of 19 /19
Schimbarile si Schimbarile si implicatiile noii implicatiile noii reglementari asupra reglementari asupra organizarii arbitrajului organizarii arbitrajului intern si international. intern si international. Avantaje si dezavantaje Avantaje si dezavantaje ale arbitrajului ale arbitrajului Lect. univ. Dr. Cristina Florescu Lect. univ. Dr. Cristina Florescu

Lect. univ. Dr. Cristina Florescu

  • Upload
    layne

  • View
    62

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Schimbarile si implicatiile noii reglementari asupra organizarii arbitrajului intern si international. Avantaje si dezavantaje ale arbitrajului. Lect. univ. Dr. Cristina Florescu. Preambul. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Lect. univ. Dr. Cristina Florescu

Page 1: Lect. univ. Dr. Cristina Florescu

Schimbarile si implicatiile noii Schimbarile si implicatiile noii reglementari asupra organizarii reglementari asupra organizarii

arbitrajului intern si international. arbitrajului intern si international. Avantaje si dezavantaje ale Avantaje si dezavantaje ale

arbitrajuluiarbitrajului

Lect. univ. Dr. Cristina FlorescuLect. univ. Dr. Cristina Florescu

Page 2: Lect. univ. Dr. Cristina Florescu

PreambulPreambul

Şi sistemul judiciar din România este supus de câţiva Şi sistemul judiciar din România este supus de câţiva ani unui proces reformator şi de modernizare, mai ani unui proces reformator şi de modernizare, mai ales în vederea armonizării continue a legislaţiei ales în vederea armonizării continue a legislaţiei din ţara noastră cu cea comunitară, în contextul din ţara noastră cu cea comunitară, în contextul post-aderării României la Uniunea Europeană. post-aderării României la Uniunea Europeană. Promovarea alternativelor de soluţionare pe cale Promovarea alternativelor de soluţionare pe cale amiabilă sau fără implicarea instanţelor amiabilă sau fără implicarea instanţelor judecătoreşti a diferendelor, ca şi asigurarea unui judecătoreşti a diferendelor, ca şi asigurarea unui cadru corespunzător dezvoltării şi perfecţionării cadru corespunzător dezvoltării şi perfecţionării acestor metode în fiecare dintre statele Uniunii acestor metode în fiecare dintre statele Uniunii Europene, cât şi a celor aspirante, a devenit, în Europene, cât şi a celor aspirante, a devenit, în ultimii ani, o politică prioritară a instituţiilor Uniunii ultimii ani, o politică prioritară a instituţiilor Uniunii Europene.Europene.

Page 3: Lect. univ. Dr. Cristina Florescu

Obiectivele principale ale noilor Obiectivele principale ale noilor reglementărireglementări

OObiectul central al reformelor legislative şi instituţionale biectul central al reformelor legislative şi instituţionale în România, ca şi în celelalte state europene, îl în România, ca şi în celelalte state europene, îl constituie atât modernizarea sistemului judiciar, cât constituie atât modernizarea sistemului judiciar, cât şi constituirea unor organisme alternative şi constituirea unor organisme alternative extrajudiciare care să preia spre soluţionare unele extrajudiciare care să preia spre soluţionare unele diferende.diferende.

În prezent, noul Cod de procedură civilă are în vedere În prezent, noul Cod de procedură civilă are în vedere ca modificările în materia arbitrajului să transforme ca modificările în materia arbitrajului să transforme această procedură de soluţionare a litigiilor în una această procedură de soluţionare a litigiilor în una atractivă, suplă şi modernă, care, prin flexibilitate şi atractivă, suplă şi modernă, care, prin flexibilitate şi celeritate, să aibă efecte benefice şi în sensul celeritate, să aibă efecte benefice şi în sensul reducerii volumului de activitate al instanţelor reducerii volumului de activitate al instanţelor judecătoreşti. judecătoreşti.

Page 4: Lect. univ. Dr. Cristina Florescu

TitulaturaTitulatura Cărții a IV-aCărții a IV-a

Încercând să descifrăm situația actuală, primul lucru Încercând să descifrăm situația actuală, primul lucru care se observă este că care se observă este că titulaturatitulatura Cărții a IV-a, Cărții a IV-a, dedicată arbitrajului, a rămas neschimbată și dedicată arbitrajului, a rămas neschimbată și reprezintă dreptul comun pentru arbitraj la modul reprezintă dreptul comun pentru arbitraj la modul general, indiferent că ne referim la cel intern sau general, indiferent că ne referim la cel intern sau internațional, instituțional sau ad-hoc, în drept sau în internațional, instituțional sau ad-hoc, în drept sau în echitate. echitate.

