20
BAGIAN ILMU KESEHAT AN ANAK LAPORAN KASUS FAKULT AS KEDOKTERAN OKTOBER 2015 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR MARASMUS Oleh : Luth! Ah"#$ 105 %20 1&0 10 Pe"'!"'!() : $*+ H,+ Hu-h#e"#h -.#" A(-#*/ S+A DIBA AKAN DALAM RANGKA TUGAS KEPANITERAAN KLINI K BAGIAN ILMU KESEHAT AN ANAK FAKULT AS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 2015

Lapsus Anak Print

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Lapsus Anak Print

8/15/2019 Lapsus Anak Print

http://slidepdf.com/reader/full/lapsus-anak-print 1/20

BAGIAN ILMU KESEHATAN ANAK LAPORAN KASUS

FAKULTAS KEDOKTERAN OKTOBER 2015

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 

MARASMUS

Oleh :

Luth! Ah"#$

105 %20 1&0 10

Pe"'!"'!() :

$*+ H,+ Hu-h#e"#h -.#" A(-#*/ S+A

DIBAAKAN DALAM RANGKA TUGAS KEPANITERAAN KLINIK 

BAGIAN ILMU KESEHATAN ANAK FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 

2015

Page 2: Lapsus Anak Print

8/15/2019 Lapsus Anak Print

http://slidepdf.com/reader/full/lapsus-anak-print 2/20

LAPORAN KASUS

A+ IDENTITAS PASIEN

 Nama : Fatiah qalila No RM : 307639

Tanggal Lahir : Makaar! "7 F#$r%ari "00&

Um%r : 7 Tah%n 7 '%lan

(#ni K#lamin : P#r#m)%an

 Nama A*ah : Tn+ F

Alamat : ,

Agama : -lam

R%angan : -- '

.ikirim : U/.

.okt#r P#nangg%ng (aa$ : 1r+ 2%a#ma *am! S)+A

B+ ANAMNESIS

T!e A(#"(e-!- : Alloanamn#i

Keluh#( Ut#"#  : .#mam

R!#.#t e(.#3!t -e3#*#() : Pai#n )#r#m)%an ma%k r%mah akit 1#ngan k#l%han

1#mam *ang 1iraakan #ak " mingg% *ang lal%+ Si4at 1#mam naik t%r%n 1an

 $iaan*a m#ninggi )a1a aat or# 1an malam hari+ M#ngigil5,! k#ang5,! 'at%k5,!

4l%5,! #ak5,! n*#ri m#n#lan5,! m%al5! m%ntah5,+ S#l#ra makan k%rang! #l#ra

min%m $aik+ 'A' $#l%m 3 hari! 'AK $iaa+ 

R!#.#t e(.#3!t D#hulu : Ria*at k#ang 1#mam 5,

R!#.#t e(.#3!t 3elu#*)# : ,

St#tu- I"u(!-#-! Belu" Pe*(#h 1 2 4 T!$#3 T#hu

8am)ak    •

Polio   • • •

.i4t#ri   • • •

T#tan%   • • •

'8/   •

'#r$alik : L%)a '#r1iri : L%)a

T%m$%h gigi )#rtama : L%)a (alan #n1iri : L%)a

.%1%k : L%)a 'iara S#n1iri : L%)a

Makanan : S%% Form%la : AS-S%% Form%la

AS- : Sam)ai Um%r 6 '%lan

'' : 6 kg

Page 3: Lapsus Anak Print

8/15/2019 Lapsus Anak Print

http://slidepdf.com/reader/full/lapsus-anak-print 3/20

P' : 7 m

-MT ; ''<T'" 

; 6<!7"

; 6< +3

; +7

'#r1aarkan ara )#nilaian tat% gi=i 1ari )#rat%ran m#ntri k##hatan )a1a anak%m%r >,& tah%n 1#ngan m#ngg%nakan -MT+ -MT !7 )a1a anak %m%r 7 tah%n 7

 $%lan t#rma%k 1i $aah 1ari tan1ar 1#?iai ,3+

+ PEMERIKSAAN FISIK 

+ Stat% Pr##nt

KU : Sakit '#rat< /i=i '%r%k< 8om)om#nti

'' : @ kg

T' : 9@ m

"+ Tan1a italT#kanan 1arah : 90<60mmhg

S%h% : 3&!6 B8

 Na1i : 6C<M#nit

P#rna)aan : "C<M#nit

3+ Stat% /#n#rali

An#mi : 5,

8*anoi : 5,

Ton% : 'aik 

-kt#r% : 5,

T%rgor : 'aik '%%ng : 5,

K#)ala : Normo#)hal

M%ka : Sim#tri Kiri 1an Kanan

Ram$%t : 2itam L%r%! m%1ah )atah

1an rontok 

U$%n,%$%n '#ar : M#n%t%)

T#linga : Othor# 5,

Mata : 8#k%ng 5,

2i1%ng : Rhinor# 5! D)itaki 5,

'i$ir : K#ring 5,

Li1ah : Kotor5,M%l%t : Stomatiai 5,

L#h#r : Kak% K%1%k 5,

K%lit : 2#matoma5! P#t#ki# 5! Sar 

'8/ 5

T#nggorokan : 2i)#r#mi5,

Tonil : T,T< 2i)#r#mi 5,

ThoraC :

-n)#ki :

• Sim#tri kiri 1an kanan

• R#traki 1in1ing 1a1a 5,

P#rk%i :

• Sonor kiri 1an kanan

A%k%ltai

• '%n*i P#rna)aan :

'ronko?#ik%l#r 

• '%n*i Tam$ahan : Rh,<,! Eh=

,<,

(ant%ng :

-n)#ki :

• -t% 8or1i ti1ak Tam)ak 

Pal)ai :• -t% 8or1i ti1ak T#ra$a

P#rk%i :

• 'ata Kiri : Lin#a

Mi1la?i%lari Sinitra

• 'ata kanan : Lin#a

 )arat#rnali .#Ctra

• 'ata ata -8S --- Sinitra

A%k%ltai

• '%n*i (ant%ng - 1an -- r#g%l#r 

• 'iing ant%ng 5,

Page 4: Lapsus Anak Print

8/15/2019 Lapsus Anak Print

http://slidepdf.com/reader/full/lapsus-anak-print 4/20

A$1om#n

-n)#ki :

• P#r%t 1atar! -k%t g#rak na)a

• Maa t%mor 5,

Pal)ai :

• Lim)a : Ti1ak T#ra$a

• 2ati : Ti1ak T#ra$a

•  N*#ri T#kan

P#rk%i :

• T*m)ani 5

A%k%ltai

• P#ritaltik 5 K#an Normal

Alat K#lamin :

• .alam 'ata Normal

Anggota /#rak :

• .alam $ata Normal

Ta$#h : 5,

8ol+ #rt#$rali : Solioi 5,! gi$$%

5,

KPR : KPR < K#an Normal

APR: < K#an Normal

Follo UP Pai#n

TAN//AL< TT PDR(ALANAN

PDNAK-T

-NSTRUKS- .OKTDR 

"><09<"0>

T. : 90<60 mm2g

 N: 0@C<m#nit

P: "C<m#nit

S : 3&!6 8 

KU : L#mah

S : .#mam 5! naik

t%r%n! m#ninggi )a1a

or# 1an malam hari+

'at%k5,! 4l%5,! n*#ri

m#n#lan5,! #ak5,!m%al5! m%ntah5,+

 N*#ri )#r%t5

 Na4% Makan :

'#rk%rang

  Min%m : 'aik 

'A' : $#l%m $a$ #ak 3

hari

'AK : $iaa

'A' : Lanar 

'AK : Lanar Stat% ti4oa5

R< -F. RL 6 TPM

R< SANMOL 60mg<&am

Makan $iaa

"6<09<"0>

T.: 00<60mmhg

 N: &&C<m#nit

P : "@C<m#nit

S: 3&!"

