KATA PENCANTAR BenganmengucapkanpujisyukuiataskehauiiatTuhanYangNahaEsa,atassegala kebesaianuanlimpahannikmatyanguibeiikan-Nya,sehinggakamiuapatmenyelesaikan kaiyailmiahbeijuuul"PengaiuhPembeiianNutiisiTeihauapPeitumbuhanTanaman Kacang Bijau". Balam penulisan peicobaan ini, beibagai hambatan telah kami alami. 0leh kaiena itu, teiselesaikannya kaiya ilmiah ini tentu saja bukan kaiena kemampuan kami semata-mata. Namun kaiena auanya uukungan uan bantuan uaii pihak-pihak yang teikait. Sehubunganuenganhalteisebut,peilukiianyakamiuenganketulusanhati mengucapkanteiimakasihkepauaIbuPengajaiNataPelajaianBiologikelasXIIIPAŸ yangtelahmembimbingpenulisualammenyelesaikankaiyailmiahini.Kamijuga beiteiima kasih kepaua semua pihak yang tiuak uapat penulis sebutkan satu peisatu, yang telah membantu menyelesaikan kaiya ilmiah ini. Kamimenyauaiibahwakaiyailmiahini masihjauhuaiisempuina.0lehkaienaitu, kiitikuansaiansangatuihaiapkanuemikesempuinaankaiyailmiahini.Semogakaiya ilmiah ini beimanfaat bagi kita semua. Amin. Nakassai, Septembei ŶŴŵŴ Penulis 2 AFTAR ISI KATA PENuANTAR ....................................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. BAFTAR ISI ....................................................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. BAB I PENBAB0L0AN .............................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. A.Latai Belakang......................................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. B.Iuuul ..........................................................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. a)Tujuan ...............................................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. b)Rumusan Nasalah .......................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. c)Bipotesis ..........................................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. u)vaiiabel ............................................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. BAB II ISI .........................................................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. A.Alat uan Bahan .....................................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. B.Caia Keija ...............................................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. C.Tabel pengamatan ..............................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. B.Bata ............................................................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. E.uiafik ........................................................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. BAB III TINIA0AN P0STAKA ................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. A.Pengeitian Peitumbuhan uan Peikembangan .....................Error! Bookmark not d¢fin¢d. B.Faktoi-faktoi yang mempengaiuhi peitumbuhan & peikembangan paua tumbuhan Error! Bookmark not d¢fin¢d. a)Faktoi Inteinal..............................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. b)Faktoi Eksteinal ..........................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. C.Peikecambahan ...................................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. B.Klasifikasi tanaman kacang hijau ................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. E.Nonosouium ulutamat (NSu) ......................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. F.Pupuk 0iea.............................................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. BAB Iv ..............................................................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. PEN0T0P ........................................................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. 3 A.Kesimpulan ............................................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. B.Saian .........................................................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. LANPIRAN .....................................................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. BAFTAR P0STAKA .....................................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. 4 BAB I PENAHULUAN A. Latar B¢lakang Kacang hijau meiupakan salah satu tanaman yang beinutiisi tinggi. Bi ualamnya teikanuungpiotein,vitaminB,AuanE.SelainitujugabisauntukmelancaikanBAB uanmenambahsemangat.Benganuasai-uasaiuaiiatasuapatkitasimpulkanbahwa kacang hijau sangatlah beimanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Sehingga kami memilih kacang hijau sebagai bahan penelitian kami. Kami sangat teitaiikuntukmelakukaninovasipauakacanghijau,salahsatunyakecambah. Kecambahmeiupakansalahsatutumbuhanyangmultifungsional,selainuapat uigunakan sebagai sayuian, juga sebagai makanan tambahan paua masakan nusantaia. Balampenelitianinikamimencaiitahuauakahpengaiuhpembeiiannutiisiteihauap peitumbuhan tanaman kacang hijau. Pupukkimiaataupupukbuatanpabiikbanyakuimanfaatkanpaiapetaniatau pecinta tanaman untuk menyubuikan tanah. Pupuk-pupuk buatan ini memang beiguna menyubuikanuanmeningkatkanhasilpiouuksitanaman,namunuisampingitujuga memilikiuampakyangtiuakbaikbagilingkungan.Pupuk-pupukbuatanteisebut uiantaianya0iea,KCl,Za,Tsp-ŷź,ull,banyakmenganuungbahankimiabeibahaya. 