11
LCR Elite1 LCR Elite1 เครองวัด LCR เครองวัด LCR แบบคีบอุปกรณ SMD แบบคีบอุปกรณ SMD LCR Elite1 เครองวัด LCR แบบคีบอุปกรณ SMD ขนาดเล็กกะทัดรัด ใชงานงาย ดวยฟงคชั่น Automatics เพียงคีบจับอุปกรณ SMD ก็รูไดทันที่วาเปนตัวอะไร คาเทาไร ดีหรือเสีย (เมอวัดอุปกรณเดี่ยว) เหมาะสำหรับงานแล็บ R&D, งานตรวจสอบในสายการผลิต, และงานตรวจซอมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส สมัยใหม (แสดงอิมพิแดนซรวมเมอวัดในวงจร) ผลิตภัณฑจากแคนาดา ในราคาไมแพง www.measuretronix.com/lcr-elite1 สนใจติดตอ : คุณวิชิต 08-1832-7016, คุณรัตนมณี 08-9810-3055, คุณจิรายุ 08-3823-7933 รูปทรงปากคีบ (tweezer) ใชงานคลองตัวดวยมือเดียว ใชตรวจซอมแผงวงจรที่ใช อุปกรณ SMD ไดสะดวกกวา ปลายโพรบเคลือบทอง ใชการวัดแบบ 4 สายที่แมนยำ เลือกความถี่ทดสอบได ระบุชนิดอุปกรณที่วัดไดอัตโนมัติ ปทรงปากคบ (tweezer) รูป ชงานคลองตัวดวยมือเดียว ใชง วจซอมแผงวงจรที่ใใชตรว SMD ไดสะดวกกวปากคีบหนีบจับอุปกรณ SMD ไดถึงขนาดเล็กสุด 0201 ใชตรว ปกรากคีบหนีบจับอุปกรณ SMD ดถึงขนาดเล็กสุด 0201 Project Arduino-Based Embedded Data Logger using LabVIEW VFET AMPLIFIER 20W PURE CLASS-A ปจจัยสำคัญในการเลือกใชงานมอสเฟตกำลัง สำหรับ LLC Resonant Converter ทำความรูจักกับ MQTT Cloud และวิธีการ รับ-สง ขอมูลขึ้น Cloud ดวย ESP8266-12 เครือขายไรสาย 2015 กับพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ฉบับทีฉบับที421 421 พฤศจิกายน พฤศจิกายน 2558 2558 ฉบับที421 พฤศจิกายน 2558 ISSN 1906-0475 PSB1000 Series แหลงจายไฟฟา DC โปรแกรมได สำหรับงาน LAB, QC, R&D, ATS GOM-804/805 ดีซีมิลลิโอหมิเตอรความเที่ยงตรงสูง สำหรับระบบงานอัตโนมัติ

LCR Elite1LCR Elite1 LCR Elite1 LCR LCR - Measuretronix … · 2015-11-04 · สำหรับ LLC Resonant Converter

  • Upload
    lehuong

  • View
    230

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: LCR Elite1LCR Elite1 LCR Elite1 LCR LCR - Measuretronix … · 2015-11-04 · สำหรับ LLC Resonant Converter

LCR Elite1LCR Elite1 เครองวด LCR เครองวด LCR แบบคบอปกรณ SMDแบบคบอปกรณ SMDLCR Elite1 เครองวด LCR แบบคบอปกรณ SMD• ขนาดเลกกะทดรด ใชงานงาย• ดวยฟงคชน Automatics เพยงคบจบอปกรณ SMD กรไดทนทวาเปนตวอะไร คาเทาไร ดหรอเสย (เมอวดอปกรณเดยว) • เหมาะสำหรบงานแลบ R&D, • งานตรวจสอบในสายการผลต, • และงานตรวจซอมแผงวงจรอเลกทรอนกส สมยใหม (แสดงอมพแดนซรวมเมอวดในวงจร) • ผลตภณฑจากแคนาดา ในราคาไมแพง

