grupper efter reformen skal spille endnu tttere og mere ligevrdigt sammen p en fl-les bane: elevernes lring og trivsel.

  Tanken er, at pdagogerne i hjere grad skal vre opmrksom-me p lring, lringsml, undervisning og didaktik, men samtidig bidrage med deres fagligheds strke fokus p blandt andet triv-sel og brnenes personlige og sociale udvikling. De skal kort sagt udvikle deres profil fra at vre fx SFO-pdagoger til i hjere grad af blive pdagoger i skolen.

  erfaringer med styrket tvrprofessionelt samarbejde

  Det er ikke kun p papiret, at pdagogerne har fet en mere fremtrdende plads i undervisningen. I en BUPL-undersgelse svarer fire ud af fem af de adspurgte SFO- og fritidspdagoger, at de har fet flere timer i brnenes undervisning som flge af fol-keskolereformen. I gennemsnit deltager pdagogerne i under-visningen knap 20 timer om ugen. en tredjedel af pdagogerne angiver, at de ikke er med til at planlgge og evaluere undervis-ningen.

  en KL-undersgelse viser, at pdagogernes rolle i skolen er et af de omrder, hvor mange kommuner gerne vil ndre praksis fremover. en af udfordringerne er at tydeliggre pdagogernes kompetencer og arbejde i skolen og at udvikle samarbejdet mel-lem pdagoger og lrere, s de to faggrupper reelt supplerer og understtter hinanden p mder, der frer til get lring og triv-sel hos brn og unge. Undersgelsen viser ogs, at mange kom-muner betragter kompetenceudvikling af pdagogerne i forhold til det tvrprofessionelle samarbejde som en vigtig forudst-ning for at indfri folkeskolereformens ml.

  Introduktion: Tvrprofessionelt samarbejde

  5

 • 1. at skabe en flles forstelse af kerneopgaven

  FIre LeDeLsesuDFOrDrInger

  Dels er der masser af muligheder og behov for, at man som ledel-se konkretiserer, hvilke forventninger man har til samarbejdets resultater. Hvordan balancerer man mlene om lring, trivsel og at bryde den sociale arv i forhold til hinanden? Hvordan tol-ker man forholdet mellem lring og dannelse? P hvilke omrder skal samarbejdet i srlig grad prioriteres?

  Dels kan der vre flere forskellige fortolkninger af, hvad en ml-stning om fx get lring egentlig betyder for det tvrprofes-sionelle samarbejde. Det kan ledelse, skolebestyrelse, lrere, pdagoger, forldre og elever have hver deres bud p.

  t eksempel p, at der er behov for en flles forstelse af kerne-opgaven og lrernes og pdagogernes bidrag hertil, er, at p-dagogerne p mange skoler primrt er involveret i undervisnin-gen i indskolingen. Frre skoler udnytter endnu mulighederne for at lade pdagogerne spille en mere aktiv rolle i den understt-tende undervisning p mellemtrinet og i udskolingen. Det bety-der, at den brobygning mellem skole og fritid, der ofte foregr via SFO og fritidshjem, mange steder stort set ophrer, nr eleverne nr mellemtrinet. I udskolingen v