Kursus Keberkesanan Pendidikan Moral

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/13/2019 Kursus Keberkesanan Pendidikan Moral

  1/25

  BAB 1

  PENGENALAN

  1.1 Latar Belakang KajianPendidikan Moral ini telah dimasukkan dalam pelajaran Sivik pada 1974. Draf Sukatan

  Pelajaran Pendidikan Moral tahun 1978 cuba memberi definisi pendidikan moral serta

  menyatakan objektif-objektif am mata pelajaran Pendidikan Moral di sekolah-sekolah di

  Malaysia. Draf 1978 ini juga mengenalpasti 16 nilai teras iaitu kebersihan, baik hati,

  kesederhanaan, kerajinan, kesyukuran, kejujuran, keadilan, kasih sayang, hormat-menghormati

  dan semangat bermasyarakat. Tiga lagi nilai teras diperkenal iaitu nilai kebebasan, hemah tinggi

  dan kerjasama pada tahap kedua sekolah rendah. Pada 20 Julai 1981, dua belas nilai dimasukkan

  ke dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral Kurikulum Baru Sekolah Rendah iaitu sikap

  bersih dari segi fizikal dan mental, sikap belas kasihan, sikap sederhana, sikap rajin, sikap

  berterima kasih, sikap jujur, sikap adil, sikap kasih saying, sikap hormat-menghormati, sikap

  bermasyarakat, sikap tidak angkuh dan kebebasan.

  Menurut Kohlberg, beliau menganggap bahawa kebaikan dan keadilan adalah bersinonim

  dan pengajaran tentang keadilan atau kebaikan dilakukan melalui aktiviti mengemukakan soalan

  dan membantu murid untuk mencapai penyelesaian, dan bukan membekalkan jawapan. Dengan

  kata lain, pendidikan moral membabitkan pross membantu murid untuk maju kehadapan, dan

  bukan proses meletakkan sesuatu dalam fikiran mereka. Teori kognitif dan perkembangan moral

  mengkonsepsikan manusia sebagai organisma proaktif dan bukan organisma reaktif. Kohlberg

  berpendapat bahawa unit keberkesanan pendidikan adalah kumpulan sosial dan bukan murid

  secara individu.

 • 8/13/2019 Kursus Keberkesanan Pendidikan Moral

  2/25

  1.2 Masalah KajianKajian ini adalah berkaitan dengan keberkesanan kursus Pendidikan Moral di Sekolah

  Menengah serta memahami Motivasi Pembelajaran Pendidikan Moral di Malaysia. Kajian ini

  juga dijalankan kerana mata pelajaran ini dikenali sebagai mata pelajaran yang paling

  membosankan serta kurang penting untuk diajar. Perkara ini dapat dilihat apabila kebanyakan

  pelajar tidak mengambil berat mengenai subjek ini terutamanya sekali pada waktu peperiksaan.

  Tidak kurang juga pada guru yang mengambil mudah terhadap mata pelajaran

  Pendidikan Moral ini. Cara pengajaran yang membosankan serta hanya menghafal fakta

  menyebabkan pelajar cepat bosan. Ketika hampir waktu peperiksaan, kebanyakan sekolah akan

  menggunakan waktu kelas Pendidikan Moral sebagai kelas tambahan untuk mata pelajaran lain.

  Ini kerana Pendidikan Moral dikatakan mudah dan hanya perlu menghafal fakta-fakta yang ada

  di dalam buku teks. Ini menyebabkan terdapat beberapa isu yang mengatakan bahawa

  Pendidikan Moral ini perlu dimansuhkan dari sekolah.

  Oleh itu, kajian yang dijalankan ini diharap dapat membantu sedikit sebanyak tentang

  masalah dan isu yang dihadapi dalam mata pelajaran Pendidikan Moral ini serta memberikan

  kesedaran terhadap kepentingan Pendidikan Moral di sekolah.

  1.3 Objektif KajianSecara umumnya, kajian ini dijalankan adalah untuk :

  Mengenalpasti pemahaman kurikulum Pendidikan Moral dalam membina motivasipelajar.

  Mengkaji pelaksanaan moral dan nilai di dalam kehidupan seharian pelajar. Mengenalpasti faktor yang mempengaruhi motivasi pembelajaran pelajar. Mengetahui peratus pendapat pelajar tentang memansuhkan mata pelajaran Pendidikan

  Moral.

 • 8/13/2019 Kursus Keberkesanan Pendidikan Moral

  3/25

  1.4 Kepentingan KajianKajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji keberkesanan perlaksanaan kursus Pendidikan

  Moral di sekolah Menengah serta memahami Motivasi Pembelajaran Pendidikan Moral di

  Malaysia.

  Secara umumnya, dalam melaksanakan kajian ini, kepentingan yang ingin dicapai ialah :

  i. Mengenal pasti tahap minat pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Moral.ii. Mengetahui kepentingan Pendidikan Moral di sekolah.

  iii. Mengenal pasti tahap pengetahuan pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Moral.iv. Mengenal pasti pendapat pelajar dalam pengajaran Pendidikan Moral di sekolah.v.

  Mengenal pasti peranguh Pendidikan Moral dalam kehidupan seharian pelajar.