www.measuretronix.com/lcr-elite1

สนใจตดตอ : คณวชต 08-1832-7016, คณรตนมณ 08-9810-3055, คณจราย 08-3823-7933

รปทรงปากคบ (tweezer)ใชงานคลองตวดวยมอเดยว

ใชตรวจซอมแผงวงจรทใชอปกรณ SMD ไดสะดวกกวา

ปลายโพรบเคลอบทอง ใชการวดแบบ 4 สายทแมนยำ

เลอกความถทดสอบได ระบชนดอปกรณทวดไดอตโนมต

รปทรงปากคบ (tweezer)รปชงานคลองตวดวยมอเดยวใชง

วจซอมแผงวงจรทใชใชตรวณ SMD ไดสะดวกกวาณ

ปากคบหนบจบอปกรณ SMDไดถงขนาดเลกสด 0201

ใชตรวอปกรณ

ปากคบหนบจบอปกรณ SMDไดถงขนาดเลกสด 0201

Project

420

420

420

Arduino-Based Embedded Data Logger using LabVIEW

VFET AMPLIFIER 20W PURE CLASS-A

ปจจยสำคญในการเลอกใชงานมอสเฟตกำลง สำหรบ LLC Resonant Converter

ทำความรจกกบ MQTT Cloud และวธการ รบ-สง ขอมลขน Cloud ดวย ESP8266-12

เครอขายไรสาย 2015 กบพฤตกรรมผบรโภคทเปลยนไป

เทคโนโลยทเปลยนแปลงวถชวต

ตลาคม

ตลาคม

ตลาคม

• Arduino-Based Embedded Data Logger using LabVIEW

• VFET AMPLIFIER 20W

PURE CLASS-A • ปจจยสำคญในการเลอกใชงานมอสเฟ

ตกำลง สำหรบ LLC Resonant Converter• การใชงานไฮบรดรเลยสำหรบมอเตอรสตารทเตอรและระบบทำความรอน • ทำความรจกกบ M

QTT Cloud และวธการ รบ-สง ขอมลขน Cloud ดวย ESP8266-12• เครอขายไรสาย 2015 กบพ

ฤตกรรมผบรโภคทเปลยนไป • เทคโนโลยทเปลยนแปลงวถชวต • คอมพ

วเตอรวทศนในชววทยา

ฉบบทฉบบท421421พฤศจกายนพฤศจกายน25582558

ฉบบท421พฤศจกายน2558

ISSN 1906-0475

PSB1000 Seriesแหลงจายไฟฟา DC โปรแกรมได สำหรบงาน LAB, QC, R&D, ATS

GOM-804/805ดซมลลโอหมเตอรความเทยงตรงสง

สำหรบระบบงานอตโนมต

Page 2: LCR Elite1LCR Elite1 LCR Elite1 LCR LCR - Measuretronix … · 2015-11-04 · สำหรับ LLC Resonant Converter

1เซมฯ 421 พฤศจกายน 2558

บรษท เมเชอรโทรนกซ จำกด

LCR Elite1 เครองวด LCR แบบคบอปกรณ SMD

LCR Elite1 เครองวด LCR

บรษท เมเชอรโทรนกซ จำกด

www.measuretronix.com

แบบคบอปกรณ SMD

www.measuretronix.com/lcr-elite1

เครองวด LCR ยคใหม ขนำดเลกจวเทำปำกคบ สะดวกใชงำน ไมตอง

มสำยเกะกะ ใหควำมแมนยำสง เหมำะกบงำนสมตรวจในสำยกำรผลต

งำนซอมแผงวงจร SMD

•จอความคมชดสง(OLED) •AUTOMeasurementMode&TestFrequency •BasicAccuracy0.5%ทRและ1%ทCและL •สามารถคบอปกรณผานTestFixtureแบบtweezerทใชวสดอยางดใช เทคนคการวดแบบ4wire

•สามารถเลอกการวดไดอสระทงชนดอปกรณ,ความถ,วงจรทดสอบแบบ อนกรมหรอขนาน

สนใจตดตอ:คณวชต 08-1832-7016,

คณรตนมณ 08-9810-3055, คณจราย

08-3823-7933GOM-804/805

ดซมลลโอหมเตอรความเทยงตรงสง

สาหรบระบบงานอตโนมต

PSB1000 Series

แหลงจายไฟฟาDCโปรแกรมได

สาหรบงานLAB,QC,R&D,ATS

LCR Meter หรอเครองวดอปกรณพาสซฟ คอ ตว

เหนยวนา(L),ตวเกประจ(C)และความตานทานซงเปนอปกรณ

พนฐานทใชงานในวงจรอเลกทรอนกสทกชนด ตงแตงานกาลง

สงดานเพาเวอรอเลกทรอนกส จนถงงานไมโครอเลกทรอนกส

ทมขนาดเลกและซบซอน ซงปจจบนมการใชอปกรณแบบ

ยดตดผว หรอ SMD (Surface Mount Device) ทมขนาด

ของตวอปกรณเลกลงเรอยๆจนแถบมองดวยตาเปลาไมเหน

421 COVER re3.indd 1 29/10/2558 14:35:20

Page 3: LCR Elite1LCR Elite1 LCR Elite1 LCR LCR - Measuretronix … · 2015-11-04 · สำหรับ LLC Resonant Converter

