L260 din 2008

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/25/2019 L260 din 2008

  1/15

  LEGE Nr. 260 din 4 noiembrie 2008 *** Republicatprivind asigurarea obligatorie a locuinelor !mpotriva cutremurelor" alunecrilor de teren #i

  inundaiilor

  Text n vigoare ncepnd cu data de 9 iulie 2015 REALIZATOR !O"#A$IA %E I$&OR"ATI!' $EA"(

  Text actuali)at prin produ*ul in+or,atic legi*lativ LE- E-#ERT n .a)a actelornor,ative ,odi+icatoare/ pu.licate n "onitorul O+icial al Ro,niei/ #artea I/ pn la iulie 2015

  Act de baz

  #B$Legea nr 2032004/ repu.licat n "onitorul O+icial al Ro,niei/ #artea I/ nr 5 din15 octo,.rie 201

  Acte modificatoare

  #M1$Legea nr 19132015

  "odi+icrile 6i co,pletrile e+ectuate prin actul ,odi+icator *unt *cri*e cu +ont italic 7n+a8a +iecrei ,odi+icri *au co,pletri e*te indicat actul nor,ativ care a e+ectuat,odi+icarea *au co,pletarea re*pectiv/ n +or,a #M1

  #CIN

  NOTE: 1.#rin Ordinulpre6edintelui !o,i*iei de upraveg:ere a A*igurrilor 6i al ,ini*truluiad,ini*tra8iei 6i internelor nr 34;32011 au +o*t apro.ate $or,ele de aplicare aLegii nr2032004privind a*igurarea o.ligatorie a locuin8elor ,potriva cutre,urelor/ alunecrilorde teren 6i inunda8iilor

  2.$u *unt inclu*e n textul actuali)at ,odi+icrile e+ectuate prin art IIIdin Legea nr19132015 o* ace*te prevederi#M1

  ?ART III

  7n tot cuprin*ulLegii nr 2032004/ repu.licat/ cu ,odi+icrile 6i co,pletrile adu*e prinpre)enta lege/ *intag,a @@ordin al pre6edintelui Autorit8ii de upraveg:ere &inanciar

 • 7/25/2019 L260 din 2008

  2/15

  &R). 're-enta lege reglementea-$ a/ condiiile asigurrii obligatorii a locuinelor alate !n proprietatea persoanelor i-ice sau

  1uridice b/ raporturile dintre asigurat #i asigurtor" precum #i drepturile #i obligaiile iecrei prila contractul de asigurare obligatorie a locuinelor c/ constituirea" atribuiile" organi-area #i uncionarea 'oolului de &sigurare !mpotriva,e-astrelor Naturale. &R). 2 3n !nelesul pre-entei legi" termenii #i epresiile de mai 1os au urmtoarele semniicaii$ a/ locuin" locuin social" locuin de serviciu" locuin de intervenie" locuin denecesitate" locuin de protocol" cas de vacan 5 au !nelesurile prev-ute la art. 2din Legealocuinei nr. 4776" republicat" cu modiicrile #i completrile ulterioare !n ca-ul

  locuinelor situate !n condominii" prin locuin se !nelege att spaiile alate !n proprietateeclusiv" ct #i cota5parte din coproprietatea indivi- asupra spaiilor #i a elementelor deconstrucii comune b/ de-astru natural 5 cutremure de pmnt" alunecri de teren #i inundaii" ca enomenenaturale c/ tipuri de locuine$#M1

  B tip A B con*truc8ia cu *tructura de re)i*ten8 din .eton ar,at/ ,etal ori le,n *au cupere8i exteriori din piatr/ cr,id ar*/ le,n ori din orice alte ,ateriale re)ultate nur,a unui trata,ent ter,ic 6i3*au c:i,icC#B