KU : L#mah

S : .#mam 5! m#ninggi

 )a1a or# 1an malam

hari! m#ngigil5! akit

k#)ala5 'at%k5,!

4l%5,! n*#ri m#n#lan5,!

#ak5,! m%al5!

m%ntah5,+ N*#ri )#r%t5,

 Na4% Makan :'#rk%rang

R< -F. RL 6 TPM

R< 8#4triaCon# "0mg

R< Sanmol in4% 60mg<&am

1ri)

Tirah $aring

Makan $iaa

Page 5: Lapsus Anak Print

8/15/2019 Lapsus Anak Print

http://slidepdf.com/reader/full/lapsus-anak-print 5/20

  Min%m : 'aik 

'A' : $#l%m $a$ #ak @

hari

'AK : $iaa

"7<09<"0>T1: 90<60

 N: 00C<m#nit

P: "&C<m#nit

S: 3&!3

KU : L#mahS : .#mam 5! m#ngigil

5 'at%k5,! 4l%5,! n*#ri

m#n#lan5,! #ak5,!

m%al5! m%ntah5,+

 N*#ri )#r%t5 $#rk%rang

 Na4% Makan : 'aik 

  Min%m : 'aik 

'A' : $a$ kali kmrin

malam

'AK : $iaaA$1 )#ritaltik 5

k+normal

R< -F. RL 6 TPMR< 8#4triaCon# "0mg

R< Sanmol in4% 60mg<&am

1ri)

L*in C

it A "00+000

Tirah $aring

Makan $iaa

"&<09<"0>

T1:90<60

 N: 0C<m#nit

P:"&C<m#nit

S:37!>

KU : L#mah

S : .#mam 5! m#ngigil

5 'at%k5,! 4l%5,! n*#ri

m#n#lan5,! #ak5,!

m%al5! m%ntah5,+

 N*#ri )#r%t5 $#rk%rang

 Na4% Makan : 'aik   Min%m : 'aik 

'A' : $a$ kali kmrin

malam

'AK : $iaa

A$1 )#ritaltik 5

k+normal

R< 8#4triaCon# "0mg

R< Sanmol in4% 60mg<&am

1ri)

L*in C

Tirah $aring

Makan $iaa

"&<09<"0>

T1:90<60

 N: 0C<m#nitP:"&C<m#nit

S:37!>

5gi=i klinik

K% : $aik 

S : na4% makan k%rang!

'A' $iaaO : ating #Ctr#mita

%)#rior in4#rior 

A : PDM

.i#t )a1at -2

P%1ing )rot#in C

P#1ia%r# "C>1tLittl# U "C

"9<09<"0>

 N: 9&C<m#nit

P: "6C<m#nit

S:36!"

KU : m#m$aik 

S : .#mam 5,! m#ngigil

5 'at%k5,! 4l%5,! n*#ri

m#n#lan5,! #ak5,!

m%al5,! m%ntah5,+ N*#ri

 )#r%t5,

 Na4% Makan : 'aik   Min%m : 'aik 

R< 8#4triaCon# "0mg

R< Sanmol in4% 60mg<&am

1ri)

L*in C

Tirah $aring

Makan $iaa

Page 6: Lapsus Anak Print

8/15/2019 Lapsus Anak Print

http://slidepdf.com/reader/full/lapsus-anak-print 6/20

'A' : $iaa! 1h $a$

 )agi

30<9<"0>

T1: 90<60

 N: 00C<m#nitP : "&C<m#nit

S : 36!>

KU : m#m$aik 

S : .#mam 5,! m#ngigil

5, 'at%k5,! 4l%5,! n*#ri

m#n#lan5,! #ak5,!

m%al5! m%ntah5,+

 N*#ri )#r%t5

 Na4% Makan : 'aik 

  Min%m : 'aik 

'A' : $iaa

'AK : $iaa

'ol#h )%lang

30<9<"0>

T1: 90<60 N: 00C<m#nit

P : "&C<m#nit

S : 36!>

5gi=i klinik

D1%kai gi=i mana#m#n

''

.i#t 600 kalori

&0gr )rot#in )#r hariD1%kai gi=i

GPai#n 1ikon%l k# gi=i 1#ngan k#an /i=i $%r%k 5-MT,U 1#ngan targ#t ''

"kg+ An%ran 1ari 1okt#r gi=i :

,M%lai &00 kkal! targ#r 600kkal

,P%1ing )rot#in C5" anola! )%tih t#l%r

,P#1ia%r# "C>1t<hari

,littl# U "C1t<hari

D+ PEMERIKSAAN PENUN6ANG

L#' te- !$#l

+ T*)i O ; <3"0

+ T*)i 2 ; <3"0

+ Para T*)i A2 ; <60

+ Para T*)i '2 ; <&0

L#' GDS/.S ; &mg<1l

L#' D#*#h Rut!(

R'8 : 3>7

2/' : 0!0

28T : "9!0

PLT : "06

E'8 : 7!@

L#' Ele3t*7l!t

 Natri%m : 37!3 mmol<l

Page 7: Lapsus Anak Print

8/15/2019 Lapsus Anak Print

http://slidepdf.com/reader/full/lapsus-anak-print 7/20

Kali%m : 3!9& mmol<l

8lori1a : 09!& mmol<l

 

L#' P*7te!(

Prot#in total : 7! gr<1l

Al$%min : 3!> gr<1l

/lo$%lin : 3!6 gr<1l

E+ RESUME

Pai#n )#r#m)%an ma%k r%mah akit 1#ngan k#l%han 1#mam *ang 1iraakan #ak "

mingg% *ang lal%+ Si4at 1#mam naik t%r%n 1an $iaan*a m#ninggi )a1a aat or# 1an

malam hari+ M#ngigil5,! k#ang5,! 'at%k5,! 4l%5,! #ak5,! n*#ri m#n#lan5,!

m%al5! m%ntah5,+ S#l#ra makan k%rang! #l#ra min%m $aik+ 'A' $#l%m 3 hari!

'AK $iaa+ Pa1a )#m#rikaan 4iik 1i t#m%kan )ai#n tam)ak akit $#rat! tan1a ?ital

1i 1a)atkan T#kanan 1arah 90<60 mmhg! na1i 06C<m#nit! Fr#k%#ni Na4a

"C<m#nit! %h% 3&!6 B8! Stat% ti4oa 5! Stat% /i=i '%r%k 1#ngan m#ngg%nkan

in1#k maa t%$%h m#n%r%t ''<U! K#m%1ian 1inilai 1#ngan m#ngg%nakan tan1ar 

antro)om#tri! 1i1a)atkan H3, tan1ar 1#?iai+ Pa1a )#m#rikaan )#n%nang

1i1a)atkan t#t i1al 5+

F+ DIAGNOSIS KER6A

'#r1aarkan hail anamn#i! )#m#rikaan 4ii! 1an )#m#rikaan )#n%nang

 )ai#n m#ngalami :

.iagnoi Ma%k : S%)+ .#mam ti4oi1

.iagnoi K#l%ar : 1#mam ti4oi1 1#ngan PDM

G+ PENATALAKSANAAN

+ M#1ikam#ntoa

o -F. RL 6 t#t# )#rm#nit

o 8#4triaCon# "0 mg<i?

o Sanmol in4% 60 mg<&am

o L*in C th

o itamin A "00+000 i?