2 เซมฯ 421 พฤศจกายน 2558

บรษท เมเชอรโทรนกซ จำกด

LCR Elite1 เครองวด LCR แบบคบอปกรณ SMD

ปมเดยวเลอกฟงคชนการวดอตโนมต,

ชนดอปกรณ,ความถ,โหมดวงจร

จอแสดงผลสวางคมชดแสดงคา

อปกรณRs,Rpและพารามเตอร

ครบถวน

ออกแบบเหมาะกบหลกสรระศาสตร

ทางานไดสะดวกดวยมอเดยวปลายโพรบเคลอบทองใชการวดแบบ

4สายทแมนยาคบจบอปกรณขนาด

เลกสดไดอยางมนใจ

ชองชารจไฟUSBมาตรฐาน

แบตเตอรในตวใชงานไดตอ

เนองตลอดวน

ในสายงานผลตในโรงงาน จาเปนตองมการสมตรวจ

สอบอปกรณเหลานนดวยขนาดทเลกมากจนไมสามารถพมพคา

อปกรณลงไปไดและความสะดวกรวดเรวในการทางานเครอง

วดอปกรณทสามารถพกพาและหยบใชไดทนทในทกพนททางาน

ทใหความแมนยาสงทเพยงพอและมนใจไดจงมความจาเปน

ในการตรวจสอบQCและการตรวจซอมเครองมอทม

สามารถคบจบอปกรณในวงจรทมอปกรณขนาดเลกและหนาแนน

ไดอยางแมนยากมความสาคญอยางยง

LCR Elite1 มเตอรวดคำ LCR แบบปำกคบ

สำหรบงำน SMD

แมนยำ ประสทธภำพสง ใชงำนงำย

LCR Elite1 เปนมเตอรวดคา LCR แบบพพกพาท

ออกแบบมาเปนพเศษมขนาดเลกจวพรอมขาวดทเปนปากคบ

ในตวนาหนกเบาทางานดวยแบตเตอรเหมาะสาหรบงานแลบ

R&D,งานตรวจสอบในสายการผลต,และงานตรวจซอมทวไป

คณสมบตเดน

•ปลายโพรบวดเคลอบทองสาหรบวดคาL,C,Rได

อยางเทยงตรง

•ใชงานดวยมอเดยวจบคบอปกรณSMDไดสะดวก

งายดาย

•เลอกชนดการวดอปกรณไดอตโนมตหรอเลอกเองกได

•เลอกความถทใชในการวดไดอตโนมตหรอเลอกเองกได

•เลอกวงจรแบบขนานหรออนกรมอตโนมตหรอเลอก

เองได

•จอแสดงผลOLEDทสวางชดอานคาไดชดเจน

•แบตเตอรชารจไดชนดlithium-ionpolymerในตว

•มชองUSBสาหรบชารจไฟจากคอมพวเตอรหรอ

อะแดปเตอร

421 COVER re3.indd 2 29/10/2558 14:35:26

Page 4: LCR Elite1LCR Elite1 LCR Elite1 LCR LCR - Measuretronix … · 2015-11-04 · สำหรับ LLC Resonant Converter

3เซมฯ 421 พฤศจกายน 2558

บรษท เมเชอรโทรนกซ จำกด

LCR Elite1 เครองวด LCR แบบคบอปกรณ SMD

ออกแบบมำเปนพเศษสำหรบกำรวดอปกรณ SMD

โดยเฉพำะ

LCRElite1เปนดจตอลมเตอรทออกแบบมาสาหรบวด

คาความเหนยวนาไฟฟา,คาความจไฟฟาและคาความตานทาน

ไฟฟา ทมความแมนยาสง เปนเครองมอสาหรบการตรวจวด

อปกรณSMD(SurfaceMountDevices)และงานตรวจซอม

วงจรอเลกทรอนกสทมประสทธภาพและใชงานงาย

ปากคบออกแบบอยางด ปลายวดเคลอบทอง เพอ

การสมผสอปกรณขนาดจวอยางมนใจทขนาดเลกสดถง0201

โพรบวดแบบ4สายหมชลดอยางดเพอการวดคาตาๆไดอยาง

แมนยาและลดโอกาสผดพลาดจากการตงคา

จำแนกชนดอปกรณทวดไดอตโนมต

LCR Elite1 วดคาไดงายดวยฟงคชนการจาแนกชนด

อปกรณไดอตโนมตโดยสามารถระบชนดอปกรณL,C,หรอR

แลวทาการเลอกความถทดสอบทเหมาะสมและโหมดวด(อนกรม

หรอขนาน)หรอผ ใชงานจะเลอกโหมดวดและพารามเตอรตางๆ

เอาเองกได

รายละเอยดการวเคราะหอปกรณจะแสดงบนจอแสดง

ผลชนดOLED โดยแสดงบรรทดหลกเปนชนดและคาอปกรณ

และมบรรทดรองแสดงคา Rs (คาความตานทานเสมอน

แบบอนกรม) หรอ Rp (คาความตานทานเสมอนแบบขนาน)

