of 12 /12
Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor Vasárnap reggel 1 /28, 9, 1 /211, 12, este 6 és 7 órakor Hivatali órák: Hétfőn, kedden, szerdán és pénteken délelőtt 9–12, délután 1 /25– 1 /26-ig Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 2009. ADVENT XIII. évfolyam 1. szám Kicsik is, nagyok is Hamarosan mindannyian együtt táborozunk Jövőre ünnepeljük plébániánk fennállásának het- venedik évfordulóját. A jubileumi évben szeretnénk nemcsak emlékezni elődeink buzgóságára, mellyel megalapították egyházközségünket, hanem az általuk megkezdett közösségépítést tovább folytatni. A hívek közötti kapcsolatteremtés eddigi lehetőségein túl újabb alkalmat szeretnénk teremteni közös tábor szervezésével, ahol lehetőség lenne arra, hogy egy- házközségünk minden tagja, közössége az együttlét, a közösen átélt programok során jobban megismerje egymást, vagyis hogy közelebb kerüljünk egymáshoz. Bár ilyen tábort sok plébánia szervezett már, nálunk hasonló még nem volt, ezért is szükséges, hogy mi- nél többen vegyünk részt akár családosan, akár egyé- nileg valamely közösség tagjaként vagy csak „egysze- rű hívőnként”. Zsörtölődő Mint a hívek előtt is ismeretes – hiszen megfelelő időben hirdettük – az ősszel folytatódott és még most is tart a templomkert útjainak és a plébánia épületé- nek felújítása. Ez a tervezett időben elkezdődött, és – nem a plébánia hibájából – sajnos elhúzódik. Noha Márton atya kifejezetten kérte a hívek türelmét – mint ahogy megtudtuk – egy „kedves hívő” feljelentette a plébániát a közterület-fenntartónál, hivatkozva a bal- esetveszélyre. Attól eltekintve, hogy ha az illetőben a jó szándék munkálkodott volna, a plébános úrral vagy András atyával bármikor megbeszélhette volna prob- lémáját, állítása azért sem korrekt, mert mindvégig rendelkezésre állt legalább két olyan – már felújított – út, amelyen a templom és a plébánia épülete baleset- mentesen megközelíthető. Mintha hallottuk volna már: „Arról ismerjenek meg titeket, hogy szeretitek egymást…” Egy másik, az előbbihez hasonló esetben ismét egy hívőnk mintegy megfenyegette Márton atyát, hogy fel- jelenti a bíboros úrnál, mert még mindig nem épül a templom. Természetesen ez szíve joga, csak tessék! Szeretném ismételten a hívek tudomására hozni, hogy a felépítendő templom alapját képező ingatlant csak a főegyházmegye hathatós kölcsön támogatásával tud- tuk megvásárolni. Kedd esték a Felsőkrisztinában A 70. évfordulóra készülve az év folyamán korábbi papjainkat hívjuk meg. December 8-án 18.30-tól Hollai Antal atya, albertfalvai plébános lesz a vendégünk. (folytatás a 2. oldalon) (folytatás a 2. oldalon) Ministráns fórum plébániánkon (cikkünk a 2. oldalon)

lap 131 lap 103 - felsokrisztina · 2017-03-15 · volna együttesével, de a programot elmosta az eső. Szintén hobbiként indult évtizedekkel ezelőtt az in-dián néprajz, történelem,

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of lap 131 lap 103 - felsokrisztina · 2017-03-15 · volna együttesével, de a programot elmosta az...

Page 1: lap 131 lap 103 - felsokrisztina · 2017-03-15 · volna együttesével, de a programot elmosta az eső. Szintén hobbiként indult évtizedekkel ezelőtt az in-dián néprajz, történelem,

Szentmisék rendje:Hétköznapokon reggel 1/28 és este 6 órakor

Vasárnap reggel 1/28, 9, 1/211, 12, este 6 és 7 órakor

Hivatali órák:Hétfőn, kedden, szerdán és péntekendélelőtt 9–12, délután 1/25–1/26-ig

Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089

2009. ADVENT

XIII. évfolyam 1. szám

Kicsik is, nagyok isHamarosan mindannyian együtt táborozunk

Jövőre ünnepeljük plébániánk fennállásának het-venedik évfordulóját. A jubileumi évben szeretnénknemcsak emlékezni elődeink buzgóságára, mellyelmegalapították egyházközségünket, hanem az általukmegkezdett közösségépítést tovább folytatni. A hívekközötti kapcsolatteremtés eddigi lehetőségein túlújabb alkalmat szeretnénk teremteni közös táborszervezésével, ahol lehetőség lenne arra, hogy egy-házközségünk minden tagja, közössége az együttlét,a közösen átélt programok során jobban megismerjeegymást, vagyis hogy közelebb kerüljünk egymáshoz.Bár ilyen tábort sok plébánia szervezett már, nálunkhasonló még nem volt, ezért is szükséges, hogy mi-nél többen vegyünk részt akár családosan, akár egyé-nileg valamely közösség tagjaként vagy csak „egysze-rű hívőnként”.

Zsörtölődő

Mint a hívek előtt is ismeretes – hiszen megfelelőidőben hirdettük – az ősszel folytatódott és még mostis tart a templomkert útjainak és a plébánia épületé-nek felújítása. Ez a tervezett időben elkezdődött, és –nem a plébánia hibájából – sajnos elhúzódik. NohaMárton atya kifejezetten kérte a hívek türelmét – mintahogy megtudtuk – egy „kedves hívő” feljelentette aplébániát a közterület-fenntartónál, hivatkozva a bal-esetveszélyre. Attól eltekintve, hogy ha az illetőben ajó szándék munkálkodott volna, a plébános úrral vagyAndrás atyával bármikor megbeszélhette volna prob-lémáját, állítása azért sem korrekt, mert mindvégigrendelkezésre állt legalább két olyan – már felújított –út, amelyen a templom és a plébánia épülete baleset-mentesen megközelíthető. Mintha hallottuk volnamár: „Arról ismerjenek meg titeket, hogy szeretitekegymást…”

Egy másik, az előbbihez hasonló esetben ismét egyhívőnk mintegy megfenyegette Márton atyát, hogy fel-jelenti a bíboros úrnál, mert még mindig nem épül atemplom. Természetesen ez szíve joga, csak tessék!Szeretném ismételten a hívek tudomására hozni, hogya felépítendő templom alapját képező ingatlant csak afőegyházmegye hathatós kölcsön támogatásával tud-tuk megvásárolni.

Kedd esték a FelsőkrisztinábanA 70. évfordulóra készülve

az év folyamán korábbi papjainkat hívjuk meg.

December 8-án 18.30-tólHollai Antal atya,

albertfalvai plébános lesz a vendégünk.

(foly ta tás a 2. ol da lon)

(foly ta tás a 2. ol da lon)

Ministráns fórum plébániánkon (cikkünk a 2. oldalon)

Page 2: lap 131 lap 103 - felsokrisztina · 2017-03-15 · volna együttesével, de a programot elmosta az eső. Szintén hobbiként indult évtizedekkel ezelőtt az in-dián néprajz, történelem,

A tábor a Bakony hegység ke-leti nyúlványain, Bodajkon, a Töl-gyes Turista Központban lesz. Akörnyezet és maga a táborhely szá-mos lehetőséget kínál közös prog-ramokra, hosszabb, rövidebb ki-rándulásokra (pl. Zirc, Csesznek,Gajda-szurdok), kikapcsolódásravagy éppen az elmélkedésre. Ezértminden korosztály számára ideá-lisnak tűnik.

Az ötnapos tábor – mint ahogymár hirdettük – június 23–27-ig(szerdától vasárnap estig) tart. Aszállásra többféle lehetőség nyílik.

A közösségi programok meg-rendezésére nagy közös helyisé-gek állnak rendelkezésre, tehátrossz idő esetén sem kell kétségbeesnünk. Hatalmas ebédlője van atábornak, valamint tálalókonyha,így igény szerint meleg étel is biz-tosítható.

