Click here to load reader

Laboratorijske vaje pri predmetu · PDF filePred vami je študijsko gradivo, ki dopolnjuje skripta C. Klofutar, A. Šmalc, D. Rudan – Tasič: Laboratorijske vaje iz kemije. Obe gradivi

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Laboratorijske vaje pri predmetu · PDF filePred vami je študijsko gradivo, ki...

 • Laboratorijske vaje pri predmetu

  kemija

  Dodatno gradivo za študente Biotehnologije

  Lea Pogačnik

 • UNIVERZA V LJUBLJANI

  BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

  ODDELEK ZA ŽIVILSTVO

  Laboratorijske vaje pri predmetu kemija

  Dodatno gradivo za študente Biotehnologije

  Lea Pogačnik

  Ljubljana, 2017

 • ii

  Naslov: Laboratorijske vaje pri predmetu kemija: dodatno gradivo za študente Biotehnologije

  Avtorica: Lea Pogačnik

  Leto izdaje: 2017

  Izdajatelj: Univerza v Ljubljani

  Biotehniška fakulteta

  Oddelek za živilstvo

  Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

  Brezplačni izvod

  1. elektronska izdaja

  Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani

  COBISS.SI-ID=292238848

  ISBN 978-961-6908-17-7 (pdf)

  Način dostopa (URL): http://www.bf.uni-lj.si/knjiznice/knjiznice-bf/knjiznica-odd-za-zivilstvo/ucbeniki-

  v-elektronski-obliki/

  © Avtorica in Biotehniška fakulteta (2017)

  To delo je avtorsko in vse pravice so pridržane v delih ali v celoti. Uporabnik si lahko natisne en (1) izvod

  dela za izključno lastno uporabo. Prepovedano je tiskanje in kopiranje, prevajanje, uporaba slik ter druga

  reprodukcija in arhiviranje z uporabo vsakršnih možnih analognih ali digitalnih tehnologij za katerekoli

  druge namene. Kopiranje oziroma reprodukcija tega dela v celoti ali po delih je dovoljeno v skladu z

  zakonom izključno s pisnim dovoljenjem nosilcev avtorskih in materialnih pravic.

  http://www.bf.uni-lj.si/knjiznice/knjiznice-bf/knjiznica-odd-za-zivilstvo/ucbeniki-v-elektronski-obliki/ http://www.bf.uni-lj.si/knjiznice/knjiznice-bf/knjiznica-odd-za-zivilstvo/ucbeniki-v-elektronski-obliki/

 • iii

  Predgovor

  Pred vami je študijsko gradivo, ki dopolnjuje skripta C. Klofutar, A. Šmalc, D. Rudan – Tasič:

  Laboratorijske vaje iz kemije. Obe gradivi sta za študente prvega letnika univerzitetnega študija

  Biotehnologija obvezni pri opravljanju vaj pri predmetu Kemija. V pričujočem gradivu so zbrana

  navodila za delo in predpripravljeni obrazci za poročila, ki jih boste izpolnjevali na vsaki izmed enajstih

  laboratorijskih vaj, ki so predpisane v učnem načrtu. Poleg tega si boste pred vsako vajo preko spletne

  aplikacije ogledali kratka video navodila za prihajajočo vajo, da boste v laboratorij prišli opremljeni z

  osnovnim znanjem, ki ga boste na sami vaji potem lahko kar najbolje nadgradili.

  Kemija je eksperimentalna veda in laboratorijske vaje so torej pomemben del učnega procesa. Prav zato

  sem prepričana, da boste nanje z veseljem prihajali in od njih odnesli kar največ znanja in praktičnih

  spretnosti, ki vam bodo pri študiju in pri nadaljnjem delu še kako koristili.

  Veselim se dela z vami!

  Lea Pogačnik

 • iv

 • v

  Kazalo vsebine

  1. Gostota trdnih snovi in raztopin ................................................................................................................ 1

  A. Gostota trdnih snovi .............................................................................................................................. 1

  B. Gostota raztopin .................................................................................................................................... 2

  2. Raztopine ................................................................................................................................................... 5

  A. Priprava raztopine znane molarne koncentracije .................................................................................. 5

  B. Priprava razredčene raztopine ............................................................................................................... 7

  C. Električna prevodnost raztopine natrijevega klorida in saharoze ......................................................... 8

  3. Kemijsko ravnotežje ................................................................................................................................ 11

  4. Kisline in baze ......................................................................................................................................... 13

  A. Določanje pH, stopnje disociacije in konstante disociacije ................................................................ 13

  B. Pripravljanje pufra in ugotavljanje njegovih lastnosti ........................................................................ 14

  5. Titracije .................................................................................................................................................... 15

  A. Standardizacija raztopine NaOH in določitev koncentracije ocetne kisline v kisu ............................ 15

  B. Redoks titracije ................................................................................................................................... 17

  6. Alkoholi ................................................................................................................................................... 19

  A. Topnost alkoholov v vodi ................................................................................................................... 19

  B. Kvalitativni dokaz primarnih, sekundarnih in terciarnih alkoholov (Lucasov test in oksidacija s

  kromovo kislino) ...................................................................................................................................... 20

  C. Kvantitativna določitev etanola .......................................................................................................... 21

  7. Aldehidi, ketoni in ogljikovi hidrati ........................................................................................................ 23

  A. Adicija fenilhidrazina ......................................................................................................................... 23

  B. Oksidacija ............................................................................................................................................ 24

  C. Kvantitativna določitev aldehidov ...................................................................................................... 25

  8. Karboksilne kisline .................................................................................................................................. 27

  A. Esterifikacija ....................................................................................................................................... 27

  B. Hidroliza etil acetata ........................................................................................................................... 27

  C. Biuretska reakcija ................................................................................................................................ 27

  D. Sinteza aspirina ................................................................................................................................... 28

  9. Lipidi ........................................................................................................................................................ 29

  A. Kislinsko število ................................................................................................................................. 29

  B. Saponifikacijsko (estrsko) število ....................................................................................................... 29

  C. Jodovo število ..................................................................................................................................... 30

  10. Aminokisline .......................................................................................................................................... 31

  A. Kvantitativna določitev aminokislin (formolna titracija) ................................................................... 31

  B. Kislinsko – bazne lastnosti aminokislin (potenciometrična titracija) ................................................. 32

  11. Vitamin C ............................................................................................................................................... 33

  A. Kvantitativno določanje vitamina C v tabletah ................................................................................... 33

  B. Določanje vitamina C v sadnem soku ................................................................................................. 34

  PRILOGE .................................................................................................................................................... 35

  Računske naloge .......................................................................................................................................... 35

  Rešitve računskih nalog ........................................................................................................................... 47

  Pravila varnega dela v kemijskem, mikrobiološkem in tehnološkem laboratoriju ...................................... 51

  Označevanje nevarnih snovi − piktogrami ...............................................