"+ Non M#1ikam#ntoa

o -tirahat

o Makanan TKTP

Page 8: Lapsus Anak Print

8/15/2019 Lapsus Anak Print

http://slidepdf.com/reader/full/lapsus-anak-print 8/20

o Tirah $aring

H+ PEMBAHASAN

1+ De!(!-!

Maram% a1alah '#nt%k maln%trii #n#rgi )rot#in *ang t#r%tama 1i#$a$kan

k#k%rangan kalori $#rat 1alam angka akt% lama! t#r%tama t#ra1i #lama tah%n )#rtama

k#hi1%)an! *ang 1itan1ai 1#ngan r#tar1ai )#rt%m$%han 1an )#ng%rangan l#mak $aah

k%lit 1an otot #ara )rogr#i4 t#ta)i $iaan*a maih a1a na4% makan 1an k#a1aran

m#ntal+!"!@

Maln%trii $#rat )a1a $a*i #ring a1a 1i 1a#rah 1#ngan makanan ti1ak %k%)!

in4ormai t#knik )#m$#rian makan *ang ti1ak %k%) ata% higi#n# #l#k+ Sinonim

maram% 1it#ra)kan )a1a )ola )#n*akit klini *ang m#n#kankan at% ata% l#$ih tan1a

1#4ii#ni )rot#in 1an kalori+ 3!&

 

2+ Et!7l7)! $#( F#3t7* R!-!37

/i=i $%r%k 1i)#ngar%hi ol#h $an*ak 4aktor *ang aling t#rkait+ S#ara gari $#ar 

 )#n*#$a$ anak k#k%rangan gi=i 1i#$a$kan kar#na a%)an makanan *ang k%rang 1an

anak #ring akit ata% t#rk#na in4#ki+ S#lain it% gi=i $%r%k 1i)#ngar%hi ol#h 4aktor lain

#)#rti oial #konomi! k#)a1atan )#n1%1%k! k#mikinan 1an lain,lain+@!>

2+1 F#3t7* Ut#"# e(.e'#' )!8! 'u*u3 #$# #(#3 2

A+ Pe*#(#( D!et

Anak #ring ti1ak %k%) m#n1a)atkan makanan $#rgi=i #im$ang t#r%tama

1alam #gi )rot#in 1an kar$ohi1ratn*a+ .i#t *ang m#ngan1%ng %k%) #n#rgi

t#ta)i k%rang )rot#in akan m#n*#$a$kan anak m#na1i )#n1#rita kaiokhor!

#1angkan 1i#t k%rang #n#rgi ala%)in =at gi=i ##nialn*a #im$ang akan

m#n*#$a$kan anak m#na1i )#n1#rita maram%+ Pola makan *ang alah #)#rti

 )#m$#rian makanan *ang ti1ak #%ai 1#ngan %ia akan m#nim$%lakan maalah

gi=i )a1a anak+ 8ontohn*a anak %ia t#rt#nt% %1ah 1i$#rikan makanan *ang

#har%n*a $#l%m 1ian%rkan %nt%k #%ian*a! #$alikn*a anak t#lah m#l#ati

%ia t#rt#nt% t#ta)i 1i$#rikan makanan *ang #har%n*a %1ah ti1ak 1i$#rikan

Page 9: Lapsus Anak Print

8/15/2019 Lapsus Anak Print

http://slidepdf.com/reader/full/lapsus-anak-print 9/20

lagi )a1a %ian*a+ S#lain it% mito ata% k#)#ra*aan 1ima*arakat ata% k#l%arga

1alam )#m$#rian makanan #)#rti $#r)antang makanan t#rt#nt% akan

m#m$#rikan an1il t#ra1in*a gi=i $%r%k )a1a anak+ /i=i $%r%k 1i)#ngar%hi ol#h

 $an*ak 4aktor *agn aling t#rkait+ S#ara gari $#ar )#n*#$a$ anak k#k%rangan

gi=i 1i#$a$kan kar#na a%)an makanan *ang k%rang 1an anak #ring akit ata%

t#rk#na in4#ki+ S#lain it% gi=i $%r%k 1i)#ngar%hi ol#h 4aktor lain #)#rti oial

#konomi! k#)a1atan )#n1%1%k! k#mikinan 1an lain,lain+@!>

B+ Pe*#(#( e(.#3!t #t#u !(e3-!