A tábor területén több sportpá-lya, játszótér és egy mini szabadté-ri színpad ad lehetőséget a külön-böző programok szervezésére.

A várható költség személyen-ként kb. 18.000 Ft.

2 2009. ADVENT

Kicsik is, nagyok is (foly t. az 1. ol da lról)

A kapott kölcsönt folyamatosanfizettük vissza, és az idén sikerült aszámlát kiegyenlíteni. A templomfelépítéséhez – sok más mellett –elsősorban pénz kell.

Hivatkoznék a Felsőkrisztina ta-vaszi számában megjelent írásra,amelyet szeretett és sajnos koráneltávozott Seidl Fidél templom-atyával közösen éppen azért ír-tunk, hogy a kedves hívek reálisanlássák plébániánk helyzetét. Ebbenbeszámoltunk a templomépítéshelyzetéről, lehetőségeiről és mairealitásáról, valamint arról, hogy aképviselőtestület mindezek figye-lembe vételével igyekszik a plébá-nia ügyeit legjobb tudása szerint in-tézni. Arról is szóltunk, hogy az „öt-letelés” helyett várjuk az átgondoltjavaslatokat az új épülettel kapcso-latban addig is, míg az új templomépítése elkezdődhet. A mai napig

egyetlen javaslatot kaptunk. SzauerTibor és Müller Ferenc építészmér-nökök, képviselőtestületünk volttagjai olyan tervet készítettek, ame-lyet a testület is támogatott, és ha amegfelelő egyeztetések és elvi en-gedélyek megszületnek, a hívek eléfogunk tárni.

Úgy gondolom, ha nem egyéni(sokszor talán önző) érdekeink, ha-nem a közösség iránt érzett felelős-ség vezérelne bennünket, az ilyenés ehhez hasonló kérdésekhez na-gyobb empátiával közelednék. Aztis gondolom, hogy Márton atya, akiévek óta alig volt szabadságon, il-letve a mindenkori papság a plébá-nia és a templom megújítása érde-kében tett igyekezetéért köszöne-tet és hálát érdemelne, nem pedigfeljelentéseket.

Béres Györgyvilági elnök

Zsörtölődő (foly tatás az 1. ol da lról)

A tábor bejárata

A félévente megrendezésre kerülőbudapesti ministráns fórumnak plé-bániánk volt a házigazdája november21-én. Ezekre az eseményekre plébá-niák ministráns vezetői hivatalosak. Afórum célja, hogy megismerjük egy-mást, megbeszéljük a feladatainkat éstanuljunk egymástól. A fővárosból éskörnyékéről tizenhat ministráns veze-tő érkezett. Ez a szám nem mondha-tó magasnak, de a zömében egyete-mista fiatalok elszántnak és optimistá-nak tűntek, ezért sikeresnek mond-hatjuk a találkozót és bizakodhatunka budapesti ministránsélet jövőjében.

A fórum énekkel és közös imád-sággal kezdődött, majd Márton atyamutatta be a plébánia múltját és je-lenlegi helyzetét, valamint az új temp-lommal kapcsolatos reményeinkrőlmesélt. Ezt követően a házigazda mi-nistráns vezetők beszéltek a felső-krisztinás ministránséletről. Újdonságvolt a többiek számára a korosztályokszerint szerveződő ministránskollégi-

um–rendszer, ugyanis a legtöbb he-lyen összevont ministráns foglalkozá-sok vannak. Szerény közös étkezésután a herminamezői ministráns ve-zető ismertette saját ministráns sza-bályzatukat, amely különböző fokoza-tokat és feladatok ír elő a különbözőkorú ministránsoknak. A felvázoltrendszer strukturáltsága miatt csakszékesegyházakban tűnik megvalósít-hatónak, és több tucat rendszeresenministráló és számon kérhető minist-ráns kellene hozzá. Mindenesetreörülhetünk, hogy született egy ilyenigényes referencia anyag, melynek bi-zonyos részeit mintának tekinthetik afelsőkrisztinás ministránsok is.

Ezt követte a fórumbeszélgetés,ahol különböző problémás ügyekrepróbáltunk megoldást találni és egy-más tapasztalataiból merítettünk. A ta-lálkozót énekkel és imával zártuk atemplomban.

Szerdahelyi Miklós

Ministráns fórum plébániánkon

Page 3: lap 131 lap 103 - felsokrisztina · 2017-03-15 · volna együttesével, de a programot elmosta az eső. Szintén hobbiként indult évtizedekkel ezelőtt az in-dián néprajz, történelem,

32009. ADVENT

Gerber Alajos fogorvost mindigérdekelte a lélektan. Húsz éve bará-tai biztatására, önművelésként be-iratkozott a teológiára. Egy év múlvaplébánosa, az újpest-kertvárosi egy-házközség vezetője bevonta a hittantanításába, ezért hitoktatói képesí-tést is szerezett. A fogorvosi tevé-kenységét egyre inkább háttérbeszorította a hitre nevelés feladata. Aplébánián és a területéhez tartozóönkormányzati iskolákban, majd ka-tolikus gimnáziumban hitoktatott.Annyira belejött, hogy évekig a terü-leti hitoktatók rendszeres tovább-képzését is végezte. Tizennégy évefőszerkesztője a plébániai újságuk-nak is. Szép családja van: háromgyermek, 12 unoka. Szülővárosa, Új-pest 1997-ben díszpolgárrá válasz-totta. 2003-ban hitre nevelői és szer-vező munkájáért Erdő Péter bíborosSzent Adalbert-éremmel tüntette ki.

Tíz évvel ezelőtt indult az újpes-ti Páli Szent Vince Katolikus Szakis-kola. A hitoktatás feladatát GerberAlajosra bízta az intézmény vezető-je. Itteni munkáját missziós tevé-kenységnek tekintette, mert hamarfelismerte, hogy a többnyire vallás-talan fiataloknál a hagyományos hit-oktatási formák nem hatékonyak.Martini, olasz bíboros mondta: „Manem az a sürgős, hogy az emberekhiggyenek, hanem az, hogy gondol-kodjanak.” Az emberek ugyanis le-szoktak a gondolkodásról. A doktorúr új oktatási formát dolgozott ki, alelki labort. Azzal kezdte, hogy át-rendezte az tantermet. Középre jólkörülülhető asztal került. A kezdet-ben személytelennek tűnő együtt-létből családias, baráti társaság lett.Kezdő gondolatok: honnan, miért,hová, hogyan? Milyen csodálatos azélet. Aztán: van-e egyáltalán értelmeaz életünknek, Krisztus követésé-nek? Gerber Alajos meggyőződése,hogy a diákokkal együtt kell keresniaz igazságot. Úgy érzi, ő is sokat ta-nult tőlük. Igyekezett az ő szemük-

kel látni a világot, hogy – mintmondta – ne légvárat építsen. Or-vosként és hitoktatóként is vallja,hogy mindig az egész embert kellgyógyítani, az egész embert kell ne-velni.

Bosco Szent János a pedagógiaipéldaképe, akinek a módszere ígysummázható: „Csak feltétel nélküliszeretetben elfogadva, a személyespélda vonzásában és az abszolút ér-tékek erőterébe helyezve növeked-het az ember”.

Az elmúlt tanév végén az újpestikatolikus iskola megszűnt, így adoktor úr ottani missziós munkájais. Úgy gondolta, hogy 75 év utánmár nyugállományba vonulhat.Igaz, kedvenceitől, az óvodásoktólnem kívánt megválni. Nyolc éve fog-lalkozik összesen száz gyerekekkel aBudavári Kolping Katolikus Óvodá-ban és egy önkormányzati intéz-ményben. Csodálatos élmény szá-mára az időnként bánatos arcokraörömteli mosolyt varázsolni.

