65
“O nouă cultură a descentralizării managementului educațional la nivel național” Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, DMI 2.1 „Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilorcodul SMIS al proiectului 37676 Prezentare Sistem informatic EduSAL Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia ), Craiova, 4-8.11.2014, Hotel Sydney 1

la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

  • Upload
    lydung

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

“O nouă cultură a descentralizării managementului educațional

la nivel național”

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul

Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013,

DMI 2.1 – „Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a

serviciilor”

codul SMIS al proiectului 37676

Prezentare Sistem informatic EduSAL

Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Craiova, 4-8.11.2014, Hotel Sydney

1

Page 2: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Informaţii generale: Beneficiar: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Furnizor: S.C. SIVECO ROMANIA S.A. Perioada de implementare:24.12.2013 – 24.03.2015 (mentenanță 12 luni de la instalarea sistemului) Portal: http://salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/

2

Page 3: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă:

achiziția de echipamente hardware și licențe software și

furnizarea de servicii,

pentru dezvoltarea/adaptarea şi implementarea sistemului

informatic EduSAL care să susţină toate activităţile de gestionare a

finanţării unităţilor de învăţământ preuniversitar din prisma salarizării și

gestionării personalului, în contextul descentralizării sistemului

educaţional prin transferul de responsabilităţi de la nivelul Ministerului la

nivel local.

3

Page 4: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Obiectivele specifice (1/2):

OS1: Operarea datelor personalului didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic

prin agregarea acestora în state de personal, plată şi avans;

OS2: Uşurarea muncii personalului care se ocupă de procesul salarial prin

calculul automat a drepturilor salariale cuvenite şi drepturilor salariale

realizate aplicând metodologia de calcul conform legislaţiei în vigoare.

Rezultatul aplicării aceluiaşi algoritm de calcul va conduce la

uniformizarea procesului de calcul a drepturilor salariale la nivel

naţional;

OS3: Implementarea fluxului de validare a statelor de personal, plata şi

avans conform Ordinului OMECTS nr. 4576 / 1.11.2011;

OS4: Centralizarea şi urmărirea activităţii bugetare de salarizare de către

reprezentanţii Inspectoratelor şcolare judeţene şi MEN;

OS5: Realizarea de rapoarte cuprinzând rezultatele calculului, la nivelul

aplicaţiei locale şi centrale;

OS6: Asistenţă tehnică de specialitate

4

Page 5: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Obiectivele specifice (2/2): • Implementarea / Adaptarea Sistemului informatic integrat – EduSAL

Noul sistem va reprezinta o îmbunătățire din punct de vedere:

Tehnic (ergonomie, performanță)

Funcțional (noi module și funcționalități)

Implementarea va cuprinde și serviciile uzuale asociate:

Analiză de business

Dezvoltare/Implementare software

Instalare, configurare sistem informarmatic

Instruire utilizatori (147 utilizatori)

Asistență și suport tehnic

Diseminarea informației

5

Page 6: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Egalitatea de șanse (1)

Definiție: Egalitatea de şanse – conceptul conform căruia toate fiinţele umane sunt libere să-şi dezvolte capacităţile personale şi să aleagă fără limitări impuse de roluri stricte; faptul că diferitele comportamente, aspiraţii şi necesităţi ale femeilor şi bărbaţilor sunt luate în considerare, evaluate şi favorizate în mod egal înseamnă că femeile şi bărbaţii se bucură de aceeaşi libertate de a-şi realiza aspiraţiile.

În implementarea proiectului, un factor important îl va constitui respectarea principiului egalităţii de şanse pe toate planurile. Astfel, prin proiect se va asigura o participare echitabilă din punct de vedere al tuturor criteriilor legate de rasă, sex, religie, dizabilităţi, vârstă etc. Sistemul propus nu limitează accesul grupurilor culturale sau al celor care aparţin unei anumite culturi, încurajând dimpotrivă, prin prisma conceptelor sale de bază, schimburile culturale libere.

