226

Kuvar-Velika Knjiga Kolaca

 • Upload
  elenaiva

 • View
  1.500

 • Download
  207

Embed Size (px)

DESCRIPTION

slatko

Citation preview

 • Za pladanj s kolaiima

  Izvrsne tortices viSnjamaSastojci za l2 torrica promjera

  8 cm:12'/' dag omekianog maslaca10 dag iefura u prahu1 ilitica vanilin-ieturamalo soli, I iutanjak25 dag braina1-2 iligE mlijeka n45 dag i,iianja iz kompota npo '/' I slatkog vrhnja i mli-jeka5 dag maslaca, 1 jaje1 iutanjak, 2 dag ikrobnog

  brainamalo soli, 2 l,lice ietera

  Svaka tortica ima otprilike1325 dLulal 3I5 kalorija

  Mijeiajte maslac s prosijanimSe6erom u prahu, vanilin-Seie-rom, solju i Zutanjkom. U to

  prosijte bra5no, pa s mlijekomzamijesite tijesto. zamotajtega u aluminijsku foliju i stavi-te na dva sata u hladionik.Zagrljte pe6nicu na 200". Raz-valjajte tijesto da bude tanko injime obloZite kalupiie. Peci-te tortice deset minuta nasrednjoj predki, zatim ih rzva-dite iz peinice. ali ih ostaviteu kalupima.Ocijedite viSnje i njima napu-nite tortice. U posudi dobropromije5ajte vrhnje, mlijeko,maslac, jaje, Zutanjak, Skrob-no bra5no, sol i Seier. Proku-hajte, stalno mije5ajuii. Tomkremom prelijte viSnje, pavratite tortice u pecnicu i pe-cite ih jos 20-25 minuta nadrugoj predki odozdo. Ostavi:te ispedene da se u kalupiiimarnalo ohlade, zatim ih preseli-te na re5etku da se dokraiaohlade.

  62

  Kad dotlu gosti

  LimunoviodresciSastojci za 8 odrezaka:2 komada duboko smrznutoga

  lisnatog tijesta (iz omota od30 dag) n

  10 dag ietera20 dag oguljenih i samljevenih

  bademaI iuranjaksok od 2, a naribana korrca

  od I limuna t=I iutanjakt ,:::,:,0*,ice (ietea) od ti-

  Svaki komad ima otprilike155 5 d2ulal37 0 kalorija

  Ostavite lisnato tijesto 30-60minuta na sobnoj temperaturida se odmrzne. Zagrijte pe1nicu na 225'. Razvallajte lis-nato tijesto na pobraSnjenoj

  povr5ini da bude dvostrukoveliko. Limza pedenje isplah-nite hladnom vodom. Dvijeplode razvaljanog tijesta stavi-te na lim. Pomije5ajte Seier,bademe, Zutanjak. sok od li-muna i koricu, pa tim prema-Zite tijesto. Njegove ruboveprema2ite umuienim Zutanj-kom, pa obje plode tijestapreklopite po duljini. Rubovepritisnite, a povriinu premaZi-te ostatkom Zutanjka i naboc-kajte vilicom. Pecite 10-15minuta na srednjoj preiki.Zagrijte drhtalicu od limuna injome premaZite joS vrui ko-lad. Potpuno ohladen nareZitena osam sasvim jednakihodrezaka.

 • Kad dodu gosti

  :.:)..:::.t).:...

  :

  kom i malo braina. Kvas po-praiite brainom, pokrijte iostavite 15 minuta na toplommjestu da uzade. U kvas do-dajte mlaku vodu, jaje, sol ilimunovu koricu. pa to pomi-je5ajte s preostalim bra5nom.Lupajte tijesto tako dugo dokse ne odljepljuje od kuhade idok se ne pojave mjehuri. Po-novno ga pokrijte i ostaviteda uzade 40 minuta. U elek-tridnoj fritezi ili u posudi zaprZenje s mreZicom zagrijteulje na 180'. Ako nemate po-seban termometar. postignututemperaturu provjerite takoda u zagrijanu masnoiu spu-stite kockicu bijelog kruha.Ako za jednu sekundu posta-ne smeda i hruskava, masnoiaje dobre temperature. SuhomZlicom grabite po tri, detiriu5tipka. stavite ih u zagrijanoulje i prZite oko tetiri minute.Okrenite ih rupidastom Zli-

  Za pladanj s kolaiima|W,x'"

  t:.1

  Grtki u5tipcis kvascemSastojci za 40 uitipaka:45 dag braina, 3 dag kvasca2 iliiice ietera'/' I mlakog mlijeka'/t I mlake vodeI jaje'/' iliiice solinaribana korica I limuna n20 dag ietera'/' ialice medat/t I vodeI ilica limunovog soka3 dag nasjeckanih pistacijaZa prienje: 1-2 I uljaSvaku u5tipak ima otprilike335 dZula/80 kalorija

  Prosijte braSno u posudu i usredini nadinite udubljenje. Unj razmrvite kvasac, pa ga po-mije5ajte sa 5e6erom, mlije-

  com. IsprZene u5tipke stavitena papirnati kuhinjski rudnikda se ocijedi suvi5na masnoea.Pazrte da se ne ohlade. Na tajnadin isprZite svo pripremlje-no tijesto s kvascem.U posudu stavite SeCer, med,vodu, limunov sok i mije5ajtena vatri da se sav Seier otopi.Tada kuhajte jo5 pet minuta,neprekidno mije5ajuii. Sirupmora biti toliko gust da se vu-Le za ilicom kad je u nj zamo-iite. Prelijte u5tipke vru6imsirupom i pospite nasjeckanimpistacijama. PoslaZite ih nazagrijani pladanj.

  SavjetGrdke uStipke moZete.posluZiti i nadjevene.Dva puta uzaSlo tijestos kvascem razvaljajte dabude debelo otprilike1 cm, pa zatim okru-glim oblikom tzreLite"krugove promjera10 cm. Napravite sirup,ali bez vode. Na svakikrug stavite po Zlidicugustog sirupa, preklopi-te preko nadjeva, rubo-ve dobro pritisnite pajo5 desetak minutaostavite uitipke na to-plome da uzadu, zatimih isprZite i prelijte pre-ostalim sirupom.

  63

 • Za pladanj s kolaiima

  KopenhaSkipuii6iSastojci za 20 puiitu:45 dag braina, 3 dag kvasca'/n t mlakog mliieka5 dag maslaca, I iutaniak'/' iliiice soli r=15 dag maslaca5 dag braina t=2 ilice iefura u prahu'/, i. cimeta, 5 dag grol.dicaSvaki puZii ima otprilike840 diulal2\\ kalorijaProsijte bra5no u posudu, usredini promijeiajte razmrvlje-ni kvasac s malo bra5na i mli-jeka. pa pustite petnaest mi-nuta da uzade. Uza5lom kva-su dodajte otopljeni maslac,Zutanjak, sol, pomije5ajte spreostalim braSnom i istuciterahlo tijesto. Ostavite tridesetminuta da uzade.

  Zdrobite maslac i bra5no, padobivenu smjesu razvaljajte ukvadrat 15 x 15 cm. Uzailotijesto razvaljajte na detvero-kut 20 x 35 cm, u sredinu mustavite ploeu maslaca i braina.preko nje presloZite oba kra6akraja tijesta s kvascom. Stisni-te krajeve. Razvaljajte tijestona 30 x 40 cm, pa kraie stra-nice opet dva puta preklopite.Stavite tijesto na 15 minuta uhladionik. Ponovite taj postu-pak joS dva puta (+ pogledaj-te temeljni recept za dizanolisnato tijesto na 15. stranici).Zagrljte peinicu na 220". F.az'valjajte tijesto na 35 x 50 cm,prema2ite ga vodom. pospite5e6erom, cimetom i groZdica-ma, pa s obje dulje strane za-vijte prema sredini. NareZitena komade debele2'/, cm, Po-legnite ih na lim i pecite10-15 minuta.

  64

  Kad dodu gosti

  Fini te5lji6is lje5njacimaSastojci za 9 teiljita:30 dag duboko smrznutoga ili

  kod kute naiinjenog (-->pogledajte na 13. stranici)lisnatog tijesta rt

  15 dag samljevenih ljeinjakaI jaje8 dag iefuraI ilica ruma1 iutanjak

  Svaki deSlji6 ima otprilike1320 dh;Jal3l5 kalorija

  Duboko zamrznuto lisnato ti-jesto pustite 30-60 minuta dase otopi.Na pobraSnjenoj radnoj plohirazvaljajte lisnato tijesto ukvadrat 30 x 30 cm. NareZitega na devet komada stranice10 cm. Pomijesajte ljeinjake

  sa 5e6erom, jajetom i rumom.Po sredini svakog kvadrata odtijesta stavite prugu nadjevaod ljeinjaka. Jednu stranu togkvadrata namaZite r azmuCe-nim zutanjkom. preklopitedrugu stranu, zareLite krozoba sloja tijesta zupce kao naieSlju. pa ih malo razdvojite.Isplahnite lim za pedenlehladnom vodom. PoslaZite de-5lji6e na lim na jednaku uda-ljenost. Odozgo ih PremaZitepreostalim Zutanjkom. Nekakolac stoji I5 minuta. Zagrljtepednicu na 230". Pecite de5lji-& 75-20 minuta na srednjojpredki. Ispedeni koladi nekase hlade na re5etki.

 • Kad doilu gosti

  Ocakljeni pruti6is lje5njacimaSastojci za 20 prutita:15 dag braina, 3 dag kvascajedva t/' I mlakog mlijeka5 dag maslaca, I iutanjak'/z iliiice soli ct15 dag maslaca, 5 dag braina

  L-10 dag proprienih samljevenih

  ljeinjaka, 5 dag ietera2 ilice rumaI bjelanjak n3-4 ilice ietera u prahu2 ilice ruma

  Svaki prutii ima otprilike1050 dZula/250 kalorijaOd navedenih sastojaka pri-premite tijesto prema uputa-ma za kopenha5ke puZiie na64. stranici. Smijeiajte maslaci bra5no, pa to polegnite na

  tijesto kao sto je tamo opisa-no. Nakon Sto ste tijesto triputa preslagivali, a u medu-vremenu ga hladili u hladioni_ku, zagrijte peinicu na 220".Nakraju tijesto razvaljajte udetverokut 25 x i0 cm. pomi-je5ajte ljesnjake sa ieierom,rumom i bjelanjkom, pa timepremaZite polovicu tijesta poduljini. Nepremazanu polovi-cu preklopite preko nadjevapa rubove dobro stisnite. Tiie.sto nareZite na 3% cm Sirokekomade. Po sredini svakoskomada nadinite zarez. diga-dak 7 cm kroz koji provucirejedan kraj prutiia. PoslaZiteih na lim za pedenje, pustiteda na toplom uzadu 20 mrnu-ta, pa pecite 10-15 minuta.JoS tople premaZite mje5avi-nom ruma i Seiera u prahu.

  Za pladanj s kolaiima

  Savicis naraniomSastojci za 20 savitaka:45 dag braina,3 dag kvasca'/' I mlakog mlijeka5 dag maslaca, 1 iutanjakt/, iliiice soli t=15 dag maslaca, 5 dag braina

  D8 dag sirovog marcipanasok i naribana korica I nu-

  rance2 ilice likera od naranie4 dag samljevenih badema3 dag sitno nasjeckanih uiete-

  renih narandinih korica1 bjelanjak o2 iutanjka2-3 ilice ietera u prahuI ilica naraniinog soka5 dag bademc

  Svaki savitak ima otprilike1090 dLrilal260 kalorija

  Od sastojaka naiinite tijestoprema uputama za kopenha-Ske puZiie na 64. stranici. Ti-lesto razvaljajte u detverokut40 x 50 cm. PomijeSajte mar-cipan, sok i koricu od naran-ie, u5eierenu narandinu kori-cu, badem, naraniin liker ibjelanjak. Time premaZite ti-jesto, Rubove ostavite 20 cmslobodne, pa ih premaZiteumuienim Zutanjkom. Prore-Zite tijesto po duljini te svakupolovicu savijte (- crte/ na16. stranici). NareZite na 5 cmSiroke komade i svaki u sredi-ni pritisnite; stavite na lim ipustite 25 minuta da uzadu.Zagrijte pe6nicu na 220". Sa-vitke premaZite Zuranjkom ipecite 15-20 minuta. PremaZi-te ih mjeSavinom soka od na-rande i Sedera u prahu, pa po-spite listidima badema.

  L

  65

 • Za pladanj s kolaiima

  E

  SavjetOd istog tijesta moZeteStrcaljkom nadiniti pe-rece, napuniti ih tude-nim slatkim vrhnjem ili,pak, duguljaste eklere.Za eklere umije3ajte utudeno slatko vrhnje in-stant kavu, zatim ihprelijte moka oca-klinom.

  Kad doilu gosti

  Princezini u5tipciSastojci za l4 uSripaka:'/' I vode, 6 dag maslacamalo solinaribana korica'/t limunu20 dag braina, 4 jaja n'/z I slatkog vrhnja6 dag ietera4 ilice ietera u prahu

  Svaki komad ima otprilikeL090 dlulal 260 kalorija

  Pristavite vodu. dodajte jojmaslac. sol i limunovu koricu.Kad zavre, odjednom uspitesvo braSno u tekuiinu i mije-Sajte na vatri da se tijesto pre-tvori u grumen koji se odvajaod stijenke lonca. Prespite ti-jesto u posudu, pa kad se ma-lo ohladi, umije5ajte mu jednopo jedno jaje.Zagrijte peinicu na 230'. Tije-sto stavljate u Strcaljku pa Str-cajte okrugle oblike na lim zapeienje na dovoljnim razmaci-ma. Na dno peinice dljte %Salice.vode. Pecite kolade15-20 minuta na drugoj predkiodozdo. Prvih deset minutapedenja nemojte otvarati pe6-nicu. U protivnom ie se kola-di slegnuti. JoS topie hrustaveu5tipke vodoravno prereZite.Istucite slatko vrhnje sa 5e6e-rom da bude dvrsto pa uitr-cajte na donje polovice koladi-ia. Poklopite ih gornjim polo-vicama i pospite Seierom uprahu.

