34
1 Kako izvajamo Kako izvajamo kvalitativno kvalitativno raziskavo raziskavo v zdravstveni negi v zdravstveni negi

Kvalitativna raziskava v zdravstveni negi

  • Upload
    blaz

  • View
    717

  • Download
    5

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Kvalitativna raziskava v zdravstveni negi

1

Kako izvajamo Kako izvajamo kvalitativno kvalitativno raziskavoraziskavov zdravstveni negiv zdravstveni negi

Page 2: Kvalitativna raziskava v zdravstveni negi

Junij 2010 2 B. Mesec, Kvalitativna raziskava v

zdravstveni negi

Ni vse, kar lahko preštevamo, Ni vse, kar lahko preštevamo, upoštevanja vredno; ni možno upoštevanja vredno; ni možno preštevati marsičesa, kar je preštevati marsičesa, kar je

upoštevanja vredno.upoštevanja vredno.((Albert Einstein )Albert Einstein )

Page 3: Kvalitativna raziskava v zdravstveni negi

Junij 2010 3 B. Mesec, Kvalitativna raziskava v

zdravstveni negi

VsebinaVsebina

Kvalitativni pristopiKvalitativni pristopi Namen in predmet raziskaveNamen in predmet raziskave Primeri kvalitativnih raziskavPrimeri kvalitativnih raziskav Formuliranje problemaFormuliranje problema Eksplikacija predrazumevanjaEksplikacija predrazumevanja Strategija raziskovanjaStrategija raziskovanja SpremenljivkeSpremenljivke Izbor enotIzbor enot Metode zbiranja empiričnega gradivaMetode zbiranja empiričnega gradiva Urejanje in analiza gradiva (oblikovanje pojmov)Urejanje in analiza gradiva (oblikovanje pojmov) Gradnja teorijeGradnja teorije Poročilo o raziskaviPoročilo o raziskavi

Page 4: Kvalitativna raziskava v zdravstveni negi

Junij 2010 4 B. Mesec, Kvalitativna raziskava v

zdravstveni negi

Kvalitativno raziskovanje je ustvarjalno Kvalitativno raziskovanje je ustvarjalno početje, ki ga vsak izvaja malo početje, ki ga vsak izvaja malo

drugače in s svojo osebno noto – drugače in s svojo osebno noto – nasveti, ki sledijo, niso dogme, ki bi nasveti, ki sledijo, niso dogme, ki bi se jih bilo treba držati kot pijanec se jih bilo treba držati kot pijanec

plotaplota

BODITE IZNAJDLJIVI IN USTVARJALNIBODITE IZNAJDLJIVI IN USTVARJALNI

Page 5: Kvalitativna raziskava v zdravstveni negi

Junij 2010 5 B. Mesec, Kvalitativna raziskava v

zdravstveni negi

PRISTOPIPRISTOPI Utemeljena (utemeljitvena) teorijaUtemeljena (utemeljitvena) teorija

(Glaser&Strauss): gradnja (Glaser&Strauss): gradnja induktivneinduktivne teorije teorije iz iz izjav in opažanj (gradnja pojmov in teorije; ‘O izjav in opažanj (gradnja pojmov in teorije; ‘O življenju s stomo’, ‘O doživljanju v skupini življenju s stomo’, ‘O doživljanju v skupini samopomoči’)samopomoči’)

EtnografijaEtnografija:: opis/analiza opis/analiza kulturekulture, dnevnega , dnevnega poteka, navad, običajev, norm, vrednot (na oddelku, poteka, navad, običajev, norm, vrednot (na oddelku, v skupini, društvu; ‘O življenju na oddelku’, ‘Novinec v skupini, društvu; ‘O življenju na oddelku’, ‘Novinec v društvu’)v društvu’)

FenomenologijaFenomenologija:: opis/analiza opis/analiza doživljanja, zavestidoživljanja, zavesti (pacienta, praktikantke, sestre; ‘Doživljanje smrti (pacienta, praktikantke, sestre; ‘Doživljanje smrti pacienta’, ‘Prvič na oddelku’ )pacienta’, ‘Prvič na oddelku’ )

