Kvantna Fizika, Teorija Etra

 • View
  345

 • Download
  10

Embed Size (px)

Text of Kvantna Fizika, Teorija Etra

 • 7/28/2019 Kvantna Fizika, Teorija Etra

  1/22

  http://energetsketerapije.blogspot.com/2012/01/fizika-i-ezoterija.html

  Kvantna fizika, Teorija etra, Teslini torzijanski talasi I Ezoterija

  Jedan paradoks se desio, nauka s poetka 20 veka je prevazila filozofske koncepte mnogih kola, a sa nekduhovnim stala rame uz rame.Iako je kvantna fizika otkrila postojanje Nulte take sa svim njenim subatomskim esticama i fotonima, koji uska

  u postojanje naizgled niotkuda, da bi se vratila u obilje nanosekundu kasnije, za ta jo uvek nema razumnobjanjenja (bar ne naunog) kako i zato se estice i fotoni pojavljuju i samo tako nestaju. Jo davne 1937 god.Erwin Schrodinger napisao: ono to posmatramo kao materijalna tela i sile nije nita drugo do oblicvarijacije u strukturi samog prostora. Materija je jednostavno fokalna taka vibracije u nekom moru energnazvanom Etar.Takodje, dualnost estica kao talasa i materije jo je uvek teko vizualizirati, iako se mogla matematiki dokazsasvim solidno. Sledee, teko je shvatljiv i model atoma koji je predstavio Niels Bohr, u kojem elektroni lete dobro odredjenim putanjama oko jezgra atoma. Ostaje otvoreno pitanje zbog ega se elektroni samo pojavljujudiskretnim ljuskama unutar atoma i zato ne kolabiraju u jezgru.

  Etar

  U staroj Grkoj naunici-filozofi verovali su u postojanje samo etiri elementa prirode: zemlju, vodu, vazduvatru. Atomi (na grkom: nedeljivi) bili su sastavljeni od ova etiri elementa svemira. Aristotel je dodao 5 elemeetar, I postulirao kako su nebeska tela sastavljena od njega. Nakon njega je Platon, opisivao ovih pet elemenatsvom delu Timaeus, I pridodao svakom element odredjeni geometrijski oblik. Tetrahedon je izjednaio sa vatrokocku sa zemljom, ikosahedron sa vodom, octahedron sa vazduhom, I dodekahedron sa eterom. Iako je danpoznato da u prirodi postoji mnogo vie elemenata, ono to je zanimljivo je to da geometrijski oblici koje je navPlaton tri I po veka pre nove ere, ove geometrije su poznate u hemiji kao unutranje organizacijske struktumolekula.U 19 veku nauka je poznavala I priznavala etar, kao medijum svetlosti. Takodje je bio medij, hipotezno, kojim su irili elektromagnetni talasi. U to vreme, nauka je razdvajala materiju od etra, a u postojanje samog etra J.Maxwe

  ostali nisu sumnjali. Medjutim, sve do 1887 godine I eksperimenta koji su sproveli A. Michaelson I E.Mordokazali da etar ne postoji I to prema sledeoj logici: brzina svetlosti bi trebala da bude razliite brzine akomeri u etru u razliitom smeru kretanja zemlje. Drugim reima, eksperiment je pokazivao konstantnu brzinu, bilose meri u pravcu kazaljke na satu, bilo u suprotnom od kretanja zemlje.Iako se do tada smatralo da za bilo koje prostiranje talasa je potreban medij, npr za prostiranje zvuka je potrebvazduh, za talase voda I sl., elektromagnetni talasi nisu trebali etar.Savremena fizika, unapredjujui kvantnu, opet uvodi etar u fiziku, ali ponitava dualnost materija-val,etar definie kao jednu jedinu supstancu od koje je sainjen univerzum. Etar je vibrirajui, tekuini slienergija koja proima fizikalni vakum. Materija kakvu znamo se kreira od trenutka do trenutka kao stojni vvorteks u fizikalnom vakumu. Ona je kondenzirani centar tih vrtloga koji stvaraju iluziju odvojene estice. Svamaterija u svemiru meusobno povezana jer se polja estica ire sve do najudaljenijih mesta svemira.

  Ovim pogledom na eter kao jedinstvenu tvar nauka se opet primie starim spritualnim kolama istoka.

  Talasna struktura materije

  U ovom tesktu emo se pozabaviti sa nekoliko teorija I to: Teorijom valtne strukture materije, Teorija struna, Opteorija sistema etra, Sub-kvanstna konetika, Teorija Velikog praska, Model Toroidalne jedinice etra, Hidimenzionalna fizika, Ideje N.Tesle I Kozyreva, Integralna teorija sistema, Klimatika I Implozijska fizika.Prethodnica nove fizike etra je teorija Valne strukture materije fiziara Milo Wolff-a iz 1986 god. Wolffformulisao teoriju, koju je nazvao Stojno-talasna struktura materije (WSM teorija). Nezavisno i paralelno je i GeHaselhurst doao do istog zakljuka, pa su poeli raditi zajedno od 1998 god.

  http://energetsketerapije.blogspot.com/2012/01/fizika-i-ezoterija.htmlhttp://energetsketerapije.blogspot.com/2012/01/fizika-i-ezoterija.html
 • 7/28/2019 Kvantna Fizika, Teorija Etra

  2/22

  WSM teorija je relativno jednostavna. Predlae materiju kao fokalnu toku statinih talasa, kao rezultat dinterferirajua vala. Jedan je val prema unutra, koji se kree prema centru i drugi je val prema van, koji se kree centra. Valovi su kuglasti valovi u grai/strukturi prostora. Centar dva sferna vala je centar 'take esticJednostavno, kao aksiom te teorije, mogunost poprimanja karakteristika tih stojnih valova je izgleda beskrajna.I dok su skoro svi fizikalni zakoni Newton-ove i kvantne fizike bili empirijski izvedeni iz eksperimenata, MWolff kae njegova teorija omoguava a priori, iz teorijskih principa, odreivanje zakona i fizike relativnostkvantne fizike!Ukoliko je u pravu, izvor fizikalnih zakona i svojstava naboja, mase i gravitacije, e se moi po prvi put shvatMatica fizike ih nikada ne bi mogla stvarno objasniti; prije svega zato to ne znamo to je gravitacija; znali smfizikalne zakone gravitacije od Newton-a, meutim ne znamo to je uzrok gravitaciji!Teorija struna pokuava postii potpuno isto to je WSM teorija uinila, integrirati kvantnu fiziku i Einstein-orelativnost. Teorija struna je najbolji put matice fizika i nada u teoriju svega (T.O.E - theory of everything).Valnu je strukturu materije ve predlagao pre 130 godina William Cliffor, tvrdnjom kako 'Sva materijajednostavna ondulacija/valiranje grae prostora'. Na nesreu, njegovi kolege nisu nikada njegov rad shvaozbiljno.U WSM teoriji materija je samo mustra interferencije ulaznih i izlaznihg valova. Ulazni valovi neke estice izlazni valovi druge estice. Na taj se nain odrava sva materija svemira, koja je meusobno zavisna. Ulaznizlazni valovi meusobno povezuju svu materiju svemira.

  Sub-kvantna kinetikaPaul La Violette je razvio optu Teoriju sistema etra, koju je nazvao subkvantnom kinetikom. Prema tome smada je nauka u zabludi kod mnogih aspekata u fizici, ukljuujui i teoriju Velikog praska, koja govori o postansvemira iz jedne velike kozmike eksplozije. Prema teoriji Velikog praska, svemir se naduvao iz singularitebeskonano komprimirane take u prostoru, u volumen od nekoliko stotina miliona svijetlosnih godina promera,samo 10-32 sekunde!Taj je dogaaj zahtevao doradjivanje svih poznatih zakona fizike, ukljuujui zakone Termodinamike, zakoEinstein-ove relativnosti (nita se ne moe kretati bre od svetlosti) za tu sretnu priliku - roenje sve materijenergije iz potpunog nitavila. Nakon tog najkraeg trenutka vremena, sveti su zakoni nauke ponovno aktivirani i tada svemir vie ne dozvoljava kreiranje energije i materije iz istog nitavila (prvi zakon Termodinamike). Kod sv

  roenja je svemir pokazivao najvii nivo organizacije, a fizika diktira postupno raspadanje tog reda ponovnopotpuni haos (drugi zakon Termodinamike). Znanstvenici to nazivaju poveanjem entropije. Paul La Violette kontrira tim zakonima, ba suprotno, jednostavno ne veruje kako su ti zakoni bili iskljueni samo za taj desekunde tokom Velikog praska. U svojoj knjizi 'Geneza svemira - Genesis of the Cosmos' spominje jo mnogo vproblema s teorijom velikog praska kao to je objanjenje uoljivo kod crvenog pomaka zvezda, to kozmolkoriste kao dokaz kako se na svemir iri kontinuirano od Velikog praska.La Violette veruje kako je kozmologija dalekih predaka bolja alternativa, koja ne pati od problema singularnoVelikog praska. Prema mnogim davnim kozmologijama, svemir je evoluirao milijardama godina, kao rezulkontinuiranog procesa kreiranja materije i energije iz pretpostavljenog prostora etvrte dimenzije, etera. kreacija nije nikada prestala i nastavlja se i danas prema La Violette-u. Za podravanje svojih tvrdnji, objanjakako je svemir u svojoj biti otvoreni sistem, a ne zatvoreni, te kako je sposoban primati energiju i materiju iz etvrdimenzije bez suprostavljanja zakonima Termodinamike.Etar je prema pretpostavkama nevidljivi metafiziki prostor/podruje, neuravnoteeni promijenjivi medij kkontinuirano fluktuira.Kada fluktuacije dosegnu kritini prag, one mogu proizvesti stabilne valne oblikenaem vidljivom fizikom svemiru.Tek su 1973. teoretiari sistema nauili o hemijskim otopinama, koje su mogle stvarati samo-organizirajuhemijske reakcije, koje su pak spontano poele oscilirati. Te hemijske reakcije, kao na primjer BelousoZhabotinski reakcija, periodino proizvode tako zvane hemijske ili reakcijske difuzne valove. Takve iritirahemijske reakcije osciliraju izmeu niske i visoke koncentracije hemijskih spojeva, to ih pogoni. Pretpostavimkako prva reakcija koristi spoj X za kreiranje spoja Y, onda e druga reakcija biti upravo inverzna prvoj i koristitspoj Y za ponovno stvaranje spoja X.Dalje, po ugledu na prirodnu ravnoteu ishrane, Paul La Violette je zakljuio kako bi i na slian nain etar mogproizvoditi valne mustre iz dva stanja etra, dva razliita eterona, koji kontinuirano mutiraju iz jednog stanja

 • 7/28/2019 Kvantna Fizika, Teorija Etra

  3/22

  drugo, i natrag. U normalnim sluajevima, etar zadrava svoje stanje ravnotee zbog drugog zakoTermodinamike, meutim pod kritinim uslovima, te transmutacije etra kao i valovi lovaca i lovine mogu postsamo-organizovana valna mustra stabilne forme. Te valne mustre e postati vidljive u naem fizikom svetu kelektromagnetska energija, svetlo.Njegova je teorija testirana u simulacijskom modelu, nazvanom Brusselator, uz koritenje dva eteron stanja X i Ydokazivanje kako pod kritinim uslovima, mogu spontano nastati samo-organizovane oscilacije. Stvarna reakcetra je koristila samo nekoliko prelaznih stanja etera, no ovde su zbog jednostavnosti jedino spomenuti eteroni XY.Transmutacijski model etra Paul La Violette podsea na transmutaciju kineskih energija Yin i Yang, to spomenuto u I Ching, Knjizi promena. I Ching spominje kreaciju kao rezultat ciklikih meusobnih transmutacYin i Yang energija. enska Yin energija se transformira u muku Yang energiju i obratno u venom procefizikalnog manifestiranja. Takodje, u grkoj kosmogoniji prikazuju se dva stanja etra gornji I donji, kao dosnovna principa aktivan, muki I pasivan, enski.Sub-kvantna kinetika Paul La Violette savreno opisuje kako etar proizvodi valove koje promatramo kao svetlonaem svemiru. Zato to to svetlo formira stojni val, koji se veno obnavlja transmutacijama eterona, to je oto mi posmatramo kao kvantne estice materije.Subkvantna kinetika daje bolju alternativu potrebnih ulaznih i izlaznih valova od Milo Wolff WSM teorije. Kanapredujemo u svom razumevanju naina stvarnog oblikovanja materije iz etra, videt emo u sledeem paragrakako vibracije kreirane iz etra moraju biti organiziovane u spiralnim formama za oblikovanje atoma.