0leh kaiena itu uipeilukan suatu alteinatif lain untuk menuapatkan pupuk yang muiah uan sehat. NSu (Nonosouium ulutamat) atau biasa uisebut vetsin, selain sebagai penyeuap iasa,bahaninijugauapatuijauikanpupukalteinatif.NSuiniuapatuijauikansebagai pupukpauatanamanhias,kaienauiualamnyamenganuungzat-zatyanguibutuhkan tanaman oleh tanaman uan uapat membuat tanaman semakin subui. B. adal u) 1ujuun Tujuan uaii penelitian ini antaia lain: 3 ŵ. Nengetahuipengaiuhpembeiiannutiisiteihauappeitumbuhantanaman kacang hijau. Ŷ. Nencaii alteinatif pupuk yang aman seita sehat bagi manusia uan lingkungan. ŷ. NenggantipupukkimiayangbeibahayauenganNSuyanglebihamanuan efisien. T) Rumuxun Muxuluh ŵ. Bagaimanapengaiuhpeibeuaanpembeiiannutiisiteihauappeitumbuhan tanaman kacang hijau. Ŷ. Apakahpembeiianmonosouiumglutamatuanuieamempengaiuhi peitumbuhan tanaman kacang hijau. U) Hlpotexlx Pembeiianmonosouiumglutamatuapatmembantuuanmempeicepat peitumbuhan tanaman kacang hijau. V) urluTel O Bebas: Ienisnutiisi O Kontiol: Neuium, intensitas cahaya, kauai aii, jumlah bibit tanaman, jumlah uan ukuian lubang pot O Teiikat: Peitumbuhan tinggi tanaman 6 BAB II ISI A. Alat dan Baban Alot: ŵ) ŷ buah gelas bekas aii mineial Ŷ) Nistai obon: ŵ) % biji kacang hijau Ŷ) NSu ŷ) Pupuk uiea Ÿ) Tanah Ź) Aii B. Cara K¢rja 4 Siapkan alat uan bahan 4 Nasukkan tanah ke masing-masing gelas uengan takaian¡ukuian yang sama. 4 Beiilabelpauamasing-masinggelas(labelA,B,uanC)uanlubangisetiapgelas uengan uiametei uan jumlah yang sama. 4 Nasukkanbijikacanghijauyangsuuahuiienuamuengankualitaspalingbaikke ualam gelas yang sebelumnya telah beiisi tanah. 4 Paua gelas uengan label A, biaikan tanaman tanpa tambahan pupuk. 7 4 PauagelasuenganlabelB,buatuualubangkecilpauatanahuenganposisipaling pinggii lalu isi uengan ŷ atau Ÿ butii pupuk uiea. 4 PauagelasuenganlabelC,peilakuanyangsamauengangelaslabelBtapipupuk uiea uiganti uengan sekitai ŵ giNonosouium glutamat (NSu). 4 Siiam tanaman uengan aii secukupnya paua soie haii selama Ż haii. 4 Amatipeitumbuhanmasing-masingtanamanlalucatathasilnyauitabel pengamatan. C. Tab¢l p¢ngamatan Hari Tinggi K¢cambab Rata-rata ABC ŵ---- Ŷ--ŷŵ ŷŵ-Ÿ,Źŵ,8ŷ ŸŶ,Źŵ,źŹ,ŷŷ,ŵŷ ŹŷŶ,ŷŹ,źŷ,źŷ źŸŷ,ŹźŸ,Ź Rata-rataŵ,ŻŹŵ,ŶŷŸ,ŴŻŶ,ŷŹ . ata Baii uata uiatas uiketahui bahwa uiketahui bahwa tanaman C (yang uibeii pupuk NSu)lebihcepattumbuhuaiipauatanamanA(tanpauibeiipupuk)uantanamanB (uibeii pupuk uiea). Peibeuaan peitumbuhan tanaman teilihat sejak haii ke-Ŷ ui mana tanamanyanguibeiipupukNSutelahteilihattingginyanamuntiuakuemikianpaua tanamanyangtiuakuibeiipupuksamasekaliuantanamanyanguibeiipupukuiea. TanamanyanguibeiiNSumulaitumbuhcepatuaiipauatanamanyangtiuakuibeii NSu. 8 Pauauasainyatumbuhanmemeilukanbahanmakananuntukuapattumbuh subui.0nsui-unsuiyanguibutuhkantanamanualamjumlahbesaiuisebutunsui makio. 0nsui makio teiuiii uaii unsui : C, B, 0, N, P, K, Na, Ca, S, uan Ng. 0nsui-unsui C,B,0uipeiolehtumbuhanuaiiuauaiauanaii,seuangkanunsui-unsuilainnya uipeiolehuaiiualamtanah.0nsui-unuuiyanguibutuhkantumbuhanualamjumlah seuikituisebutunsuimikio.Yangteigolongunsui-unsuimikioantaialainunsui:Fe, Nn, B, Cu, uan Zn. Semua unsui-unsui ini uipeiileh tumbuhan uaii ualam tanah. NSumeiupakanzatauitifyanguignakanuntukmembeiikaniasaseuappaua makanan.NSulebihuikenaluimasyaiakatuengannamavetsin.vetsininimemiliki beinagaimeikuagangsepeiti:Ajinomoto,Sasa,Niwon,Nasako,Nataiouauanlain sebagainya.Balampenelitianyangkamilakukanini,kamimenggunakanmeiekvetsin ini yaitu Ajinomoto. NSuuapatuigunakansebagaipupukpauatanamankaienaNSumenganuung unsui-unsuihaiayanguibutuhkantanaman,khususnyaunsuimakio.Baiiiumus kimiauiatasuiketahuibahwaNSumemilikiunsui-unsuisepeiti:C,B,0,N,uanNa yang sangat uibutuhkan tanaman. 0nsui haia yang paling banyak uibutuhkan tanaman aualah unsui N. 0nsui N (Nitiogen) beiguna untuk meiangsang peitumbuhan tanaman khususnyabatang,cabang,uanuaun.SecaiamikioskopisunsuiNuipeilukanuntuk pembentukan piotein, lemak, uan beibagai senyawa oiganic lainnya ualam tanaman. NSutiuakmencemaiilingkungansekitaitanamanbaiktanah,aii,maupun uuaia.KanuunganpBtanahtetapsetabil,kemuinianaiitetapualamambangbatas noimal seita kauai iesiuu uuaiapun tetap aman. Bal ini kaiena NSu teibuat uaii tetes tebu(molasses),yangbeiasaluaiihasilpengolahantebuyanguigunakanuntuk membuatgula.BahanpembuatNSuyangbeiasaluaiialamkhususnyabahannabati, makalaiutanNSuyanguisiiamkanpauatanahsebagaipupukakanteiuiaibeisama zat-zat alam lain. Lain halnya uengan pupuk buatanpabiik sepeiti :0iea, Tsp, ZA, kcl, ull.Bahan-bahanpupukbuataninibeiasaluaiibahankimiayanguapatmencemaii lingkungan sekitai tanaman. 