Analiza diskurzaAnaliza diskurza:: analiza analiza načina načina izražanjaizražanja (kako (kako govorimo, pišemo; kakšne besede uporablja sestra v govorimo, pišemo; kakšne besede uporablja sestra v pogovoru, poročilih; ‘pokroviteljski diskurz’)pogovoru, poročilih; ‘pokroviteljski diskurz’)

Analiza komunikacijeAnaliza komunikacije:: analiza analiza poteka poteka komunikacijekomunikacije (enosmerna-dvosmerna, (enosmerna-dvosmerna, dominantnost-submisivnostdominantnost-submisivnost, , ‘preglasitev’)‘preglasitev’)

Page 6: Kvalitativna raziskava v zdravstveni negi

Junij 2010 6 B. Mesec, Kvalitativna raziskava v

zdravstveni negi

NAMEN IN PREDMET NAMEN IN PREDMET RAZISKAVERAZISKAVE

Dva namena:Dva namena:

Razumeti posamezen primer (Razumeti posamezen primer (idiografskiidiografski pristop) in odkrivati splošne zakonitosti pristop) in odkrivati splošne zakonitosti ((nomotetskinomotetski))

Predmet:Predmet:

Raziskujemo doživljanje in ravnanjeRaziskujemo doživljanje in ravnanje

Razumevanje motivov in pomenov Razumevanje motivov in pomenov

Raziskovanje življenja v družini, bolnišnici, Raziskovanje življenja v družini, bolnišnici, zavodu, ureditve, vrednot, norm, običajevzavodu, ureditve, vrednot, norm, običajev

Page 7: Kvalitativna raziskava v zdravstveni negi

Junij 2010 7 B. Mesec, Kvalitativna raziskava v

zdravstveni negi

PRIMERI KVALITATIVNIH PRIMERI KVALITATIVNIH RAZISKAVRAZISKAV

Življenje bolnikov s stomoŽivljenje bolnikov s stomo Doživljanje psihiatričnih bolnikov v društvu Doživljanje psihiatričnih bolnikov v društvu

OzaraOzara Izkušnje mater s poporodno depresijoIzkušnje mater s poporodno depresijo Urejanje življenja bolnikov z obstruktivnoUrejanje življenja bolnikov z obstruktivno

pljučno boleznijopljučno boleznijo Alkoholikovo doživljanje urejanja v KZAAlkoholikovo doživljanje urejanja v KZA Doživljanje žensk z rakom dojke v skupini Doživljanje žensk z rakom dojke v skupini

samopomočisamopomoči

Page 8: Kvalitativna raziskava v zdravstveni negi

Junij 2010 8 B. Mesec, Kvalitativna raziskava v

zdravstveni negi

FORMULIRANJEFORMULIRANJE PROBLEMA/1PROBLEMA/1

raziskujemo stvarne, praktične raziskujemo stvarne, praktične težave; pogosto brez jasne težave; pogosto brez jasne vnaprejšnje formulacije problema, vnaprejšnje formulacije problema, brez hipotezbrez hipotez

‘‘Kako živijo bolniki z…?’ ‘S kakšnimi Kako živijo bolniki z…?’ ‘S kakšnimi težavami se srečujejo?’ ‘Kako težavami se srečujejo?’ ‘Kako sprejemajo ta postopek zdravljenja?’ sprejemajo ta postopek zdravljenja?’ ‘Kako sodelujejo družinski člani?’ ‘Kako sodelujejo družinski člani?’

EKSPLORACIJA a tudi VERIFIKACIJA EKSPLORACIJA a tudi VERIFIKACIJA SPROTNIH HIPOTEZSPROTNIH HIPOTEZ

Page 9: Kvalitativna raziskava v zdravstveni negi

Junij 2010 9 B. Mesec, Kvalitativna raziskava v

zdravstveni negi

FORMULIRANJE FORMULIRANJE PROBLEMA/2PROBLEMA/2

Dve izhodišči:Dve izhodišči:

1. Imamo problem > zberemo 1. Imamo problem > zberemo gradivo, s pomočjo katerega gradivo, s pomočjo katerega odgovorimo na problemodgovorimo na problem

2. Imamo gradivo > iščemo problem 2. Imamo gradivo > iščemo problem - na kateri problem lahko odgovorimo - na kateri problem lahko odgovorimo s tem gradivoms tem gradivom

Page 10: Kvalitativna raziskava v zdravstveni negi

Junij 2010 10 B. Mesec, Kvalitativna raziskava v

zdravstveni negi

PREDRAZUMEVANJEPREDRAZUMEVANJE

Izreci svoje Izreci svoje predrazumevanjepredrazumevanje: :

Kaj že vemo o teh ljudeh, o njihovem življenju, o Kaj že vemo o teh ljudeh, o njihovem življenju, o težavah? Kako razumemo? Kaj odobravamo? težavah? Kako razumemo? Kaj odobravamo? Česa ne razumemo? Česa ne odobravamo?Česa ne razumemo? Česa ne odobravamo?