  Vrtlozi - vorteksi u etru

  David Thomson i Jim Bourassa su obojica utemeljila Institut kvantne dinamike etra, te nezavisno razvijaju motemeljen na etru, koji integrie kvantnu mehaniku, teoriju relativnosti i teoriju struna. Model opisuje materiju ksubatomski vrtlog, tornado ili vorteks u etru. Taj vorteks nazivaju Toroidalnom jedinicom etera - Toroidal (Ether Unit (TAU). Kada se kombiniraju u kuglastoj konfiguraciji, oni formiraju jezgru i elekronske ljuske atomKvantna dinamika etra spominje kako etar ima i mehanika i elektromagnetska svojstva. Mehanika svojstva je oto materiji daje masu; angularni moment vrtlone energije etra. Masa je jednostavno inercija kreirana vorteksa etra slino inerciji koju kreira rotirajui zvrk.Veiti spin vorteksa etra, koga treba odravati za stabilnost sve materije svemira se naziva misteriozna G sili Sila Boga

  . Dinamika etra kako je definiu kao enormnu silu bez poznatog uzroka. Citiram tekst s njihovog wsite-a:'G sila je enormna sila koja je neuporediva s bilo kojom drugom silom u svemiru. Ona vjerovatno nee biti oemu se fiziari nadaju (i ja vjerujem kako je to razlog zato se taj model nije ranije predlagao), no G sila pojavljuje kao primarna sila koja je stvorila celi svemir. Ako neko eli moe je karakterisati Silom iz Ratova zvezi nee mnogo pogreiti. A ako je neko eli karakterisati Bogom ili Svevinjim biem ili Velikim arhitektom svemirtakoer nee mnogo pogreiti. to god ta sila bila, izgleda da je iva stvar i izvor svih neivih i ivih stvari.'Eto ta uradie moderni astronomi kada izbacie Plutona iz Sunevog sistema, a tek moderni astrolozi koji povode njima.

  Kimatika

  Sveta geometrija igra vanu ulogu u fizici etra, koju zastupamo u ovom tekstu. Razlog je prilina iskrenost. Kaje svemir oblikovan iz samo jedne supstancije, onda je jedini nain davanja svetu izgledno razliite pojavnopojedinanih materijalnih stvari kroz formu, jer se supstancija sama po sebi ne moe razlikovati. Stogageometrija etra i nain njegova strukturiranja bit u kreiranju materijalnog sveta. A praktikanti astrologznaju da formom I strukturom vlada Saturn.Odnos vibracija i geometrija je prekrasno opisao u svom delu vajcarski doktor medicine i prirodni naunik HaJenny (1904. - 1972.) u nauci, koji je nazvao 'Kimatika'.U kasnijim godinama Buckminster Fuller (1895. - 1983.) je meutim bio prvi koji je otkrio postojanje odnoizmeu muzikih frekvencija (Diatonske lestvice) i geometrijskih formi. Koristio je balon uronjen u plavi pigmenzavibrirao ga s frekvencijama iz muzike skale (7 belih tipki klavira): kao rezultat interferencije valova, pojavlju

  se na njegovoj povrini udesni dvodimenzionalni aranmani.

 • 7/28/2019 Kvantna Fizika, Teorija Etra

  4/22

  Dr. Hans Jenny je nastavio rad Buckminster Fuller-a i testirao, te vibracije stojnih valova u kuglastom volumetekuine. Na veliko iznenaenje sve Platonove oblike, nazvane po legendarnom filozofu Platonu, su se pokazale kgeometrijske mustre.U okviru figure zvezde-tetrahedron; moemo uoiti dva trougla, jedan okrenut prema gore, a drugi prema dole.

  tetrahedronZajedno ti trouglovi formiraju simbol poznat kao Jevrejska Davidova zvezda, no zapamtite kako su 3D stvarnodva trougla tetrahedroni, trostrane piramide.

  Davidovazvijezda

  Bele zakrivljene i ravne linije na fotografiji su mjesta gde se vibracije ponitavaju; to su vorne take, tamirovanja u koje koloidne estice, rasprene u tekuini, bee kada tekuina vibrira. Geometrijska mustra je rezul

  valne interferencije. Kada se val, koji ide iz centra kugle sretne s reflektiranim valom od povrine kugle, formirase stojni valovi.Platon je u svojoj knjizi Timej objasnio kako su Platonovi oblici osnovne forme koje konstruiu materiju i kakoto znanje dolo iz legendarne Atlantide.Danas postoji dokaz kako je oveanstvo znalo za postojanje Platonovih oblika ak i pre Platona. U Ashmolemuzeju u Oxford-u je sauvano svih pet Platonovih oblika i neke dodatne polu-pravilne koje je opisao PitagoIsklesane od kamena Platonovi oblici datiraju najmanje hiljadu godina pre Platona! To je kamenje pronaenoEngleskoj i pripadalo je neolitskim ljudima, kulturi koja prema naem dananjem razumijevanju nije immatematike sposobnosti za shvaanje tih formi - a ipak su ih isklesali iz kamena!Zar nije iznenaujue to vibrirajua tenost kreira takve forme i to je takve forme opisao Platon otprilike 4godina p.n.e.?

  Tajna 'Svete geometrije' nije u samoj geometriji, ve u vibracijama koje poprimaju geometrijske mustre!Sveta geometrija je ouvana tokom istorije u krugovima Slobodnih zidara, jer se verovalo kako sadri vano znankoje otkriva tajne naeg svemira!Suvremeni nam naunici govore kako su stvari, sve kreacije, rezultat vibracija etra, upravo kao to je IstoHindu kozmologija uvijek govorila o zvuku Ohm Brahme, kao vibraciji koja kreira fiziki svet. A u ivreme nam savremeno drutvo govori o spiritualnom svetu, kao nekom za koga savremeni ovek ako je iopametan ne treba da ima vremena.Daniel Winter i David su interpretirali te kimatike eksperimente i obojica se slau da se Platonove interferencijsmustre mogu dogoditi i unutar etra, te kako upravo te interferencijske mustre stvarno oblikuju atom.A interferacijske mustre imaju svoju analogiju u nekoj vrsti arhetipa, kao ponavljajuim ablonima.

  http://3.bp.blogspot.com/-mbk-1dWc3_0/Twg_itXX_tI/AAAAAAAAAIA/q7aGJbC4Kag/s1600/star_of_david.gifhttp://2.bp.blogspot.com/-dQL0DxuiGxA/Twg_aH9q7mI/AAAAAAAAAH4/-N-H6VVo5MY/s1600/tetrahedron.jpg
 • 7/28/2019 Kvantna Fizika, Teorija Etra

  5/22

  Egipani su nazivali materiju zamrznutom muzikom, pa ako je materija stvarno rezultat zvune vibracije etupravo tako kako eksperimenti kimatike demonstriraju, onda danas moemo i ceniti zato.

  Implozijska fizika I Teslini torzijanski talasi

  Daniel Winter prezentira fiziku, koju je nazvao 'Implozijska fizika'. On zakljuuje kako je celi svemir, materijasvet, kreiran iz jedne ne-materijalne supstancije, etra. Etar je vrsta supravodljivog fluida, koji tee kroz sve fiziobjekte. Etar vakum je ekstremno gust, a ipak medij bez trenja. Najbolje poredjenje ne-materijalne prirode etrasupravodljivo stanje helijuma. Kada se helijum ohladi na temperaturi ispod 2 stepena Kelvina, postaje suptekuina, to znai kako se objekti mogu kretati kroz tu tekuinu bez ikakvog otpora.Daniel Winter sada veruje kako su vorteksi, vrtlozi ili tornadi u tenosti slinoj etru osnovni gradjevni blokomaterije. Zato to je etar neka vrsta tekuine, sledi dobro poznati fizikalni zakon Hidrodinamike.Interesantno je to su jo 1895 dva vidovnjaka, Charles Leadbeater i Annie Besant, objavili lanak u asoppod nazivom 'Okultna hemija', objanjavajui unutarnju strukturu vodonika, kiseonika i azota. Koritenjvidovitosti kao jedinim instrumentom u svom istraivanju, razotkrili su unutarnju strukturu gore spomenuelemenata. Vidovnjaci nisu imali nikakvu naunu podlogu, a ipak su oslikali sledee torusne oblike kao osnovgradivne blokove atoma.

  AnuDaniel Winter podrava ideju tih vidovnjaka i koristi oblik torusa iz njihovih promatranja zajedno s Platonovoblicima za konstruisanje atoma. Prema Daniel Winteru, etar kreira vortekse, mala tornada krueespiralizirajue energije u okeanu etra, naem svemiru. Vorteksi u etru su kao mali vrtlozi u reci. Vorteksnaravna forma toka za tenosti u prirodi. Ista se forma toka kreira svaki put kada izvadimo ep iz kade!

  Kada dva takva eter-vortkesa udrue svoje protoke/kanale, formiraju torus:Jednostruki vrtlog etera

  dvostruki vrtlog etra

  http://4.bp.blogspot.com/-8Qe5dDdqgCo/Twg_4Y_g0eI/AAAAAAAAAIY/6ckljyjySWw/s1600/dvostruki+vrtlog.gifhttp://3.bp.blogspot.com/-2-OMZVFqF60/Twg_x7OBqwI/AAAAAAAAAIQ/jTnOptbEHXg/s1600/vrtlog+etera.jpghttp://1.bp.blogspot.com/-eUg6s3DAYiM/Twg_qxjhUTI/AAAAAAAAAII/fIoBhOJlPCQ/s1600/Anu.gif
 • 7/28/2019 Kvantna Fizika, Teorija Etra

  6/22

  Ako je svemir u biti kreiran iz jedne univerzalne supstancije - etra, to mora biti forma koja je koritena za kreiranrazliitih i odvojenih stvari iz univerzalne supstancije. Torus je savrena forma toka u prirodi za kreiranje naizgodvojenih entiteta u etru bez forme, koja je dovoljo stabilnog trajanja. To je kuglasta forma savijena prema ununa polovima kako bi se formirala mala rupa u sredini.Pojedinani torusi etera se mogu ugnjezditi jedan unutar drugog. Ugnjezivanje torusa zahteva poravnavanvorteks stoaca torusa s plohama (licima) Platonovih oblika. Ravno dno vrtloga mora dodirivati plohu Platonovoblika. Kao primjer pokazujemo kocku koja sadri 3 para vrtloga ili 3 torusa poravnana okomito jedan na drugogkocki i 5 ugnjedenih torusa u dodekahedronu.

  kocka I dodecahedronDrugi nain gledanja na oblik torusa je tretiranje torusa kao forme koja se savreno moe opisati skupom spiral

  Svaka spirala je u stvari serija istih sinusnih valova . Dobro je poznat princip u fizici, po kom se bilo kkompleksni valni oblik moe kreirati od zbira jednostavnijih istih sinusnih (sinusoidalnih) valova razliifrekvencija i amplituda. Taj se princip naziva Fourier-ov princip. spirala je konstruirana iz serije harmonikvalnim duinama koje su u skladu s verzijom Zlatne sredine Fibonacci niza:1/ 1 0.61803 1.00000 1.61803 2.61803 4.23606= 1.618033988749894848204586834365638117720309180Kada se isti sinusni valovi s valnim duinama 1/, 1, , , , itd. zbroje, formirat e savrenu spiralu.

  http://1.bp.blogspot.com/-3Wc1eGf6Za8/TwhAJoJwLgI/AAAAAAAAAIo/NSkivlpjGhg/s1600/F.gifhttp://1.bp.blogspot.com/-W-IEdqR7yHM/TwhACVjW6NI/AAAAAAAAAIg/Yq-XiKSW2dc/s1600/cube_dodeca.gif
 • 7/28/2019 Kvantna Fizika, Teorija Etra

