12
Lantai Bawah, Bangunan Madrasah, Kementerian Hal Ehwal Ugama Jln. Elizabeth II Bandar Seri Begawan BS3510 Negara Brunei Darussalam.

Lantai Bawah, Bangunan Madrasah, Kementerian Hal Ehwal ...kheu.gov.bn/SiteCollectionDocuments/BKNK/Mengenal BKNK.pdf · mengendalikan kes penderaan kanak-kanak dan penganiayaan terhadap

  • Upload
    others

  • View
    21

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Lantai Bawah, Bangunan Madrasah, Kementerian Hal Ehwal ...kheu.gov.bn/SiteCollectionDocuments/BKNK/Mengenal BKNK.pdf · mengendalikan kes penderaan kanak-kanak dan penganiayaan terhadap

Lantai Bawah, Bangunan Madrasah, Kementerian Hal Ehwal UgamaJln. Elizabeth II Bandar Seri Begawan BS3510

Negara Brunei Darussalam.

Page 2: Lantai Bawah, Bangunan Madrasah, Kementerian Hal Ehwal ...kheu.gov.bn/SiteCollectionDocuments/BKNK/Mengenal BKNK.pdf · mengendalikan kes penderaan kanak-kanak dan penganiayaan terhadap

2

MENGENAL BKNK

• Bahagian Khidmat Nasihat Keluarga adalah salah sebuah bahagian di bawah Jabatan Hal Ehwal Syari’ah Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam yang dipertanggungjawabkan untuk menangani masalah-masalah institusi kekeluargaan dengan memberikan khidmat nasihat yang bersangkut paut dengan hal ehwal Kursus Pra Nikah, aduan Mal (khidmat nasihat permohonan cerai dan tuntutan cerai) dan pendaftaran permohonan poligami dan taklimat mengenainya.

• Mula ditubuhkan di Daerah Brunei dan Muara, pada akhir tahun1970an dikenali sebagai Unit Khidmat Nasihat Keluarga yang diletakkan di bawah pentadbiran Pejabat Kadi Daerah Brunei dan Muara. Beberapa tahun kemudian cawangan di daerah-daerah ditubuhkan secara berperingkat-peringkat, iaitu di Daerah Belait, Tutong dan Temburong. Pada tahun 1991, Unit ini diletakkan di bawah Jabatan Hal Ehwal Syariah, setelah dipisahkan dari pentadbiran Pejabat Kadi Daerah Brunei dan Muara yang diketuai oleh seorang Pegawai Ugama Kanan.

• Pada akhir tahun 1999, Unit ini telah dinaikkan tarafnya menjadi salah sebuah Bahagian di bawah Jabatan Hal Ehwal Syariah dan dikenali sebagai Bahagian Khidmat Nasihat Keluarga.

Page 3: Lantai Bawah, Bangunan Madrasah, Kementerian Hal Ehwal ...kheu.gov.bn/SiteCollectionDocuments/BKNK/Mengenal BKNK.pdf · mengendalikan kes penderaan kanak-kanak dan penganiayaan terhadap

3

Baha

gian

/Uni

t Khi

dmat

Nas

ihat

Kel

uarg

aBl

ok “B

”, B

ilik

No. 4

,Pe

jaba

t Hal

Ehw

al U

gam

a Tu

tong

, NBD

.Te

l:-42

2148

6/42

2148

7

Baha

gian

/ U

nit K

hidm

at N

asih

at K

elua

rga

Peja

bat H

al E

hwal

Uga

ma

Daer

ah T

embu

rong

Tel:-

5221

017/

5222

034

Baha

gian

/ Un

it Kh

idm

at N

asih

at,

Peja

bat H

al E

hwal

, Dae

rah

Bela

itTe

l:-33

3434

7 Ex

t 19/

18/1

7

Baha

gian

Khi

dmat

Nas

ihat

Kel

uarg

a,

Kem

ente

rian

Hal E

hwal

Uga

ma

(Lam

a)Ja

lan

Eliza

beth

II, B

anda

r Ser

i Beg

awan

BS

3510

Neg

ara

Brun

ei D

arus

sala

mTe

l:-22

4126

7 /2

2214

16

Page 4: Lantai Bawah, Bangunan Madrasah, Kementerian Hal Ehwal ...kheu.gov.bn/SiteCollectionDocuments/BKNK/Mengenal BKNK.pdf · mengendalikan kes penderaan kanak-kanak dan penganiayaan terhadap