Ne izključi iz raziskave sebe, svojega vrednotenja, Ne izključi iz raziskave sebe, svojega vrednotenja, prizadetosti. ‘Objektivnost’ – prikrivanje, prizadetosti. ‘Objektivnost’ – prikrivanje, zanikanje svojih predsodkovzanikanje svojih predsodkov

Preden začneš raziskovati, napiši eno stran o Preden začneš raziskovati, napiši eno stran o problemu.problemu.

V nadaljevanju preverjaš svoje predrazumevanje V nadaljevanju preverjaš svoje predrazumevanje in odkrivaš nove vidike.in odkrivaš nove vidike.

Page 11: Kvalitativna raziskava v zdravstveni negi

Junij 2010 11 B. Mesec, Kvalitativna raziskava v

zdravstveni negi

STRATEGIJA RAZISKOVANJASTRATEGIJA RAZISKOVANJAHERMENEVTIČNI KROG:HERMENEVTIČNI KROG: Celoto razumemo iz delov, Celoto razumemo iz delov,

del iz celote; predhodno razumemo iz kasnejšega; del iz celote; predhodno razumemo iz kasnejšega; sedanje iz preteklega, preteklo iz sedanjega; sedanje iz preteklega, preteklo iz sedanjega; stavek dobi pomen iz teksta, tekst iz vseh stavek dobi pomen iz teksta, tekst iz vseh stavkovstavkov

ITERATIVNOSTITERATIVNOST = vračamo se na prejšnja spoznanja = vračamo se na prejšnja spoznanja in jih spremenimo, spremenimo problem, ciljein jih spremenimo, spremenimo problem, cilje

ODPRTOSTODPRTOST ZA NOVE PODATKEZA NOVE PODATKE

Page 12: Kvalitativna raziskava v zdravstveni negi

Junij 2010 12 B. Mesec, Kvalitativna raziskava v

zdravstveni negi

SPREMENLJIVKESPREMENLJIVKE

ne poznamo vnaprej, navedemo le ne poznamo vnaprej, navedemo le širša področja: širša področja:

‘‘Življenje pred operacijo, priprava na Življenje pred operacijo, priprava na operacijo, neposredno po operaciji, operacijo, neposredno po operaciji, sedanje počutje, samopodoba, sedanje počutje, samopodoba, organizacija življenja, družinske organizacija življenja, družinske razmere’razmere’

Spremenljivke-pojme odkrivamo, Spremenljivke-pojme odkrivamo, oblikujemo, niso vnaprej znane kot oblikujemo, niso vnaprej znane kot pri kvantitativni r.pri kvantitativni r.

Page 13: Kvalitativna raziskava v zdravstveni negi

Junij 2010 13 B. Mesec, Kvalitativna raziskava v

zdravstveni negi

IZBOR ENOT (VZORČENJE)/1IZBOR ENOT (VZORČENJE)/1

‘‘TEORETIČNOTEORETIČNO VZORČENJEVZORČENJE’’Katere enote?Katere enote? Tipični primeriTipični primeri Skrajni primeriSkrajni primeri Predstavniki podkategorijPredstavniki podkategorij Teoretično pomembni primeriTeoretično pomembni primeri Uspešni – neuspešni, lažji – težji, Uspešni – neuspešni, lažji – težji,

mladi - starimladi - stari

Page 14: Kvalitativna raziskava v zdravstveni negi

Junij 2010 14 B. Mesec, Kvalitativna raziskava v

zdravstveni negi

IZBOR ENOT (VZORČENJE)/2IZBOR ENOT (VZORČENJE)/2

Kako?Kako? PriročnoPriročnoKoliko?Koliko? Lahko ena samaLahko ena sama Manjše število (do 30)Manjše število (do 30)