Ne punem problema dacă se mai face diferențierea Ne punem problema dacă se mai face diferențierea dintre arbitraj dintre arbitraj comercialcomercial și cel și cel civilcivil, având în vedere , având în vedere sistemul monist instituit de NCC, dar nu știm dacă sistemul monist instituit de NCC, dar nu știm dacă dispozițiile din NCPC se limitează numai la profesioniști dispozițiile din NCPC se limitează numai la profesioniști sau se poate apela la arbitraj și în materie civilă. sau se poate apela la arbitraj și în materie civilă.

StructuraStructura Cărții a IV-a Cărții a IV-a – 7 Titluri; – 7 Titluri; Noutate: Titlul VII – Abitraj instituNoutate: Titlul VII – Abitraj instituțționalizat, deci ionalizat, deci

reglementare compactreglementare compactăă și și expresexpresăă..

Page 5: Lect. univ. Dr. Cristina Florescu

Arbitraj instituArbitraj instituțțional(izat)ional(izat)

TendinTendințța de institua de instituțționalizare: datoritionalizare: datorităă uuzitării mai limitate a arbitrajului ad-zitării mai limitate a arbitrajului ad-hochoc a a a apărut tendința reglementatoare părut tendința reglementatoare a arbitrajului instituționalizata arbitrajului instituționalizat

Natura vNatura voluntară a arbitrajului privat – oluntară a arbitrajului privat – exprimarea opțiunii părților și pentru exprimarea opțiunii părților și pentru modalitatea de modalitatea de organizareorganizare a a arbitrajului - eficiență, rapiditate, arbitrajului - eficiență, rapiditate, profesionalism, mijloace specificeprofesionalism, mijloace specifice

Page 6: Lect. univ. Dr. Cristina Florescu

Arbitraj instituArbitraj instituțțional(izat)ional(izat)(continuare)(continuare)

Dispoziții exprese, exclusive, Dispoziții exprese, exclusive, compact sistematizatecompact sistematizate

CCompetiție crescândă între instituțiile ompetiție crescândă între instituțiile permanente de arbitraj din toată permanente de arbitraj din toată lumealumea: ICC 2012, SCC 2012, CIETAC : ICC 2012, SCC 2012, CIETAC 2012, PCA 2012, Swiss Rules 2012, 2012, PCA 2012, Swiss Rules 2012, VIAC 2013; CACIR 2013VIAC 2013; CACIR 2013

Reglementare, perspective: art. 616-Reglementare, perspective: art. 616-621621

Page 7: Lect. univ. Dr. Cristina Florescu

Arbitraj - NoArbitraj - Noțțiuneiune

Titlul I - Dispoziții generale: enunță Titlul I - Dispoziții generale: enunță principiile generale ale arbitrajului privat principiile generale ale arbitrajului privat voluntar; înscrieri marginalevoluntar; înscrieri marginale

AccepAccepțțiunile noiunile noțțiunii de arbitraj iunii de arbitraj îîn practicn practicăă Art. 541 – conceptualizareArt. 541 – conceptualizare; defini; definițție legalie legalăă – –

atractivitate, supleatractivitate, suplețțe ?e ? Natura juridicNatura juridică mixtă (eclectică): ă mixtă (eclectică): jurisdicționalăjurisdicțională și și contractualăcontractuală – „ – „reguli reguli derogatorii de la dreptul comunderogatorii de la dreptul comun”” – deci – deci crearea /crearea / interpretarea dinamicinterpretarea dinamicăă

Page 8: Lect. univ. Dr. Cristina Florescu

Arbitraj - NoArbitraj - Noțțiuneiune(continuare)(continuare)

Contractualizare: preeminența Contractualizare: preeminența elementului nejurisdicțional până la elementului nejurisdicțional până la momentul pronunțării hotărârii arbitrale.momentul pronunțării hotărârii arbitrale.

Administrarea (Organizarea): părțile Administrarea (Organizarea): părțile litigante și tribunalul arbitral – reguli de litigante și tribunalul arbitral – reguli de procedură derogatorii. procedură derogatorii.

Sursa și limitele stabilirii acestor reguli: Sursa și limitele stabilirii acestor reguli: ordinea publică și dispozițiile imperative ordinea publică și dispozițiile imperative ale legiiale legii..