P#n*akit ata% in4#ki m#na1i )#n*#$a$ t#r$#ar k#1%a #t#lah a%)an

makanan *ang ti1ak #im$ang+ T#lah lama 1ik#tah%i a1an*a h%$%ngan *ang #rat

antara maln%trii 1an )#n*akit in4#ki t#r%tama 1in#gara t#rtinggal ala%)%n 1i

n#gara $#rk#m$ang #)#rti in1on#ia! 1imana k#1aran akan k#$#rihan 1iri

5)#rolan h*gi#n# maih k%rang 1an a1an*a )#n*akit in4#ki kronik #)#rti

T%$#rk%loi 1an aingan )a1a anak,anak+ Kaitan antara in4#ki 1an k%rang

gi=i angat %kar 1i)%t%kan! kar#na k#1%an*a aling t#rkait 1an aling

m#m)#r$#rat+ Kon1ii in4#ki kronik akan m#n*#$a$kan anak m#na1i k%rang

gi=i *ang )a1a akhirn*a m#m$#rikan 1am)ak $%r%k )a1a it#m )#rtahanan

t%$%h #hingga m#m)#rm%1ah t#ra1in*a in4#ki )a1a anak+

2+2 Faktor l ain )#n*#$a$ gi=i $%r%k )a1a anak @!>

A+P#ranan Soial Dkonomi

Ti1ak t#r#1ian*a makanan *ang a1#k%at t#rkait lan%ng 1#ngan maalah

oial #konomi! 1an k#mikinan+ .ata 1i -n1on#ia 1an n#gara lain m#n%%kkan

a1an*a h%$%ngan tim$al $alik antara k%rang gi=i 1#ngan maalah,maalah

oial *ang t#ra1i 1ima*arakat t#r%tama maalah k#mikinan *ang )a1a

akhirn*a m#m)#ngar%hi k#t#r#1iaan makanan #rta k#ragaman makanan *ang

1ikon%mi+

'an*ak ma*arakat *ang maih m#ngan%t it#m $aha orang t%a har%

l#$ih m#n1a)atkan )ori makanan *ang l#$ih $an*ak 1an l#$ih $#rgi=i 1ari)a1a

anak,anakn*a kar#na m#r#ka har% $#k#ra k#ra %nt%k m#nhi1%)i k#l%argnn*a

#1angkan anakn*a han*a  $#rmain 1ir%mah #hingga ti1ak )#rl% m#n1a)at

Page 10: Lapsus Anak Print

8/15/2019 Lapsus Anak Print

http://slidepdf.com/reader/full/lapsus-anak-print 10/20

a%)an *ang $#rgi=i+ S#lain it%a1an*a 4aktor,4aktor lain #)#rti

 )oligami! #orang %ami 1#ngan $an*a k itri 1an anak m#m$%at

 )#n1a)atan %ami t#r#$%t ti1ak 1a)at m#n%k%)i makan itri,itri 1ananak,

anakn*a! #rta tinggin*a tingkat )#r#raian! 1imana #$#l%mn*a %ami 1an

itri $#rama,ama m#nari na4kah %nt%k m#nghi1%)i anak,anakn*a! kini han*a

tinggalitri *ang m#nghi1%)i anakn*a #$agai orang t%a t%nggal 5ingl# )arr#nt+

'+P#ranan k#)a1atan )#n1%1%k 

.alam kongr#n*a 1i Roma )a1a tah%n 97@! Eorl1 Foo1 Organi=ation

m#ma)arkan $aha m#ningkatn*a %mlah )#n1%1%k *ang #)at tan)a

1iim$angi 1#ngan $#rtam$ahn*a )#r#1iaan )angan ma%)%n $ahan makanan

#t#m)at *ang m#ma1aim#r%)akan #$a$ %tama krii )angan+ Maram% 1a)at

t#ra1i ika %at% 1a#raht#rlal% )a1at )#n1%1%kn*a 1#ngan k#a1aan higi#n# *ang

 $%r%k! ontohn*a 1ikota,kota $#ar *ang la% )#rtam$ahan )#n1%1%kn*a angat

 $#ar aki$at ar% %r$aniai 1an tinggin*a angka k#lahiran m#n*#$a$kan

k#)a1atan )#n1%1%k *ang #makinm#ningkat+ Pa1a akhirn*a k#t#r#1iaan

makanan *ang a1a ti1ak akan m#n%k%)i lagi%nt%k m#m#n%hi k#$%t%han

makanan ma*arakat 1i 1a#rah t#r#$%t+

4+ P#t7!-!7l7)!

Maln%trii m#r%)akan %at% in1rom *ang t#ra1i aki$at $an*ak 4aktor+ Faktor,4aktor 

ini 1a)at 1igolongkan ata tiga 4aktor )#nting *ait% : t%$%h #n1iri 5hot! ag#nt 5k%man

 )#n*#$a$! #n?ironm#nt 5lingk%ngan+ M#mang 4aktor 1i#t 5makanan m#m#gang

 )#ranan )#nting t#ta)i 4aktor lain ik%t m#n#nt%kan+ Maram% a1alah om)#nat#1

maln%trition ata% #$%ah m#kanim# a1a)tai t%$%h t#rha1a) k#k%rangan #n#rgi 1alam

akt% *ang lama+ .alam k#a1aan k#k%rangan makanan! t%$%h #lal% $#r%aha %nt%k 

m#m)#rtahankan hi1%) 1#ngan m#m#n%hi k#$%t%han )okok ata% #n#rgi+ K#mam)%an

t%$%h %nt%k m#m)#rg%nakan kar$ohi1rat! )rot#in 1an l#mak m#r%)akan hal *ang angat

 )#nting %nt%k m#m)#rtahankan k#hi1%)an! kar$ohi1rat 5gl%koa 1a)at 1i)akai ol#h

#l%r%h aringan t%$%h #$agai $ahan $akar! t#ta)i k#mam)%an t%$%h %nt%k m#n*im)an

kar$ohi1rat angat #1ikit+ Aki$atn*a kata$olim# )rot#in t#ra1i #t#lah $#$#ra)a am

1#ngan m#nghailkan aam amino *ang #g#ra 1i%$ah a1i kar$ohi1rat 1i h#)ar 1an 1i

ginal+ S#lama k%rangn*a intak# makanan! aringan l#mak akan 1i)#ah a1i aam

l#mak! gli#rol 1an k#ton $o1i#+ S#t#lah l#mak ti1ak 1a)at m#n%k%)i k#$%t%han

Page 11: Lapsus Anak Print

8/15/2019 Lapsus Anak Print

http://slidepdf.com/reader/full/lapsus-anak-print 11/20

#n#rgi! maka otot 1a)at m#m)#rg%nakan aam l#mak 1an k#ton $o1i# #$agai %m$#r 

#n#rgi kala% k#k%rangan makanan+ Pa1a akhirn*a #t#lah #m%a ti1ak 1a)at m#m#n%hi

k#$%t%han akan #n#rgi lagi! )rot#in akan 1i)#ah %nt%k m#m#n%hi k#$%t%han

m#ta$olim# $aal t%$%h+ Pro# ini $#ralan m#nah%n! 1an m#r%)akan r#)on a1a)tai

t#rha1a) k#ti1ak %k%)an a%)an #n#rgi 1an )rot#in+

%+ Kl#-!!3#-!

Klai4ikai m#n%r%t E#llom# )a1a MDP $#rat 1a)at 1ig%nakan am)ai %ia l#$ih

1ari "0 tah%n+ Klai4ikai m#n%r%t E#llom# ini angat #1#rhana kar#na han*a m#lihat

I''<U 1an a1a ata% ti1akn*a #1#ma+ T#r1a)at kat#gori k%rang gi=i ini m#li)%ti anak 

1#ngan PDM #1ang ata% *ang m#n1#kati PDM $#rat ta)i tan)a #1#ma! )a1a k#a1aan

ini I ''<U $#ra1a 1iata 60I+@

T#'el 1+ P#n#nt%an tat% gi=i anak 

Klini Antro)om#tri

/i=i '%r%k Tam)ak angat k%r%

D1#ma )a1a k#1%a

 )%ngg%ng kaki am)ai

#l%r%h t%$%h

H ,3 S.

 /i=i K%rang Tam)ak k%r% ,3 S. , H , " S.

/ii 'aik Tam)ak #hat ," S. J " S.

/i=i L#$ih Tam)ak g#m%k " S.

T#'el 2+ Klai4ikai MDP $#rat m#n%r%t E#llom# Tr%t@

'' I 1ari 'ak% D1#ma 5 D1#ma 5, 60I /i=i k%rang Kaiokhor  

H60I Maram% Kaiokhor Maram%

5+A(t77"et*!