TRIANGULACIJATRIANGULACIJA: pogled z več zornih kotov : pogled z več zornih kotov (pacient – svojci – sestra – zdravnik)(pacient – svojci – sestra – zdravnik)

TEORETIČNA RELEVANTNOST vs. statistična TEORETIČNA RELEVANTNOST vs. statistična reprezentativnostreprezentativnost

Page 15: Kvalitativna raziskava v zdravstveni negi

Junij 2010 15 B. Mesec, Kvalitativna raziskava v

zdravstveni negi

ZBIRANJE GRADIVAZBIRANJE GRADIVA

VEČ METOD HKRATI IN KOMBINIRANO VEČ METOD HKRATI IN KOMBINIRANO (MULTIMETODA)(MULTIMETODA)

Odprti intervjujiOdprti intervjuji Skupinski intervju, pogovorSkupinski intervju, pogovor DnevnikiDnevniki Pohvale, pritožbePohvale, pritožbe PismaPisma Fotografije, video posnetkiFotografije, video posnetki

RAZISKOVALEC KOT INSTRUMENTRAZISKOVALEC KOT INSTRUMENT – opiši svoje – opiši svoje doživljanje ob intervjujih, gradivu, upoštevaj svojo doživljanje ob intervjujih, gradivu, upoštevaj svojo občutljivost, pomislekeobčutljivost, pomisleke

Page 16: Kvalitativna raziskava v zdravstveni negi

Junij 2010 16 B. Mesec, Kvalitativna raziskava v

zdravstveni negi

KODIRANJE IN KODIRANJE IN EKSPLICIRANJE POMENAEKSPLICIRANJE POMENA

Nevarnost:Nevarnost: ‘zdrs v kvantifikacijo’‘zdrs v kvantifikacijo’ – – preštevanje istovrstnih izjavpreštevanje istovrstnih izjav

Kvalit. analiza gradiva:Kvalit. analiza gradiva: dva pristopa dva pristopa KategoriziranjeKategoriziranje, kodiranje, metoda , kodiranje, metoda

utemeljene teorije (Glaser&Strauss), utemeljene teorije (Glaser&Strauss), (stomisti, stanov. skupina), (stomisti, stanov. skupina),

Ekspliciranje pomenaEkspliciranje pomena (novinka na (novinka na psihiatriji)psihiatriji)

Page 17: Kvalitativna raziskava v zdravstveni negi

Junij 2010 17 B. Mesec, Kvalitativna raziskava v

zdravstveni negi

KODIRANJEKODIRANJE

1.1. določitev enot kodiranja: povedi - določitev enot kodiranja: povedi - pomensko zaključene enotepomensko zaključene enote

2.2. odprto kodiranjeodprto kodiranje – pripisovanje pojmov: – pripisovanje pojmov: neposredno poimenovanje, ‘in vivo’neposredno poimenovanje, ‘in vivo’ sinonimisinonimi Nasprotni pojmiNasprotni pojmi nadrejeni pojmi, podrejeni pojminadrejeni pojmi, podrejeni pojmi

3.3. združevanje sorodnih pojmov v širše združevanje sorodnih pojmov v širše kategorijekategorije

4.4. Odnosno k.Odnosno k. - vzpostavljanje odnosov med - vzpostavljanje odnosov med kategorijami: hierarhičnost, vzročno-kategorijami: hierarhičnost, vzročno-posledični odnos, začarani krogposledični odnos, začarani krog

Page 18: Kvalitativna raziskava v zdravstveni negi

Junij 2010 18 B. Mesec, Kvalitativna raziskava v

zdravstveni negi

PRIMER KODIRANJAPRIMER KODIRANJAiz raziskave Scenariji preživetjaiz raziskave Scenariji preživetja

Page 19: Kvalitativna raziskava v zdravstveni negi

Junij 2010 19 B. Mesec, Kvalitativna raziskava v

zdravstveni negi

PRIMER KODIRANJAPRIMER KODIRANJAiz raziskave Scenariji preživetjaiz raziskave Scenariji preživetja

