of 30/30
KVANTNA PRIRODA SVETLOSTI

KVANTNA PRIRODA SVETLOSTI - physics.kg.ac.rsphysics.kg.ac.rs/stari/content/IQ0ezqduUQ.pdf · STRUKTURA ATOMA I MOLEKULA-ENERGETSKI NIVOI Kvantna teorija o strukturi atoma Nils Bor

 • View
  269

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of KVANTNA PRIRODA SVETLOSTI - physics.kg.ac.rsphysics.kg.ac.rs/stari/content/IQ0ezqduUQ.pdf ·...

 • KVANTNA PRIRODA SVETLOSTI

 • STRUKTURA ATOMA I MOLEKULA-ENERGETSKI NIVOI

  Kvantna teorija o strukturi atomaNils Bor 1913.

  Elektroni pri kretanju po stacionarnim putanjama ne emituju niti

  apsorbuju energiju

  1. Prvi Borov postulatelektron se može kretati u atomu samo po

  putanjama određenog poluprečnika za koje važi uslov da je

  moment količine kretanja elektrona L jednak celobrojnom

  umnošku veličine h/2

  2. Drugi Borov postulatobjašnjava prelazak

  elektrona sa jednog energetskog nivoa na drugi.

  ,..3,2,1 ,2

  nh

  nrvmL nne

  mn EEhE

  Jsh 3410626.6

 • Struktura atomskog omotača i raspored

  energetskih nivoa

  Atomski energetski nivoi

 • Molekulski energetski nivoi

 • ENERGETSKI NIVOI MOLEKULA

  Energija molekula se sastoji od energije elektrona,

  energije oscilovanja atoma i molekula i energije rotacije

  molekula. Razlika energija dva nivoa se sastoji od tri

  energetska dela:

  gde je razlika energija elektrona, razlika

  energija oscilovanja atoma i molekula, razlika

  energije rotacije molekula.

  Trakasti spektri

  roe EEEE

  eE oE

  rE

 • FLUORESCENCIJA I

  FOSFORESCENCIJA

  1. Elektron se vraća direktno na početni nivo

  2. Prvo prelazi na osnovno stanje energetskog nivoa S1 a zatim na

  stanje S0 Energija emitovanog kvanta manja od

  upadnog. Nevidljivo EM zračenje u vidljivo. Najpogodniji fluori

  fluorescencija.

  3. Metastabilni nivo T2 od drugog molekula. Verovatnoća prelaza

  elektrona sa metastabilnog nivoa na S0 mala fosforescencija.

  Elektron se vraća na S1 pa zatim na S0 −odložena

  fluorescencija.

  .10 do 10 815 s

  .10 do 10 48 s

  s 1 do 10 4

  Cepanje energetskih nivoa

  molekula usled oscilacija atoma u

  molekulu, i oscilacija i rotacija

  samog molekula, što omogućava

  elektronske prelaze kojih nema u

  atomima.

 • Fluoroscentno kamenje

  Fosforoscentni materijal

  Pod vidljivom svetlošću Pod UV svetlošću U mraku

 • Primene fluorescencije: fluorescentno obeležavanje, fluorescentne lampe, biološki detektori, fluorescentna spektroskopija, forenzika (npr. otisci prstiju detektuju se fluorescentnim ninhidrinom).

  Primene fosforescencije: znaci za izlaz, označavanje puteva

 • STIMULISANA EMISIJA SVETLOSTI. LASERI

  Prelaz elektrona sa jednog na drugi energetski nivo u dva smera:

  Stimulisana apsorpcija sa nižeg na viši energetski nivo.

  Prelaz elektrona sa višeg na niži nivo uz spontanu emisiju kvanta zračenja: spontana emisija.

  Stimulisana emisija 1917 Ajnštajn: pobuđeni atom može biti stimulisan da pređe u niže energetsko stanje upadnim fotonom, čija energija je jednaka energiji prelaza. Emituje se foton iste energije i faze.

  Materijali koji se koriste kao laserski medijumi su oni kod kojih se atomi duže zadržavaju u pobuđenom (metastabilnom) stanju (inverzna populacija). To se dobija postupkom koji se naziva optičko pumpanje.

  LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)

 • PRINCIP RADA

  Laserski zrak se može proizvesti jedino ako je stimulisana emisija izraženija u odnosu na apsorpciju i spontanu emisiju zračenja. To se postiže inverzijom naseljenosti atoma (ili elektrona) u laserskom medijumu: broj atoma u pobuđenom stanju mora biti veći od broja atoma u osnovnom stanju.

 • Svetlosni snop je monohromatski

  Svetlosni snop je koherentan

  Laserski snop je snažan i izvanredno kolimisan mW-1 MW,

  dok veličina spota ima dimenziju 0.1-1 mm.

 • Ako se radna supstanca lasera spolja osvetli svetlošću blic-lampe velike

  snage, apsorpcijom svetlosti većina atoma se može prevesti u pobuđeno

  stanje. Time se, optičkim pumpanjem, postiže inverzna naseljenost

  energijskih nivoa u atomima. Pobuđeni atomi spontano, u svim pravcima

  emituju fotone. Ovi fotoni mogu izazvati stimulasanu emisiju, a oni fotoni

  koji se kreću u pravcu normalnom na ogledala višestruko prolaze kroz

  radnu supstancu i dolazi do njihovog kaskadnog umnožavanja. Tako

  pojačan svetlosni snop delom izlazi kroz jedno, delimično propustljivo

  ogledalo, koje obično propušta nekoliko procenata ukupnog inteziteta

  svetlosti, a preko 90% reflektuje. Fotoni emitovani u drugim pravcima

  ostvaruju neznatno pojačanje i izlaze iz radne supstance. Ovako dobijen

  laserski snop ima dve važne osobine: veliku snagu i veliku uređenost.

  Ref: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=577575

  Šema lasera:

  1: laserski medij;

  2: energija za pobuđivanje medija;

  3: 100% reflektirajuće ogledalo;

  4: 99% reflektirajuće ogledalo;

  5: laserski zrak.

 • Za merenje velikih rastojanja (Zemlja-Mesec)

  U metalurgiji za sečenje metala

  Laserski štampači

  Za očitavanje cena na proizvodima u supermarketima

  Light-show

  Dekodiranje signala u elektronskim centralama

  Analiza materijala, precizna merenja, dobijanje holograma

  Štetni efekti: biološki i hemijski

  Osobina laserske svetlosti da razara biološka tkiva povezana sa efektom koagulacije belančevina omogućuje fine hirurške zahvate bez krvarenja.

  Laserska pinceta (laser twessers) je instrument

  koji koristi jako fokusiran laserski snop zra-

  čenja u cilju formiranja privlačne ili odbojne

  sile (tipično reda veličine piko Njutna), u za-

  visnosti od relativnog indeksa prelamanja, i na

  taj način fizički drži ili pomera mikroskopske

  dielektrične objekte.

 • KORPUSKULARNA PRIRODA SVETLOSTI

  Kada detaljnije razmatramo procese apsorpcije, emisije i

  rasejanja elektromagnetnog zračenja uočavamo sasvim

  drugačije aspekte svetlosti. U tim slučajevima primećujemo

  da je energija EM kvantovana odnosno ona se emituje i

  apsorbuje u paketima energijefotoni. (Ajnstajn 1905.god)

  Fenomen koji je bacio senku na talasnu prirodu svetlosti

  je fotoelektrični efekat u kojem materijal emituje

  elektrone kada je osvetljen.

  Komptonov efekat

  2

  2mvAh

 • Fotoelektrični efekat: Heinrich Rudolf Hertz je 1887.

  godine otkrio, ali nije i objasnio fotoelektrični efekat koji je

  ostao zagonetka u fizici do početka 20. veka. Njegovo otkriće i

  objašnjenje su odigrali ključnu ulogu u razvoju moderne

  fizike jer je nedvosmisleno pokazao kvantnu prirodu procesa

  u mikrosvetu.

  Fotoelektrični efekat je pojava kada svetlost određene talasne

  dužine padne na površinu metala (npr. cinka ili natrijuma)i

  iz njega izbija elektrone.