 • eokoladniodresciSastojci za 20 odrezaka:10 dag iokolade za kuhanje12'/, dag maslaca, 20 dag ie-

  Ceramalo soli, samljevenog cimeta,

  naribane limunove korice6 iutanjaka, 6 bjelanjaka15 dag braina r=20 dag gorkaste iokolade2 jaja, 40 dag ietera u prahu12 dag kokosove masnote ili

  maslaca4 cl rumaZa lim; pergament i maslac

  Svaki odrezak ima otprilike7660 dlulal 395 kalorija

  Lim obloZite pergamentomnamazanim maslacem. Zagrij-te peinicu na 180". Stavite do-koladu da omekSa. ali ne i za-

  grije. MijeSajte maslac s polo-vicom kolidine Seiera i zadini-ma da se podne pjeniti, zatimumije5ajte Zutanjke i omekSa-nu dokoladu. lstucite snijegod bjelanjaka i preostalog 5e-iera. pa ga zajedno s prosija-nim brainom umijeSajte u tije-sto. Stavite tijesto u lim. peci-te ga 20 minuta na srednjojpredki. JoS topli ispedeni ko-lad iskrenite na krpu posutuSederom, odstranite mu perga-ment. Kolad vodoravno prere-Zite i pustite da se ohladi. Mi-jeiajte jaja sa Secerom i nari-banom iokoladom. dodajteomek5anu masnoiu i rum. Po-lovicu tijesta namaZite doko-ladnom kremom, na nju po-legnite drugu polovicu. pa i unju namaZite kremom. Nare-Lite na 20 odrezaka.

  Za pladanj s kolaiima

  Odrescis nugatomSastojci za 12 odrezaka:8 iutanjaka, 10 dag ietera1 bjelanjka, 8 dag braina2 dag ikrobnog braina4 dag kakaa n'/' I mlijeka1 omot praika za puding od

  vanilije2 iutanjaka, 15 dag ietera25 dag maslaca, l0 dag nLtgata

  10 dag masne tokoladne oca-kline

  6 uieterenih treianjaZa lim: pergament

  Svaki odrezak ima otprilike1890 dZula/450 kalorija

  Lim pokrijte pergamentom.Zagrljte peinicu na 220". Mi-je5ajte Zutanjke s 5 dag 5e6era

  da se podnu pjeniti, a od bje-lanjaka i preostalog 5e6eraistucite evrst snijeg. Pomije-Sajte. U to prosijte bra5no,Skrobno bra5no i kakao. Bisk-vitno tijesto namaZite na per-gament i pecite osam do desetminuta na srednjoj predki.Ispedeno tijesto iskrenite nakrpu. odstranite pergament ipustite da se ohladi. ProreZitega tri puta vodoravno. Sku-hajte puding s mlijekom, Zu-tanjcima i Seierom. Neka seohladi. Mije5ajte maslac da sepodne pjeniti, pa mu Zlicu poZlicu umijeiajte puding iomekiani nugat.Dvije trake tijesta premaZitekremom, sloZite ih jednu nadrugu, pa kolad omaZite kre-mom i prelijte otopljenomocaklinom. NareZite ga na 12odrezaka. ukrasite kremom itreSnjama.

  67

 • Za pladanj s kolaiime

  BudimpeStanskisavitak

  '/, I mlijekaI/z omota praika za puding od

  vanilije5 Llica iefura n7 bjelanjaka, 15 dag ieturasri I vanilije10 dag tukolade za kuhanje6 dag braina n10 dag marmelade od malina20 dag omekianog maslacaI iaiica kiria r=I ilica kakaa4 uieterene treinjeZa lim: pergament

  Svaki od 8 komada ima2140 dhlJa/510 kalorija

  Skuhajte puding od praSka,mlijeka i Seiera.Pokrijte lim pergamentom.

  Zagrijte peinicu na 200'. Istu-cite dvrst snijeg od bjelanjaka,5e6era i srZi vanilije. Omek-Sajte dokotadu, pa je dodajtetijestu zajedno s prosijanimbra5nom. Strcaljkom s velikimotvorom nanesite tijesto napergament da bude30 x 40 cm veliko. Pecite de-set minuta. lzvrnite ga na kr-pu, pa pokrijte vlaZnom kr-pom i ostavite da se ohladi.Odstranite pergament. pa tije-sto premaZite marmeladom.Mije5ajte maslac da se zapje-ni. umijeiajte mu ohladenipuding i kirS. Time premaZitetijesto, savijte ga, pospite ka-kaom i ukrasite ruZicama odkreme i polovicama tre(anja.

  68

  Kad dotlu sosti

  Kavini odresciSastojci za 10 odrezaka:8 l.utanjaka, 10 dag ietera4 bjelanjka, 6 dag braina2 dag ikrobnog braina8 dag samljevenih badema n'/. I mlijeka1 omot praika za puding od

  vanilije5 ilica ietera3 ilice instant kave25 dag omekianog maslaca3 ilice ietera u prahu n5 dag mrvica krokanta10 dag bombona u obliku ka-

  vinog zrnaZa lim: pergament

  Svaki odrezak ima otprilike2185 dLula/ 520 kalorija

  Pergamentom pokrijte lim,zagrljte pe6nicu na 220". Mije-Sajte Zutanjke s 5 dag Sedera

  da se zapjene, a od bjelanjakai preostalog Seiera istucitedvrsti snijeg. Pomije5ajte. Uto prosijte braSno. pa ga umi-jesajte kad i bademe. TijestonamaZite na 30 x 40 cm veliklim i pecite 8-12 minuta nasrednjoj preiki. lskrenite tije-sto na krpu i odstranite perga-ment. ProreZite lijesto po du-ljini u tri komada. Skuhajtepuding od pra3ka. mlijeka. Se-6era i kave. Neka se ohladi.Pjenasto izradite maslac sa 5e-ierom u prahu. pa mu umije-Sajte puding. Time premaZitetijesto, poslaZite trake jednuna drugu, omaZite kolad kre-mom. Pospite ga krokantom,ukrasite ruZicama od kreme ibombonima.

 • Kad doilu gosti Za pladanj s kolaiim&

  .-':...

  F

  Petits foursi la RitzSastojci za 20 koiarica:20 dag braina, 6'/' dag ietera1 iutanjak, 1 ilica mlijeka10 dag maslaca D4 iutanjka, 12'/' dag ietera1 navriak noia solit/z omota praika za puding od

  vanilije'/' I mlijekasri 1 vanilije20 dag omekianog maslaca8 dag ietera u prahu r-t2 ilice kakaa1 ilica curaqaoa ili nekoga

  drugog likera2 ilice instant kaveI ilica likera od kave4 cl konjakaZa ukras: uie(erene treinje i

  ljubice, fukolaCne mrvice.bomboni u obliku kavinogzrna, pistacije

  20 kalupita za koiarice

  Svaka ko5arica ima otprilikel0 50 dLulal 250 kalorij a

  Na dasku za mije5anje prosijtebra5no. U sredini nadiniteudubinu u koju stavite 5e6er,Zutanjak i mlijeko, te maslacnarezan na listi6e. Od svih,sa-stojaka brzo zamijesite gipkoprhko tijesto. Zamotajte ga ualuminijsku foliju i stavite nadva sata u hladionik.Zagrljte pe6nicu na 200". NapobraSnjenoj povr5ini razva-ljajte tijesto da bude debelo3 mm. NareZite ga i njimeobloZite kalupi6e. ObreZite ti-jesto koje viri preko rubova.PoslaZite kalupiie na jedan ilidva lima pa pecite tijesto, poosam minuta da postane svi-jetlosmede.Oprezno noZem izvadite ko5a-rice i pustite ih da se hlade na

  re5etki. Pomije5ajte Zutanjkesa 5e6erom, solju i praikomza puding da postane pjenuSa-vo. Pristavite.mlijeko sa srZiod vanilije, pa kad provreumije5ajte smjesu Zutanjaka.Dok se kuha tucite snaLno 2i-comza snijeg. Skuhanu kre-mu maknite sa Stednjaka, po-vremeno je mijeiajuii dok sehladi. Maslac mijeSajte sa 5e-ierom u prahu da se podnepjeniti. Kad maslac i pudingbudu jednako topli, umije5ajteZlicu po Zlicu pudinga u ma-slac. Dobivenu kremu podije-lite u tri jednaka dijela. Jed-noj treiini umije5ajte kakao icuraqao. drugoj instant kavu iliker od kave, a tre6oj konjak.Uz pomo6 Strcaljke napunitetim kremama ko5arice. pa ihstavite na jedan do dva sata uhladionik da se kremastvrdne.Kremu moZete ukrasiti i ore-

  polovljenim u5ederenim treS-njama, dokoladnim mrvicamalli nasjeckanim pistacijama.

  SavjetKo5arice ie izgledatiosobito lijepe ako nekeprelijete dokoladnomocaklinom pa jo5 toPleukrasite srebrnim Perli-cama, dokoladnim mr-vicama, bombonima,ljubicama itd.

  69

 • Za pladanj s kolaiima Kad doilu gosti

  Klasiinipetits fours

  Sastojci za 45 minjona:6 iutanjaka8 dag sirovog marcipananaribana korica I limuna12 dag ietura5 bjelanjaka, 12 dag braina r=I5 dag marmelade od kajsija20 dag sirovog marcipana7 dag ietera u prahu n50 dag suhog fondana1 ilica bijelog rumacrvena i iuta jestiva bojaZa ukras: uieterene treinje i

  ljubice, nasj eckane pistacije,srebrne perlice

  Za posluiivanje: 45 papirnatihkoiarica

  Za lim: pergament

  Svaki minjon ima, otprilike380 dZula/90 kalorija

  Pokrijte pergamentom dva li-ma. Zagrijte peinicu na 220".MijeSajte Zutanjke s marcipa-nom, polovicom koliiine 5e6e-ra i limunovom koricom dadobijete pjenu5avu smjesu.Od bjelanjaka istucite dvrstsnijeg, umije5ajte mu 5e6er,pa ga dodajte Zutanjcima. Ti-jestu umijeSajte joS braSno ibademe. Pr emaLite tij estompergament u limovima pazeiida svuda bude jednako debe-lo. Pecite 8-10 minuta nasrednjoj predki. Tijesto josvru6e iskrenite i odstranitemu pergament. Jednu plodutijesta premaZite marmela-dom, pa na nju polegnite dru-gu. ProreZite zatim tijesto natri jednako Siroka dijela, pre-maZite ih marmeladom i po-slaZite jedno na drugo. Pomi-je5ajte marcipan s prosijanimSe6erom u prahu i razvaljajtega poput tijesta, pa njime po-

  krijte biskvit. Odozgo sravitepergament ili aluminijsku foli-ju, opteretite je daskom zamje5anje i ostavite da stoii 24sata.NareZite biskvit na kvadrate4 x 4 cm ili detverokute2%x5cm.Za preljev otopite na parifondan i promije5ajte ga dapostane gladak. Pazite, fon-dan smije biti samo mlak!UmijeSajte mu rum. ako jepotrebno i malo bjelanjka.Fondan mora biti tekui, aligust._ Njime premaZite minjo-ne. Zelite li da budu razno-bojni, u dio teku6eg fondanastavite nekoliko kapi jestiveboje. Uz pomod fi5eka odpergamenta nadinite na minjo-nima dipkaste ukrase. Njihmotete po Zelji jo5 ukrasitisitno narezanim i uSeierenimtre5njama, uSeierenim ljubica-ma, nasjeckanim pistacijama

  ili srebrnim perlicama. Ukoli-ko nemate fondana, premaZi-te ih bijelom ocaklinom.Ostavite minjone na re5etkijedan do dva sata da se dobroosuie. Prije posluZivanja stavi-te ih u papirnate ko5arice.

  70

 • Kad doilu gosti

  Bath BunsSastojci za 24 kolaia:50 dag braina, 3 dag kvasca'/'u I mlakog mlijeka8 dag uieterene limunove ko-

  rice5 dag uieterene naraniine ko-

  rice12'/' dag maslaca, 2 jaja8 dag ieterapo

  '/z l,liiice soli i anisa1 navriak noia samljevenog

  kuminanaribana korica'/t limunu8 dag groidica n1 iutanjak, 6 dag krupno stu-

  canog ie(eraZa lim: maslac

  Svaki kolad ima otprilike755 dZula/180 kalorija

  NamaZite maslacem lim za pe-denje. Prosijte braSno u posu-

  du, pa u sredini promije5ajterazmrvljeni kvasac s malobra5na i mlijeka. Kvas pokrij-te i stavite na toplo da 15 mi-ntta uzlazi. Sitno nasjeckajteu5eierene korice limuna i na-ran(e. Zamijesite tijesto oduza5log kvasa, omek5anogmaslaca, jaja, 5e6era i pre-ostalog bra3na. Tucite ga dase pojave mjehuri, zatim do-dajte nasjeckane korice, drugezatine, te groZdice oprane utoploj vodi i ocijetlene. Po-krijte tijesto i pustite jo5 30minuta da luzlazi. Od njeganadinite grudice te5ke po5 dag. polegnite ih na lim iopet pustite da pokrivene natoplom udvostrude obujam.Zagrljte peinicu na 200'. Pre-maZite kolaie umuienim 2u-tanjkom. pospite Secerom iDecite 50 minuta.

  (/z iaj

  ShrewsburyBiscuitsSastojci za 60 keksa:50 dag braina30 dag ietera, 2 jajapo 1 navriak noia soli i sam-

  ljevenog cimeta30 dag maslacaZa lim: pergament

  Svaki keks ima otprilike380 dZula/90 kalorija

  Pokrijte dva lima pergamen-tom. Na dasku za mijeSenjeprosijte bra5no, u sredini nadi-nite udubinu u koju stavite 5e-ier, jaja, sol i cimet. MaslacnareZite na listi6e, pospite ihpo bra5nu. pa od svih sastoja-ka brzo zamijesite prhko tije-sto. Zavijte ga u aluminijskufoliju i stavite na dva sata uhladionik.

  Zagrijte pednicu na 200'. Napobra5njenoj povr5ini razva-ljajte tijesto debelo otprilike4 mm, pa izreLite okrugleoblike promjera 6-7 cm. Kru-gove polegnite na pergament ipecite 10-12 minuta na sred-njoj predki.Ostavite kekse da se na per-gamentu ohiade pa ih tek on-da skinite.

  SavjetShrewsbury BiscuitsmoZete ispedi unapri-jed; u limenoj posudikoja se dobro zatvara,ostat 6e prhki dva dotri tjedna.

  7L

 • (/z iajKad dorlu gosti

  ShortbreadI-f,.rrngersSastojci za 30 komada:30 dag omekianog maslaca20 dag ieterat/t Zlitice soli50 dag brainaI ialica linoga krisralnog Se-

  cera

  Svaki komad ima otprilike800 dZula/190 kalorijaPomijeSajte maslac sa Seieromi solju. Dodajte prosijanobra3no, pa zamijesite prhkotijesto. Pokrijte ga i stavite nadva sata u hladionik.Zagrijte peinicu na 190". Napobra5njenu radnu povriinunanesite tijesto, pa ga rczva-ljajte da bude veliko kao lim idebelo I1/ cm. Preselite sa ulim. Ako lim ima samo r;i oo-dignute sti.jenke, ietvrtu uivr-stite drvenom Sipkom ili ne-koliko puta presavinutom alu-minijskom folijom. Tijesto na-bockajte vilicom i pecite25-30 minuta na srednjojpredki. Ispedeni, jo5 vruii ko-lad oitrim noZem nareZite naprutide l'/t x. 7 cm i odmah ihuvaljajte u sitni kristalni5eier.