A nyugalomba vonulása a mosta-ni tanévtől tovább csorbult, ugyanisMárton atya meghívta a felső-kriszti-

navárosi plébániára hitoktatónak azifjúsági csoporthoz. Ezt úgy értel-mezi, hogy „bezárult egy kapu ésmegnyílt egy másik”. Örömmel vál-lalta a feladatot. Itt is elsősorban ahitre nevelést tartja fontosnak a val-lás oktatása mellett, mert „a vízivástnem pótolja a víz kémiai összetéte-léről szerzett ismeret”. Szeretné, haa népes (24 fős) csoport tagjai felis-mernék saját életükben is gondvise-lő Istenünk végtelen szeretetét.

Isten hozta a Felső-Krisztinábana doktor urat!

Szerdahelyi Csongor

A legfontosabb, hogy gondolkodjanak

GYERE,VÁRLAK

December 3-án, csütörtökön, este 18,30-kor jön, jöna MIKULÁS!

December 7-én hétfőn, reggel 6-korhittanos rorate

December 13-án, vasárnap, a 9 órai diákmise utánajándékkészítő kézműves foglalkozás

December 13-án, vasárnap, este 7 órakorgitáros áhítat

December 18-án, szombaton 17,30 órától gyerekek gyóntatása

Minden hétfőn, szerdán, szombaton rorate szentmise!

Page 4: lap 131 lap 103 - felsokrisztina · 2017-03-15 · volna együttesével, de a programot elmosta az eső. Szintén hobbiként indult évtizedekkel ezelőtt az in-dián néprajz, történelem,

2009. ADVENT4

Az apuka, András, 1968 óta lakik a Hegyvidékenés jár templomunkba. Matek–fizika szakos tanár, kö-zel húsz évig tanított a közeli Táncsics Gimnázium-ban, most negyedik éve az Apáczaiban dolgozik. Azanyuka, Ildikó, a házasságkötéskor költözött ide, dekorábban is a kerületben élt. Szintén matektanár, aTáncsicsban (illetve az összevonások után a BudaiKözépiskolában) tanít. A gyerekek a Németvölgyi(„mackós”) Általános Iskolába járnak, Lili ötödikes,Matyi harmadikosos. Mindketten kitűnő tanulók,akik különböző versenyeken is jeleskednek. Lili ta-valy egyaránt dobogós volt a kerületi szavaló-, szép-olvasási, informatikai és a Mátyás királyról szólókomplex versenyen, Matyi pedig a Teki-totó országoslevelező matekversenyen lett holtversenyben első.Lili emellett néptáncolni jár, Matyi sportolni szeret,elsősorban focizni. Amióta csak elindult a plébániairejtvény, nagy buzgalommal vesznek részt rajta. Lilitavaly volt elsőáldozó, idén tavasztól ministráns.

András a tanítás mellett tankönyveket is ír, ma-tekból és fizikából összesen kb. tucatnyi tankönyve,munkafüzete, példatára van forgalomban a középis-kolás korosztály számára. Emellett – mondhatjuk,hobbiként, de ennél azért jobb színvonalon – évtize-dek óta zenél, saját együtteseivel (most épp húsz évea Mozaikkal) bejárta már az egész országot, játszot-ták dalaikat rádiókban, tévékben, kapható lemezükis. 1981 márciusában, még Haid Árpád plébános úridején – a templomban talán első könnyűzenei kez-deményezésként – egy maga által írt folkmisét mu-tattak be barátaival. 2008 júniusában, a Kálmán Jó-zsef atya által szervezett plébániai napon felléptekvolna együttesével, de a programot elmosta az eső.Szintén hobbiként indult évtizedekkel ezelőtt az in-dián néprajz, történelem, kultúra, nyelvészet iránti

érdeklődése, amelyben azonban mára itthon „szak-tekintélynek” számít, cikkeket, könyveket publikál.

Ildikó munka utáni idejét és energiáit elsősorbana család, a gyerekek és a háztartás köti le. Minden te-rületre kiterjed a figyelme, alapossága és gondossá-ga. A lakás, a kert állapota ízlésről és igényességről,komoly munkabírásról tanúskodik. Nagy állatbarát,előszeretettel és sikerrel tevékenykedik (benti és kin-ti) növények, virágok gondozása és díszek, csecse-becsék megalkotása terén. És remekül főz!

A napi élet tempója (a munka, az egyéb tevé-kenységek, pl. a két gyerek heti majd egy tucat kü-lönórája) csak igen szoros beosztással tartható. Sze-retnének többet „mozogni”, részt venni a plébániaiközösség életében is, talán ezt is sikerül majd meg-oldaniuk.

Bemutatkozik a Siposs családCSA LÁDTÓL CSALÁDIG

Vesperás: szombat esténként vesperás és gyertyagyújtásaz esti szentmise után (november 28., december 5., 12., 19.).Az elmélkedéseket Füzes Ádám atya tartja.

Roráte–misék: hétfő reggelenként (6-kor) (november30., december 7., 14., 21.) gregorián énekes roráte szentmi-se, mely után minden kedves testvérünket szeretettel várjukagapéra a plébániára.

December 6., vasárnap – a nagykórus szolgál a féltizen-egyes szentmisén.

December 24-én 23 órától karácsonyi zsolozsmát éneke-lünk a templomban, imádsággal készülve az éjféli szentmisére.

December 25., karácsony napja – a nagykórus szolgál aféltizenegyes szentmisén.

December 27., vasárnap este 18.45-től (az esti szentmiseután) egyházzenei áhítatot tartunk templomunkban. A műsorután adományokat gyűjtünk a moldvai csángó magyar gyer-mekek anyanyelvi tanulásáért a Magyarfaluban felépítendőGyermekek Háza javára.

Kapható a 25 éves jubileumra megjelent lemezünk (Ked-ves Énekeink 4. – „Hála légyen”), valamint korábbi kazettá-ink CD változata (Kedves Énekeink 2. – Advent–karácsony,Kedves Énekeink 3. – Mária-énekek és az Oltáriszentségénekei) ára: 800 Ft.

A schola adventi és karácsonyi programja

Page 5: lap 131 lap 103 - felsokrisztina · 2017-03-15 · volna együttesével, de a programot elmosta az eső. Szintén hobbiként indult évtizedekkel ezelőtt az in-dián néprajz, történelem,

52009. ADVENT

Bár az életút, melyről mostbeszámolok, nem kötődik köz-vetlenül plébániánkhoz, mégishálásak vagyunk egykori káplá-nunknak, Szőcs László atyának,hogy a legutóbbi „felsőkriszti-nás” összejövetelünk alkalmávalmegismertetett minket egyikelődje, Nagy Miklós plébánospéldamutató életével. László atyamost három gerecsei falu (Mária-halom, Epöl és Úny) lelkipászto-ra, s megtudtuk, hogy ezek azamúgy tiszta levegőjű falvakugyanúgy áldozatául estek a gu-lyáskommunizmus lelki–szellemifalurombolásának, mint hazánkszinte valamennyi „Isten hátamögötti” települése. Az persze,hogy a vallásosság mégsem tűntel teljesen, többek közt olyanKrisztussal, illetve Krisztusbólélő nagyszerű papoknak köszön-hető, mint a Mindszenty-perbenelítélt Nagy Miklós. Ő börtönéve-it követően Únynak volt nemcsupán plébánosa, de közszere-tetnek örvendő lelkiatyja is. Rá-adásul nagy műveltséggel s kivé-teles érzékeny írói–költői tehet-séggel áldotta meg a Teremtő,műveit azonban (ezernél többversét s puritán tisztaságú novel-láit) mintha az utókor elfelejtettevolna, pedig azok lelkiségi iro-dalmunk gyöngyszemeihez tar-toznak.

