Click here to load reader

L eg nda REPREZENTARE MĂSURI/SUBMĂSURI/PACHETE · PDF filezau de campie ideciu de jos papiu ilarian lunca bradului chiheru de jos coroisanmartin santana de mures santana de mures

 • View
  25

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of L eg nda REPREZENTARE MĂSURI/SUBMĂSURI/PACHETE · PDF filezau de campie ideciu de jos papiu...

 • G

  G

  #*

  X

  X

  #*kj

  #*

  #*

  kj G

  $1kj $1

  kj

  X

  X

  kj G

  kj

  kj kj kj

  X

  #*

  X

  kj kj

  #*

  G

  G kj

  kj

  kj

  kj

  G

  kj

  kj

  kj

  kj

  kj

  $1

  _̂ kj

  kj

  kj kj

  kj

  #* kj

  ")

  ")

  #*

  kj

  X

  X

  kj

  kj

  kj

  kj

  kj

  kj

  #*

  !(

  !(

  !(X

  kj

  kj GG

  #*

  G

  kj

  kj kj

  kj

  kj $1

  kj

  kj $1#*kj

  kj

  kj

  kj

  #*

  #*

  ")

  ")

  ")

  ")

  ")

  ")

  kj

  kj

  kj

  G

  G

  G

  G

  DEDA

  BALA

  BAN D

  CUCI

  OGRA

  MICA

  COZ MA

  RICIU

  ERN EI

  PAN ET

  DAN ES

  APOLD

  LUN CA

  BATOS

  HODAC

  N EAUA

  Z AGAR VETCA N ADES

  VATAVA

  SAULIA

  BEREN I

  BOGATA

  ADAMUS

  ALUN IS

  SUSEN I

  BREAZ A

  SIN CAI HODOSA

  SAN GER CHIBED

  SUPLAC

  BICHIS

  BAHN EA

  GALESTI

  PETELEA

  MADARAS VARGATATAUREN I

  SASCHIZ

  BAGACIU

  EREMITU

  GURGHIU FARAGAU

  GLODEN I

  CHETAN I CORUN CA

  ACATARISAN PAUL ATIN TIS

  GAN ESTI

  ALBESTI

  PASAREN I

  STAN CEN I

  CRAIESTI

  SARATEN I

  VAN ATORI

  IBAN ESTI

  GORN ESTI

  ICLAN Z EL LIVEZ EN I

  GHIN DARI

  CUCERDEA

  VIISOARA

  CRISTESTI

  RASTOLITA

  MAGHERAN I

  VOIVODEN I

  POGACEAUA

  FAN TAN ELE

  BALAUSERI

  SOLOVASTRU

  ORAS LUDUS CRACIUN ESTI

  RUSII-MUN TI

  VALEA LARGA ORAS SOVATA

  ORAS IERN UT

  BEICA DE JOS ORAS SARMASU

  ORAS UN GHEN I GHEORGHE DOJA

  BRAN COVEN ESTI BRAN COVEN ESTI

  Z AU DE CAMPIE

  IDECIU DE JOS

  PAPIU ILARIAN

  LUN CA BRADULUI

  CHIHERU DE JOS

  COROISAN MARTIN

  SAN TAN A DE MURES SAN TAN A DE MURES

  MIHESU DE CAMPIE

  CEUASU DE CAMPIE

  SAN CRAIU DE MURES

  MUN ICIPIUL REGHIN SAN PETRU DE CAMPIE

  GREBEN ISU DE CAMPIE SAN GEORGIU DE MURES

  MUN ICIPIUL TARN AVEN I

  MUN ICIPIUL SIGHISOARA

  MUN ICIPIUL TARGU MURES ORAS MIERCUREA N IRAJULUI

  ORAS SAN GEORGIU DE PADURE

  REGHIN

  SIGHISOARA

  LUDUS TARGU MURES

  TARN AVEN I

  . Legen daREPREZENTARE MĂSURI/SUBMĂSURI/PACHETE

  #* M10-P1, P2.1, P2.2, P4, P8, M11-P1, P2, P3, P4, P5, P6.1/P6.2 ") M10-P1, P2.1, P2.2, P4, P8, M11-P1, P2, P3, P4, P5, P6.1/P6.2, M13-Z M !( M10-P1, P2.1, P2.2,P9.1, P4, P8, M11-P1, P2, P3, P4, P5, P6.1/P6.2 $1 M10-P3.1.1, P3.1.2, P4, P8, M11-P1, P2, P3, P4, P5, P6.1/P6.2 _̂ M10-P3.1.1, P3.1.2, P4, P8, M11-P1, P2, P3, P4, P5, P6.1/P6.2, M13-Z M G M10-P3.1.1, P3.1.2, P9.1, P4, P8, M11-P1, P2, P3, P4, P5, P6.1/P6.2 X M10-P3.1.1, P3.1.2, P9.1, P4, P8, M11-P1, P2, P3, P4, P5, P6.1/P6.2, M13-Z M kj M10-P4, P8, M11-P1, P2, P3, P4, P5, P6.1

