KURZY - .kurzy cnc pneumatika hydraulika elektrotechnika automatizÁcia robotika odbornÁ prax autotronika

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KURZY - .kurzy cnc pneumatika hydraulika elektrotechnika automatizÁcia robotika odbornÁ prax...

 • KURZY

 • KURZY CNCPNEUMATIKAHYDRAULIKAELEKTROTECHNIKAAUTOMATIZCIAROBOTIKAODBORN PRAXAUTOTRONIKAPOTAOV KURZYLOGISTIKAKVALITA

  Vetky kurzy pod jednou strechou Pre zujemcov bez vekovho obmedzenia Najmodernejie vybavenie Profesionlny tm koliteov Priatesk prostredie Individulny prstup Rozsah kurzov upraven poda poiadaviek Draz na relne potreby z praxe Vhodn ceny

  PREO PRVE MY?

 • Komplexn vubov program od zkladov prces CNC a po nron simulcie a vyhotovenie vrobku na CNC stroji.

  Pracovn PC stanice s dotykovmi displejmi simulujce obrazovku CNC

  stroja

  Tvorba CNC programov

  Od potaovej simulcie a po vyrobenie relnej siastky

  Pracovisko CNC

  FRZOVANIE & SSTRUENIE

  KURZY CNC

  NAJMODERNEJIE CNC STROJE PRE VYBU

  Intenzvny kurz, ktorho cieom je naui vs pojmy, vzahy a princpypneumatiky a ich aplikciuv praxi, pri rieen konkrtnych zadan pod vedenm sksench koliteov.

  PNEUMATIKA

  Pracovisko PNEUMATIKY

  PNEUMATIKAOBJAVTE KRSU A PRAKTICK MONOSTI STLAENHO VZDUCHU

  Pneumatick znaky a schmy Pneumatick siastky, ich zapojenie a funkcia Kontrukcia pneumatickch systmov Nvrh rieen a zadan,

  potaov simulcie Realizcia praktickch zadan na tande Rozsah a hbka kurzu

  prispsoben poda poiadaviek

 • Draz kladieme na rzne formy vyuovania, precviovania, skania,a tie samostatnos pri nvrhu a realizcii hydraulickch zadan a zapojen.

  Hydraulick znaky a schmy Funkcia hydraulickch siastok a ich zapojen Kontrukcia hydraulickch systmov Nvrh rieen a zadan,

  potaov simulcie Realizcia praktickch zadan na tande Rozsah a hbka kurzu prispsoben poda poiadaviek

  Pracovisko HYDRAULIKY

  HYDRAULIKA - OD TERIE K PRAXI

  HYDRAULIKA

  NAUME VS MYSLIE HYDRAULICKY

  ELEKTROTECHNIKA

  Pracovisko ELEKTROTECHNIKY

  Prpravn 400 h kurz a zveren

  skka 21 Prpravn kolenie pre ely zskania vych stupov elektrotechnickej kvalifikcie 22 a 23 a zveren skky Dtov siete, optick siete a trukturovan kabel Elektropoiarna signalizcia Ochrana objektov a osb pred inkami atmosfrickej elektriny Meranie a regulcia (BMS) budov

  ELEKTROTECHNICK KVALIFIKCIATERIA A ODBORN PRAX V PRIATESKEJ ATMOSFRE

  ELEKTROTECHNIKA

  irok kla tdijnch oblast, kvalitn teoretick vuba spojens odbornou praxoua zverenou skkou so zskanm elektrotechnickej kvalifikcie v zmysle vyhlky .508/2009 Z.z.

 • Mimoriadny drazkladieme na praktick vyuitie nadobudnutch vedomost v priemysle.

  Pracovisko AUTOMATIZCIE

  TIAPORTAL v15PROGRAMOVANIE A TVORBA VIZUALIZCI

  Prca s najmodernejmi modelovmi radmi priemyselnch automatov Komunikan protokoly Tvorba vizualizci Komplexne vybaven koliace pracovisk a individulny prstup Vek mnostvo modelovch

  zapojen a praktickch cvien

  AUTOMATIZCIA AUTOMATIZCIA

  Pracovisko AUTOMATIZCIE

  VASS TANDARDZAMERAN NA DRBU A OBSLUHU ZARIADEN

  Kurz zostaven tak, aby vyhovoval konkrtnym poiadavkam, pod vedenm profesionlnych koliteovs dlhoronou praxouv priemysle.

  Modelov pracovisko s robotmi pre praktick cvienia Kurz zameran na drbu a obsluhu zariaden v projektovom tandarde VASS Analza konkrtnych problmov z praxe a ich rieenia Rozsah a hbka kurzu prispsoben poiadavkm

  a pracovnmu zaradeniu astnkov

 • AUTOMATIZCIA

  Pracovisko AUTOMATIZCIE

  3v1: programovanie, konfigurcia riadiacich systmov a hardvrov rieenia

  Komunikan protokoly Programovacie jazyky pouvan v priemysle Pre koliteov nvrh a drba

  jednoelovch strojov Draz na praktick vyuite v praxi

  SIMATIC STEP 7MODELOV RADY PRIEMYSELNCH AUTOMATOV

  Mnostvo modelovch zapojen a praktickch cvien prispsobenchna konkrtneho zkaznka.

