LBM 2 SGD 7

 • View
  225

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of LBM 2 SGD 7

 • 8/16/2019 LBM 2 SGD 7

  1/18

  LBM 2 SGD 7

   STEP 1:

  1. Conjuctival injection: pelebaran a.konjuntiva po!terior karena "ekanik#

  in$ek!i %an aleri. &njek!i konjuntiva na"a lain 'iperre"ia konjuuntiva bulbi#"era' teran  konjuntiviti! bakteri# puti' !u!u konjuntiviti! alerika.

  2. C'e"o!i!: E%e"a konjuntiva ole' karena tran!u%a!i cairan pe"bulu' %ara'

  kapiler konjuntiva. E%e"a karena per"eabilita!n(a per"eable) ek!u%at.

   Tran!u%at "e"bantu !ekre!i air "ata.

  *. Copiu! purulent: Purulen (an berlebi'an karena a%an(a antien %an !el i"un

  (an "e"erani !e'ina !el ra%an pin%a' %ari !el !tro"a "enuju !elepitel

  ke"u%ian berabun %enan !eloblet  ek!u%at berlebi'an  perlenketan

  palpebra.

  +. Papil!: ,ipertro- epitel (an "e"bentuk lipatan# %itena' ter%apat pleu!

  va!kuler# i!in(a !erbukan eo!ono-l# en%otel va!kuler# li"$o!it# "a!to!it.

  STEP 2:

  1. Baai"ana va!kulari!a!i pa%a "ata/ 2. Menapa "ata "era' !ejak * 'ari (an lalu/ *. Menapa pa%a pa!ien %atan %enan kelu'an "eneluarkan (ello0

  %i!c'are/ +. Menapa pa%a pa!ien %ite"ukan c'e"o!i! %an injek!i konjuntiva/ . Menapa %ite"ukan u%e" palbebra %an !pa!"e (an berat/

  . Menapa pa!ien "enelu'kan kelopak "atan(a lenket %an !ulit untuk %ibuka/

  7. Menapa %ite"ukan papil %i !uperior %an in$erior %i konjuntiva tar!al/ 3. Etioloi %ari !kenario/ 4. 5pa !aja pe"erik!aan (an %ilakukan untuk "neakan %iano!i!/ 16.5pa DD %an %iano!i! %ari !kenario/ 11.5pa terapi %ari !kenario/ 12.Baai"ana e%uka!i kepa%a pa!ien %enan ka!u! !eperti %i !kenario/

  STEP *

  1. Baai"ana va!kulari!a!i pa%a "ata/ Pe"bulu' %ara' "ata percabanan %ari a.caroti! interna "encabankan: a. retina centrali! a.!iliari! po!terior %an beberapa a.!iliari! anterior konjuntiva: a.palpebrali! %an a. Siliari! anterior) "encabankan

  a.konjuntiva anterior %an po!terior  "e"bentuk Pali!a%e o$ Bu!acca)

  ana!to"o!i! %ari pe"bulu' %ara' konjuntiva anterior %an po!terior. a.caroti! interna  bola "ata

  a.caroti! interna  a.o$tal"ica) "ata# !iliari!# "u!kuler.

  Bola "ata: a. Centrali! retina %i papilla nervi optica bercaban ja%i a.

  Papila !uperior %an "e"pun(a ra"i te"poral %an na!al

 • 8/16/2019 LBM 2 SGD 7

  2/18

  a. !iliar a%a +: a. Siliari! po!terior breve!)"a!uk %i !klera tunika korori% %i

  ba0a' retina# po!terior lonu! lateral) lateral bola "ata. Me%ial) "e%ial

  bola "ata# a.!iliari! anterior. a. !iliari! anterior bercaban "enja%i a.epi!kelra "a!uk ke bola "ata ber!a"a a. Siliari! po!terior

  "e"per%ara'i iri! a.perikornea"e"per%ara'i kornea a. epi!klera (an letakn(a %i ata! !klera %an "e"per%ara'i bola "ata.

  2. Menapa "ata "era' !ejak * 'ari (an lalu/ Ben%a a!in reak!i in8a"a!i  "eneluarkan "e%iator in8a"a!i 

  va!o%ilata!i pe"bulu' %ara'  rubor

  9arena va!o%ilata!i "aka terja%i peninkatan aliran %ara') kalor  

  per"eabilita! kapiler "eninkat  "e"ira!i cairan intrava!kuler ke

  ek!trava!kuler. Cairann(a berupa leuko!it. 5ku"ula!i cairan  "a!a  

  e%e"  "enekan !erabut !ara$  n(eri  terbentuk $un!iole!a.