4

STRUKTUR PENTADBIRAN BAHAGIAN KHIDMAT NASIHAT KELUARGA:

Ketua BahagianKhidmat Nasihat Keluarga

Penolong Ketua BahagianKhidmat Nasihat Keluarga

SeksyenKursus Pra Nikah

dan Poligami

Seksyen KNKCawangan

Daerah Temburong

Seksyen Aduan

Seksyen KNKCawangan

Daerah Tutong

SeksyenBimbinganKeluarga

SeksyenCawangan

Daerah Belait

Page 5: Lantai Bawah, Bangunan Madrasah, Kementerian Hal Ehwal ...kheu.gov.bn/SiteCollectionDocuments/BKNK/Mengenal BKNK.pdf · mengendalikan kes penderaan kanak-kanak dan penganiayaan terhadap

5

OBJEKTIF:

• Membantu pasangan-pasangan yang akan berkahwin dengan ilmu pengetahuan keluarga Islam.

• Mengurangkan kadar perceraian.

• Membantu pasangan yang dilanda krisis mengekalkan kerukunan dan keharmonian rumahtangga.

• Mengukuhkan institusi keluarga.

• Membantu orang ramai menghadapkan tuntutan mereka ke Mahkamah Syari’ah

Page 6: Lantai Bawah, Bangunan Madrasah, Kementerian Hal Ehwal ...kheu.gov.bn/SiteCollectionDocuments/BKNK/Mengenal BKNK.pdf · mengendalikan kes penderaan kanak-kanak dan penganiayaan terhadap

6

MATLAMAT:

• Membentuk keluarga harmoni (al-sakinah) berasaskan al-mawaddah (kasih sayang) wa ar-rahmah (belas kasihan).

• Merukunkan masalah / krisis rumah tangga.

• Menuju ke arah keharmonian hidup berkeluarga ‘Baiti-Jannati’ berlandaskan Syari’at Islam.

Page 7: Lantai Bawah, Bangunan Madrasah, Kementerian Hal Ehwal ...kheu.gov.bn/SiteCollectionDocuments/BKNK/Mengenal BKNK.pdf · mengendalikan kes penderaan kanak-kanak dan penganiayaan terhadap

7

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB BAHAGIAN KHIDMAT NASIHAT KELUARGA:

• Memberikan khidmat nasihat berhubung hal ehwal kekeluargaan, perkahwinan, perceraian dan poligami kepada orang ramai yang memerlukannya.

• Memberikan kursus motivasi kekeluargaan melalui ceramah, taklimat, forum dan bengkel.

• Menyampaikan kursus Kefahaman Keluarga Pra-Nikah kepada bakal-bakal pengantin atau pasangan yang baru bernikah.

• Berkerjasama dengan Mahkamah Rendah Syariah, Jabatan Kehakiman Negara bagi tuntutan kes-kes Mal dan permohonan untuk berpoligami.

• Bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan seperti Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM), Jabatan Polis Diraja Brunei, Jabatan Imigresen dan Bahagian Kebajikan Hospital RIPAS bagi mengendalikan kes penderaan kanak-kanak dan penganiayaan terhadap kaum wanita.

• Bekerjasama dengan Jabatan Penjara dan Al-Islah dalam urusan tuntutan perceraian kepada banduan-banduan daripada pihak suami/isteri mereka.