1894-ben született a Szatmármegyei Homokon. 1924-ben aKassai Egyházmegye szolgálatáraszentelték pappá. 1939-től az Ac-tio Catholica titkáraként tevé-kenykedett, de 1948-ban, nyilvánbefolyásos egyházi funkciója, il-letve a már korábban is megje-lent nagy hatású lelkiségi–apolo-getikai írásai miatt az ÁVO letar-tóztatta, majd a Mindszenty-perötödrendű vádlottjaként elítél-ték. 1952-ben szabadult, ekkorkerült Únyra, ahol 1973-ban be-

következett haláláig szolgált. Eszáraz életrajzi adatok mögött ottáll a teremtett világot (benne azegyszerű nép őszinte Istenre irá-nyultságát) józan keresztény esz-tétikummal ábrázoló író, akirőlnagy tisztelője s életének jó is-merője, a rádióriporter–költőCzigány György egyenesen azt ír-ta, hogy korunk mindenfajta lát-ványosság nélkül élő szentje volt.Minderről mi, a plébánia hittan-termét zsúfolásig megtöltő hívekLászló atya személyes vallomásaés a közösségünket szavalatávaleddig is több ízben megtisztelőLétay Klári által előadott néhányszép vers alapján is meggyőződ-hettünk. Olyan költővel találkoz-hattunk, aki a természet szépsé-gét vagy akár a teológiai–filozófi-ai igazságokat is kivételes költőiérzékenységgel tudta megírni.Példa erre az itt közölt vers is. AzÁgoston imája Szent Ágostonprózai vallomásának (pl.: „Uram,tömérdek gondolat sarkantyúz-za szívemet… Ha azonban be-szélek róluk, legtöbbnyire nap-fényre derül emberi elmém bőfogyatékossága. Bizony, többszót pazarol a kutatás, mint amegtalálás…”) költői megjelení-tése. De novellái, elbeszélései isszívbe markolóak! Sokunknak elkéne olvasni az 1936-ban szüle-tett Bujkáló hold című kis írását(a Vigilia egyik 1983-as számábanközölték), melyben a megbocsá-tás folyamatának nehézségéről,következésképp szépségéről ír:ahogy a részeges férjétől durvabántalmazást elszenvedő fiatal-asszony tétovázva, de szíve általösztönözve éjszakákon át vissza-várja, illetve végül is visszafogad-ja élete párját.

Nagy Miklós a falu temetőjé-ben nyugszik, sírját sokan (nemcsak a helybeliek) látogatják.

Szende Ákos

Börtönviselt pap–költőre emlékeztünk

Nagy Miklós: Ágoston imája

Kimondhatatlan!A gondolat ösvényén Kereslek szakadatlan.

Te Mérhetetlen!Lényedből roskadozvaSzivárog szavad bennem.

Fényed között keringekTe Láthatatlan!A mélyben és magasban.

Elérhetetlen!Forrásod keresgélemA titok-rengetegben.

Te halhatatlan!Új életre keltettélKit bűnökkel zaklattam.

Én jártam-e Mögötted?Vagy Te utánam járvaA sorsomat így szőtted?

Az igazságod féljemÉs reszketve bolyongjakA sziklás meredélyen?

Szeresselek feledveA múltat, mint avultatS így boruljak szívedre?

Oh, vágylak és zaklatlakÁrnyában hatalmadnakFényében irgalmadnak.

Page 6: lap 131 lap 103 - felsokrisztina · 2017-03-15 · volna együttesével, de a programot elmosta az eső. Szintén hobbiként indult évtizedekkel ezelőtt az in-dián néprajz, történelem,

Az anyakönyvek mesélnekHáború idejére adott felmentés alapján

2009. ADVENT6

HETVENÉVES LESZ PLÉBÁNIÁNK 2010-BEN

Plébániánkon 1940 óta anya-könyvezik a házasságkötéseket, azelső bejegyzés 1940. január 21-énkelt. 1940–44 között az esküvőkszáma a következőképpen alakult:86, 105, 115, 115, 178. (Összeha-sonlításul: napjainkban 7–12 eskü-vőt tartanak évente templomunk-ban.)

Az első időkben tiszteletben tar-tották a böjti időszakokra – advent-re, nagyböjtre – vonatkozó tilalmat,aztán ahogy közeledett a háború,úgy kényszerültek ezt egyre inkábbfigyelmen kívül hagyni. A nyugod-tabb 1940–42-es években az eskü-vők legkedveltebb hónapjai májusés augusztus voltak. Elképzelése-inkkel ellentétben az átlagos háza-sodási életkor – legalábbis ezen akörnyéken – nem volt a mostaninállényegesen alacsonyabb, 28–30éves fiatalemberek vették el 23–25éves menyasszonyaikat, de a hábo-rú kiterjedésével a házasulók egyrefiatalabbak lettek.

Érdekes módon mindazon fur-csaságok, amelyeket csak a mai kor-nak tulajdonítunk, azokban azévekben éppúgy előfordultak, pél-dául hetvenéves férfi vett el har-mincéves nőt, vagy 41 éves nőment feleségül 29 éves férfihoz, deezek egyedi esetek voltak.

Vegyes házasságok katolikusokés protestánsok között csak kisszámban fordultak elő, a más vallá-sú félnek reverzálist kellett adnia. Apolgári házasság ekkor már régenkötelező volt, azonban helyét ésidőpontját az egyházi anyakönyv-ben csak kivételesen jelezték. A vő-legény és a tanúk foglalkozását min-den esetben feltüntették, a meny-asszony foglalkozása nem szerepeltaz adatok között. A tanúk szinte ki-vétel nélkül férfiak voltak. Nem tu-

dom megállni, hogy néhány foglal-kozást ne említsek: magy. kir. de-tektív, Hangya tisztviselő, lámpake-zelő – és egy foglalkozás, amit a fia-talok ma már egész másképp érte-nének: drogista.

A házasultak anyakönyvének el-ső kötetében már találkozunkegy–két ismert névvel. Templo-munkban kötött házasságot példá-ul Irsy László, ismert építész, a Fő-városi Közmunka Tanács alelnöke,18 templom – többek között a mitervezett nagy templomunk – ésszámos középület tervezője, vala-mint Hámory Imre operaénekes,akiről a Színháztörténeti Lexikon ismegemlékezik. Itt esküdött gróf Zi-chy Jenő, aki 20 éves műegyetemihallgatóként, hadba vonulás előttvette el 19 éves menyasszonyát. Ta-núként járt itt Ádám Jenő zeneszer-ző, zenetudós, 1942-ben pedig,ugyancsak tanúként volt itt Berzse-nyi István hittanár, aki később egy-házközségünk plébánosa lett.

Az eskető a legtöbbször SzelényiIstván plébános volt, esetenkéntpedig az azokban az években ittszolgált káplánok, hittanárok. Ven-dégpapot esküvőkre csak nagyonritkán hívtak.

Az anyakönyv békés lapozgatá-sába azonban megint belesikolt atörténelem. 1944-ben a házasság-kötések száma jelentősen, többmint a felével megnövekszik, az elő-ző évi 115-tel szemben 178 volt. Haházaspárok tértek át zsidó vallásbólkatolikus hitre, gyakran házasságu-kat is rendezték egyidejűleg az egy-ház törvényei szerint. Számos eskü-vőnél pedig megjelenik az anya-könyv „Megjegyzések” rovatábanegy rövidítés: kat. disp. azaz katonaidispozició, vagyis a hadba vonulókkötöttek még gyorsan házasságot,mielőtt kimentek a frontra. Fiatal-emberek vették el 18–19 éves je-gyeseiket. Tisztek és közlegények,főhadnagy, tüzérszázados, m. kir.utász százados, repülő őrmester,honvéd. Szívszorító adat: egy 21éves hadapród őrmester vett felesé-gül egy 18 éves lányt. Vajon lett-ebelőlük család?