  1.5 Batasan KajianSkop kajian ini memfokuskan kepada para pelajar di sekolah Menengah. Batasan kajian

  ini meliputi pemahaman kurikulum Pendidikan Moral dalam membina motivasi pelajar. Pelajar-

  pelajar juga menjadi tumpuan kerana mereka yang mempelajari subjek ini sepanjang mereka

  bersekolah. Tidak ketinggalan juga guru-guru yang mempengaruhi minat pelajar dalam

  matapelajaran ini dari segi pengajaran yang berkesan. Di sepanjang kajian ini dijalankan,

  terdapat limitasi dan batasan terhadap beberapa perkara :

  Di antaranya ialah :

  i. Kajian ini hanya mengambil responden seramai 30 orang pelajar.ii. Kajian ini juga meliputi jantina lelaki dan perempuan yang berbilang bangsa.

  iii. Kajian ini menumpukan kepada antara pelajar tingkatan dua sehingga tingkatan lima.

 • 8/13/2019 Kursus Keberkesanan Pendidikan Moral

  4/25

  1.6 Definisi

  1. MoralMoral pada dasarnya berasal daripada perkataan Latin mores yang membawa maksud

  sama seperti etika (Ashmore, 1987). Namun, moral merupaka satu perkara yang lebih merujuk

  kepada tingkah laku manakala etika merujuk kepada peraturan-peraturan yang ditentukan untuk

  memperbaiki sesuatu keadaan. Moral juga bersifat praktikal kerana moral merupakan disiplin

  yang memberitahu apakah sistem moral yang dihayati oleh sesuatu masyarakat dan etika pula

  bersifat teoretika kerana etika mengkaji, menganalisis dan mengkritik sistem moral tersebut.

  Perkara ini menerangkan moral merupakan bahan yang dikaji oleh etika manakala etika adalah

  ilmu yang mengkajinya.

  Mengikut kamus Oxford Advanced Learners, Edisi keenam, moral bermaksud kesedaran

  tingkah laku betul dan salah, apa yang perlu dipatuhi dan ditinggalkan serta bersifat praktikal.

  Moral juga bermaksud sebagai tingkah laku yang sesuai dengan tatasusila atau peraturan

  masyarakat setempat di mana masyarakat bertindak sebagai penentu. Pertimbangan moral juga

  bergantung kepada suasana atau keadaan yang membentuk individu contohnya seperti sistem

  sosial, kelas sosial dan kepercayaan yang dianuti. Kesedaran moral mempunyai hubung kait

  dengan hati nurani atau dalam bahasa asing disebut conscience, conscientia, gewissen,

  gewetendan dalam Bahasa Arab disebut qalb, fuad. Kesedaran moral ini merangkumi tiga

  perkara iaitu kewajipan untuk melakukan tindakan bermoral, wujud berasaskan rasional dan

  objektif iaitu sesuatu perbuatan secara umum dapat diterima oleh masyarakat dan ketiga ialah

  muncul dalam bentuk kebebasan.

  Sebagai contoh, dalam kehidupan bermasyarakat, kesedaran moral dapat mewujudkan

  masyarakat yang harmoni dan progresif. Hal ini kerana, kesedaran moral yang wujud dalam

  setiap diri masyarakat dapat memupuk persefahaman, bertimbang rasa, tolong-menolong dan

  lain-lain nilai yang baik. Perkara ini seterusnya akan membantu dalam melahirkan sebuah negara

  yang aman dan tenang di mana setiap rakyat akan sentiasa berasa selamat dan sejahtera dengan

  adanya masyarakat yang mempunyai kesedaran moral yang tinggi.

 • 8/13/2019 Kursus Keberkesanan Pendidikan Moral

  5/25

  Contoh diatas jelas menyokong kata-kata Thomas Hobbes yang telah menggambarkan

  kepentingan hidup bermoral seperti berikut,

  Tanpa peraturan sosial (moral), akan wujud satu keadaan konflik yang

  tidak berkesudahan dan persengketaan yang mengakibatkan kehidupan manusia

  menjadi jahat, bersifat buas dan angkuh.

  (Mohd. Janib Johari, 1994)

  2. Pendidikan MoralPendidikan Moral ialah satu program yang mendidik murid supaya menjadi insan yang

  bermoral atau berakhlak mulia dengan menekankan aspek perkembangan pemikiran moral,

  perasaan moral dan tingkah laku moral. Pendidikan Moral dijadikan mata pelajaran wajib bagi

  pelajar-pelajar bukan Islam.

  Pendidikan Moral ini telah dimasukkan dalam pelajaran Sivik pada 1974. Draf Sukatan

  Pelajaran Pendidikan Moral tahun 1978 cuba memberi definisi pendidikan moral serta

  menyatakan objektif-objektif am mata pelajaran Pendidikan Moral di sekolah-sekolah di

  Malaysia. Draf 1978 ini juga mengenalpasti 16 nilai teras iaitu kebersihan, baik hati,

  kesederhanaan, kerajinan, kesyukuran, kejujuran, keadilan, kasih sayang, hormat-menghormatidan semangat bermasyarakat. Tiga lagi nilai teras diperkenal iaitu nilai kebebasan, hemah tinggi

  dan kerjasama pada tahap kedua sekolah rendah. Pada 20 Julai 1981, dua belas nilai dimasukkan

  ke dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral Kurikulum Baru Sekolah Rendah iaitu sikap

  bersih dari segi fizikal dan mental, sikap belas kasihan, sikap sederhana, sikap rajin, sikap

  berterima kasih, sikap jujur, sikap adil, sikap kasih saying, sikap hormat-menghormati, sikap

  bermasyarakat, sikap tidak angkuh dan kebebasan.

