Click here to load reader

· PDF filelaw noong simula ng taon, tuluy-tu-loy ang pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo, pagkain at mga batayang serbisyo. Ang Build, Build, Build at TRAIN ay kabalikta-ran

 • View
  10

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of · PDF filelaw noong simula ng taon, tuluy-tu-loy ang pagsirit ng presyo ng mga produktong...

 • ANGPahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas

  Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo

  Tomo XLIX Blg. 7

  Abri l 7, 2018

  www.phi l ippinerevolution. info

  Sinusuportahan ng Partido Komunista ng Pilipinas, gayundin ngBagong Hukbong Bayan, ang posibilidad ng muling pagbubukas ngusapang pangkapayapaan sa pagitan ng National DemocraticFront of the Philippines (NDFP) at Gubyerno ng Republika ng Pilipinas(GRP). Kaakibat ito sa patakaran ng rebolusyonaryong kilusan ng pagi-ging palagiang bukas na makipag-usap sa anumang rehimen handangmakipagnegosasyon para lutasin ang mga ugat ng gera sibil sa bansa.

  Lubos na sinusuportahan ng PKPat BHB ang negotiating panel ngNDFP bilang kinatawan ng buong re-bolusyonaryong kilusan. Pinangha-hawakan nito ang pusisyon ng NDFPna dapat walang paunang kundisyonsa pag-uusap, na siyang prinsipyongitinakda sa The Hague Joint Decla-ration ng 1992, na pinagkaisahangitaguyod ng dalawang panig.

  Umaasa ang sambayanang Pili-pino na maitutuloy na ang pag-uu-sap tungkol sa ComprehensiveAgreement on Socio-EconomicReforms (CASER). Ito ang nakatak-

  da nang pag-usapan ng dalawangpanig sa ikalimang serye noongNobyembre 2017 bago kinansela niDuterte ang pag-uusap. Igigiit rinng NDFP na ipatupad ang naunangkasunduang Comprehensive Agree-ment on Respect for Human Rightsand International HumanitarianLaw (CARHRIHL). Alinsunod saCARHRIHL at sa napagkasunduansa unang serye ng pag-uusap noong2016, dapat agad na maglabas angGRP ng proklamasyon para sapangkalahatang amnestiya at pala-yain ang lahat ng mga bilanggong

  Ang posibilidad ng mulingpagbubukas ng usapangpangkapayapaan

  Kaswalti ng AFPsa SMR, hindibababa sa 36

  BILANG PAGSALUBONG SA ika-49 na anibersaryo ng BagongHukbong Bayan (BHB), naglun-sad ang mga Pulang mandirig-ma ng Southern Mindanao Regi-on (SMR) ng mga aksyong mili-tar laban sa pinatinding tero-rismong militar ng rehimengUS-Duterte sa rehiyon. Hindibababa sa 36 na kaswalti angtinamo ng mga sundalo sa mgaoperasyong haras, demolisyonat ambus na isinagawa ng BHBsa ibat ibang prubinsya ng re-hiyon mula Pebrero hanggangMarso 2018.

  Noong Marso 22, nagsagawang serye ng mga atritibong ak-syon ang BHB-SMR at tatlongbeses na binigwasan ang mganag-ooperasyong tropa ng AFP.Lulan sa pitong sasakyang na-kakomboy, tinambangan ngBHB-Mt. Apo Subregional Com-mand ang mga tropa ng 19th IBsa Barangay Manobo, Magpet,North Cotabato. Samantala,inambus naman ng GuerillaFront 56 ang mga tropa ng 56thIB sa Sityo Nasilaban, BarangayPalma Gil, Talaingod, Davao delNorte. Noong araw ding iyon,inambus ng mga Pulang mandi-rigma ang mga tropa ng 71st IBhabang lulan ng anim na motor-siklo sa Barangay Magangit,Maco, Compostela Valley.

  Responsable ang 71st IB samga serye ng iligal na pag-ares-to, detensyon, at ekstrahudisyalna pagpaslang sa mga sibilyang

  EDITORYAL

  ...sundan sa pahina 3

 • Abril 7 , 2018 ANG BAYAN2

  pondohan ang kanyang engrandengprogramang imprastruktura kapalitang ilang soberanong teritoryo ngbansa.