  LIMITE_CEN TRE_LOCALE LIMITE_UN ITĂȚI_ADMIN ISTRATIVE

  Distribuția zonelor eligibile la nivel de județ și centru localpentru:Măsura 10 – Agro-mediu și climăMăsura 11 – Agricultură ecologicăMăsura 13 – Plăți pentru zone care se confruntă cuconstrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice

  JUDEȚUL MUREȘ

  (A1) M10-P1 Pajiști cu îna ltă valoa re natura lă (142 €/an/ha)(A2) M10-P2.1 Pra c tic i agric ole tra d iționa le (Luc ra ri m a nuale pe pa jisti pe rm a ne nte utilizate c a fâne țe )(100 €/an/ha)(A3) M10-P2.2 Luc ra ri cu utila je usoa re pe pa jiști pe rm a ne nte utilizate c a fa ne te ) (21 €/an/ha)(A4) M10-P3.1.1 Luc rări m a nuale pe pa jiști im porta nte pe ntru Cre x c re x (310 €/an/ha)(A5) M10-P3.1.2 Luc rări cu utila je ușoa re pe pa jiști im porta nte pe ntru Cre x c re x (231 €/an/ha)(A11) M10-P4 Culturi ve rzi (128 €/an/ha)(A13) M10-P8 Cre şte re a a nim a le lor d e fe rm ă d in rase loc a le în pe ric ol d e aba nd on:ovine -(87 €/UVM/an), c a prine -(40 €/UVM/an), bovine -(200 €/UVM/an), e c vid e e -(200 €/UVM/an),porc ine -(176 €/UVM/an)(A65) M10-P9.1 Te re nuri a rabile im porta nte c a zone d e hrănire pe ntru a c vila țipătoa re m ic ă (Aquilapom a rina) (200 €/an/ha)

  M10 -Agro-mediu și climă *

  (A14) M11.1.P1- Culturi agric ole pe te re nuri a rabile (inc lusivpla nte d e nutre t) (293 €/an/ha)(A15) M11.1.P2 - Le gum e (500 €/an/ha)(A16) M11.1. P3 - Live zi (620 €/an/ha)(A17) M11.1.P4 - Vii (530 €/an/ha)(A18) M11.1.P5 - Plante m e d ic ina le si a rom atic e (365 €/an/ha)(A19) M11.1.P6.1** - Pajiști pe rm a ne nte (143 € /an/ha )(A63) M11.1.P6.2*** - Pajiști pe rm a ne nte (39 € /an/ha )

  M11 - Agricultura ecologică * sM11.1 Sp rijin pentru conversia la meto dele de agricultu raecologică

  sM11.2 Sp rijin pentru mentinerea p racticilo r deagricultu ra ecologică

  * Codu rile aferente pachetelo r/submăsu rilo r (ex:A1....A107, ANC_ZM)sunt cele p rev ăzu te în aplicația IPA-ONLINE** Pachetul 6.1 se aplică la nivel național pe su p rafețe fără angajamentpe Măsu ra 10*** Pachetu l 6.2 se aplică în zonele eligibile ale Măsu rii 10 și numaiîmp reună cu un angajament pe Măsu ra 10

  (A20) M11.2.P1 - Culturi a gric ole pe te re nuri a rabile (inc lusiv pla nte d enutre t) (218 €/an/ha)(A21) M11.2.P2 - Le gum e (431 €/an/ha)(A22) M11.2.P3 - Live zi (442 €/an/ha)(A23) M11.2.P4 - Vii (479 €/an/ha)(A24) M11.2.P5 - Plante m e d ic ina le si a rom atic e (350 €/an/ha)(A25) M11.2.P6.1** -Pajişti pe rm a ne nte (129 € /an/ha )(A64) M11.2.P6.2*** - Pajişti pe rm a ne nte (73 € /an/ha )

  M13 - Zon e care se con frun tă cu con strân geri n aturale sau cu altecon strân geri specifice * (AN C_ Z M) M13-Z M - Subm ăsura 13.1 Plăţi c om pe nsatorii în zona m ontană (97 €/an/ha)

  Ministe rul Agric ulturii și De zvoltării Rura leAge nția d e Plăți și Inte rve nție pe ntru Agric ulturăMate ria l inform a re c a m pa nia 2019