  Menurut Kohlberg, beliau menganggap bahawa kebaikan dan keadilan adalah bersinonim

  dan pengajaran tentang keadilan atau kebaikan dilakukan melalui aktiviti mengemukakan soalan

  dan membantu murid untuk mencapai penyelesaian, dan bukan membekalkan jawapan. Dengan

  kata lain, pendidikan moral membabitkan pross membantu murid untuk maju kehadapan, dan

  bukan proses meletakkan sesuatu dalam fikiran mereka. Teori kognitif dan perkembangan moral

  mengkonsepsikan manusia sebagai organisma proaktif dan bukan organisma reaktif. Kohlberg

 • 8/13/2019 Kursus Keberkesanan Pendidikan Moral

  6/25

  berpendapat bahawa unit keberkesanan pendidikan adalah kumpulan sosial dan bukan murid

  secara individu.

  3. PelajarIstilah pelajar atau murid merujuk kepada sesiapa yang sedang atau dalam

  keadaanbelajar.Kadangkala istilah ini diertikan dalam maksud berbeza dalam sesetengah negara

  atau kes-kes tertentu. Sebagai seorang pelajar, terdapat pelbagai tanggungjawab yang perlu

  dipikul termasuklah tanggungjawab terhadap diri sendiri, guru, negara, ibu bapa dan sebagainya.

  Tanggungjawab pelajar terhadap diri sendiri adalah seperti menjaga kebersihan diri, termasuklah

  kebersihan fizikal, mental dan rohani. Selain itu perlulah bersopan,jujur dan amanah. Pelajar juga

  perlu menghargai masa dan menepati masa, menghormati hak asasi orang lain, berani dan cekal

  hati, berdedikasi dan berdikasi, serta berjuang mencapai kecemerlangan dalam semua bidang.

  Kemudian, tanggungjawab pelajar terhadap agama pula adalah seperti taat kepada

  perintah Tuhan, mempertahankan kesucian agama, mendalami dan mengamalkan ajaran agama

  dalam kehidupan harian, menuntut ilmu sebagai memenuhi tuntutan agama, dan

  menyebarluaskan nilai-nilai murni keagamaan di kalangan masyarakat. Seterusnya ialah

  tanggungjawab terhadap keluarga iaitu, memupuk hubungan yang baik sesama ahli keluarga,

  memenuhi hasrat dan cita-cita keluarga untuk menjadi seorang yang berpendidikan dan bermoral

  tinggi, menjaga nama baik keluarga serta menghormati sahabat / kenalan keluarga.

  Tanggungjawab seterusnya adalah pada masyarakat iaitu tolong menolong dan

  bekerjasama, menghormati orang-orang yang lebih tua, bertolak ansur, pantang larang dan adat

  resam suku bangsa lain, persefahaman dan sabar, melibatkan diri dalam aktiviti khidmat

  masyarakat atau kebajikan, bersifat kasihan terhadap sesama manusia dan haiwan serta alam

  sekitar, memelihara kerukunan hidup berjiran dan mempertahankan nilai-nilai murni masyarakat

  Malaysia daripada pencemaran budaya.

  Kemudian, tanggungjawab pelajar juga terhadap guru seperti menghormati guru sebagai

  sumber pengetahuan, bersopan terhadap guru, bersedia memberi kerjasama dan bantuan

  mematuhi arahan guru (yang tidak bertentangan dengan kehendak agama), menjaga perasaan

  guru, dan menerima teguran guru dengan positif. Dan akhir sekali tanggungjawab pelajar

  http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Belajar&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Belajar&action=edit&redlink=1
 • 8/13/2019 Kursus Keberkesanan Pendidikan Moral

  7/25

  terhadap negara seperti mencintai negara dan bersedia untuk berkhidmat dan mempertahankan

  Negara, mematuhi undang-undang, mengamalkan Prinsip Rukunegara, menjaga kemudahan-

  kemudahan awam, menjaga dan menaikkan imej negara memelihara perpaduan dan kerukunan

  hidup rakyat Malaysia serta memelihara dan mempertahankan keindahan semulajadi Negara.

  4. GuruMenurut Kamus Dewan, guru bermaksud pengajar, pendidik atau pengasuh. Seorang

  guru ialah merupakan pembimbing dalam proses pembelajaran. Menurut Mok Soon Sang (1990)

  pula, guru merupakan seorang ahli masyarakat yang mempunyai perhubungan sosial yang saling

  berkait rapat dengan masyarakat berstatus. Guru merupakan tenaga ikhtisas di dalam bidang

  perguruan yang dipertanggungjawab untuk mendidik pelajar di sekolah. Guru juga sebagai

  anggota masyarakat, harus pandai bergaul dengan masyarakat. Untuk itu, guru harus menguasai

  psikologi sosial, memiliki pengetahuan tentang hubungan antara manusia dan sebagai anggota

  masyarakat, guru mempunyai keterampilan membina kelompok, berkerjasama dalam kelompok

  untuk menyelesaikan sesuatu masalah.

