of 19 /19

LABORATORIJSKA ISPITIVANJA U JUVENILNOM … Laboratorijska... · transaminaze, CPK, acidum uricum

  • Upload
    lamkiet

  • View
    265

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: LABORATORIJSKA ISPITIVANJA U JUVENILNOM … Laboratorijska... · transaminaze, CPK, acidum uricum
Page 2: LABORATORIJSKA ISPITIVANJA U JUVENILNOM … Laboratorijska... · transaminaze, CPK, acidum uricum
Page 3: LABORATORIJSKA ISPITIVANJA U JUVENILNOM … Laboratorijska... · transaminaze, CPK, acidum uricum

hematološka isptivanja: › leukociti sa diferencijalnom formulom› Er, Hb, Hct, feritin, TIBC, UIBC› trombociti i koagulacija

biohemijska ispitivanja:› CRP› fibrinogen› hepatogram› LDH, CPK, acidum uricum › alkalna fosfataza i parametri kalcijumskog metabolizma› lipidni metabolizam (holesterol, HDL, LDL, trigliceridi)

Page 4: LABORATORIJSKA ISPITIVANJA U JUVENILNOM … Laboratorijska... · transaminaze, CPK, acidum uricum

imunološka ispitivanja:› ASOT titar› RF› IK, imunoglobulini, komplement› serološki testovi specifičnih antitela (ANA, dsDNA, LAC i dr.)

mikrobiološka ispitivanja› kulture (grlo, urin i dr.)› serološka ispitivanja na viruse i neke vrste bakterija

genetska ispitivanja› HLA tipizacija

Page 5: LABORATORIJSKA ISPITIVANJA U JUVENILNOM … Laboratorijska... · transaminaze, CPK, acidum uricum

planirana laboratorija treba da bude informativnaza postavljanje dijagnoze

ograničena količina krvi koja se može uzeti detetu

izbegavati česta ponavljanja uzimanja krvi koja su stres za dete

bespotreban finansijski izdatak

Page 6: LABORATORIJSKA ISPITIVANJA U JUVENILNOM … Laboratorijska... · transaminaze, CPK, acidum uricum

prisustvo ili odsustvo RF faktora potvrđuje ili isključuje dijagnozu reumatske etiologije zglobnih tegoba kod deteta

kod prisustva bilo kojih zglobnih tegoba uvek treba proveriti nivo ASOT titra

nivo fibrinogena potvrđuje ili isključuje dijagnozu reumatske etiologije zglobnih tegoba kod deteta

kod prisustva bilo kojih zglobnih tegoba neophodno je uraditi detaljna imunološka i serološka testiranja

Page 7: LABORATORIJSKA ISPITIVANJA U JUVENILNOM … Laboratorijska... · transaminaze, CPK, acidum uricum

Da li postoji anemija?› normocitna normohromna kod JIA› izražena u sistemskom JIA ( MAS-macrophage activation syndrom)

› anemija zbog hronične inflamacije (Fe↓, TIBC↓, feritin↑)

Da li postoji poremećaj broja leukocita?› važan podatak za diferencijalnu dijagnozu› normalan broj leukocita ne isključuje malignitet !› leukocitoza čest nalaz

povezanost sa infekcijomu akutnim pogoršanjima JIAkod primene visokih ili dugotrajnih doza steroidatipična za sistemsku formu ili sekundarna septična stanja

Postoji li poremećaj trombocita i kolagulacije?› trombocitoza = reaktant akutne faze (IL-6)› trombocitopenija !!! (poremećaj koagulacije? DIC ? SLE?)

Page 8: LABORATORIJSKA ISPITIVANJA U JUVENILNOM … Laboratorijska... · transaminaze, CPK, acidum uricum

SE› relativno visoka

senzitivnost› niska specifičnost› normalne vrednosti SE

ne isključuju reumatsku etiologiju zglobnih tegoba

› parametar za praćenje aktivnosti bolesti (core set outcome variable)

CRP› visoka senzitivnost› relativno niska

specifičnost› generalno marker

inflamacije› prisustvo pridruženih

infekcija često u dece› metaboličke

specifičnosti

NEKOLIKO NEDELJA DO NORMALIZACIJE REZULTATA

Fibrinogen i D-dimer se mogu ne specifično povećati u svim stanjima akutne upaleali njihova vrednost ne može ni potvrditi ni isključiti prisustvo reumatskeetiologije zglobnih tegoba. Mnogo su značajniji za procenu koagulacije

Page 9: LABORATORIJSKA ISPITIVANJA U JUVENILNOM … Laboratorijska... · transaminaze, CPK, acidum uricum

mogu biti od velikog značaja za diferencijalnu dijagnozu

laktat-dehidrogenaza (LDH) › često umereno povišena zbog prisutnog sindroma ćelijske lize u uslovima

akutnog inflamatornog procesa› važan diferencijalno-dijagnostički parametar kod sumnje na malignitet

transaminaze, CPK, acidum uricum› važne za diferencijalnu dijagnozu › povišene u nekim virusnim oboljenjima › nespecifično izmenjeni u prisustvu neoplastičnih bolesti ili nekim specifičnim

sistemskim bolestima vezivnog tkiva

dislipoproteinemija de novo često se može naći nezavisno od primene glikokortikoidne terapije (sniženi nivoi holesterola i HDL uz povišene vrednosti triglicerida) kao posledica inflamacije

parametri koštanog metabolizma (kalcijum, fosfor, alkalna fosfataza, nivo vitamina D) › kod prisustva hronično-progresivnog toka bolesti › kod dugotrajne kotikosteroidne terapije› diferencijalna dijagnoza u odnosu na koštane neoplazme

