Click here to load reader

Kurz ÚVOD DO STUDIA

 • View
  60

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kurz ÚVOD DO STUDIA. Září 2011. Obsah kurzu. Informace o studiu Informační systém Student Knihovní systém Informace k oboru Zápis předmětů na počítačových učebnách. Struktura informací z oblasti studia. Ostravská univerzita a Přírodovědecká fakulta Kreditní systém studia - PowerPoint PPT Presentation

Text of Kurz ÚVOD DO STUDIA

 • Kurz VOD DO STUDIA

  Z 2011

 • Obsah kurzu

  Informace o studiu Informan systm StudentKnihovn systm Informace k oboruZpis pedmt na potaovch uebnch

 • Struktura informac z oblasti studiaOstravsk univerzita a Prodovdeck fakultaKreditn systm studiaOrganizace akademickho rokuStudijn a zkuebn dPoplatky spojen se studiem, stipendiaDleit informace, kontakty

 • Ostravsk univerzita v Ostravvznikla v r. 1991stvajc struktura:Prodovdeck fakultaFilozofick fakultaPedagogick fakultaLkask fakultaFakulta socilnch studiFakulta umn2 vysokokolsk stavyUniverzitn knihovnaCentrum informanch technologi (CIT) rektor: prof. RNDr. Ji Moko, DrSc.pes 2000 student na PF OU ve vech programech

 • Prodovdeck fakulta veden fakultyDkanka: Doc. PaedDr. Dana Krifalui, CSc.Prodkanka pro studium a celoivotn vzdlvn: RNDr. Petra Konen, Ph.D.Prodkan pro vdu a vnj vztahy: Doc. Mgr. Roman Marlek, Ph.D.Tajemnice fakulty: Ing. Lenka KovPedsedkyn akademickho sentu: Mgr. Monika umberov

 • Prodovdeck fakultaKatedrybiologie a ekologiefyzick geografie a geoekologiefyzikychemieinformatiky a potamatematikysociln geografie a region. rozvojeOddlen cizch jazykInstitut ekonomie a managementuCentrum celoivotnho vzdlvn

 • Kreditn systm organizace studiakad pedmt je ohodnocen uritm potem kreditkontrola studia za urit obdob: zskan poet kredit, hodnota venho studijnho prmru k poslednmu dni danho AR ( 3,40)ven studijn prmr = (souet souin znmek a kredit) : souet kredit

 • Kreditn systm organizace studiadn ukonen studia:zskn pedepsanho potu kredit v dan skladb (tj. za pedmty povinn, povinn voliteln a vbrov), sloen sttn zkouky do doby dan maximln dlkou studia

 • Standardn a maximln doba studia

 • Poet kredit nutnch k ukonen studia

 • Poadovan struktura kredit

  tj. poet kredit v kategorii povinn - A, povinn voliteln - B, vbrov - Cje stanovena pro kad studijn oborviz Informace o studiu, www

 • Poadovan struktura kreditpro 2-oborov bc studium

  Kategorie pedmtpoet kreditspolen zklad dvouoborovho studia40z toho:povinn pedmty tzv.prpravn pedmtypovinn voliteln pedmtyvbrov pedmty6

  10241. obor (A + B pedmty)702. obor (A + B pedmty)70Celkem180

 • Prpravn pedmty

  kd pedmtuKS, DSnzev pedmtuKIP/UVALPKIP/XUVAPvod do aplikanch programKBE/ZINGRKBE/ZINGRZklady informan gramotnostiKFY/MATEZKFY/XMATZPrpravn matematikaKFY/UVMAXKFY/XUVMXvod do vy matematikyKMA/INDIPKMA/XINDPIntegrln a diferenciln poetKCH/ZACHEKCH/ZACHEZklady chemie

 • Prpravn pedmty

 • Chcete pokraovat v NMgr. studiu uitelstv?

  kd pedmtunzev pedmtukredityKPD/OBECZklady pedagogiky2KPD/ZDPXZklady didaktiky s prax2KPE/PSY1Psychologie 12KPE/PSY2Psychologie 22PES/ZSOPZklady sociln pedagogiky2SPG/ZSPGZklady speciln pedagogiky2

 • Standardn studijn plnvzorov rozvren pedmt bhem standardn doby studialenn na pedmty povinn, povinn voliteln a vbrovu povinnch pedmt (u preferovanch kombinac obor) je zajiovn rozvrhov (pro doporuen rok a semestr studia)uveejnn v Informacch o studiuna www strnkch fakulty v odkazu Studium

