2
padež jednina množina N -a -ae G -ae -ārum D -ae -īs A -am -ās V -a -ae Ab -ā -īs padež jednina množina N -us -i G -i -orum D -o -is A -um -os V -e -i Ab -o -is padež jednina množina N -er -i G -i -orum D -o -is A -um -os V -er -i Ab -o -is padež jednina množina N -um -a G -i -orum D -o -is A -um -a V -um -a Ab -o -is padež jednina množina N --es G -is -(i)um* D -i -ibus A -em -es V --es Ab -e -ibus padež jednina množina N Nema -a* G -is -um* D -i -ibus A Nema -a* V Nema -a* Ab -e* -ibus padež jednina množina N -us -us G -us -uum D -ui -ibus A -um -us V -us -us Ab -u -ibus padež jednina množina N -u -ua G -us -uum D -u -ibus A -u -ua V -u -ua Ab -u -ibus padež jednina množina N -es -es G -ei -erum D -ei -ebus A -em -es V -es -es Ab -e -ebus 2. ili o-deklinacija -us -er 1. ili a-deklinacija -um Masculinum, femininum 3. deklinacija Neutrum Masculinum, femininum Neutrum 4. ili u-deklinacija 5. ili e-deklinacija Nekoliko imenica na –us iznimno je ženskog roda, npr. acus igla, manus ruka i domus kuda. U dativu i ablativu jednine na ubus umjesto na –ibus završavaju: portus luka, quercus hrast i arcus luk. Imenice ove deklinacije pretežno su ženskog roda, jedino su dies,ei,m dan i meridies,ei,m podne muškoga roda, imenica dies može biti i ženskog roda kada znači određeni rok Samo dies i res stvar imaju potpunu množinu, a neke imenice imaju samo n,a,v množine.

latinski gramatika

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: latinski gramatika

padež jednina množina

N -a -ae

G -ae -ārum

D -ae -īs

A -am -ās

V -a -ae

Ab -ā -īs

padež jednina množina

N -us -i

G -i -orum

D -o -is

A -um -os

V -e -i

Ab -o -is

padež jednina množina

N -er -i

G -i -orum

D -o -is

A -um -os

V -er -i

Ab -o -is

padež jednina množina

N -um -a

G -i -orum

D -o -is

A -um -a

V -um -a

Ab -o -is

padež jednina množina

N -∅ -es

G -is -(i)um*

D -i -ibus

A -em -es

V -∅ -es

Ab -e -ibus

padež jednina množina

N Nema -a*

G -is -um*

D -i -ibus

A Nema -a*

V Nema -a*

Ab -e* -ibus

padež jednina množina

N -us -us

G -us -uum

D -ui -ibus

A -um -us

V -us -us

Ab -u -ibus

padež jednina množina

N -u -ua

G -us -uum

D -u -ibus

A -u -ua

V -u -ua

Ab -u -ibus

padež jednina množina

N -es -es

G -ei -erum

D -ei -ebus

A -em -es

V -es -es

Ab -e -ebus

2. ili o-deklinacija

-us

1. ili a-deklinacija

-er 1. ili a-deklinacija

-um Masculinum, femininum

3. deklinacija

Neutrum

Masculinum, femininum

Neutrum

4. ili u-deklinacija

5. ili e-deklinacija

Nekoliko imenica na –us iznimno je ženskog roda, npr. acus igla, manus ruka i domus kuda.

U dativu i ablativu jednine na –ubus umjesto na –ibus završavaju: portus luka, quercus hrast i arcus luk.

Imenice ove deklinacije pretežno su ženskog roda, jedino su dies,ei,m dan i meridies,ei,m podne muškoga roda, imenica dies može biti i ženskog roda kada znači određeni rok

Samo dies i res stvar imaju potpunu množinu, a neke imenice imaju samo n,a,v množine.

Page 2: latinski gramatika

Imperfekt aktivni

lice jednina množina 1. -bam -bamus 2. -bas -batis 3. -bat -bant

lice jednina množina 1. -bar -bamur 2. -baris -bamini 3. -batur -bantur

lice jednina množina

1. -r -mur

2. -ris -mini

3. -tur -ntur

lice jednina množina

1. -o -mus

2. -s -tis

3. -t -nt

Kod glagola III i IV

konjugacije umede se –e

između osnove i nastavka.

Prezent pasivni

Prezent aktivni

Imperfekt pasivni