  7/22

  Kada te spirale krue oko torusa, one se susreu i interferiraju. Kao rezultat te interferencije kreiraju se d

  dodatna vala. Vano je uoiti kako e oba nova vala biti valne duine koje su opet u Fibonacci nizu. To omoguanedestruktivnu interferenciju, jer e intereferencija jednostavno rezultirati novim harmonicima u Fibonacci niDok je destruktivna interferencija norma u valnoj interferenciji, jedini izuzetak u prirodi je sluaj interferencvalova ije su valne duine u razmeru Zlatne sredine! Drugim reima, spirala moe ponovno ui u samu senakon obilaska torusnog oblika bez samo-razaranja. Stoga je spirala u svemiru jedini mogui naugnjezivanja i samo-organizovanja. Tako bi se mogla formirati stabilna materija od elektromagnetske energkao forma iste valne interferencije.Elektromagnetska energija u ravnoj crti je ono to uobiajeno nazivamo svetlom. Kada to isto svetlo lovi svvlastiti rep oko povrine torusa, nazivamo je materijom. Drugim reima, atom je ista elektromagnetska energu formi koju vie ne percipiramo kao svetlo ve kao materiju , ili prema reima Daniel Winter-a:Tako imamo sada taj dualizam - valovi u ravnoj crti su energija, a valovi u krugu su masa. Zato to ne znamo ka

  valovi odlaze u kruno gibanje iz pravocrtnog i ponovno natrag, zamislili smo masu kao odvojenu od energijE=mc2 jednostavno kae kako upetljavanjem brzine svetlosti unatrag na samu sebe moete napraviti masuenergije'.Spirale Zlatne sredine torusnog oblika eventualno spiraliziraju u savrenu nultu mirnu toku u jezgru vrtloga, kkoincidira s jezgrom atoma. Stoga sinusni valovi implodiraju prema unutra u sve manje valne duine. ImplozZlatnih sinusnih valova u sve manje i manje valne duine ne samo poveavaju frekvenciju valova, vpoveavaju brzinu valova, koji postaju super-luminalni valovi (koji putuju bre od /brzine/ svijetlosti). PreDaniel Winter-u, to je stvarno ono to je gravitacija, kaskada elektromagnetskih sinusnih valova Zlatne sredinkojima stalno raste brzina, pa tako probijaju graninu brzinu svijetlosti. Einstein je uvijek pretpostavljalo postojanodnosa elektromagnetizma i gravitacije, a Daniel Winter nam je objasnio kako se ta veza uspostavlja.Kada se torusi ugnjezde za formiranje ljudskih elektrona atoma, jedini zahtev za kontinuitet te forme n

  destruktivne interferencije je da su ti torusi usklaeni s geometrijama Platonovih krutih tela. Kada su ti ugnjeztorusi unutar atoma aranirani prema simetrijama Platonovih krutih tela, tada e svi valovi uriti u centar atomkreirajui ponavljajue, rekurzivne ili fraktalne mustre, koje ne oblikuju samo ljuske elektrona ve i jezgEventualno fraktalna mustra nestaje u nultoj taki u jezgru atoma. Implozija elektromagnetskih valova u skrae i krae valne duine je upravo gravitacija. Na taj nain je torus minijaturna crna rupa, koja privlasvetlo u sebe kreirajui gravitaciju.Ciklus harmonijskih valova koji slede razmer Zlatne sredine, ciklusi, bi mogli biti poreklo rei fizika - physi(phi cycle). Fizika bi bila jednostavno bila studija ciklusa! Takodje je zanimljiva geneza nastanka grkog slovaodnosno phi, I grkog slova psi, koju moete pogledati na wikipediji.

  Univerzalni princip

  http://2.bp.blogspot.com/-11B85bJ-zUU/TwhARlal05I/AAAAAAAAAIw/3OD_qxfbIG4/s1600/val.gif
 • 7/28/2019 Kvantna Fizika, Teorija Etra

  8/22

  Ponavljajue mustre Platonovih krutih tela koje se uklapaju jedna u drugu su fraktali. Fraktali su ponavljajumustre koje se mogu skalirati na bilo koju veliinu. Merilo se moe menjati no srazmer ostaje konstantan. Stofraktalne mustre koje oblikuju atom, prema Daniel Winter-u oblikuju i nae planete i zvezde, u stvari ceo svemir.Fraktal slii samom sebi u svim veliinama; radi se o ponavljanju iste geometrijske mustre. Unutranja sturktuu fraktalu je reflektirana u spoljnoj strukturi. Fraktal znai frakcija celine, indicirajui kako je svaki komdeo cjeline. To je osnovna ideja holograma, pa je to razlog zato je, prema Daniel Winter-u, celi svemir uoptesamo jedan super-hologram. Fraktali elektromagnetske energije meusobno povezuju sve sa svim unutar svemia osnovni gradbeni blok ili ema, je taj hologram. Fraktalne repetitivne strukture elektromagnetske energije plgigantsku paukovu mreu svemira.Valne duine planeta i zvezda su ogromne u poredjenju sa valnom duinom atoma, meutim kada se njihove valduine uklapaju u Fibonacci-jev niz Zlatne sredine, oni interferiraju ne-destruktivno; oni implodiraju i formirafraktalne atraktore, koje nazivamo gravitacijom! Tako su planete i zvezde povezane implodirajuelektromagnetskim valovima, koje oseamo kao gravitaciju. Dakle, ako je svemir u biti hologram, a postoji samjedan princip koji oblikuje sve od atoma do planeta, zvezda i svekolikog svemira, trebali bi pronai dokaz da suvorteksi, Platon-ova kruta tela i torusne strukture u svim delovima svemira.Taj holografski princip svemira je prvi spomenuo pradavni Grk, Hermes Trismegistus kao jedan od sedHermetikih principa: "Kako iznad, tako ispod, kako ispod, tako iznad". Hermes je mislio na postojakorespondencije izmeu razliitih razina egzistencije, makro-svemira i mikro-svemira. Taj Hermetiki princip nagovori kao ono to vidimo tamo spolja u svemiru, u galaksijama, zvezdama i planetama, emo nai i na manjmerilima unutar atoma.Dakle, postoji li bilo koji dokaz koji bi mogao koroborirati valjanost tog Hermetikog principa u naem svemiru?Odgovor je da, postoji; zadivljujua injenica u tom podruju je nedavno otkrie, kako se ukljuenost Hermetikprincipa i Svete geometrije moe demonstrirati i u teorijskim nevidljivima subatomskim vrtlozima atoma i stvarmotrivim najveim vrtlozima uragana (huriccan-a)! Richard C. Hoagland i David Wilcocksu otkrili pentagonai heksagonalne strukture u oku silovitih kategorija 4 i 5 uragana (Saffir-Simpson skala), koji su prijetili SAD-uzadnjih nekoliko godina. Satelitski snimci prekrasno prikazuju vidljivi 'toak s pet ica' u oku nekih od tih uraganSatelitska sledea slika pokazuje pentagram u oku uragana Isabel tokom 2003.

  Wilcock i Hoagland teoretisu u svojoj Hiper-dimenzionalnoj fizici, kako uragani kategorije 4 i 5 otvarmeudimenzionalni prolaz k viim dimenzijama, to omoguava uticaje energije etra u nau fizikalnu dimenziju. eterika energija u formi torzijskih valova (o kojima emo diskutovati kasnije u ovom poglavlju), kreiraju stojvalove kao one u eksperimentima Kimatike dr. Hans Jenny-a, I predstavljaju objanjenje vidljivih pentagonalniheksagonalnih mustri u oku uragana. Nikada ne bi otkrili te hiper-dimenzionalne strukture etra u mehanizmuragana, da se oblaci vodene pare nisu sami aranirali prema tim mustrama interferencije. Wilcock i Hoaglaveruju kako se uragani ne hrane samo konvencionalnim konvekcijskim strujama prouzroenim toplim okeanskvodama i hladnijim vazduhom iznad vode, ve prolaze anti-gravitacijske uinke u svojim kanalima kao rezultorzijskih valova. Posledica toga je i podizanje oblaka, koji formiraju pentagram na vrhu uragana u zraku, na mnoveoj visinu od normalne.Antigravitacijski uinak se znatno pojaava i koincidira s formacijom pentagrama samo kada interni vetar uragapodigne snagu do ekstremne kategorije 4 i 5 na Saffi-Simpson skali.

  http://4.bp.blogspot.com/-HWbhHOBVEOc/TwhAelNEtFI/AAAAAAAAAI4/3qRfjFs795c/s1600/uragan.jpg
 • 7/28/2019 Kvantna Fizika, Teorija Etra

  9/22

  Medjutim,Daniel Winter ima poneto drugaiju interpretaciju svete geometrije ukljuene u tim uraganima. Prenjemu, pentagonski oblik koji se otkriva u dvo-dimenzionalnoj satelitskoj slici je u tro-dimenzionalnoj realnosdodekahedron, a heksagonalni oblik predstavlja pogled na vrh ikozahedrona. Winter postulira kako su ugnjezenfraktalne strukture dodekahedrona i ikozahedrona rezultat implodirajuih elektromagnetskih valova u oku uragaTi su elektromagnetski valovi ekstrahirani iz gravitacije. Winter to objanjava povezanou fenomeelektromagnetizma i gravitacije. Uragani i tornada su poznati po svojim anomalnim elektromagnetskim uincikao to su gromovi i sjano svetlo u kanalima tih oluja. To je anomalija, jer uragani i tornada nisu oluje s munjamgrmljavinom. Tako sada izgleda kako je priroda pruila stvarno vidljivi fenomen koji nam dozvoljava prouavanuragana kao Hermetsku suprotnost istog vorteksa, koji oblikuje atom.Torusni oblik kreiran od tih vrtloga se jednako tako moe nai i u makroskopskom svetu. Dovoljno iznenaujueto je NASA u leto 2004. ipak otkrila nove informacije o otkriima napravljenim s opservatorijima EvropsSvemirske Agencije, INTEGRAL i XMM-Newton. Oni su otkrili kako su tako-zvane crne rupe u naesvemiru u stvari formacije torusnog oblika! Crne rupe su objekti s neizmernom masom. Imaju gustou od milijdo bilijona puta veu masu od naeg Sunca, a gravitacijska sila crnih rupa je tako jaka da joj nita ne moe pobeak ni svetlo. Sve u okolini crne rupe se privlai u jezgru crne rupe. Slinost izmeu makroskopskog torusnoblika crne rupe i mikroskopskog torusnog oblika atoma je oigledna. Osnovna je karakteristika crne rupe u tomto je njena gravitacija toliko ogromna da joj ak ni svetlo ne moe pobei. Prema Daniel Winter-u, vrtlostruktura torusne strukture poput utipka s rupom u sredini je u stvari implozija valova Zlatne sredine, to je nimanje nego ekvivalent gravitacije. Svetlo koje se privlai u jezgro, je upravo ono to se dogaa unutar Crne rupe.Takoe je interesantno uoiti kako nedavni razvoj u Teoriji struna predvia postojanje crnih rupa na bilo kojmerilu (skali) od mikrokozmikog merila estica do makroskopske monstruozne skale crnih rupa promatranihudaljenim galaksijama. U stvari u CERN-u u vajcarskoj, gdje se gradi novi kolosalni akcelerator estica, koji nputen u rad 2011 g. kako su najavili, nazvan Large Hadron Collider (LHC), gde naunici anticipiraju kako e LHmoda stvarno biti dovoljno moan za raanje minijaturnih crnih rupa. Ta jedinstvena injenica je postala mogutemeljem novih uvida u Teoriju struna. Teorija struna predvia ne samo viestruke dimenzije ve i da e gravitacza razliku od ostalih sila u prirodi biti aktivna u tim dodatnim dimenzijama. To znai kako je uinak gravitacdaleko snaniji na malim udaljenostima nego to je to konvencionalna teorija predviala. U konvencionalnoj teocrne rupe su se jedine mogle kreirati iz strahovito guste mase; meutim Teorija struna sada dozvoljava i minijaturcrne rupe koje su znatno manje guste i koje bi mogle postojati na subatomskom nivou estica!Problem Velikog praska

  Astrofizika jo uvijek pokuava pronai pravi kozmoloki model naeg svemira. Trenutno prihvaena idejaprisutna jo iz 70-tih i to je ideja po kojoj je svemir kreiran u jednoj gigantskoj eksploziji, nazvanoj Veliki prasaBig Bang. Od tada se svemir iri, a kozmoloki model ireeg svemira je nazvan inflatornim modelom. Jedan utemeljitelja inflatornog modela dr. Robert P. Kirshner s Harvardskog Univerziteta sada veruje kako bi ciklimodel mogao bolje objasniti poslednja otkria u svezi s naim svemirom.U ciklikom modelu svemir se ponovno raa u veitom ciklusu irenja i skupljanja. Nedavna otkria su pokazkako se svemir ne samo iri, nego se to irenje i ubrzava. Jedini izvor koji bi mogao objasniti ubrzavanje nevidljiva energija koja proima celi svemir! Astrofiziari su nazvali tu misterioznu energiju, tamnom energijoZbog toga se smatra da se pojaava subjektivan utisak breg protoka vremena.Medjutim, zanimljivo je to to cikliki kozmoloki model odgovara pradavnoj Istonoj kozmologiji. Preduhovnim Istonim tekstovima Upanishad-a, svemir se veito ponovno stvara iz disanja Brhman-a, udisanjemizdisanjem Pran(a)-e svemira. Takodje Majanski kalendari ukazuju na ciklinost, a ne linearan protok onoga nazivamo vreme. esto je kroz razne mitove prisutan motiv pulsacije univerzuma I njenog ritma.Danas postoji niz astrofiziarskih teoretiara, koji su lansirali ideju o svemiru koji ima oblik gigantskog toruJedan od njih je profesor Joseph Silk iz Odeljenja fizike, Oxfordskog univerziteta. Najee koritena metodamodeliranje oblika svemira se sastoji od merenja i odreivanja geometrije kozmikog mikrovalnog pozadinskzraenja svemira, primordijalne energije ostatka Velikog praska. Ta nova ideja o svemiru oblikovanom kao topotie iz zadnjih merenja radijacije pozadine.