  Engleskikolati6iNadinit iete ih od istog tijestaod kojega su radeni i BathBuns (recept na 71. stranici)samo u tijesto umjesto 8 daguspite samo 1 Zlidicu Seiera.Nemojte staviti anis, kumin,uSe6erenu i naribanu limuno-vu koricu. Umjesto toga stavi-te 5 dag nasjeckanih narandi-nih korica, a osim groZdicadodajte u tijesto jo5 15 dagopranih i ocijedenih crnih gro-Zdica. Prije pedenja koladidepremaZite Zutanikom.

  caJnl

 • Kad dodu gosti

  Pi5kote

  Sastojci za 36 piikota:4 iutanjka, I2'/: dag ietera4 bjelanjka, 5 dag ikrobnog

  braina10 dag braina4 ilice ietera u prahuZa lim: pergament

  Svaka piSkota ima otprilike250 dLrial60 kalorijaPokrijte pergamentom jedanili dva lima. Zagrijte peinicuna 200". MijeSajte Zutanjke stredinom kolidine Seiera da sezapjene. Isrucite ivrsti snijegod bjelanjaka, umijeiajte mupreostali 5e6er i Skrobno bra5-no. Snijeg umijeSajre u smjesuZutanjaka. pa dodajte joi pro-sijano braSno.

  "Cvrstoo bisk-vitno tijesto stavite u Strcaljkus velikim otvorom. Strcajte na

  lim pruge dugadke 8 cm, pa-zed da su dosta udaljene jed_na od druge. Pecite piikote12-15 minuta na srednjolpredki da postanu svijetloZute.Ostavite ih neka se na perga-mentu hlade. zatim ih pospiteSeierom u prahu.

  SavjetOd istog tijesta moZetenapraviti okrugle kola-di6e tako da tijesto opelStrcate na lim. Kad seohlade, po dva koladiiaslijepite otopljenom do-koladom, kojom ih po-krijte i izvana.

  (lz iaj

  a']Uajni makroniSastojci za 40 makrona;20 dag sirovog marcipana10 dag oguljenih i samljevenih

  badema20 dag ietera',4 I bjelanjaka (od otprilike 4

  jaja)Za lim: pergament

  Svaki koladii ima otprilike375 dida/15 kalorijaPergamentom pokrijte jedanili dva lima. Zagrljte peinicuna 190'. Od marcipana, bade-ma. Seiera i Zlice bjelanjakazamijesite glatko tijesto. Osta-tak bjelanjaka malo po malododajte 2licom tijestu (tijesrone smije biti pjenuSavo, zatoje bolje da ne upotrijebitemikser). Tijesto stavite u Str-caljku sa srednje velikim otvo-

  rom. Strcajte hrpice na perga-ment, ostavljajuii izmedu njihdovoljno prostora. Makronepecite 15-20 minuta na sred-njoj predki. Ispedene ohladitena pergamentu. Okrenite per-gament, poSkropite ga vodomi izgulite.

  SavjetCajne makrone umjestos bademima moZete na-diniti s ljeinjacima.

  73

 • Uz iai

  Dvopeks premazomSastojci za dva duguliasta re-

  brasta lima dugatka po35 cm:

  50 dag braina3 dag kvasca'/o I mlakog mlijeka5 dag maslaca5 dag iefura'/' iliiice solinaribana korica'/t limuna2 jaja n10 dag sirovog marcipana8 dag iefura u prahu1 bjelanjak1 ilica rumaZa kalupe: maslac

  Od 40 komada svaki ima380 dZula/90 kalorija

  NamaZite limove maslacem.Prosijte bra5no u posudu, usredini nadinite udubinu u ko-ju razmrvite kvasac, pa s mli-jekom i malo braSna zamijesi-te kvas. PopraSite ga braS-nom, pokrijte, pa posudu sta-vite 15 minuta da na toolomkvas uzade. Omek3ajte ma-slac. Pomijeiajte ga sa Seie-rom, solju, limunovom kori-com i jajima, pa dodajte uza-Slom kvasu. S preostaiimbraSnom zamijesite suho tije-sto. Lupajte ga tako dugo dokse ne pojave mjehuri, pa gapokrijte i pustite joS 30 minu-ta da uzlazi. Preselite tijestona pobrainjenu radnu plohu,zatim oblikujte dvije jednakedugoljaste kobasice. Stavite ihu rebraste kalupe. pokrijte iopet pustite da na toplomuzlaze, sve dok tijesto ne pod-vostrudi obujam. Zagrijte pec-nia;. na 220".

  Dobro uza5lo tijesto pecite25-35 minuta na drugoj predkiodozdo da postane zlatno-Luto.Istresite oba ispedena koladana re5etku. Neka se preko no-6i hlade.Zagrljte pe6nicu na 200".Ohladeni kolad nareZite najednako debele plo5ke, poleg-nite ih na lim i prepecite petminuta na srednjoj preiki sa-mo s jedne strane. Neka seohlade. PomijeSajte marcipans prosijanim Se6erom u prahu,bjelanjkom i rumom u smjesukoja se dade razmazivati. Njo-me premaZite neisprZene stra-ne dvopeka, pa ih ponovnopecite da premaz postane svi-jetlosmed.

  Kad dodu gosti

  SavjetAko imate samo jedanduguljasti rebrasti ka-lup, drugu kobasicu odtijesta moZete ispeii umalom detvrtastom ka-lupu. Ili ispecite obadvakolada u rebrastom ka-lupu, ali jedan iza dru-gog.U tom sludaju nei-spedenu polovicu tijestauvijteupergamentidr-Zite u hladioniku sve dopedenja.

  74

 • Kad dorlu gosti

  Turskiiajni kolaiSastojci za kolai peden u du-

  guljastom kalupu dugatkom30 cm:

  12'/z dag groidica30 dag omekianog maslaca25 dag iefuraI omot vanilin-ieteranaribana korica I limunu6 jaja3 l,lice madeira vina30 dag braina8 dag ikrobnog braina2 iliiice praika 7a pecivo15 dag usefurenih treSanja15 dag nesamljevenih oraha'1 ilitice soliI iliiica samljevenog c.imetat/z iliiice samlievenog karda-

  moma D10 dag masne tokoladne oca-

  kline5 dag nasjeckanih pistacijaZa kalup: maslac i mrvice

  Od 15 komada svaki ima2100 dZula/500 kalorija

  Duguljasti kalup dobro nama-stite i pospite mrvicama. Za-grijte pe6nicu na 190'.Operite groZclice toplom vo-dom.i ostavite da se ocijede.Mije5ajte maslac sa Seierom,vanilin-Seierom i limunovomkoricom da se podne pjeniti.Umije5ajte jedno po jedno ja-je, na kraju i vino. Prosijtebraino, Skrobno bra5no i pra-5ak za pecivo. pa u to umije-Sajte groZdice.Krupno nasjeckajte treSnje iorahe, pa i njih umije5ajte ubraino. te dodajte sol. cimet ikardamom. MjeSavinu braSnaumijeiajte u smjesu maslaca,uspite tijesto u kalup. Koladpecite 20-40 minuta na drugojpredki odozdo.Neka se kolad ohladi u kalu-pu, zatim ga preselite na re-Setku. Prelijte ga pripremlje-nom dokoladnom ocaklinom ipospite nasjeckanim pistaci-jama.

  Uz iaj

  75

 • (/z iaj

  Kolai s rumomSastojci za kolai peien u du-

  guljastom dubokom kalupudugatkom 26 cm:

  18 dag maslaca, 20 dag ietera5 jaja, 25 dag braina8 dag kukuruznog braina1 omot praika za pecivo5 cl rumapo 2 l,lice limunovoga i naran-

  iinog sokanaribana korica odl/z limuna

  i % naranieZa kalup: maslac i braino

  Od 12 komada svaki ima147 0 dLula/ 3 50 kalorijaNamaZite kalup maslacem ipospite bra5nom. Zagijtepeinicu na 190'. MijeSajtemaslac sa Seierom da se zap-jeni, pa umije5ajte jedno poledno jaje. Prosijte braSno,

  kukuruzno braino i pra5ak zapecivo, te umije5ajte u smjesumaslaca i 5e6era. Dodajte jo5naribane korice, zatim ilicttpo Zlicu rum, limunov i na-randin sok. Uspite tijesto ukalup, pa ga pecite 60-65 mi-nuta na drugoj preiJ

 • Kad doilu gosti

  Odrescis bademimaSastojci za otprilike 50 odre-

  zaka:25 dag maslacal5 dag ietera u prahu1 jaje3 ilice mlijekanaribana korica'/o limunu50 dag braina20 dag krupno nasjeckanih

  badema rz10 dag masne tokoladne oca-

  kline20 dag badema narezanih na

  itapite i poprienih

  Svaki komad ima otprilike610 didall45 kalorija

  Pomije5ajte maslac. prosijaniSeier u prahu, jaje, mlijeko ilimunovu koricu. Na to prosij-te bra5no, dodajte krupno

  nasjeckane bademe i sve do-bro zamijesite u prhko tijesto.Oblikujte ga u duguljastihljepdii, pa ga pritisnite dapostane detverouglast . Zamo-tajte ga u aluminijsku foliju ilipergament te stavite na dvasata u hladionik. Zagrijte pei-nicu na 200". Cetverouglastihljepdii nareiite na odreskedebele otprilike po 6 mm, po-legnite ih na lim za peienje i15 minuta pecite na srednjojpredki da postanu zlatnoZuti.Neka se malo ohlade. Prema-Zite odreske otopljenom oca-klinom, pa joS dok je toplapospite po njoj Stapiie bade-ma. Pustite da se ocaklinaosuii.

  Uz ia]

  Perecisa Se6eromSastojci za 24 pireca:2 dag kvasca'/z ialice mlakog mliieka8 dag maslacaI jaje'/' iliiice soliI navriak nol.a samljevenog

  kardamoma35 dag braina nI iutaniak1 ialica krupno stucanog ie-

  (eraZa lim: maslac

  Svaki perec ima otprilike590 dZula/140 kalorijaPremaZite lim s malo maslaca.Kvasac nadrobite u mlakomlijeko i pomije5ajte. Omek-Sani maslac pomijeSajte s ja-jem, solju i kardamomom.

  Prosijte bra5no u posudu, do-dajte mu kvasac i mjeSavinu smaslacem, pa zamijesite dvr-sto tijesto. Neka tijesto neuzadel Zagrijte pednicu na220'. Radnu plohu pospitebrainom pa na njoj oblikujtetijesto u debelu dugadku ko-basicu. NareZite je na 24odreska, svaki razvaljajte na50 cm dugu prugu. od kojeoblikujte perece. PremaZite ihrazmu6enim Zutanjkom, pa nanamazani dio utisnite krupniSeier. PoslaZite perece na limi pecite 12-15 minuta na sred-njoj predki.Oprezno ih skinite s lima i.stavite na reSetku da se ohla-de. Najukusniji su sasvimsvjeZi.

  77

 • i/.

  Frizijski keksisa zatinimaSastojci za otprilike 80 keksa:15 dag maslaca10 dag ieterapo 1 navrSak noia soli i nari-

  bano ga mui katnog oraitiCanaribana korica 1 narante2 i.utanika25 dag braina'/' Salice krupno slucanog ie-(era

  Svaki keks ima otprilike1.70 dLulal40 kalorija

  Pomije5ajte maslac sa Sede-rom, solju, ora5di6em, kori-com od narande i jednim Zu-tanjkom. Zamijesite s prosija-nim braSnom. Prhko tijestooblikujte u kobasicu promjera4 cm. zamotajte je u aluminij-sku foliju ili pergament i sta-

  vite na dva sata u hladionik.Zagrljte pe6nicu na 200'. Dru-gi Zutanjak umutite. Pa njimepremaZite kobasicu i uvaljajteje u krupni 5e6er. NareZite jena odreske debele otPrilike5 mm, poslaZite ih na lim, Pa-ze1i da izmedu njih ostane do-voljno prostora. Pecite keksel2-15 minuta na srednjojpredki da postanu svijetlosme-di. Neka se na limu hlade Petminuta, zatim ih oPrezno ski-dajte s lima Sirokim noZem istavljajte na reietku da se nanjoj dokraja ohlade.

  78

  Kad doilu gosti

  Matji jeziciSastojci za otprilike 40 keksa:1 iipka vaniliie25 dag omekianog maslaca20 dag ietera u prahu1 navriak noia soliI jaje1 iutanjak25 dag braina r=20 dag nugataZa lim: maslac

  Svaki keks ima otprilike590 dZula/140 kalorija

  NamaZite maslacem jedan ilidva lima. Zagrljte pe6nicu na200". Siljastim noZem proreZi-te po duljini Stapic vanilije Pamu istruZite sr2. Dodajte jemaslacu kad i 5e6er u prahu isol. Mijeiajte da se poine pje-niti. UmijeSajte jaja, Zutanjaki nakraju prosijano braino.

  Stavljajte tijesto u Strcaljku saSirokim otvorom, Pa StrcaJtena lim pruge dugadke otPrili-ke 8 cm. Pazite da medu nji-ma ima dovoljno prostora. jerse tijesto za vrijeme Pedenjarazlijeva. Madje jezike Pecite10-15 minuta na srednjojpredki da postanu zlatnoZuti.Neka se malo ohlade.Nugat u posudi stavite u ve6uposudu s vodom i zagrijte daomek5a. Donju stranu madjihjezika namaLite nugatom Paih lijepite dva i dva. Ostaviteda nadjev odvrsne.