Havonta 10–15 hadiesküvő, azév vége felé ennél is több… Eleintea plébános még teljesen kiírta az in-dokot: A Budapesten dúló háborúidejére adott különleges felhatal-mazás alapján. Később már csakennyi szerepelt: Háború idejéreadott felmentés alapján.

Mit jelentett ez a felhatalmazás?Felmentést az esküvőhöz szokásoskötelezettségek alól: a jegyesekneknem kellett a lakóhely szerinti ille-tékes plébániáról elbocsátót hozni-uk, nem kellett jegyesoktatásonrészt venniük, mentesültek a há-romszori kihirdetés kötelezettségealól, és tanúkról sem kellett gon-

Page 7: lap 131 lap 103 - felsokrisztina · 2017-03-15 · volna együttesével, de a programot elmosta az eső. Szintén hobbiként indult évtizedekkel ezelőtt az in-dián néprajz, történelem,

72009. ADVENT

doskodniuk. A tanúk ezeken az es-küvőkön többnyire Kiss Ferenc egy-házfi és Csányi Ferenc harangozóvoltak. Ahogy 1944 novemberé-ben–decemberében egyre súlyo-sabbá vált a helyzet, nőtt az eskü-vők száma, úgy fogytak az anya-könyvben a beírt adatok. Hol a ta-núk neve maradt el, hol a születésiidő vagy a lakcím. A legmegrázóbbegy december 23-i bejegyzés: Kato-na–Lovász és az eskető pap neve.Már keresztnév sincs, nincs idő éserő ezekre. Üresek a rubrikák. Sem-mi sincs, háború van.

Valamennyi hadiesküvőt Szelé-nyi István plébános úr tartotta. Mi-közben bombázták Budapestet ésmajd az ostrom következett, napi25–30 keresztelő volt templomunk-ban, amiket jórészt szintén ő vég-zett, vezette az anyakönyveket ésfolyt a plébánia napi élete is. Elsőplébánosunkról keveset tudunk,szinte csak a szűk életrajzi adatokat,egyet azonban biztosan mondha-tunk: nehéz időkben emberül helytállt.

Lukách Krisztina

HETVENÉVES LESZ PLÉBÁNIÁNK 2010-BEN

Ministráns emlékeim

Még tanítóképzős növendékvoltam, amikor a budapesti kato-likus eszperantisták részére be-mutatott misén vettem részt,ahol rajtam kívül történetesenmindenki meglett korú vagy idősember volt. Az miséző atya meg-kért, hogy mint legfiatalabb mi-nistráljak. Akkor még nem tud-tam ministrálni és ezt szégyen-kezve vallottam meg. „Hogy lehetaz, hogy egy kistanító nem tudministrálni?” – döbbent meg azatya. Nem tudtam mentséget fel-hozni, ezért megígértem, hogymegtanulom a szükséges ismere-teket, ami abban az időben nemvolt egyszerű feladat.

Az akkori tridenti miseliturgi-ában a ministránsnak hosszú, la-tin nyelvű szöveget kellett el-mondania, sokféle mozgást kel-lett gördülékenyen végeznie, éstermészetesen akkor is adva volta nyilvános szereplés mindenlámpalázas izgalma.

Következő hittanórámon je-lentkeztem Vajda János, tiszte-lendő úrnál, aki a tanítóképző-ben volt hittanár, hogy szeretnékmegtanulni ministrálni. Hosszúvolt a tanulás útja, de sikeres.Kezdetben iskolai miséken kap-tam beosztást, majd a reggel hat

órai szentmiséken Vajda tiszte-lendő úrnál szolgáltam minden-nap. Eleinte kevés kapcsolatomvolt a plébánia többi ministrán-sával, de hamarosan egyre többgyerekkel ismerkedtem össze. Azelső, akivel ott a sekrestyében ta-lálkoztam, régi pajtásom, ApróPali volt. Örömmel üdvözöltükegymást, hosszan elbeszélget-tünk, hamarosan igen komoly,bensőséges barátsággá alakult ré-gi ismeretségünk. Késő éjszakábanyúló beszélgetések – vallásról,erkölcsről, tudományról, ifjontiéletünk sok-sok problémájáról –alakították világképünket, tervez-gettünk, vitatkoztunk, nagyonboldogok voltunk. Lassan rend-szerré vált, hogy a hajnali misé-ken együtt szolgáltunk. Aztán jötta többi ministráns barátság: Kelé-nyi Tibi, Székely Tibi, DrexlerAndzsi.

Amennyire a tanulmányaim –közeledve az érettségi évéhez –lehetővé tették, igyekeztem résztvenni a ministránsgárda munká-jában. Próbákra ugyan nem tud-tam rendszeresen járni, de na-gyon odafigyelve igyekeztemmindent megtanulni.

Az érettségiig már csak körül-belül másfél év volt hátra, ez azidő ugyan nem volt elegendő ar-ra, hogy komolyabban beépüljeka ministránsgárdába, de ötünkegyre mélyebb barátsága átsegí-tett a nehézségeken.

A gyorsan repülő idő ellenérenagyon sokat tanultam. Csodálat-tal néztem a vezető fiatalok re-mek példáját. Vonzott a gyerekekközt uralkodó kötelességtudat,pontosság, rendszeretet. Becsül-tem azt a tartást, amit a legkiseb-bek is magukra vettek, látszottugyanis rajtuk, hogy ők többek,hogy ők ministránsok.

Katolikus LexikonReverzális (latin, jelentése

térítvény): a házasfelek írásosmegegyezése a születendő gyer-mekek vallásáról vegyes házas-ság esetén. A szentségi házasságmegkötése előtt a reverzálisbana jegyesek kötelezettséget vál-laltak arra, hogy összes gyerme-keiket a katolikus vallásban ne-velik. Az 1917-es kánonjogi elő-írások szerint, ha a katolikus félnem hajlandó a reverzális alá-írására, érvényesen nem köthetszentségi házasságot. Államjogi-lag Magyarországon 1945 előttcsak a polgári házasságot meg-előzően közjegyző, járásbíró,polgármester vagy főszolgabíróelőtt adott reverzálisnak volthatálya. 1993 óta a kánonjogmáshogy rendelkezik.

Reith József első éves teológus korában

F

Page 8: lap 131 lap 103 - felsokrisztina · 2017-03-15 · volna együttesével, de a programot elmosta az eső. Szintén hobbiként indult évtizedekkel ezelőtt az in-dián néprajz, történelem,

2009. ADVENT8HETVENÉVES LESZ PLÉBÁNIÁNK 2010-BEN

Ünnepi miséken is egyretöbbször kaptam beosztást. KissFeri bácsi, a sekrestyés és Szelé-nyi atya, a plébános gyakran hí-vott még temetésre is (ti. akkori-ban még ministráns is szolgált atemetéseken). Büszkén emlék-szem vissza Frivaldszky Jánossalvaló barátságomra is. Ő ugyanegy másik baráti körbe tartozott,modern teológiával, az egyház-nak az új világban elfoglalt helyé-vel foglalkoztak, és én – kívülről– nagy tisztelettel néztem műkö-désükre. (Sok évvel későbbörömmel találkoztunk össze a vá-rosmajori plébánián, újítottuk felemlékeinket, hangolgattuk összejelenlegi egyházi tevékenységein-ket, segítettük egymás munkáját.)

Időközben furcsa világ bonta-kozott ki körülöttünk. Egyre többpapot, szerzetest vádoltak megezekben a nehéz időkben azzal,hogy megrontja az ifjúságot. Til-tott szervezkedést, politikai váda-kat, de más nagyon durva gyanú-sításokat is írtak róluk az újságok.Betiltották a cserkészmozgalmat,egyre több emberről hallottunk,akiket bíróság elé citáltak, gyak-ran elképzelhetetlen vádakkal.Itt, a Felső-Krisztinában is voltegy általunk csak Pistának neve-zett fiatalember, akiről suttogták,hogy farkaskölyköket szervezettcsapatba, emiatt ÁVO-ügy lett atevékenységéből. Nem mertünkebben az időben már sokat kirán-dulni, a gárda szervezése is el-csendesedett. Maradt azonban atemplom körüli tevékenységünk:ministráltunk miséken, litániá-kon, temetéseken. Részt vettünkaz esti imákon, harangoztunk, halehetett, és ott lábatlankodtunk asekrestyénél, ugrásra készen, haFeri bácsinak valamilyen segítség-re volt szüksége.