Principiul egalității de șanse a fost, este și va fi respectat pe toată perioada ciclului de viață a proiectului.

6

Page 7: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Egalitatea de șanse (2) Echipa de implementare a proiectului este alcătuită pe principiul nediscriminării, asigurându-se nu doar egalitatea de șanse între femei și bărbați, ci și accesul salariaților la funcțiile din echipă indiferent de rasă, vârstă, apartenența religioasă, dizabilități, opinii politice. Acest principiu va fi respectat şi în desfăşurarea întregului proiect, inclusiv în ceea ce priveşte activitatea de instruire, având ca scop facilitarea utilizării soluţiei informatice propuse. Acest aspect este considerat foarte important la nivelul proiectului, întrucât contribuie la diminuarea decalajului de cunoştinţe, competenţe şi oportunităţi care s-a perpetuat în domeniul tehnologiei informaţiei. Pe toata durata proiectului va fi respectat principiul egalității de șanse în ceea ce privește atribuirea contractelor pentru achiziția de bunuri și servicii.

7

Page 8: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Dezvoltare durabilă (1)

Dezvoltarea durabilă este un concept complex, care a pornit de la preocuparea faţă de mediu şi s-a extins în timp către o dimensiune economică şi una socială. Cea mai cunoscută definiţie a dezvoltării durabile este: "dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmăreşte satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi" (conform Comisiei Mondiale pentru Mediu şi Dezvoltare). Principiul dezvoltării durabile a fost avut in vedere in procesul de elaborare și implementare a prezentului proiect luând în considerare 3 aspecte: mediul inconjurător, mediul economic și mediul social. Prin implementarea unor procese informatizate, proiectul va contribui la dezvoltarea societății informaționale, o societate în care informația și TIC sunt utilizate intensiv precum și la dezvoltarea societății bazate pe cunoaștere.

8

Page 9: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Dezvoltare durabilă (2)

Aspecte privind dezvoltarea durabilă în cadrul proiectului de față:

Toate echipamentele achizitionate sunt performante, caracterizate de o eficiență ridicată și consumuri reduse de energie electrică. Din acest punct de vedere, beneficiile pe linia dezvoltării durabile vor fi menținute și după finalizarea implementării proiectului, în toată perioada de exploatare. Pentru tipărirea materialelor necesare implementarii proiectului se va utiliza hârtie reciclată în proporție de minim 25%. În cadrul sesiunilor de instruire desfășurate va exista un modul care va aborda problematica dezvoltării durabile; Materialele de informare și publicitate realizate în cadrul proiectului vor conține un mesaj legat de principiile dezvoltării durabile; Asimilarea tehnologiei informației în ceea ce privește gestionarea sistemului de finanțare a unităților de învățământ preuniversitar va permite reducerea consumului de resurse de hârtie, prin trecerea de la suportul fizic la mediile de stocare hardware.

9

Page 10: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Evaluarea soluţiei tehnice - Arhitectura funcţională(1/2)

10

Page 11: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Evaluarea soluţiei tehnice - Arhitectura funcţională(2/2)

11

Page 12: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Functionalităţi ale aplicaţiilor locale (1/4)

A fost reconfigurat meniul aplicaţiei locale:

Actualizare

Gestiunea personalului,

Managementul salarizării.

Setari generale

Au fost implementate următoarele funcţionalităti:

Adăugare post vacant

Import salariaţi dintr-o altă şcoală.

Detalii contract

Revisal

Calcul vechime în muncă

Pontaj orar

Calcul automat al numărului de zile lucrătoare plătite pentru un

concediu medical

12

Page 13: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Functionalităţi ale aplicaţiilor locale (2/4)

A fost modificat numele ferestrei Acte de identitate în Date personale şi

au fost adăugate noi câmpuri legate de cetăţenie, naţionalitate şi autorizaţii

de lucru pentru angajaţii rezidenţi.

