Click here to load reader

Làm quyết toán thuế

  • View
    238

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Làm quyết toán thuế

  • 1. GII THIUwww.saovangco.com CNG TY TNHH K TON V T VNSAO VNGDCH V K TON KIM TON I L THU T VN DOANH NGHIP

2. GII THIUwww.saovangco.comHp tc cng i n thnh cngCNG TY TNHH K TON V T VN SAO VNGTr s: 16/5 inh Tin Hong, P.aKao, Qun 1, Tp.HCMin thoi : 08.3601.1927 0914.190.707 0942.05.04.07Email : [email protected] : www.saovangco.comng hnh cng doanh nghipDCH V K TON KIM TON I L THU T VN DOANH NGHIP 3. NI DUNG GII THIUwww.saovangco.com1- LCH S HNH THNH V KT QU HOT NG2- A V V C S PHP L3- CC DCH V CHNH4- NHN S CH CHT5- LI CH KHI S DNG DCH V K TON CA SAO VNGDCH V K TON KIM TON I L THU T VN DOANH NGHIP 4. LCH S HNH THNH V www.saovangco.com KT QU HAT NG1. Cng ty TNHH K ton v T vn Sao Vng c thnh lp t thng 05 nm 2009.2. Qua gn 03 nm hot ng :S lng khch hng lm dch v k ton trn gi : trn 300 khch hng.S lng khch hng lm dch v k ton v t vn doanh nghip mi nm : trn 200 khch hng.S lng nhn vin trn 30 ngi.Cng ty TNHH K ton v T vn Sao Vng l t chc chuyn cung cp cc dch v k ton, dch v thu, t vn doanh nghip, t vn u t chuyn nghip.Tn ch hot ng : Chuyn nghip - V quyn li khch hng ng php lut - Bo mt thng tin.DCH V K TONKIM TON I L THU T VN DOANH NGHIP 5. C S V A V PHP L www.saovangco.com1. L mt l mt trong khong 30 Cng ty K ton trn ton nc Vit Nam p ng c cc iu kin cung cp dch v k ton theo ng cc quy nh hin hnh ca php lut. Thc hin vic ng k hnh ngh k ton theo Quy nh ca B ti chnh v c Hi k tan v Kim ton hnh ngh Vit Nam xc nhn iu kin hnh ngh k tan.2. L mt l mt trong khong 40 Cng ty Dch v thu trn ton nc Vit Nam p ng c cc iu kin cung cp dch v thc hin cc th tc v thu theo ng cc quy nh hin hnh ca php lut. Thc hin vic ng k hnh ngh ngh dch v thu theo Quy nh ca B ti chnh v c Tng Cc thu Vit Nam xc nhn iu kin hnh ngh dch v thc hin th tc thu.DCH V K TONKIM TONI L THUT VN DOANH NGHIP 6. CC DCH V CH YUwww.saovangco.com 1. Dch v k ton 2. Dch v k ton trng 3. Dch v lp bo co ti chnh 4. Dch v kim tra, sot xt h s k ton 5. Dch v i l thu 6. Dch v k khai thu 7. Dch v quyt ton thu 8. Dch v hon thu 9. Dch v t vn thnh lp, gii th doanh nghipDCH V K TON KIM TONI L THU T VN DOANH NGHIP 7. GII THIUwww.saovangco.comDCH V K TON TRN GICng vic thc hin 1. Thc hin k khai, ng k thu ban u. 2. Thit lp v xy dng h thng s sch k ton ban u. 3. Lm cc th tc ng thu mn bi, ng k mua/In ha n lnu. 4. ng tn nhn vin lm k ton, k ton trng cho doanhnghip. 5. Kim tra cc chng t u vo, u ra cho ph hp vi quy nhca php lut. 6. Phn loi, sp xp, ng chng t k ton. 7. Thc hin hch ton v ghi s k ton cc chng t, cc giaodch theo quy nh.DCH V K TON KIM TON I L THU T VN DOANH NGHIP 8. GII THIUwww.saovangco.comDCH V K TON TRN GI Cng vic thc hin (tip) 8. Lp cc bo co thu gi cho c quan thu hng thng, hng qu vhng nm theo quy nh. 9. Lp bo co ti chnh, bo co quyt ton thu hng nm. 10.Lp v in cc lai s sch k ton theo quy nh. 11.Thc hin vic giao nhn chng t v s sch k tan vi c quan thuv qu cng ty; 12.T vn k ton, thu, lao ng v ha n chng t cho qu doanhnghip. 13.Lm vic v gii trnh vi c quan thu thay cho doanh nghip trongphm vi cng vic thc hin. 14.Thng bo cho qu doanh nghip s tin thu phi np khi c phtsinh.DCH V K TON KIM TONI L THU T VN DOANH NGHIP 9. GII THIUwww.saovangco.com DCH V I L THU Li ch khi s dng dch v i l thu : 1. Vi vic s dng dch v i l thu ca chng ti, qu doanh nghip khng cn phi lo lng v th tc thu. 2. i l thu ca chng ti s thc hin cc th tc ng k thu, khai thu, np thu, quyt ton thu, khiu ni v thu, lp h s ngh min thu, gim thu, hon thu thay cho qu cng ty theo ng nh quy nh ca Lut Qun l thu v Hp ng dch v i l thu k kt k kt, np v hon thu theo ng quy nh ca php lut. 3. Chng ti s k trn h s khai thu v trc tip lm vic vi c an thu thay cho qu doanh nghip. Qu doanh nghip ch phi lm vic vi chng ti, khng phi lm vic vi c quan thu.DCH V K TON