9 E. Crafik 0 0 2Ŧ3 3 4 0 0 0 Ŧ6 2Ŧ3 3Ŧ3 0 3 4Ŧ3 3Ŧ3 3Ŧ6 6 2 3 4 3 6 t | n g g | t a n a m a n ( c m ) nar| ke Ŵ Þerband|ngan t|ngg| tanaman kacang h|[au pada tanaman Aţ 8 dan C f°f¯f° f°f¯f° f°f¯f° 0 BAB III TINAUAN PUSTAKA A. P¢ng¢rtian P¢rtambaban dan P¢rk¢mbangan Peitumbuhanaualahpeitumbuhanukuian(massa,panjang)secaiakuantitatif yanguihasilkanuaiipeitumbuhanjumlahsel&beisifatiiieveisibel(tiuakuapat kembali).Peikembanganaualahpiosesmajukeuewasaansecaiakuantitatifteihauap pengembangan tubuh oiganisme. B. Faktor-faktoryangm¢mp¢ngarabip¢rtambaban&p¢rk¢mbanganpada tambaban u) Fuktor Internul Ź oktor qen Faktoipenuiunansifatpauaketuiunanteikanuunguiualamgen.Infoimasi genetikpauagenmengenualikanteibentuknyasifatpenampakansecaiafisik (fenotip) melalui inteiaksinyauengan faktoi lingkungan. ź ot penqotur tumbub {bormon) Zatpengatuitumbuh(hoimon)pauatanamanialahsenyawaoiganikyang ualamjumlahseuikituapatmenuukung,menghambat,uanmengubahpioses fisiologistumbuhan.Pauakonsentiasiteitentuhoimonuapatmemacu peitumbuhan,tetapi paua konsentiasi yang tinggi uapat menekan peitumbuhan. Ienis-jenis hoimon yang mempengaiuhi peitumbuhan tumbuhan antaia lain: a. Aaksin Auksinaualahsenyawaasamasetatuengangugusinuolbeisama ueiivatnya.Pusatpembentukanauksinaualahujungkeleoptil(pucuk tumbuhan).Iikateikenacahayamatahaii,auksinakanmengalami keiusakansehinggamenghambatpeitumbuhantumbuhan.Balini menyebabkanbatangmembelokkeaiahuatangnyacahayakaiena peitumbuhan bagian yang tiuak teikena cahaya, lebih cepat uaiipaua bagian yang teikena cahaya. Auksinbanyakuipiouuksiuijaiinganmeiistempauabagianujung- ujungtumbuhan,sepeitikuncupbunga,pucukuaunuanujungbatang. Auksin teisebut uisebaikan ke seluiuh bagian tumbuhan, tetapi tiuak semua bagianmenuapatbagianyangsama.Bagianyangjauhuaiiujungakan menuapatkan auksin lebih seuikit. Fungsi auksin aualah: ŵ) Nengembangkan sel-sel sehingga sel beitambah panjang Ŷ) Neiangsang pembentukan bunga uan buah ŷ) Nempeicepatteijauinyauifeiensiasiuiuaeiahmeiistemsehingga mempeigiat kambium membentuk sel-sel baiu b. Cib¢r¢lin uibeielin aualah suatu zat yang memiliki sifat sepeiti auksin. uibeielin uipeioleh uaii jamui bberello fuikuro atau usorum monlforme. Fungsi gibeielin aualah: ŵ) Nempeicepat peitumbuhan Ŷ) Nembuat tanaman beibunga sebelum waktunya ŷ) Nembuat tanaman menjaui lebih tinggi uaii noimal Ÿ) Nembuat buah teibentuk tanpa penyeibukan c. Sitokinin Sitokininmeiupakankumpulansenyawayangfungsinyamiiipsatu samalain.Sitokininyangpeitamauitemukanaualahkinetin.Zatini beifungsimempeigiatpembelahanseluanmempengaiuhipeitumbuhan tunas uan akai. d. Asam Absisat Asam absisat beifungsi menghambat peitumbuhan tumbuhan sehingga beilawanan uengan fungsi auksin uan gibeielin. 2 ¢. Kalin Kalinaualahhoimontumbuhanyangmempengaiuhipembentukan oigan paua tumbuhan. Beiuasaikan oigan yang uipengaiuhinya, kalin uapat uibeuakan atas: ŵ) okoln, mempengaiuhi pembentukan akai Ŷ) olulokoln, mempengaiuhi pembentukan batang ŷ) lokoln, mempengaiuhi pembentukan uaun Ÿ) Antokoln, mempengaiuhi pembentukan bunga f. Cas Etil¢n Tumbuhanmenghasilkangasetilenyangmenyebabkanpematangan buahlebihcepat.uasetilenteiutamauihasilkanolehbuahyangsuuahtua. 0lehkaienaitubuahyangtuaseiinguiletakkanuitempatteitutup (uipeiam) agai cepat masak. g. Asam traamatin Iikatumbuhanteiluka,lukateisebutuapatuipeibaikikembali. Kemampuanituuisebutuayaiestitusiatauuayaiegeneiasi.Peiistiwaini uapat teijaui kaiena auanya asam tiaumatin. T) Fuktor Fkxternul ŵ. Nutiisi Ŷ. Aii ŷ. Suhu Ÿ. Kelembapan uuaia Ź. 0ksigen ź. Cahaya Ż. Tingkat kesamaan & basa (PB) 3 obovo Neiupakan faktoi utama sebagai eneigi ualam fotosintesis, untuk menghasilkan eneigi. Kekuiangancahayaakanmengganggupiosesfotosintesisuanpeitumbuhan, meskipunkebutuhancahayateigantungpauajenistumbuhan.Kekuianagancahaya paua saat peitumbuhan beilangsung akan menimbulkan gejala etiolasi, uimana uimana batang kecambah akan tumbuh lebih cepat namun lemah uan uaunnya beiukuian lebih kecil, tipis uan pucat. Pengaiuhcahayabukanhanyateigantungkepauafotosintesis(kuatpenyinaian)saja, namunauafaktoilainyangteiuapatpauacahaya,yaitubeikaitanuenganpanjang gelombangnya. Penelitian yang uilakukan oleh Benuiick & Beithwick paua tahun ŵ%8Ÿ, menunjukancahayayangbeipengaiuhteihauappeitumbuhanaualahpauaspectium meiah uengan panjang gelombang źźŴ nm. Peicobaanuenganmenggunakanspectiuminfiameiahuenganpanjanggelombang ŻŷŴnmmebeiikanpengaiuhyangbeilawanan.Substansiyangmeisponspectium cahayaaualahfitakiamsuatupioteinwainapauatumbuhanyangmenganuung susunan atom khusus yang mengabsoipsi cahaya. C. P¢rk¢cambaban Peikecambahanaualahpiosespeitumbuhanembiiouankomponen-komponen bijiyangmemilikikemampuan untuk tumbuh secaianoimalmenjauitumbuhanbaiu. Komponenbijiteisebutaualahbagiankecambahyangteiuapatuiualambiji,misalnya iauikula uan plumula. o) obopon perkecombobon Peikembanganbijbeihubunganuenganaspekkimiawi.Piosesteisebut meliputibebeiapatahapan,antaialainimbibisi,sekiesihoimonuanenzim, hiuiolisis cauangan makanan, pengiiiman bahan makanan teilaiut uan hoimone ke uaeiah titik tumbuh atau uaeiah lainnya, seita asimilasi (fotosintetis). Pioses penyeiapan caiian paua biji (imbibisi) teijaui melalui mikiopil. Aii yang masukkeualamkotileuonmembengkak.Pembengkakanteisebutpauaakhiinya menyebabkan pecahnya testa. 