A fost adauposibilitatea completării datelor de suspendare şi reactivare

contract, respectiv au fost adăugate / actualizate motivele legale pentru

suspendare şi reactivare contract.

A fost adăugată funcţionalitatea de creare a pontajului în funcţie de

perioada de activitate a salariatului, respectiv în funcţie de data de

angajare, data de plecare, data de reactivare şi data de suspendare.

13

Page 14: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Functionalităţi ale aplicaţiilor locale (3/4)

Au fost adăugaţi noi timpi de lucru: CFP, învoiri, CO studii, CO

evenimente familiale deosebite.

A fost schimbată modalitatea de modificare a parolei locale

A fost creata funcţionalitatea de utilizare a aceleaşi aplicatii Edusal

pentru mai multe şcoli.

Au fost adăugate noi rapoarte:

Stat de funcţii,

Lista posturi vacante,

Raport pontaj orar,

Raport ore la plata cu ora

14

Page 15: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Functionalităţi ale aplicaţiilor locale(4/4)

Au fost modificate rapoartele Borderou alimentare carduri şi

Borderou casierie astfel încât să se poată genera sumele şi pe surse de

finanţare / niveluri de învăţământ

A fost modificată forma de adăugare Alte drepturi astfel încât să se poată

completa şi nivelul de învăţământ.

Au fost adăugate 2 nomenclatoare:

Nomenclator zile libere;

Nomenclator salariu grilă.

In meniul de Actualizare a fost adăugată forma de “Mesaje” unde vor fi

descărcate mesajele transmise de la nivel central de către responsabilii MEN

şi ISJ catre scoli.

15

Page 16: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Functionalităţi ale aplicaţiilor centrale (1/4)

A fost reconfigurat meniul aplicaţiei centrale:

Gestiunea personalului

Managementul salarizării

Utilitare şcoală

Utilitare EduSAL

Au fost implementate module noi:

Mesaje şcoli

Istoric şcoli

Norme şcoli

Descărcare bază

Au fost implementate noi rapoarte pe cele două module Gestiunea

personalului şi Managementul salarizării

16

Page 17: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Integrarea cu alte sisteme informatice

Sistemele băncilor

Aplicația OPFV de tipărire a Ordinelor de Plată

Softul A / Softul J - de validare şi prelucrare a declaraţiilor 112, 205

Sistemul informatic al Trezoreriei (OPTM conform Ordinului MFP

nr.136 / 2014)

REVISAL

Baza de date națională a educației (BDNE) – parțial

17

Page 18: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Descrierea functionalităţilor în aplicaţiile locale

18

Page 19: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Recuperarea parolei bazei de date locale din aplicaţia centrală

Resetare parolă de către responsabil ISJ Salvare fişier conţinand parola din aplicaţia centrală

19

Page 20: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Mesaje şcoli Descărcare şi vizualizare mesaje trimise din aplicaţiile centrale:

20

Page 21: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

EduSAL multişcoală Lucrul cu mai multe baze de date utilizand aceeaşi interfaţă:

21

Page 22: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Posturi vacante (1/2) Flux de lucru asemănător inregistrării unui nou angajat

22

Page 23: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Posturi vacante (2/2) Detalierea posturilor vacante în stat de personal:

Rapoarte conţinand informaţiile posturilor vacante în aplicaţiile locale şi centrale: Stat de funcţii Lista posturi vacante

23

Page 24: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Import salariați (1/2) Salariții sunt preluați din baza de date cu toate detaliile de încadrare.

Data de angajare este completată cu data de 1 ale lunii de import (de exemplu daca a

fost reactivat în luna august 2014, data de angajare setată va fi 1.8.2014), dată care

poate fi modificată cu orice altă valoare din cursul lunii de lucru.