พารามเตอรทใชทดสอบและแสดงความจแบตเตอรดวย

ใชงำนงำย

LCRElite1มชอรตคตเพอเขาสโหมดเรมตน(default

mode)ไดรวดเรวโดยกดปมคางไว2วนาทไมวาจะกาลงอย

ในโหมดใดอยกตาม ตวเครองมขนาดเลกกะทดรด สามารถใช

งานไดดวยมอเดยวชวยใหการวดคาไดและอานคาทาไดสะดวก

เครองจะปดการทางานเองโดยอตโนมตเมอไมมการใชงานเกน

60วนาทหรอสงปดไดโดยกดปมคางไว5วนาท

แบตเตอรใชงำนไดยำวนำน

LCRElite1ทางานดวยแบตเตอรชนดลเธยม-ไอออน

โพลเมอร ในตวทชารจไฟไดผานชอง USB ของคอมพวเตอร

หรออะแดปเตอรสามารถเกบไฟสแตนดบายไดนานเปนปหรอ

ใชงานตอเนองไดตลอดทงวนอยางสบายเหมาะสาหรบงานแลบ

R&D,งานตรวจสอบในสายการผลต,และงานตรวจซอมทวไป

421 COVER re3.indd 3 29/10/2558 14:35:38

Page 5: LCR Elite1LCR Elite1 LCR Elite1 LCR LCR - Measuretronix … · 2015-11-04 · สำหรับ LLC Resonant Converter

4 เซมฯ 421 พฤศจกายน 2558

บรษท เมเชอรโทรนกซ จำกด

LCR Elite1 เครองวด LCR แบบคบอปกรณ SMD

จบคบอปกรณ SMD ไดขนาดเลกสด 0201

ควำมสำมำรถในกำรวดของ LCR Elit1

Testing Signal

Testfrequency:100Hz,1kHz,10kHz

Testsignallevel:0.45Vrms

Sourceimpedance:100Ω ± 1%Measurement Range

ResistanceR:25mΩto10MΩ InductanceL:100nHto1H

CapacitanceC:0.3pFto500µFBasic Accuracy

ResistanceR:0.5%

InductanceL:1.0%

CapacitanceC:1.0%

ตงคำใชงำนดวยปมเดยว ไดอยำงสะดวก

LCRElite1มปมตงคาใชงานปมเดยวใชการกดซาเพอ

เปลยนฟงคชนโดย

กด 1 ครง เลอกโหมดกำรวด

กด 2 ครง เลอกควำมถทดสอบ

กด 3 ครง เลอกโหมดวงจรอนกรมหรอขนำน

วดอปกรณ LCR ขนำดปกต และ SMD ทกขนำด

ปากคบของLCLElite1มความคลองตวและละเอยด

แมนยาสามารถจบคบอปกรณSMDไดทกขนาดแมแตขนาด

เลกทสด0201ทมขนาดเพยง0.6x0.3มลลเมตร

Table 2-1 Measurement Mode Selection

Legend Function Description

A Automode Automaticallyidentifythe

componenttypeintheprimaary

R Resistancemode Measureresistance

L Indectancemode Measureindectance

C CapacitancemodeMeasureCapacitance

Table 2-3 Testing Frequency Selection

Legend Description

AF AutotestingFrequency

100Hz 100HztestingFrequency

1kHz 1kHztestingFrequency

10kHz 10kHztestingFrequency

Table 2-4 Circuit Mode Selection

Legend Description

AC AutoCircuitMode

ParallelCircuitMode

SeriesCircuitMode

421 COVER re3.indd 4 29/10/2558 14:35:44

Page 6: LCR Elite1LCR Elite1 LCR Elite1 LCR LCR - Measuretronix … · 2015-11-04 · สำหรับ LLC Resonant Converter