4 Awalpeikembanganuisahuluiaktifnyaenzimhiuiolase(piotease,lipase,uan kaibohiuiase)uanhoimonepauakotileuonatauenuospeimaolehauanyaaii. Enzimpioteasesegeiabekeijamengubahmolekulpioteinmenjauiasamamino. Asalmaminouigunakanuntukmembuatmolekulpioteinbaiubagimembianesel uansitoplasma.Timbunanpatiuiuiaikanmenjauimaltosakemuuianmenjaui glukosa.Sebagianglukosaakanuiubahmenjauiselulosa,yaitubahanuntuk membuatuinuingselbagisel-selyangbaiu.Bahanmakananteilaiutbeiupa maltosa uan asam amino akan beiuifusi ke embiio. Semuapiosesteisebutmemeilukaneneigi.Bijimempeioleheneigimelalui pemecahanglukosasaatpiosesiespiiasi.Pemecahanglukosayangbeiasaluaii timbunanpatimenyebabkanbijikehilanganbobotnya.Setelahbebeiapahaii, plumulatumbuhuiataspeimukaantanah.Baunpeitamamembukauanmulai melakukan fotosintesis. b) pe Perkecombobon Beiuasaikanposisikotileuonualampiosespeikecambahanuikenal peikecambahanhipogealuanepigeal.Bipogealaualahpeitumbuhanmemanjang uaiiepikotilyangmeyebabkanplumulakeluaimenembuskulitbijiuanmuncului atastanah.Kotileuonielatiftetapposisinya.Contohtipeiniteijauipauakacang kapiiuanjagung.Pauaepigealhipokotillahyangtumbuhmemanjang,akibatnya kotileuonuanplumulateiuoiongkepeimukaantanah.Peikecambahantipeini misalnyateijauipauakacanghijauuanjaiak.Pengetahuantentanghaliniuipakai oleh paia ahli agionomi untuk mempeikiiakan keualaman tanam. . Klasifikasi tanaman kacang bijaa Nama umum (Inuonesia): Kacang hijau Kinguom : Plontoe (Tumbuhan) Subkinguom : rocbeobonto (Tumbuhan beipembuluh) Supei Bivisi : Spermotopbvto (Nenghasilkan biji) Bivisi : Hoqnolopbvto (Tumbuhan beibunga) Kelas : HoqnolopsVo (beikeping uua¡uikotil) Sub Kelas : osVoe 0iuo : oboles 3 Famili : oboceoe (suku polong-polongan) uenus : Pboseolus Spesies : PboseolusroVotusl. E. Monosodiam Clatamat {MSC) Nonosouiumglutamatyangseiinguisebutvetsinaualahgaiamsouiumuaii asam glutamate. Asam glutamate aualah suatu asam amino yang meiupakan salah satu komponenpentingyanguibutuhkantubuh.NSuuibuatuaiitetessampingantebu (molasses)yangmeiupakanhasilsampingangilingantebu.NSuuitemukanoleh PiofesoiIkeua,beikebangsaanjepangpauatahunŵ%ŻŴ.NSumuuahlaiutualamaii. NSu muuah beisenyawa uengan asam amino lainnya yang akan membentuk piotein. F. Papak Ur¢a Pupuk 0iea aualah pupuk kimia yang menganuung Nitiogen (N) beikauai tinggi. 0nsuiNitiogenmeiupakanzathaiayangsangatuipeilukantanaman.Pupuk0iea beibentukbutii-butiikiistalbeiwainaputih,uenganiumuskimiaNBŶC0NBŶ, meiupakanpupukyangmuuahlaiut ualamaiiuansifatnyasangatmuuahmenghisap aii(higioskopis),kaienaitusebaiknyauisimpanuitempatkeiinguanteitutupiapat. PupukuieamenganuungunsuihaiaNsebesaiŸź%uenganpengeitiansetiapŵŴŴkg uiea menganuung Ÿź kg Nitiogen. equnuun pupuk Ureu 0nsuihaiaNitiogenyanguikanuungualampupuk0ieasangatbesai kegunaannya bagi tanaman untuk peitumbuhan uan peikembangan, antaia lain: ŵ) Nembuat uaun tanaman lebih hijau segai uan banyak menganuung butii hijau uaun (cbloropbvl) yang mempunyai peianan sangat panting ualam pioses fotosintesa Ŷ) Nempeicepat peitumbuhan tanaman (tinggi, jumlah anakan, cabang uan lain-lain) ŷ) Nenambah kanuungan piotein tanaman Ÿ) Bapatuipakaiuntuksemuajenistanamanbaiktanamanpangan,holtikultuia, tanaman peikebunan, usaha peteinakan uan usaha peiikanan 6 BAB IV PENUTUP A. K¢simpalan Baii pembahasan uiatas uapat uitaiik kesimpulan sebagai beiikut : ŵ) Nonosouium glutamate (NSu) uapat mempeicepat peitumbuhan tanaman. Ŷ) NSu menganuung unsui-unsui sepeiti : C,B, 0, N, uan Nayangsangat uibutuhkan tanaman. 0nsui haia yang paling banyak uibutuhkan tanaman aualah unsui N. ŷ) PupukuaiiNSuinimemilikibeibagaikelebihanyaknilebihekonomis,piaktis, seita iamah lingkungan. B. Saran Penelitianinisemogamenjauiawalanuntukpaiapenelitiuntuklebihbeisemangat ualammenelitiNSusebagaipupuk,sehinggapauaakhiinyaNSuuapatuijauikan pupuk bagi semua jenis tanaman. 7 LAMPIRAN 8 AFTAR PUSTAKA Subaiui. ŶŴŴ%. loloql Ż SMA. Iakaita: Pusat Peibukuan Binas Penuiuikan Nasional. IuunKistinnah,EnuangSiiLestaii.ŶŴŴ%.loloqlMukhlukHlVupVunIlnqkunqunnyu SMA/MA untuk elux XII. Iakaita: Pusat Peibukuan Binas Penuiuikan Nasional. Suwaino. ŶŴŴ%. PunVuun PemTelujurun loloql untuk SMA/MA elux XII. Iakaita: Pusat Peibukuan Binas Penuiuikan Nasional. 9 Kaiya Ilmiah PENCARUH PEMBERIAN NUTRISI TERHAAP PERTUMBUHAN TANAMAN KACANC HIAU isasan Ul¢b: Kelompok Iv (XII IPA Ÿ) SITI N0NAWAR0B AZIS (ŷ) AIBAB ABIBAB BASYIN (%) BIAN TRIANITA (ŵŻ) N0R0L FITRIANTI (ŶŻ) ABNAB FARIEB S0uIAWAN (Ŷ8) SEK0LAB NENENuAB ATAS NEuERI Ź NAKASSAR ŶŴŵŴ
Please download to view
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
...

