L¤roplan f¶r grunds¤rskolan 2011

 • View
  216

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Läroplan med kursplan för grundsärskola och träningssärskola. Framtagen av Grundskoleavdelningen, Utbildningsförvaltningen, Stockholm Stad. Kontakt: bedomning@stockholm.se

Text of L¤roplan f¶r grunds¤rskolan 2011

 • LGRS 11 Lroplan fr grundsrskolan 2011 Kap1. Skolans vrdegrund och uppdrag Kap2. vergripande ml och riktlinjer fr utbildningen Kap3. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav

 • Vad r detta? Grundskoleavdelningens utvecklingsprojekt Bedmning och betyg i Stockholm stad har sammanstllt Lgr 11 i ett nytt format Vi har inte ndrat i ngra formuleringar utan det r ordagrant vad som str i lroplanen. De kan med frdel skrivas ut i A3 format och kanske hngas upp i klassrummet, men r ven lsbara i A4 format. Redaktion: Elisabeth Forsberg Uvemo, Erika Isaksson och Pernilla Lundgren, Grundskoleavdelningen Utbildningsfrvaltningen Stockholms stad. Kontakt: bedomning@stockholm.se

 • Lgr 11 Lsret 2011/12 infrs en samlad lroplan fr grundsrskolan som innehller:

  Kap. 1 Skolans vrdegrund och uppdrag De samlade lroplanernas frsta del r i princip likalydande fr grundskolan, grundsrskolan, specialskolan och sameskolan. Denna del gller ven fr frskoleklassen och fritidshemmet. Kap. 2 vergripande ml och riktlinjer fr utbildningen I de samlade lroplanernas andra del anges vergripande ml och riktlinjer fr utbildningen under rubrikerna normer och vrden, kunskaper, elevens ansvar och inflytande, skolan och omvrlden samt bedmning och betyg. Det finns ven riktlinjer fr skola och hem samt vergng och samverkan. Hr anges ocks rektors ansvar. Kap. 3 Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav Hr finns kursplaner fr alla grundskolans mnen. De innehller motiv, syfte, centralt innehll och kunskapskrav. Syfte I kursplanens syfte anges vilka kunskaper och frmgor som eleverna ska ges frutsttningar att utveckla. Syftet avslutas med ett antal lngsiktiga ml som beskriver de mnesspecifika frmgor som undervisningen ska ge eleverna mjlighet att utveckla. Det r dessa frmgor som ligger till grund fr kunskapskraven.

  Centralt innehll Det centrala innehllet anger vad undervisningen i mnet ska behandla fr respektive rskurser (1-3, 4-6, 7-9), och r uppdelat i olika kunskapsomrden. Inom varje kunskapsomrde finns ett antal innehllspunkter. Vissa av innehllspunkterna kan terkomma fr flera rskurser men skiljer sig d t nr det gller omfattning och komplexitet. Kunskapskrav Kunskapskraven ska ligga till grund fr bedmningen av elevernas kunskaper genom hela skoltiden och r konstruerade utifrn mnets ml och det centrala innehllet. Kunskapskraven ger std fr att bedma elevernas kunskaper och fr att upptcka vad eleven behver utveckla vidare samt om ngon form av std behver sttas in. I vissa mnen finns kunskapskrav fr godtagbara kunskaper i slutet av rskurs 3 och sedan fr betygen A, C och E i slutet av rskurs 6 och 9. I rskurs 3 anvnds kunskapskraven fr att bedma om eleven har godtagbara kunskaper i mnet och i rskurs 6 och 9 fr att bedma vilket betyg elevens kunskaper motsvarar. Kunskapskraven i rskurs 9 r ven utgngspunkt fr terminsbetygen i rskurs 7, och 9. Fr att tydliggra fr eleven vilka kunskaper hon eller han behver utveckla kan beskrivningarna i kunskapskraven anvndas som utgngspunkt.

 • Hur planerar man ett arbetsomrde utifrn Lgr 11?

  Frankring i kursplanens syfte Vilka delar ur syftet vill vi skapa ett arbetsomrde eller arbetsuppgift kring? Hur tar vi reda p elevernas frkunskaper och vad kan de ha inflytande ver i planeringen av arbetsomrdet?

  Innehll Vad av det centrala innehllet kommer att behandlas i arbetsomrdet? Finns det ider frn lrare eller elever p ytterligare innehll som vi ser skulle kunna vara relevant att behandla inom ramen fr arbetsomrdet?

  Konkretisering av ml Hur tydliggr vi arbetsomrdet fr eleverna s att de r medvetna om mlet med arbetet? Hur kan vi konkretisera de utvalda mlen i det aktuella arbetsomrdet?

  Arbetsstt Vilka delar frn den samlade lroplanens vergripande ml ska eleverna ges mjlighet att utveckla i det aktuella arbetsomrdet? Hur introducerar, genomfr och avslutas arbetsomrdet s att eleverna ges mjlighet att utvecklas i riktning mot mnets syfte och lroplanens vergripande ml? Hur stimulerar vi elevernas sprkutveckling inom ramen fr arbetsomrdet? Vilka andra mnen kan kopplas till arbetsomrdet fr att skapa strre sammanhang och helheter?

  Bedmning Hur och nr kan elevernas kunskaper och frmgor bedmas i relation till arbetsomrdet och mnets kunskapskrav bde under arbetsprocessen och efter genomfrt arbete? Vilka redovisningsformer ger eleverna mjlighet att visa de kunskaper som det r tnkt att de ska utveckla?