KIM TONI L THUT VN DOANH NGHIP 10. GII THIU DCH Vwww.saovangco.com T VN LP DOANH NGHIP Ni dung cng vic khi thc hin dch thnh lp mi cng ty : 1. Hng dn qu khch hng cung cp thng tin v cc giy t cn thit; 2. T vn v hng dn cho qu khch hng la chn ngnh ngh kinh doanh; 1. T vn v hng dn qu khch hng t tn cng tyDCH V K TONKIM TONI L THUT VN DOANH NGHIP 11. GII THIU DCH Vwww.saovangco.comT VN LP DOANH NGHIP Ni dung cng vic khi thc hin dch thnh lp mi cng ty (tip): 4. T vn v hng dn qu khch hng la chn a im t tr schnh; 5. T vn v hng dn qu khch hng la chn quy m vn gp, hnhthc gp vn, c cu t chc v qun tr cng ty; 6. Chng ti s thc hin son tho cc biu mu theo quy nh ca cquan ng k kinh doanh v np cho c quan ng k kinh doanh; 7. Thc hin vic khc du, ng k v k khai thu ban u vi c quanthu, mua ha n ln u; 8. Thc hin vic ng b co thnh lp trn bo theo quy nh; 9.Son tho giy chng nhn gp vn, s thnh vin, thng bo gp vn ...;DCH V K TON KIM TON I L THUT VN DOANH NGHIP 12. NHN S CH CHTwww.saovangco.com 1.ng Thy Ngc Thu Gim c Sng lp vin Hc vn : Thc s kinh t chuyn ngnh k ton Chng ch chuyn mn : Chng ch kim ton vin, Chng ch hnh ngh dch v th tc thu, Chng ch k ton trng. Kinh nghim lm vic : Trn 14 nm kinh nghim lm vic trong lnh vc k ton, kim ton, t vn thu, ngn hng.DCH V K TON KIM TONI L THUT VN DOANH NGHIP 13. NHN S CH CHTwww.saovangco.com 2.B Nguyn Th Thanh Giang P.Gim c Hc vn : Thc s kinh t chuyn ngnh k ton. Chng ch chuyn mn : Chng ch K ton hnh ngh Vit Nam, Chng ch hnh ngh dch v th tc thu, Chng ch k ton trng. Kinh nghim lm vic : Trn 10 nm kinh nghim lm vic trong lnh vc k ton, kim ton, t vn thu.DCH V K TONDCH V K TON I L THUKIM TONI L THU DOANH NGHIPT VN T VN DOANH NGHIP 14. NHN S CH CHTwww.saovangco.com3.B Nguyn Th Thu Hng Trng Phng Hc vn : C nhn lut, c nhn kinh t. Chng ch chuyn mn : Chng ch hnh ngh dch v th tc thu, Chng ch k ton trng. Kinh nghim lm vic : Trn 10 nm kinh nghim lm vic trong lnh vc k ton, kim ton, t vn thu.DCH V K TONDCH V K TON I L THUKIM TONI L THU DOANH NGHIPT VN T VN DOANH NGHIP 15. NHN S CH CHTwww.saovangco.com4.Phm Th Kim Loan Trng phng Hc vn : C nhn kinh t. Chng ch chuyn mn : Chng ch k ton hnh ngh Vit Nam, Chng ch k ton trng. Kinh nghim lm vic : Trn 10 nm kinhnghim lm vic trong lnh vc k ton, kim ton, t vn thu.DCH V K TONDCH V K TON I L THUKIM TONI L THU DOANH NGHIPT VN T VN DOANH NGHIP 16. LI CH KHI S DNG DCH V K TON CA SAO VNGwww.saovangco.com 1. Cht lng dch v k ton khi s dng dch v k ton cachng ti lun c bo m tt nht, ph hp vi cc quy nhca php lut v k ton, thu, ha n chng t. 2. Nhn s ca Cng ty TNHH K ton v T vn Sao Vng s tvn, gii p cho qu khch ngay lp tc, nhanh chng, kp thibt c khi no cc vn lin quan n cc quy nh v thu, kton, ha n chng t, ng k kinh doanh. 3. Chng ti s cung cp cho qu khch cc bo co chnh xc vkp thi, nhanh chng hng thng, hng qu, hng nm hay btk khi no qu khch yu cu.DCH V K TONDCH V K TON I L THUKIM TON I L THU DOANH NGHIP T VN T VN DOANH NGHIP 17. LI CH KHI S DNG DCH V K TON CA SAO VNGwww.saovangco.com 3. Chi ph dch v k ton trn gi khi s dng dch v k ton cachng ti lun thp hn nhiu ln so vi thu nhn vin k tonc trnh thc hin. 4. Nhn s chu trch nhim thc hin hot ng k ton ca qukhch lun n nh, qu Cng ty khng cn bn tm v vicbin ng ca nhn vin k ton, hat ng k tan ca cng ty c mt cng ty dch v k tan chuyn nghip m nhn. 5. Nhn vin k tan ca chng ti lun cp nht y v kpthi cc quy nh v php lut, ch k ton, quy nh v cclut thu hin hnh t vn kp thi cho qu khch hng nhmmang li li ch tt nht cho qu khch hng.DCH V K TONDCH V K TON I L THUKIM TON I L THU DOANH NGHIP T VN T VN DOANH NGHIP 18. THNG TIN LIN Hwww.saovangco.comHp tc cng i n thnh cngTr s : 16/5 inh Tin Hong, P.akao,Qun 1, Tp.HCMin thoi : 08.3601.1927 0914.190.707 0942.05.04.07Email : [email protected] : www.saovangco.com ng hnh cng doanh nghipDCH V K TONDCH V K TON I L THUKIM TON I L THU DOANH NGHIP T VN T VN DOANH NGHIP

Search related