Toate detaliile din încadrare, pot fi modificate / editate cu valorile dorite acționand

butonul Modifică din zona de Comenzi a statului de personal

La import, sunt preluate pe lângă detaliile de încadrare și detaliile legate de: conturi

bancare, persoane în întreținere, istoric venituri pentru calcul concedii medicale,

adresa, acte de identitate, vechime în muncă.

Marca noului salariat trebuie sa fie unica in noua baza de date.

Baza de date de unde se efectueaza importul trebuie sa fie la ultima versiune a

aplicatiei.

24

Page 25: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Import salariati(2/2)

25

Page 26: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Date personale

26

Page 27: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Contracte de muncă (1/2)

Detalii generale legate de contracte: COR Perioade de valabilitate; Tip contract Durată, normă contract

Drepturi lunare Stare contract

27

Page 28: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Contracte de muncă (2/2)

28

Page 29: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Vechime în muncă (1/2)

Istoric de perioade vechime în muncă şi în învăţământ

29

Page 30: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Vechime în muncă (2/2)

Calcul automat de vechime în zile, luni, ani

30

Page 31: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

REVISAL (1/3)

Preluare detalii generale unitate Preluare date personale, adresă şi contracte de muncă ale salariatilor:

31

Page 32: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

REVISAL (2/3)

Creare fişier xml pentru import în Revisal pentru verificare, validare şi trimitere date:

32

Page 33: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

REVISAL (3/3)

Import fişier în aplicaţia REVISAL pentru verificare şi validare:

33

Page 34: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Operare alte drepturi Evidenţiere sume pe Sursa de finantare şi nivel de învăţămant:

34

Page 35: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Pontaje (1/2) Evidenţiere diferite tipuri de timp de lucru

Calcul automat de zile lucrate în funcţie de perioada de activitate

(data de angajare, data de plecare, data de suspendare, data de

reactivare)

Afisare pontaj orar in funcţie de tipul de contract

Calcul de valori realizate în funcţie de orele operate

35

Page 36: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Pontaje (2/2)

36

Page 37: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Calcul automat de zile concediu medical (1/2)

In funcţie de:

tipul de CM

Continuare sau iniţial

Validare perioadă CM în funcţie de

perioada de activitate (data de angajare, data

de plecare, data de suspendare, data de reactivare)

37

Page 38: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Calcul automat de zile concediu medical (2/2)

38

Page 39: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Modificări pe rapoarte (1/5)

Setare semnături

Borderou casierie şi borderou alimentare carduri pe

surse de finanţare şi niveluri de invăţămant

Raport pontaj orar si lunar

Raport ore la plata cu ora

Stat de funcţii (se va prezenta noul model)

Listă posturi vacante

Export în excel

39

Page 40: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Modificări pe rapoarte (2/5) Setare semnături

40

Page 41: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Modificări pe rapoarte (3/5)

41

Page 42: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Modificări pe rapoarte (4/5)

42

Page 43: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Modificări pe rapoarte (5/5)

43

Page 44: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Sentinţe judecătoreşti

Inregistrarea detaliilor dosarelor sentinţelor judecătoreşti Calculul titlurilor executorii Inregistrarea plăţilor efectuate Generarea graficuliui de eşalonare plăţi

44

Page 45: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Sentinte judecătoresti(6/)

45

Page 46: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Sentinte judecătoresti(6/)

46

Page 47: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

47

Page 48: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Nomenclator salariu grilă (1/2)

Vizualizare grilă de salarizare pentru toate categoriile

de personale

Descărcare în timp real a noilor valori editate la

nivelul aplicaţiilor centrale

48

Page 49: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Nomenclator salariu grilă (2/2)

49

Page 50: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Descrierea functionalităţilor în aplicaţiile centrale

50

Page 51: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Reconfigurare meniu

51

Page 52: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Mesaje şcoli

Permite operarea şi transmiterea de mesaje către aplicaţiile locale:

52

Page 53: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Istoric scoli

Vizualizarea schimbării statusului unei unităţi (activă / inactivă)