Page 8: Lantai Bawah, Bangunan Madrasah, Kementerian Hal Ehwal ...kheu.gov.bn/SiteCollectionDocuments/BKNK/Mengenal BKNK.pdf · mengendalikan kes penderaan kanak-kanak dan penganiayaan terhadap

8

CART

A FU

NGSI

BAH

AGIA

N KH

IDM

AT N

ASIH

AT

Berh

ubun

gkai

tDen

gan

Oran

g Ra

mai

Perin

gkat

Sebe

lum

Bern

ikah

Kurs

usPr

aNi

kah

Takl

imat

Polig

ami

Kurs

us, S

emin

ar,

Cera

mah

, Tak

limat

&

Prog

ram

2

Perin

gkat

Seda

ngDa

lam

Pern

ikah

an

Khid

mat

Nasih

at/ S

esi

Kaun

selin

g

Men

erim

aAd

uan

Mas

alah

Rum

ahta

ngga

Kurs

us, S

emin

ar,

Cera

mah

, Tak

limat

&

Prog

ram

2

Berh

ubun

gkai

t Den

gan

Ag

ensi/

Org

anisa

si La

in

Jaba

tan

Hal E

hwal

Mas

jid

Kem

ente

rian

Kesih

atan

Tabu

ng A

man

ahPe

kerja

/ Ban

k2

MHR

S

JAPE

M

Polis

Di-R

aja

Brun

ei

RIPA

S

Jaba

tan

Penj

ara

BKN

(Rum

ahAl

-isla

h)

Urus

anPe

rcer

aian

Atau

KPN

Band

uan/

Res

iden

Rum

ahAl

-isla

h/ P

enja

ra

Seba

gaiS

umbe

rRu

juka

n/ K

ajia

n

Page 9: Lantai Bawah, Bangunan Madrasah, Kementerian Hal Ehwal ...kheu.gov.bn/SiteCollectionDocuments/BKNK/Mengenal BKNK.pdf · mengendalikan kes penderaan kanak-kanak dan penganiayaan terhadap

9

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2303

2515

2269

2476

2649

2482

2394

2261

636

585

559

664

694

585

728

780

8554

4131

2925

3231

Kurs

us p

ra n

ikah

Adua

n m

alpo

ligam

i

Page 10: Lantai Bawah, Bangunan Madrasah, Kementerian Hal Ehwal ...kheu.gov.bn/SiteCollectionDocuments/BKNK/Mengenal BKNK.pdf · mengendalikan kes penderaan kanak-kanak dan penganiayaan terhadap

10

CABARAN USAHA MENGATASI

Pasangan yang memohon khidmat nasihat sudah ditahap kritikal.

1. Menyebarluaskan fungsi dan peranan Bahagian Khidmat Nasihat Keluarga.

2. Meningkatkan kefahaman masyarakat terhadap kepentingan institusi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Meningkatnya perceraian di kalangan golongan professional.

Mempelbagai program pembangunan keluarga.

Page 11: Lantai Bawah, Bangunan Madrasah, Kementerian Hal Ehwal ...kheu.gov.bn/SiteCollectionDocuments/BKNK/Mengenal BKNK.pdf · mengendalikan kes penderaan kanak-kanak dan penganiayaan terhadap

11

PERKHIDMATAN:

1. Menerima permohonan / pendaftaran kursus dan mengendalikan Kursus Pra Nikah bagi bakal-bakal pengantin.

2. Menerima aduan orang ramai yang dilanda masalah rumahtangga dan memberikan khidmat nasihat / kaunseling kepada pasangan yang memohon khidmat nasihat atau suami isteri yang memohon / menuntut cerai.

3. Menerima permohonan poligami dan mengendalikan taklimat kepada setiap pemohon, isteri dan bakal isteri pemohon.

4. Mengendalikan kursus, ceramah, taklimat, motivasi, seminar dan program-program kekeluargaan.

Page 12: Lantai Bawah, Bangunan Madrasah, Kementerian Hal Ehwal ...kheu.gov.bn/SiteCollectionDocuments/BKNK/Mengenal BKNK.pdf · mengendalikan kes penderaan kanak-kanak dan penganiayaan terhadap