 • Kad dodu gosti

  Quiche lorraineSastojci za lim promjera

  26 cm:20 dag braina10 dag maslaca'/z l,litice soli5 ilica vode n20 dag suhe slanine s mnogo

  mesa (bacon) ili kuhaneiunke

  3 jaja'/o I vrhnjamalo bijelog papra12'/' dag svjeie naribanog

  ementaleraZa lim: maslac i braino

  Od 12 komada svaki ima1260 dlr:J'a/ 300 kalorija

  NamaZite maslacem i pospitebralnom jedan vedi ili dvamanja lima.Prosijte bra5no na dasku za

  mije5enje, dodajte mu sol imaslac natezan na listi6e.Usred bra5na nadinite udubi-nu, ulijte u nju vodu i brzopromije5ajte sve sastojke, tezamijesite prhko tijesto. Za-motajte ga u aluminijsku foli-ju ili pergament, pa stavite nadva sata u hladionik.Zagrljte peinicu na 200'. Napobra5njenoj povr5ini razva-ljajte tijesto da bude debelootprilike 4 mm. Njime'pokrij-te dno i stijenku okruglog li-ma. Nabockajte ga vilicom.NareZite suhu slaninu na ko-madiie i rasporedite ih po ti-jestu. Pomije5ajte jaje s vrh-njem i paprom, dodajte emen-taler. Tom smjesom pokrijtetijesto sa suhom slaninom, po-ravnajte povr5inu. Quiche pe-cite 30 minuta na drugoj pred-ki odozdo. Ispedenu quicheostavite nekoliko minuta dase hladi u limu, zatim je pre-

  selite na okrugli pladanj i joitoplu nareZite. Uz nju se pijevino. Najbolje prija suho bije-lo vino.

  Uz pivo i vino

  SavjetQuiche lorraine moLetepripremiti i od dizanogtijesta. Zamijesite ga od25 dag braina, l% dagkvasca, %lmlakogmli-jeka, malo soli, 1 jajetai 4 dag omekianog ma-slaca. Ako ho6ete pri-rediti quiche za mnogoosoba, ispecite je na li-mu za pedenje. Ako limima samo tri povi5enestranice, na detvrtu sta-vite nekoliko puta pre-savijen komad aluminij-ske folije da ne bi na-djev za vrijeme pedenjaiscurio.

  79

 • I,

  irI

  il:i

  ,i

  (/z pivo i vino Kad doilu gostiFino pecivood siraSastojci za otprilike 50 ko-

  mada:45 dag lisnatog tijesta duboko

  smrznutoga ili priredenogkod kute (---> recept na 12.stranici)

  10 dag naribanog sira sbrinza(blago ga iv icars ko g tv rdo gsira)

  2 l.lice mlijeka, 2 iutanjka10 dag naribanog ementalera'/' ilitice slatke crvene mljeve-

  ne paprike

  Svaki komad ima otprilike230 dLulal55 kalorija

  Neka se duboko zamrznrttolisnato tijesto odmrzava 30-60minuta na sobnoj temperaturi.Podijelite ga u dva dijela. Zaploikice od sira pospite daskuza mije5enje jednim dijelomnaribanoga sbrinza pa prekonjega razvaljajte lisnato tijestoda bude pola centimetra de-belo. Umutite Zutanjke s mli-jekom, namaZite njima povrSi-nu tijesta. Pospite tijesto si-rom, presloZite ga i joi jed-nom razvaljajte. Pospite zatimpovr5inu preostalim sirom, za-tim tijesto razvaljajte 3 mmdebelo i nareZite na pruge 5i-roke 8 cm. Sla2ite po detiripruge jednu na drugu, nareZr-te ih na pola centimetra debe-le komade pa svaki presavini-te. Lim za pedenje isplahnitehladnom vodom i poslaZitepecivo. Neka miruje l5 minu-ta. Zagrljte peinicu na 2I0".Pecite plo5kice osam do desetminuta na srednjoj predki.Drugu polovicu lisnatog tije-sta pripremite kao i prvu, sa-mo Sto svaki put tijesto pospi-te naribanim ementalerom ipaprikom. Razvaljano tijestorazreLlte na prutiie dugadke10 cm, premaZite ih preosta-lim Zutanjkom i uvaljajte upreostali sir. PoslaZite ih nalim isplahnut hladnom vo-dom, ostavite 15 minuta daodleZe, pa pecite osam do de-set minuta.

  80

 • Kad doilu gosti

  Polumjesecisa SampinjonimaSastojci za l6 komada:30 dag duboko smrznutoga

  lisnatog tijesta n10 dag nasjeckane suhe slani-

  ne sa dosta mesa6 ilica nasjeckanog luka1 ialica iampinjona2 ilice oguljenih i otiitenih

  rajtica (samo meso)'/' ilitice soline ko liko nas j e c kanih ce lerov ih

  listitu'/o iliiice bijelog papra2 ilice maslaca n1 iutanjak, 2 ilice mliiekaSvaki komad ima otprilike630 dZula/150 kalorija

  Neka se lisnato tijesto odmr-zava 30-6Q minuta. Kockicesuhe slanine proprZite s nas-

  jeckanim lukom. Operite Sam-pinjone, ocijedite ih, nareZitena listi6e i dodajte luku. Poso-lite mjeSavinu. dodajte joj ce-lerovo liSie, papar i maslac,pa priite da se ispari sva te-kuiina. Razvaljajte lisnato ti-jesto da bude debelo kao hr-bat noZa, pa Salicom izre2itekrugove. Na polovicu svakogkruga stavite po dvije Zlidicenadjeva, rub navlaZite vodom,preklopite praznu polovicukruga preko nadjeva, pa ru-bove ivrsto pritisnite vilicomda dobijete polumjesece. Rav-nomjerno nabockajte povr5inupolumjeseca, pa ih premaZitemjedavinom Zutanjka i mlije-ka. Isplahnite lim hladnomvodom, poslaZite na nj polu-mjesece, ostavite ih 15 minutada odleZe. Zagr4te pecnicu na180'. Pecite polumjesece 25minuta na drugoj predki odoz-do; posluZite vru6e.

  Torticeza pijankuSastojci za 12 kruLgova prom-

  jera 8 cm:30 dag duboko smrznutoga

  Iisnatog tijesta ili na(injenogkod kute (--> recept na 12.stranici) D

  25 dag nasjeckanog mesa1 ilitica soli, 1 jaje'/o iliiice bijelog papra trt1 ialica malih iampinjonal0 dag tvrdeg sira10 dag usoljenog jezika nare-

  zanog na ploike10 dag lovaike kobasice nare-

  zane na odreske r=1/z krastavca10 dag paitete od telete jetre2 ilice nasjeckanoga perSuno-

  vog liita

  Svaka tortica ima otprilikelI15 diulal265 kalorija

  (lz pivo i vino

  Neka se smrznuto lisnato tije-sto odmrzava 30-60 minuta.Kalupi6e isplahnite hladnomvodom. Pe6nicu zagrljte na220'. Tanko razvaljajte lisnatotijesto, pa njime obloZite ka-lupide. Posolite nasjeckanomeso, popaprite ga, umije5aj-te jaje i time do ruba napuni-te detiri kalupi6a.Nasjeckajte oiiSiene Sampi-njone, nareZite sir, jezik i lo-vaiku kobasicu na kockice,pomijesajte sa Sampinjonima iosolite; time napunite detirikalupi6a. Ogulite krastavac,krupno ga naribajte. pomije-Sajte s jetrenom paitetom iper5unom, osolite, pa timenapunite preostale kalupide.Pecite tortice na srednjojpredki 20 minuta..Istresite ihiz kalupida pa posluZite topleili hladne.

  81

 • rT . . .uz ptvo r vtno

  Fini polumjesecis mesom

  Sastojci za l0 komada:30 dag braina, 3 dag ikrob-

  nog brainamalo soli, 15 dag maslaca n1 glavica luka, 3 dag maslacaI ilica braina, '/' I mesne juhe6 ilica vrhniamalo soli, crnog papra, ietera,

  curryja, ingvera i kaienskogpapra

  20 dag hladnoga svinjskog Pe'tenja

  10 dag iampinionaI ilica nasjeckanoga periuno-

  vog liita r=1 iutaniak

  Svaki polumjesec ima155 5 dLulal 3'7 0 kalorija

  Prosijte bra5no i Skrobnobraino, dodajte sol, maslac imalo vode. pa zamijesite dvr-sto tijesto. Pokrijte ga i stavi-te na dva sata u hladionik.Sitno nasjeckajte luk, zaL.utitega na maslacu. pospite brai-nom, pa zalijte juhom i vrh-njem. Neka kuha pet minuta.Za(inite umak svima navede-nim zaiinima. Svinjsko pede-nje i odi56ene Sampinjone na-reZite na sitne kocke. umije-Sajte ih u umak kad i periun.Zagrijte peinicu na 22Q". Tliesto razvaljajte da bude debelo3 mm, pa izreiite 10 krugovapromjera devet centimetara.Na svaki krug stavite po Zlicunadjeva, ruboie navlaZite vo-dom. Preklopite krugove i vi-licom dvrsto pritisnite. Raz-mutite Zutanjak, premaZitenjime polumjesece, zatim ih20 minuta pecite na srednjojpredki. PosluZite tople.

  Skitnilki talirSastojci za 12 komada prom-

  jera 10 cm:40 dag lisnatog tiiesta duboko

  smrznutoga ili natinienogkod kute ( > recept na 12.stranici) u

  15 dag kuhane iunke u ko-madu

  I 5 dag tvrdeg sira2 glavice luka4 rajiicel2 odrezaka salame'/' ilitice crnog papra1 ilitica slatke mlievene crve-

  ne paprike'/, ilitice maiurane4 llice nasjeckunoga periuno-

  vog liita6 ilica ulia

  Svaki talir ima otprilike1345 dLdal320 kalorija

  Kad doilu gosti

  Neka se smrznuto lisnato tije-sto odmrzava 30-60 minuta.Kalupide glatkog ruba isplah-nite hladnom vodom. Sunku isir izreZite na kockice, a luk irajdice nareZite na kolutove.Zagrljte peinicu na 200".Tanko razvaljajte lisnato tije-sto, pa njime obloZite kaluPi-6e. Nabockajte ga vilicom.Oguljenu salamu stavite u ka-lupiie, po njoj rasporeditekockice Sunke i kolutove lu-ka, pospite ih paprom, papn-kom i maZuranom. Na to Po-legnite rajdice, kockice sira tepospite per5unom. Neka setortice odmaraju 15 minuta,zatim ih poskropite uljem ipecite 20 minuta na srednjojpredki. Skitnidke talire poslu-Zite vruce.

  82

  i

 • IPiroSkeSastojci za 50 komada:'/, I mlijeka12'/. dag maslaca4 dag kvascamalo ietera'/n ilitice soli2 jajaI kg braina r-t3 struka poriluka2 luka, 1 ilica ulja50 dag sirovih kobasica za pe-

  tenje4 ilice mrvica r=2 iutanjkaSvaka piro5ka ima otprilike630 dZula/150 kalorija

  Zagrljte mlijeko s maslacem,dodajte razmrvljeni kvasac,Secer. sol. jaja i malo braSna.Promije5ajte, zatim umije5ajtei preostalo braSno. Pokrijte ti-

  jesto i stavite ga na toplo da:uzlazi 40 minuta. Poriluk ope-rite i sitno nasjeckajte. Nas-jeckajte i luk, pa ga zajedno sporilukom prZite na ulju petminuta. Ogulite kobasice, sta-vite ih u posudu. dodajte luks porilukom i mrvice, pa za-mijesite nadjev. Zagrijte pe1-nicu na 200". Razvaljajte tije-sto na 50 x 80 cm pa ga nare-Zite na 100 detverokuta veli-kih 5 x 8 cm. Stavite po Zli-cu-dvije nadjeva na polovicukolidine detverokuta. navlaZiteim rubove. pokrijte praznimdetverokutima, pa rubove do-bro stisnite. Piro5ke PremaZiteumuienim Zutanjcima i pecite30 minuta na drugoj predkiodozdo. Poslu2ite ih vruie.

  U5tipci sa siromSastojci za 24 uitiPka:'/o I vode6 dag maslacamalo soli, 20 dag braina4 mala jaja nl2'/. dag svjeiega nemasnoga

  kravljeg siraI2' ' dag masnogo svieieg sira'/' ilitice samljevene PaPrikemalo soli'/, ialice porto vina4 ilice mlijeka nZa ukras: uieterene treinle,

  masline, kiseli krastavci ipolovice oraha.

  Svaki uitipak imri otprilike380 dZula/90 kalorija

  Zagrijte pe6nicu na 230".Pristavite vodu s maslacem isolju. Kad provrije. uspite na-jednom prosijano bra5no, mi-

  Uz pivo i vino

  je5ajte ga na vatri tako dugodok se tijesto ne pretvori ugrudu koja se odvaja od lon-ca. Preselite tijesto u druguposudu pa kad se malo ohladiumije5ajte mu jedno po jednojaje. Stavljajte tijesto u Strcalj-ku kojom na limu oblikujte 24uitipka velika poput treSanja.Pecite ih 20 minuta na sred-njoj predki.JoS vruie u5tipke vodoravnoproreZite. Pomije5ajte sve na-vedene sastojke od sira domlijeka. Dobivenom smjesomnapunite u5tipke, poklopite ihi ukrasite ruZicorn od sira.Ako Zelite. na ruZice moZetestaviti i u5ederene treinje, na-rezane masline, orahe iliukrasno narezane krastavdiie.

  83

 • ii

  Uz pivo i vino

  Prhko pecivosa siromSastojci za 80 komada:15 dag maslaca18 dag naribanog groiera ili

  ementalera'/' ialice vrhnia'/z ilitice soli1 iliiica slatke mlievene crve-

  ne paprike'/z Zlidice praika 4 Pecivo25 dag braina n2 iutanikaZa ukras: mak, selam, nasiec-

  kane pistaciie, kumin i ba-demi ogulieni i PrePolov-ljeni.

  Svaki komad ima otPrilike190 dlrtJa/45 kalorija

  Dobro promije5ajte maslac sasirom, umijedajte vrhnje, sol i

  Kad dodu gosti

  SavjetZa pecivo sa sirom po-stoji i talijanska varijan-ta s gorgonzolom: isPe-cite pecivo kao 5to jeopisano u receptu, Papolovicu pospite seza-mom. Protisnite krozsito 8 dag gorgonzole,pomije5ajte je s12% dag masnoga svje-Leg sira, 1 Zutanjkom,malo soli i kajenskogpapra, a umijeiajte iZlidicu slatke crvenemljevene paprike. Do-bivenu smjesu od sirastavite u Strcaljku zvjez-dolikog otvora, pa na-Strcajte po hrpicu nasvako pecivo koje nijeposuto sezamom.

  I

  l

  papriku. Na to prosijte bra5noi praSak za pecivo. te zamije-site prhko tijesto. Podijelitega u dva ili tri dijela, svakidio zamotajte u aluminijskufoliju ili pergament Pa stavitena dva sata u hladionik.Pe6nicu zagrlite na 200-210".Vadite iz hladionika dio podio tijesta, razvaljajte ga napobra5njenoj povr5ini da bude6 mm debelo. lzrezttite razneoblike po 2elji

  - na Primjer

  krugove, srca, polumjesece ilizvljezde. SlaZite pecivo nalim. Razmutite Zutanjak saZlicom vode, pa time PremaZi-te pecivo. Po joS vlaZnom 2u-tanjku pospite mak, sezam,kumin, nasjeckane Pistacije ilina sredinu stavite Polovice ba-dema. Pecite pecivo L0-15 mi-nuta na srednjoj Preiki.JoS vruie, skidajte PaZljivo 5i-rokim noZem i stavljajte nareSetku da se hladi.