53

Page 54: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Norme şcoli (1/2)

Permite operarea normelor aprobate prin Ordin de ministru la

nivelul fiecarei unităţii într-un an şcolar

Depăşirea normelor ocupate şi transmise prin statul de personal

va genera o alertă predefinită la nivelul statului de personal

54

Page 55: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Norme şcoli (2/2)

55

Page 56: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Accesul responsabililor ISJ la bazele de date locale

56

Page 57: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Modificare detalii cont utilizator de aplicaţii locale de către responsabilii ISJ

57

Page 58: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Rapoarte gestiunea personalului

58

Page 59: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Rapoarte managementul salarizării

59

Page 60: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Fluxuri de lucru uzuale (1/5)

Operare “Ajutor de deces” şi “Vărsăminte persoane cu handicap”

Înregistrare persoane pentru:

suplinire persoane angajate aflate în concediu medical

plăţi sume Hotărâri judecătoreşti

persoane pensionare şi / sau scutite de la plata impozitului

Angajări persoane în cursul lunii de calcul: stabilire norme

Cumul pensia cu salariul versus cumul de funcţii

Modificarea de tranşă de vechime, promovarea prin trecerea la altă

gradaţie în locul setării sporului de vechime la personalul nedidactic

60

Page 61: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Fluxuri de lucru uzuale (2/5)

Condiţiile de generare state de plată rectificative: dacă nu sunt situaţii

expres solicitate de respectarea legislaţiei legale în vigoare sau de la MEN,

statele de plată rectificative se generează în următoarele situaţii:

Modificări pe persoanele aflate în întreţinere

Omisiuni pe setările de: Este pensionar, Este scutit de impozit.

Acordarea unor drepturi sau reţinerea unor sume către persoane care

nu mai sunt angajate în unitate (se exclud persoanele adăugate pentru

plata Hotărârilor judecătoreşti).

Operarea certificatelor medicale prezentate după închiderea lunii de

calcul 61

Page 62: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Fluxuri de lucru uzuale (3/5)

Alegerea tipului de asigurat la persoanele în întreţinere: Soţ / Soţie

neasigurat, Părinte neasigurat, luate sau nu în considerare în baza de calcul a

deducerii personale

Utilizarea corectă a coloanelor “Sume corecţii”, respectiv “Diminuări

brute”

Operarea sumelor în câmpurile: Venit din alte salarii, Venit impozabil din

alte salarii

62

Page 63: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Fluxuri de lucru uzuale (4/5)

Plata parţială a drepturilor salariale

Recuperarea sumelor de pe statele rectificative, salariat şi angajator

Acordarea sporului de dirigenţie la plata cu ora

Operarea permiselor de călătorie CFR

Funcţionalitatea de Trimitere backup la server a bazei de date locale

Distribuirea leului în valori realizate şi în Recapitulaţie taxe

Recalcul / diferenţe generate pe surse în state rectificative

Generarea pontajului pentru persoanele cu HJ: pensionari, şomeri, CIC

Generarea pontajului în funcţie de perioada de activitate

63

Page 64: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Fluxuri de lucru uzuale (5/5)

Declararea funcţiei de bază într-o singură unitate de învăţământ

Operare zile de absenţe, nu zile de CFP pentru perioada de suspendare

Operare concedii medicale, respectiv bază de date legală pentru calcul

Operare concediilor medicale iniţiale din alte perioade pentru salariaţii

care sunt noi angajaţi

Operarea concediilor medicale care au înregistrate două perioade pe

acelaşi certificat medical

Nu se şterge norma de calcul pentru salariaţii în CM

Preluare timpi în D112

64

Page 65: la nivel național” Proiect cofinanţat din ONUL SOIAL ...salarizare-invatamant-preuniversitar.ro/sites/default/files... · Sesiune de instruire (regiunea Sud Vest Oltenia),

Vă mulțumim pentru participare!

65