  Dalam bahasa Arab pula dipanggil sebagai mudarris yang bermaksud sebagai pengajar.

  Walau bagaimanapun dalam islam guru itu bukan sahaja bertugas sebagai pengajar sahaja.

  Mereka akan dipanggil dengan pelbagai penggilan yang merujuk kepada tanggungjawab guru

  yang sebenar. Antara pnggilan tersebut ialah al-Muallim, al-Murabbi, al-Muaddib dan al-

  Mursyid. Al-Muallim bermaksu menyampaikan ilmu yang benar. manakala al-Murabbi pula

  merujuk kepada menjayakan proses tarbiah atau mendidik. Al-Muaddib pula bermaksud

  mengajar adab dan budi pekerti dan al-Mursyid yang bermaksud membentuk kepimpinan insan.

  Antara fungsi dan peranan guru ialah guru sebagai pendidik dan pengajar haruslah

  memiliki kestabilan emosi, ingin memajukan pelajar, bersikap realistik, bersikap jujur dan

  terbuka, peka terhadap perkembangan terutamanya dalam inovasi pendidikan. Maka guru harus

  memiliki dan menguasai berbagai jenis bahan pelajaran, menguasai teori dan praktikal

  pendidikan, menguasai kurikulum dan metodologi pengajaran.

 • 8/13/2019 Kursus Keberkesanan Pendidikan Moral

  8/25

  BAB 2

  METODOLOGI KAJIAN

  2.0 Pengenalan

  Kajian ini dijalankan untuk memahami motivasi pembelajaran Pendidikan Moral di

  Malaysia melalui bilangan responden yang terdiri daripada pelajar yang berbilang kaum dan

  pelbagai peringkat umur. Kajian ini juga dijalankan di dua buah sekolah iaitu Sekolah Menengah

  Kebangsaan Sungai Karangan, Padang Serai dan Sekolah Menengah Kebangsaan Ibrahim,

  Sungai Petani.

  Bab ini akan menyelidik dengan lebih jelas dan terperinci mengenai keberkesanan

  perlaksanaan Kursus Pendidikan Moral di sekolah. Kajian ini juga bertujuan untuk mendapatkan

  hasil-hasil data mengenai kajian yang ingin dikaji.

  Perkara-perkara yang disentuh ialah :

  1. Reka bentuk kajian.2. Tempat kajian.3. Populasi kajian.4. Alatan kajian.

  2.1 Reka Bentuk Kajian

  Kajian yang dijlankan ini adalah berbentuk soal selidik, diedarkan kepada 30 orang

  responden iaitu 14 orang pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Karangan dan 16

  pelajar lagi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Ibrahim. Daripada 30 orang responden tersebut,

  8 orang adalah lelaki dan 22 orang adalah perempuan. Kajian ini adalah mengenai mata pelajaran

  Pendidikan Moral dan pelajar yang berkaitan juga kesemuanya beragama selain agama Islam.

  Berdasarkan maklumat yang diterima melalui soal selidik yang dijalankan, pengkaji dapat

  mentafsirkan dengan lebih mendalam tentang keberkesanan kursus Pendidikan Moral di sekolah.

 • 8/13/2019 Kursus Keberkesanan Pendidikan Moral

  9/25

  2.2 Tempat Kajian

  Kami telah memilih dua buah sekolah di Kedah untuk membuat soal selidik. Sekolah yang

  terlibat tersebut adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Karangan, Padang Serai dan

  Sekolah Menengah Kebangsaan Ibrahim, Sungai Petani. Kami memilih sekolah menengah

  sebagai bahan kajian kerana pelajar sekolah menengah lebih matang dan memahami tentang apa

  yang kami kaji dan boleh memberikan pendapat yang lebih jelas. Hal ini memudahkan kami

  untuk menyelidik tentang keberkesanan kursus Pendidikan Moral di sekolah.

  2.3 Populasi Kajian

  Kajian mengenai keberkesanan kursus Pendidikan Moral di sekolah melibatkan 30 orang

  respoden yang terdiri daripada pelajar-pelajar yang mengambil matapelajaran Pendidikan Moral

  dari dua buah sekolah. Daripada 3o orang responden tersebut 8 orang adalah lelaki dan 22 orang

  lagi adalah wanita.

  Kajian ini juga mengkaji sebab-sebab mata pelajaran Pendidikan Moral ini kurang

  mendapat perhatian pihak sekolah serta pelajar-pelajar. Kebanyakan dari mereka menganggap

  Pendidikan Moral ini tidak perlu diberi perhatian yang penuh kerana ia adalah satu kursus yang

  mudah serta tidak penting. Mereka berpendapat perkara-perkara yang dipelajari ini boleh

  dipelajari secara tidak formal sepeti di rumah.

