Langkah-Langkah Penyelidikan

 • View
  242

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Langkah-Langkah Penyelidikan

 • Kaedah Penyelidikan PSMProf. Madya Dr. Abd Hamid b. Hj. Mar ImanBekas PengarahPusat Kajian Harta TanahUniversiti Teknologi Malaysia

 • Pengenalan Kepada PenyelidikanTakrif Penyelidikan:

  Suatu proses saintifik mencari jawapan kepada suatu persoalan yang hakikat masalahnya telah dikenal pastiCiri penting penyelidikan:

  * Saintifik * Objektif * Sistematik * Boleh uji

 • Pengenalan Kepada Penyelidikan (samb.)Tujuan Penyelidikan:

  * Mencari jawapan kepada persoalan * Memberi penerangan sebab-musabab * Memerihal alam nyata * Membuat kesimpulan

  Tujuan PSM: melatih pelajar mengguna pakai metodologi penyelidikan dalam mencapai tujuan penyelidikan

 • Pengenalan Kepada Penyelidikan (samb.)Ciri tesis PSM yang dikehendaki:

  * Unsur penyelesaian bukan setakat cerita/pelaporan surat khabar * Latar belakang teori berhujah secara ilmiah * Metodologi yang betul * Analisis yang betul berdasarkan isu dan objektif * Kesimpulan yang sah

 • Pengenalan Kepada Penyelidikan (samb.)Kemahiran mesti bagi calon PSM:

  Menyatakan masalah dengan betul Mampu menulis objektif dengan betul Faham dan tahu menulis kajian literatur Mampu memilih dan mengguna kaedah kajian yang sesuai dan betul Mampu menganalisis data dengan betul berpandukan isu dan objektif kajian Mampu menghasilkan kesimpulan yang relevan Mampu menulis laporan ilmiah mengikut garis panduan yang ditetapkan

 • Langkah-Langkah PenyelidikanMemformulasi masalahMenulis cadangan penyelidikanMenentukan rangka kerja penyelidikanMelaksanakan pengumpulan dataMembuat analisis dan persembahan dataMenyediakan laporan

 • Langkah-Langkah Penyelidikan1 - Formulasi MasalahTakrif: jurang antara apa yang sebenarnya berlaku dan yang sepatutnya berlakuContoh:

  * Pasaraya kosong, sepatutnya penuh * Permintaan kurang, sepatutnya banyak * Harga jatuh, sepatutnya naikKeperluan penyelesaian dirasai

 • Langkah-Langkah Penyelidikan Formulasi Masalah (samb.)Mengupas masalah:

  Kenal pasti secara khusus (zero-in) Gunakan fakta sokongan Kemukakan soalan-soalan khusus Kenal pasti sebab-musabab dan pembolehubah terlibat Bina sangkaan-sangkaan awal tentang perkaitan sebab musabab dan penyelesaian Evaluasi sama ada masalah mampu diselidiki

 • Langkah-Langkah Penyelidikan 2 Cadangan PenyelidikanPenerangan tentang hasrat menjalankan kajianMengandungi idea asas si pencadang.Penyataan tentang apa yang hendak dikaji, mengapa perlu kaji, apa kaedah diguna, tempoh kajian, tempat kajian, pihak terlibat, hasil diharapkan, dll.Alat komunikasi antara penyelidik dan pihak yang meluluskan

 • Langkah-Langkah Penyelidikan 3 Rangka Kerja PenyelidikanRangka kerja teori:

  Sintesis tentang konsep/idea Berpandukan literatur Model atau paradigma Menerangkan sebab musabab Menjurus kepada permasalahan kajian

 • Langkah-Langkah Penyelidikan Rangka Kerja Penyelidikan (samb.)Rangka kerja operasi:

  Aliran kerja - kumpul data, analisis, dan pelaporan. Menyatakan data, pihak terlibat, cara mengumpul data,dll. Biasanya ada jadual kerja

 • Langkah-Langkah Penyelidikan 4 Pengumpulan DataTakrif: proses mengumpul butiran bukti bagi memenuhi tujuan penyelidikan.

  Komponen utama:

  Temubual Pemerhatian Eksperimen Analisis kandungan Kolasi data sekundar

  Perlu perancangan dan pelaksanaan yang teratur.