'#rat 'a1an a1alah )aram#t#r )#rt%m$%han *ang )aling #1#rhana! m%1ah 1i%k%r 

1an1i%lang 1an m#r%)akan in1#k %nt%k tat% n%trii #aat+ 2ail )#ng%k%ran $#rat

 $a1an1i)#takan )a1a k%r?a tan1ar '#rat $a1an< Um%r 5''<U 1an '#rat 'a1an<

Page 12: Lapsus Anak Print

8/15/2019 Lapsus Anak Print

http://slidepdf.com/reader/full/lapsus-anak-print 12/20

Tinggi 'a1an5''<T'+ A1a)%n int#r)r#tai )#ng%k%ran $#rat $a1an *ait% ''<U

1i$an1ingkan 1#ngan a%an tan1ar1 58.8 "000 1an 1in*atakan 1alam )#r#nta#:@

"0 I : 1i#$%t gi=i l#$ih

&0 J "0 I : 1i#$%t gi=i $aik

60 J &0 I : tan)a #1#ma gi=i k%rang 1#ngan #1#ma gi=i  $%r%k 5kahiorkor

H 60I : gi=i $%r%k : tan)a #1#ma 5maram%

  1#ngan #1#ma maram% J kahiorkor

Tinggi $a1an )ai#n har% 1i%k%r )a1a tia) k%n%ngan + P#ng%k%ran $#rat

 $a1an akanm#m$#rikan in4ormai *ang $#rmakna k#)a1a 1okt#r t#ntang tat%

n%trii 1an )#rt%m$%hanm4ii anak+ S#)#rti )a1a )#ng%k%ran $#rat $a1an! %nt%k  )#ng%k%ran tinggi $a1an %ga1i)#rl%kan in4ormai %m%r *ang t#)at! #ni k#lamin

1an $ak% *ang 1ia% *ait% 8.8 "000+@

-nt#r)r#tai 1ari 1ari T'<U 1i$an1ingkan tan1ar $ak% $#r%)a:@

90 J 0 I : $aik<normal

70 J &9 I : tinggi k%rang

H 70 I : tinggi angat k%rang

&+ Ge,#l# Kl!(!-

Pa1a ka% maln%trii *ang $#rat! g#ala klini t#r$agi m#na1i 1%a $agian $#ar!

*ait% kahiokor 1an maram%+ Pa1a k#n*ataann*a arang #kali 1it#m%kan %at%

ka% *anghan*a m#nggam$arkan alah at% 1ari $agian t#rt#nt% aa+ S#ring kali )a1a

k#$an*akan anak,anak )#n1#rita gi=i $%r%k! *ang 1it#m%kan m#r%)akan )#r)a1%an

g#ala 1an tan1a 1ari k#1%a $#nt%k maln%trii $#rat t#r#$%t+ Maram% l#$ih #ring

1it#m%kan )a1a anak,anak 1i$aah %ia at% tah%n! #1angkan ini1#n )a1a anak,anak 

1#ngan kahiokor t#ra1i )a1a %ia at% hingga #nam tah%n+ Pa1a $#$#ra)a n#gara

#)#rti 1i Aia 1an A4rika! maram% %ga 1i1a)atkan )a1a anak *ang l#$ih 1#aa 1ari

%ia at% tah%n 5to11l#r! #1angkan 1i8hili! maram% t#ra1i )a1a $%lan )#rtama

k#hi1%)an anak t#r#$%tn*a+!"

/#ala )#rtama 1ari maln%trii ti)# maram% a1alah k#gagalan t%m$%h k#m$ang+

Pa1a ka% *ang l#$ih $#rat! )#rt%m$%han $ahkan 1a)at t#rh#nti ama #kali+ S#lain it%

1i1a)atkan )#n%r%nan akti4ita 4iik 1an k#t#rlam$atan )#rk#m$angan )ikomotorik+

Page 13: Lapsus Anak Print

8/15/2019 Lapsus Anak Print

http://slidepdf.com/reader/full/lapsus-anak-print 13/20

Pa1a aat 1ilak%kan )#m#rikaan 4iik! akan 1it#m%kan %ara tangian anak *ang

monoton! l#mah! 1an tan)a air mata! l#mak %$k%tan m#nghilang 1an l#mak )a1a

t#la)ak kaki %ga m#nghilang #hingga m#m$#rikan k#an ta)ak kaki #)#rti orang

1#aa+ K%lit anak m#na1i ti)i 1an hal%! m%1ah t#ra1i l%ka t#rgant%ng a1an*a

1#4ii#ni n%trii lain *ang ik%t m#n*#rtai k#a1aan maram%+ Kaki 1an tangan m#na1i

k%r% kar#na otot,otot l#ngan #rta t%ngkai m#ngalami atro4i 1i#rtai l#mak %$k%tan

*ang t%r%t m#nghilang+ Pa1a )#m#rikaan )rot#in #r%m! 1it#m%kan hail *ang normal

ata% #1ikit m#ningkat+ S#lain it% k#a1aan *ang t#rlihat m#nolok a1alah hilangn*a

l#mak %$k%tan )a1a aah+ Aki$atn*a ialah aah anak m#na1i lonong! $#rk#ri)%t

1an tam)ak l#$ih t%a 5ol1 man 4a#+ T%lang r%%k tam)ak l#$ih #la+ .in1ing )#r%t

hi)oton% 1an k%litn*a longgar+ '#rat $a1an t%r%n m#na1i k%rang 1ari 60I $#rat

 $a1an m#n%r%t %ian*a+ S%h% t%$%h $ia

r#n1ah kar#na la)ian )#nahan )ana hilang+ 8#ng#ng 1an r##l #rta l#$ih #ring

1i#rtai 1iar# kronik ata% konti)ai! #rta )#n*akit kronik+ T#kanan 1arah! 1#tak 

 ant%ng 1an )#rna4aan m#na1i $#rk%rang+"!3

Pa1a ka% maln%trii kahiokor maramik 1it#m%kan )#r)a1%an g#ala antara

kahiokor 1an maram%+ K#a1aan ini 1it#m%kan )a1a anak,anak *ang makanan

#hari,harin*a ti1ak m#n1a)atkan %k%) )rot#in 1an #n#rgi %nt%k )#rt%m$%han *ang

normal+ Pa1a anak,anak )#n1#rita ka% ini 1iam)ing t#ra1i )#n%r%nan $#rat $a1an

1i$aah 60I $#rat $a1an normal #%ian*a! %ga m#m)#rlihatkan tan1a,tan1a

kahiokor! #)#rti #1#ma! k#lainan ram$%t! k#lainan k%lit! 1an k#lainan $iokimiai+

K#lainan ram$%t )a1a kahiokor a1alah ram$%t m#na1i l#$ih m%1ah 1ia$%t tan)a

r#aki akit 1ari )#n1#rita! arna ram$%tm#na1i l#$ih m#rah! ata%)%n k#la$% hingga

 )%tih+ K#lainan k%lit *ang kha )a1a )#n*akitini ialah ra=* )a?#m#nt 1#rmatoi! *ait%

k%lit m#na1i tam)ak $#rak m#n*#r%)ai )#t#hia# *ang lam$at la%n m#na1i hitam 1an

m#ng#l%)a 1i t#ngahn*a! m#na1ikan 1a#rah #kitarn*a k#m#rahan 1an 1ik#lilingi

 $ata,$ata *ang maih hitam+ A1an*a )#m$#aran hati 1an %ga 

an#mia ringan

1ikar#nakan k#k%rangan $#r$agai 4aktor *ang t%r%t m#ngiringi k#k%rangan )rot#in!