  Modern koliace stredisko Draz na praktick cvienia Individulna ponuka koliaceho

  programu poda konkrtnych poiadaviek a pracovnho

  zaradenia Dve pracovisk v prevdzke pre

  ete flexibilnejie vzdelvanie

  Pracovisko ROBOTIKY

  PRIEMYSELN ROBOTY

  ROBOTIKA

  LOVEK A STROJ

  Vaka naim kurzom zskate potrebn zrunosti a kontrolu nad priemyselnmi robotmi.

 • Od vkresu k siastke pod vedenm sksench koliteov z praxe.

  Kurzy pre strojrov a nestrojrov: vtanie,

  sstruenie, frzovanie, brsenie

  Kurzy pre nstrojrov vroba strinch a ohbacch nstrojov Metodika vroby foriem na plasty Tepeln spracovanie ocel

  Pracovisko ODBORN PRAX

  NSTROJR/OBRBA KOVOVKONDIN JAZDY NIELEN PRE STROJROV

  ODBORN PRAX ODBORN PRAX

  Pracovisko ODBORN PRAX

  ODBORN PRAX ELEKTRO KONDIN JAZDY NIELEN PRE ELEKTROTECHNIKOV

  kolenia zameran na elektrointalan prce

  (silnoprd, slaboprd) Nvrh a zhotovenie rozvdzaov

  (hlavnch a distribunch) Nvrh a realizcie ovldacch obvodov (elektromotorov, pohonov a automatickch liniek)

  Nvrh, projekcia a realizcia elektrointalancha automatizanch obvodov. Nezabudli sme ani na stkae, rel, prdov chrnie,motorov spae...

 • Odbornk pripraven na vkon nronch innost v oblasti diagnostiky motorovch vozidiel, ako aj ich drby a oprv.

  Identifikcia prin porch automobilov Orientcia v nvodoch, normch a manuloch Zisovanie technickho stavu

  automobilov Autoopravrenstvo

  Pracovisko AUTOTRONIKA

  AUTOTRONIKADIAGNOSTIKA, OPRAVA A DRBA

  AUTOTRONIKA POTAOV KURZY

  Pracovisko POTAOV KURZY

  KANCELRSKE/GRAFICK PROGRAMYPOTA, PRIATE, POMOCNK

  Kurzy z oblasti kancelrskeho balka MS Office

  tanie technickej dokumentcie v prostred EPLAN

  a CAD programov

  Profesionlne napsan texty, pikov tabuky, reprezentatvne prezentcie, efektvne databzy, tipy a triky.

 • Plnovanie a riadenie zsob Organizcia prce v sklade Prca so skladovmi systmami, obeh dokladov Pouitie obalovej, skladovej a manipulanej techniky

  Pracovisko VZDELVANIA SO PECILNYM ZAMERANM

  LOGISTIKAOD NKUPU PO EXPEDCIU, OD POTAA K ZKAZNKOVI

  LOGISTIKA

  Dodvatesko-odberatesk koncept

  Materilov dispozcia Riadenie projektu Plnovanie produkcie

  Logistika pre dodvateovkoncernu Volkswagen

  Logistika a skladov hospodrstvo

  PECILNE ZAMERANIE

  Pracovisko VZDELVANIA SO PECILNYM ZAMERANM

  KVALITAJEDNODUCHO A PRAKTICKY

  Formel Q Konkret, Spsobilos, Nov diely Integrl

  Vedenie auditu dokumentcie D/TLD Vykonvanie samoauditov Plnovanie kvality produktu B2B, BeOn, KPM Nstroje riadenia kvality Metrolgia, 8D, FMEA

  KVALITA

  kolenia pre zamestnancov automobilovho priemyslu z oddelen kvality, nkupu, vvoja, vroby a reklamci.

 • Dulna Akadmia je uniktny celoslovensk projekt zameran na komplexn vzdelvanie v oblasti priemyslu, ktor ponka irok paletu kurzov, kolen i rekvalifikci.

  Kontaktujte ns u dnes a zvte svoju kvalifikciu u profesionlov, v pecializovanomkoliacom stredisku.

  kurzy@dualnaakademia.sk

  peter.albrecht@dualnaakademia.sk+421 914 119 253

  mariana.mlcuchova@dualnaakademia.sk+421 902 471 793

 • www.dualnaakademia.sk

  Dulna akadmia, z.z.p.o.Jna Jona 5

  841 08 Bratislava