Page 10: LABORATORIJSKA ISPITIVANJA U JUVENILNOM … Laboratorijska... · transaminaze, CPK, acidum uricum

IgG antitela ali ovaj nalaz često nije od većeg značaja jer se ova pozitivnost možesresti kod velikog procenta deceIgM i PCR veći klinički značajvirusi

EBV, CMV, Herpes, Hepatitis, Rubela,parvo B 19, Borelia

bakterijeMycoplasma, Chlamidia, Streptokok

Page 11: LABORATORIJSKA ISPITIVANJA U JUVENILNOM … Laboratorijska... · transaminaze, CPK, acidum uricum

po smirivanju upale ždrela, sledi period bez ikakvihznakova bolesti koji traje od 2-3 nedelje, nakončega se ispoljavaju simptomi RGartritis velikih zglobovakolena, skočnih, lakatnih, ramenih. migratorni artritis (šetajući)na jednom zglobu traje dan-dva, a zatim se

premešta na drugi zglobzglob je otečen, bolan, ponekad crven, a pokretisu ograničeni uz prisustvo intenzivnog bola

Page 12: LABORATORIJSKA ISPITIVANJA U JUVENILNOM … Laboratorijska... · transaminaze, CPK, acidum uricum

akutni, nepurulentni, neerozivni artritis koji se javljanakon prethodne infekcije ždrela BHSA, a pri tom ne ispunjava dovoljno kriterijuma za postavljanjedijagnoze

kraći latentni period od infekcije

artritis nemigratorni, zahvata i male i velikezglobove

subjektivne tegobe manje izražene nego kod RG

Page 13: LABORATORIJSKA ISPITIVANJA U JUVENILNOM … Laboratorijska... · transaminaze, CPK, acidum uricum

IgM anti IgG antitela› latex fiksacija› aglutinacija

senzitivnost 4,8%; specifičnost 98%tipičan za poliartikularni RF+JIA( samo 5% obolelih od JIA)› deca starijeg uzrasta› subkutani noduli ili zglobne erozije› JIA sa lošim funkcionalnim statusom i pojavom oštećenja

zglobova› udruženost sa HLA DRB1 (čest kod RA pacijenata)

retko se sreće kod dece mlađe od 7 godina

NEPOUZDAN TEST ZA DIJAGNOZU REUMATSKE ETIOLOGIJE ZGLOBNIH TEGOBA

Page 14: LABORATORIJSKA ISPITIVANJA U JUVENILNOM … Laboratorijska... · transaminaze, CPK, acidum uricum

Antinuklearna antitela ANA› indirektna imunofluorescenca

Hep2 ćelije (1: 80-100)› ELISA test često se koristi (problem standardizacije testa)

› dsDNA antitela› extractabile nuclear antibodies ENA

u dijagnostičkom smislu važna je samo ANA pozitivnost a ne i titar jer on ne prati aktivnost bolesti i često je promenljiv

ANA pozitivnost izrazito važna za prognozu pojedinih podtipova JIA› oligoartritis malih devojčica› uveitis› prošireni oligo i psorijazni JIA

Page 15: LABORATORIJSKA ISPITIVANJA U JUVENILNOM … Laboratorijska... · transaminaze, CPK, acidum uricum

IgG antitela (mada postoje i IgM i IgA antitela)ANA pozitivnost (22% JIA bolesnika) karakteristična je za:› male devojčice sa oligoartikularnim JIA› 65 – 85% dece sa oligoartritisom i uveitisom izuzetno retka kod

starijih dečaka i u sistemskom JIAizuzetno retka kod starijih dečaka i u sistemskom JIApozitivnost ANA u zdravoj populaciji› odrasli 1:20, › deca – nedostatak evidence based studija› Cabral et al, 1992 (jedina studija)

108 dece (2,5 – 18 god. starosti) sa muskuloskeletnim- bolom73 ANA- ; 11 ANA+ (samo u jednom merenju); 24 ANA + perzistentna)2-9% dece bez autoimunih ili reumatskih bolesti

Page 16: LABORATORIJSKA ISPITIVANJA U JUVENILNOM … Laboratorijska... · transaminaze, CPK, acidum uricum

tumačenje rezultata imunoglobulina vrlo je specifično u dece (fiziološke i uzrastne specifičnosti)

izražena hipergamaglobulinemija tipična je za sistemsku i poliartikularnu formu JIA

IgM češće povećan od IgG i IgA, što je u korelaciji sa pojavom RF+ i prisustvom reumatoidnih čvorića

povišen IgM i IgG češće se sreću kod dečaka nego kod devojčica

visoka vrednost IgA nepovoljan prognostički faktor sa pojavom erozija zglobova

Page 17: LABORATORIJSKA ISPITIVANJA U JUVENILNOM … Laboratorijska... · transaminaze, CPK, acidum uricum

mogu biti izmenjeni u JIA, sa pojavom povišenih vrednosti C3 (C3c i C3d), kao posledice akutne inflamacije i delimičnog učešća mehanizma imunih kompleksa u nastanku bolesti.

povišeni IK su posebno karakteristični za sistemski JIA, što uz mogućnost razvoja Sindroma aktivacije makrofaga (Macrophage activation syndrom-MAS) sa ekstremnom hemofagocitozom kod ovih bolesnika, ukazuje na postojanje deficita u funkciji makrofaga u okviru poremećene imunoregulacije.

Page 18: LABORATORIJSKA ISPITIVANJA U JUVENILNOM … Laboratorijska... · transaminaze, CPK, acidum uricum

Primarna obrada:KSSECRPurinLDH, ALP, GOT, GPT, acidum uricumASOT (samo kod prisustva specificnih tegoba)ostala laboratorijska ispitivanja samo kada postojespecifične indikacije