#)#rti =at $#i! aam 4olat! ?itamin '"! ?itamin 8! 1an t#m$aga+ S#lain it% %ga

1it#m%kan k#lainan $iokimiai #)#rti al$%min #r%m *ang m#n%r%n! glo$%lin #r%m

*ang m#n%r%n! 1an ka1ar kol#t#rol *ang r#n1ah+"!@

9+D!#)(7-!-

Page 14: Lapsus Anak Print

8/15/2019 Lapsus Anak Print

http://slidepdf.com/reader/full/lapsus-anak-print 14/20

.iagnoi maram% 1i$%at $#r1aarkan gam$aran klini! t#ta)i %nt%k 

m#ng#tah%i )#n*#$a$ har% 1ilak%kan anamn#i makanan 1an k#$iaaan makan anak 

#rta ria*at )#n*akit *ang lal%+ Pa1a aaln*a! t#ra1i k#gagalan m#naikkan $#rat

 $a1an! 1i#rtai 1#ngan k#hilangan $#rat $a1an am)ai $#raki$at k%r%! 1#ngan

k#hilangan t%rgor )a1a k%lit #hingga m#na1i $#rk#r%t 1an longgar kar#na l#mak 

%$k%tan hilang+ L#mak )a1a 1a#rah )i)ih a1alah $agian t#rakhir *ang hilang #hingga

%nt%k $#$#ra)a akt% m%ka $a*i tam)ak r#lati4 normal am)ai nantin*a m#n*%%t 1an

 $#rk#ri)%t+ A$1om#n 1a)at k#m$%ng ata% 1atar 1an gam$aran %% 1a)at 1#ngan

m%1ah 1ilihat+ T#ra1i atro4i otot 1#ngan aki$at hi)otoni+ S%h% $iaan*a %$normal!

na1i m%ngkin lam$at! 1an angka m#ta$olim# $aal #n1#r%ng m#n%r%n+ M%la,m%la

 $a*i m%ngkin r##l! t#ta)i k#m%1ian m#na1i l#% 1an na4% makan hilang+ 'a*i

 $iaan*a konti)ai! t#ta)i 1a)at m%n%l 1iar# 1#ngan $%ang air $#ar #ring! tina

 $#rii m%% 1an #1ikit+3!@

8iri 1ari maram% antara lain:3!@

, P#nam)ilan aah #)#rti orang t%a! t#rlihat angat k%r%

, P#r%$ahan m#ntal, K%lit k#ring! 1ingin 1an k#n1%r

, Ram$%t k#ring! ti)i 1an m%1ah rontok 

 , L#mak %$k%tan m#nghilang #hingga t%rgor k%lit $#rk%rang

 , Otot atro4i #hingga t%lang t#rlihat #la, S#ring 1iar# ata% konti)a

, Ka1ang t#r1a)at $ra1ikar1i

, T#kanan 1arah l#$ih r#n1ah 1i$an1ingkan anak #hat *ang #$a*a

, Ka1ang 4r#k%#ni )#rna4aan m#n%r%n

S#lain it% maram% har% 1a)at 1i$#1akan 1#ngan ka% maln%trii lainn*a *ait%

kahiokor agar ti1ak t#ra1i k#alahan 1alam )#n#gakkan 1iagnoa *ang 1a)at

 $#r)#ngar%h )a1a tin1ak lan%t ka% ini+ Kahiorkor m#r%)akan in1roma klini

aki$at 1ari maln%trii )rot#in $#rat 5MDP $#rat 1#ngan ma%kan kalori *ang %k%)+

'#nt%k maln%trii *ang )aling #ri% 1an )aling m#nonol 1i 1%nia aat ini t#r%tama

*ang $#ra1a 1i 1a#rah in1%tri $#l%m $#rk#m$ang+ Kahiorkor $#rarti anak 

t#ringkirkan! *ait% anak *ang ti1ak lagi m#nghia)! g#alan*a 1a)at m#na1i #la

#ak maa $a*i aal am)ai #kitar %ia > tah%n! $iaan*a #%1ah m#n*a)ih 1ari AS-+

Eala%)%n )#nam$ahan tinggi 1an $#rat $a1an 1i)#r#)at 1#ngan )#ngo$atan! %k%ran

ini ti1ak )#rnah ama 1#ngan tinggi 1an $#rat $a1an anak normal+3

8iri 1ari Kahiorkor m#n%r%t antara lain:3!@

, P#r%$ahan m#ntal am)ai a)ati

, S#ring 1i%m)ai D1#ma

Page 15: Lapsus Anak Print

8/15/2019 Lapsus Anak Print

http://slidepdf.com/reader/full/lapsus-anak-print 15/20

, Atro4i otot

, /angg%an it#m gatroint#tinal

, P#r%$ahan ram$%t 1an k%lit, P#m$#aran hati

, An#mia

+ Pe(;e)#h#(

Tin1akan )#n#gahan t#rha1a) maram% 1a)at 1ilakanakan 1#ngan $aik $ila

 )#n*#$a$n*a 1ik#tah%i+ Uaha,%aha t#r#$%t m#m#rl%kan arana 1an )raarana

k##hatan *ang $aik %nt%k )#la*anan k##hatan 1an )#n*%l%han gi=i+ '#$#ra)a

1iantaran*a ialah:@!7

P#m$#rian air %% i$% 5AS- am)ai %m%r " tah%n m#r%)akan %m$#r #n#rgi *ang

 )aling $aik %nt%k $a*i+

" .itam$ah 1#ngan )#m$#rian makanan tam$ahan $#rgi=i 1an $#r)rot#in #rta

#n#rgi tinggi )a1a anak #ak %m%r 6 $%lan k# ata+

3 P#n#gahan )#n*akit in4#ki! 1#ngan m#ningkatkan k#$#rihan lingk%ngan 1an

k#$#rihan )#rorangan+

@ P#m$#rian im%niai+> M#ngik%ti )rogram k#l%arga $#r#nana %nt%k m#n#gah k#hamilan t#rlal% k#ra)+

6 P#n*%l%han<)#n1i1ikan gi=i t#ntang )#m$#rian makanan *ang a1#k%at m#r%)akan

%aha )#n#gahan angka )anang+

7 P#manta%an 5%r?#illan# *ang t#rat%r )a1a anak $alita 1i 1a#rah *ang #n1#mi

k%rang gi=i! 1#ngan ara )#nim$angan $#rat $a1an tia) $%lan+

& M#ningkatkan hail )ro1%ki )#rtanian agar )#r#1iaan makan m#n%k%)i+

9 M#m)#r$aiki in4ratr%kt%r )#maaran 1an m#n%$i1i harga $ahan makanan+

0 M#lak%kan )rogram tranmigrai k# 1a#rah lain agar t#ra1i )#m#rataan )#n1%1%k+

<+ Pe(#t#l#3-#(##(

T%%an )#ngo$atan )a1a )#n1#rita maram% a1alah )#m$#rian 1i#t tinggi kalori

1an tinggi )rot#in #rta m#n#gah k#kam$%han+ P#n1#rita maram% tan)a kom)likai

1a)at $#ro$at alan aal 1i$#ri )#n*%l%han m#ng#nai )#m$#rian makanan *ang $aik!

#1angkan )#n1#rita *ang m#ngalami kom)likai #rta 1#hi1rai! *ok! ai1oi 1an

lain,lain )#rl% m#n1a)at )#raatan 1i r%mah akit+ P#natalakanaan )#n1#rita *ang

1iraat 1i RS 1i$agi1alam $#$#ra)a taha)+!6!7

Page 16: Lapsus Anak Print

8/15/2019 Lapsus Anak Print

http://slidepdf.com/reader/full/lapsus-anak-print 16/20

Taha) aal *ait% "@,@& am )#r,tama m#r%)akan maa kriti! *ait% tin1akan

%nt%k m#n*#lamatkan ia! antara lain m#ngkor#ki k#a1aan 1#hi1rai ata% ai1oi

1#ngan )#m$#rian airan intra?#na+ 8airan *ang 1i$#rikan ialah lar%tan .arro,

/l%oa ata% Ring#r Latat .#Ctro# >I+ 8airan 1i$#rikan #$an*ak "00 ml<kg

''<hari+ M%la,m%la 1i$#rikan 60ml<kg '' )a1a @,& am )#rtama+ K#m%1ian @0 ml

ian*a 1i$#rikan 1alam 6,"0 am $#rik%tn*a+!"