 • KLASIĈNA TEORIJA ELEKTROMAGNETNOG ZRAĈENJA

  (TALASNA TEORIJA) PREDVIĐA SLEDEĆE:

  1. kinetička energija fotoelektrona treba da raste sa

  povećanjem intenziteta svetlosti,

  2. elektrone iz fotokatode treba da izbaci bilo koja svetlost

  adekvatnog intenziteta,

  3. elektronu treba relativno dugo vremena da dobije energiju

  iz upadne svjetlosti pa da napusti fotokatodu.

  A u eksperimentima se dešavalo sledeće:

  1. kinetička teorija fotoelektrona ne zavisi od intenziteta

  (fluksa) svjetlosti,

  2. samo svetlost veće frekvencije (manje talasne dužine) od

  neke granične može izazvati fotoefekat,

  3. fotostruja se uspostavlja trenutno.

 • DIJAGRAM ZAVISNOSTI MAKSIMALNE KINETIĈKE ENERGIJE ELEKTRONA

  ZN-A (CINKA) OD FREKVENCIJE SVETLOSTI

 • Na osnovu izučavanja zavisnosti fotostruje I, obrazovane

  elektronima emitovanim sa katode pod dejstvom svetlosti, od

  napona U između elektroda, različitih materijala u vakuumu, za

  različite frekvencije upadnog zračenja, utvrđena su tri osnovna

  zakona spoljašnjeg fotoefekta:

  1. Stoletov zakon: pri fiksiranoj vrednosti frekvencije upadne

  svetlosti, broj fotoelektrona, istrgnutih u jedinici vremena,

  proporcionalan je intenzitetu svetlosti (jačina fotostruje zasićenja

  proporcionalna je energetskoj osvetljenosti katode);

  2. Maksimalna početna brzina (maksimalna kinetička energija)

  fotoelektrona ne zavisi od intenziteta upadne svetlosti, već je

  određena samo njenom frekvencijom;

  3. Za svaki materijal postoji crvena granica fotoefekta, tj. minimalna

  frekvencija svetlosti (koja zavisi od hemijske prirode materijala i

  stanja njegove površine), ispod koje je fotoefekat nemoguć.

 • Fotoelektrični efekat ima široku primenu

  Digitalne kamere i noćni dvogled (night vision scopes)

  konvertuju svetlost u električni signal koji se rekonstruiše u

  sliku

  Svetlost udara u ploču i pri tome se izbacuju elektroni koji prolaze kroz tanak

  disk u kojem se nalazi milion tankih kanala. Struja u svakom kanalu se

  pojačava i usmerava na ekran koji svetli kada se pogodi elektronom.

 • X ZRAĈENJE Rendgenski zraci ili Х-zraci (iks-zraci) su deo elektromagnetnog spektra sa frekvencijama od

  3×1016 do 3×1019 herca, odnosno talasna dužina im je reda 0,1 do 10 nanometra (0,1×10-9 do

  1×10-8 m). Zraci su jonizujući i zbog velike energije koriste se u radiologiji (u medicini), kao i

  u kristalografiji za određivanje strukture kristala. Rendgenski zraci su dobili ime po svom

  pronalazaču Vilhemu Konradu Rendgenu koji ih je otkrio 1895. godine sa aparaturom

  sličnom na slici

  Anoda proizvodi jednim delom

  X-zrake usporavajući elektrone

  Bremsstrahlung (kontinualno

  zračenje) i pri prelazu elektrona

  u atomima anode na niže

  energetske nivoe (karakteristično

  zračenje)

 • PRIMENA X-ZRAĈENJA

  Xzračenje ima puno praktičnih primena u medicini i

  industriji

  Velika energija, mogućnost prodiranja u čvrstu materiju

  do nekoliko centimetara.

  Vizualizacija unutrašnje građe materije (slomljene kosti,

  strukturna građa)

  Objekat se postavi između izvora X zračenja i detektora

  (fotografski film)

  Kosti su bolji apsorberi od tkiva tako da su one na slici

  pojavljuju kao svetlije površine.