Laporan Lengkap Praktikum Kecambah

by moena-azis

on

Report

Category:

Documents

Download: 0

Comment: 0

1,379

views

Comments

Description

Download Laporan Lengkap Praktikum Kecambah

Transcript

KATA PENCANTAR BenganmengucapkanpujisyukuiataskehauiiatTuhanYangNahaEsa,atassegala kebesaianuanlimpahannikmatyanguibeiikan-Nya,sehinggakamiuapatmenyelesaikan kaiyailmiahbeijuuul"PengaiuhPembeiianNutiisiTeihauapPeitumbuhanTanaman Kacang Bijau". Balam penulisan peicobaan ini, beibagai hambatan telah kami alami. 0leh kaiena itu, teiselesaikannya kaiya ilmiah ini tentu saja bukan kaiena kemampuan kami semata-mata. Namun kaiena auanya uukungan uan bantuan uaii pihak-pihak yang teikait. Sehubunganuenganhalteisebut,peilukiianyakamiuenganketulusanhati mengucapkanteiimakasihkepauaIbuPengajaiNataPelajaianBiologikelasXIIIPAŸ yangtelahmembimbingpenulisualammenyelesaikankaiyailmiahini.Kamijuga beiteiima kasih kepaua semua pihak yang tiuak uapat penulis sebutkan satu peisatu, yang telah membantu menyelesaikan kaiya ilmiah ini. Kamimenyauaiibahwakaiyailmiahini masihjauhuaiisempuina.0lehkaienaitu, kiitikuansaiansangatuihaiapkanuemikesempuinaankaiyailmiahini.Semogakaiya ilmiah ini beimanfaat bagi kita semua. Amin. Nakassai, Septembei ŶŴŵŴ Penulis 2 AFTAR ISI KATA PENuANTAR ....................................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. BAFTAR ISI ....................................................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. BAB I PENBAB0L0AN .............................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. A.Latai Belakang......................................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. B.Iuuul ..........................................................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. a)Tujuan ...............................................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. b)Rumusan Nasalah .......................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. c)Bipotesis ..........................................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. u)vaiiabel ............................................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. BAB II ISI .........................................................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. A.Alat uan Bahan .....................................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. B.Caia Keija ...............................................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. C.Tabel pengamatan ..............................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. B.Bata ............................................................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. E.uiafik ........................................................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. BAB III TINIA0AN P0STAKA ................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. A.Pengeitian Peitumbuhan uan Peikembangan .....................Error! Bookmark not d¢fin¢d. B.Faktoi-faktoi yang mempengaiuhi peitumbuhan & peikembangan paua tumbuhan Error! Bookmark not d¢fin¢d. a)Faktoi Inteinal..............................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. b)Faktoi Eksteinal ..........................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. C.Peikecambahan ...................................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. B.Klasifikasi tanaman kacang hijau ................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. E.Nonosouium ulutamat (NSu) ......................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. F.Pupuk 0iea.............................................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. BAB Iv ..............................................................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. PEN0T0P ........................................................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. 3 A.Kesimpulan ............................................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. B.Saian .........................................................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. LANPIRAN .....................................................