  84

 • Za ve(.e dru5tvo

  RoSii6isa Sunkomi siromSastojci za 5 roiiita:30 dag lisnatog tijesta duboko

  smrznutoga ili pripremlie-nog kod kute (--> recept na12. stranici) rz

  10 dag sira gaude10 dag kuhane iunke1 iutaniakpo 1 ilica sitno nasjeckanoga

  periunova liita i l4kapo 1 navriak noia bijelog pa-

  pra, osuiene divlje maiura-ne ili mravinca (origana) n

  I iutanjakSvaki ro5dii ima otprilike1765 dLdal420 kalorija

  Duboko smrznuto lisnato tije-sto pustite da se odmrzava30-60 minuta na sobnoj tem-peraturi.Stavite tijesto na pobraSnjenuplohu i razvaljajte na45 x 25 cm. RazreZite gt napet vrlo izduZenih trokuta (-->pogledajte fotografiju desno).NareZite sir i Sunku na sitnekockice. pomijeSajte s jaje-tom, perSunom, kockicamaluka, paprom i divljim maZu-ranom. Na svaki trokut stavi-te po Zlicu nadjeva. Najkraiustranu trokuta proreZite jed-nim potezom i razvucite. Jro-kut vrlo labavo zavijte u ro5-di6. Lim za pedenje isplahnitehladnom vodom, poslaZite nanj ro5diie, premaZite ih umu-6enim Zutanjkom i ostavite dase 15 minuta odmaraju. Za-grijte peinicu na 220". Peciteroidi6e 12-15 minuta na dru-goj predki odozdo. Najbolje ihje posluZiti jo5 vru6e.

  SavjetOsim roidiia, od tijestamoZete oblikovati dru-ge male savitke, kojeumjesto Sunkom i sirompo Zelji napunite dobrozaiinjenom samljeve-nom govedinom.

  Hrustavi zalogaji="!qq$dil.**tP-

  85

 • Hrustavi zalogaii

  Torbicesa SunkomSastoici za 20 komada:30 dag duboko smrznutoga

  lisnatog tiiesta trl20 debelih odrezaka sirove

  iunke rt2 Lutanika

  Svaki komad ima otPrilike880 dZula/210 kalorija

  viieni komad Sunke; ili Sunkunasjeckajte i rasPodijelite nakvadrate tijesta. Rubove Pre-maZite umuienim Zutanjkom'Presavinite kvadrate, Pa rubo-ve dobro stisnite. Povriinu ta-koder premaZite Zutanjkom'Zutanjlom PremaZite i usketrake tiiesta, nareZite i staviteprekriZane Preko torbica' Za-grijte pe6nicu na 210-220"'Lim za Pedenje isPlahnitehladnom vodom, na nj Posla-Zite torbice od lisnatog tijestai pustite ih da stoje l5 minu-tu. Tudu ih Pecite 10-15 mi-nuta na drugoj Predki odozdo'PosluZite ih sto toPlije.

  Razdvojite lisnato tijesto nadvije polovice i ostavite ih dase na sobnoj temPeraturi od-mrzavaju otPrilike 30 minuta'Svaki komad tijesta PrePolovi-te, zalim svaku Polovicu raz-valjajte na Pobrainjenoj -Povr-Sini da dobijete Pravokutnikt0 x 20 cm. Od dulje straniceodreZite traku Siroku % cm'RazreLite tijesto na dva kva-drata i na svaki Polegnite za-

  86

  Pruti6is nadjevomod divljaiiSastojci za 20 Prutita:30 dag lisnatog tiiesta duboko

  smrznutoga ili Priredenogkod kute (-> recePt na 12.stranici) rt

  50 dag mriavoga srneteg mesaI ilica maslaca25 dag iamPinionasok od I narante'/o ilitice suienog maaurana'/, ilitice paPra,'/' iliiice soli2 cl konjaka5 ilica slatkog vrhnja1 sveiniit Periunovog li(ta r=1 ilica mlijeka, 2 iutanika

  Svaki prutii ima otPrilike525 dluJal|Z5 kalorija

  Za ve(e dru5tvo

  Duboko zamrznuto lisnato tt-jesto odmrzavajte 30-60 minu-ta. Sameljite srnetinu strojempa je, neprekidno mijeiajuii.proprZite na maslacu. Mesudodajte oprane i sitno nareza-ne Sampinjone, naraniin sok,maZuran, papar i sol. Pirjajteda se isPari sva tekuiina. Za-lijte konjakom. zaPalite i Pri-dekajte da se Plamen ugasi. Uohlacleni nadjev umijeSajtevrhnje i nasjeckani Per5un'Razvaljajte tijesto i nareZitega na 20 jednako veiikih Pra-vokutnika. Na svakoga stavitel-2 llice nadjeva, Presaviniteih i stisnite im rubove. Pomi-jeiajte Zutanjke s mlijekom'premaZite njima Prutiie. Po-slaZite ih na lim isPlahnuthladnom vodom i ostavite 15minuta da se odmaraju. Za-grijte peinicu na 200'i Peciteprutiee 10-15 minuta. PosluZi-te ih vruie.

 • Za ve6.e druStvo

  Svapska lepinjasa suhomslaninomSastojci za 1 lim za petenje ili

  2 okrugla lima promjera 26cm:

  40 dag braina, 3 dag kvasca'/, I mlakog mlijekasasvim malo ietera6 dag maslaca, 1 jaje'/' ilitice soli n40 dag mesnate suhe slanine2 ilice kumina2 ilice krupne soliZa lim: maslac

  Od 30 komada svaki ima820 dLu1ra/195 kalorija

  Lim tanko namaZite ma-slacem. Prosijte bra5no u posu-du, u sredini nadinite udubinuu koju razmrvite kvasac. Do-

  dajte mlijeko i 5e6er. pa s malobraSna nadinite kvas. Neka 15minuta uzlazi. Dodajte muotopljeni maslac, jaje i sol,umijeSajte preostalo bra5no itucite tijesto da se pojavemjehuri. Neka uzlazi joi 30minuta. NareZite slaninu natanke ploSke, azatim na kva-drate. Na pobradnjenoj povr-Sini razvaljajte tijesto, pa gastavite u jedan veliki ili dvamanja lima. Povr5inu pokrijtekvadratima slanine. pospitekuminom i solju. Neka lepinjeuzlaze joi l5 minuta. Zagrijrepeinicu na 220'. Pecite 25-30minuta na drugoj predki odoz-do i posluZite vru6e.

  yT 2 . , .v ruce u pecnrce

  Badenska lepinjas lukomSastojci za I lim:30 dag braina,2 dag kvasca'/' I mlakog mlijeka8 dag maslaca1 ilitica soli rzl'/. kg luka10 dag mesnate slaninetoino t/' I kiselog vrhnja, 4

  jajamalo soli, I ilica kuminaZa lim: maslac

  Od 30 komada svaki ima775 dh;Ja/170 kalorija

  Namastite lim. Prosijte brasnou posudu. u sredini naiiniteudubinu u koju razmrvite kva-sac. pa ga pomijeSajte s mlije-kom i malo braina. Pokrijte ipustite 15 minuta na toplom.UzaSlom kvasu dodajte otop-

  ljeni maslac i sol. umije5ajtepreostalo braSno i tucite da sena tijestu pojave mjehuri. Ne-ka joi 30 minuta luzlazt. Za-grijte peinicu na 200'. NareZi-te luk na kolutove ili ga nari-bajte. Sitno narelite suhu sla-ninu. proprZite je na tavici.dodajte luk i prZite da posta-ne proziran. Na pobra5njenojpovrSini razvaljajte tijesto istavite ga na lim. Pomije5ajtekiselo vrhnje s jajima, dodajtesol, kumin te mjeiavinu luka islanine. Time premaZite tije-sto. Neka lepinja uzlazi jo5 15minuta, zatim je pecite 20-30minuta na srednjoj predki. Po-sluZite je 5to topliju.

 • 17 , . , .v ruce u pecnrce

  i:i i

  88

  Za ve(e dru5tvo

  Sareni kvadratiSastojci za 10 kvadrata:30 dag duboko smrznutoga

  Iisnatog tijesta r=1 mala glavica lukaI iesno ieinjaka1 ilica ulja40 dag oguljenih rajtica iz

  konzerveI ilitica soli'/. iliiice crnog papraI ?lica nasjeckanoga mijeiano-

  ga zatinskog bilja nZa ukras po ielji:ploike salame, masline punje-

  ne paprikom, kapari i nas-jeckano zatinsko bilje ili n

  dagnje, masline punjene papri-kama, iampinjoni, koluti lu-ka i krupno samljeveni crnipapar ili n

  crvena paprika narezana narezance, crne masline, luiicei fileti ribica n

  Za posipavanje: 20 dag krup-no naribanog ementalera

  Svaki kvadratii ima otprilikel7 00 dLula/ 405 kalorija

  Polegnite ploie lisnatog tijestajednu kraj druge da se 30 mi-nuta odmrzavaju.Odi5ieni luk i deSnjak sitnonasjeckajte i proprZite na uljuda postanu prozirni. NareZiterajdice, dodajte ih luku, poso-lite, popaprite i pirjajte pokri-veno l5 minuta na slaboj va-tri. Povremeno promijeSajte.Dodajte zadinsko bilje.Razvaljajte lisnato tijesto i na-reZite na I0 kvadrata. Limzapedenje isplahnite hladnomvodom pa poslaZite na nj kva-drate. PremaZite ih smjesomrajdica, zatim ukrasite navede-nim sastojcima. Obilato pospi-te kvadrate sirom, ostavite ihda stoje 15 minuta. Zagrijtepeinicu na 220', pecite kva-drate 15-18 minuta. Najboljeih je posluZiti ravno rz pe!nice.

 • Za ve(e dru5tvo Razne pizze

  RibarskaSastojci za okrugli lim Promie-

  ra 26 cm:30 dag lisnatog tijesta duboko

  smrznutoga ili naiinienogkod kute (--> recePt na 12.stranici) rt

  1 glavica luka10 ribliih fileta4 ilice pirea od rajtice2 Llice ulia10 dag zelenih maslina bez

  koitica75 dag raitica10 dag tunievine iz konzerve1 mala staklenka kaPara10 dag duboko smrznutih ra-

  iitamalo ieinjaka u Prahu i nas-

  jeckanoga divlieg maiurana(origana)

  Od 12 komada svaki ima1050 dZula/250 kalorija

  Izvadite duboko zamrznutolisnato tijesto iz omota nekase odmrzava 30-60 minuta.NareZite odii6eni luk na kolu-tove. Ribice iz konzerve isPe-rite i ocijedite. Zagrijte Peini-cu na 200o.Otopljeno lisnato tijesto stavt-te na pobraSnjenu radnu Povr-Sinu i razvaljajte. Okrugli limisplahnite hladnom vodom ina nj stavite tijesto, te gaoblikujte tako da sa svih stra-na ima 2 cm uzdignut rub.Pire od rajcica pomijeSajte s IZlicom ulja. S Preostalimuljem namaZite tijesto. Masli-ne nareZite na kolutide. SPu-stite rajdice u kiPu6u vodu daih lakie ogulite, zatim ih na-reZite na kri5kice. PoslaZitemasline i rajiice na tijesto'Ocijedite tunjevinu, ra5dehajteje i raspodijelite Po tijestu.PoslaZite zatim kolutove luka,ocijedene riblje filete, kaPare

  i radide. Pospite de5njakom uprahu, smrvljenim divljim ma-Zuranom, pa pecite 20 minutana drugoj predki odozdo. Ri-barsku pizzu posluZite vru6u.

  pizza SavjetNa nekim dijelovimatalijanske obale stavljase na ribarsku pizzudrugadiji nadjev: 25 dagdimljene ribe narezanena komadide, 40 dagoguljenih rajdica nare-zanih na kri5kice,10 dag mesnate suheslanine narezane na koc-kice, 1 0 dag tvrdoga siranarezanog na kockice i 1glavica nasj eckanog lu-ka. Te sastojke rasPodi-jelite.po tijestu. Posebnose pomije5a 1 j aje, 2 Llicemaslinovog ulj a, % 2116-ce soli, 1 navriak noZadeinjakau prahu i 1 Zlidi-cu slatke mljevene crve-ne paprike, pase timeprelije nadjev.

 • II

  Razne pizze

  SicilijanskisfincioneSastojci za 4 lepinje:50 dag braina3 dag kvasca'/o I mlakog mlijeka1 jaje,'/' ilitice soli r=1 kg rajtica3 iesna teinjaka2 glavice luka, 1 Lliiica soli4 ilice maslinovog ulja20 crnih maslina1 iliiica suhoga divljeg maiu-

  rana (origana, mravinca)20 dag sira caciocavallo (tali-

  janskoga tvrdoga kozjegsira)

  Za lim: maslinovo ulje

  Svaka lepinja ima otprilike40 5 5 dlulal9 65 kalorija

  Nauljite lim. Prosijte braino uposudu. Razmrvite kvasac umlako mlijeko. dodajte jaje isol pa ulijte u braino. Istuciterahlo tijesto. Pokrijte ga i sta-vite na toplo da 40 minutauzlazi. Spustite rajiice u kipu-6u vodu, ogulite ih, nareZite istavite u posudu. Nasjeckajteluk i ie5njak, pa ih dodajterajdicama sa 2 Llice maslino-vog ulja i solju.Zagrijte pe6nicu na 200'. Odtijesta oblikujte 4 debele lepi-nje i u sredini im nadiniteudubinu. Stavite lepinje nalim i premaZite ih smjesomraj6ica. Na njih metnite pre-polovljene masline bez ko5ti-ca, pospite divljim maLtra-nom. usitnjenim sirom i po5-kropite preostalim uljem. Pe-cite sfincione 25-30 minuta nadrugoj predki odozdo.