 • Langkah-Langkah Penyelidikan 5 Analisis & Persembahan DataTakrif: suatu proses memperlakukan sekumpulan data/keterangan untuk mendapatkan output, bentuk, dan cara yang diingini dan bermakna.

  Memperlaku: menyunting dan menyediakan data dalam bentuk dan cara yang dikehendaki

  Menyunting: menyemak, meneliti, memperbetul, memperkemas, meringkas, menyusun data/

  keterangan dalam bentuk yang dikehendaki

  Menyediakan: menginput data ke dalam alat olahan

 • Langkah-Langkah Penyelidikan Analisis & Persembahan Data (samb.)Data: ukuran kepada pembolehubah

  Keterangan: saranan yang digunakan sebagai asas membuat pertimbangan, keputusan, pembuktian, pengujian, dll.

  Data & keterangan perlu diolah untuk mencari kebenaran berdasarkan persoalan kajian.

  Olahan mempunyai prinsip-prinsip penting: berasaskan permasalahan kajian, bersistematik, cara olahan mesti dikenal pasti, tujuan mendapat output.

 • Langkah-Langkah Penyelidikan Analisis & Persembahan Data (samb.)Analisis: menghurai pemerihalan sesuatu fenomenon kepada beberapa elemen yang lebih kecil untuk menjawab persoalan kajian.

  Analisis bersifat deduktif dan induktif.

  Pendekatan analisis: kuantitatif, tak-kuantitatif.

 • Langkah-Langkah Penyelidikan Analisis & Persembahan Data (samb.)Prinsip analisis:

  Data tidak boleh bercakap. Analisis memenuhi tujuan penyelidikan. Analisis mempunyai empat unsur: - data - pemerihalan/penceritaan - penemuan - pengajaran

 • Langkah-Langkah Penyelidikan Analisis & Persembahan Data (samb.)Panduan analisis:

  Bezakan analisis dan penceritaan data. Semak semula carta alir pengoperasian kajian. Pecahkan susunan analisis berdasarkan isu dan objektif kajian. Kenal pasti fenomenon yang hendak dikaji. Kenal pasti perkaitan sebab musabab berkaitan isu. Tentukan jawapan yang dicari. Sahkan jawapan kepada isu dengan data. Asingkan fakta dari pendapat.

 • Langkah-Langkah Penyelidikan Analisis & Persembahan Data (samb.)Persembahan data:

  * Berkisar pada format mempamer output kajian. * Pelajar harus kreatif tetapi ekonomi. * Sesuatu persembahan mempunyai tujuan yang jelas * Cara-cara biasa: - Jadual - Gambarajah - Carta pie - Graf bar - Graf garisan - Kawaan - Kombinasi di atas.

 • Metodologi PenyelidikanTakrif:

  Kaedah menyiasat sebab-musabab untuk mencari jawapan kepada persoalanKomponen-komponen penting:

  Pengoperasian masalah, objektif, dan hipotesis Mengenal pasti dan mengukur pembolehubah Menentukan kaedah dan instrumentasi kumpul data Menentukan kaedah analisis data

 • Metodologi Penyelidikan1 - Pengoperasian MasalahLangkah-langkah penting:

  * Mengenal pasti dan menakrif masalah * Sumber pengenal pastian masalah * Pernyataan masalah * Evaluasi masalah: - Feasible? - Worthwhile? * Perincikan dalam operasi kajian (lihat rajah)

 • Metodologi PenyelidikanPengoperasian Masalah

 • Metodologi Penyelidikan2 Pengoperasian ObjektifDari umum jadi khususJelas, rasional, dan boleh operasiBoleh operasi: dapat diterangkan berdasarkan sesuatu kriteria, pembolehubah, dan ukuranMencerminkan persoalan dikaji

 • Metodologi Penyelidikan3 Pengoperasian Hipotesis Masalah khusus

  Objektif khusus

  Soalan khusus

  Hipotesis

 • Metodologi Penyelidikan4 Mengenal pasti dan Mengukur & PembolehubahBolehubah bersandar, penerang, intervening.Pembolehubah mesti boleh dioperasi: ditakrif dan diukur.Perkaitan di antara pembolehubah mesti jelas.Tentukan perkaitan pembolehubah yang hendak dikaji

 • Metodologi Penyelidikan5 Kaedah & Instrumentasi Data

  Pengumpulan Data

 • Metodologi Penyelidikan6 Kaedah Analisis Data

  Analysis Data

 • Sekian, terima kasih