Ötünk barátsága később bő-vült, mert a plébánia akkori kis-

papjával, Kabar Sanyival nagyonsokat sétáltunk, beszélgettünk.Sanyinak nagy szerepe volt ab-ban, hogy sokat foglalkoztunk ahívatás gondolatával, és abban isjelentős része volt, hogy egyrekomolyabban vettük a templomkörüli életet. Sokat foglalkoztakvelünk a plébánián lakó atyák is.Számomra igen jelentősek voltaka Fundéliusz Vilmos atyával foly-tatott beszélgetések. Aztán egy-szer Apró Pali elvitt engem LiskaZoltán atyához, aki a Lant utcá-ban, a püspöki helynökség mos-tani épületének Úri utcai sarká-ban lakott. Sok kortársamhoz ha-sonlóan én is őt választottam lel-ki atyának. Kirándulni vitt ben-nünket és lelkigyakorlatokat tar-tott számunkra. Felejthetetlendélutánt töltöttünk együtt a Ma-gyar Szentföld épülő bazilikájánála Hűvösvölgyben, ahol remekmúzeumot rendeztek be a feren-ces atyák. De mindennél fonto-sabbak voltak a vele folytatottrendszeres lelki beszélgetések ésgyónások.

Érettségi előtt kiderült, hogyse a tanárképzőbe, se a MűszakiEgyetemre nem vesznek föl. „Kle-rikális” kapcsolataim, kitelepítettsváb rokonaim, valamint kisipa-ros származásom miatt osztály-idegen voltam, reményem se volta továbbtanulásra. Márpedig ko-moly tudományos ambícióim vol-tak. Ekkor határoztam úgy, hogy

paptanár leszek. Jókora késésseljelentkeztem Esztergomba, az ős-régi szemináriumba. A konkur-zusra – a latin nyelv kivételével(hiszen latint csupán a konkur-zus előtti hetekben kezdtem ta-nulni, természetesen minimáliseredménnyel) – sikerült felké-szülnöm. A vizsga szépen sike-rült, így 1949 szeptemberébenmint feltételes hallgató Eszter-gomban kezdtem a teológiai ta-nulmányokat. Új élet kezdődöttszámomra. Boldogan vállaltam anehézségeket, sok új barátot kap-tam, de új távlatok is feltárultakelőttem. Meg kell azonban valla-nom, hogy mivel latint korábbannem tanultam, a nyelvtudás hiá-nya végzetesnek bizonyult. Há-rom szemeszter kemény küzde-lem után be kellett látnom, azt apapi ideált, amit magam elé tűz-tem, nem tudom megvalósítani.Latin nyelvű előadásokat és vitá-kat kellett volna megértenem, la-tin jegyzetekből tanultunk, majdlatinul kellett volna vizsgáznom.Ezenkívül még a latin különböze-ti vizsgám párhuzamos pótlásai isegyre jobban terheltek. Nemment, összeroppantam. Csak egybecsületes kiút állt előttem: visz-sza kell térnem a világi életbe, azűrzavaros idők ellenére mint vi-lági hívő kell célkitűzéseimetmegvalósítani. Nagyon nehézdöntés volt a visszatérés, de megkellett tennem.

Új civil életemet segédmun-kásként kezdtem. Sok éves küz-delemmel értem el a műszakiélet számomra nagyon boldogító,komoly színvonalát. Most márhúsz éve vagyok nyugdíjas ésmint hitoktató a városmajori plé-bánián dolgozom, valamint fog-lalkozom nagyszámú ministrán-sunkkal. De ez már egy másiktörténet.

Rieth József

Ülők: Pálfalvi Ferenc, Rieth József, Kelényi Tibor, Kabar Sándor és Apró Pál.Állnak: Drexler Angelo és Székely Tibor

F

Page 9: lap 131 lap 103 - felsokrisztina · 2017-03-15 · volna együttesével, de a programot elmosta az eső. Szintén hobbiként indult évtizedekkel ezelőtt az in-dián néprajz, történelem,

92009. ADVENT

„Csak tartson ki az őszi nyár még egykicsit!” – fohászkodunk, mert az idő-járás előrejelzés éppen arra a szom-batra ígéri a záporokkal érkező le-hűlést, amikorra korábbi káplánunkmeglátogatását tervezzük. Máriaha-lom–Epöl–Úny a szolgálati hely, aholimmár plébánosi minőségben kezdiúj életét Szőcs Laci atya. A Zsámbéki-medencét határoló Keleti-Gerecse és

Vértes nyúlványain, szép hajlásúdombok között éri el kocsikaravá-nunk az első állomást, Epölt, aholnépes csapat fogad bennünket. Aképviselőtestület tagjai, hittanosok,egész családok várnak, és ebben aközvetlen, szeretetteljes fogadtatás-ban megérezhető közösségük ereje:hitük szoros tartozéka, hogy felelős-nek érzik magukat egymásért, pap-

jukért. Természetes számukra, hogya látogatásunk nem az atya magán-ügye, együtt kapaszkodunk hát fel afalu határában levő „hegyre”, ke-resztúti stációk és bozót benőtte,sziklába épített borpince maradvá-nyok között. Szőlőtermő vidék, vala-ha az esztergomi káptalan tulajdonavolt. Jutott az itteni borból még Bu-dára, a király asztalára is. Felérve a

csúcson lévő kereszthez – dél lévén– elmondtuk az Úrangyalát és élvez-tük az egész Szlovákiáig táguló lát-képet. Lábunknál Gyermely, szélén aSándor–Metternich-kastéllyal, mely-nek egykori tulajdonosairól, többekközött az „ördöglovas” Sándor Mó-ricról számos anekdota kering. Fá-radhatatlanul mesélt helytörténészvezetőnk a terület múltjáról. Rövid

kirándulásunk minden négyzetmé-teréhez fűz történetet, emléket. Gye-rekeink nagy örömére elvezet ben-nünket egy közeli barlanghoz, ahováfalujuk apraja-nagyja behúzódott atörökök elől. Becsörtető csapatunklámpái csak néhány denevérfiókát ri-asztanak fel, csontoknak és kísérte-teknek nyoma sincs. Az epöli asszo-nyok jóvoltából meguzsonnázunk,újabb helytörténeti érdekességekkelismerkedünk a későbarokk katoli-kus templom fa főoltáránál, majdMáriahalom a következő állomás.Ebben a tágas gyümölcsöskertbenálló plébánosi lakból kerekezik na-ponta Laci atya híveihez, mert autócsak vasárnap dukál. Tennivalója bő-ven akad, ugyanis az epölinél lénye-gesen szerényebb hitélet jellemzi akét másik települést. Az ifjúságba he-lyezve reményét már elindult az óvo-dai hittan és alakul a kamasz cso-port, természetesen focival szelídítveezt a korosztályt. Az igazi vidéki ba-rokk templomtoronyról restaurálásmiatt hiányzó keresztet keresőnekhuncutul jegyzi meg: büntetés alanyha hívőknek. Indulunk, áldástkérve erre az élő és épülő testvérkö-zösségre, autóink a máriahalmi plé-bániakert birsalmáitól illatoznak éslassan elkezd szemerkélni az eső.

Laber Zsuzsa

Laci atyánál a hittanosokkal

Józsi atyát csak hallomásból is-mertem, ezért némi várakozássalnéztem a kedd este elébe.

