Click here to load reader

LABORATORIJSKE VAJE – MEHANIKA IN STROJNIŠ · PDF file[et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : ... 3.1 STATIKA 3.1.1 Mehanika, elementi mehanike, povezovanje osnovnih zakonov mehanike

 • View
  221

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of LABORATORIJSKE VAJE – MEHANIKA IN STROJNIŠ · PDF file[et al.]. - El. knjiga. -...

 • Uni nart

  LABORATORIJSKE VAJE

  MEHANIKA IN STROJNITVO

  Tehnika gimnazija (210 ur)

 • 2

  UNI NART

  LABORATORIJSKE VAJE MEHANIKA IN STROJNITVO

  Gimnazija, tehnika gimnazija (210 ur)

  Predmetna komisija:

  dr. Stane Srpi, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbenitvo in geodezijo, predsednik

  dr. Botjan Harl, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojnitvo, lan

  mag. Joe Stropnik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojnitvo, lan

  Vili Vesenjak, Srednja strojna ola Maribor, lan

  Maja Lorger, Srednja gradbena ola in gimnazija Maribor, lanica

  Jerneja Rebernik Herman, Srednja ola Ravne, lanica

  Peter terk, olski center Novo mesto, lan

  Bojan Lutman, olski center Novo mesto, lan

  Pri posodabljanju unega narta je Predmetna komisija za posodabljanje unega narta za

  laboratorijske vaje mehanika in strojnitvo izhajala iz veljavnega unega narta za laboratorijske vaje

  mehanika in strojnitvo za tehniko gimnazijo iz leta 1998.

  Pri vsebinah strojnitva je uni nart sooblikovala predmetna skupina za strojnitvo:

  dr. Boris Aberek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, predsednik

  Boris Berlot, Srednja strojna ola Maribor, lan

  dr. Joe Flaker, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojnitvo, lan

  dr. Leopold kerget, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojnitvo, lan

  Drago Kamenik, Srednja strojna ola Maribor, lan

  Igor Lah, Srednja ola za strojnitvo in mehatroniko Celje, lan

  Igor Stres, olski center Ljubljana, Srednja strojna in kemijska ola, lan

  Recenzenta:

  dr. Marko Kegl, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojnitvo

  Branko Vreko, olski center Celje, Gimnazija Lava

 • 3

  Izdala: Ministrstvo za olstvo in port, Zavod RS za olstvo

  Za ministrstvo: dr. Igor Luki

  Za zavod: mag. Gregor Mohori

  Uredila: Lektor'ca

  Jezikovni pregled: Lektor'ca

  Ljubljana, 2010

  Sprejeto na 123. seji Strokovnega sveta RS za splono izobraevanje 18. 6. 2009.

  CIP - Kataloni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjinica, Ljubljana 37.091.214:531(0.034.2) 37.091.214:621(0.034.2) UNI nart. Laboratorijske vaje. Mehanika in strojnitvo [Elektronski vir] : gimnazija, tehnika gimnazija (210 ur) / predmetna komisija Stane Srpi ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Ministrstvo za olstvo in port : Zavod RS za olstvo, 2010 Nain dostopa (URL): http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2010/ programi/gimnazija/teh_gim/UN_LAV_Mehanika-strojnistvo.pdf ISBN 978-961-234-877-9 (Zavod RS za olstvo) 1. Srpi, Stane 250765824

 • 4

  KAZALO

  1 OPREDELITEV PREDMETA ........................................................................................................... 52 SPLONI CILJI/KOMPETENCE ..................................................................................................... 6

  2.1 Sploni cilji ...................................................................................................................................... 62.2 Kompetence ..................................................................................................................................... 6

  3 CILJI IN VSEBINE ............................................................................................................................. 93.1 Statika ............................................................................................................................................ 10

  3.1.1 Mehanika, elementi mehanike, povezovanje osnovnih zakonov mehanike z naravnim okoljem .......................................................................................................................................... 103.1.2 Statika masne toke .............................................................................................................. 103.1.3 Statika togega telesa ............................................................................................................. 113.1.4 Geometrijske lastnosti ploskev ............................................................................................. 113.1.5 Nosilni sistemi ...................................................................................................................... 123.1.6 Trenje .................................................................................................................................... 12