  5 tip 9 5 construcia cu perei eteriori din crmid nears sau din orice alte materialenesupuse unui tratament termic #isau c:imic#M1

  d= poli8 de a*igurare ,potriva de)a*trelor naturale/ denu,it n continuare #A% Bn*cri*ul ce ate*t nc:eierea contractului de a*igurare a locuin8ei/ n te,eiul cruiaa*igurtorul *e o.lig * pltea*c a*iguratului de*pgu.irea total *au par8ial/ ncondi8iile 6i n li,itele *ta.ilite de pre)enta lege 6i de nor,ele e,i*e n aplicarea ace*teiaC#B

  e/ 'ool de &sigurare !mpotriva ,e-astrelor Naturale**/" denumit !n continuare '&(, 5societate de asigurarereasigurare" constituit prin asocierea societilor de asigurareautori-ate s practice riscuri de catastro" !n conormitate cu prevederile pre-entei legi" aleLegii nr. ;22000privind activitatea de asigurare #i supraveg:erea asigurrilor" cumodiicrile #i completrile ulterioare" #i ale Legiisocietilor nr. ;770" republicat" cumodiicrile #i completrile ulterioare" precum #i ale normelor aprobate !n aplicarea acestorlegi

 • 7/25/2019 L260 din 2008

  3/15

 • 7/25/2019 L260 din 2008

  4/15

  asigur pentru niciunul dintre riscurile prev-ute de pre-enta lege" pn la data recepiei laterminarea lucrrilor de consolidare a cldirilor.#M1

 • 7/25/2019 L260 din 2008

  5/15

  555555555555 */ & se vedeaNorma nr. A20;a &utoritii de onitorul icial al Romniei" 'artea (" nr.?2 din 20 august 20;.

  %&'()L+L (( 'olia de asigurare !mpotriva de-astrelor naturale

 • 7/25/2019 L260 din 2008

  6/15

  rea*igurare autori)ate * practice ri*curi de cata*tro+/ prin derogare de la di*po)i8iileLegiinr 232000/ cu ,odi+icrile 6i co,pletrile ulterioare/ 6i tre.uie * ndeplinea*c cel pu8inur,toarele condi8ii#B

  a/ suma asigurat trebuie s ie egal cu cea asigurat obligatoriu" prev-ut la art. ?alin.@/ lit. a/ sau" dup ca-" lit. b/ b/ riscurile asigurate prin contract trebuie s cuprind riscurile prev-ute la art. 6. @2/ )ermenii" condiiile #i clau-ele contractului de asigurare a locuinelor" reeritoare lasuma asigurat obligatoriu" prima obligatorie #i riscurile prev-ute la art. 6" denumite !ncontinuare clau-e obligatorii" sunt general valabile #i obligatorii #i se stabilesc prin normelede aplicare a pre-entei legi" aprobate prin ordin al pre#edintelui &.

 • 7/25/2019 L260 din 2008

  7/15

 • 7/25/2019 L260 din 2008

  8/15

  &R). ; @/ ,in sumele !ncasate cu titlu de prim de asigurare obligatorie" asigurtorii rein o cot5

  parte cu titlu de comision. @2/ %omisionul !ncasat de societile de asigurare autori-ate s practice riscuri decatastro" pentru asigurarea corespun-toare '&," se stabile#te prin ordin al pre#edintelui&.

 • 7/25/2019 L260 din 2008

  9/15

  bligaiile autoritilor administraiei publice locale

  #M1

  &R). A

 • 7/25/2019 L260 din 2008

  10/15

  @;/ 3n ca-ul !n care beneiciarii prev-ui la alin. @2/ pct. lit. a/ sunt minori" cererile dedespgubire se ac !n numele acestora de ctre repre-entanii legali" desemnai !n condiiilelegii. &R). 7 @/ %onstatarea #i evaluarea pre1udiciilor" precum #i stabilirea cuantumului despgubirii seac de ctre asigurtorul care a eliberat '&," !n conormitate cu normele emise de ctre&.

 • 7/25/2019 L260 din 2008

  11/15

  'entru riscurile prev-ute la art. 6" sumele pltite de ctre '&(, asiguratului" cu titlu dedespgubire" !n temeiul '&," se constituie !n ba-a principiului asigurrii de prim risc. &R). 22 @/ 'ersoanele i-ice sau 1uridice care nu !#i asigur locuinele alate !n proprietate" !ncondiiile pre-entei legi" nu beneicia-" !n ca-ul producerii unuia dintre de-astrele naturaledeinite potrivit pre-entei legi" de niciun el de despgubiri de la bugetul de stat sau de la

  bugetul local pentru pre1udiciile produse locuinelor. @2/ 'ersoanele i-ice despgubite" !n condiiile pre-entei legi" pentru pagubele re-ultate !nurma producerii unui de-astru natural nu beneicia- de prevederile Legii nr. 4776"republicat" cu modiicrile #i completrile ulterioare" reeritoare la acordarea locuinelorsociale.