 • Standardn studijn pln lenn pedmtpovinn pedmty (nutno absolvovat)blok povinn volitelnch pedmt (nutno zskat poadovan min. poet kredit)vbrov pedmty

  Pozn.: oznaen jako pedmty A,B,C

 • Standardn studijn pln lenn pedmtpodmiujc pedmty (jejich absolvovn mus pedchzet ukonen aktulnho pedmtu)

  vyluujc pedmty

 • Poadavky na prchod studiemzskat min. 20 kredit za 1. semestr zskat minimln 40 kredit za 1. rok studiazskat minimln 80 kredit za kad 4 po sob jdouc semestry (lich-sud-lich-sud)za pedchoz studium nepekroit hodnotu venho studijnho prmru (3,40)nepekroit limitn poet neabsolvovanch pov. volitelnch a vbrovch pedmt (lim. poet je pro bakalsk obory = 6, pro NMgr obory = 4)nepekroit maximln monou dobu studia

 • Organizace akademickho rokuAR 2011/2012: 1. 9. 2011 31.8.2012zimn semestr vuka 26.9. 23.12.2011zkoukov obdob: 2.1. 10.2.2012 mezn termn pro splnn povinnost za ZS: 10.2.2012registrace pedmt na LS: 1.11. 12.11.2011 (pro 1.r. Bc od 3.11.)tvorba rozvrhu hodin na LS zpisy na rozvrhov akce: 31.1. 17.2.2012

 • Organizace akademickho rokuletn semestr vuka 13.2. 11.5.2012 zkoukov obdob: 14.5. - 22.6.2012mezn termn pro splnn povinnost za LS a cel rok: 31.8.2012Registrace pedmt na akademick rok 2012/2013 smrnice rektora

 • Studijn a zkuebn d OUl. 9 Kontrola studia (Zp, Zk, SZZ)Dal prbn kontroly bhem semestruVechny poadavky v popisu pedmtul. 10 ZpoetZa splnn poadavk dle Popisu pedmtuNem opravn termnl.11 Zkouka dn termn opravn termn + mimodn opravn termn (max 3) na zklad dostidn i opravn termny nutno absolvovat bhem vypsanch termn zkoukovho obdob !!!Pihlaovn ke zkouce i odhlaovn od zkouky elektronicky!

 • Studijn a zkuebn d OUl. 12 Ven studijn prmrl. 14 Sttn zvren zkoukasplnit do maximln doby studia l. 18 Zpis do studial. 19 Zpis do akademickho roku Termny stanov smrnice dkanaNerespektovn tto povinnosti je dvodem k ukoneni studia!l. 20 Zapisovn pedmt Respektovat vechny principy kreditnho systmu studiapi nesplnn podmnek lze pedmt zapsat nejve jet jednouPekroen limitnho potu nespn absolvovanch povinn volitelnch a vbrovch pedmt je dvodem k ukonen studia

 • Studijn a zkuebn d OUl. 20 Zpis pedmtRegistrace pedmt na dal semestrZpis registrovanch pedmt na rozvrhov akce = tvorba osobnho rozvrhu hodinNeproveden zpisu (v obou krocch) v danm termnu je dvodem k ukonen studia !d se smrnic rektora pro aktuln ARl. 21 Uznn zpot a zkouekdo pti let od ukonen pslunho studiadost (ne SZZ, vyjden uitele, ne BcNMgr do kat.C)smrnice dkankyl. 22 Peruen studiaMono na cel semestryMax 2krt za studium, max na 4 semestry (dost o prodlouen = dost o peruen)Nutnou podmnkou podn dosti je splnn studijnch povinnost dost podat ped zahjenm vuky pslunho semestru V prbhu semestru se povoluje jen mimodn

 • Studijn a zkuebn d OUl. 23 Ukonen studiaZa 1. semestr mn ne 20 kreditZa 1. rok mn ne 40 kreditZa 4 po sob jdouc semestry mn ne 80 kreditVSP hor ne 3,40 (k poslednmu dni danho AR)Ani pi druhm zpisu neabsolvovan povinn pedmtZa povinn voliteln pedmty ji nelze zskat kredity Pekroen potu nespn absolvovanch povinn volitelnch a vbrovch pedmtNedostaven se k zpisu, neproveden zpisu (v obou krocch)Neukonen studia v maximln dobPo peruen studia se nezapsal a do pti dn neomluvilPekroen potu monost opravnho termnu u zkouky