 • 8/13/2019 Kursus Keberkesanan Pendidikan Moral

  10/25

  2.4 Alatan Kajian

  Kajian keberkesanan kursus Pendidikan Moral ini telah dijalankan dengan menggunakan

  borang soal selidik. Borang ini terdiri daripada beberapa soalan yang akan diajukan kepada para

  responden berkenaan.

  Dalam borang soal selidik tersebut, terdapat 4 bahagian iaitu bahagia A, bahagian B,

  bahagian C dan bahagian D. Sebelum itu terdapat satu bahagian yang mengandungi maklumat

  peribadi responden seperti nama sekolah, negeri sekolah, lokasi sekolah, jantina, tingkatan, etnik,

  agama, serta pencapaian markah dalam mata pelajaran Pendidikan Moral yang terkini. Bahagian

  A adalah tentang Motivasi Pembelajaran Pendidikan Moral. Kemudian bahagian B adalah

  mengenai Pencapaian Objektif Pendidikan Moral. Seterusnya bahagian C bertanyakan tentang

  Faktor-Faktor Mempengaruhi Motivasi Pembelajaran dan akhir sekali bahagian D tentang

  pendapat pelajar tentang pemansuhan matapelajaran Pendidikan Moral dari sekolah.

 • 8/13/2019 Kursus Keberkesanan Pendidikan Moral

  11/25

  BAB 3

  HASIL KAJIAN

  Hasil kajian merupakan dapatan kajian yang diperolehi setelah menjalani kajian tentang

  memahami motivasi pembelajaran Pendidikan Moral di Malaysia. Oleh itu, kajian yang

  diperolehi dan ditunjukkan berdasarkan jadualjadual di bawah.

  3.1 Persampelan dan populasi kajian

  Sample yang digunakan di dalam kajian ini adalah pelajar pelajar sekolah menengah

  yang mengambil subjek Pendidikan Moral di dua buah sekolah iaitu Sekolah Menengah

  Kebangsaan Ibrahim, Kedah dan Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Karangan, Kedah.

  Populasi bagi kajian dan sample yang dibuat adalah sebanyak 30 orang.

  3.2 Instrumen Kajian

  Soal selidik dan kaedah temu bual secara bersemuka digunakan. Menurut Burke Johnson

  dan Larry Christensen (2000), borang soal selidik adalah instrumen pengumpulan data berbentuk

  self-report iaitu suatu tahap yang memerlukan setiap responden perlu mengisi sebahagian

  daripada kajian. Setiap persoalan yang dikemukakan di dalam borang soal selidik ini mempunyai

  tahap yang telah dipiawaikan yang bertujuan untuk menilai sesuatu item. Terdapat tiga bahagian

  utama di dalam borang soal selidik yang dibina iaitu bahagian: A maklumat responden dan

  motivasi pembelajaran Pendidikan Moral berdasarkan ya atau tidak. Bahagian B mengenai

  pencapaian objektif, bahagian C pula faktorfaktor yang mempengaruhi, manakala bahagian D

  di mana responden memberi pendapat mengikut arahan yang dinyatakan.

 • 8/13/2019 Kursus Keberkesanan Pendidikan Moral

  12/25

  3.3 Dapatan Kajian

  Dalam bahagian ini ditunjukkan demografi responden berkaitan tajuk Motivasi

  pembelajaran Pendidikan Moral di Malaysia iaitu di dua buah sekolah yang terpilih.

  Jadual 3.3: Bilangan dan Peratusan Populasi Pelajar Sekolah di dua Buah sekolah Yang Dipilih.

  Sekolah Bilangan (orang) Peratus (%)

  SMK Ibrahim, Kedah 16 53.3

  SMK Sungai Karangan, Kedah 14 46.7

  Jumlah 30 100

  Jumlah pelajar sekolah di kedua dua sekolah yang dipilih ialah seramai 30 orang

  pelajar. Bilangan ini meliputi 16 orang dari SMK Ibrahim seramai 16 orang pelajar dan SMK

  Sungai Karangan seramai 14 orang pelajar. Kajian ini juga dibuat secara rawak untuk melihat

  keberkesanan soal selidik ini.

  3.4 Taburan Responden Mengikut Jantina

  Responden adalah terdiri daripada kumpulan jantina yang berbeza. Jadual 3.4menunjukkan bilangan dan peratusan responden mengikut jantina yang menjawab borang soal

  selidik yang telah diedarkan kepada responden.

  Jadual 3.4 Bilangan dan Peratusan Responden Mengikut Jantina Bagi Pendidikan Moral di dua

  buah sekolah

  Jantina Bilangan (orang) Peratus (%)

  Lelaki 8 26.7

  Perempuan 22 73.3

  Jumlah 30 100

  Berdasarkan Jadual 3.4 didapati bahawa bagi Pendidikan Moral responden

  perempuan adalah seramai 22 orang (73.3%) dan responden lelaki seramai 8 orang (26.7%).

 • 8/13/2019 Kursus Keberkesanan Pendidikan Moral

  13/25

  3.5 Taburan Responden Mengikut Bangsa

  Bagi kategori bangsa, responden yang mengambil subjek Pendidikan Moral adalah terdiri

  daripada Cina, India dan lain-lain. Jadual 3.5 menunjukkan bilangan dan peratusan responden

  mengikut bangsa.