  Tuluy-tuloy ang martsa ng re-himeng US-Duterte tungo sa pagta-tatag ng pasistang diktadura parasolohin ang kapangyarihan sa puli-tika at makapangunyapit sa poder.Nananatiling laganap ang mgaekstrahudisyal na pamamaslang,kapwa sa ilalim ng kanyang gerakontra-droga at todo-gera laban sarebolusyonaryong kilusan. Sa ilalimng Oplan Kapayapaan, nagpapatuloyang brutal na pananalasa ng AFP sakanayunan. Inookupa ng mga tropanito ang buu-buong komunidad, bi-nobomba ang mga ito at pinapata-wan ng mga blokeyo. Laganap angpaggamit ng panlilinlang at intimi-dasyon para takutin ang mamama-yan para pwersahin silang pumara-da bilang mga NPA surrenderee.Pinakamatindi ito sa Mindanao kungsaan umiiral ang batas militar.

  Sa harap nito at kasabay ngusapang pangkapayapaan, kaila-ngang paigtingin ng mamamayanang kanilang mga paglaban kontrasa terorismo, tiraniya at pagpapa-hirap ng rehimeng US-Duterte. Kai-langan palakihin ang mga kilos-pro-testa para igiit ang kanilang de-mokratikong kahilinganlupa, tra-baho, nakabubuhay na sahod, pa-bahay, edukasyon at iba pang bata-yang serbisyo.

  Dapat palakasin ng sambaya-nang Pilipino ang panawagang wa-kasan ang batas militar sa Minda-nao. Dapat papanagutin si Duterteat ang AFP sa kanilang pangwawa-sak sa Marawi at sa daan-daangnamatay at nawawala roon. Gayun-din, dapat papanagutin si Duterte atang AFP sa humahabang duguanglistahan ng mga brutal at malulupitna krimen.

  Sa harap ng teroristang pana-nalasa ng pasistang rehimeng US-Duterte, walang ibang masusulinganang Bagong Hukbong Bayan kundiilunsad ang digmang bayan sa buongbansa para ipagtanggol ang mama-mayan.

  Ang Ang Bayan ay ini la lathala dalawang beses bawat buwan

  ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pi l ipinas

  pulitikal.Ang posibilidad na muling mag-

  bukas ang negosasyon ay bunga ngpagkambyo ni Duterte sa deklara-syon niya ng pagtatapos ng usapangkapayapaan (Proclamation No. 360)at ng kasunod na pagdedeklarangterorista ang PKP at BHB (Procla-mation No. 374).

  Sa ngayon, wala pang ipinakiki-tang mga kongkretong hakbangin siDuterte para maging dahilan na pa-hupain ng mamamayang Pilipino angkanilang pagkilos para labanan angkanyang kinamumuhiang rehimen atipanawagang pabagsakin ito. Ha-bang walang makabuluhang hakbangang rehimen para ipatupad ang nau-nang mga kasunduan at seryosongmakipagnegosasyon kaugnay sa mgarepormang sosyo-ekonomiko, angpagbuhay ni Duterte sa usapangpangkapayapaan ay pawang buladaslamang at pampabango sa harap ngng kinakaharap niyang tumitindingkrisis sa pulitika.

  Batid ng rebolusyonaryong kilu-san na habang nakikipag-usap ito,tuluy-tuloy ang burukrata-kapitalis-tang korapsyon at krimen ni Duter-

  te. Harap-harapan ang kanyangpagpabor sa malalaking dayuhangkapitalista at kanilang mga lokal nakasosyong kumprador. Walang tigilang kanyang pagmamaniobra paramapakinabangan ng kanyang pamil-ya, mga kroni at tagasuporta angmga pampublikong kontrata sa ilalimng programang "Build, Build, Build."

  Nagpapatuloy din ang neoliberalna mga patakaran ng rehimen nanagpapahirap sa mamamayan. Mulanang ipatupad ang batas na TRAINlaw noong simula ng taon, tuluy-tu-loy ang pagsirit ng presyo ng mgaproduktong petrolyo, pagkain atmga batayang serbisyo. Ang Build,Build, Build at TRAIN ay kabalikta-ran sa mga sosyo-ekonomyang re-porma na isinusulong sa usapangpangkapayapaan.