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. BAFTAR P0STAKA .....................................................................................Error! Bookmark not d¢fin¢d. 4 BAB I PENAHULUAN A. Latar B¢lakang Kacang hijau meiupakan salah satu tanaman yang beinutiisi tinggi. Bi ualamnya teikanuungpiotein,vitaminB,AuanE.SelainitujugabisauntukmelancaikanBAB uanmenambahsemangat.Benganuasai-uasaiuaiiatasuapatkitasimpulkanbahwa kacang hijau sangatlah beimanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Sehingga kami memilih kacang hijau sebagai bahan penelitian kami. Kami sangat teitaiikuntukmelakukaninovasipauakacanghijau,salahsatunyakecambah. Kecambahmeiupakansalahsatutumbuhanyangmultifungsional,selainuapat uigunakan sebagai sayuian, juga sebagai makanan tambahan paua masakan nusantaia. Balampenelitianinikamimencaiitahuauakahpengaiuhpembeiiannutiisiteihauap peitumbuhan tanaman kacang hijau. Pupukkimiaataupupukbuatanpabiikbanyakuimanfaatkanpaiapetaniatau pecinta tanaman untuk menyubuikan tanah. Pupuk-pupuk buatan ini memang beiguna menyubuikanuanmeningkatkanhasilpiouuksitanaman,namunuisampingitujuga memilikiuampakyangtiuakbaikbagilingkungan.Pupuk-pupukbuatanteisebut uiantaianya0iea,KCl,Za,Tsp-ŷź,ull,banyakmenganuungbahankimiabeibahaya. 0leh kaiena itu uipeilukan suatu alteinatif lain untuk menuapatkan pupuk yang muiah uan sehat. NSu (Nonosouium ulutamat) atau biasa uisebut vetsin, selain sebagai penyeuap iasa,bahaninijugauapatuijauikanpupukalteinatif.NSuiniuapatuijauikansebagai pupukpauatanamanhias,kaienauiualamnyamenganuungzat-zatyanguibutuhkan tanaman oleh tanaman uan uapat membuat tanaman semakin subui. B. adal u) 1ujuun Tujuan uaii penelitian ini antaia lain: 3 ŵ. Nengetahuipengaiuhpembeiiannutiisiteihauappeitumbuhantanaman kacang hijau. Ŷ. Nencaii alteinatif pupuk yang aman seita sehat bagi manusia uan lingkungan. ŷ. NenggantipupukkimiayangbeibahayauenganNSuyanglebihamanuan efisien. T) Rumuxun Muxuluh ŵ. Bagaimanapengaiuhpeibeuaanpembeiiannutiisiteihauappeitumbuhan tanaman kacang hijau. Ŷ. Apakahpembeiianmonosouiumglutamatuanuieamempengaiuhi peitumbuhan tanaman kacang hijau. U) Hlpotexlx Pembeiianmonosouiumglutamatuapatmembantuuanmempeicepat peitumbuhan tanaman kacang hijau. V) urluTel O Bebas: Ienisnutiisi O Kontiol: Neuium, intensitas cahaya, kauai aii, jumlah bibit tanaman, jumlah uan ukuian lubang pot O Teiikat: Peitumbuhan tinggi tanaman 6 BAB II ISI A. Alat dan Baban Alot: ŵ) ŷ buah gelas bekas aii mineial Ŷ) Nistai obon: ŵ) % biji kacang hijau Ŷ) NSu ŷ) Pupuk uiea Ÿ) Tanah Ź) Aii B. Cara K¢rja 4 Siapkan alat uan bahan 4 Nasukkan tanah ke masing-masing gelas uengan takaian¡ukuian yang sama. 4 Beiilabelpauamasing-masinggelas(labelA,B,uanC)uanlubangisetiapgelas uengan uiametei uan jumlah yang sama. 4 Nasukkanbijikacanghijauyangsuuahuiienuamuengankualitaspalingbaikke ualam gelas yang sebelumnya telah beiisi tanah. 4 Paua gelas uengan label A, biaikan tanaman tanpa tambahan pupuk. 7 4 PauagelasuenganlabelB,buatuualubangkecilpauatanahuenganposisipaling pinggii lalu isi uengan ŷ atau Ÿ butii pupuk uiea. 4 PauagelasuenganlabelC,peilakuanyangsamauengangelaslabelBtapipupuk uiea uiganti uengan sekitai ŵ giNonosouium glutamat (NSu). 4 Siiam tanaman uengan aii secukupnya paua soie haii selama Ż haii. 4 Amatipeitumbuhanmasing-masingtanamanlalucatathasilnyauitabel pengamatan. C. Tab¢l p¢ngamatan Hari Tinggi K¢cambab Rata-rata ABC ŵ---- Ŷ--ŷŵ ŷŵ-Ÿ,Źŵ,8ŷ ŸŶ,Źŵ,źŹ,ŷŷ,ŵŷ ŹŷŶ,ŷŹ,źŷ,źŷ źŸŷ,ŹźŸ,Ź Rata-rataŵ,ŻŹŵ,ŶŷŸ,ŴŻŶ,ŷŹ . ata Baii uata uiatas uiketahui bahwa uiketahui bahwa tanaman C (yang uibeii pupuk NSu)lebihcepattumbuhuaiipauatanamanA(tanpauibeiipupuk)uantanamanB (uibeii pupuk uiea). Peibeuaan peitumbuhan tanaman teilihat sejak haii ke-Ŷ ui mana tanamanyanguibeiipupukNSutelahteilihattingginyanamuntiuakuemikianpaua tanamanyangtiuakuibeiipupuksamasekaliuantanamanyanguibeiipupukuiea. TanamanyanguibeiiNSumulaitumbuhcepatuaiipauatanamanyangtiuakuibeii NSu. 8 Pauauasainyatumbuhanmemeilukanbahanmakananuntukuapattumbuh subui.0nsui-unsuiyanguibutuhkantanamanualamjumlahbesaiuisebutunsui makio. 0nsui makio teiuiii uaii unsui : C, B, 0, N, P, K, Na, Ca, S, uan Ng. 0nsui-unsui C,B,0uipeiolehtumbuhanuaiiuauaiauanaii,seuangkanunsui-unsuilainnya uipeiolehuaiiualamtanah.0nsui-unuuiyanguibutuhkantumbuhanualamjumlah seuikituisebutunsuimikio.Yangteigolongunsui-unsuimikioantaialainunsui:Fe, Nn, B, Cu, uan Zn. Semua unsui-unsui ini uipeiileh tumbuhan uaii ualam tanah. NSumeiupakanzatauitifyanguignakanuntukmembeiikaniasaseuappaua makanan.NSulebihuikenaluimasyaiakatuengannamavetsin.vetsininimemiliki beinagaimeikuagangsepeiti:Ajinomoto,Sasa,Niwon,Nasako,Nataiouauanlain sebagainya.Balampenelitianyangkamilakukanini,kamimenggunakanmeiekvetsin ini yaitu Ajinomoto. NSuuapatuigunakansebagaipupukpauatanamankaienaNSumenganuung unsui-unsuihaiayanguibutuhkantanaman,khususnyaunsuimakio.Baiiiumus kimiauiatasuiketahuibahwaNSumemilikiunsui-unsuisepeiti:C,B,0,N,uanNa yang sangat uibutuhkan tanaman. 0nsui haia yang paling banyak uibutuhkan tanaman aualah unsui N. 0nsui N (Nitiogen) beiguna untuk meiangsang peitumbuhan tanaman khususnyabatang,cabang,uanuaun.SecaiamikioskopisunsuiNuipeilukanuntuk pembentukan piotein, lemak, uan beibagai senyawa oiganic lainnya ualam tanaman. NSutiuakmencemaiilingkungansekitaitanamanbaiktanah,aii,maupun uuaia.KanuunganpBtanahtetapsetabil,kemuinianaiitetapualamambangbatas noimal seita kauai iesiuu uuaiapun tetap aman. Bal ini kaiena NSu teibuat uaii tetes tebu(molasses),yangbeiasaluaiihasilpengolahantebuyanguigunakanuntuk membuatgula.BahanpembuatNSuyangbeiasaluaiialamkhususnyabahannabati, makalaiutanNSuyanguisiiamkanpauatanahsebagaipupukakanteiuiaibeisama zat-zat alam lain. Lain halnya uengan pupuk buatanpabiik sepeiti :0iea, Tsp, ZA, kcl, ull.Bahan-bahanpupukbuataninibeiasaluaiibahankimiayanguapatmencemaii lingkungan sekitai tanaman. 