Taha) k#1%a *ait% )#n*#%aian+ S#$agian $#ar )#n1#rita ti1ak m#m#rl%kan

kor#ki airan 1an #l#ktrolit! #hingga 1a)at lang%ng 1im%lai 1#ngan )#n*#%aian

t#rha1a) )#m$#rian makanan+ Pa1a hari,hari )#rtama %mlah kalori *ang 1i$#rikan

#$an*ak 30,60 kalori<kg ''<hari ata% rata,rata >0 kalori<kg ''<hari! 1#ngan )rot#in ,

!> g<kg ''<hari+(%mlah ini 1inaikkan #ara $#rang%r,ang%r tia) ," hari #hingga

m#na)ai >0,7>kalori<kg ''<hari 1#ngan )rot#in 3,> g<kg ''<hari+ Eakt% *ang

1i)#rl%kan %nt%k m#na)ai 1i#t tinggi kalori tinggi )rot#in ini l#$ih k%rang 7,0 hari+

8airan 1i$#rikan #$an*ak >0ml<kg ''<hari+"!@

P#m$#rian ?itamin 1an min#ral *ait% ?itamin A 1i$#rikan #$an*ak "00+000+ i+%

 )#roral ata% 00+000 i+% im )a1a hari )#rtama k#m%1ian )a1a hari k# 1%a 1i$#rikan

"00+000i+%+ oral+ itamin A 1i$#rikan tan)a m#lihat a1a<ti1akn*a g#ala 1#4ii#ni

itamin A %nt%k m#n#gah t#ra1in*a C#ro4talmia kar#na )a1a ka% ini ka1ar ?itamin

A #r%m angat r#n1ah+ Min#ral *ang )#rl% 1itam$ahkan ialah K! #$an*ak ," M#q<kg

''<hari<- ata% 1alam $#nt%k )r#)arat oral 7>,00 mg<kg ''<hari 1an Mg! $#r%)a

MgS0@ >0I 0!"> ml<kg''<hari ata% magn#i%m oral 30 mg<kg ''<hari+ .a)at

1i$#rikan ml ?itamin ' 5-8 1an ml ?it+ 85-M! #lan%tn*a 1i$#rikan )r#)arat oral

ata% 1#ngan 1i#t+"!@

(#ni makanan *ang m#m#n%hi *arat %nt%k )#n1#rita maln%trii $#rat ialah

%%+.alam )#milihan #ni makanan )#rl% 1i)#rhatikan $#rat $a1an )#n1#rita+

.ian%rkan %nt%k m#makai )#1oman '' k%rang 1ari 7 kg 1i$#rikan makanan %nt%k 

 $a*i 1#ngan makanan %tama ialah %% 4orm%la ata% %% *ang 1imo1i4ikai! #ara

 $#rtaha) 1itam$ahkan makanan l%mat 1an makanan l%nak+ P#n1#rita 1#ngan '' 1i ata

7 kg 1i$#rikan makanan %nt%k anak 1i ata tah%n! 1alam $#nt%k makanan air 

k#m%1ian makanan l%nak 1an makanan )a1at+Anti$iotik )#rl% 1i$#rikan! kar#na

 )#n1#rita maram% #ring 1i#rtai in4#ki+ Pilihan o$at *ang 1i)akai ialah )roain

 )#niillin ata% ga$%ngan )#niilin 1an tr#)tom*in+!7

Page 17: Lapsus Anak Print

8/15/2019 Lapsus Anak Print

http://slidepdf.com/reader/full/lapsus-anak-print 17/20

Page 18: Lapsus Anak Print

8/15/2019 Lapsus Anak Print

http://slidepdf.com/reader/full/lapsus-anak-print 18/20

G Pa1a 4a# tin1ak lan%t 1a)at 1ilak%kan 1i r%mah! 1imana anak #ara

 $#rkala 5mingg%<kali $#ro$at alan k# P%k#ma ata% R%mah Sakit+Pa1a )ai#n

1#ngan gi=i $%r%k 1i$agi 1alam @ 4a# *ang har% 1ilal%i *ait% 4a#ta$iliai 52ari

,7! 4a# tranii 52ari & J @! 4a# r#ha$ilitai 5Mingg% k# 3 J 6! 4a# tin1ak 

lan%t 5Mingg% k# 7 J "6 #)#rti tam)ak )a1a ta$#l 1iata+!7

10+K7"l!3#-!

K#a1aan maln%trii maram% 1a)at m#n*#$a$kan anak m#n1a)atkan )#n*akit

 )#n*#rta *ang t#rka1ang ti1ak ringan a)a$ila )#natalakanaan maram% ti1ak #g#ra

1ilak%kan+ '#$#ra)a k#a1aan t#r#$%t ialah:@!6

Noma Noma m#r%)akan )#n*akit *ang ka1ang,ka1ang m#n*#rtai

maln%trii ti)# maram%,kahiokor+ Noma ata% tomatiti gangra#noa

m#r%)akan )#m$%%kan m%koa m%l%t *ang $#ri4at )rogr#i4 #hingga

1a)at m#n#m$% )i)i+ Noma t#ra1i )a1a maln%trii $#rat kar#na a1an*a

 )#n%r%nan 1a*a tahan t%$%h+ P#n*akit ini m#m)%n*ai $a% *ang kha 1an

t#ri%m 1ari arak $#$#ra)a m#t#r+ Noma 1a)at #m$%h t#ta)i

m#nim$%lkan $#ka l%ka *ang ti1ak 1a)at hilang #)#rti l#n*a)n*a

hi1%ng ata% ti1ak 1a)at m#n%t%)n*a mata kar#na )ro# 4i$roi+" #ro4talmia P#n*akit ini #ring 1it#m%kan )a1a maln%trii *ang $#rat

t#r%tama )a1a ti)# maram%,kahiokor+ Pa1a ka% maln%trii ini

?itamin A #r%m angat r#n1ah #hingga 1a)at m#n*#$a$kan k#$%taan+

Ol#h #$a$ it% #tia) anak 1#ngan maln%trii #$aikn*a 1i$#rikan ?itamin

A $aik #ara )ar#nt#ral ma%)%n oral! 1itam$ah 1#ngan 1i#t *ang %k%)

