of 28 /28
Läroplan för förskolan (Reviderad 2010)

Läroplan för förskolan (Reviderad 2010)

 • Author
  binah

 • View
  50

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Läroplan för förskolan (Reviderad 2010). Bakgrund till revideringen av Lpfö98. Förskolans potential att stimulera barns naturliga lust att lära Förskolan ska ge pedagogisk stimulans för barns språkliga och matematiska utveckling - PowerPoint PPT Presentation

Text of Läroplan för förskolan (Reviderad 2010)

 • Lroplan fr frskolan (Reviderad 2010)

 • Bakgrund till revideringen av Lpf98

  Frskolans potential att stimulera barns naturliga lust att lra Frskolan ska ge pedagogisk stimulans fr barns sprkliga och matematiska utveckling

  Lrande i lekfulla former med hnsyn till barnens utveckling, behov och frutsttningar

 • Frndringar

  Frtydligande och kompletteringar fr mlen och riktlinjer nr det gller barns sprkliga och kommunikativa utveckling, barns matematiska utveckling samt naturvetenskap och teknik

  Frndringar av riktlinjerna fr frskollrare och arbetslaget

  Nytt avsnitt om uppfljning, utvrdering och utveckling

  Nytt avsnitt om frskolechefens ansvar

 • Barns sprkliga och kommunikativa utvecklingNuvarande ml Frskolan ska strva efter att varje barn..utvecklar sin frmga att lyssna, bertta, reflektera och ge uttryck fr sina uppfattningar..

  ..utvecklar ett rikt och nyanserat talsprk och sin frmga att kommunicera med andra och att uttrycka tankar, och..

  ..utvecklar sitt ord- och begreppsfrrd och sin frmga att leka med ord, sitt intresse fr skriftsprk och fr frstelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner.Frtydligade mlFrskolan ska strva efter att varje barn

  ..utvecklar sin frmga att lyssna, reflektera och ge uttryck fr egna uppfattningar och frsker frst andras perspektiv..

  ..utvecklar nyanserat talsprk, ordfrrd och begrepp samt sin frmga att leka med ord, bertta, uttrycka tankar, stlla frgor, argumentera och kommunicera med andra..

  ..utvecklar intresse fr skriftsprk samt frstelse fr symboler och deras kommunikativa funktioner, och..

  ..utvecklar intresse fr bilder, texter och olika medier samt sin frmga att anvnda sig av, tolka och samtala om dessa...

 • Barns matematiska utvecklingNuvarande ml

  Frskolan ska strva efter att varje barn

  ..utvecklar sin frmga att upptcka och anvnda matematik i meningsfulla sammanhang, och..

  ..utvecklar sin frstelse fr grundlggande egenskaper i begreppen tal, mtning och form samt sin frmga att orientera sig i tid och rum.

  Frtydligade ml

  Frskolan ska strva efter att varje barn

  ..utvecklar sin frstelse fr rum, form, lge och riktning och grundlggande egenskaper hos mngder, antal, ordning och talbegrepp samt fr mtning, tid och frndring..

  ..utvecklar sin frmga att anvnda matematik fr att underska, reflektera ver och prva olika lsningar av egna och andras problemstllningar..

  ..utvecklar sin frmga att urskilja, uttrycka, underska och anvnda matematiska begrepp och samband mellan begrepp, och..

  ..utvecklar sin matematiska frmga att fra och flja resonemang.

 • Naturvetenskap och teknikNuvarande ml

  Frskolan ska strva efter att varje barn

  ..utvecklar sin frmga att bygga, skapa och konstruera med hjlp av olika material och tekniker, och

  ..utvecklar frstelse fr sin egen delaktighet i naturens kretslopp och fr enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om vxter och djur.

  Frtydligade ml

  Frskolan ska strva efter att varje barn

  ..utvecklar intresse och frstelse fr naturens olika kretslopp och fr hur mnniskor, natur och samhlle pverkar varandra..

  ..utvecklar sin frstelse fr naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om vxter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen..

  ..utvecklar sin frmga att urskilja, utforska, dokumentera, stlla frgor om och samtala om naturvetenskap..

  ..utvecklar sin frmga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar, och..

  ..utvecklar sin frmga att bygga, skapa och konstruera med hjlp av olika tekniker, material och redskap.

 • Nuvarande formulering

  Mlen anger inriktningen p frskolans arbete och drmed ocks den nskade kvalitetsutvecklingen i frskolan.

  Ny formulering

  Mlen anger inriktningen p frskolans arbete och drmed ocks den frvntade kvalitetsutvecklingen i frskolan.