Page 20: Kvalitativna raziskava v zdravstveni negi

Junij 2010 20 B. Mesec, Kvalitativna raziskava v

zdravstveni negi

PRIMER KODIRANJAPRIMER KODIRANJA

Page 21: Kvalitativna raziskava v zdravstveni negi

Junij 2010 21 B. Mesec, Kvalitativna raziskava v

zdravstveni negi

DOKUMENTACIJADOKUMENTACIJA

A.A. Administrativni Administrativni dokumenti o raziskavi (predlog, dokumenti o raziskavi (predlog, prijava, načrt, poročila)prijava, načrt, poročila)

B. Dokumenti B. Dokumenti o empiričnem gradivuo empiričnem gradivu, , zapisizapisi

Prepisi intervjujev, posnetkov Prepisi intervjujev, posnetkov ((transkribcijatranskribcija), opremi s podatki: kdo, ), opremi s podatki: kdo, kdaj, kjekdaj, kje

Pusti rob za pripisovanje pojmov (kod)Pusti rob za pripisovanje pojmov (kod) Seznami kod, definicije kod (pojmov)Seznami kod, definicije kod (pojmov) Seznam dokumentovSeznam dokumentov

Page 22: Kvalitativna raziskava v zdravstveni negi

Junij 2010 22 B. Mesec, Kvalitativna raziskava v

zdravstveni negi

DOKUMENTACIJA: ZAPISIDOKUMENTACIJA: ZAPISI Zapisi kodiranjaZapisi kodiranja

Zapisi teoretiziranjaZapisi teoretiziranja

Operativni zapisiOperativni zapisi

Page 23: Kvalitativna raziskava v zdravstveni negi

Junij 2010 23 B. Mesec, Kvalitativna raziskava v

zdravstveni negi

GRAFIČNI PRIKAZIGRAFIČNI PRIKAZI

1. 1. empiričniempirični diagrami: skice prostora, diagrami: skice prostora, sociogrami, organigramisociogrami, organigrami

2. 2. konceptualnikonceptualni diagrami: slike diagrami: slike odnosov med pojmi (kategorijami)odnosov med pojmi (kategorijami)

Page 24: Kvalitativna raziskava v zdravstveni negi

Junij 2010 24 B. Mesec, Kvalitativna raziskava v

zdravstveni negi

GRAFIČNI PRIKAZI: GRAFIČNI PRIKAZI: EMPIRIČNI DIAGRAMEMPIRIČNI DIAGRAM

Page 25: Kvalitativna raziskava v zdravstveni negi

Junij 2010 25 B. Mesec, Kvalitativna raziskava v

zdravstveni negi

GRAFIČNI PRIKAZI: GRAFIČNI PRIKAZI: KONCEPTUALNI DIAGRAMKONCEPTUALNI DIAGRAM

Začarani krog nasilja v zakonskem Začarani krog nasilja v zakonskem paruparu

Page 26: Kvalitativna raziskava v zdravstveni negi

Junij 2010 26 B. Mesec, Kvalitativna raziskava v

zdravstveni negi

PISANJE ‘TEORIJE’/1PISANJE ‘TEORIJE’/1

Ali smo upravičeni tako skromno besedilo Ali smo upravičeni tako skromno besedilo imenovati ‘teorija’? Človek si vedno imenovati ‘teorija’? Človek si vedno razlaga pojave, vedno ‘teoretizira’ sam pri razlaga pojave, vedno ‘teoretizira’ sam pri sebi. Če to izreče ali zapiše, lahko preveri sebi. Če to izreče ali zapiše, lahko preveri v strokovni skupnosti.v strokovni skupnosti.

‘‘MALA TEORIJA’, KONTEKSTUALNA TEORIJAMALA TEORIJA’, KONTEKSTUALNA TEORIJA – ki velja v določenem okolju, ni splošna– ki velja v določenem okolju, ni splošna

‘‘POSKUSNA TEORIJA’POSKUSNA TEORIJA’ – ne domišljamo si, – ne domišljamo si, da je brezpogojno veljavna; je prvi da je brezpogojno veljavna; je prvi približek resnicipribližek resnici

Page 27: Kvalitativna raziskava v zdravstveni negi

Junij 2010 27 B. Mesec, Kvalitativna raziskava v

zdravstveni negi

PISANJE ‘TEORIJE’/2PISANJE ‘TEORIJE’/2

Pišemo posplošenoPišemo posplošeno Navajamo dobesedne izjave v Navajamo dobesedne izjave v

podkrepitevpodkrepitev Dopolnjujemo praznine z domnevami Dopolnjujemo praznine z domnevami