  Mata "era' karena va!o%ilata!i atau karena peca'n(a pe"bulu'

  %ara'.pe"bulu' %ara' (an peca' akan terti"bun %iba0a' jarinan

  konjuntiva &n8a"a!i akut "enitja" &n8a"a!i kroni! 'ari

   TL;S: Toll Like ;eceptor! terletak %i %ala" cell.  Bakteri akan %itankap TL;S !itokin

  &n8a"a!o"# jika a%a bekteri "a!uk akan "eneluarkan &L 1 Letak %ari 'ipere"i palin "encolok %i $orni %an berkuran %i li"bu! Bakteri akut# !el (an perta"a keluar: neutro-l# karena %itarik ole'

  ko"ple"en.

  9roni! %itan%ai a%an(a li"$o!it. Pertan%a eo!ino-l %an ba!o-l: aleri. Si!te" i"un "ata# pa%a tear -l" ban(ak "enan%un 'i!ta"in (an

  bera!al %ari !el "a!t !e'ina "en(ebabkan ke"era'an %an atal.lapi!an

  a

 • 8/16/2019 LBM 2 SGD 7

  3/18

  Diperi!ka ek!u%at %enan !patula platina) penecatan ra"# penecatan

  ie"!a. Leuko!it p"n) bakteri# neutro-l) kla"i%ia# "ononuklear) viru!#

  p!eu%o"e"bran) 'erpe! !i"plek!. Sekret pa%a konjuntiva bi!a ber!i$at air) viru! atau aleri. Purulent)

  bakteri atau kla"i%ia. ,iperpurulent) onokok# "onokok. Mukoi%) aleri atau vernal. Serou!) a%enoviru!. Dilakukan p %i laborat %ii%enti-ka!i apaka' ban(ak !el eo!ono-l# li"$o!it#

  %ll. Lalu %ikla!i-ka!ikan. Li"$o!it) viru!. Leuko!it) bakteri# e!o!ono-l %an ba!o-l) aleri# !el epitel

  %enan ba%an inklu!i) kla"i%ia# !el rak!a!a "ultinuklear) 'erpe!. Maca""aca" !ekret# ?iru!: !ero!a encer !eperti air beruba' "enja%i "ukopurulent !etela' *

  'ari Muku!: kental# benin %an ela!ti!. Ditarik %enan ujun kapa! "ulur. Purulen: bakteri. Makin ana! bakteri "aka "akin purulen.

  P!eu%o"e"branecea: Sekret !eola'ola' "elekat pa%a konjuntiva# "u%a' %ia"bil. 9arena ku"an !treptokoku! 'e"olitiku!. Me"branou!: Sel lepa! %an terbentuk jarinan nekrotik. Sukar %ilepa!# jika

  %ipak!a  per%ara'an

  Sanui!: &!in(a air# %ara'. @arnan(a "era'. Di!ebut jua !ekret ber%ara'.

  Pa%a konjuntiviti! viru! %enan viru! (an !anan virulen +. Menapa pa%a pa!ien %ite"ukan c'e"o!i! %an injek!i konjuntiva/

  &njek!i konjuntiva %ibai ja%i 2: 9onjuntiva %an !iliar. &njek!i konjuntiva) a. 9onjuntiva po!terior. Ti%ak a%a penurunan vi!u! Siliar) a. Siliar. Terja%i penurunan vi!u!# karena !u%a' "ulai "a!uk ke bola

  "ata. Me"penaru'i vi!u!. E%e") pro!e! in8a"a!i. Papil# i!in(a berupa !erbukan !el pera%anan !eperti li"$o!it. C'e"o!i! 5kti$: reak!i in8a"a!i# peninkatan per"eabilita! Pa!i$) akibat !ta!i!# keti%ak!ei"banan cairan %ala" arteri vena %enan

  %raina!e n(a. C'e"o!i!  per"eable  protein pla!"a "a!uk  !ekret purulent.

  &njek!i konjuntiva# epi!klera) a. Siliari! lonu!# !iliar) a. Siliari!. &njek!i konjuntiva a%a !ekret. Siliar bi!a lauko"a.