 • Poplatky spojen se studiemjsou dny 58 zkona .111/1998 Sb. o vysokch kolch:studuje-li student dle ne je standardn doba studia zvten o 1 rokstuduje-li absolvent v dalm studijnm programu (neplat pro navazujc studium)

 • Poplatky spojen se studiemDleit: do doby studia se zapote t doba pedchozho studia vbakalskch amagisterskch studijnch programech, kter nebylo dn ukoneno eviduje se doba studia od 1.1.1999; pro ty, kte byli studenti k 1.1.1999 cel doba tohoto studia i ped 1.1.1999)

 • Poplatky spojen se studiem v roce 2011-2012 pi pekroen standardn doby platba za kadch zapoatch 6 msc studiad se smrnic rektora 161/2011

  Na PF se stky pohybuj v rozsahu 15 000 18 500 K

 • Poplatky spojen se studiem v roce 2010-2011 pro absolventyza rok 2 950,- K

  Neuhrazen poplatku spojenho se studiem je poruenm povinnost studenta vysok koly disciplinrn zen podmnen vylouen, vylouen ze studia.

 • hrady za mimodn a nadstandardn administrativn konySmrnice rektora . 160/11 (vybran poloky)

  konstkadodaten zpis nebo zruen zpisu pedmtu mimo dn termn (za pedmt)200 - 500 Kuznn absolvovanch pedmt (za pedmt)100 K

 • Stipendiaprospchov stipendium - pro studenty prezenn formy studia (dosaen min. 50 kredit v uplynulm roce, VSP v rozmez 1,00 - 1,20 resp. 1,21 1,50)mimodn stipendiumzvltn stipendium

 • StipendiaUbytovac stipendiumPodmnky stanov Stipendijn d OUPrezenn studiumDojezdov kritriumZadn sla tuPodn el. dosti pro dan tvrtlet podle harmonogramu OU (28.10.2011)

 • StipendiaSociln stipendiumNa sociln stipendium budou mt nrok pouze ti, jejich rozhodn pjem v rodin zjiovan pro ely pdavku na dt nepevyuje souin stky ivotnho minima rodiny a koeficientu 1,5.

  Rozhodn pro piznn stipendia podle paragrafu 91 zkona bude doruen psemn dosti na studijn oddlen fakulty, na n je student zapsn. Plohou dosti je psemn oznmen o piznn pdavku na dt odborem sttn sociln podpory, kter o pdavku rozhoduje.Nov dosti (u vech student) se podvaj do 21.10.2011.

  Sociln stipendium bude pidlovno tvrtletn, po srovnn dosti a rozhodnch datze SIMSu.

  Termny pro podvn psemnch dost o sociln stipendium jsou dny harmonogramem pslunho AR.

  Vechny platby mezi studentem a OU probhaj bezhotovostn!!! Povinnost studenta vloit na Portlu OU slo tu!!!

 • Evidence vsledk studiaElektronick indexPstupn pes Portl OUKad student je povinen kontrolovat sprvnost a plnost daj zde uvedench!!Kontrola studia pouze na zklad daj v elektronickm indexu (nikoliv v paprovm.)

 • Evaluace = hodnocen vuky studenty

  Vyuijte monosti hodnotit pomete zvit kvalitu vuky!

 • Elektronick komunikaceUniverzitn mail [email protected] Pota na http://student.osu.cz

 • Dleit povinnosti pi zahjen studia v ZSRegistrace pedmt na ZS a tvorba rozvrhu hodin

  Do 24.9.2011 lze ve vjimench ppadech upravovat

 • Dleit akce v rmci ZS 2011/2012Imatrikulace student 1. ronkV pondl 26.9.2011 v DK NH Akord v Ostrav - Zbehu informace jsou na www strnkch fakultyAkademick den OU slavnostn zahjen AR 2011/2012steda 5.10.2011Informace budou na www strnkch OU

 • Dleit informacewww strnky fakulty http://prf.osu.cz odkaz STUDIUMElektronick nstnky kateder a oddlen studia http://albert.osu.cz/oukip/rsk/ Portl OU Prodovdeck fakulta - nstnka

 • Mte problmkdo Vm porad?pedagogick porad

Search related