La Capsa Gaud£­ - Reus nista Antoni Gaud£­, el fill m£©s illustre de la ciutat. La Capsa Gaud£­ oferir£ 

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of La Capsa Gaud£­ - Reus nista Antoni Gaud£­, el fill m£©s illustre de...

 • La Capsa Gaudí

  El Mercadal Revista Mensual d’Informació Municipal

  Desembre de 2002 5a època núm. 23

  El Mercadal AJUNTAMENT DE REUS

  La Capsa Gaudí

  *Aj. El Mercadal 5a ep. 23 23/12/02 08:42 Página 1

 • Ciutat oberta

  El Mercadal 3

  Sumari

  2

  Editorial

  El Mercadal

  Director: Claudi Arnavat

  Redacció: Rosa Pagès

  Susana Bahíllo Imma Bolet

  Secretaria de Redacció: Roser Masip

  Fotografia: Carles Fargas

  Arxiu SCC

  Edita: Ajuntament de Reus

  Servei de Comunicació Corporativa Pl. del Mercadal 1

  43201 REUS Tel. 977 759 662 Fax 977 778 106

  info.comunicacio@reus.net www.reus.net

  Dipòsit legal: T-858-86 Tirada:

  35.000 exemplars Projecte gràfic i producció:

  Tona Bayona Fotomecànica:

  Perepreimpressió Impressió

  Litografia Rosés SA Distribució:

  Segimeil

  L a Capsa Gaudí és un somni que es comença a fer realitat. És el somni de lligar Reus amb Gaudí, un referent que simbolitza l’esperit

  d’una ciutat que vol rellegir el passat per convertir-lo en punt d’arrencada d’un nou viatge cap al futur.

  La Capsa Gaudí ens acosta cap a un futur on les tèc- niques, els estils i les formes de vida són diferents però en què les exigències d’innovació, de creativitat i de voluntat d’anar més enllà continuen sent les mateixes. I en què, per tant, el referent de Gaudí, el referent del modernisme i la voluntat de renovació i d’obertura al món continuen tenint una vigència radical.

  Aquest és l’esperit d’un projecte de ciutat engrescador que us presentem en aquest número: la Capsa Gaudí. Un projecte que ha d’esdevenir el centre de la projecció cultural i turística de la ciutat per convertir Reus en un punt de visita obligada i en un pol d’a- tracció de nous visitants.

  El desenvolupament del projecte preveu multiplicar per quatre el nombre de persones que cada any s’a-

  costen a la ciutat en un termini no massa llunyà. En aquest sentit, la Capsa Gaudí serà un focus genera- dor de riquesa del qual es beneficiarà tota la ciutat.

  A la vegada, amb aquest projecte, els reusencs i les reusenques recuperem un edifici situat al cor de la ciu- tat, l’antiga seu del Banc de Santander, que mai haví- em sentit com a propi. La Capsa Gaudí canviarà la imatge i la fesomia de la plaça del Mercadal, que esdevindrà la porta d’entrada a la ciutat, una ciutat oberta i acollidora.

  A banda dels detalls de la Capsa Gaudí, en aquesta revista trobareu informació per viure la ciutat durant les festes de Nadal, un parèntesi en el calendari que Reus viu intensament. Durant aquests dies, la ciutat sencera es transforma i els carrers i les places esde- venen un espai ideal per enfortir i refermar les rela- cions ciutadanes i els lligams de convivència.

  Com a alcalde, voldria aprofitar aquestes pàgines per fer arribar a tothom els millors desitjos per a aquestes festes i de cara al nou any que comença. ◆

  La capsa Gaudí, un somni de futur per a la ciutat de Reus

  Lluís Miquel Pérez Alcalde de Reus

  2 Editorial Sumari Crèdits

  3 La Capsa Gaudí, la il·lusió d’una ciutat per redescobrir l’empremta del geni

  6 Parc de Nadal, 112 d’hores d’aventura i diversió

  8 L’arribada del nadal transforma els carrers de la ciutat

  9 Microurbanisme

  10 La ciutat viu una setmana sencera de Premis Reus

  La inspiració: Gaudí

  11 L’escola bressol municipal, pionera en disposar d’un pla d’emergència

  12 Una campanya ens recorda que la seguretat comença a la llar

  Contenidor per a restes vegetals

  13 Un grup de reusencs d’origen llatinoamericà, al Parlament

  Cristina Almeida, contra la violència domèstica

  Alcaldes de municipis extremenys a Reus

  14 Opinió Articles dels portaveus dels grups municipals

  AJUNTAMENT DE REUS

  A finals del 2004 l’antic edifici del Banc de Santander a la plaça del Mercadal serà la Capsa Gaudí, un gran centre cultural i interactiu on conèixer i impregnar-se del mo- dernisme mitjançant les noves tecnologies.

  L’Ajuntament de Reus va presen- tar aquest mes de desembre el projecte de la Capsa Gaudí a la Fira de Reus, una presentació pública que va estar a l’alçada d’un projecte innovador i ambi- ciós que permetrà habilitar al cor de la ciutat un centre d’oci cultu- ral dedicat a l’arquitecte moder- nista Antoni Gaudí, el fill més il·lustre de la ciutat.