  Frtydligande av riktlinjerna fr personalen

 • Nuvarande formulering (forts)

  Riktlinjer fr personalen i frskolan anger dels det ansvar som vilar p alla som arbetar i frskolan, dels det ansvar arbetslaget har fr att arbetet inriktas mot mlen i lroplanen.

  Ny formulering (forts)

  Riktlinjer fr personalen i frskolan anger dels frskollrares ansvar fr att arbetet sker i enlighet med mlen i lroplanen, dels det ansvar som vilar p var och en i arbetslaget i frskolan. Alla som arbetar i frskolan ska flja de normer och vrden som anges i frskolans lroplan och bidra till att frskolans uppdrag genomfrs.

  Frtydligande av riktlinjerna fr personalen

 • Riktlinjer 2.1 Normer och vrdenFrskollrare ska ansvara fr

  Att varje barn fr sina behov respekterade och tillgodosedda och fr uppleva sitt eget vrde..

  ..att frskolan tillmpar ett demokratiskt arbetsstt dr barnen aktivt deltar, och..

  ..att det utvecklas normer fr arbetet och samvaron i den egna barngruppen.Arbetslaget ska

  Lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrgor..

  ..gra barnen uppmrksamma p att mnniskor kan ha olika attityder och vrderingar som styr deras synpunkter och handlande, och..

  ..samarbeta med hemmen nr det gller barnens fostran och med frldrarna diskutera regler och frhllningsstt i frskolan.

 • Riktlinjer 2.2 Utveckling och lrandeFrskollrare ska ansvara fr

  Att arbetet i barngruppen genomfrs s att barnen..ges frutsttningar fr utveckling och lrande och samtidigt stimuleras att anvnda hela sin frmga,

  ..upplever att det r roligt och meningsfullt att lra sig nya saker..

  ..stlls infr nya utmaningar som stimulerar lusten att ervra nya frdigheter, erfarenheter och kunskaper..

  ..fr std och stimulans i sin sociala utveckling..

  ..ges goda frutsttningar att bygga upp varaktiga relationer och knna sig trygga i gruppen..

  ..stimuleras och utmanas i sin sprk- och kommunikationsutveckling..

  ..stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling..

  ..stimuleras och utmanas i sitt intresse fr naturvetenskap och teknik..

  ..fr std och stimulans i sin motoriska utveckling, och..

  ..erbjuds en god omsorg med en vl avvgd dagsrytm.

 • Riktlinjer 2.2 Utveckling och lrandeArbetslaget ska

  Samarbeta fr att erbjuda en god milj fr utveckling, lek och lrande och srskilt uppmrksamma och hjlpa de barn som av olika skl behver std i sin utveckling..

  ..ta vara p barns vetgirighet, vilja och lust att lra samt strka barns tillit till den egna frmgan..

  ..ge stimulans och srskilt std till de barn som befinner sig i svrigheter av olika slag..

  ..utmana barns nyfikenhet och begynnande frstelse fr sprk och kommunikation samt fr matematik, naturvetenskap och teknik..

  ..ge barn mjlighet att utveckla sin frmga att kommunicera, dokumentera och frmedla upplevelser, erfarenheter, ider och tankegngar med hjlp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer..

  ..ge barn mjlighet att frst hur egna handlingar kan pverka miljn, och..

  ..ge barn mjlighet att lra knna sin nrmilj och de funktioner som har betydelse fr det dagliga livet samt f bekanta sig med det lokala kulturlivet.

 • Riktlinjer 2.3 Barns inflytandeFrskollrare ska ansvara fr

  Att alla barn fr ett reellt inflytande p arbetsstt och verksamhetens innehll.

  Arbetslaget ska

  Verka fr att det enskilda barnet utvecklar frmga och vilja att ta ansvar och utva inflytande i frskolan..

  ..verka fr att varje barns uppfattningar och sikter respekteras..

  ..ta till vara varje barns frmga och vilja att ta ett allt strre ansvar fr sig sjlv och fr samvaron i barngruppen..

  ..verka fr att flickor och pojkar fr lika stort inflytande ver och utrymme i verksamheten, och..

  ..frbereda barnen fr delaktighet och ansvar och fr de rttigheter och skyldigheter som gller i ett demokratiskt samhlle.

 • Riktlinjer 2.4 Frskola och hemFrskollrare ska ansvara fr

  Att varje barn tillsammans med sina frldrar fr en god introduktion i frskolan..

  ..att ge frldrarna mjligheter till delaktighet i verksamheten och att utva inflytande ver hur mlen konkretiseras i den pedagogiska planeringen..

  ..utvecklingssamtalets innehll, utformning och genomfrande, och..

  ..att vrdnadshavare r delaktiga i utvrderingen av verksamheten. Arbetslaget ska

  Visa respekt fr frldrarna och knna ansvar fr att det utvecklas en tillitsfull relation mellan frskolans personal och barnens familjer..