  Ako pretpostavimo kako je svemir stvarno u ponavljajuem ciklusu raanja i umiranja, onda oblik torusa mosavreno objasniti i modelirati takvo ponaanje. Samo pretpostavimo kretanje kroz prostor svih planeta, zvezdgalaksija u ogromnom svemiru oblika torusa. Centar torusa predstavlja trenutak Velikog praska. Centar, slicentru crne rupe, je singularitet u kom su sav prostor i svo vreme beskonano komprimirani. Promiljajte tu nu

 • 7/28/2019 Kvantna Fizika, Teorija Etra

  10/22

  taku kao veito sada. Ako onda ostavimo nultu taku torusa i kreemo se prema van kanalima na povriini kvode na drugu stranu torusa, emergira prostor koji se poinje iriti, a vreme poinje odbrojavati. Naputamo dak'belu rupu' svemira gde su roene planete, zvezde i galaksije. Dok putujemo povrinom torusa, prostor se nastaviriti, sve dok ne preemo ekvator, srednju ravninu simetrikog torusa. Nako toga se prostor ponovno poinskupljati i celi prostor privlai 'crna rupa' - suprotni pol torusa gde e sve opet kolabirati u nula mirnu taku unutorusa. Time smo kompletirali ciklus raanja i smrti! Veiti ciklus svemira raao bi sve iz singulariteta, (Velprasak), bela rupa svemira. Nakon raanja svemira kreemo se milijardama godina kroz prostor da bi opet zavrgde smo poeli, ponovno privueni ogromnom crnom rupom. Od tog mesta zapoinje sledei ciklus. to bi na Kabalisti rekli o Sefiri Keter.Nedavna su otkria astrofiziara takoer pokazala mogunost nalaenja Platonovih krutih tela u grozdovigalaksija. U naoj galaksiji, Zodijaksa svojih 12 znakova u stvari ima geometriju dodekahedron-a s 12 lica (plohkoje odgovaraju kuama ili znakovima (12) zodijaka!Platon-ova kruta tela se takoer pokazuju u zemaljskim energetskim poljima kako emo demonstrirati u slijedeepoglavlju. 'Aura' Zemlje je dodeka-ikozohedron (ugnjezeni dodekahedron i ikozahedron), to se skraeno nazreetkom Zemlje.Richard Hoagland je zajednos David Wilcock-om ukazao na postojanje planeta u naem Sunevom sistemu, kpokazuju geoloku taku stresa tano 19,47 stupnjeva kutne udaljenosti na meridijanu severno i juno od ekvatoPrimjeri su Velika crvena pega na Jupiteru, Velika crna pega na Neptunu, podruje na Suncu s najveim sunevpegama. Toka stresa na 19,47 stupnjeva irine se moe objasniti ako razmatramo protkanu tetrahedronsenergetsku strukturu, prisutnu u kuglama tih kozmikih tela.Zvezdani tertrahedron na planetamaPrincip korespondencije Hermes Trismegistos-a 'kako iznad, tako ispod' vredi i za Platonova kruta tela u auenergetskom polju ljudskog tijela. Zvanina nauka je u 90-tim 20 veka stvarno koroborirala postojanje benergetskih polja ljudskog tela, koja su Kinezi poznavali ve hiljadama godina, znanih kao Sistem kineskmeridijana i sedam akri tela. Istoni sistem akri tela je identifikovan u ljudskom telu na onim mestimgde vrtlozi (vorteksi) istanane energije iz viih dimenzija interferiraju s fizikalnim telom.Mnoge pradavne tradicije spominju kako je eterino energetsko telo, duplikat fizikalnom telu kao instrumljudske due. Veruje se kako struktura energije ljudske aure sadri mustru valne interferencije Platon-vih krutih teposebno zvezda-tetrahedrona.

  Merkaba ili svetlosno telo

  Energija tela se u starom Egiptu nazivala Merkaba (Mer = rotirajue svetlo, Ka = duh, Ba = ljudsko telo). Verovase kako bi rotirajue svetlo Merkab(a)e moglo odvesti osobu iz jedne dimenzije u drugu. Kroz svetlo je dua silazu ljudsko telo, a ono se moglo koristiti i za uzlaz prema viim dimenzijama postojanja.Merkaba energetsko polje ljudskog tela je protkani tetrahedron (dvostruko meusobno penetrirajui tetrahedrojedan pokazujui prema gore a drug prema dole). Merkaba je spominjana u mnogim religijama kao i u jevrejsKabbalah-i, gde se opisuje kao kontra-rotirajue energetsko polje, koje utie i na duh i na telo.

  http://2.bp.blogspot.com/-Mgde_dx3kto/TwhArd2ce_I/AAAAAAAAAJA/g_fRDvmosPY/s1600/star_tetrahedron_CROA.jpg
 • 7/28/2019 Kvantna Fizika, Teorija Etra

  11/22

  meditacija u Lotos poziciji I Merkaba, Svetlosno teloU Bibliji Ezekijel naziva Merkabu vozilom svetla. Ovo vozilo svetla dozvoljava putovanje due izmeparalelenih dimenzija. U Kraljevima 2:2 se pria pria o prorocima Elijahu i Elia, koji su prelazili reku Jord

  kada se odjednom pojavila Merkaba vatra i Elijah je nestao s lica Zemlje, uzdigavi se iz fizike ravni.Merkaba je takoer ouvana u Islamu u pradavnom pokretu Islamskog misticizma, Sufizmu. Frenetian Sufi plesizraava Merkabu plesnom vrtnjom u smeru suprotnom od kazaljke na satu svoje haljine, kreirajui dva sferidiska koji izraavaju toroidalni oblik ili oblik torusa Merkabe.Istraiva svete geometrije Drunvalo Melchizedekse jako trudio u rekonstruiranju znaaja Merkabe; pa spominkako ljudsko telo kreira Merkabu kao polje elektromagnetske energije oko tela. Ananda Bosman je lansirala cnovu nauku koju je nazvala Vortexiajah.Vortexiajah je simbol fizike vorteksa unutar vorteksa, koja savreno odgovara Implozijskoj fizici Daniel WinterAnanda objanjava kako je Merkaba ili Svemirski brod svetlosnog tela, kako ga spominje, vozilo izmeu tredimenzije i drugih viih dimenzija egzistencije. Tvrdi kako moe putovati izvan tela koritenjem svoje MerkaSvoje prvo vantelesno iskustvo se spontano pojavilo nakon serije nesrea u kojima je skoro izgubila ivot! Nada

  tvrdi kako je u stalnom kontaktu s viom inteligencjom koja mu pomae u oblikovanje svoje nove fiziVortexiajah!Mustre svete geometrije elektromagnetske energije se doagaju i u energiji polja, zraenog iz srca. Ljudssrce ima elektromagnetsko polje u formi toroidalnog polja (savreni torus) koje okida 7-slojni mii za rad srca. toroidalno energetsko polje je animator srca prema Daniel Winter-u. Na osnovu ove snage koncentrie se Reisceljivanje, samo naravno iz drugih izvora.Drugi je primer geometrije DNK koji ima geometriju 10 meusobno penetrirajuih dodekahedrona, koji se vrte dspirale. Potrebno je 10 spirala za kreiranje vrsnog pogleda na DNK. Osnovna geometrija DNK je geometrdodehedrona. Zato to Daniel Winter pretpostavlja svemir kao jedan ogroman super hologram, uz injenipovezanosti svega u svemiru sa svim drugim pomou Zlatnih valova, on i vjeruje kako je i DNK elektrmagnetski povezana s reetkom Zemlje i Zodijakom pomou fraktalnog dodekahedronskih oblika energije.

  Eter i Polje nulte take

  No kako se etar, koga su otkrili kvantni naunici odnosi prema Polju nulte take? Radi li se moda o istoj stvaVerujem kako je jedina razlika, u nainu kojim se ta polja opisuju.Oba polja opisuju energiju koja je svugde u svemiru. Kvantna fizika meutim opisuje Polje nulte take kkolektivnu energiju, koju otputaju (virtualni fotoni) sve subatomske estice u svemiru kako padaju natrag iz stanpobuenosti u svoja temeljna energetska stanja (nazvanu Lamb pomak po Willis Lamb-u). Zbir svih tih energijaono to kreira Polje nulte take.S druge strane subatomske estice posuuju energiju (virtualnih fotona) iz Polja nulte toke, koja ih gura u stavie energije. Predavanje i uzimanje energije virtualnih fotona je ono to oblikuje Polje nulte toke. Na t

  http://1.bp.blogspot.com/-kudYJnb0K0M/TwhA1KKLJvI/AAAAAAAAAJI/7_EnvZXgnFY/s1600/merkaba.JPG
 • 7/28/2019 Kvantna Fizika, Teorija Etra

  12/22

  nain prazan prostor, vakum, je u stvari izobilje elektromagnetske energije (virtualnih fotona) sa svfrekvencijama iz domene elektromagnetskih frekvencija.Za razliku od kvantne fizike, Teorije etra tvrde kako nema nikakvih estica, ve postoje samo valovi. U teoriji etDaniel Winter-a, nulta taka je savrena tiina, alfa i omega kreacije . Ta je nulta toka savreno mirovanjbeskonano kretanje u isto vrijeme. To je jedna te ista stvar. Kako je to mogue? Kako te suprotnosti mogu biti isKaskada Zlatnih valova kreira beskonane serije viih harmonika i kada sve svi valovi sabiraju Fourirer-ovprincipom, kreira se ravni val nula Hertz-a, savreno mirovanje!Zamislimo, na trenutak, au vode, koju ako poinjemo vibrirati polagano, vrlo emo jasno videti povrinu talasai. Poveavanjem frekvencije, sve e se tee uoavati vibriranje povrine vode. Ako dodamo sve moguvibracije s frekvencijama od ekstremno niskih do beskonano visokih, rezultat zbroja svih tih vibracija e ponovpretvoriti vodu u glatku povrinu. Voda postaje opet mirna. Ta je mirnoa meutim iluzija, jer je voda istovremenu mirovanju i jakom djavoljem treskanju!To je ono to je u stvari Polje nulte take; kompletno mirovanja (0 Hz) i ispunjenost s beskonanim kaskadamZlatnih harmonika sve u isto vrijeme. Valovi koji kreiraju materiju i to pomou fraktala, ulaze u jezgro u rastukaskadi Zlatnih valova i ubrzavaju se, te prelaze brzinu svijetlosti. No kuda odlaze? Centriraju se u nultoj tatamo natrag od kuda su i doli. U tom smislu je nulta taka alfa i omega stvaranja!Nulta taka je savreno mirovanje i nezamislivo obilje aktivnosti u isto vrijeme! To su dvije stvari iste kovanikao kada zmija urobor grize svoj vlastiti rep.Svesna energija