m#ngan1%ng ?itamin A+

3 T%$#rk%loi Pa1a anak 1#ngan k#a1aan maln%trii $#rat! akan t#ra1i

 )#n%r%nan k#k#$alan t%$%h *ang akan $#r1am)ak m%1ahn*a t#rin4#ki

k%man+ Salah at%n*a a1alah m%1ahn*a anak 1#ngan maln%trii $#rat

t#rin4#ki k%man m*o$at#ri%m t%$#r%loi *ang m#n*#$a$kan

 )#n*akit t%$#rk%loi+

@ Siroi h#)ati+ Siroi h#)ati t#ra1i kar#na tim$%ln*a )#rl#makan 1an

 )#nim$%nan l#mak )a1a al%ran )ortal hingga #l%r%h )ar#nkim h#)ar 

t#rtim$%n l#mak+ P#nim$%nan l#mak ini %ga 1i#rtai a1an*a in4#ki )a1a

Page 19: Lapsus Anak Print

8/15/2019 Lapsus Anak Print

http://slidepdf.com/reader/full/lapsus-anak-print 19/20

h#)ar #)#rti h#)atiti *ang m#nim$%lkan )#n*akit iroi h#)ati )a1a

anak 1#ngan maln%trii $#rat+

> 2i)ot#rmia m#r%)akan kom)likai #ri% )a1a maln%trii $#rat ti)#

maram%+ 2i)ot#rmia t#ra1i kar#na t%$%h ti1ak m#nghailkan #n#rgi

*ang akan 1i%$ah m#na1i #n#rgi )ana #%ai *ang 1i$%t%hkan ol#h

t%$%h+ S#lain it% l#mak %$k%tan *ang ti)i $ahkan m#nghilang akan

m#n*#$a$kan %h% lingk%ngan angat m#m)#ngar%hi %h% t%$%h

 )#n1#rita+

6 2i)oglik#mia 1a)at t#ra1i )a1a hari,hari )#rtama )#raatan anak 1#ngan

maln%trii $#rat+ Ka1ar g%la 1arah *ang angat r#n1ah ini angat

m#m)#ngar%hi tingkat k#a1aran anak 1#ngan maln%trii $#rat #hingga

1a)at m#m$aha*akan )#n1#ritan*a+7 -n4#ki trakt% %rinari% m#r%)akan in4#ki *ang #ring t#ra1i )a1a anak 

 $#rgant%ng k#)a1a tingkat k#k#$alan t%$%h anak+ Anak 1#ngan maln%trii

 $#rat m#m)%n*ai 1a*a tahan t%$%h *ang angat m#n%r%n #hingga 1a)at

m#m)#rm%1ah t#ra1in*a in4#ki t#r#$%t+

& P#n%r%nan k##r1aan )a1a anak 1#ngan maln%trii $#rat! akan t#ra1i

 )#n%r%nan )#rk#m$angan organ t%$%hn*a+ Organ )#nting *ang )aling

t#rk#na )#ngar%h alah at%n*a ialah otak+ Otak akan t#rham$at

 )#rk#m$angann*a *ang 1iaki$atkan kar#na k%rangn*a a%)an n%trii

%nt%k )#m$#nt%kan #l,#l n#%ron otak+ K#a1aan ini akan $#r)#ngar%h

 )a1a k##r1aan #orang anak *ang m#m$%at 4%ngi a4#kti4 1an kogniti4 

m#n%r%n! t#r%tama 1alam hal 1a*a tangka)! analia! 1an m#mori+

11+P*7)(7-!-

Prognoi )a1a )#n*akit ini $%r%k kar#na $an*ak m#n*#$a$kan k#matian 1ari

 )#n1#ritan*a aki$at in4#ki *ang m#n*#rtai )#n*akit t#r#$%t! t#ta)i )rognoin*a 1a)at

1ikatakan $aik a)a$ila maln%trii ti)# maram% ini 1itangani #ara #)at 1an t#)at+

K#matian 1a)at 1ihin1arkan a)a$ila 1#hi1rai $#rat 1an )#n*akit in4#ki kroni lain

#)#rti t%$#rk%loi ata% h#)atiti *ang m#n*#$a$kan t#ra1in*a iroi h#)ati 1a)at

1ihin1ari+ Pa1a anak *ang m#n1a)atkan maln%trii )a1a %ia *ang l#$ih m%1a! akan

t#ra1i )#n%r%nan tingkat k##r1aan *ang l#$ih $#ar 1an irr#?#ri$#l 1i$an1ing

1#ngan anak *ang m#n1a)at k#a1aan maln%trii )a1a %ia *ang l#$ih 1#aa+ 2al ini

 $#r$an1ing t#r$alik 1#ngan )ikomotor anak *ang m#n1a)at )#nanganan maln%trii

l#$ih #)at m#n%r%t %m%rn*a! anak *ang l#$ih m%1a aat m#n1a)at )#r$aikan k#a1aan

Page 20: Lapsus Anak Print

8/15/2019 Lapsus Anak Print

http://slidepdf.com/reader/full/lapsus-anak-print 20/20

gi=in*a akan #n1#r%ng m#n1a)atkan k##m$%han )ikomotorn*a l#$ih #m)%rna

1i$an1ingkan 1#ngan anak *ang l#$ih t%a! #kali)%n t#lah m#n1a)atkan )#nanganan

*ang ama+ 2an*a aa )#rt%m$%han 1an )#rk#m$angan anak *ang )#rnah m#ngalami

kon1ii maram% ini #n1#r%ng l#$ih lam$at! t#r%tama t#rlihat #la 1alam hal

 )#rt%m$%han tinggi $a1an anak 1an )#rtam$ahan $#rat anak! ala%)%n ika 1ilihat

#ara ratio $#rat 1an tinggi anak $#ra1a 1alam $ata *ang normal+!@!7

I+ KESIMPULAN

.iagnoi Maram% 1an 1#mam ti4oi1 1a)at 1it#gakkan $#r1aarkan

anamn#i! )#m#rikaan 4iik! 1an )#m#rikaan )#n%nang )a1a )ai#n ini+ P#n#gakan

1iagnoi Pa1a )ai#n ini $#r1aarkan g#ala klini 1an hail )#m#rikaan 1arah!

1imana )a1a )ai#n 1it#m%kan tat% gi=i $%r%k )a1a )#m#rikaan tat% gi=i 1an

 )a1a )#m#rikaan la$ 1i1a)atkan t#t i1al t*)i o <3"0 1an t*)i h <60

Pa1a ka% ini )ai#n m#ngalami gi=i $%r%k aki$at k%rangn*a a%)an makanan

tinggi #n#rgi 1an )rot#in! 1alam lit#rat%r 1i#lakan $aha )#n%r%nan $#rat $a1an

1i$aah 60I akan m#n*#$a$kan )ai#n ma%k k# tat% gi=i $%r%k+ S#lain it% )a1a

 )ai#n ini 1it#m%kan a1an*a in4#ki 1ari k%man +t*)i *ang m#n*#$a$kan t#ra1on*a

1#mam ti4oi1 it% #n1iri+ Pa1a )ai#n 1#ngan gi=i $%r%k akan angat m%1ah

m#ngalami in4#ki 1iaki$atkan a1an*a )#n%r%na )rot#in 1alam t%$%h #hingga

anti$o1i 1alam t%$%h $#rk%rang 1an m#n*#$a$kan m%1ahm%a t#ra1i in4#ki )a1a

 )ai#n gi=i $%r%k+

T#ra)i *ang 1i$#rikan )a1a )ai#n a1alah anti$iotik %nt%k m#ngo$ati in4#ki

1ari +t*)i+ P#r$aikan gi=i 1#ngan )#m$#rian 1i#t TKTP P#m$#rian it A "00+000

%nt%k 1#4ii#ni ?it A )a1a )ai#n gi=i $%r%k+ S#lain it% )a1a )ai#n gi=i $%r%k $ia

kita lak%kan 0 langkah )#naganan gi=i+