  Dokumentation Hur dokumenterar vi varje elevs kunskapsutveckling? Hur kan vi anvnda dokumentationen fr att utvrdera vr undervisning? Hur verfr vi de erfarenheter vi gr i arbetsomrdet till andra arbetsomrden? Hur delger vi andra kollegor vra erfarenheter?

 • KAPITEL 1 - Skolans vrdegrund och uppdrag LGR 11

  Grundlggande vrdenSkolvsendet vilar p demokratins grund. Skollagen (2010:800) slr fast att utbildningen inom skolvsendet syftar till att elever ska inhmta och utveckla kunskaper och vrden. Den ska frmja alla elevers utveckling och lrande samt en livslng lust att lra. Utbildningen ska frmedla och frankra respekt fr de mnskliga rttigheterna och de grundlggande demokratiska vrderingar som det svenska samhllet vilar p. Var och en som verkar inom skolan ska ocks frmja aktning fr varje mnniskas egenvrde och respekt fr vr gemensamma milj.

  Mnniskolivets okrnkbarhet, individens frihet och integritet, alla mnniskors lika vrde, jmstlldhet mellan kvinnor och mn samt solidaritet med svaga och utsatta r de vrden som skolan ska gestalta och frmedla. I verensstmmelse med den etik som frvaltats av kristen tradition och vsterlndsk humanism sker detta genom individens fostran till rttsknsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.

  Skolans uppgift r att lta varje enskild elev finna sin unika egenart och drigenom kunna delta i samhllslivet genom att ge sitt bsta i ansvarig frihet.

  Frstelse och medmnsklighetSkolan ska frmja frstelse fr andra mnniskor och frmga till inlevelse. Omsorg om den enskildes vlbefinnande och utveckling ska prgla verksamheten. Ingen ska i skolan utsttas fr diskriminering p grund av kn, etnisk tillhrighet, religion eller annan trosuppfattning, knsverskridande identitet eller uttryck, sexuell lggning, lder eller funktionsnedsttning eller fr annan krnkande behandling. Sdana tendenser ska aktivt motverkas. Frmlingsfientlighet och intolerans mste bemtas med kunskap, ppen diskussion och aktiva insatser.

  Det svenska samhllets internationalisering och den vxande rrligheten ver nationsgrnserna stller hga krav p mnniskors frmga att leva med och inse de vrden som ligger i en kulturell mngfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som r viktig att utveckla tillsammans med frmgan att frst och leva sig in i andras villkor och vrderingar. Skolan r en social och kulturell mtesplats som bde har en mjlighet och ett ansvar fr att strka denna frmga hos alla som arbetar dr.

  Saklighet och allsidighetSkolan ska vara ppen fr skilda uppfattningar och uppmuntra att de frs fram. Den ska framhlla betydelsen av personliga stllningstaganden och ge mjligheter till sdana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla frldrar ska med samma frtroende kunna skicka sina barn till skolan, frvissade om att barnen inte blir ensidigt pverkade till frmn fr den ena eller andra skdningen. Alla som verkar i skolan ska hvda de grundlggande vrden som anges i skollagen och i denna lroplan och klart ta avstnd frn det som strider mot dem.

  En likvrdig utbildningUndervisningen ska anpassas till varje elevs frutsttningar och behov. Den ska frmja elevernas fortsatta lrande och kunskapsutveckling med utgngspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, sprk och kunskaper.

  Skollagen freskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara likvrdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna fr likvrdigheten an ges genom de nationella mlen. En likvrdig utbildning innebr inte att undervisningen ska utformas p samma stt verallt eller att skolans resurser ska frdelas lika. Hnsyn ska tas till elevernas olika frutsttningar och behov. Det finns ocks olika vgar att n mlet. Skolan har ett srskilt ansvar fr de elever som av olika anledningar har svrigheter att n mlen fr utbildningen. Drfr kan undervisningen aldrig utformas lika fr alla.

  Skolan ska aktivt och medvetet frmja kvinnors och mns lika rtt och mjligheter. Det stt p vilket flickor och pojkar bemts och bedms i skolan, och de krav och frvntningar som stlls p dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som r kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar fr att motverka traditionella knsmnster. Den ska drfr ge utrymme fr eleverna att prva och utveckla sin frmga och sina intressen oberoende av knstillhrighet.

  Rttigheter och skyldigheterSkolan ska klargra fr elever och frldrar vilka ml utbildningen har, vilka krav skolan stller och vilka rttigheter och skyldigheter elever och deras vrdnadshavare har. Att den enskilda skolan r tydlig i frga om ml, innehll och arbetsformer r en frutsttning fr elevers och vrdnadshavares rtt till inflytande och pverkan. Det r inte minst viktigt som underlag fr den enskildes val i skolan.

  Det r inte tillrckligt att i undervisningen frmedla kunskap om grundlggande demokratiska vrderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och frbereda eleverna fr att aktivt delta i samhllslivet. Den ska utveckla deras frmga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvrdering av den dagliga undervisningen och f vlja kurser, mnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin frmga att utva inflytande och ta ansvar.

  Skolans uppdragSkolans uppdrag r att frmja lrande dr individen stimuleras att inhmta och utveckla kunskaper och vrden. Skolan ska i samarbete med hemmen frmja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, k