9 E. Crafik 0 0 2Ŧ3 3 4 0 0 0 Ŧ6 2Ŧ3 3Ŧ3 0 3 4Ŧ3 3Ŧ3 3Ŧ6 6 2 3 4 3 6 t | n g g | t a n a m a n ( c m ) nar| ke Ŵ Þerband|ngan t|ngg| tanaman kacang h|[au pada tanaman Aţ 8 dan C f°f¯f° f°f¯f° f°f¯f° 0 BAB III TINAUAN PUSTAKA A. P¢ng¢rtian P¢rtambaban dan P¢rk¢mbangan Peitumbuhanaualahpeitumbuhanukuian(massa,panjang)secaiakuantitatif yanguihasilkanuaiipeitumbuhanjumlahsel&beisifatiiieveisibel(tiuakuapat kembali).Peikembanganaualahpiosesmajukeuewasaansecaiakuantitatifteihauap pengembangan tubuh oiganisme. B. Faktor-faktoryangm¢mp¢ngarabip¢rtambaban&p¢rk¢mbanganpada tambaban u) Fuktor Internul Ź oktor qen Faktoipenuiunansifatpauaketuiunanteikanuunguiualamgen.Infoimasi genetikpauagenmengenualikanteibentuknyasifatpenampakansecaiafisik (fenotip) melalui inteiaksinyauengan faktoi lingkungan. ź ot penqotur tumbub {bormon) Zatpengatuitumbuh(hoimon)pauatanamanialahsenyawaoiganikyang ualamjumlahseuikituapatmenuukung,menghambat,uanmengubahpioses fisiologistumbuhan.Pauakonsentiasiteitentuhoimonuapatmemacu peitumbuhan,tetapi paua konsentiasi yang tinggi uapat menekan peitumbuhan. Ienis-jenis hoimon yang mempengaiuhi peitumbuhan tumbuhan antaia lain: a. Aaksin Auksinaualahsenyawaasamasetatuengangugusinuolbeisama ueiivatnya.Pusatpembentukanauksinaualahujungkeleoptil(pucuk tumbuhan).Iikateikenacahayamatahaii,auksinakanmengalami keiusakansehinggamenghambatpeitumbuhantumbuhan.Balini menyebabkanbatangmembelokkeaiahuatangnyacahayakaiena peitumbuhan bagian yang tiuak teikena cahaya, lebih cepat uaiipaua bagian yang teikena cahaya. Auksinbanyakuipiouuksiuijaiinganmeiistempauabagianujung- ujungtumbuhan,sepeitikuncupbunga,pucukuaunuanujungbatang. Auksin teisebut uisebaikan ke seluiuh bagian tumbuhan, tetapi tiuak semua bagianmenuapatbagianyangsama.Bagianyangjauhuaiiujungakan menuapatkan auksin lebih seuikit. Fungsi auksin aualah: ŵ) Nengembangkan sel-sel sehingga sel beitambah panjang Ŷ) Neiangsang pembentukan bunga uan buah ŷ) Nempeicepatteijauinyauifeiensiasiuiuaeiahmeiistemsehingga mempeigiat kambium membentuk sel-sel baiu b. Cib¢r¢lin uibeielin aualah suatu zat yang memiliki sifat sepeiti auksin. uibeielin uipeioleh uaii jamui bberello fuikuro atau usorum monlforme. Fungsi gibeielin aualah: ŵ) Nempeicepat peitumbuhan Ŷ) Nembuat tanaman beibunga sebelum waktunya ŷ) Nembuat tanaman menjaui lebih tinggi uaii noimal Ÿ) Nembuat buah teibentuk tanpa penyeibukan c. Sitokinin Sitokininmeiupakankumpulansenyawayangfungsinyamiiipsatu samalain.Sitokininyangpeitamauitemukanaualahkinetin.Zatini beifungsimempeigiatpembelahanseluanmempengaiuhipeitumbuhan tunas uan akai. d. Asam Absisat Asam absisat beifungsi menghambat peitumbuhan tumbuhan sehingga beilawanan uengan fungsi auksin uan gibeielin. 2 ¢. Kalin Kalinaualahhoimontumbuhanyangmempengaiuhipembentukan oigan paua tumbuhan. Beiuasaikan oigan yang uipengaiuhinya, kalin uapat uibeuakan atas: ŵ) okoln, mempengaiuhi pembentukan akai Ŷ) olulokoln, mempengaiuhi pembentukan batang ŷ) lokoln, mempengaiuhi pembentukan uaun Ÿ) Antokoln, mempengaiuhi pembentukan bunga f. Cas Etil¢n Tumbuhanmenghasilkangasetilenyangmenyebabkanpematangan buahlebihcepat.uasetilenteiutamauihasilkanolehbuahyangsuuahtua. 0lehkaienaitubuahyangtuaseiinguiletakkanuitempatteitutup (uipeiam) agai cepat masak. g. Asam traamatin Iikatumbuhanteiluka,lukateisebutuapatuipeibaikikembali. Kemampuanituuisebutuayaiestitusiatauuayaiegeneiasi.Peiistiwaini uapat teijaui kaiena auanya asam tiaumatin. T) Fuktor Fkxternul ŵ. Nutiisi Ŷ. Aii ŷ. Suhu Ÿ. Kelembapan uuaia Ź. 0ksigen ź. Cahaya Ż. Tingkat kesamaan & basa (PB) 3 obovo Neiupakan faktoi utama sebagai eneigi ualam fotosintesis, untuk menghasilkan eneigi. Kekuiangancahayaakanmengganggupiosesfotosintesisuanpeitumbuhan, meskipunkebutuhancahayateigantungpauajenistumbuhan.Kekuianagancahaya paua saat peitumbuhan beilangsung akan menimbulkan gejala etiolasi, uimana uimana batang kecambah akan tumbuh lebih cepat namun lemah uan uaunnya beiukuian lebih kecil, tipis uan pucat. Pengaiuhcahayabukanhanyateigantungkepauafotosintesis(kuatpenyinaian)saja, namunauafaktoilainyangteiuapatpauacahaya,yaitubeikaitanuenganpanjang gelombangnya. Penelitian yang uilakukan oleh Benuiick & Beithwick paua tahun ŵ%8Ÿ, menunjukancahayayangbeipengaiuhteihauappeitumbuhanaualahpauaspectium meiah uengan panjang gelombang źźŴ nm. Peicobaanuenganmenggunakanspectiuminfiameiahuenganpanjanggelombang ŻŷŴnmmebeiikanpengaiuhyangbeilawanan.Substansiyangmeisponspectium cahayaaualahfitakiamsuatupioteinwainapauatumbuhanyangmenganuung susunan atom khusus yang mengabsoipsi cahaya. C. P¢rk¢cambaban Peikecambahanaualahpiosespeitumbuhanembiiouankomponen-komponen bijiyangmemilikikemampuan untuk tumbuh secaianoimalmenjauitumbuhanbaiu. Komponenbijiteisebutaualahbagiankecambahyangteiuapatuiualambiji,misalnya iauikula uan plumula. o) obopon perkecombobon Peikembanganbijbeihubunganuenganaspekkimiawi.Piosesteisebut meliputibebeiapatahapan,antaialainimbibisi,sekiesihoimonuanenzim, hiuiolisis cauangan makanan, pengiiiman bahan makanan teilaiut uan hoimone ke uaeiah titik tumbuh atau uaeiah lainnya, seita asimilasi (fotosintetis). Pioses penyeiapan caiian paua biji (imbibisi) teijaui melalui mikiopil. Aii yang masukkeualamkotileuonmembengkak.Pembengkakanteisebutpauaakhiinya menyebabkan pecahnya testa. 