  3.2 Trdnost .......................................................................................................................................... 133.2.1 Osnove trdnosti, nateg, tlak, upogib, strig, vzvoj ................................................................. 13

  3.3 Dinamika ....................................................................................................................................... 143.3.1 Kinematika ........................................................................................................................... 143.3.2 Kinetika ................................................................................................................................ 14

  3.4 Mehanika tekoin .......................................................................................................................... 153.4.1 Statika tekoin ...................................................................................................................... 153.4.2 Dinamika tekoin .................................................................................................................. 16

  3.5 Statika, trdnost, dinamika, mehanika tekoin ............................................................................... 163.6 Strojnitvo ..................................................................................................................................... 17

  3.6.1 Modeliranje in konstruiranje ................................................................................................ 173.6.2 Moderne obdelovalne tehnike .............................................................................................. 173.6.3 Mehatronski sistemi .............................................................................................................. 183.6.4 Energetski sistemi in naprave ............................................................................................... 19

  4 PRIAKOVANI DOSEKI/REZULTATI ..................................................................................... 204.1 Vsebinska znanja ........................................................................................................................... 204.2 Procesna znanja ............................................................................................................................. 23

  5 MEDPREDMETNE POVEZAVE ................................................................................................... 246 DIDAKTINA PRIPOROILA ...................................................................................................... 25

 • 5

  1 OPREDELITEV PREDMETA

  Mehanika je temeljna naravoslovna veda, na katero se mora pri svojem ustvarjanju opirati vsak

  tehnini strokovnjak, zato je prav, da je predmet podprt tudi z eksperimentalnimi vsebinami.

  Laboratorijske vaje iz mehanike in strojnitva dijakom1 omogoajo, da eksperimentalno preverijo in

  potrdijo ter nadgradijo pri pouku obravnavana spoznanja in zakone. Preko teh vaj dijaki spoznajo, da

  teorija ni sama sebi namen, ampak samo orodje za teoretini popis in obravnavo povsem naravnih in

  realnih dogajanj.

  Z laboratorijskimi vajami dijakom tudi utrjujemo spoznanje, da mora biti v tehniki vsaka teoretino

  izpeljana ali hipotetino dana zakonitost verificirana in potrjena z eksperimentom. Pri laboratorijskih

  vajah se dijaki tudi seznanijo s teavami, ki se pojavijo ob eksperimentiranju. Spoznavajo, kakno je

  ujemanje rezultatov, ki izhajajo iz raunskega modela, z realnim objektom oziroma dogajanjem

  realnega stanja. Nauijo se vrednotiti izmerjene rezultate in jih prikazovati v najbolj primerni obliki (s

  tabelami, grafi, formulami). Spoznajo merilno opremo in njeno uporabo pri izvedbi eksperimenta,

  programska orodja za modeliranje, konstruiranje in risanje strojnih delov in sklopov, programska

  orodja za programiranje obdelovalnih strojev ter programska orodja za nartovanje in simulacijo

  krmilij. Za vsako laboratorijsko vajo morajo dijaki izdelati pisno poroilo in se tako nauijo, katere

  elemente mora vsebovati vsako poroilo. Obasno pripravijo predstavitev izbrane vaje. Laboratorijske

  vaje so za dijake zelo pomembne, saj predstavljajo pomembno osnovo za nadaljnji tudij na

  naravoslovnih in tehninih usmeritvah in usmerjajo dijake k natannosti in urejenosti pri delu in jih

  navajajo k sistematinemu in kritinemu miljenju.

  1 V tem unem nartu izraz dijak velja enakovredno za dijaka in dijakinjo. Enako velja izraz uitelj enakovredno za uitelje

  in uiteljice.

 • 6

  2 SPLONI CILJI/KOMPETENCE

  2.1 SPLONI CILJI

  S splonimi cilji opredelimo namen uenja in pouevanja laboratorijskih vaj - mehanika. in strojnitvo

  Dijaki:

  se uijo natanno opazovati, beleiti rezultate, analizirati pojave;

  znajo razpravljati o izvedenih eksperimentih, prikazati rezultate v tabelarini, grafini in

  matematini obliki;

  se nauijo uporabljati merilno in programsko opremo in jo pravilno opisati;

  znajo nartovati enostavne poskuse in jih im bolj samostojno izvesti;

  znajo eksperimentalno dobljene rezultate predstaviti in jih analizirati;