Először csak egy fiatalembert lát-tam. De amikor elkezdett beszélni,varázslat történt. Ez jutott eszembe:„Magad semmi vagy, tsupántsakannyi, mennyit népedért teendel.”(Szabó Magda: Születésnap) Józsiatyának vannak tervei, mi több, eze-ket meg is fogja valósítani! Lelkeslokálpatriótaként, büszkén mutattaa szentistvántelepi templom belső-építészeti látványterveit.

Öröm volt látni a lelkesedését.Beszámolója második felében za-rándokútjáról mesélt. Fizikailag isnagy teljesítmény a Camino végig-járása, mégis oly sokan vállalkoznakrá. Józsi atya megemlékezett az em-berekről is, akikkel útja során talál-kozott. Nemcsak képeket láttunk,hanem kézbe foghattuk az út tárgyiemlékeit: térképet, emléklapot…Ettől valóságosabbá vált, mintha miis ott lettünk volna egy kicsit.

Lélekmelengető este volt.Törtely Éva

A Felsőkrisztina esték vendége volt Józsi atya is

Vendégségben a máriahalmi plébánián

Page 10: lap 131 lap 103 - felsokrisztina · 2017-03-15 · volna együttesével, de a programot elmosta az eső. Szintén hobbiként indult évtizedekkel ezelőtt az in-dián néprajz, történelem,

2009. ADVENT10

A rend alapítója, Szent Ferenc azAssisi nevű olasz városkában szüle-tett1182-ben, eredeti neve GiovanniFrancesco di Bernardone. Apja gaz-dag posztókereskedő volt, fiát magamellé vette az üzletbe. A bolt zárásaután Ferenc lakomázott, nótaszó,lantpengetés, tréfák töltötték ki éle-tét. Szeretett csínyeket elkövetni tár-saival, de közönséges sohasem volt.A szegényeken mindig szívesen segí-tett. Súlyosan megbetegedett, miu-tán 1202-ben egy Assisi és Perugiaközötti összecsapásban fogságba ke-rült. Társaiban a fogság ideje alatt őtartotta a lelket. Szabadulása utánhalálos beteg lett.

Felgyógyulva megpróbálkozottlovagi terveinek megvalósításával,ám hamarosan Spolettóban látomá-sa volt, az Úr jelent meg neki. Ez-után egy ideig szülővárosában imád-

kozott, elmélkedett, betegeket ápolt,segített. Újabb látomásában Krisztuskérte: „Ferenc, menj, építsd fel haj-lékomat; hisz látod, csaknem ro-mokban hever”. Nekilátott a roska-dozó Szent Damján-templom rend-behozásának, ennek érdekében né-hány vég posztót eladott apja készle-téből. A családfő megharagudott ésbezárta Ferencet egy szűk lépcsőalatti odúba. Megverte, a püspök eléhurcolta, visszakövetelve a posztóárát.

Ferenc ekkor elhagyta a szülőiházat, és templomok javításán dol-gozott. „Ne legyen se két öltönyö-tök, se sarutok...” (Mt 10,7–10) – val-lotta Krisztussal, és szegényen, egy-szerűen hirdette a bűnbánat és meg-térés evangéliumát. Követőinek szá-ma gyorsan nőtt. Ők a ferencesek.Amikor tizenketten voltak, pápaimegerősítést kértek III. Ince pápátólrendjük számára. Nehezen kaptákmeg az engedélyt a rendalapításra.Az első közösség egy kis kápolna kö-rül telepedett meg, Ferenc és társaimaguk készítette kunyhókban lak-tak. A rendalapító szeretett volnavértanúvá válni, téríteni indult hát amohamedán világba. Nagyon vá-gyott a szenvedésre is.

Csaknem teljesen megvakult,igen súlyosan megbetegedett. Be-tegsége hosszú időre igénybe vettetürelmét, ám ő bajait csak „nővérké-inek” nevezte. Mindig türelmes, fi-gyelmes, gyengéd maradt testvérei-hez, barátaihoz. A rendtagok számá-nak növekedése az eredeti szigorúrendi szabályokat is problémássá tet-te. Ekkor inkább a rend vezetésérőlis lemondott, de a kezdettől önkéntvállalt szigorú szabályokat követke-zetesen megtartotta. Inkább remete-ségbe vonult.

Greccióban létesített kolostort és1223-ban itt állította fel az első bet-

lehemi jászolt. Megkapta Krisztusszent sebeit (stigmatizáció), és gon-dolatban egyre inkább eltávolodott aföldtől. Hosszú és nagy szenvedései1226. október 3-án értek véget. A ha-lált „Halál testvér, Isten hozott” felki-áltással fogadta.

1228. július 16-án IX. Gergely pá-pa szentté avatta, sírja fölé pedig ha-talmas bazilikát építettek. AssisiSzent Ferenc élete példát állít a maiember számára: kövessük őt az egy-szerűségben, az Isten iránti szeretet-ben és hűségben.

Páduai Szent Antal áldozópap,egyháztanító 1195-ben született,portugál nemesi családból szárma-zott. Eredetileg Fernando névre ke-resztelték. Tizenöt évesen belépettaz Ágoston-rendi kanonokok közé,majd pappá szentelése után, 1220-

Templomunk ferenceseiA ferences rend ebben az évben ünnepli lelkisége pápai jóváhagyásának 800. évfordulóját.

Ebből az alkalomból megemlékezünk a templomunk oldalablakain található ferences szentekről.

Betlehemek atyja

Koldusok pártfogója

Page 11: lap 131 lap 103 - felsokrisztina · 2017-03-15 · volna együttesével, de a programot elmosta az eső. Szintén hobbiként indult évtizedekkel ezelőtt az in-dián néprajz, történelem,

112009. ADVENT

ban átlépett a ferencesek rendjébe.Ekkor vette fel az Antal nevet, védő-szentjéül Remete Szent Antalt vá-lasztva. Misszionáriusként Marokkó-ba indult. Betegsége miatt hamar ha-za kellett térnie, a hajó azonban vi-harba került és Szicília partjaira ve-tődött. Itt élt egy rövid ideig és ittvett részt 1221-ben a ferencesek ge-nerális káptalanján. Ekkor találko-zott Assisi Szent Ferenccel.

Antal feltűnt szónoki képességei-vel. Itáliában és Franciaországbanvándorprédikátorként igen eredmé-nyesen működött. 1227-ben tért visz-sza Észak-Itáliába, ahol térítő prédi-kátor és tartományfőnök lett, miköz-ben a bolognai egyetemen a teológiaferences lektora volt. 1230-ban visz-szavonult számos hivatalától annakérdekében, hogy életét teljesen azigehirdetésnek szentelhesse. Töme-gek hallgatták, főpapok, kereskedők,még álruhás banditák is, főképpazonban az egyszerű emberek. Antalmindenkit szeretett, a gazdagok irántrészvéttel volt, a szegényekért azon-ban minden lehetőt megtett.

1231-ben útban Padova felé haltmeg az arcellai kolostorban. Már éle-tében szentként tisztelték. IX. Ger-gely pápa már egy év múlva szenttéavatta. Temetése napját, a keddet so-kan azóta is Szent Antal tiszteletéreszentelik. A koldusok pártfogója, deközbenjárását szokás kérni elveszetttárgyak megtalálásáért és mindenna-pi bajokban is. Az utasok, szobrá-szok, agyagmunkások és porcelán-készítők védőszentje. Szent Antal masem veszíti el időszerűségét, mertamit annak idején képviselt tettei-ben, ma is fontos követelménye azemberi életnek. Isten akarata szerintkell élnünk ebben az elanyagiaso-dott világban.

