Kvalitetsredovisning 2016/2017 f£¶r f£¶rskolan All personal p£¥ f£¶rskolan fick utbildning i Sharepoint

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kvalitetsredovisning 2016/2017 f£¶r f£¶rskolan All personal p£¥...

 • 2017-07-04

  Kvalitetsredovisning 2016/2017 för förskolan Bollen

   Grundfakta om förskolan

  Förskolan Bollen ingår tillsammans med förskolorna Gläntan, Pelikanen, Råbäcken

  och Sanda Ängar i Måbra Förskolor AB. Måbra Förskolor ligger i ett område som

  mestadels består av villor och bostadsrätter. Förskolorna ligger inom en radie av ca 5

  km. Förskolan Bollen består av fyra avdelningar och under verksamhetsåret har

  förskolan haft åldersgrupper bestående av två avdelningar för barn 1-3 år, en avdelning

  3-4 år samt en för barn som är 4- 5 år.

  Måbra Förskolor drivs av VD och vice VD/förskolechef samt två ytterligare

  förskolechefer. Förskolecheferna har haft det operativa ansvaret för verksamheten.

  Den pedagogiska utvecklingen drivs av en Utvecklingsgrupp. Den ansvarar för

  genomförande och uppföljning av verksamheten, tillsammans med ledningen.

  Utvecklingsgruppen består förutom ledningen av pedagoger från varje förskola. Från

  Bollen har två förskollärare ingått i denna grupp. Utvecklingsgruppen arbetar för en

  gemensam likvärdig pedagogik och värdegrund.

   Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning

  Personalen upprättade en handlingsplan september 2016 som byggde på Förskolan

  Bollens verksamhetsplan. Verksamhetsplanen var byggd på de statliga

  styrdokumenten och kommunfullmäktiges mål samt Måbra Förskolors arbetsplan.

  Regelbundna uppföljningar och utvärderingar har skett vid personalkonferenser,

  avdelningsmöten, i samverkansgruppen, i medarbetarsamtal och vid utvecklingssamtal

  med föräldrar. Barnen har regelbundet utvärderat sina aktiviteter på samlingar och i

  olika projekt. Föräldrarna har getts möjlighet att lämna synpunkter på verksamheten

  på föräldramöten, föräldraråd och genom att svara på kundenkäten.

 •  Verksamhetens förutsättningar

  Förskolan Bollen har haft 17-24 barn/grupp. Gruppernas storlek har varierat något

  under året.

  Föräldralediga har, enligt kommunens regler, erbjudits 15 tim/vecka eller 30

  tim/vecka.

  Det har varit svårt att ta hänsyn till barnens ålder och kön vid nyinskrivningar då det

  varit många barn i placeringskön och köordningen är given. Barn med särskilda behov

  och syskon har fått förtur. Detta har ytterligare försvårats av den stora bristen på

  förskoleplatser som råder i kommunen just nu. Vilket inneburit att det är kommunen

  som gett oss utförare direktiv om vilka barn vi får erbjuda plats, utifrån garantidatum

  Förskolan Bollens lokaler är ljusa och trevliga. Rummen är iordningställda utifrån

  barnens intressen. Lokalerna rymmer fyra avdelningar, en stor lekhall som gjorts om

  till matsal för de yngre barnen och en mindre lekhall har gjorts om till en matsal för de

  äldre barnen. En stor ateljé finns i huset. De olika miljöerna är lockande och inbjuder

  till lärande och olika aktiviteter. Hallarna är inredda med barngarderober med

  skiljeväggar som avgränsar mellan barnens kläder, allt för att ge bästa möjliga

  hygienförhållanden. Kök och personalrum samt administrationens kontor finns i en

  särskild del av lokalerna.

  På förskolans gård finns gungor, sandlådor, cykelvägar, gungbräda, odlingshörna samt

  lekställningar. Pedagogerna har även iordningsställt en vattenbana, en vattenvägg,

  teknikvägg och ”tankstationer” för lek. Närhet till skog och andra lekplatser, gör att

  pedagoger och barn även gärna söker sig till andra delar av närområdet.

  Personaltäthet och pedagogerna kompetens

  Bollen har haft 3-4 pedagoger per avdelning, varav minst en har varit förskollärare.

  Bollen har under året haft 5 förskollärare och 12 barnskötare. Förskolan har haft extra

  resurser för barn med särskilda behov, inte personliga assistenter utan all personal på

  avdelningen har arbetat med barnen och en extra resurs har istället satts in på

  avdelningen.

  Förskolan har även haft tillgång till tal- och specialpedagog samt habiliteringsteam

  som handlett pedagogerna vid behov.