5เซมฯ 421 พฤศจกายน 2558

บรษท เมเชอรโทรนกซ จำกด

LCR Elite1 เครองวด LCR แบบคบอปกรณ SMD

วงจรสมมลยของอปกรณทเครองมองเหน

รำยงำนผลกำรวดในหนำจอเดยว

ตวอยางการแสดงผลการวด

Inductive

R3

CP

LS

L

R

CR2R1

R3

RE

CP

L

Capacitive

HQ=D=1

Q=D=1

Resistance

C

-JX

+JX

Q = 1000D = 0.001

D = 1000Q = 0.001

D = 1000Q = 0.001

Q = 1000D = 0.001

จอแสดงผลของ LCR Elite1

สามารถบอกรายละเอยดการการวดและ

คาทวดในจอเดยวประกอบดวยความถ

ททดสอบ,โหมดสญญาณทดสอบ,โหมด

วงจร,ชนดของอปกรณ,คาอปกรณทวด

ได,ความตานทานขนานหรอนกรมและ

ความจแบตเตอรทเหลอ

LCREliteใชการวดอมพแดนซ

ของอปกรณ โดยแสดงคาของอปกรณท

เปนหลกและพฤตกรรมอนๆโดยรวม ซง

แสดงดงวงจรสมมลยของอปกรณ ดง

นน ในการวดอปกรณทยงคงตออยใน

แผงวงจรอเลกทรอนกส คาทแสดงจง

เปนผลรวมของวงจรทงหมดทตออยและ

ตวอปกรณมใชคาลาพงของตวอปกรณ

หนาจอแสดงผลของ LCR Elite1

หลกกำรพนฐำนของ LCR Meter

LCRMeterเปนเครองมอสาหรบวดคาความเหนยวนา

ไฟฟา (Inductance), คาความจไฟฟา (Capacitane) และคา

ความตานทานไฟฟา(Resistance)ของตวอปกรณพาสซฟทใช

ในวงจรอเลกทรอนกซ

มเตอรวดคาLCRมหลากหลายแบบตงแตแบบงายๆ

ทใชการวดคาอมพแดนซแลวแปลงเปนคาความเหนยวนาหรอ

ความจไฟฟาสวนแบบทซบซอนขนจะใชการวดคาความเหนยว

นาหรอคาความจไดโดยตรงและยงสามารถวดคาความตานทาน

อนกรมแฝงและคาQแฟกเตอรของอปกรณเหนยวนาไดทาให

ทราบไดถงสมรรถนะหรอคณภาพโดยรวมของตวอปกรณได

โดยการจายแรงดนไฟฟากระแสสลบใหแกอปกรณท

กาลงทดสอบเครองวดLCRจะทาการวดคาแรงดนและกระแส

ทไหลผาน คาอมพแดนซของวงจรจะคานวณไดจากอตราสวน

ของปรมาณทงสองนน

เครองวด LCRแบบดจตอล ใชหลกการวดอมพแดนซ

ของอปกรณทกาลงทดสอบ โดยการวดแรงดน (V) ตกครอม,

กระแส(I)ทไหลผานและมมเฟสทแตกตางระหวางแรงดนและ

กระแสซงจะไดคาคาพารามเตอรอมพแดนซทงหมดจากคาทง3

แฟกเตอรน

ดงนน เครองวด LCR จงสามารถวดพารามเตอรท

เกยวของของวงจรไดดงตอไปน

Testfrequency

Testfrequencymode

Testmode

Primarydisplay Batteryindicator

Autocircuitmodeselection

Circuitmode

Secondarydisplay

421 COVER re3.indd 5 29/10/2558 14:35:46

Page 7: LCR Elite1LCR Elite1 LCR Elite1 LCR LCR - Measuretronix … · 2015-11-04 · สำหรับ LLC Resonant Converter

6 เซมฯ 421 พฤศจกายน 2558

บรษท เมเชอรโทรนกซ จำกด

LCR Elite1 เครองวด LCR แบบคบอปกรณ SMD

อปกรณ L C R แบบตางๆ

เครองวด L C R แบบมอถอ

เครองวด LCR แบบตงโตะ

• คาความเหนยวนาไฟฟา(inductance)

• คาความจไฟฟา(capacitance)

• คาความตานทานไฟฟา(resistance)

• คาแฟกเตอรความสญเสย(dissipationfactor)

• คาแฟกเตอรคณภาพ(qualityfactor)

• คากระแสไฟฟา(current)

• คาแรงดนไฟฟา(voltage)

• คาความตางเฟสของกระแสและแรงดน(phaseangle

betweenthecurrentandvoltage)

• คาความนาไฟฟา(conductance)

• คาจนตภาพของคาผกผนอมพแดนซ(susceptance)

อมพแดนซคออะไร

อมพแดนซคอการตานทานตอการไหลของกระแสไฟฟา

ในวงจรทงไฟฟากระแสตรงและกระแสสลบซงเปนผลรวมทาง

เวกเตอรของปรมาณสเกลลาร2ตวคอคาความตานทานและ

คารแอกแตนซ โดยคารแอคแตนซนนเปนความตานทานตอ

ไฟฟากระแสสลบทเกดจากคาความเหนยวนาและคาความความจ

ไฟฟาของอปกรณ

ชนดของเครองวด LCR

1. เครองวดแบบมอถอ มขนาดเลก นาหนกเบา ถอ

ไดดวยมอเดยว สะดวกในการพกพา เลอกความถทดสอบได

หลายคา สามารถสงขอมลการวดไปยง

คอมพวเตอรผานพอรตUSBนยมใช ใน

งานภาคสนามมความแมนยา0.2%ถง

0.1% ความถทดสอบมตงแต 100 Hz,

120Hz,1kHz,10kHz,และ100kHz

2. เครองวดแบบตงโตะมขนาด

ทใหญ ทางานโดยโปรแกรมความถได

ความแมนยา0.01%ควบคมการทางาน

ผานคอมพวเตอรได ความถทดสอบสง

กวา100kHz

ศพทบำงคำทควรร

• ควำมถทดสอบ(TestFrequency)เครองวดLCR

ทางานในชวงความถตงแต10Hzถง2MHzอปกรณทถกวด

นนจะถกใชงานทความถของมนเองดงนนเครองวดจงจาเปนตอง

เลอกความถใหเหมาะกบอปกรณทถกวด

• แรงดนทดสอบ (TestVoltage)แรงดนACทใช

ในการทดสอบกเชนกน จาเปนตองเลอกใหเหมาะกบอปกรณท

ถกทดสอบ

•ควำมแมนยำ (Accuracy)