  Naunici poput David Wilckok i Daniel Winter proiruju jo vie taj pojam; kau kako energija etra ima svojssvesti, zakljuujui kako nema nikakvog dualzima izmedju fizike i mentalne ravni.Energija etara je ista energija svesti, pa kako ona oblikuje na celi svemir, sam svemir mora biti iinteligentno bie.Ako bi se ta injenica mogla dokazati, fizika etra bi izgleda bila nauno koroborirana s verovanjima mnogIstonih duhovnih tradicija, po kojima je izvor naeg svemira energija sile ivota (ivotne sile), duhovne energnazivane mnogim imenima kao Prana, Ki, Chi, Akasha, ako nabrojimo samo neka.U ovom emo poglavlju prezentirati neke 'dokaze' tog iskriavog zakljuka, iako naunici do tog zakljuka dolarazliitim putevima. Na primjer, David Wilckok referencira istraivanje Rusa o torzijskim valovima, koji putuju kspiralni impulsi kroz etar milijarde puta bre od brzine svijetlosti. Njih uzrokuju mnogi tipovi dogaaja kao tokretanje fizikih objekata, ali to je i dovoljno iznenaujue svesne misli! Ruska otkria pokazuju kako se namisli i osjeaji proteu daleko iza tijela i putuju kroz svemir!Kvantni fiziar David Bohm je takoe verovao kako je svemir holografske prirode u kom postoji nedeljiva cjelisvih stvari. Beskorisno je misliti u terminima odvojenih estica jer su one kao mali vrtlozi u reci - ne moete reigde vrtlog poinje kao ni gde zavrava. Bohm je iao i dalje, govorei kako svest nije samo prisutna u ivformama ivota ve i u neivoj materiji, jer prema njegovom miljenju, energija, prostor, vreme i svest nirazdvojene stvari.Amit Goswami govori kako svest mora biti temelj svog postojanja, kako bi se reila viesmislenost Kopenhainterpretacije kvantne nauke. Stoga mora svest biti primordijalna i oblikovati fiziku ravan. Amit Goswami je auknjige "Samo-svestan svemir - The self-aware universe".Daniel Winter objanjava svest na sledei nain:gde se god valovi etra samo-organiziraju oko torusa kako bi postali fraktalni ili rekurzivni - i kretanjem po toruse sreli sa samim sobom, oni postaju samo-referencijalni. To ne samo kreira gravitaciju, ve i samo-referencijusamo-svesnost u procesu. Samo-referenciranje je princip postojanja samo-svesti i to je definicija svesti premprastarim Veda-ma.Zlatni valovi u mustrama fraktalne geometrije su privlaeni prema nultoj taki, fokalnoj taki atoma. Nulta tadjeluje kao fraktalni atraktor privlaei u sebe sve elektromagnetske valove koji se mogu udruiti za surfanje kaskadirajuim Zlatnim valovima. U nekom smislu to je minijaturna crna rupa koja privlai svetlo u sebe, kreirajuistovremeno ne samo gravitaciju ve i samo-svesnost.No ako je rekurzivno formiranje fraktala iz elektromagnetskih valova istinska priroda svesti, onda to znai kasvest nije ograniena samo na ivotne forme ve i neivi objekti moraju imati neku vrstu svesti. Sve materijalstvari u svemiru moraju biti samo-svesne!Izvorna plemena kao ameriki Indijanci i ausralski Aboriini, na primjer, su uvek tvrdili kako je sve od kinih kado reka, od stena do planina, ivo. Svestan ivot nije ogranien na forme ivota koje zadravaju na zemlji; Indijan

 • 7/28/2019 Kvantna Fizika, Teorija Etra

  13/22

  su verovali kako svaka materijalna stvar ima duu, ukljuujui i Zemlju. Tim je ljudima sve postojee bilo ivoneivo dio cjeline; oboavali su planine i reke, Mjesec i Sunce jednako tako kao i ivotinje i biljke.Naa Zapadna kultura smatra stare religije primitivnim zbog davnog oboavanja zvezda i planeta kao i BoNeba. Moda uopte nisu imali tako primitivan i siromaan koncept realiteta? Moda smo mi ti koji moramo dostii?U znanosti je danas zora potencijalno samo-svesnog svemira. To implicira kako su svi atomi, planete, zveezde, iisto tako samo-svesni, te kako imaju neku formu individualiteta. Vie se ne moe govoriti o svesti koja ograniena na organske forme ivota; svest moe iveti u mnogim formama, ukljuujui zvezde i planete. Svemirmogao biti svesno bie, iji smo mi delovi.To ini svaku pojedinanu fokalnu toku elektromagnetskih valova individualnom svesti, koja je deo univerzasvesti. Ljudska individualna svest fokusirana u ljudskom tijelu je jednostavno deo ukupne svesti svemira. Mozaksamo antena podeena na prijem individualne svesti iz univerzalne svesti, upravo kako to sugerie toerkvantnog mozga. Svaki individualni um isto tako ima pristup univerzalnom umu.

  To bi objasnilo kako je tako mnogo genija, kao to su najvei filozofi, naunici, umetnici i kompozitori, alezoteriari, I religijski poglavari, koji su nas inspirirali tokom era, imalo pristup do univerzalne svesti. Akoprihvatimo, onda unutar holografskog koncepta svesti, na separatni ego mora biti iluzija, Maya.Rastui broj fiziara danas veruje kako je svemir stvarno samo-svestan. Zato skoro sve svetske religije asociraBoju svest sa svetlom? Biblija govori kako je Bog svetlo sveta!Implozijska fizika Daniel Winter-a nam govori kako upravo svesno svetlo kreira materijalni svet! Bili ta univerzasvest, koju mnogi ele aludirati kao Boga, mogla biti Nulta taka u eteru, toka mirovanja, fraktalni atraktor u teohaosa koji privlai svetlo u sebe, gde je sve Jednost?Nulta toka bi se mogla smatrati izvorom i odreditem, alfom i omegom kreacija. Daniel Winter nam govori, kaje upravo ta univerzalna svest, ono to fokusira valove u nultu taku i odrava njenu vrtnju, ono to bi se mogusporediti s G-silom spomenutoj u Dinamici Etra!No nije li Bog bio asociran s bezuvetnom ljubavlju? Ako Boga treba pridruiti svesnom svetlu, gde je ljubav u svZlatnim valovima Winter-a?

  i ljubav

  Manfred Clynes, nekdanji koncertni pijanista je prouavao odnos izmeu muzike i emocija. Tokom mnogih svoizvedbi nauio je kako odreeni delovi njegovog sviranja jae emocionalno utiu na ljude od drugih. Hteo je otkrto je to u muzici, koja visina i koje note vie od drugih uzbuuju ljude. Poeo je svoju istraivaku karijeru kakoto otkrio.Prouavao je valne oblike koji su se odnosili na ljudske emocije. Njean zagrljaj i mekan poljubac meu ljudimaizgleda sledio predvidljive krivulje pritiska, koji su bili univerzalni. Njegove studije pokazuju kako nisu bpovezani s kulturalnom, religioznom ili rasnom pozadinom. irom sveta ljudi izgleda slede isti recept za kreiraemocija u valovima. Izraavanje straha i mrnje gde se ljudi meusobno guraju i naguravaju, takoer slepredvidljivi valni oblik pritiska. Zauujue je kako su emocije asocirane s ljubavlju u odnosu sa Zlatnosredinom! Ako grlimo svoje voljene i izraavamo osjeanje ljubavi, maksimalni pritisak zagrljaja je egzaktsrazmer Zlatne sredine obzirom na ukupno trajanje zagrljaja!

 • 7/28/2019 Kvantna Fizika, Teorija Etra

  14/22

  odnos izmedju emocija I valnog oblika

  Daniel Winter zakljuuje iz materijala Manfred Clynes-a, kako ljubav mora biti u odnosu sa Zlatnom sredinom!Stoga izgleda kako postoji samo jedan nain kojim univerzalna svest svemira moe kreirati. Potrebnaljubavna ne-destruktivna interferencija koja savija svetlo u fraktalne strukture geometrija koje dozvoljava

  stojne valove, koji beskonano interferiraju. Vii harmonici u Zlatnoj Fibonacci sekvenciji su svi temeljeni najduem valu, valu nositelju. Kaskade elektromagnetskih valova se sve isprepleu na tom Zlatnom valunajduom valnom duinom, dugim (latinski longum, engl. long, njem lang) valom ili lo- valom, valoljubavi!Je li lo- podreklo rei ljubav?Stoga izgleda kako samo ljubav kreira, pa stoga moemo ceniti ta su valovi ljubavi koji interferirameusobno, ono to kreira materijalni svet. Ako interferirajui valovi ne odravaju srazmer Zlatne sredinevalnoj duini, rezultat bi bila destruktivna interferencija pa materijalni svet jednostavno ne bi mogpostojati. Nije li istina kako ljubav moe pomaknuti planine, a mrnja i gnev mogu razoriti sve? Moemo videti iprincip izraen u valovima koji s ljubavlju kreiraju materijalni svijet! Kada se valovi meusobno mrze, meusobkonkuriu i ubijaju jedan drugog!

  Svetlo u ravnoj crti je energija, svetlo koje ljubi se svija oko fokalne take kreirajui materiju i ono je univerzalsvest koja odrava valove centriranim! Ako postoji univerzalni um svemira, Bog je svetlo i ljubav sveta, kao nam je uvijek govorila Biblija; a sada to moemo vrednovati i iz naune perspektive!

  Srce puno ljubavi

  Daniel Winter je lan Tima za sranu koherenciju - Heart Coherence Team, koji je razvio Proveru srca - HeTuner. Provera srca je sistem bio-povratne veze srca/mozga, koji moe meriti koherenciju izmeu ritma s(Electrokardiogram - EKG) i modanih valova (Electroencephalogram - EEG) osobe. Koriste ga terapeutistraivai, no podesan je i za pojedince za uspostavljanje ravnotee (rezonancije - prim. prev.) srca i uma. Po pput u istoriji smo sposobni meriti ljudske emocije, kao to su samilost, empatinost, ljubav, bes i frustracija. Prov

  srca koristi elektromagnetske valove srca i mozga, za utvrivanje postojaja njihove harmonije, drugim reim postli izmeu srca i uma koherencija. Ono to radi Provera srca, je provera uravnoteenosti naih oseanja i misli.Vekovima smo verovali kako je srce dom naih osjeanja i emocija, to je izraeno u skoro svim popularnljubavnim peesmama, a sada se ljudske emocije mogu stvarno meriti jer potiu iz srca. Emocije se reflektirajuvalovima EKG-a.Ako nae misli ostavljaju utisak u elektromagnetskom polju mozga, nai modani valovi se zapisuju u EEGProvera srca kupi signale srca i mozga te moe otkriti fazne razlike izmeu valova EKG i EEG-a.Kada se otkrije ufaziranost, dakle kada se ne poklapaju samo frekvencije u signalim srca s frekvencijama modanvalova, ve se poklapaju i njihove faze, valovi su harmoniki povezani! U tehnikim terminima se kae kako signali koherentni! Ono to se stvarno dogaa kod promatrane osobe je uravnotenost osjeanja i misli, pa osoima iskustvo oseaja punoe mira i radosti, blaenstva.

  Provera srca je dokazalo svoje terapeutike koristi:

  http://3.bp.blogspot.com/-2OYimnmrQew/TwhC2qCrJBI/AAAAAAAAAJQ/SWrZY03j89k/s1600/emotions_CROA.jpg
 • 7/28/2019 Kvantna Fizika, Teorija Etra

  15/22

  Stimulie imuni sistemuravnoteuje emocionalno i fiziko zdravljedeluje kao sredstvo povratne veze za oputanje stresapoboljava sposobnosti uenjamoe se koristiti za iskorjenjivanje zavisnostidobra je pomo u razreavanju sukoba merenjem koherencije izmeu dve osobe (to je detektor lai, koji nikda

  lae!).Pitanje je ipak, kako deluje Provera srca i to se stvarno dogaa u frekencijskom spektru srca i mozga?Prvo se zvuni signali srca, ritam srca, pretvaraju u elektromagnetske impulse pomou tkiva srca i lijezda u naem tijelu, koje deluju

  piezo-elektriki ureaji za prevoenje zvunih pritisaka u elektromagnetizam. Na taj nain srce kreira elektromagnetsko polje koje se mmeriti kao EKG.Daniel Winter je otkrio kako ljudi koji osjeaju istinske emocije ljubavi, ostavljaju znak (potpis) u frekvencijskospektru srca, odnosno EKG-u. to se dogaa kada se frekvencijske komponente u spektru odnose u omeru Zlatsredine ()! Iznenaujue je to i modani valovi mogu postati utrenirani, ufazirani s valovima sranritma! Valovi mozga i srca osciliraju istom frekvencijom s istom fazom, povezani omerom Zlatne sredine (Rezultat je sada nam ve poznata kaskada Zlatnih elektromagnetskih valova, upravo onakva kakva se dogaa unuatoma, to smo ranije naveli.Prema Daniel Winter-u, kaskada Zlatnih elektromagnetskih valova zavrava kao plavo svetlo u DNK naeg teDNK je neka vrsta lee koja privlai elektromagnetsku energiju u sebe.