 • 7/25/2019 L260 din 2008

  12/15

  @;/ 3n ceea ce prive#te statutul de societate de asigurare5reasigurare" activitatea '&(, estesupus reglementrii #i supraveg:erii &.

 • 7/25/2019 L260 din 2008

  13/15

  @/ +rmtoarele apte constituie contravenii$ a/ nerespectarea de ctre persoanele i-ice sau 1uridice a obligaiei de asigurare alocuinelor prev-ute la art. ;alin. @/" cu ecepia ca-urilor !n care persoanele respective seal !n situaia prev-ut la art. sau nu a epirat perioada prev-ut la art. ;; b/ nerespectarea de ctre persoanele i-ice sau 1uridice a obligaiei de asigurare alocuinelor prev-ute la art. 0 c/ nerespectarea" !n orice mod" de ctre societile de asigurare autori-ate s practiceriscuri de catastro" a prevederilor pre-entei legi. @2/ %ontraveniile prev-ute la alin. @/ lit. a/ #i b/ se sancionea- cu amend de la 00 la?00 lei. @;/ %onstatarea contraveniilor prev-ute la alin. @/ lit. a/ #i b/ #i aplicarea sanciunilor seac de ctre primari #i de ctre persoanele !mputernicite !n acest scop de ctre ace#tia. @4/ %ontraveniilor prev-ute la alin. @/ lit. c/ le sunt aplicabile dispo-iiile prev-ute !nLegea nr. ;22000" cu modiicrile #i completrile ulterioare" #i !n normele emise de &.

 • 7/25/2019 L260 din 2008

  14/15

  %&'()L+L D( ,ispo-iii inale

  &R). ;; 'entru primul an" proprietarii de construcii cu destinaia de locuin sunt obligai s!nc:eie contracte de asigurare obligatorie a locuinelor pn la epirarea unei perioade de unan de la data !mplinirii termenului prev-ut la art. ;alin. @/. &R). ;4 'entru anul 2007" primarii" prin compartimentele de specialitate ale acestora" transmitdatele prev-ute la art. Aalin. @/ ctre '&(," dup cum urmea-$ a/ !n ca-ul ora#elormunicipiilor" !n termen de o lun de la data adoptrii normelor de ctre%.

 • 7/25/2019 L260 din 2008

  15/15

  &R). ;6 3n vederea !ndeplinirii atribuiilor stabilite prin pre-enta lege" '&(, va !nc:eia protocoalede colaborare cu autoriti" instituii sau asociaii a cror contribuie la reali-area scopuluiurmrit de pre-enta lege se aprecia- ca iind necesar. &R). ;A 're-enta lege se completea-" !n mod corespun-tor" cu legislaia civil" comercial #i cucea din domeniul asigurrilor #i reasigurrilor. &R). ;8 Normelede aplicare a pre-entei legi***/ se adopt de ctre >inisterul ,e-voltriiRegionale #i &dministraiei 'ublice #i &.onitorul icial al Romniei"'artea (.555555555555 ***/ & se vedea nota de subsol de la art. ;alin. @/.

  &R). ;7 're-enta lege intr !n vigoare la 20 de -ile de la data publicrii !n >onitorul icial alRomniei" 'artea (.

  N)F$ Reproducem mai 1os prevederile art. ((5 (D ale Legii nr. 24;20; care nu sunt!ncorporate !n orma republicat a Legii nr. 2602008#i care se aplic" !n continuare" cadispo-iii proprii ale legii modiicatoare$ B&R). ((

  3n tot cuprinsul Legii nr. 2602008privind asigurarea obligatorie a locuinelor !mpotrivacutremurelor" alunecrilor de teren #i inundaiilor" republicat" cu modiicrile #icompletrile aduse prin pre-enta lege" sintagma autori-ate s !nc:eie asigurri obligatorii

  pentru locuine se !nlocuie#te cu sintagma autori-ate s practice riscuri de catastro. &R). ((( 3n tot cuprinsul Legii nr. 2602008privind asigurarea obligatorie a locuinelor !mpotrivacutremurelor" alunecrilor de teren #i inundaiilor" republicat" cu modiicrile #icompletrile aduse prin pre-enta lege" sintagma %omisia de