(domnevamo, možno je, verjetno …)(domnevamo, možno je, verjetno …) Primerjamo s spoznanji drugihPrimerjamo s spoznanji drugih

Page 28: Kvalitativna raziskava v zdravstveni negi

Junij 2010 28 B. Mesec, Kvalitativna raziskava v

zdravstveni negi

VRSTE TEORIJVRSTE TEORIJ

TipologijaTipologija Razvoj, zaporedje: časovno, vzročno Razvoj, zaporedje: časovno, vzročno

posledično, življenjski potek posledično, življenjski potek (trajektorija)(trajektorija)

Ribja kost: glavno zaporedje Ribja kost: glavno zaporedje kategorij, stranska zaporedjakategorij, stranska zaporedja

Začarani krogZačarani krog Protislovje – dialektični odnosProtislovje – dialektični odnos

Page 29: Kvalitativna raziskava v zdravstveni negi

Junij 2010 29 B. Mesec, Kvalitativna raziskava v

zdravstveni negi

Page 30: Kvalitativna raziskava v zdravstveni negi

Junij 2010 30 B. Mesec, Kvalitativna raziskava v

zdravstveni negi

Page 31: Kvalitativna raziskava v zdravstveni negi

Junij 2010 31 B. Mesec, Kvalitativna raziskava v

zdravstveni negi

PISANJE POROČILA O PISANJE POROČILA O RAZISKAVIRAZISKAVI

Izhodišča; predrazumevanje, pregled literatureIzhodišča; predrazumevanje, pregled literature NamenNamen ProblemProblem Opis postopkaOpis postopka Kontekstualna (‘poskusna’) teorijaKontekstualna (‘poskusna’) teorija SklepiSklepi Predlogi – implikacije za teorijo in praksoPredlogi – implikacije za teorijo in prakso Validacija s strani udeleženih – predzadnjo verzijo Validacija s strani udeleženih – predzadnjo verzijo

poročila damo v branje; naj preverijo opis, poročila damo v branje; naj preverijo opis, spoznanja in sklepespoznanja in sklepe

Page 32: Kvalitativna raziskava v zdravstveni negi

Junij 2010 32 B. Mesec, Kvalitativna raziskava v

zdravstveni negi

POJMOVNIKPOJMOVNIK Utemeljena teorijaUtemeljena teorija EtnografijaEtnografija FenomenologijaFenomenologija Analiza diskurzaAnaliza diskurza Idiografski pristopIdiografski pristop Nomotetski pristopNomotetski pristop EksploracijaEksploracija VerifikacijaVerifikacija PredrazumevanjePredrazumevanje Hermenevtični krogHermenevtični krog IterativnostIterativnost Odprtost za podatkeOdprtost za podatke Teoretično vzorčenjeTeoretično vzorčenje TriangulacijaTriangulacija

MultimetodaMultimetoda Raziskovalec-Raziskovalec-

instrumentinstrument Zdrs v kvantifikacijoZdrs v kvantifikacijo KodiranjeKodiranje Ekspliciranje pomenaEkspliciranje pomena Odprto kodiranjeOdprto kodiranje Odnosno kodiranjeOdnosno kodiranje ZapisiZapisi PrikaziPrikazi Empirični diagramEmpirični diagram Konceptualni diagramKonceptualni diagram Kontekstualna teorijaKontekstualna teorija Udeleženska validacijaUdeleženska validacija

Page 33: Kvalitativna raziskava v zdravstveni negi

Junij 2010 33 B. Mesec, Kvalitativna raziskava v

zdravstveni negi

BRANJE: LITERATURABRANJE: LITERATURA

Page 34: Kvalitativna raziskava v zdravstveni negi

Junij 2010 34 B. Mesec, Kvalitativna raziskava v

zdravstveni negi

BRANJE: SPLETNA MESTABRANJE: SPLETNA MESTA

http://http://sitessites..googlegoogle..comcom/site//site/kvalitativnametodologijakvalitativnametodologija//

http://http://wilderdom.com/qualitative.htmlwilderdom.com/qualitative.html http://http://

www.nova.edu/ssss/QR/index.htmlwww.nova.edu/ssss/QR/index.html

Računalniški programi: Atlas, nVivoRačunalniški programi: Atlas, nVivo