ถาตองการความแมนยาทสง เวลาท

เครองวดใช ในการวดคาจะนานขน และ

ความแมนยาจะลดลงเมอใชเวลาวดทสน

เครองวด LCR โดยทวไปจะมความเรว

การวดใหเลอก 3 ระดบ คอ ชา, ปาน

กลางและเรว ซงเราตองพจารณาเลอก

เอาเองระหวางความเรวกบความแมนยา

ในแตละการวด

421 COVER re3.indd 6 29/10/2558 14:35:51

Page 8: LCR Elite1LCR Elite1 LCR Elite1 LCR LCR - Measuretronix … · 2015-11-04 · สำหรับ LLC Resonant Converter

7เซมฯ 421 พฤศจกายน 2558

บรษท เมเชอรโทรนกซ จำกด

LCR Elite1 เครองวด LCR แบบคบอปกรณ SMD

วงจร Wheatstone Bridge

ทฤษฎพนฐำนทใชในเครองวด LCR

การวดคาLCRทาไดหลายวธทใชกนโดยทวไปคอ

ใชวงจรบรดจ (Bridge Method)

วธนเปนการใชวงจรบรดจทสมดลยหรอวงจรWheat-

stone Bridge ใชกบการวดอปกรณใชงานทความถตากวา

100KHzเมออปกรณทถกทดสอบZDตออยในวงจรบรดจโดยท

รคาอมพแดนซZB,ZCทแนนอนเมอปรบอมพแดนซของZA

จนไมมกระแสไฟฟาไหลผานZD

กจะไดคาของอมพแดนซZDจากสมการ

ZD/ZA=ZC/ZB

หรอZD=(ZC/ZB)ZA

การวดดวยวงจรบรดจงายๆแบบน มใช ในเครองวด

LCRยคแรกๆทตองทาการปรบสมดลยวงจรดวยตวเองททน

สมยขนกจะมวงจรขยายสญญาณและวงจรปรบสมดลยอตโนมต

ใชกำรวดแรงดนและกระแส

(Current-Voltage Technique)

วธนใชกบการวดอปกรณทใช ในงานความถสงใหความ

แมนยาสงมชวงวดทกวางรจกกนในชอRFI-VMeasurement

Methodโดยการวดกระแสและแรงดนและความตางเฟสเพอ

หาคาอมพแดนซของวงจรซงมการจดวงจรได2รปแบบสาหรบ

การวดคาอมพแดนซตาและสาหรบการวดคาอมพแดนซสง

คากระแส, แรงดน และความตางเฟส จะถกนามา

คานวณหาคาอมพแดนซของอปกรณทถกวด โดยจะแสดงคา

ความเหนยวนา,คาความจและคาความตานทานแยกออกมา

พรอมกนในทเดยว

ในเครองวดบางรนอาจมหมอแปลไฟฟาเพอทาการไอโซ

เลตวงจรทวดออกจากกราวดแตจะมผลใหใชงานไดทความถตาลง

วงจรวดคาอมพแดนซตา

วงจรวดคาอมพแดนซสง

เทคนคกำรใชงำนเครองวด LCR

ในการใชเครองวดใหมประสทธภาพมขอแนะนาดงน

•วดคำทควำมถใชงำนโดยเลอกความถทดสอบทใกล

เคยงความถทอปกรณนนใชงานใหมากทสดซงจะชวยลดผลของ

strayeffectsหรอคาทเปลยนแปลงตามความถ

•ปรบควำมแรงสญญำณทดสอบ เชนเดยวกบการ

เลอกความถให ใกลเคยงความถใชงานมากทสดระดบสญญาณ

ทดสอบกเชนกน เนองจากคาของอปกรณอาจเปลยนแปลง

ตามความแรงสญญาณทจาย โดยเฉพาะตวเหนยวนาทมแกน

เชนเฟอรไรตจะมการสญเสยทแกนคาจะแปรตามแอมปลจด

สญญาณ

•ผลจำกควำมยำวของขำอปกรณ ทความถสงกวา

1MHzความยาวของขาอปกรณจะมผลกระทบโดยมคาความ

เหนยวนาประมาณ10nHตอเซนตเมตร

•คำยประจกอนวดคำ ตวเกบประจบางตวอาจยงม

ประจไฟฟาคางอยจงควรทาการคายประจตวเกบประจกอนการ

วดคาทกครง

421 COVER re3.indd 7 29/10/2558 14:35:55

Page 9: LCR Elite1LCR Elite1 LCR Elite1 LCR LCR - Measuretronix … · 2015-11-04 · สำหรับ LLC Resonant Converter