Corelare cu art. 616; 617, 619Corelare cu art. 616; 617, 619

Page 9: Lect. univ. Dr. Cristina Florescu

Arbitraj instituArbitraj instituțțional(izat) - Noional(izat) - Noțțiuneiune

Art. 616 – iar conceptualizareArt. 616 – iar conceptualizare Se referă la constituirea, organizarea Se referă la constituirea, organizarea

și funcționarea unei instituții și funcționarea unei instituții permanente de arbitraj. permanente de arbitraj.

Se relevă din nou natura mixtă a Se relevă din nou natura mixtă a arbitrajului. arbitrajului.

Observăm instituție internă sau Observăm instituție internă sau internațională.internațională.

Page 10: Lect. univ. Dr. Cristina Florescu

Arbitraj instituArbitraj instituțțional(izat) - ional(izat) - Condiții Condiții

Autoreglementare (Regulament + Reguli): Autoreglementare (Regulament + Reguli): RRegulamentul de constituire și funcționare (elementul egulamentul de constituire și funcționare (elementul organizatoricorganizatoric) a arbitrajului instituțional să fie emis în ) a arbitrajului instituțional să fie emis în condițiile legii - distincție față de regulile de procedură condițiile legii - distincție față de regulile de procedură arbitrală = instrumentul arbitrală = instrumentul proceduralprocedural de soluționare a de soluționare a litigiului arbitral.litigiului arbitral.

ConstituireaConstituirea și funcționare și funcționareaa ppe lângă o e lângă o organizație internă sau internațională – organizație internă sau internațională – dar dar arbitrajul arbitrajul autonom față de respectiva instituție.autonom față de respectiva instituție.

Convenția arbitrală să conțină o referire Convenția arbitrală să conțină o referire clară, expresă și concludentă la respectiva clară, expresă și concludentă la respectiva instituție de arbitraj.instituție de arbitraj.

Page 11: Lect. univ. Dr. Cristina Florescu

Arbitraj instituArbitraj instituțțional(izat) - Reguliional(izat) - Reguli

Art. 619 coroborat cu art. 617 referitor la Art. 619 coroborat cu art. 617 referitor la alegerea regulilor arbitrale alegerea regulilor arbitrale în cadrul în cadrul arbitrajului instituționalarbitrajului instituțional

Alegerea instituției - Legătură cu clauzele Alegerea instituției - Legătură cu clauzele patologicepatologice

Problemă spinoasă: contrarietatea între Problemă spinoasă: contrarietatea între convenția arbitrală și regulile de convenția arbitrală și regulile de procedură arbitrală (nu regulament cum procedură arbitrală (nu regulament cum greșit face trimitere legea) = preeminența greșit face trimitere legea) = preeminența convenției arbitraleconvenției arbitrale

Page 12: Lect. univ. Dr. Cristina Florescu

Arbitraj instituArbitraj instituțțional(izat) - Reguliional(izat) - Reguli

DAR art. 619: DAR art. 619: RegulaRegula: odată aleasă o anumită : odată aleasă o anumită

instituție automat se aplică regulile sale instituție automat se aplică regulile sale de procedură (Pare neconstituțional dar de procedură (Pare neconstituțional dar acesta este trendul). acesta este trendul).

ExcepțiaExcepția (natura voluntară ar trebui să (natura voluntară ar trebui să aibă prioritate): conducerea instituției aibă prioritate): conducerea instituției poate decide eventuala aplicare a poate decide eventuala aplicare a regulilor convenite de părți, efectiv sau regulilor convenite de părți, efectiv sau prin analogie.prin analogie.

Page 13: Lect. univ. Dr. Cristina Florescu

Arbitraj internaArbitraj internațționalional

= variantă a procesului civil internațional= variantă a procesului civil internațional Art. 1110 – litigiu arbitral – raport de Art. 1110 – litigiu arbitral – raport de

drept privat cu drept privat cu element de extraneitateelement de extraneitate (criteriul conexiunii juridice/economice)(criteriul conexiunii juridice/economice)

Organizare:Organizare: Tribunal arbitral Tribunal arbitral național sau străinnațional sau străin

(competență; sediu(competență; sediu - - locul arbitrajului)locul arbitrajului) Instituție națională sau internaționalăInstituție națională sau internațională

(caracterul organizației pe lângă care (caracterul organizației pe lângă care funcționează - constituire, obiective)funcționează - constituire, obiective)

Page 14: Lect. univ. Dr. Cristina Florescu

ArbitrabilitateArbitrabilitate reprezintreprezintă transpunerea în plan procesual ă transpunerea în plan procesual

a competenței de a competenței de ssoluționare a litigiului oluționare a litigiului prin mecanismele justiției private (arbitprin mecanismele justiției private (arbitrraj)aj)

cerință de fond a obiectului convenției cerință de fond a obiectului convenției arbitralearbitrale

condiției de validitate a convenției condiției de validitate a convenției arbitralearbitrale

condiție de recunoaștere și executare a condiție de recunoaștere și executare a hotărârii arbitralehotărârii arbitrale