  Stoga se pitamo kako se valovi srca i mozga, koji imaju dugake valne duine, povezuju i ufaziraju s mnogo kravalnim duinama DNK? Radi se o omeru Zlatne sredine, koji premotava skalu valne

  duine srca i mozga s kratkim valnim duinama DNA. Kada su nae misli i emocije ugoene na ljubav, kreira kaskada Finbonacci niza, koji povezuju energiju srca i uma s pridruenom vlastitom DNK.Tako su emocije stvarno energija, energija u kretanju, e-kretanje (e-motion). Emocije su kao vozilo tokovima koje prenosi emocionalnu energiju od srca svakoj stanici tela i same vlastite DNK. Energija naemocija se kree izmeu tih skala/merila dugih valnih duina i kratkih valova kako bi se konano isporuila u DNPrema tome, nae emocije hrane na DNK!***Pritz Pop je ranije otkrio bio-fotone, plavo svetlo u telu i pretpostavio, kako se radi o nekakvom odnosu s DNK,

  bi nam Daniel Winter objasnio mehanizam sprezanja valova za isporuku energije uma i srca vlastitoj DNK.Kada srce izraava emocije ljubavi, ono kreira kaskadu elektromagnetskih valova Zletne sredine, u stvari okreira gravitaciju kao to to atom ini, pri privlaenju isprepletenih elektromagnetskih valova u nultu tamirovanja. Zato smo uvek asocirali ljubav s gravitacijom? Zato koristimo rei kao privlai me kao to Zemprivlai Mesec dok smo zaljubljeni u nekog? Zato su nae emocije uvek asocirane s teinom? Zato smo tekljubavi? Kada je Isac Newton video kako jabuka pada sa stabla, otkrio je gravitaciju. Otrao je rei drugimaobjasniti princip gravitacije, rekavi kako je jabuka privlaena od Zemlje. Ljudi su zurili u njega, smijavi mu sjer je cela ideja izgledala ludo - kako bi Zemlja mogla privlaiti jabuku? Jesu li zaljubljeni? Samo se zaljubljemeusobno privlae. Prolo je dosta vremena pre nego su se ljudi poeli privikavati na ideju gravitacje kao siprivlaenja. Tih dana bi Newton-u bilo bolje da je uzeo druge rei za objanjavanje principa gravitacije. Meutiako uzmemmo teoriju gravitacije Daniel Winter-a doslovno, re atrakcija izgleda upravo dobro; danas, pribli

  tristo godina nakon Newtn-a, rei kako su Zemlja i Mesec zaljubljeni i kako je gravitacija ono to privlamukarca eni.Daniel Winter je takoer koristio svoju Proveru srca kod treniranih yogi-ja, koji su odlazili u stanja dubomeditacije. Prethodno ih je instruirao neka se fokusiraju na drvo i alju mu misli ljubavi. Smestio je anternu kdrveta i povezao i yogi-ja i antenu kraj drveta na instrument. Antena kraj drveta je kupila Zemljelektromagnetske Schumann-ove valove. Schumann-ovi valovi su nazvani po nemakom profesoru WSchumann-u, koji ih je otkrio 1952. Oni su rezultat Schumann-ove rezonancije, s frekvencijom rezonancije okoHertz-a, koja se dogaa izmeu gornjih slojeva atmosfere i Zemljine kore. Ta se frekvencija naziva sranim ritmoGeje. Schumann-ova rezonancija je nekako povezana s ljudskom sveu, jer modani valovi delujufrekventnoj domei koja ukljuuje Schumann-ovu frekvenciju od 8 Hz. Svemirski brodovi NASA-e su opremljeni s ureajem koji simulira frekvenciju prirodne Schumann-ove rezonancije. Iz poetnih svemirs

 • 7/28/2019 Kvantna Fizika, Teorija Etra

  16/22

  putovanja je NASA nauila kako atronauti postaju dezorijentirani i uznemireni, kada su izvan Schumann-orezonancije.Kao ljudska bia, zavisimo o nju. Daniel Winter je demonstrirao kako drvee u umi djeluje kao ogromna antekoja prikuplja Schumann-ove frekvencije i kako ih pojaava. Kada ih je spojio na Proveru srca, najpre je uoio kasu yogi-jevi EKG i EEG bili koherentni kao to se i oekivalo iz ranijih eksperimenata. No pronaao je takoer kasu modani valovi i srani ritam postali koherentni sa Schumann-ovom rezonancijom Zemlje!Torzijski valovi: Tesla I KozyrevNikola Tesla je oko 1900 prvi eksperimentirao s dve spiralne zavojnice (oblika kaducej-a). Putao je kroz te d

  zavojnice suprotne naizmjenine struje kako bi kreirao samo-ponitavajua eketromagnetska polja. Iako elektromagnetska polja bil ponitena, demonstrirao je kako njegove Tesla zavojnicemogu uprkos tome odailjenergiju preko velike udaljenosti. U stvari je otkrio novu formu energije. Neobino je zna;ajno bilo Teslini valovi nisu gubili svoju energiju s kvadratom udaljenosti, kako su to inili normalni elektromagnetsvalovi; ak i preko velikih udaljenosti nije bilo nikakvog uoljivog gubitka energije.Teslin rad na toj revolucionranoj novoj formi energije je bio skoro zaboravljen u istoriji. U retrospektivi izglekako je njegov rad bio prerevolucionaran za drutveno prihvatanje u 20 veku, pogotovo njegova primena besplat(slobodne) energije. To je razlog zato je njegov rad skoro nestao bez traga. Na sreu istu je formu nove energnezavisno otkrio u 19. stoljeu ruski astrofiziar dr. Nikolai A. Kozyrev (1908 -1983). Sovjetski Savez je drotkria Kozyrev-a tajnim tokom hladnog rata. Tek padom Gvoydene zavese polako su se otkrivala otkria Kozyrea Zapadu. U SSSR-u su stotine akademika istraivale tu temu nakon poetnog otkria te nove forme energ

  Kozyrev-a. Kozyrev je dokazao postojanje etra konano zauvek.Ta nova energija nije po prirodi ni elektromagnetska niti ima veze s gravitacijom - ona je samopostojeNova forma energije koju je otkrio Kozyrev je spiralizirajui ne-Hertz-ov elektrmagnetski val, koji putuje krvakum super-luminalno brzinom, mulijardu puta (109) bre od svijetlosti. Zbog spiralne prirode vala, nazvantorzijskim valom jer ostavlja spiralni trag! Torzijski valovi su nazvani ne-Hertz-ovskim jer se ne pokoravaklasinoj teoriji Hertz-a i Maxwell-a.

  ***Einstein i dr. Eli Cartan su predvidjeli postojanje stacionarnih torzijskih polja 1913. u teoriji, koja je postapoznatom kao Einstein-Cartan teorija ili skraeno ECT. Torzijska polja nikada nisu naila na veliki interes, sve d

  Kozyrev nije otkrio njihovo stvarno postojanje.Diskutovali smo ve torzijske valove u poglavlju 4 u vezi s poljem nulte take, gde smo spomenuli kako je ToBearden otkrio kako je temeljni val u elektromagnetizmu tzv skalarni val. Skalarni val, koji preostaje kadainterferencijom dva suprotna elektromagnetska vala ponitavaju i elektrina i magnetska komponenta polja, uprakako je to i Tesla radio. Rezultat je do sada neprepoznata komponenta elektromagnetskog vala, longitudinalni vkoji vibrira u istom smeru irenja. Maxwell-ova klasina teorija elektromagnetskog vala, koja je jo uvek danprevladavajua teorija elektromagnetizma ne dozvoljava skalarne valove i uzima u obzir samo transverzaelektromagnetske valove. Ti transverzalni elektromagnetski valovi, prozvani Hertz-ijanskim po Heinrich Hertzse kreiraju kada elektriki naboj oscilira od jedne do druge strane dipol antene. Na udaljenosti e oni inducirtransverzalnu silu na naboje udaljene radio prijemne antene kada se postavi okomito na smer irenja Hetz-ijanskvala. Skalarni valovi, bez transverzalnog polariteta, generiraju se na potpuno drugaiji nain i ne mogu se primanormalnom dipol antenom, koritenom u svim uobiajenim elektronikim prijemnicima. To je ujedno i objanjenzato se ta nova forma energije nije otkrila mnogo ranije. Skalarne valove Tom Bearden-a podrava sada Paul Violette, ija subkvantna kinetika teorija ne samo to predvia Hertz-ijanske transverzalne valove ve i Tesllongitudinalne skalarna valove. Prema Paul La Violette-u monopolna antena kao to je nabijena kugla e kreirlongitudinalni skalarne valove potencijala, kada se periodiki nabija i izbija. Skalarni valovi potencijala su priznamogu se otkrivati koritenjem Bendini detektora.Svojim je eksperimentom demonstrirao kako se u oseajima ljubavi ugaamo na prirodu i postajemo sama priroDaniel Winter danas veruje kako sav bioloki ivot zavisi o Schumann-ovoj rezonanciji kao valu nosiodugakom valu za isprepletanje elektromagnetskih Zlatnih valova. Zbog toga se ljudi mogu povezivatbiologijom i majkom Zemljom. Srani ritam planete Zemlje je Schumann-ova frekvencija. To moe bobjanjenje zato je etnja umom tako osvjeavajua i zato ljudi ele provesti vreme u prirodi. Komplet

 • 7/28/2019 Kvantna Fizika, Teorija Etra

  17/22

  iskljuenost od Schumann-ove rezonancije na velikim visinama u avionu, gde oplata aviona deluje kao velFaraday-ev kavez, vjeruje se danas, doprinosi uinku umora od leta.Daniel Winter nas upozorava na hazard elektromagnetskog smoga u biosferi; on destruktivno interferira sa samobiologijom i konano uzrokuje rak. Mi smo se samo izolirali od prirodne Schumann-ove rezonancije i energetsreetke Zemlje sakrivi se u betonske graevine i unitavajui zelene ume na globusu, ije antene pojavaSchumann-ovu rezonanciju. Mrea napajanja u SAD ije se struje prazne u Zemlju uzrokuje najgori sluelektromagnetskog zagaenja, pa bi tu aktivnost trebalo odmah zaustaviti, kae Dan Winter!

  Skalarni I torzijanski talasiSkalarni ili torzijski valovi izgleda igraju znaajnu ulogu u objanjavanju naeg fizikog realiteta. Iako su torzijspolja vrlo slaba, mogu se meriti koritenjem ravnoteama torzijskih zraka, postupak koji je prvi razvio KozyrTorzijski val kreira male sile u materiji, pa se tako mogu otkriti.Torzijska polja mogu biti ili stacionrana ili dinamika. Stacionarna torzijska polja mogu imati formu vorteksa kto su ranije spomenuti u implozijskoj fizici Daniel Winter-a. Ta stacionarna vorteks (vrtlona) polja u gravakuum prostora mogu ostati na jednom mesto vrlo dugi period vremena. Kozyrev tvrdi, kako se torzijska pomogu i iriti prostorom kao torzijski valovi ogromnih brzina, barem milijardu puta bre od svijetlosti (109c). Uoje kako svi fiziki objekti i apsorbiraju i zrae torzijske valove. Treskanjem, vibriranjem deformiranjem, grejanjemhlaenjem fiziki objekti generiraju merljive torzijske valove. ak i premetanje nekog objekta generie torzijs

  valove, koji se mogu meriti. Sva kretanja od vibriranja atoma do putanje planeta i zvezda ostavljaju svoje tragovformi torzijskih valova u etru.Vrlo izuzetan feomen, kojeg je otkrio Kozyrev rotiranjem iroskopa, je njegovo gubljenje vrlo malo, no merljisvoje teine. Takoer i jaka trenja objekta, moe voditi gubitku teine. Prema sadanjem shvaanju fizike, topotpuno nemogue! Time se kre svi fizikalni zakoni, jer kako moe vrsta materija gubiti teinu kada se vrtitrese velikom brzinom? Ako jo uvijek vjerujemo kako je materija napravljena od malih tvrdih kuglica, nazvaesticama, to bi bila velika misterija! Kozyrev je meutim pokazao kako iroskopi zrae vie torzijskih valova, ase tresu ili rotiraju, pa se tako energija etra, koja odrava treseni objekt, zrai natrag u pozadinsko more etTrenutani gubitak energije etra je odgovoran za gubitak teine.Dr. Harold Aspden s Cambridge-a je otkrio povezani fenomen. Pridruio je moan magnet iroskopu i zavrteo velikom brzinom. Merio je koliinu energije potrebne za ubrzavanje iroskopa do pune brzine i dobio 1000 Joul

  a. Na njegovo iznenaenje, nakon to je zaustavio vrtnju iroskopa i ponovno ga zavrtio unutar 60 sekundi nakzaustavljanja, trebao je 10 puta manje energije do postizanja iste brzine. Vrtnja iroskopa je dodala dodatnu energetru, koji odrava iroskop, to je trajalo i nakon njegovog zaustavljanja, slino momentu (sili kretanja) spremljenu aju u olji nakon meanja kaicom. Sada znamo kako su vrtei magneti generatori snanih torzijskih valova.Drugo krenje Newton-ovih zakona obzirom na torzijska polja donosi Bruce De Palma. Izveo je eksperiment gdekatapultirao dve identine eline lopte istom brzinom i pod istim uglom u vazduh. Jedina razlika izmeu kugli jetomu to se jedna vrtela s 27000 okretaja u minuti a druga nije. Kugla koja se vrtela otila je znatno dalje u vazduod nevrtee kugle. Vrtnjom kugle kreirani su torzijski valovi, koji su uzrokovali malu promjenu ukupne mase kugDobar primer za ovo su razliite putanje I kontrole loptice u tenisu priliko udarca tzv spinovane lopte I one kojaudara ravno.Kozyrev je otkrio kako i zvezde zrae energiju torzijskih valova i postulirao kako se ti torzijski valostvaraju zbog vrtenja zvezda. Iz svojih astromnomskih promatranja zvezda, koritenjem dediciranteleskopa za merenje radijacije torzijskih valova, uoio je kako su zvezde emitirale tu energiju s lokacije nebu, koja je morala biti stvarna lokacija zvezda, dok vidljivo svijetlo zvijezde otkriva poziciju kojuzvezda imala pred mnogo svetlosnih godina, koliko je trebalo svijetlu do Zemlje. Iz tih promatranjazakljuio kako torzijski valovi moraju putovati super-luminalnim brzinama. ak je zabeleio kako torzicijski valovi primljeni s lokacije na nebu, koja je prikazivala buduu pozicija zvijezde! Jer torzijvalovi putuju superluminalnim brzinnama, mogu prei vremensku barijeru i "prei" u budunost.Kako i Zemlja zrai torzijske valove, a ta je radijacija znatno jaa blizu polova, Kozyrev-ljevi eksperimenti zavisni o geografskoj lokaciji. Uoio je i kako se ti uinci mogu meriti samo tijekom hladnog perioda godine. NaSunce je najvei generator torzijskih valova u Sunevom sistemu.