8 เซมฯ 421 พฤศจกายน 2558

บรษท เมเชอรโทรนกซ จำกด

LCR Elite1 เครองวด LCR แบบคบอปกรณ SMD

เครองมอวดและทดสอบอนๆ

นอกจากเครองวดLCRElite1ทเปนแบบปากคบSMDแลวยง

มเครองมอวดสาหรบงานทดสอบในสายการผลต, งานวจยและ

พฒนา,งานQC,ตลอดจนงานตรวจซอมรนอนๆทนาสนใจคอ

เครองวดความตาทานตาแบบตงโตะและแหลงจายไฟโปรแกรม

ไดจากGWInstek

GW Instek GOM-804/805

ดซมลลโอหมเตอรควำมเทยงตรงสง สำหรบ

ระบบงำนอตโนมต

รนใหมGWInstekGOM-804/805มลลโอหมมเตอร

กระแสตรง จอ TFT 3.5 นว ทมความละเอยดการวดสงถง

50,000จานวนนบอตราสมสง60ครงตอวนาทความเทยงตรง

สง0.05%ใชหลกการวดแบบ4สายวดอณหภมและชดเชยคา

วดจากอณหภมไดซงจาเปนสาหรบการวดคาความตานทานตาๆ

คณสมบต

•ความละเอยดการวด50,000จานวนนบ

• จอแสดงผล LCD ชนด TFT ขนาด 3.5 นว (ความ

ละเอยด320x240)

•ความแมนยาสง0.05%

•กระแสทดสอบ1Aความละเอยด1μΩ •วดไดรวดเรว60ครงตอวนาท

•ใชวธวดคาความตานทานแบบ4สาย

•มฟงคชนชดเชยความคลาดเคลอนจากอณหภม

•หนวงเวลาวดคาได

•บนทกการตงคาการวดได20ชด

•ทดสอบแบบDrycircuit(เฉพาะรนGOM-805)

• Drive mode เลอกการจายเอาตพตเพอวดคา DC+/

DC-,Pulsed,PWM,Zero(เฉพาะรนGOM-805)

• มอนเตอรเฟส USB, RS-232C, Handler/Scan/

EXTI/O,และGPIB

ใชทดแทนรนเดมไดทนท แตดกวำ

GWInstekGOM-804/805ใชทดแทนรนGWInstek

GOM-802 ได โดยมฟงคชนการใชงานทครอบคลมครบและม

คณสมบตทดขนกวาเดม คาสงควบคมการทางานยงคงเขากน

ไดทกอยาง

วดคำไดรวดเรวกวำโดยไมกระทบควำมละเอยด

GWInstekGOM-804/805เลอกความเรวการวดคา

ได2ระดบคอ60ครงตอวนาทและ10ครงตอวนาทซงยง

คงใหความละเอยดของคาวดทเทากน ตางจากรนเดมทความ

ละเอยดจะลดลงเมอเลอกความเรวการวดคาสง

ทดสอบแบบ Dry circuit test

(เฉพำะรน GOM-805)

Drycircuittestเปนการทดสอบโดยมการจากดระดบ

แรงดนและกระแสเพอไมใหมผลเปลยนแปลงทางกายภาพหรอ

ทางไฟฟาตอหนาสมผสทกาลงวดซงใชงานมากในงานวดความ

ตานทานของหนาสมผสและขวตอตางๆ

421 COVER re3.indd 8 29/10/2558 14:35:56

Page 10: LCR Elite1LCR Elite1 LCR Elite1 LCR LCR - Measuretronix … · 2015-11-04 · สำหรับ LLC Resonant Converter

9เซมฯ 421 พฤศจกายน 2558

บรษท เมเชอรโทรนกซ จำกด

LCR Elite1 เครองวด LCR แบบคบอปกรณ SMD

เลอกกำรขบเอำตพตไดหลำยแบบ (เฉพำะรน GOM-805)

