Click here to load reader

La diversitat territorial i els paisatges de catalunya alicarte i pérez torvisco

  • View
    847

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of La diversitat territorial i els paisatges de catalunya alicarte i pérez torvisco

  • 1. 1. Presentaci1.1 Identificaci1.2 Elements1.3 Tipus de mapa1.4 Font2. Anlisi2.1 Descripci2.2 Explicaci del fenmen geogfrfic2.3 Causes dels fets representats2.4 Conseqncies dels fets representats3. Intepretaci i conclusions3.1 Conclusions3.2 Valoracions3.3 Perspectives de futur

2. El mapa dunitats geomorfolgiques dEspanya mostra les grans serralades i lesprincipals depressions de la Pennsula Ibrica. Els colors assenyalen la naturalesageomorfolgica de cada unitat. No es coneix quan va ser elaborat. Tenim una llegenda que ens indica les diferents zones geomorfolgiques amb diferentscolors. Lescala del mapa ens indica que cada centmetre mesurat de la superfcie de cada zonaequival a 200 km de la realitat. 3. Escala i Tenim una llegenda amb colors que ens ajuda a correspondre cadallegendazona amb la seva situaci en el mapa. S que tenim una escala que ens indica les proporcions de cada unitat. Creiem que el mapa s qualitatiu, ja que els smbols ens indiquenelements diferents sense fer cap mena de jerarqua ni donar valorsTipus denumrics. mapa A ms creiem que s un mapa de superfcie o corocromtic, ja que ensapareixen diferents rees geogrfiques pintades de colors diferents. Font s una mapa de procedncia desconeguda, per tant noms sabem quepertany al llibre de Geografia de la Editorial Barcanova. 4. Les gran serraladesi lesprincipals depressions de laPennsula Ibrica.La pennsula Ibrica est situada alextrem Qusud-occidentaldelcontinent europeu, entre Europa ifrica.explicaaquestmapa?Tamb ens mostra que t una forma massissa i presenta costes mplies a lOce Atlntic i a la mar Mediterrnia Cal destacar que gran part del territori peninsular est ocupat per la Meseta. 5. Masss Galaicolleons (Blocs rejovenitsdel scol) Serralada Cantbrica (Blocs rejovenitsdel scol i serralades plegades de tipusintemerdi) Submeseta Septentrional (Depressionsterciries interiors de la Meseta) 6. Serrelada Ibrica (Serraladesplegades de tipus intermedi) Sistema Central (Scol hercini i blocsrejovenits del scol) Muntanyes de Toledo (Scol hercini iblocs rejovenits del scol) 7. Sierra Morena (Scol hercini i blocs rejovenitsdel scol) Submeseta Meridional (Depressions terciriesinteriors de la Meseta i serralades plegades de tipusintermedi) Sistema Mediterrani Catal (Depressionsterciries interiors de la Meseta i Serralades alpinesexteriors a la Meseta. 8. El territori est constitut bsicamentper la Meseta Constituda tamb per dues Que est envoltada per ungrans depressions formades seguit de serralades joves.pels rius Ebre i Guadalquivir.La Meseta queda dividida Laltitud de la Meseta s deEl riu Tajo obre la Meseta a la660 m, la ms alta desprs de faana Atlntica.Sussa.La Meseta ocupa gran part delterritori Est envoltada per diferents De tota la Pennsula Ibricasistemes muntanyosos i altres representa el 45% del formes de relleu comterritori total. depressions. 9. La Meseta queda dividida en diverses formes de relleuDiferents sistemesDiferentes muntanyosos Depressions Serralada Cantbrica Sistema CentralDepressi delSerralada IbricaGuadalquivirMuntanyes de ToledoMasss GalaicoLleons Depressi del DueroSierra Morena Pirineu Depressi del TajoSistema BticSistema Ibric Depressi de lEbre