  ..fra fortlpande samtal med barnens vrdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lrande bde i och utanfr frskolan samt genomfra utvecklingssamtal, och..

  ..beakta frldrarnas synpunkter nr det gller planering och genomfrande av verksamheten.

 • Riktlinjer 2.5 Samverkan med frskoleklassen, skolan och fritidshemmetFrskollrare ska ansvara fr

  Att samverkan sker med personalen i frskoleklass, skola och fritidshem fr att stdja barnens vergng till dessa verksamheter.

  Arbetslaget ska

  Utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i frskoleklass, skola och fritidshem samt samverka med dem och..

  ..tillsammans med personal i frskoleklass, skola och fritidshem uppmrksamma varje barns behov av std och stimulans.

 • Uppfljning, utvrdering och utvecklingSyftet med dokumentation, uppfljning och utvrdering

  F kunskap om hur frskolans kvalitet kan utvecklas

  Frbttra frutsttningarna fr att varje barn lr, utvecklas, knner sig trygga och har roligt i frskolan

 • Uppfljning, utvrdering och utveckling

  Det r verksamhetens kvalitet som ska dokumenteras, fljas upp och utvrderas

  I dokumentationer och utvrderingar ska barns utveckling och lrande kontinuerligt relateras till de frutsttningar verksamheten erbjuder fr lrande

 • Uppfljning, utvrdering och utveckling

  Det finns inga ml fr vad enskilda barn ska ha uppntt vid olika tidpunkter eller i olika ldrar

  Det finns inga faststllda normer eller niver fr barns frmgor eller kunskaper

 • Uppfljning, utvrdering och utveckling

  Utveckla bra arbetsprocesser

  Effektivt kunna bedma kvaliteten

  Identifiera vilka tgrder som behvs fr att upprtthlla och frbttra kvaliteten

  Utvrderingsmetoderna ska omfatta lroplanens vrderingar och intentioner

 • Uppfljning, utvrdering och utvecklingFrdelning av ansvar och arbetsuppgifter

  Huvudmannen har det yttersta ansvaret fr genomfrandet av verksamheten

  Frskolechefen ansvarar fr att kvalitetsarbetet genomfrs enligt bestmmelserna i skollagen

  Frskollrare leder kvalitetsarbetet p enhetsniv

  Hela arbetslaget ska delta i det systematiska kvalitetsarbetet

 • Uppfljning, utvrdering och utvecklingDokumentation

  Barn ska vara delaktiga

  Barns rster ska lyftas fram

  Tydligt barnperspektiv

  Frldrar ska ha inflytande

 • UtvecklingsstdBroschyrerPublikationerFilmerAllmnna rdFrskolans nyhetsbrevwww.skolverket.se/lpfo98

 • Externa hemsidorwww.planforskolan.se

  www.lankskafferiet.skolverket.se

  www.modersmal.net

 • Kontakt

  Epost: [email protected]: www.skolverket.se/lpfo98

  Skolverkets upplysningstjnst: 08-527 332 00, [email protected]

 • Filmer och diskussionsunderlagKommer inom kort att ns via www.skolverket.se/lpfo98

 • Vgledning om nya skollagenRegeringens proposition2009/10:165

  FilmerPMFrgor och svar

  www.skolverket.se/skollagen

 • Frskolelyftet

  FrskolelyftetKompetensutveckling frfrskolans personal

  www.skolverket.se/forskolelyftet

 • Kvalitetsarbete

  Kvalitetsarbete i praktiken

  LnkarPublikationerReportageBRUK

  www.skolverket.se/kvalitetsarbete

 • Aktuella reformer

  www.skolverket.se/lgr11

  www.skolverket.se/gy2011

  www.skolverket.se/vux

  Frndringarna av frskolans lroplan och den nya skollagen*Frndringarna av frskolans lroplan och den nya skollagen*Frndringarna av frskolans lroplan och den nya skollagen*Frndringarna av frskolans lroplan och den nya skollagen*Frndringarna av frskolans lroplan och den nya skollagen*Frndringarna av frskolans lroplan och den nya skollagen*Frndringarna av frskolans lroplan och den nya skollagen*Frndringarna av frskolans lroplan och den nya skollagen*Frndringarna av frskolans lroplan och den nya skollagen*Frndringarna av frskolans lroplan och den nya skollagen*Frndringarna av frskolans lroplan och den nya skollagen*Frndringarna av frskolans lroplan och den nya skollagen*Frndringarna av frskolans lroplan och den nya skollagen*Frndringarna av frskolans lroplan och den nya skollagen*Frndringarna av frskolans lroplan och den nya skollagen*Frndringarna av frskolans lroplan och den nya skollagen*