GWInstekGOM-804/805มDrivemodeทเลอกการ

ขบเอาตพตใหเหมาะกบชนดของวสดและไดคาทถกตองแมนยา

ในงานวดความตานทานตาPulsedcurrentเหมาะกบตวนาทใช

โลหะตางชนดรวมกน,PWMเหมาะกบวสดทไวตออณหภม,DC+

และDC-เหมาะสาหรบอปกรณทมคาความเหนยวนาไฟฟา

ชองอนเตอรเฟสสำหรบเชอมตอและควบคมตำม

มำตรฐำนครบถวน

ชองตอแบบD-sub25-pinสาหรบHandler,Scan

orEXTIOใชควบคมการทางานตามคาสงกบอปกรณอตโนมต

ตางๆ, และม RS-232C, USB, และGPIB (มาตรฐานในรน

GOM-805,อปกรณเสรมในรนGOM-804)สาหรบการควบคม

ระยะไกลและการสงขอมลคาวด

GW Instek PSB1000 Series แหลงจำย

ไฟฟำ DC โปรแกรมได สำหรบงำน LAB, QC,

R&D, ATS

GW Instek PSB1000 มสวนตดตอผ ใชทเขาใจงาย

แสดงคาการปรบแตงและคาวดของเอาตพตทหนาจอ LCD ท

สวางชดเจน เลอกฟงคชนทางานดวยเมนทสะดวก ไมสบสน

และปอนคาดวยแปนคยตวเลขพรอมปมหมนตงคารวดเรวขว

ตอเอาตพตดานหนาใหกระแสสงสด 30A เพยงพอเหลอเฟอ

สาหรบงานทดลองในหองLAB,งานQAในโรงงาน,งานR&D

มฟงคชนสาหรบงานทดสอบอตโนมตครบถวน

พนททางานของแรงดนและกระแสในแตละรน

การตอใชงานรวมกนแบบอนกรมและแบบขนานเพอเพมขนาดเอาตพต

Series connection 1 unit 2 unit

PSB-1400L 40 V 80 V

40 A 40 A

PSB-1400M 160 V 320 V

10 A 10 A

PSB-1800L 40 V 80 V

80 A 80 A

PSB-1800M 160 V 320 V

20 A 20 A

Parallel connection 1 unit 2 unit 3 unit 4 unit

PSB-1400L 40 V 40 V 40 V 40 V

40 A 80 A 120 V 160 V

PSB-1400M 160 V 160 V 160 V 160 V

10 A 20 A 30 A 40 V

PSB-1800L 40 V 40 V 40 V 40 V

80 A 160 A 240 V 320 V

PSB-1800M 160 V 160 V 160 V 160 V

20 A 40 A 60 A 80 A

GW Instek PSB1000 เปน

เครองจายไฟฟากระแสตรงแบบตงโตะ

เอาตพตแชนเนลเดยว มช วงสงสด

ของแรงดนและกระแสเอาตพตใหเลอก

หลายขนาดโดยมขนาดกาลง400วตต

ประกอบดวยรนPSB-1400L(40V/40A),

PSB-1400M (160V/10A) และขนาด

กาลง800วตตประกอบดวยรนPSB-

1800L (40V/80A), PSB-1800M

(160V/20A)สามารถเพมแรงดนเอาตพต

ไดสงสด320Vโดยตอรน160Vอนกรม

กนหรอเพมกระแสสงสด320Aเมอใช

รน80Aตอขนานกน

Model name Output Voltage Output Current Output Power

PSB-1400L 40 40 400

PSB-1400M 160 10 400

PSB-1800L 40 80 800

PSB-1800M 160 20 800

ขนาดเอาตพตของรนตางๆ

421 COVER re3.indd 9 29/10/2558 14:35:58

Page 11: LCR Elite1LCR Elite1 LCR Elite1 LCR LCR - Measuretronix … · 2015-11-04 · สำหรับ LLC Resonant Converter

10 เซมฯ 421 พฤศจกายน 2558

บรษท เมเชอรโทรนกซ จำกด

LCR Elite1 เครองวด LCR แบบคบอปกรณ SMD

ฟงคชนและโหมดใชงำนทนำสนใจ

•BleederFunction-ชวยคายประจทเอาตพตคาปา-

ซเตอรเมอไมมโหลดปองกนแรงดนตกคาง

•I/V Control Function - กาหนดความเรวการเพม

(rise)หรอลด(fall)ของแรงดนและกระแสปองกนแรงดนหรอ

กระแสกระชากไปยงโหลด

•OCPProtectionFunction-ตงคาหนวงเวลาการ

ทางานของวงจรปองกนกระแสเกน

•CCPriorityOutputMode–โหมดปองกนโหลดท

เปนไดโอดหรอLEDจากกระแสinrush

•SequenceFunction(SEQ)-กาหนดคาเอาตพตจาก

ไฟล Excel แลวอพโหลดเขาเครองเพอทาตามขนตอนทดสอบ

อตโนมต

•PowerOnConfiguration-ตงคาใหทางานตามSEQ

เมอเปดเครอง

•VoltageTrigger -ตงคาการทรกดวยสญญาณจาก

ภายนอก ทขอบสญญาณพลสขาขนและขาลง สาหรบระบบ

ทดสอบอตโนมตในสายการผลต(ATS)

•OutputDelayFunction–ตงลาดบการจายเอาตพต

เมอตอใชงานรวมกนหลายเครอง

เรายงมเครองมอรนอนๆ อกมากมาย สนใจสอบถามรายละเอยดเพมเตม

ตดตอ คณวชต 08-1832-7016,

คณรตนมณ 08-9810-3055, คณจราย 08-3823-7933

บรษท เมเชอรโทรนกซ จำกด

2425/2ถนนลาดพราวระหวางซอย67/2-69แขวงสะพานสองเขตวงทองหลางกรงเทพฯ10310

โทร.0-2514-1000;0-2514-1234แฟกซ0-2514-0001;0-2514-0003

Internet:http://www.measuretronix.comE-Mail:[email protected]

Currentmode

I/Vmodesettings

Selectedsettings

OCPtripped

OCP

level

Current

Time

Time

Time

Outputturnedoff

Outputenabled

Vout

Vtrig

Vt2:trailingedge

threshold

Vt2:leadingedge

threshold

Outputdisabled

OffDelaystime

OffDelaystime

Outputturnedon

Output

Output

OCPactivated

OCPdelaytime

Slewratesettin

gs

Min/Maxslewrate

421 COVER re3.indd 10 29/10/2558 14:36:05