  Batid din ng rebolusyonaryongkilusan na patuloy at lalupang tu-mitindi ang kanyang pangangayu-papa sa imperyalismong US, angamo ng AFP na siyang pangunahingmakinarya sa kanyang terorismo.Ibinabando niya ang independyen-teng patakarang panlabas peropara makapanlimos sa China para

  Editoryal: Ang posibilidad ng mulingpagbubukas ng usapang pangkapaya-paan 1

  Kaswalti ng AFP, di bababa sa 36 1

  BHB, tuluy-tuloy na lumalawak 4

  Mga Lumad sa BHB 5

  Giit ng mamamayan ng Marawi 6

  Masaker ng mga sibilyang Palestino 7

  Ang mga drone sa kasaysayan 8

  Apat na sibilyan, pinatay ng AFP 9

  Fact finding mission, hinarang 10

  Tomo XLIX Blg. 7 | Abri l 7, 2018

  Nilalaman

  Ang Ang Bayan ay ini la labas sa

  wikang Pi l ipino, Bisaya, I loko,

  Hi l igaynon, Waray at Ingles.

  Tumatanggap ang Ang Bayan ng

  mga kontribusyon sa anyo ng mga

  artikulo at bal ita. Hinihikayat din ang

  mga mambabasa na magpaabot ng

  mga puna at rekomendasyon sa

  ikauunlad ng ating pahayagan.

  ANG

  instagram.com/cppinfobureau

  @prwc_info

  fb.com/groups/cppinformationbureau

  [email protected]

 • ANG BAYAN Abril 7 , 2018 3

  magsasaka sa Compostella Valley.Kabilang dito ang pag-aresto,pagtortyur, at tangkang pagsunogsa katawan ng dalawang sibilyannoong nakaraang taon.

  Walong patay at hindi bababasa lima ang nasugatan sa kaawaysa tatlong prubinsya ng rehiyon saloob lamang ng isang araw.

  Compostela Valley. NoongMarso 20, naglunsad ng operas-yong demolisyon ang mga Pulangmandirigma mula sa ComVal-DavaoGulf Subregional Command labansa 46th IB sa Lawasan, Pantukankung saan tatlong sundalo ang na-sugatan. Tatlong sundalo rin ng66th IB ang namatay sa isa pangoperasyong demolisyon na isinaga-wa ng BHB-Compostela Valley saSityo Taytayan, Barangay Andap,New Bataan.

  Davao del Sur. Pinangunahanng Mt. Apo Subregional Commandang pag-ambus noong Marso 5 sapinagsanib na operasyon ng 102ndDivision Reconnaissance Companyat 39th IB sa Sityo Landig,Barangay Sibulan, Sta. Cruz. Pitoang naitalang kaswalti sa kaaway.

  Samantala, pilit na itinatangging AFP ang pagkatalo na ito at pi-nalalabas na isa lamang sa kanilangtropa ang nasugatan.

  Davao City. Tatlong beses nabinigwasan ng 3rd Pulang BaganiCompany ang mga tropa ng 3rd IBsa Sityo Basicong at Sityo Utan saBarangay Tamugan, Baguio Districtnoong Pebrero 23-26. Bilang ganti,binomba ng mga sundalo ang mgakomunidad ng Lumad sa loob ngdalawang araw. Iligal din na hina-lughog at sinunog ang bahay ngdalawang sibilyan.

  Sa Barangay Manuel Guiang,pinarusahan ng BHB sina TotoCostan at Daden Diaz na kapwaparamilitar at kasapi ng BarangayIntelligence Network (BIN) nanaghahasik ng takot sa mga sibil-yan, at aktibong naniniktik at

  "Kaswalti..." mula sa pahina 1 nanghaharas sa mga lidermasa at lokal naaktibista sa komu-nidad.

  North Cotabato.Tatlong tropa ng 19th IBnaman ang kumpirma-dong patay matapos angmatagumpay na opera-syong demolisyon ng mgaPulang mandirigma saPurok 8, BarangayGreenhills, Pres.Roxas noong Pebrero 24.

  Davao del Norte. Noong Peb-rero 11, hinaras ng mga Pulangmandirigma ang mga tropangkaaway ng 60th IB sa Purok 1-A,Barangay Kiokmay, Laak.

  Lima naman ang kumpirma-dong patay sa kaaway pagkatapospasabugan ng mga command deto-nated explosive ng Guerrilla Front56 ang mga nag-ooperasyong tro-pa ng 3rd IB sa Sityo Balaas, Bara-ngay Gumitan, Marilog Districtnoong Pebrero 9.

  Negros Oriental. P

Search related