  Sfincione iz limaRazvaljajte isto tijesto i njimepokrijte lim. Nabockajte gavilicom na vi5e mjesta da seza vrijeme pedenja ne bi poja-vili mjehuri. Priredite smjesuod rajdica. kao Sto je oprsanou prethodnom receptu, panjome premaZite tijesto. Pomoguinosti nabavite svjeZeli5ie paprene metvice i bosilj-ka. krupno ih nasjeckajte i po% Llice jednoga i drugog po-spite po tijestu. PoslaZite jo540 narezanih crnih maslina i25 dag razmrvljenog kozjeg si-ra. Pecite sfincione 20-25 mi-nuta na 220". Premda sfinci-one neosporno podsjeda nanapuljsku pizzu. ipak se taj si-cilijanski specijalitet ne moZenazvati pizzom. On se pripre-ma od proizvoda tog otoka, aSicilijanci tvrde da su ga oni

  pekli dok drugi Talijani jo5 ni-su ni pomi5ljali na priprema-nje tih pizza. Sfincione je ti-pidno sicilijansko jelo seljaka ipoljoprivrednika, ali ih nikadane mo2ete naii u nekoj pizze-riji. Postoje, prirodno, razliditinadini pripremanja nadjeva. amoZe se i drugadije zadiniti.No, temeljni sastojci su uvijekisti. Ponekad se sfincione za-dini samo maZuranom, drugiput jo3 i bosiljkom, jednom serade male lepinje. drugi putse posluZuju komadi tijestaispedenog u limu.

  Za ve(e druStvo

  I

  i

  I

  90

 • Za ve(e druStvo

  Pizza s ribljimfiletimaSastojci z,a I porcije:20 dag braina1 dag kvasca'/z ilitice ietera'1 ialice mlakog mlijeka3 ilice maslinovog ulja'1 iliiice soli r=8 mesnatih rajiica10 dag punomasnoga nareza-

  nog siral0 ribljih fileta u ulju iz kon-

  zervel'/. ilitice usitnjenoga divljeg

  maiurana (origana, mra-vinca)

  3 ilice maslinovog uljaZa lim: maslinovo ulje

  Svaka porcija ima otprilike20801 49 5 dZula kalorija

  Namaiite lim maslinovimuljem.Prosijte braino u posudu, usredini nadinite udubinu. Unju stavite usitnjen kvasac, 5e-6er i mlijeko. pa pomijeiajte smalo braina. Neka kvas uzlazi15 minuta. Dodajte mu 3 Zlicemaslinovog ulja i sol, pa spreostalim brainom zamijesitetijesto. Oblikujte dvije jedna-ko velike lepinje, stavite ih nalim neka uzlaze joS 20 minuta.Zagrijte peinicu na 200"Spustite rajiice u kipuiu vo-du, odmah ih izvadite i oguli-te, prepolovite i poslaZite napizze. NareZite sir na kvadra-tiie, pa ga zajedno s ribljimfiletima poslaZite izmedu raj-dica. Pospite maZuranom, na-kapajte uljem i pecite pizze20-30 minuta na drugoj predkiodozdo. Poslu2ite ih vruce.

  tl

  91

  Razne pizze

  Pizzasa SampinjonimaSastojci za 4 por:cije:

  20 dag bralnaI dag kvasca'/: ilitice ieterat/, ialice mlakog mlijeka3 ilice maslinovog ulja'/: iliiice soli n8 mesnatih rajtica10 dag iarnpinjona6 dag punomasnog sira4 llite nasieckanoga persuno-

  vog liita3 ilice maslinovog uljaZa lim: rttaslirtoto ulje

  Svaka porcija ima otprilike1 850 d2ula/1.10 kalorija

  NamaZite lim maslinovimuljem.Prosijte bra5no u posudu, usredini nadinite udubinu. U

  nju stavite usitnjen kvasac, Se-ier i mlijeko. pa s malobra5na zamijesite kvas. Pokrij-te ga i stavite da 15 minutauzlazi na toplom. Dodajte mu3 Zlice maslinovog ulja i soi,pa s preostalim brainom za-mijesite tijesto. Oblikujte dvi-je jednake lepinje, polegniteih na lim i ostavite da joi 20minuta tzlaze. Zagrljte pe(ni-cu na 200o. Spustite rajiice ukipu6u vodu, odmah ih izvadi-te, ogulite i nareZite na plo-Ske. PoslaZite ih na przze.Sampinjone ocistite. operite.nareZite na ploike i raspodije-lite po lepinjama. Stavite jo5plo5kice sira, pospite per5u,nom i poSkropite uljem. Peci-te pizze 20-30 minuta na dru-goj predki odozdo i posluZiteSto toplije.

 • Razne pizze

  Ljuta pizzasa salamomSastojci za 4 porciie:20 dag braina, I dag kvasca1/' iliiice iefura'/' ialice mlakog mliieka3 ilice maslinovog ulia'/, ilitice soli n6 mesnatih rajtica6 ljutih ukiseljenih feferona6 dag punomasnog sira5 dag milanske salame (ili

  zimske)3 ilice maslinovog uljaZa lim: maslinovo ulie

  Svaka porcija ima otprilike21.85 dZula/520 kalorija

  NamaZite lim maslinovimuljem.Prosijte bra5no u posudu. Usredini nadinite udubinu, sta-vite u nju razmrvljen kvasac,

  Seier i mlijeko, pa s malobra5na zamijesite kvas. Nekatzlazi L5 minuta.Dodajte kvasu ulje i sol, pa spreostalim bra5nom zamijesitetijesto. Oblikujte dvije lepi-nje. polegnite ih na lim i pu-stite neka jo5 20 minuta uzla-ze. Zagrljte pednicu na 180".Ogulite rajdice, prepolovite ihi polegnite na tijesto tako daprorezana strana bude s gor-nje strane. Feferonima odreZi-te drSke, proreZite ih po dulji-ni i odstranite im koitice. Na-reZite sir na tanke 1 cm Siroketrake. Izmedu rajdica polegnite sir, feferone i tanke plo5kesalame. Po5kropite p\zze ma-slinovim uljem, pa ih pecite20-30 minuta na drugoj predkiodozdo. PosluZite vruie.

  92

  Za ve(e druStvo

  Pizza puglieseSastojci za 4 porcije:20 dag braina, 1 dag kvasca'/' iliiice iefura'/' ialice mlakog mlijeka6 ilica maslinovog ulja, '/z /,li-

  iice soli n6 mesnatih rajiica1 llitica soli'/' iliiice crnog papra2 iliiice suhoga divljeg maiu-

  rana (origana, mravinca)nekoliko listita usitnjenog ce-

  Iera15 dag mozzarelle ili nekoga

  drugog punomasnog sira2 glavice luka10 ribljih fileta1 mala staklenka kaparaZa lim: maslinovit ulje

  Svaka porcija ima otprilike20 15 dLulal 480 kalorija

  Nauljite lim. Prosijte bra5no uposudu, u sredini nadiniteudubinu u koju razmrvite kva-sac, 5e6er i mlijeko, pa s malobra5na zamijesite kvas. Nekauzlazt 15 minuta.Uza5lom kvasu dodajte 3 Zliceulja i sol, pa s preostalimbra5nom zamijesite tijesto.Oblikujte dvije lepinje, staviteih u lim i pustite jos 20 minu-ta da rzlaze. Zagrljte pe6nicuna 200'. Spustite rajdice u ki-pu6u vodu, odmah ih izvadite,ogulite, nareZite na debljeplo5ke i polegnite na tijesto.Pospite paprom. maZuranom icelerom. Razmake izmedurajiica popunite narezanim si-rom. Pospite odozgo vrlo sit-no nasjeckanim lukom i kapa-rama, pa ukrasite cijelim file-tima. PoSkropite preostalimuljem. Pecite pizze na drugojpreiki odozdo 40 minuta. Po-sluzite ih sto toplije.

 • Za djeiji rodendanKolati za obiteljske sveianosti

  Cokoladni jeii6iSasrojci za l6 jeiitu:10 dag maslaca. 6 dag Seteramalo soli, 16 dag braina o1 omot praika za puding od

  vanilije%lmlijeka,2iutanjka15 dag ietera25 dag omekianog maslaca4 dag kakaa n1 ploia biskvita kupljenoga

  gotovog ili naiinjenog kodkute (--> receqt na 19. stra-nici)

  5 dag ietera,t/' ialice vode n10 dag badema narezanih na

  itapi6e30 dag masne iokoladne oca-

  kline

  Svaki jeZi6 ima otprilike2015 dLdal480 kalorija

  Zamijesite prhko tijesto odmaslaca. Seiera. soli i prosija-nog bra5na. Zamotajte ga ualuminijsku foliju ili perga-ment, pa stavite na 2 sata uhladionik.Izre2ite od kartona ovalnioblik dugadak 7 cm, za5iljen sjedne strane. Zagrllte pednicuna 200".Razvaljajte tijsto da bude de-belo % cm, pa uz pomo6 5a-blone izre2ite 16 oblika za je-Li6e. Izrezane oblike pecite8-10 minuta na srednjoj pred-ki, zatim ih pustite da se nare5etki dokraja ohlade.Pomije5ajte pra5ak za pudingsa 3 Zlice mlijeka i Zutanjci-ma. Pristavite preostalo mlije-ko sa Seierom. Kad provre,umije5ajte mu praiak za pu-ding otopljen u mlijeku i mije-5ajte. Maknite puding sa va-tre, neka se ohladi.Mijeiajte maslac da se podne

  pjeniti. Kada puding i maslacbudu iste temperature, u ma-slac umije5ajte Zlicu po Zlicupudinga. Odvojite 3 Zlice do-bivene kreme za ukra5avanje.a u ostatak umije5ajte kakao.NareZite biskvit na kvadratiiei stavite ih u posudu. Proku-hajte 5e6er s vodom, prelijtenjime kockice biskvita, pokrij-te i ostavite 30 minuta da senatapaju. Umijeiajte ih u kre-mu s maslacem; pazite da sepri tome ne raspadnu. Naispedenu podlogu od prhkogtijesta oblikujte kremu da do-bije oblik jeLa. Tljelo jeLi1anabockajte Stapi6ima badema,a glavu ostavite slobodnu. Ne-ka se je2iii I sat stvrdnjavajuu hladioniku. Pripremite do-koladnu ocaklinu. PoslaZitejeiiee nz pergament i prelijteih dokoladnom ocaklinom. Sa-duvanom bijelom kremom na-Strcaite im nosi6e i odi.

  SavjetAko dokoladne jeLi1ene pripremate za djecu,nego ste ih uz kavu na-mijenili za rodendanodrasle osobe, natopitekockice biskvita rumomumjesto Se6ernim siru-pom. Uzmite 2 cl rumana 3 Zlice vode.

  93

 • Za djeiji rodendan Kolaii za obiteljske sveianostir rgurlceod marcipanaSastojci z.a 20 figurica:1 kg smjese ia marcipan60 dag ietera u prahucrvena i i.uta jestiva bojamalo kakaanekoliko oguljenih pttlovica

  badema4 i.lice ietera u prahuI bjelanjakmalo iokoladne tnosne ocl-

  kline

  Svaka figurica ima otprilike1 680 diula/,l00 kalorija

  S prosijanim Seierom u prahuzamijesite masu za marcipan.pa je podijelite na ,l jednakadijela. Jednu detvrtinu ostavi-te bijelu, drugu obojite ruZida-stom, a treiu Zutom bojom. Uposljednju umijeiajte kakaoda postane smeda. Svaku de-tvrtinu zamotrrjte u aluminij-sku foliju dok ne dode na redza oblikovanje. Od marcipanaodreZite komadiie teike7'/' dag. Po uzoru na figuricena fotografiji naiinite od mar-cipana Zivotinje ili neke drugeoblike prema svojoj musti.PraScicima utaknite polovicebadema za nolice i uSi. Repo-ve oblikujte uz pomoi drvenih5tapi6a. Pomijeiajte Seier uprahu s hjelanjkom: pripremi-te dokoladnu ocrklinu. Uz po-mo6 te dvije ocakline nadiniteodi i lica.

  SavjetAko su vam figurice od.marcipana potrebne sa-mo kao ukras za tortu,nadinite ih od polovicesastojaka navedenih zaovaj recept. Kao uzorza izradu ovih figuricamogu vam posluZiti pla-stidne igradke.

 • Koladi za obiteljske svetanosti

  Mi5i6i iestitarrSastojci za 32 miiita;50 dqg braina, 4 dag kvasca'/a I mlakog mlijeka8 dag ietera8 dag grol.dica10 dag uie(erenog vota2 iutanjka'/, l.litice soli r=64 oguljena prepolovljena ba-

  dema64 groidice r=1/: ialice ietera u prahuZa prienje: 1 I ulja ili I kg

  biljne masnote

  Svaki miSic ima orprilike505 dZula/120 kalorija

  Prosijte bra5no u posudu, usredini nadinite udubinu. Unju razmrvite kvasac, pa smlakim mlijekom. Zlidicom 5e-iera i malo braSna zamijesite

  kvas. Pospite ga s malo bra5-na. pokrijte i drZite 20 minutana toplom da uzade.Prelijte groZdice vrudom vo-dom. ostavite ih u situ da seocijede, zatim stavite na krpui dobro obriSite. Sitno nasjec-kajte uiecereno voce. I gro2-dice i voie pospite bra5nom.Pomije5ajte Zutanjke sa solju ipreostalim Seierom, pa dodaj-te uzaSlom kvasu. Pomijeiajtei preostalo braSno, te nadinitetijesto. Tucite ga tako dugoda se podnu pojavljivati mje-huri i da se tijesto odvaja odstijenke posude. Pokrijte ga ipustite da izlazi joi 40 mrnu-ta. Tada ga oblikujte u dugad-ku kobasicu i nareZite na 32jednako velika komada. Po-bra5njenim rukama oblikujtesvaki komad tije.sta u miSii(- slika gore). Za u5i zabodi-te dvije polovice badema. a zaodi utisnite dvije gro2dice.

  Oblikovane mi3iie poslaZitena pobrainjenu radnu povrSi-nu, pokrijte ih i pustite jos 15minuta da uzlaze. Zagrljteulje ili biljnu masnoiu u frite-zi ili posudi na 175". U vru6umasno6u spuitajte po 6 mi5iiaodjednom. Nakon dvije mrnu-te prZenja okrenite ih uz po-moi Supljikare Zlice. pa pecitejoS dvije minute da postanuzlatnoZuti. Vadite ih Supljika-vom Zlicom i poslaZite na pa-pirnate rudnike da se isciiedisuvi5na masnoia.Svakome miSu nacinite rep odnove uzice kojoj na kralp na-dinite dvor eiji kraj raidehajte.Kroz uzice gurnite cadkalicu izataknite repii u miiiia. Po-spite miSiie Seierorn u prahu,pa ih poslu2ite jo's tople.

  SavjetAko vam se pravljenjemi5jih repova od uziceiini previSe mukotrp-nim posiom, moZetenaprosto zataknuti dad-kalicu. eadkalice su vr-lo dobra zamjena za re-piie. ujedno i pomoikad se jedu joi vruiimiSiii.