Árpád-házi Szent Erzsébet magyarkirályunk, II. Endre és merániai Gert-rúd házasságából született 1207-benSárospatakon. Már négyéves korában

elkerült Wartburg várába. 1221-benkötött házasságot Lajos türingiai tarto-mányi gróffal. Minden kötelességétpontosan teljesítette. Mint feleség for-rón szerette férjét, mint buzgó keresz-tény az imádságban és az irgalmasságcselekedeteiben tűnt ki. Jótékonysá-gát Isten csodával is jutalmazta (rózsa-csoda). Egy éhínség alkalmával kiosz-totta a csűrökben található összes ga-bonát és 64 ezer aranyat. Férje meg-értően támogatta, de korán, 1227-benOtrantóban, a keresztes háború elő-készületei közben meghalt. Ezután Er-zsébet gyermekeivel elhagyta Wart-burg várát, három évig tartott szám-űzetése. Magyarországi rokonait nemértesítette, csak Eckbert bambergipüspök könyörült meg rajta. 1228-ban felvette Szent Ferenc harmadikrendjének ruháját. Rokona, Henrik át-adta neki Marburgot és környékét. Er-zsébet kórházat alapított, a szegé-nyeknek élt imádságban és a lélek vi-dámságában. 24 éves korában haltmeg 1231. november 17-én.

Erzsébet példája arra bíztat min-ket, hogy vegyük észre a rászorulót

és ne ijedjünk meg a környezetünk-ben felhangzó ellenvetéstől, hanemIsten erejével járjunk a krisztusiúton.

Kapisztrán Szent János a közép-olaszországi Capestrano község szü-lötte (1386). A rendkívül tehetségesifjú Perugiában tanult jogot. Gyorskarrierje és ragyogó állása birtoká-ban eljegyzett egy nápolyi grófi csa-ládból való leányt, de hamarosanfordulat következett be az életében:a Perugia és Malatesta közti háború-ban elfogták és börtönbe vetették.Szökni próbált, de elfogták. Lelki be-állítottsága ekkor gyökeresen meg-változott. Lemondott a házasságról sa ferences rend ekkor szerveződőszigorúbb irányzatához csatlakozott.Minden tehetségét és erejét Krisztusügyének és a ferences rend megújí-tásának szentelte. Ez az általa képvi-selt obszerváns mozgalom volt az,amely a hívők körében feléledő val-lásos érdeklődést újra az egyház ha-táskörébe tudta vonni. János negy-ven éven át prédikált, nem múlt elnap beszéde nélkül, ami sokszortöbb órán át tartott. A nép nemcsakprédikációit hallgatta, hanem csodá-latos gyógyító erejét is felfedezte.Nincs is olyan szent, akinek még azéletében oly sok csodájáról készültvolna feljegyzés. Szeretetszövetségetés több kórházat is alapított. Keresz-tes háborút kellett hirdetnie a törö-kök ellen, amit sikeresen meg is tett.Kortársa mondja róla: ,,Valóban ővolt az összes keresztesek igazgatója,vezére, bírája, kapitánya és parancs-noka”. Amikor a nándorfehérvárigyőzelem híre Rómába ért, a pápaörök emlékezetül elrendelte Urunkszíneváltozása ünnepét augusztus 6-ra, és szokássá tette a déli harang-szót. Kapisztrán Szent János bölcses-sége, lelkesedése, karizmatikus egyé-nisége példa a mai ember számára.1456. október 23-án halt meg.

Tóthpálné Padányi Ágnes

Szegények menedéke

Rendíthetetlen igehirdető

Page 12: lap 131 lap 103 - felsokrisztina · 2017-03-15 · volna együttesével, de a programot elmosta az eső. Szintén hobbiként indult évtizedekkel ezelőtt az in-dián néprajz, történelem,

2009. ADVENT12

A Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia közösségének lapjaMegjelenik évente ötször: adventre, nagyböjtre, húsvétra, Te Deumra és Veni Sanctéra

XIII. évfolyam, 1. szám 2009. advent. Lapunk megjelenését a XII. kerületi önkormányzat támogatja.Szerkesztik: Babics Balázs, Szerdahelyi Csongor, Vasdinnyey Miklós, Zsabokorszky Zsolt. Főmunkatárs: Lukách Krisztina

[email protected] – www.felsokrisztina.net

Halottaink

Kecskés Andrásné (83)Kis Lászlóné (94)Reizinger Bertalanné (90)Dr. Tőkés Géza (52)Fierer Kelemenné (67)Varga Györgyné (87)Koczka János (59)Töreky Irén (101)Rodé Éva Mária (65)Bozsó Árpád (86)Dr. Roska Lajos (87)Köblos Lászlóné (78)Oláh Jenő (59)Fáncsi Alfonzné (81)Halmi Istvánné (84)Erdély László (88)Reymeyer Aladárné (89)Kardos Konrádné (75)Salgóné Kun Mária (58)Schenker Edit (92)Veres Mihály (71)Öry Zoltánné (82)

Házasságkötések

Perneczky Miklós – Köllőd NoémiEkés Károly – Berecz MagdolnaKrucskó Szabolcs – Dr. MadarasiAnnaRajncsák Dávid – Herter BorbálaDr. Schlett András – Schláth RékaMészáros Dániel – SzentklárayKata

Keresztelések

Babics Emma MáriaMágó DomonkosNagy Csilla AnnaPigler Lilla MáriaHorváth Hunor JózsefKenderfí Hanna Zsuzsanna

Anyakönyv 2009. szeptember –

november Egyházzenei áhítatot tartunktemplomunkban december 27-én,vasárnap 18.45-től (az esti szent-misét követően). A műsor utánadományokat gyűjtünk a moldvaicsángó magyar gyermekek anya-nyelvi tanulásáért, a Magyarfalu-ban felépítendő Gyermekek Házajavára.

Kilenc éve indult el Moldvábanaz akkor vakmerőségnek, szélma-lomharcnak tűnő vállalkozás,hogy a csángó magyar gyermeke-ket szervezett keretek között ma-gyar nyelvre, táncra, kézműves-ségre oktassák. Ma a MoldvaiCsángó Oktatási Program kereté-ben 21 faluban tartanak magyarnyelvű foglalkozásokat. A prog-ramban résztvevő pedagógusoknagyon komoly áldozatot vállal-nak, sok esetben rendkívül mél-tatlan körülmények között élnekés dolgoznak. A gyermekek számaennek ellenére egyre növekszik:az idei tanévben már 972 diák ta-nulja iskolában a magyar nyelvet,de minden faluban vannak tan-órán kívüli csoportok is.

A program – az oktatás mellett– számos egyéb, a magyar identi-tást őrző eseményt is szervez: nép-dalvetélkedőt, szavalóversenyt,anyanyelvi tantárgyi versenyt, tá-borokat. A közösségi eseményekmegszervezésének legnagyobbakadálya, hogy Moldvában nincsmegfelelő intézmény, épület,amely a magyar programokat be-fogadná. A Moldvai Csángó Okta-tási Program következő feladata aGyerekek Házának felépítéseminden magyar településen, aholaz oktatás és a kulturális rendez-vények mellett a tanárok szolgála-ti lakást is kapnának. Jelenleg hét

településen működik már ilyen in-tézmény, melynek programjáról,fenntartásáról a helyi magyartanárgondoskodik.

A legkeletibb magyar települé-sen, Magyarfaluban a tanulni vá-gyó magyar gyermekek kinőttékmár a jelenlegi házat. Örvendetesmódon egyre többen érdeklődneka magyar nyelv, illetve a magyarhagyományok – ének, tánc, kéz-művesség – iránt.

A korábban egy átalakított ga-rázsban működő oktatás méltó el-helyezését egy korszerűbb, na-gyobb ingatlanban lehetne csakmegoldani. Ehhez várjuk támoga-tóink segítségét. Az adományokata schola kis- és nagykórusának ka-rácsonyi hangversenyén gyűjtjük.

Vendégünk lesz Komáromi Re-beka, Magyarfalu tanító nénije.

A Moldvai Csángó OktatásiProgramról bővebben awww.csango.ro honlapon lehet tá-jékozódni.

Csángó gyerekek javára