4 Awalpeikembanganuisahuluiaktifnyaenzimhiuiolase(piotease,lipase,uan kaibohiuiase)uanhoimonepauakotileuonatauenuospeimaolehauanyaaii. Enzimpioteasesegeiabekeijamengubahmolekulpioteinmenjauiasamamino. Asalmaminouigunakanuntukmembuatmolekulpioteinbaiubagimembianesel uansitoplasma.Timbunanpatiuiuiaikanmenjauimaltosakemuuianmenjaui glukosa.Sebagianglukosaakanuiubahmenjauiselulosa,yaitubahanuntuk membuatuinuingselbagisel-selyangbaiu.Bahanmakananteilaiutbeiupa maltosa uan asam amino akan beiuifusi ke embiio. Semuapiosesteisebutmemeilukaneneigi.Bijimempeioleheneigimelalui pemecahanglukosasaatpiosesiespiiasi.Pemecahanglukosayangbeiasaluaii timbunanpatimenyebabkanbijikehilanganbobotnya.Setelahbebeiapahaii, plumulatumbuhuiataspeimukaantanah.Baunpeitamamembukauanmulai melakukan fotosintesis. b) pe Perkecombobon Beiuasaikanposisikotileuonualampiosespeikecambahanuikenal peikecambahanhipogealuanepigeal.Bipogealaualahpeitumbuhanmemanjang uaiiepikotilyangmeyebabkanplumulakeluaimenembuskulitbijiuanmuncului atastanah.Kotileuonielatiftetapposisinya.Contohtipeiniteijauipauakacang kapiiuanjagung.Pauaepigealhipokotillahyangtumbuhmemanjang,akibatnya kotileuonuanplumulateiuoiongkepeimukaantanah.Peikecambahantipeini misalnyateijauipauakacanghijauuanjaiak.Pengetahuantentanghaliniuipakai oleh paia ahli agionomi untuk mempeikiiakan keualaman tanam. . Klasifikasi tanaman kacang bijaa Nama umum (Inuonesia): Kacang hijau Kinguom : Plontoe (Tumbuhan) Subkinguom : rocbeobonto (Tumbuhan beipembuluh) Supei Bivisi : Spermotopbvto (Nenghasilkan biji) Bivisi : Hoqnolopbvto (Tumbuhan beibunga) Kelas : HoqnolopsVo (beikeping uua¡uikotil) Sub Kelas : osVoe 0iuo : oboles 3 Famili : oboceoe (suku polong-polongan) uenus : Pboseolus Spesies : PboseolusroVotusl. E. Monosodiam Clatamat {MSC) Nonosouiumglutamatyangseiinguisebutvetsinaualahgaiamsouiumuaii asam glutamate. Asam glutamate aualah suatu asam amino yang meiupakan salah satu komponenpentingyanguibutuhkantubuh.NSuuibuatuaiitetessampingantebu (molasses)yangmeiupakanhasilsampingangilingantebu.NSuuitemukanoleh PiofesoiIkeua,beikebangsaanjepangpauatahunŵ%ŻŴ.NSumuuahlaiutualamaii. NSu muuah beisenyawa uengan asam amino lainnya yang akan membentuk piotein. F. Papak Ur¢a Pupuk 0iea aualah pupuk kimia yang menganuung Nitiogen (N) beikauai tinggi. 0nsuiNitiogenmeiupakanzathaiayangsangatuipeilukantanaman.Pupuk0iea beibentukbutii-butiikiistalbeiwainaputih,uenganiumuskimiaNBŶC0NBŶ, meiupakanpupukyangmuuahlaiut ualamaiiuansifatnyasangatmuuahmenghisap aii(higioskopis),kaienaitusebaiknyauisimpanuitempatkeiinguanteitutupiapat. PupukuieamenganuungunsuihaiaNsebesaiŸź%uenganpengeitiansetiapŵŴŴkg uiea menganuung Ÿź kg Nitiogen. equnuun pupuk Ureu 0nsuihaiaNitiogenyanguikanuungualampupuk0ieasangatbesai kegunaannya bagi tanaman untuk peitumbuhan uan peikembangan, antaia lain: ŵ) Nembuat uaun tanaman lebih hijau segai uan banyak menganuung butii hijau uaun (cbloropbvl) yang mempunyai peianan sangat panting ualam pioses fotosintesa Ŷ) Nempeicepat peitumbuhan tanaman (tinggi, jumlah anakan, cabang uan lain-lain) ŷ) Nenambah kanuungan piotein tanaman Ÿ) Bapatuipakaiuntuksemuajenistanamanbaiktanamanpangan,holtikultuia, tanaman peikebunan, usaha peteinakan uan usaha peiikanan 6 BAB IV PENUTUP A. K¢simpalan Baii pembahasan uiatas uapat uitaiik kesimpulan sebagai beiikut : ŵ) Nonosouium glutamate (NSu) uapat mempeicepat peitumbuhan tanaman. Ŷ) NSu menganuung unsui-unsui sepeiti : C,B, 0, N, uan Nayangsangat uibutuhkan tanaman. 0nsui haia yang paling banyak uibutuhkan tanaman aualah unsui N. ŷ) PupukuaiiNSuinimemilikibeibagaikelebihanyaknilebihekonomis,piaktis, seita iamah lingkungan. B. Saran Penelitianinisemogamenjauiawalanuntukpaiapenelitiuntuklebihbeisemangat ualammenelitiNSusebagaipupuk,sehinggapauaakhiinyaNSuuapatuijauikan pupuk bagi semua jenis tanaman. 7 LAMPIRAN 8 AFTAR PUSTAKA Subaiui. ŶŴŴ%. loloql Ż SMA. Iakaita: Pusat Peibukuan Binas Penuiuikan Nasional. IuunKistinnah,EnuangSiiLestaii.ŶŴŴ%.loloqlMukhlukHlVupVunIlnqkunqunnyu SMA/MA untuk elux XII. Iakaita: Pusat Peibukuan Binas Penuiuikan Nasional. Suwaino. ŶŴŴ%. PunVuun PemTelujurun loloql untuk SMA/MA elux XII. Iakaita: Pusat Peibukuan Binas Penuiuikan Nasional. 9 Kaiya Ilmiah PENCARUH PEMBERIAN NUTRISI TERHAAP PERTUMBUHAN TANAMAN KACANC HIAU isasan Ul¢b: Kelompok Iv (XII IPA Ÿ) SITI N0NAWAR0B AZIS (ŷ) AIBAB ABIBAB BASYIN (%) BIAN TRIANITA (ŵŻ) N0R0L FITRIANTI (ŶŻ) ABNAB FARIEB S0uIAWAN (Ŷ8) SEK0LAB NENENuAB ATAS NEuERI Ź NAKASSAR ŶŴŵŴ
Fly UP