  Jadual 3.5: Bilangan dan Peratusan Responden Mengikut Bangsa Bagi Pendidikan Moral

  Bangsa/ Etnik Bilangan (orang) Peratus (%)

  Cina 16 53.3

  India 12 40

  Lain - lain 2 6.7

  Jumlah 30 100

  Berdasarkan Jadual 3.5 didapati bahawa separuh responden adalah terdiri daripada

  bangsa Cina bagi responden yang mengambil subjek Pendidikan Moral iaitu seramai 16 orang

  dengan kadar peratusan 53.3%, manakala 12 orang (40%) India, manakala dua orang (6,7%)

  adalah lain-lain iaitu Kenyan dan Siam.

  3.6 Taburan Responden Mengikut Agama

  Bagi kategori agama, responden yang mengambil subjek Pendidikan Moral adalah terdiri

  daripada Buddha, Hindu dan Kristian. Jadual 3.5.1 menunjukkan bilangan dan peratusan

  responden mengikut bangsa.

  Jadual 3.6: Bilangan dan Peratusan Responden Mengikut Agama Bagi Pendidikan Moral

  Bangsa/ Etnik Bilangan (orang) Peratus (%)

  Buddha 14 46.7

  Hindu 11 36.7

  Kristian 5 16.6

  Jumlah 30 100

  Berdasarkan Jadual 3.6 didapati bahawa keseluruhan responden adalah terdiri daripada

  agama Buddha iaitu seramai 14 orang dengan kadar peratusan 46.7%, manakala seramai 11

  orang (36.7%) adalah Hindu dan 5 orang (16.6%) Kristian.

 • 8/13/2019 Kursus Keberkesanan Pendidikan Moral

  14/25

  3.7 Taburan Responden Mengikut Gred Diperolehi

  Kategori ini pula menunjukkan bilangan dan peratusan responden mengikut gred yang

  diperolehi bagi subjek Pendidikan Moral.

  Jadual 3.7: Bilangan dan Peratusan Responden Mengikut Gred Yang Diperolehi bagi Pendidikan

  Moral

  Pencapaian markah Bilangan (orang) Peratus (%)

  A (100%-80%) 22 73.3

  B (79%- 60%) 5 16.7

  C (59%- 40%) 3 10

  D (39%-20%) 0 0

  E (19%- 0%) 0 0

  Jumlah 30 100

  Berdasarkan Jadual 3.7 jumlah responden yang memperoleh gred A sehingga C bagi

  subjek Pendidikan Moral adalah seramai 30 orang. Sebanyak 22 orang (73.3%) memperoleh gred

  A, lima orang (16.7%) gred B dan tiga orang (10%) gred C. Kebanyakan responden yangmendapat gred antara 80 100 % merupakan sebahagian besar pelajar Cina yang belajar di

  sekolah bandar dan beragama Buddha.

 • 8/13/2019 Kursus Keberkesanan Pendidikan Moral

  15/25

  3.8 Motivasi Pembelajaran Pendidikan Moral di Malaysia

  Kajian ini pula merujuk kepada peratusan responden mengenai motivasi pembelajaran

  dan keberkesanan pembelajaran Pendidikan Moral di sekolah yang berkaitan dengan kehidupan

  harian pelajar dan pembentukan nilainilai murni.

  Jadual 3.8 : Motivasi Pembelajaran Pendidikan Moral

  Bil Soalan Ya

  (%)

  Tidak

  (%)

  1 Saya menunjukkan prestasi yang baik dalam subjek Pendidikan Moral 96.7 3.3

  2 Saya merupakan salah seorang yang mendapat pencapaian baik dalam

  subjek pendidikan moral dalam kelas

  86.7 13.3

  3 Keputusan subjek pendidikan moral saya lebih bagus daripada subjek

  lain

  70 30

  4 Saya selalu jangka akan mendapat pencapaian yang bagus dalam

  Pendidikan Moral.

  93.3 6.7

  5 Saya selalu dapat menguasai topik baru dalam pendidikan moral 83.3 16.7

  6 Pendidikan Moral penting dalam pembinaan peribadi saya 70 307 Pengetahuan pendidikan moral adalah sangat berguna jika dibandingkan

  dengan subjek lain

  76.7 23.3

  8 Saya berpendapat adalah penting untuk mendapat pencapaian yang baik

  dalam subjek Pendidikan Moral

  80 20

  9 Saya berminat dengan subjek Pendidikan Moral 76.7 23.3

  10 Aktiviti yang melibatkan mata pelajaran moral lebih baik berbanding

  aktiviti yang melibatkan subjek lain

  63.3 36.7

  11 Secara keseluruhannya, saya suka membuat latihan pendidikan moral 76.7 23.3

  12 Saya suka menghadiri kelas pendidikan moral. 76.7 23.3

 • 8/13/2019 Kursus Keberkesanan Pendidikan Moral

  16/25

  Berdasarkan Jadual 3.8, didapati bahawa motivasi pembelajaran Pendidikan Moral dalam

  beberapa persoalan adalah berlainan nilai peratusannya. Peratusan yang paling tinggi dalam

  jawapan ya adalah dimana apabila persoalan mengenai prestasi akademik pelajar dalam