  Za djeiji rodendan

  95

 • Za djeiji rodendan

  Nasmijanecrnatke glaveSastojci za 15 glava:4 iutanjka, 2 ilice iefuranaribana korica'/, limuna2 ilice vode, 6 bjelanjaka9 dag ietera, 5 dag braina6 dag ikrobnog braina n10 dag marmelade od kajsijal0 dag masne iokoladne oca-

  kline'/z ialice iefura u prahuI ilica bjelanjkaZa lim: kalupi(i od papira u

  petenje kolata

  Svaki koladi6 ima otprilike545 dZula/130 kslorijaZagrijte pe6nicu na 180'. Mi-je5ajte Zutanjke sa 5e6erom,limunovom koricom i vodomda dobijete pjenastu smjesu.Od bjelanjka i 3e6era istucite

  dvrst snijeg, pa ga umije5ajteu Zutanjke. U to prosijte braS-no i Skrobno braSno. pa pomi-jesajte. Biskvitno tijesto stavi-te u Strcaljku s velikim otvo-rom, pa u papirnate kalupiieStrcajte jednako velike polu-kugle. Pccite ih l2-15 minutana drugoj predki odozdo. Kadsu sasvim hladne, skinite impapir i po dvije polukugle sli-jepite marmeladom. Ostatakmarmelade zagrljte na vatri,neprekidno mijeSajuii, pa njo-me premaZite kugle. Pripre-mite iokoladnu ocaklinu iprelijte je po crnadkim glava-ma. Se6er u prahu pomijeiajtes bjelanjkom, stavite u maluStrcaljku od pergamenta, paukrasite kugle da dobiju iz-gled lica.

  96

  Kolaii za obiteljske sveianosti

  Slatki ABCSastojci za 30 slova:25 dag braina1 jaje10 dag ieteraI vanilin-ieter10 dag maslaca r=20 dag ietera u prahunekoliko ilica limunovog soka100 gumenih bomboniita u

  obliku medvjedita

  Svaki komad ima otprilike485 dZula/115 kalorijaProsijte bra5no na dasku zamijeSenje, dodajte jaje, Se6er,vanilin-ieier i na listiie'nare-zan maslac, pa zamijesite prh-ko tijesto. Zamotajte ga ualuminijsku foliju i stavite na2 sata u hladionik.Zagrljte pe6nicu na 200'. Je-danza drugim odrezujte od ti-

  jesta 30 komada i od svakogna pobraSnjenoj radnoj povr-Sini oblikujte prutiie debeleotprilike 1 cm. Od svakogprutiia oblikujte jedno slovo imalo ih pritisnite. Pecite sloval0-15 minuta na srednjojpredki.U prosijani 5e6er u prahuumijeSajte toliko limunovogsoka da dobijete gustu ocakli-nu koja se moZe mazati. Njo-me premaZite ioS vru6a slova.U mekanu ocaklinu utisnilebombondiie.

 • Kolaii za obiteljske svetanosti

  Srca od vaflasa sladoledomSastojci za l2 srca:5 dag maslaca, 2'/' dag ieteraI ilica vanilin-ieteramalo soli, 2 jaja12'/' dag braina'/' iliiice praika za pecivo'/' - 1 ialice punomasnog mli-jeka n'/' I slatkog vrhnja,

  teraI l,lica ie-

  10 dag masne iokoladne oca-kline

  I kod kute naiinjen sladoledod ljeinjaka

  2 dag nasjeckanih pistacijaZa kalup za vafle: maslac

  Svaki komad ima otprilike860 dZula/205 kalorija

  Mije5ajte maslac sa 5e6erom,vanilin-Seierom i solju da se

  podne pjeniti. Umije5ajte jed-no po jedno jaje, zatim bra5-no koje ste prosijali zajedno spra5kom za pecivo. Dodajtetoliko mlijeka da dobijete ri-jetko tekuie tijesto. Zagrijtekalup za vafle i namaZite gamaslacem, pa za svaki vaflulijte u kalup po Zlicu tijesta iispecite da postane zlatno-smed. Ispedene vafle podijelite u srca i pustite da se ohla-de. Slatko vrhnje istucite saSederom da bude ivrsto i sta-vite u Strcaljku zvjezdolikogotvora. Pripremite dokoladnuocaklinu. Istresite sladoled natanjur, razdijelite ga na 4 dije-la, zatim svaku detvrtinu najo5 3 ploikice. Na svaki vaflstavite komad sladoleda, paga pokrijte drugim vaflom. Nagornje srce naiinite ruZicu odtudenog vrhnja i ukrasite jedokoladnom ocaklinom i oi-stacijama.

  Il/ema praznika bez kolaia

  Kneievskisavitak sasladoledomSastojci za 8 porcija:8 iutanjaka, 10 dag ietera4 bjelanjka, 8 dag braina2 dag ikrobnog brairya a40 dag marmelade od nara-

  naca

  '/a I slatkog vrhnjaI ilica letera2 omota kupovnog sladoledaZa lim: pergament

  Svaka porcija ima otprilike1280 dLula/305 kalorija

  Lim za peienje pokrite perga-mentom. Zagrljte pe6nicu na240'. Mije5ajte Zutanjke s po-lovicom kolidine Sedera da sezapjene. Istucite od bjelanjakadvrst snijeg. umijeiajte u nj

  preostali 5e6er, pa sve umije-Sajte u Zutanjke. Dodajte pro-sijano bra5no i Skrobno bra5-no, te sve dobro pomijeiajte.Jednolidno r azmaLite biskvit-no tijesto po pergamentu, paga pecite 8-10 minuta nasrednjoj predki. Ispedeno tije-sto jo5 vruie iskrenite na krpuposutu seierom. odstranitepergament. Kroz sito protisni-te marmeladu i jednolidno jepremaZite preko cijelog tije-sta. Uz pomo6 krpe rahlo za-vijte tijesto u savitak i pustiteda se ohladi. Cvrsto istuciteslatko vrhnje sa Seierom i sta-vite u Strcaljku zvjezdolikogotvora. Sasvim ohladeni savi-tak nareZite na 16 jednako de-belih komada, slaZite ih dva idva, a izmedu stavite komadsladoleda. Odozgo ukrasiteruZicom od tudenoga slatkogvrhnia.

  97

 • Iliema praznika bez kolaia

  5e6er. U to prosijte Seier uprahu i Skrobno bra5no, Pasve pomijeSajte. Otopite in-stant kavu u malo toPle vode,pa kad se ohladi i nju takoderumijeiajte u snijeg. Strcalj-kom zvjezdolikog otvora na-Strcajte na limove 24 PoljuPcau obliku ruZica. Su5ite ih 8 sa-ti u pe6nici pritvorenih vrati-ju. Skinite poljupce s lima,odstranite im pergament. Pro-kuhajte viSnje sa Seierom i ci-metom, umije5ajte Skrobnobra5no, jo5 malo prokuhajte ipustite da se ohlade. Na svakidrugi poljubac na5trcajte tude-no slatko vrhnje, u sredinuutisnite vi5nje i pokrijte Praz-nim poljupcem.

  PrelivenebananeSastojci za l2 banana:'/o I bielaniaka (od otqrilike Ijaja)20 dag ietura15 dag ietera u Prahu3 dag lkrobnog braina n'/, I slatkog vrhnia3 ilice ieteraf. ilice kakaa10 dag masne iokolade oca-

  kline6 banana5 dag krupno nasieckanog

  krokantaZa lim: pergament

  Svaki komad ima otPrilike1700 d2ula/405 kalorija

  Pokrijte pergamentom lim zapedenje. Pe6nicu zagrijte na100'. Istucite od bjelanjaka

  Kolati za obiteljske sveianosti

  dvrst snijeg, pa mu umije5ajte5e6er. U to prosijte Seier uprahu i Skrobno bra5no, Pasve pomije5ajte. Smjesu zapoljupce stavite u Strcaljku ve-likog otvora, Pa na lim na5tr-cajte t2 polumjeseca velikihpoput banana. Su5ite ih 8 satiu.pritvorenoj pe6nici.Odstranite pergament 1 Pustl-te poljupce da se ohlade. Istu-cite slatko vrhnje sa Se6eromu dvrstu smjesu, Pa joj umije-Sajte prosijani kakao. Na5tr-cajte je na poljuPce. PriPremi-te masnu dokoladnu ocaklinu.ProreZite banane Po duljini,.polegnite ih na tudeno vrhnje,prelijte dokoladnom ocaklinom i ukrasite krokantom'

  Kavini poljupciSastojci za 12 Poliubaca:'/n I bjelanika (od otPrilike 8jaja)20 dag iefura15 dag ie(era u Prahu3 dag ikrobnog braina2 ilice instant kave =20 dag ukuhanih viiania (sa

  sokom)5 dag ietera'/z iliiice samljevenog cimeta2 iliiice ikrobnog braina3/a I slatkog vrhnia, I Llica ie'

  (eraZa lim: pergament

  Svaki poljubac ima otPrilikell35 dLulalZT 0 kalorija

  Dva lima pokrijte Pergamen-tom. Zagrlite pednicu na 100'Istucite od bjelanjaka vrlodvrsti snijeg, umije5ajte u n1

  98

 • Kolaii za obiteljske sveianosti

  Wedding CakeENGLESKAVJENCANA TORTA

  Sastojci za kalup promjera24 cm:

  25 dag maslaca25 dag iefura u prahu5 jajasok i naribana korica I li-

  munQ2 cl ruma25 dag braina'/: iliCice samljevenog cimeta1 navriak noia naribanoga

  muikatnog oraiiita15 dag krupno nasjeckanih

  uieterenih treianjapo 40 dag ramnih i svijetlih

  groidicapo l0 dag sitno nasjeckane

  uieterene korice limuna tnaranCe

  5 dag nasjeckanih badema a50 dag ietera u prahu

  2-3 bjelanika1 iliCica limunovog sokaZa ukras: razni iareni oblici

  od marcipanaZa kalup: maslac

  Od 22 komada svaki ima2330 dLulal 5 55 kalorija

  Namastite kalup maslacem.Zagrijte pednicu na 180'. Mi-je5ajte maslac sa Sederom uprahu da postane pjenast.UmijeSajte jedno po jedno ja-je, sok i koricu od limuna, terum. Dobro promijeSajte.Umije5ajte jo5 1-2 Zlice bra5-na u smjesu da ne bude pre-mekana. Preostalo braSnoprosijte i pomijeSajte sa cime-tom i mu5katnim ora5diiem,pa u smjesu dodajte jo5 u5e6e-rene treSnje, groZdice, u5eie-rene korice i bademe. Ulijtetijesto u kalup, izravnajte mupovrSinu i pecite 1 % sat na

  drugoj predki odozdo. Uz po-moi Stapida provjerite je li pe-deno (-> 216. stranicu). Izva-dite kolad iz pednice. Ako jepotrebno. produljite pedenjekolada. Neka se ispedena tor-ta na re5etki sasvim ohladi.Prosijte 5e6er u prahu, pa gapomije5ajte s toliko bjelanjakai limunovog soka do dobijetedvrstu ocaklinu; njome prema-Zite gornju povrlinu i stijenkutorte. Preostalu ocaklinu sta-vite u malu Strcaljku zvjezdo-lika otvora ili samo od perga-menta nadinite Strcaljku.Ukrasite tortu oblicima odmarcipana i ukrasima od oca-kline kao Sto vidite na foto-grafiji.

  Vjeniane torte

  SavjetWedding Cake 6e naj-bolje prijati ispedete liga detrnaest dana prijevjendanja i duvate do-bro zamotanog u alumi-nijskoj foliji. Tortu pre-maLite ocaklinom i pri-je upotrebe je ukrasite.Dobro zamotana, tortamoZe stajati i godinudana. U mnogim se en-gleskim obiteljima obi-dava komad svjeZevjendane torte dobrozamotati u aluminijskufoliju i duvati do rode-nja prvog djeteta.

  99

 • Vjeniane torte:::ta':::

  t. ,uri.#lff .q

  psji*'

  ,.::':lg.:.4,et

  100

  Kolaii za obiteljske sveianosti

  Trokatnavjentana tortaSastojci za jedan okrugli kalup

  promjera 24 cm, jedan18 cm i jedan 11 1/z cm:

  Za ovu sveianu vjentanu tortupotrebna je dvostruka koli-tina svih sastojaka, navede-nih za Wedding Cake sprethodne stranice.

  Za ukras: Sareni bomboni,uSe(erene ljubice i tresnje,angelika i 4 okrugle oblatne

  Od 56 komada svaki ima7825 dLdal435 kalorija

  Zagrijte peinicu na 180". Na-mastite maslacem sva tri kalu-pa. Pripremite tijesto premauputama za pripremanje Wed-ding Cakea, podijelite ga ukalupe, poravnajte mu povr5i-nu. Pecite torte jednu za drlu-gom na drugoj predki odozdo:onu u najvecem kalupu peciteotprilike I 7r sat. u srednjemoko 1 sat, a u najmanjem 40minuta. Prije vadenja rz peGnice svaku tortu provjerite uzpomoi Stapiia je li pedena (-->216. stranica). Ako je potreb-no, pecite torte malo dulje;pustite ih da se zatim na re-Setki dokraja ohlade. zamotaj-te ih u aluminijsku foliju i du-vajte 14 dana.Sve tri torte premaZite ocakli-nom, koju ste pripremili odSeiera u prahu, bjelanjaka i li-munovog soka, pa poslaZitejednu na drugu. Preostaluocaklinu stavite u malu Str-caljku zvjezdolikog otvora ilije sami nadinite od pergamen-ta. Ukrasite tortu kao 5to vi-dite na fotografiji lijevo

  - oca-

  klinom, Sarenim bonbonima,uiederenim treinjama, ljubica-ma i angelikom. NareZiteoblatne na detvrtine, pa njihdeset ocaklinom pridvrstite nagornju tortu. Tri takve detvrti-ne stavite i na njen vrh, pa injih isto tako ukrasite.

 • Tradicionalni kolati

  FleuroniSastojci za 20 fleurona:20 dag duboko smrznutoga

  lisnatog tiiesta1 iutanjakSvaki komad ima otprilike210 diula/50 kalorija

  Polovice lisnatog tijesta poleg-nite jednu uz drugu da se20-30 minuta otapaju na sob-noj temperaturi. Tijesto ne-mojte razvaljati. Limenim po-lumjesedastim oblikom ili da-5om izreZite od tijesta 20 po-lumjeseca. Preostalo tijesto,odnosno preostale komade tijesta, polegnite jedne na dru-ge, lagano ih pritisnite da sespoje, razvaljajte ih, pa izreLi.-te nove polumjesece. Lim is-plahnite hladnom vodom, po-slaZite na nj izrezane polumje-

  sece i premaZite ih umu6enimZutanjkom. Na povr5ini fleu-rona zareLite o5trim noZemreSetku pa ih ostavite 15 mi-nuta da stoje. Zagrijte pe6ni-cu na 200o. Pecite fleurone 15minuta na srednjoj predki iposluZite Sto toplije.