 • 7/28/2019 Kvantna Fizika, Teorija Etra

  18/22

  Torzijski valovi teku u i iz svake fizike materije i svi su atomi u osnovi generatori torzijskih valova. Konrotirajui spiralni elektromagnetski valovi u implozijskoj fizici Daniel Winter-a, koji spiraliziraju u jezgru atomtakoer ponitavaju elektromagnetske komponente elektromagnetskih valova i rezultiraju torzijskim valovima.

  skalarni val forme kaduceja

  Ruska nauka ima u stvari mnogo imena za vortekse elektromagnetske energije Daniel Winter-a, kao to su sppolja, torzijska polja i aksion polja; a sve su to spin polja vakuma. Torus i vorteks strukture spiralizirajuih valoZlatne sredine, koje je opisao Daniel Winter, su forme stacionarnih torzijskih polja. Spiralizirajui u nultu tomirovanja elektromagnetskog vorteksa kreiraju se sledei uinci:akumulira se 'beskonana' energija zbog implozije valova u sve manje i manje valne duine. to je kraa valduina to je vea energija sadrana u spiralizirajuem valu. Kao to tornado akumulira energiju i fokusira je u o

  tornada, elektromagnetski vrtlog (vortex) akumulira energiju u svojoj toki mirovanja. Uoite kako je ekstremvrtnja molekula vazduha u oku tornada ono to mu daje golemu destruktivnu snagu vrtee polje elektromagnetsenergije sprema inerciju (otpor kretanju). to vie vrtnje, to se vie sprema inercije. Isti se uinak demonstrvrtnjom zvrka i iroskopa, koji se opiru bilo kojoj promeni svog momenta.Ako uzmemo u obzir ta dva uinka kreirana torzijskim poljima, moemo poeti shvaati zato su materija i enregmeusobno zamenjivi (Eintein-ova famozna formula E=m*c2) te to to daje materiji njenu krutost.Ako organizujemo vorteks spin polja elektromagnetske energije u organizacijske mustre Platon-ovih krutih tijkoje nazivamo atomom, moemo shvatiti, kako:

  je materija gusta forma akumulirane energije materija interno ima svojstva inercije, koja daje masu.

  Stoga u realitetu, stvarno nema nita krutog u vezi s materijom. Masa je iluzija krutih tvari, to je Maya materijalnsvijeta, kako je to spomenuo Tao. Ta se iluzija odrava spremljenom inercijom u valovima, prevarivi nauku, koje odrala krivi koncept inercije. Ve smo skoro poverovali kako je inercija inherentno svojstvo mase, no istinaupravo suprotna, spremljena inercija vrteeg elektromagnetizma u lokalnom podruju prostora, kreira uinak kovidimo kao masu!U Zapadnoj se nauci zna malo o torzijskim poljima kreiranim vrtnjom materije velikim brzinama. NASA je tnedavno lansirala satelit u aprilu 2004. kako bi istraila spin polja planeta u naem Sunevom sistemu. Zato jveina naunika veruje kako su spin polja svojstvo materije, ne uspeva prepoznati kako na primarno torzijska pokreiraju materiju. Eksperiment s vrteim iroskopom Bruce de Palma-e je dokazao kako iroskopi stvarno guteinu. Taj je fenomen potpuno neobjanjiv unutar postojee naune paradigme, meutim ako shvatamo kavrtnjom objekta menjamo sveukupni elektromagnetski spin spremljen u objektu, moemo vieti zato iako ima mali ipak merljivi uinak na vlastitu masu.

  http://2.bp.blogspot.com/-_fYrXkmG3Is/TwhDNLE89PI/AAAAAAAAAJY/PlOXCveRS1E/s1600/fractal_heart.gif
 • 7/28/2019 Kvantna Fizika, Teorija Etra

  19/22

  Moemo sada poeti uviati zato su Haisch i Rueda, pominjani u poglavlju 'Polje nulte take', mogli dokazNewton-ov famozni zakon inercije F = m*a. Dokazali su kako je inercija uinak proizveden ubrzanjem mase krpolje nulte toke. Zato to elektromagnetski vorteks unutar atoma sprema i energiju nulte toke i inerciju, iznanauje nas, to se tu pronalazi korelacija.Stacionarno torzijsko polje u formi vorteksa u etru i spiralni torzijski val koji putuje super-luminalnim brzinama svie privlae panju Zapadne nauke. Preme nekima, torzijski valovi su nedostajua veza u potrazi za konano'teorijom svega', Einstein-ovom unificiranom teorijom polja. Izgleda kako su elektromagnetizam, gravitacijtorzijski valovi svi lanovi iste porodice; samo su razliite forme vibracija etra.

  Najvie iznenaujua injenica koja bi mogla doakzati kako je 'teorija svega' unutar dosega, je injenica Kozyrev misli kako ljudske misli i oseaji takoer generiu torzijske valove. Mogao je meriti torzijske valove, koje prouzrokovala nenadana promena ljudskih emocija. Dakle Kozyrev je dokazao:

  svest je povezana s vibracijama etera. same nae misli i emocije kreiraju torzijske valove, koji putuju superluminalnim brzinama do najudaljenij

  krajeva svemira.

  torzijski valovi mogu biti fizika telepatije, sposobnost itanja uma meu pojedincima. Zato to torzijsvalovi mogu fizikalno uticati na materiju, oni mogu biti i objanjenje za psiho kinezu ili PK, sposobnosti mentalno menjanje fizikih objekata. Izvoa na pozornicama i savija lica, Uri Geller je uvdemonstrirao te sposobnosti pred velikom publikom. Iako jo mnogi misle kako je bio prevarant, bio

  podvrgnut naunim detaljnim ispitivanjima, no ona nisu uspela osporiti njegove sposobnosti. Tokohladnog rata su ruski naunici mnogo eksperimentisali s psihiki obolelima, jer su verovali u njihooriginalne sposobnosti.

  Uticaj ljudske namere

  Sada se moemo setiti, iz treeg poglavlja 'Nauka i svest', istraivakih programa dr. William Tiller-a o uticaljudske namere. Koristio je ispitanike za utiskivanje njihovih intencija u svoj IIED ureaj i zamolio ih manipuliu rezultatima eksperimenta, na primer smanjivanje kiselosti vode. IIED ureaj je bio smeten u soprodueno vrieme i uinak smanjivanja kiselosti vode se mogao jasno meriti.Nakon to bi se IIED ureaj uklonio iz sobe, efekat bi se nastavljao. Soba je na neki nain postala kondicioniranoSada moemo obasniti kondicioniranje te sobe prisutnou stacionarnih torzijskih valova, koji su bili utisnutvakum sobe ljudskom namerom! Ta torzijska polja kreirana pomou ljudske intencije su sposobna kreirati istanamale promene u materiji.

  Voda pamti

  1984 je Dankachovpokazao kako se stacionarna torzijska polja mogu memorisati i u vodi. Voda se dokazuje kdobar medij za spremanje stacionranih torzijskih polja. Pokojni francuski biolog Jacque Beneviste je dokazsposobnost vode za memorisanje konstitucije hemijskog spoja, koji je bio u njoj rastopljen. Objanjenje bi opet bis torzijskim poljima, koja se na neki nain kreiraju u vodi kao otisak prsta hemikalije rastopljene u vodi. Nakrazreivanja vode mnogo puta, tako da se ne moe nai niti jedan molekul ranije rastopljenog hemijskog sastajako razreena voda jo uvek sadri svoja svojstva kao u vreme dok je u njoj bio taj spoj rastopljen. Dogodilozadravanje otiska prsta kao utiskavanja originalnih torzijskih polja hemijskog sastava, iako vie nema nikakvmolekuralnog traga u vodi. Beneviste je to takoer demonstrirao jednostavnim postavljanjem druge posude vode prvu, pa su se svojstva vode iz prve posude kopirala u vodu kasnije dodane posude. Torzijska polja prve vode inducirala polja u drugoj vodi za sekundu! To je jedan od objanjenja efikasnosti homeopatije, kako bi najjednostavnije objasnili lek je tu, a nus pojave nepostoje.Porf. dr. David Schweitzer je uspeo fotografisati taj memorijski uinak vode. Smislio je prilino jednostavmetodu za merenje memorijskog uinka vode i utisnua koji su zaostali u njoj. Uzeo je kapljicu vode i omoguio jisuivanje pod nagibnim uglom. Zatim je ispitivao pod mikroskopom isuenu kap vode, iza koje su ostale vidljiinteresantne svetlosne strukture.

 • 7/28/2019 Kvantna Fizika, Teorija Etra

  20/22

  Memorijski uinak vode moe biti fizikalno objanjenje za homeopatiju. Mnogo je ljudi vrlo skeptino u vezhomeopatijom, jer se pitaju kako ista voda, koje je bila toliko puta razreena, da u njoj nema ni traga hemijskosastavu, moe jo uvek imati medicinski uinak? ista voda ne moe imati efekat leenja, zar ne? Meutnevidljiva torzijska polja, koja su prisutna u vodi, bi mogla biti razumno objanjenje tog fenomena.Utiskivanje ljudske namere u kristal leda dr. Masaru Emoto-a, je jo jedan primer, koji se moe objasniti torzijskvalovima koji zrae ljudske misli i namere. Torzijska polja kreirana ljudskom namerom se jednostavno memoriuvodi. Na nevidljivom nivou interne sturkture, voda se promenila. Nakon zamrzavanja se te promene manifestirajurazliitim oblicima kristala leda i postaju vidljive ljudskom oku.U Istraivanju energije zvuka su kreirali utisnue torzijskih polja u vodi koritenjem tehnologija skalarn(torzijskih) valova. Tretirali su destiliranu vodu skalarnim valovima i specijalnom zavojnicom koju razvio dr. GRein. Rezultat je strukturirana voda, koju su nazvali skalarnim valom strukturirana vodaTM. Poslali su uzorkevode dr. Masaru Emoto-u, koji ju je zamrznuo i prouavao kristale. Ti su valovi formirali savrene heksagonastrukture kristala leda. To je jo jedan primer koji indirektno dokazuje kako su povezani torzijski valovi i svest, jeljudska svesna namera i skalarni valovi izgleda proizvode iste rezultate u eksperimentima dr. Masaru Emoto-kristalima leda."Istraivanje energije zvuka - Sound Energy Research" prodaje svoju programiranu 'pametnu' vodu u boicama urazliite arome. Koritenjem razliitih intencija, dodaju razliito programiranje vodi. Za vodu se kae kako isvojstva koja omoguavaju relaksiranje i leenje.