  Pendidikan Moral menunjukkan jumlah yang tinggi iaitu sebanyak 96.7 %. Responden yang

  memperolehi gred cemerlang berpendapat bahawa subjek Pendidikan Moral ini merupakan

  subjek yang mudah untuk skor kerana sukatan pelajaran Moral menerapkan nilai murni yang

  mudah dihafal tanpa perlu memahaminya. Manakala peratus rendah jawapan ya adalah 70 %

  mengatakan bahawa keputusan Pendidikan Moral lebih bagus berbanding subjek lain dan

  Pendidikan Moral penting dalam pembentukan peribadi pelajar kerana sesetengah pelajar yang

  mendapat gred yang kurang memuaskan sedangkan subjek Moral ini lebih kepada konsep

  KBKK. Nilainilai murni juga boleh dipelajari secara tidak formal seperti didikan ibu bapa di

  rumah.

  Seterusnya pada jawapan tidak peratusan yang paling tinggi adalah dimana aktiviti

  yang melibatkan mata pelajaran moral lebih baik berbanding aktiviti yang melibatkan subjek lain

  iaitu sebanyak 36.7%. Sebahagian responden berpendapat bahawa subjek Moral kekurangan

  aktiviti yang bersesuaian dengan subjek Moral. Daripada Jadual 3.8 dapat disimpulkan bahawa

  peranan Pendidikan Moral dalam pembelajaran dan pembinaan sahsiah pelajar berkualiti di

  sekolah adalah penting namun perlu ada pemantauan terhadap pelaksanaan pembelajaran dan

  pengajaran subjek Moral.

  3.9 Pencapaian Objektif Pendidikan Moral

  Kajian ini pula merujuk kepada peratusan responden mengenai pencapaian objektif

  Pendidikan Moral di sekolah berdasarkan pengalaman responden sendiri. Di dalam jadual ini

  terdapar ruang soalan, ruang jawapan iaitu setuju, kurang setuju dan tidak setuju. Selain itu,

  persoalan ini menumpukan kepada nilai tanggungjawab, kepercayaan agama, keprihatinan, hak

  asasi dan semangat patriotisme.

 • 8/13/2019 Kursus Keberkesanan Pendidikan Moral

  17/25

  Jadual 3.9 Pencapaian Objektif Pendidikan Moral

  Soalan Setuju

  (%)

  Kurang

  Setuju

  (%)

  Tidak

  Setuju

  (%)

  1 Pendidikan Moral dapat mendidik pelajar menjadi seorang yang

  bertanggungjawab pada diri, keluarga dan orang lain

  93.3 6.7 0

  2 Pendidikan Moral dapat memberi kefaham tentang kepercayaan

  kepada agama.

  93.3 3.35 3.35

  3 Pendidikan Moral dapat mendidik pelajar menjadi seorang yang

  prihatin terhadap alam sekitar.

  90 10 0

  4 Pendidikan Moral dapat mendidik pelajar tentang pentingnya

  keamanan dan keharmonian hidup.

  93.3 6.7 0

  5 Semangat patriotik boleh dipupuk melalui Pendidikan Moral. 86.7 10 3.3

  6 Pendidikan Moral dapat mendidik pelajar untuk lebih memahami

  hak asasi manusia.

  83.3 13.4 3.3

  7 Pendidikan Moral dapat mendidik pelajar tentang prinsipdemokrasi dalam kehidupan

  80 16.7 3.3

  Berdasarkan jadual 3.9 menunjukkan dimana persoalan yang berkaitan dengan

  pencapaian objektif Pendidikan Moral dalam penyampaian nilainilai murni berdasarkan kaitan

  dengan pengalaman pelajar sendiri. Jika dilihat pada ruangan setuju, peratusan yang paling tinggi

  menunjukkan persoalan mengenai Pendidikan Moral dapat mendidik pelajar menjadi seorang

  yang bertanggungjawab pada diri, keluarga dan orang lain, Pendidikan Moral dapat memberi

  kefahaman tentang kepercayaan kepada agama dan Pendidikan Moral dapat mendidik pelajar

  tentang pentingnya keamanan dan keharmonian hidup sebanyak 93.3 %.

 • 8/13/2019 Kursus Keberkesanan Pendidikan Moral

  18/25

  Ini menunjukkan bahawa nilai nilai murni yang ada pada Pendidikan Moral sedikit

  sebanyak dapat mendidik pelajar supaya menjadi seorang yang bertanggungjawab moral dan

  sosial terhadap segala keputusan dan tindakan yang dilakukan. Pada ruangan kurang setuju

  peratusan paling tinggi merujuk kepada Pendidikan Moral dapat mendidik pelajar tentang prinsip

  demokrasi dalam kehidupan (16.7%). In menunjukkan bahawa nilai berkaitan dengan demokrasi

  seperti kebebasan bersuara dan sikap keterbukaan kurang diberi perhatian semasa proses

  pembelajaran di sekolah. Mereka mengatakan nilai demokrasi ini kurang dipraktikkan di

  sekolah. Manakala pada ruangan tidak setuju peratus yang tinggi (3.35%) Pendidikan Moral

  dapat memberi kefahaman tentang kepercayaan kepada agama. Menurut responden, agama dan

  moral merupakan dua istilah yang berbeza kerana agama lebih kepada kepercayaan, manakala

  moral merupakan satu set tingkah laku sama ada betul atau salah.