  SavjetFleurone posluZite zasvedani obrok uz kakvufinu juhu ili uz osobitofina predjela.

  Omiljeni pratioci

  Uvijeni pruti6isa siromSastojci za 15 prutita:30 dag duboko smrznutoga

  lisnatog tijesta1 jaje r=5 dag naribanog ementalera'/' ilidice soli% iliiice bijelog papra

  Svaki komad ima otprilike275 dhlal65 kalorija

  Polegnite dijelove lisnatog ti-jesta jedan do drugoga da sena sobnoj temperaturi otapaju20-30 minuta. Jednu plodu ti-jesta obilato namaZite razmu-6enim jajetom, pa pospite po-lovinom kolidine sira, soli ipapra. I drugu plodu tijestatakoder namaZite jajetom, paje namazanom stranom poleg-nite na prvu. Gornju povriinu

  premaZite jajetom i pospitepreostalim sirom, solju i pa-prom. Posljednji komad tije-sta takoder premaZite jaje-tom, pa ga namazanom stra-nom polegnite na prethodnu.Razvaljajte tijesto

  - priti5du6i

  ga 5to manje -

  tako da dobijete pravokutnik 10 x 20 cm.Od tijesta odreZite 15 pruti6adugih 10 cm, pa ih uvijte.Isplahnite hladnom vodomlim za peienje kolada. na njposlaZite pruti6e, pa ih nama-Zite preostalim jajetom, ali netamo gdje su rezani. Nekastoje 15 minuta. Zagrijte pel-nicu na 200'. Prutiie sa sirompecite 1.5 minuta na srednjojpredki; posluZite ih jo5 tople.

  101

 • MuffiniSastojci za 8 muffina:'/o I mlijeka20 dag fine kukuruzne krupice3 dag braina2 ilitice praika za pecivoI i]iiica soli1 ilica ieturaI jaje4 dag omekianog maslacaZa kalupifu: masluc i mrvice

  Svaki komad ima otprilike755 dZula/l80 kalorija

  Osam kalupiia za muffinepremaZite maslacem i pospitemrvicama. Zagrijte peinicu na200".Prokuhajte mlijeko; u provre-lo uspite krupicu, pokrijte lo-nac i pustite krupicu 10 minu-ta da nabubri. U to prosijtebra5no s pra5kom za pecivo,

  pa umijeSajte sol, 5e6er, jaje iSto mekaniji maslac. Raspodi-jelite tijesto u pripremljenekplupiie pa pecite 20-30 mi-nuta na drugoj predki odozdo.Ispedene muffine odmah izva-dite iz kalupi6a i posluZite sahladnim maslacem.U Engleskoj se muffini poslu-Zuju kao fino pecivo za sveia-niji dorudak ili uz neki drugisvedani obrok umjesto uobida-jenoga bijelog kruha. Vrudimse muffinima gornja polovicaodvoji uz pomo6 dvije vilice,na donju se stavi komad svje-Zega hladnog maslaca i pokri-je gornjim.

  102

  Omiljeni pratioci Tradicionalni kolaii

  Pogaiices ribicamaSastojci za 15 pogatica:30 dag duboko smrznutoga

  lisnatog tijesta nI veta konzerva ispruienih

  slanih ribljih fileta2 iutanjka1-2 ilice krupne soli

  Svaki komad ima otprilike670 dLulal160 kalorija

  Razdvojite plode lisnatog tije-sta, polegnite ih jednu uz dru-gu da se na sobnoj temperatu-ri otapaju 20-30 minuta. Raz-valjajte tijesto na pobraSnje-noj povr5ini da bude dvostru-ko vede. Izreiite 30 pogadicapromjera 6 cm. Na 15 pogadi-ca stavite po % ribljeg fileta.Umutite Zutanjke, pa pogadi-cama premaZite rubove. Sva-

  ku pogadicu s filetom pokrijtejednom bez fileta, pa rubovedobro pritisnite. JoS jednomih premaZite jajetom i pospitekrupnom solju. Lim za peie-nje kolada isplahnite hladnomvodom i na nj poslaZite poga-dice. Neka stoje 15 minuta.Zagrijte pe6nicu na 210'-220'.Pecite pogadice 10-15 minutana drugoj predki odozdo. Naj-bolje ih je posluZiti vruie.

  SavjetUmjesto ribljih filetamoZete kao nadjev sta-viti sardine.

 • l-

  r03

  Tradicionalni kolati

  Vol-au-vent60 dag duboko smrznutoga

  lisnatog tijesta2 iutanjkaNeka se lisnato tijesto odmr-zava 30-60 minuta na sobnojtemperaturi. Za ovu >>tortu

 • II

  g

  104

  Slane torte i tortice

  Kraljilin zalogajSastojci za 6 komada:30 dag duboko smrznutoga

  lisnatog tiiestaI iutaniakSvaki kraljidin zalog', .iina905 dLtlJal2l5 kalorija

  Za izradu kraljidinih zalogaiapotrebni su vam o5tri oblici zaizrezivanje: I krug promjera7% cm, jedan 5 cm, a jedan4 cm. Na 15. stranici ie vamtz crteLe biti jo5 jasnija izradakraljitinih zalogaja.Ostavite lisnato tijesto da seodmrzava 30-60 minuta. Raz-valjajte ga u pravokutnikt6 x 24 cm, iz kojega izreLite6 velikih krugova. Preostalotijesto promijesite, vrlo tankonzvaljajte, pa izreZite 6 kru-gova promjera T/, cm i 6 kru-

  gova promjera 5 cm. PremaZi-te krugove umuienim Zutanj-kom samo s gornje strane.Tankim krugovima izreLitesredinu kalupom promjera4 cm, pa ih poslaZite na onihprvih Sest krugova. SlaZu6i ihjedan na drugi svaki put ihpremaZite Zutanjkom da se sli-jepe. Lim za pedenje koladaisplahnite hladnom vodom, pana nj poslaZite pripremljenekraljidine zalogaje kao i izre-zane male krugove. Od alumi-nijske folije nadinite maledimnjake, utaknite ih u sre-dKnji otvor svakog zalogaia.Ostavite ih da stoje 15 minu-ta. Zagrijte pe6nicu na 230".Pecite kraljidine zalogaje1.0-L5 minuta na drugoj predkiodozdo, zatim ih napunite ra-guom.

  Tradicionalni kolaii

  SpanjolskapogataSastojci za pogaiu protmjera

  26 cm:21/z dag kvasca,

  '/n I mlakogmlijeka

  2 ilice maslacamalo soli, 50 dag braina a4 rajiice, 1 mala glavica luka1 svjeia zelena paprika10 dag sirove iunke30 dag piletine1 ilica ulja, malo soli i papra,

  ieinjakauprahu, I iajeZa lim: maslac

  Od 12 komada svaki imaL1.35 dLtial21 0 kalorija

  Namastite lim. Zamijesite tije-sto od bra5na, kvasca, mlije-ka, omek5anog maslaca i soli.Tucite ga da se podnu pojav-ljivati mjehuri. Neka pokrive-

  no tzlazi 40 minuta. Oguliterajdice i nareZite ih na koma-diie. Nasjeckajte luk. a papri-ku, Sunku i piletinu nareLitena kockice. Na ulju proprZiteluk, papriku, Sunku i piletinu.Dodajte rajdice i pirjajte dokse ne ispari sva tekuiina. Za-dinite. Razvaljajte tijesto udva kruga promjera 26 cm.Rubove im navlaZite vodom.Polegnite jedan krug u kalup,naspite u sredinu nadjev, pre-krijte drugim krugom od tije-sta i pritisnete rubove. frema-Zite pogaiu razmuienim jaje-tom i ostavite da uzlazi 30 mi-nuta. U peinici zagrijanoj na200" pecite pogadu 45 minutana drugoj predki odozdo. Po-sluZite je vru6u.

 • Tradicionalni kolaii

  Tortasa sladoledomod malinaSastojci za kalup promjera

  22 cm:1 iutanjka, 12 dag ieieramalo soli, 4 bjelanjka12 dag braina4 dag ikrobnog braina r=20 dag svjeiih ili duboko

  smrznutih malinaI iaiica rakije od malina'4 I slarkog vrhnja, 20 dag ie-

  cera1 ilica tokoladnih mrvicaZa kalup: maslac

  Od 12 komada svaki ima15 55 dlulal3"l 0 kalorija

  NamaZite dno kalupa. Zagrlj-te pe6nicu na 180'. Mije5ajteZutanjke sa 6 dag Secera i so-

  lju da dobijete pjenuSavusmjesu. Istucite ivrsti snijegod bjelanjaka i preostalog Se-iera. pa ga umijeSajte u smje-su 2utanjaka. U to prosijtebraSno i Skrobno bra5no, do-bro pomijeiajte. Ulijte bisk-vitno tijesto u kalup i pecite25-30 minuta na drugoj predkiodozdo. Nakon 24 sata prere-Zite biskvit vodoravno. Donjidio vratite u kalup. kome sti-jenku obloZite aluminijskomfolijom. Otopljene maline na-topite rakijom i pokrivenemariniraite 1 sat. Na stranustavite 1) malina. evrsto istu-cite'/ol vrhnja sa 10 dag 5e6e-ra. pomijeSajte s malinama iulijte u kalup. Pokrijte dru-gom polovicom biskvita, paostavite tortu da se smrzava5-10 sati. ivrsto istucite preo-stalo vrhnje s preostalim 5e6e-rom, pa omaZite tortu.

  Sladoledna tortas lje5njacimaSastojci za kalup promjera

  24 cm:4 iutanjka, 12 dag ietura4 bjelanjka, 10 dag braina4 dag ikrobnog braSna15 dag proprienih samljevenih

  ljeinjaka n3/a I slatkog vrhnja, I5 dag Se-

  tera5 dag nugataj2 oguljena ljeinjakaZa kalup: maslac

  Od 16 komada svaki ima1490 dLulal355 kalorija

  NamaZite kalup maslacem.Zagrijte peinicu na 180'. Mi-jeiajte u pjenulavu smjesu Zu-tanjke sa 6 dag 5e6era. Istuci-te dvrsti snijeg od bjelanjakasa 6 dag 5e6era. Pomiieiajte

  Peieni slatkiii

  ga sa smjesom Zutanjaka. Uto prosijte bralno i Skrobnobrasno. Dodajte joi 6 dagljeSnjaka i dobro promije5ajte.Pecite tijesto 25-30 minuta nadrugoj predki odozdo. Nakon24 sata proreZite tortu vodo-ravno. Donju polovicu vratiteu kalup, kome stijenku oblo-Zite aluminijskom folijom.ivrsto istucite % I vrhnja sa5e6erom. Otopite nugat u vo-denoj kupelji, pustite da semalo ohladi, pa ga jo5 teku-6eg umije5ajte sa 5 dag sam-ljevenih ljeinjaka u tudenoslatko vrhnje. Ulijte u kalup ipokrijte drugom polovicom ti-jesta. Smrzavajte tortu 5-10sati. Cvrsto istucite preostalovrhnje, njime izvana omaZitetortu, zatim je sa svih stranapospite preostalim samljeve-nim ljeSnjacima i ukrasite.

  105

 • LPeieni slatki{i

  '-{*,.#ffi*,-

  u

  ':1'l,'.i,!ii:l.t

  1trlir

  ;4,:.:

  i':

  ...

  ffi$ffi

  106

  Tradicionalni kolaii

  Sladoledod tre5anjas iznenadenjem5 dag sirovog marciPana5 dag marmelade od kajsiiaI i,lica ruma5 dag nasieckane uieterene li-

  munove korice4 bjelanjka, 15 dag ietera1 biskvitna podloga za tortuI omot sladoleda od treianjc12 uieterenih treianja1 iliiica badema narezanih na

  listite

  Od 12 komada svaki ima1220 dLulal 290 kalorija

  Zagrijte pe6nicu na 240". Po-mije5ajte marcipan s marmela-dom, rumom i limunovim ko-ricama. Istucite irrsti snijegod bjelanjaka sa Seierom.lzrelite biskvit da dobijetekrug promjera 12 cm. Stavitega na vatrostalni Pladanj ipremaZite smjesom marciPanai marmelade. Na to polegnitesladoled kojega pokrijte na5tr-canim snijegom. Odozgo Po-spite listiiima badema i ukra-site treinjama. Zapecite koladu peinici. Odmah PosluZite.

  Zape(enisladoled4 bjelanjka, 15 dag ieteraI iliiica kakaa1 ploia gotovog biskvita2 ilice drhtalice od ribizaI omot sladoleda sa tri okusaI ilica kakaa

  Od 10 komada svaki ima1260 d|tilal 300 kalorij a

  Istucite dvrsti snijeg od bjela-njaka sa Sederom, umijeSajtemu Zlidicu kakaoa. BiskvitizreLite na pravokutnik velidi-ne sladoleda. polegnite ga navatrostalni pladanj i PremaZitedrhtalicom. Na to stavite sla-doled. na nj naStrcajte snijeg.pa zapecite u Peinici zagrlia-noj na 240'. Zapedeni slado-led pospite kakaom.

 • Tradicionalni kolati

  Poljupcisa sladoledomod kaveSastojci za 15 poljubaca'/o I bjelanjaka'1oi otprflfte Ajaja)38 dag ietura3 dag ikrobnog braina nI ilica instant-kavet/o I slatkog vrhnja3 ilice ietera20 dag ukuhanih viianja2 omota sladoleda od vanilijeZa lim: pergament

  Svaki poljubac ima otprilike1,155 dLulal27 5 kalorija

  Pokrijte lim pergamentom.Peinicu zagrijte na 100". Istu-cite dvrsti snijeg od bjelanjakas polovicom kolidine 5e6era.Preostali Seier pomijeSajte sa

  ikrobnim brainom i opreznoumijeiajte u snijeg. Pjenu odbjelanjaka i Seiera stavite uStrcaljku zvjezdolikog otvora inaStrcajte na pergament 15ruZica. Pecite poljupce 8 satina srednjoj predki. Vrata odpe6nice neka budu pritvorena,a moZete ih udvrstiti Zliiicomili lopaticom. Cvrsto istuciteslatko vrhnje sa 5e6erom.Otopite instant-kavu u Zlicivrele vode, pa umije5ajte utudeno vrhnje. Uspite u Str-caljku i na5trcajte u krug nasvaki poljubac. Stavite na toocijedene vi5nje i sladoLed,ukrasite viSnjama i odmah po-sluZite.

  Tortices kremomod naranieSastojci za 16 tortica promjera

  8 cm:20 dag maslaca, 10 dag ietera

  u prahu1 iutanjak, 1 ilica mlijeka38 dag braina n6 listova bijele ielatine'/, I soka od narani