  Måbra Förskolor har en egen friskvårdpedagog anställd. Hon erbjuder individuell

  friskvårdscoachning och fri massage på dagtid. Företaget har under året utökat antalet

  massagestolar/massagebänkar så att pedagogerna kan få sina behandlingar på den egna

  förskolan. Detta för att det visat sig att inte alla haft möjlighet att komma ifrån så ofta

  som de önskat när de måste förflytta sig till annan förskola. Syftet med hälsoarbetet är

  att få ner korttidsfrånvaron inom företaget.

  Ledningen, Utvecklingsgruppen och Samverkansgruppen arbetade föregående läsår

  med att kartlägga stressfaktorer, i verksamheten. Förskolecheferna arbetade då fram en

  årsplan, för att det skulle bli tydligt när och vad som skulle prioriteras under

  verksamhetsåret. Tanken var att det skulle finnas en tydligare struktur för när saker

  ska ske och därmed vara ett stöd för pedagogerna i det dagliga arbetet. Detta läsår har

  förskolecheferna och utvecklingsgruppen arbetat med att implementera, följa upp och

  utvärdera årsplanen.

 • Pedagogerna har kontinuerligt haft reflektion avdelningsvis. Där man under

  höstterminen hade fokus på grundverksamheten och dess olika områden. På

  vårterminen följde man upp och utvärderade verksamheten utifrån förskolans

  handlingsplan.

  Alla pedagoger har varit på en Naturvetenskap/teknik föreläsning med Marie Wallum

  som Måbra köpte in, till en av vårens planeringsdagar.

  All personal på förskolan fick utbildning i Sharepoint på en av planeringsdagarna i

  höstas.

  Två pedagoger från förskolan har deltagit i en halvdag på ”Så funkar det” där man fick

  inspiration om hur man kan arbeta med digitala verktyg i verksamheten. Detta

  anordnades av Upplands Väsby kommun.

  Fem pedagoger var på utbildning i Makey Makey och Beebot på Makers Space.

  Denna anordnades av Upplands Väsby Kommun.

  Tre pedagoger har deltagit på föreläsning om ”Det svåra samtalet” som anordnades av

  Familj/Skolservice

  Kokerskan har deltagit i en Inspirationsdag för kockar/kokerskor som anordnades av

  Atvexa AB

  Ledningen har deltagit i en Inspirationsdag för chefer som anordnades av Atvexa AB.

  Två förskollärare har deltagit i en Inspirationsdag för förskollärare som anordnades av

  Atvexa AB.

  Förskolechefen har gått utbildning i Utvecklande Ledarskap som anordnades

  Advantum Kompetens.

  Förskolechefen har varit på föreläsning om ”Utmaningen att hantera och behålla

  talanger och vardagshjältar” som anordnades av Kraftsamlarna.

  Förskolechefen har varit på föreläsning som handlade om Tillit, Medvetenhet och

  Ansvarstagande med Britt Söderström.

  VD och förskolecheferna har gjort en GDQ-analys i samarbete med en konsult från

  InPartner AB, för att se vilket stadium i grupprocessen de befinner sig och för att

  synliggöra sina styrkor, och vad de behöver utveckla.

  Förskolecheferna och utvecklingsgruppen har deltagit vid en inspirationskväll med

  Navid Hadiri som föreläste om Lilla mångfaldsskolan. Den anordnades av Väsby

  Kommun i samband med utdelningen av Kvalitetsutmärkelsen.

 • Perspektiv: Kund

   Utveckling och lärande

  Förbättringsområden och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och

  mål för den aktuella tidsperioden

  Nationellt mål

  ”Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg,

  fostran och lärande bildar en helhet, Den pedagogiska verksamheten ska genomföras

  så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara

  öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiten och

  det lustfyllda lärandet”.

  ( Ur Lpfö 98/10)

  Kommunfullmäktiges mål

  ”Kommunen ska genom de kommunalt finansierade verksamheterna erbjuda en god

  lärmiljö som stimmulerar till ett livslångt lärande, vilket ska leda till att

  förytsättningarna för sysselsättning och arbete åt alla ökar”.

  Förskolans resultatmål

  ”Andelen föräldrar som kan rekommendera förskolan ska öka”.

  ”Andelen föräldrar som är nöjda med verksamheten ska öka..

  (Ur Bollens Verksamhetsplan 2016-2017)

  Åtgärder

   ”Andelen föräldrar som tycker att de får tydlig information om hur deras barn utvecklas ska öka”.

   ”Andelen föräldrar som tycker att förskolan arbetar med att utveckla barnens språk ska öka”

   ”Andelen föräldrar som tycker att förskolan arbetar med att få barnen att förstå matematik ska öka”

   ”Andelen föräldrar som tycker att förskolan arbetar med att utveckla barnens först