  Akasha poljeTorzijski valovi su vrlo neobini valovi zato to se nikada ne troe, to se ire do najudaljenijih uglova svemira bgubitka snage i s tog aspekta ive veno. Torzijski valovi na svom putovanju kroz fiziki vakum ne nailaze na bkakav otpor, pa stoga zadravaju svoju energiju. Putujui svemirom interferiraju s drugim torzijskim valovimTokom vremena pletu tapiseriju povesti svih dogaaja, ikada nastalih u svemiru od kretanja najmanjih subatomskestica do kretanja planeta i ekspanzije galaksija. Upamtite kako torzijske valove generiu mnogi fenomeni, kao su vibracije ili izmetanje materije, elektromagnetska energija i vlastite svesne misli, na primjer.Torzijska poja su stoga informacijska polja jer imaju ukodirano sve to je ikada ostavilo svoje tragoveformi torzijskih valova u ovom svemiru. To se sputa sve do zapisivanja svake male misli koja je ikapromiljana i svakog malog pokreta koji je ikada napravljen. Mustre interferencija torzijskih valova formir

  ogroman hologram koji proima celi svemir.Kao to valovi mora formiraju mustre interferencije, to u teoriji omoguava dekodiranje kretanja brodova, koji tu povrinu pokretali, tako nam i torzijski valovi teorijski dozvoljavaju dekodiranje povesti naeg svemira. Jedinarazlika izmeu valova mora i torzijskih valova u tomu to morski valovi gube svoju energiju razbijanjem o obaSuperpozicija torzijskih valova i njihov memorijski kapaciet je meutim beskrajan i vean. Torzijski valdozvoljavaju transfer informacija preko svemira, jer povezuju svaki atom sa svakim drugim atomom ma gbio, pa kako torzijski valovi putuju superluminalnim brzinama, oni bi mogli biti objanjenje ne-lokalnefekata, koje je predvidela teorija i koji su empirijski otkriveni u kvantnoj fizici.Informacijsko polje koje kreiraju torzijski valovi omoguava koherentnost celine svemira, povezujui svaki matom sa svom drugom materijom u svemiru, informirajui je o svojoj lokaciji i aktivnostima. U stvari naunotkrivaju vrlo visoka stanja koherencije u naem fizkom svemiru, koja se ne mogu lagano objasniti, ukolikosvemir grupa pojedinanih odvojenih delova atoma, molekula, planeta i zvezda, koje odravaju kontakt samrazdvojenim silama kao to je gravitacija koja deluje na njih. Kvantno isprepletene estice dre svoj koherenodnos veito i ne smeta ih bilo koja meusobna udaljenost, od nekoliko milimetara ili udaljenost galaksija. Takvokoherentno odnoenje moe jedino objasniti, ako neko nevidljivo polje proima svemir i time ih meusobpovezuje.Gore opisano informacijsko polje je profesor Emeritus Ervin Laszlo nazvao A-poljem. Laszlo je u zadnetrdeset godina razvio Integralnu teoriju svega; umesto specijalirizanja u jednom posebnom podruju, Laszlostudirao mnoga podruja i na kraju razvio Integralnu teoriju sistema. Prema Laszlo-u A-polje je u svemiru bazinod energije i materije. To je primordijalno informacijsko polje koje je temelj nae svemirske meusobne povezansvega sa svaim, inei nae stajalite o razdvojenim entitetim u svemiru beskorisnim. U njegovoj teoriji sisteuopte nema odvojenih entiteta; 'odvojeni' entiteti koje mi promatramo u svemiru su svi implantirani u beskrajisprepletenu mreu veza.

 • 7/28/2019 Kvantna Fizika, Teorija Etra

  21/22

  A-polje torzijskih valova bi moglo biti novina za nauku, no njegova je egzistencija bila poznata hiljadama godna Istoku. Jedina je nova stvar u vezi s tim poljem, to to ga je ponovno otkrila Zapadna nauka. Istonjaka duhovtradicija je nazivala to polje Akasha poljem. Akasha je sanskritska re sa znaenjem radijacije ili isijavanje; onasinonim za etar. Akasha je materica kreacije - raanja svih fizikih aspekata koji se mogu percipirati ulima premistonim tradicijama. U pradavnoj istonjakoj duhovnosti, istorija je napisana unutar Akasha polja pod nazivoAkashic (akaika) hronika, knjiga ivota, koja zapisuje sve to se ikada dogodilo ili e se dogoditi u svemiAkaika kronika ili zapisi sadre priu svake due koja je ikada ivela na ovoj planeti.

  Akaki zapisi su holografska torzijska polja pojedinaca utelovljena u vei hologram grupa ljudi kao to su nacHologram nacija se ispreplee s hologramom ovjeanstva Zemlje i slii onom to je Carl Jung nazvao kolektivnumom oveka. A-polje ili Akasha polje moe objasniti psihike sposobnosti o kojima obavetavaju mnogi ljunaime o gledanju u prolost, te poznavanju dogaaja koji su se dogodili u svetu, a koji nisu bili percipirani bkojim osobnim kognitivnim svesnim iskustvom. Akaki zapisi su skladite informacija koje konzultiraju svi velvidovnjaci kroz ere, ukljuujui i Edgar Cayce-a.Odlian primer za postojanje Akaa polja je mogunost vidovitosti, paranormalnih pojava, isceljivanja I slinoTakodje snova I genijalnih ideja. Mnoga iskustva pokazuju kako su sposobnosti itanja Akakih zapisa stvarne,kako stvarno sve to se ikada dogodilo u ovom svijetu, mora biti zapisano u vakumskoj grai prostora i vremenLjudska svest je sposobna itati tu knjigu ivota.Jedan od primera je poznata amerika medijumka Char Margolis. Izvodila je itanja u TV show-ovima, gdemogla dati najzbunjujue detalje o premilim dragim osobama, uviek poei sa slovkanjem imena duhova, kojekontaktirala! Mogla je videti duhove, itati misli i predviati dogaaje itanjem akakih zapisa. Njena je mispokazati ljudima, kako smrt nije kraj ve stvarno novi poetak. Takoe je meu nama, kako bi svakom od nrekla, kako svi imamo uroene intuitivne sposobnosti, upravo onakve kakve ima i ona.Verujem kako svatko od nas ima barem jedno ili vie iskustava u svom ivotu, gde su on ili ona odjednom impristup informacijama koje nisu bile percipirane ulimaa. Ono to nazivamo intuicijom, trenutanim uvidom preoseajem koji nas informie o situaciji, moe se objasniti trenucima nesvesnog prikljuivanja na Akasha poljostvarivanja pristupa informacijama, koje ne moemo logiki objasniti. Katkada jednostavno znamo!Blizanci, koji su vrlo bliski emocionalno jedan drugom, esto odravaju telepatski kontakt i nesvesno znaju jedandrugom, posebno, ako je drugi blizanac u alosti/na muci. Blizanci esto imaju sposobnost nazvanu bol blizanacmogu osetiti bol drugog, na primjer, jaku zubobolju.Vlasnici pasa znaju kako njihov pas esto misteriozno moe osetiti povratak svog gospodara kui nakon dugog dana putu. ivotinje u prirodi su sposobne osetiti nadolazei potres. Satima pre stvarnog potresa ivotinje poinreagovati ivano kao da oseaju da e se dogoditi neto strano. Potres prati ogromno otputanje torzijskih valokoji su rezultat trenja koja se dogaaju u Zemljinoj povrini pre samog potresa. Te pojaane torzijske valonajvjerojatnije osea svest ivotinja, to moe objasniti ivano ponaanje pri anticipiranju potresa. oveanstvona neki nain izgubilo paranormalna svojstva, koja su jo uobiajena kod ivotinja. Tokom traginog dogaantsunamija 26.12. 2004. spasitelji su nakon potresa bili zaueni, jer nisu nali niti jednu mrtvu divlju ivotinju, iaje bilo mnogo ljudskih rtava. Razlog bi moglo biti koritenje 6. ula ivotinja i osjeanje nadolazee nesree, tobio uzrok bega na sigurnije mesto u viim planinama.Takodje grupa naunika je postavilo specijalno izradjene aparate koji su uspeli da snime oseanja ljudi I postavih u veinu veih gradova sveta. U Njujorku je zabeleen ak sedam dana pre 11. Septembra kolektivuznemirenje mada ljudi takvog oseanja nisu bili svesni.Izgleda kako se nae postojee shvatanje psihikih sposobnosti i paranormalnog konano poboljava. Objanjepsihikih sposobnosti je sada dolo u podruje nauke, koja po prvi put moe dati racionalno objanjenje zasposobnosti, koje su bile tako dugo ignorisane, ismejavane i odbacivane, te van kontrole na Zapadu. Ipak je veljudi nauila da veruje u tzv racionalna objanjenja. A bilo bi zanimljivo kakav odgovor bi dali na pitanje 2A tato racionalno?

  Rekapitulacija

 • 7/28/2019 Kvantna Fizika, Teorija Etra

  22/22

  Po prvi put u naunojljudskoj istoriji moemo imati ujedinjenu teoriju svega (T.O.E. - Unified Theory Everything) na dohvat ruke, koja ne samo objanjava na fiziki svemir, ve ga povezuje i sa sveu, zatvarajurazdor izmeu nauke i duhovnosti jednom zauvijek, 300 godina nakon Descartes-a.Prazan prostor svemira nije uopte prazan. Sadri duhovnu energiju koju je moderna nauka ponovno otkrila kEtar, no ta je energija bolje poznata ve hiljadama godina u mnogim pradavnim duhovnim tradicijama pnazivima, kao Chi, Ki i Prana ili Akasha energija svemira.

  Ova energija ne samo oblikuje svakog trenutka fiziki svet, ona je u odnosu i sa sveu. Savremena naurazotkriva kako je vrsto verovanje u distinkciju izmeu materijalnog i duhovnog sveta pogreno. Nema dualitesvemir je konstruisan iz jedne i samo jedne supstancije, a oba sveta, fiziki i duhovni, proizlaze iz te supstancnazvane etrom. Amit Goswami, Daniel Winter i David Wilcock su samo nekolicina naunika koji su preli mizmau nauke i duhovnosti, te koji sada veruju kako je primordijalna svesna energija svemira prvi uzrok stvaranjaEnergija etra moe sama sebe organizovati u osnovne geometrijske valne mustre, koje su nazvane po PlatonPlatonovim krutim telima, kako bi formirala materiju. Skoro pre 2.500 godina, Platon je pisao kako je fizikalni svkonsturisan iz odredjenih geometrijskih tela. Ta tela oblikuju sebe u ono to Teorija haosa naziva- fraktalnvalnim mustrama, koje pletu matricu u prostoru, meusobno povezujui atome sa zvezdama. Skale Platonovkrutih oblika su razliite, no srazmeri izmeu njih su uvek isti (sledei Hermetiki princip kako iznad, tako ispod)Sugestije koje dolaze iz kvantne nauke o stvarnosti valova, pretvaraju verovatnost u istinito uverenje. To konareava enigmu dulaiteta vala i estice. Nema estica u svemiru, samo postoje valovi. Ono to vidimo kao esticuu stvari fokalna taka vibracija. Ideja Boga, kao svetla i ljubavi ovog sveta, kako to spominju mnoge svetsreligije, mogu se prihvatiti doslovno nakon prouavanja Daniel Winter-a. Materija se kreira iz istog svetla (energelektromagnetskih i torzijskih valova), te kako smo ovde demonstrirali, postoji jasna relacija izmeu ljubavsrazmera Zlatne sredine (), potrebnog za odravanje materije. Zato to fokalna toka tih valova kreira svessvesnost, svaki atom u svemiru je svestan, kao to je i sam svemir Jedno svesno bie. Univerzalna svest(prasvijeop. prev.), Bog, je sve to, svuda prisutan i omnipotentan. Svestan je svih stvari koje se dogaaju u svemiru jer je univerzalna svest.Materija u svemiru je privuena posredstvom isprepletenih valova Zlatne sredine prema nultoj taki, alfa i omkreacije. Ljubav je i u valovima, koji kreiraju gravitaciju. Pokojni i legendarni R. Buckminster Fuller, predmpesme Beatles-a 'Budala na bregu - Fool on the Hill', je otkrio vanost Svete geometrije, a prema njegovim reim'Ljubav je metafika gravitacija.

  ***Kada ne bi bilo takve ljubavi u valovima koji oblikuju materiju, oni bi poeli destruktivnu interferenciju i svemirkolabirao u veliku prazninu (nitavilo). Bog je G-sila u Dinamici etera i fraktalni atraktor u Teoriji haosa, privlaesve valove prema centru, gde sve postaje Jednost.Ruski su naunici ponovno otkrili Teslin novi tip ne-elektromagnetske energije koja putuje spiralizirajuvalovima, koje su nazvali torzijskim valovima. Naunici sada veruju kako bi se torzijski valovi mogli smatrnosiocima informacija, a ne energetskim valovima. Dokazano je da su torzijski valovi povezani s ljudskom svea kreira ih i ljudska misao i ljudske emocije. Torzijski valovi su mesto sueljavanja i mentalnog i fizikog sveiako moramo drati na umu kako u realitetu nema nikakvog dualiteta izmeu njih.

  Fizika torzijskih polja je obeavajua fizika psiho kineze i telepatije, te nam pokazuje kako svemir kreira hologrkoji izgleda kao pradavno informacijsko polje etra, bolje poznato kao Akasha polje. Ono je knjiga ivota koje imzapise o svemu to se ikada dogodilo u svemiru i to e se ikada dogoditi u budunosti.Souls of Distortion 2006Manja Healer