  La Capsa Gaudí oferirà als visi- tants la possibilitat d’apropar-se al modernisme a través de la nova òptica que ens aporten les noves tecnologies. Aquesta re- lectura del patrimoni arquitectò- nic i cultural de la ciutat farà que la Capsa Gaudí es converteixi en la porta d’entrada a Reus perquè els visitants de totes les edats accedeixin a tot allò que la ciutat els pot oferir.

  Transformació al cor de la ciutat El nou centre s’ubicarà a la plaça del Mercadal, a l’antiga seu del Banc de Santander, que l’Ajun- tament va adquirir per 3,6 mi- lions d’€ aquest mateix 2002. El projecte comportarà una remodelació completa de l’edifici que permetrà la creació d’un espai de descoberta del moder- nisme, un centre de coneixe- ment on el visitant s’aproparà i podrà entendre l’obra de Gaudí,

  de Lluís Domènech i Montaner i una llarga llista d’arquitectes d’a- rreu i d’altres èpoques. Aquesta descoberta es farà mitjançant projeccions en tres dimensions, jocs interactius i tallers didàctics, amb un espai pensat especial- ment per a la canalla.

  La reforma total de l’edifici per- metrà transformar la plaça del Mercadal, i refermar-la en el cor de la ciutat com a porta d’entra- da dels visitants, com a centre d’atracció de la vitalitat de Reus. L’adequació del centre d’oci cul- tural integrarà l’edifici en la vida ciutadana, ja que els canvis pre- vistos en l’estructura interna i la façana aportaran una solució definitiva perquè els reusencs i les reusenques sentin com a seva la Capsa Gaudí i l’envoltori que l’acollirà.

  Projecte de referència A la vegada, la transformació que suposa la Capsa Gaudí poten- ciarà Reus com a ciutat de referència en l’àmbit de l’oci cul- tural a Catalunya. Amb aquest projecte, la ciutat combinarà cul- tura i turisme amb una nova visió del modernisme i una nova

  manera d’entendre l’arquitectura i l’empremta que Antoni Gaudí va deixar a la ciutat on va néixer i viure fins a l’adolescència –la influència de Reus en la seva obra es pot descobrir amb la ruta Gaudí.

  El projecte aproparà l’arquitectura i els seus creadors a la ciutat i als seus visitants, de manera que la

  Capsa Gaudí esdevindrà un ele- ment catalitzador d’una deman- da d’oci i turisme cultural cada vegada més creixent. En acabar el recorregut per l’interior de la Capsa Gaudí, es convidarà el visi- tant a recórrer la ruta modernista i a descobrir el llegat arquitectò- nic present als carrers i a les pla- ces de Reus.

  La ruta modernista La ruta del modernisme consis- teix en una visita a més de vint façanes modernistes on desta- quen els edificis obra de Lluís Domènech i Montaner, com la casa Navàs, a la plaça del Mercadal, i la casa Rull, al carrer de Sant Joan i seu de l’Institut Municipal d’Acció Cultural (IMAC). La ruta també inclou una visita a

  La Capsa Gaudí, la il·lusió d’una ciutat per redescobrir l’empremta del geni

  La Capsa Gaudí és un espai de descoberta del modernisme a través de les noves tecnologies que reconvertirà del tot l’antic edifici del Banc de Santander, a la plaça del Mercadal. És un ambiciós centre de promoció del patrimoni arquitectònic que serà la porta d’entrada a Reus i l’eix de projecció cap enfora. e

  l projecte serà una realitat l’any 2004

  *Aj. El Mercadal 5a ep. 23 23/12/02 08:43 Página 2

 • El Mercadal 54

  El Mercadal

  l’Institut Pere Mata, el conjunt d’edificis modernistes més relle- vant de la ciutat. En total, Reus compta amb gairebé un cente- nar d’edificis modernistes cata- logats.

  Els secrets de la Capsa Gaudí Per convertir-se en un pol d’a- tracció, la Capsa Gaudí s’ha plan- tejat com un nou tipus d’equipa- ment públic amb una personali- tat pròpia que combina la ves- sant cultural i educativa com a centre d’interpretació del moder- nisme amb una vessant turística, amb la creació d’un nou centre d’acollida de visitants, és a dir, una oficina de turisme i de ben- vinguda a totes les persones que arriben a Reus amb ganes de descobrir la ciutat.

  L’edifici reestructurat agruparà quatre plantes destinades a la cúpula Gaudí. L’àtic es destinarà a dependències municipals. A la planta baixa trobarem l’espai d’a- collida, amb la recepció, el centre d’acollida de visitants, la botiga –on es podran adquirir tota mena de productes relacionats amb el modernisme i la ciutat de Reus– i l’exposició “Reus: esce- nari modernista”, on, a partir d’una maqueta, fotografies i una pantalla interactiva es donarà a conèixer el patrimoni modernista de Reus.

  A la primera planta se situarà la seu del Patronat Municipal de Comerç i Turisme, a més del petit Modernàrium i un taller didàctic. El petit Modernàrium es planteja com un espai que

  pugui apropar de manera fàcil i divertida el concepte d’arquitec- tura modernista als més petits (nens i nenes de 3 a 6 anys). Es tracta d’un espai lúdic, dividit en quatre àmbits on la canalla fa un recorre