  5liran %ara' konjuntiva ke peri$er# !iliari! ke !entral.Perbe%aan injek!i konjuntiva %an !iliar: 9onjuntiva "u%a' %ierakan karena a. 9onjunitva po!terior %an "elekat

  !ecara lonar %i konjuntiva bulbi. Pe"bulu' %ara' "era' !ear. Siliari! ti%ak bi!a "enikuti pererakan karena "ene"pel erat. Pe"bulu'

  %ara' terli'at lebi' unu.  Tete! a%renalin 1:1666 injek!i konjuntiva 'ilan !e"entara. &njek!i !iliari!

  ti%ak 'ilan %enan tetea! a%renalin. Menerakan konjuntiva  "ata %ibuka# a"bil cotton bu% lalu

  %ierakan.

  . Menapa %ite"ukan u%e" palbebra %enan !pa!"e (an berat/Spa!"e:

 • 8/16/2019 LBM 2 SGD 7

  4/18

  . Menapa pa!ien "enelu'kan kelopak "atan(a lenket %an !ulit untuk

  %ibuka/ Perlenketan karena ek!u%at (an teraku"ula!i %an "enja%i kerin. Aeutro-l# ba!o-l  ke per"ukaan  berabun %enan !el oblet  -brin

   perlenkatan 7. Menapa %ite"ukan papil %i !uperior %an in$erior %i konjuntiva tar!al/

  Papil  'ipertro-# i!in(a !erbukan !el ra%an. Terbentuk karena reak!i

  in8a"a!i %i epitel "en(ebabkan penu"pukan !el!el ra%an. Bia!an(a terbentuk papil (an ban(ak. 9onjuntiva "elekat erat pa%a tar!u!  papil "elekat %i !uperior %an

  in$erior konjuntiva. 3. Etioloi %ari !kenario/

   Mikroorani!"e: bakteri# viru!# ja"ur# para!it. Bakteri 'iperakut purulent) nei!!eria onnor'ae# "eniniti!. 5kut)

  "ukupurulen ole' karena !treptokoku! pneu"oni# !ubakut)

  'ae"op'ilu! in8uen=a# kronik) !tap'iloccocu! aureu!# ja"ur) trac'o"a karena c'la"i%ia trako"oati!# viru!) 'erpe! !i"ple# konjuntiviti!

  $olikuler viral akut. 5leri) kerato konjuntiviti! bia!an(a a%a ri0a(at

  %er"atiti! atopik.  Trau"a

  4. 5pa !aja pe"erik!aan (an %ilakukan untuk "eneakan %iano!i!/  Pula!an ra"  bakteri

   Pula!an ie"!a untuk "eneta'ui "or$oloi &nterpreta!i: li"$o!it "ono!it viru!# poli"or$onuklearbakteri#

  eo!ino-l %an ba!o-laleri# !el epitel %enan ba%an inklu!i ba!o-l

  !itopla!"akla"i%ia# !el rak!a!a "ultinuklear'erpe! viru!# !el

  leibertrako"a# keratini!a!i %enan -la"en pe"$riu!%r( e(e beri!i

  keratin.  P taja" penli'atan  Pupil  5na"ne!i!# p.-!ik %ili'at injek!in(a# ek!u%at !eperti apa# %ili'at

  pupiln(a lalu lanjut ke p.penunjan !eperti penecatan ra" 16.5pa DD %an %iano!i! %ari !kenario/

  9AAGT&?&T&S

  ?iral Bakteri 5lerik

  Gatal Mini"al Mini"al ,ebat ,ipere"ia "u" "u" "u" Mata berair Ban(ak Se%an Mini"al Ek!u%at 5ir Purulen"ukopurulen Ber!erabut

  Flenket puti'

  Pe0arnaan ek!u%at

  Mono!it Bakteri# PMA Eo!ino-l

  &njek!i konjuntiva

  Se%an Mencolok ;inan !e%an

  C'e"o!i! > >> >>

  Papil  > >

 • 8/16/2019 LBM 2 SGD 7

  5/18

  11.5pa terapi %ari !kenario/ 12.Baai"ana e%uka!i kepa%a pa!ien %enan ka!u! !eperti %i !kenario/

  STEP 7

  1. Baai"ana va!kulari!a!i pa%a "ata/

  Pembuluh darah pada konjungtiva : arteri konjntiva po!terior "en%ara'i konjuntiva bulbi

  arteru !iliar