  CT skener (computed tomography)

  izvor X-zračenja proizvodi tanak, lepezast snop

  zraka koji se detektuje na suprotnoj strani

  objekta sa nekoliko stotina povezanih u liniju

  detektora. Svaki detektor meri apsorpciju

 • duž tanke linije. Cela aparatura se rotira oko pacijenta u

  ravni zraka, i promena brzine detekcije upadnih fotona u

  detektor se digitalno zapisuje.Kompjuter procesuira dobijene

  podatke i rekonstruiše sliku celog preseka pacijenta. Razlike

  u apsorpciji oko 1% i manje mogu biti detektovane ovim

  skenerom, i u tom smislu se tumori i ostale anomalije mogu

  primetiti na ovaj način.

  Xzračenje prouzrokuje oštećenje živih organizama. Xfotoni

  se apsorbuju u tkivu, kidaju molekuske veze i na taj način

  stvaraju opasne slobodne radikale (H i OH) koji mogu da

  naruše hemijsku strukturu proteina i genetskog materijala.

  Brzorastuće i ćelije koje su u razvoju su posebno osetljive,

  zbog toga se ovo zračenje koristi za selektivnu destrukciju

  ćelija raka.

 • Kada pištolj opali, dim iz cevi se

  širi (GSR-gunshot residue).

  Emisioni X-spektar čestica

  dima sadrži karakteristične

  pikove atoma olova (Pb),

  antimona (Sb) i barijuma (Ba).

  Ako uzorak uzet sa kože

  osumljičenog ili odela emituje

  spektar X-zračenja sa ovim

  karakterističnim linijama, to

  ukazuje da je osumljičeni u

  skorije vreme pucao iz pištolja.

  FORENZIKA

 • TALASNA PRIRODA ĈESTICE. ELEKTRONSKI TALAS

  1924, godine francuski fizičar i Nobelovac Princ Luj de

  Brolj došao je do izuzetnog otkrića o prirodi materije.

  Njegov rezon, slobodno parafraziran je glasio:

  Priroda voli simetriju. Svetlost je dualističke prirode, u nekim situacijama se ponaša kao talas dok u nekim kao čestica. Ako je priroda simetrična, ova dualnost takođe može da se odnosi i na materiju. Elektoni i protoni, koji spadaju u čestice, mogu u nekim prilikama da se ponašaju kao talasi.

 • TALASNA PRIRODA ĈESTICE

 • De Broljeva talasna dužina čestice

  Frekvencija po de Brolju je povezana sa energijom

  čestice kao i kod fotona

  Nekoliko godina nakon publikacije de Broljeve ideje

  eksperimentalni rezultati difrakcije elektrona su

  potvrdili talasnu prirodu čestice.

  Ako je de Broljeva hipoteza tačna, da materija

  poseduje talasna svojstva, zašto taj fenomen ne

  primećujemo u svakodnevnom životu?

  mv

  h

  p

  h

  hE

  Kolika je talasna dužina zrna peska mase i poluprečnika

  0.07 mm koje pada kroz vazduh sa konačnom brzinom od 0.4 m/s ?

  Talasna dužina nemerljiva, manja od dimenzije atoma

  kgm 10105

  m

  s

  mkg

  Js

  p

  h 24

  10

  34

  103

  102

  10626.6

 • ELEKTRONSKI MIKROSKOP

  Elektronski mikroskop pruža interesantan i važan

  primer talasne i čestične prirode elektrona.

  Trajektorija elektrona može biti prelomljena podvrgava-

  jući se zakonima refleksije i prelamanja, kao i korišće-

  njem električnog i magnetnog polja. Sa druge strane

  snop može da konvergira upotrebom sočiva i ogledala ili

  električnog/magnetnog polja.

  Zašto je elektronski

  mikroskop superiorniji od

  optičkog mikroskopa?

  rezolucija

 • ELEKTRONSKI MIKROSKOP

  o Šematski dijagram TEM

  (transmission electron microscope)

  mikroskopa.

  o Snop elektrona prolazi kroz više

  magnetnih sočiva

  o Objectiv i projection lens igraju

  ulogu objektiva i okulara

  o Konačna slika se projektuje na

  fluorescentnom ekranu ili

  fotografiše

  o Cela aparatura mora biti u

  vakuumu. Zašto?

  o Ako je talasna dužina elektrona

  0.01nm, može se očekivati da će i

  rezolucija biti 0.01nm