Art. 542; art. 1111 - Art. 542; art. 1111 - arbitrabilitate arbitrabilitate obiectivă; subiectivăobiectivă; subiectivă

Page 15: Lect. univ. Dr. Cristina Florescu

AvantajeAvantaje Flexibilitate Flexibilitate (arbitri- desemnare, inlocuire, numire; (arbitri- desemnare, inlocuire, numire;

locul, limba, regulile procedurale; cheltuielile; probele; in locul, limba, regulile procedurale; cheltuielile; probele; in echitate; calitatea echitate; calitatea hotărârilorhotărârilor))

Posibilitatea soluționării în Posibilitatea soluționării în echitate/conform uzanțelor (art. 601; 119)echitate/conform uzanțelor (art. 601; 119)

Caracter voluntar – autonomia de voință a Caracter voluntar – autonomia de voință a părților (art. 541; 543; 544; 576; 1122 părților (art. 541; 543; 544; 576; 1122 etc.)etc.)

Autonomia procedurii (art. 554 Autonomia procedurii (art. 554 (competence-(competence-

competence); competence); 606)606) Confidențialitate (art. 565)Confidențialitate (art. 565)

Page 16: Lect. univ. Dr. Cristina Florescu

AvantajeAvantaje Specializarea și profesionalismul arbitrilor Specializarea și profesionalismul arbitrilor

desemnați (art. 543; 558; 565)desemnați (art. 543; 558; 565) Neutralitate Neutralitate (locul, limba, procedura și regulile (locul, limba, procedura și regulile

aplicabile, naționalitatea arbitrilor, reprezentarea legală aplicabile, naționalitatea arbitrilor, reprezentarea legală etc.)etc.)

Hotărâri definitive și obligatorii (art. 606)Hotărâri definitive și obligatorii (art. 606) Recunoașterea internațională și Recunoașterea internațională și

executarea hotărârilor (art. 1124; 1126)executarea hotărârilor (art. 1124; 1126) Celeritate (art. 567)Celeritate (art. 567) Costuri (art. 595-600; 620)Costuri (art. 595-600; 620)

Page 17: Lect. univ. Dr. Cristina Florescu

DezavantajeDezavantaje Ascultarea martorilor/Ascultarea martorilor/experțilorexperților NNu mijloace de constrângere/sancțiuni u mijloace de constrângere/sancțiuni RRenunțarea la competența statalăenunțarea la competența statală MMotivele de desființare ale hotărârii otivele de desființare ale hotărârii sunt sunt strict strict

limitate și exprese limitate și exprese AArbitri ce își rbitri ce își pot pot încalcîncalcaa atribuțiile/misiunea atribuțiile/misiunea Părți/contracte multiplePărți/contracte multiple - A - Arbitraj multi-partitrbitraj multi-partit RReguli instituționale neprietenoase – eguli instituționale neprietenoase –

judicializare excesivăjudicializare excesivă Costuri ridicate – arbitraje complexeCosturi ridicate – arbitraje complexe

Page 18: Lect. univ. Dr. Cristina Florescu

ConcluziiConcluzii De apreciat - De apreciat - tendințe de modernizare și tendințe de modernizare și

sistematizare mai riguroasesistematizare mai riguroase JJudicializare excesivă prin încercarea de a udicializare excesivă prin încercarea de a

cuprinde situcuprinde situaațiile practice și majoritatea țiile practice și majoritatea reglementărilor privind o metodă voluntară, de reglementărilor privind o metodă voluntară, de justiție privată, care oricum se organizează și justiție privată, care oricum se organizează și adaptează de participanți la circumstanțele adaptează de participanți la circumstanțele respective - de promovat o mentalitate mai respective - de promovat o mentalitate mai liberală pentru o atractivitate mai lărgită a liberală pentru o atractivitate mai lărgită a arbitrajuluiarbitrajului

Eventual o normare autonoEventual o normare autonomă și distinctă de mă și distinctă de NCPCNCPC

Page 19: Lect. univ. Dr. Cristina Florescu

Vă mulțumesc pentru atenție !Vă mulțumesc pentru atenție !

  

Lect. Dr. Lect. Dr. Cristina FlorescuCristina Florescu, avocat, avocat

(([email protected]; 0722 236 ; 0722 236 757)757)