  3.10 FaktorFaktor Mempengaruhi Motivasi Pembelajaran

  Kajian ini pula merujuk kepada peratusan responden mengenai faktor faktor

  mempengaruhi motivasi pembelajaran berdasarkan pengalaman responden sendiri. Di dalam

  jadual ini terdapar ruang soalan, ruang jawapan iaitu pengaruh positif (menggalakkan), pengaruh

  negatif (tidak menggalakkan) dan tiada pengaruh. Selain itu, persoalan ini menumpukan kepada

  nilai tanggungjawab, kepercayaan agama, keprihatinan, hak asasi dan semangat patriotisme.

  No Soalan Pengaruh

  Positif

  (%)

  Pengaruh

  Negatif

  (%)

  Tiada

  Pengaruh

  (%)

  1 Kaedah pengajaran Pendidikan Moraldi sekolah. 90 0 10

  2 Cara peperiksaan Pendidikan Moral 76.7 0 23.3

  3 Cara menjawab soalan Pendidikan Moral 80 0 20

  4 Tugasan projek Pendidikan Moral 90 3.3 6.7

  5 Isi kandungan buku teks subjek Pendidikan

  Moral

  93.3 0 6.7

 • 8/13/2019 Kursus Keberkesanan Pendidikan Moral

  19/25

  6 Cara komunikasi guru Pendidikan Moral dengan

  anda

  93.3 0 6.7

  7 Sukatan kurikulum Pendidikan Moral (36 nilai) 86.7 6.65 6.65

  8 Pandangan kawan anda terhadap subjek

  Pendidikan Moral

  76.7 16.7 6.6

  9 Suasana pembelajaran Pendidikan Moral di kelas

  anda

  86.7 10 3.3

  10 Aktiviti pembelajaran Pendidikan Moral yang

  dilaksanakan oleh guru Pendidikan Moral anda

  96.7 0 3.3

  Berdasarkan jadual 3.10 menunjukkan dimana persoalan yang berkaitan dengan faktor

  faktor mempengaruhi motivasi pembelajaran dengan pengalaman pelajar sendiri. Jika dilihat

  pada ruangan pengaruh posititf, peratusan yang paling tinggi (96.7%) menunjukkan persoalan

  mengenai aktiviti pembelajaran Pendidikan Moral yang dilaksanakan oleh guru Pendidikan

  Moral mempengaruhi motivasi pembelajaran. Contoh aktiviti pembelajaran seperti perbincangan

  kumpulan, tayangan video yang berkaitan, lakonan dan sebagainya.

  Pada ruangan pengaruh negatif peratusan paling tinggi (16.7%) merujuk kepada

  pandangan kawan terhadap subjek Pendidikan Moral yang mempengaruhi faktor motivasi

  pembelajaran responden. Ini menunjukkan bahawa rakan mempunyai pengaruh yang kuat dalam

  mempengaruhi pemikiran pelajar selain daripada ibu bapa. Manakala pada ruangan tiada

  pengaruh peratus yang tinggi (23.3%) cara peperiksaan Pendidikan Moral tiada pengaruh dalam

  motivasi pembelajaran. Reponden berpendapat peperiksaan sememangnya tiada pengaruh

  terhadap motivasi pembelajara kerana peperiksaan merupakan alat yang digunakan untuk

  menguji sejauh mana kefahaman pelajar terhadap topik pembelajaran tanpa melibatkan pengaruh

  motivasi dan nilai.

 • 8/13/2019 Kursus Keberkesanan Pendidikan Moral

  20/25

  3.11 Pandangan Responden Mengenai Pendidikan Moral Wajar Dimansuhkan

  Kajian ini pula merujuk kepada peratusan responden mengenai pandangan mereka

  mengenai adakah wajar pendidikan moral dimansuhkan. Di dalam jadual ini terdapar ruang

  soalan, ruang jawapan iaitu ya dan tidak.

  Jadual 3.11 Pandangan Responden Mengenai Pendidikan Moral Wajar Dimansuhkan

  Ya(%) Tidak (%)

  1 Pendidikan Moral wajar dimansuhkan 60 40

  Berdasarkan jadual 3.11 menunjukkan dimana persoalan yang berkaitan dengan

  pandangan responden sendiri mengenai wajarkah Pendidikan Moral wajar dimansuhkan. 60 %

  mengatakan ya Pendidikan Moral wajar dimansuhkan manakala 40 % mengatakan tidak wajar

  Pendidikan Moral dimansuhkan. Pengkaji mendapati peratusan ya yang mengatakan wajar

  subjek Moral dihapuskan merupakan dari kalangan pelajar yang mendapat gred A atauinta

  cemerlang yang mendapati subjek ini semata mata menghafal fakta atau nilai tanpa perlu

  memahami lebih mendalam dan melaksanakannya. Ini menunjukkan perlunya perubahan dalam

  sistem pembelajaran dan pengajaran Pendidikan Moral.

 • 8/13/2019 Kursus Keberkesanan Pendidikan Moral

  21/25

  BAB 4

  KESIMPULAN DAN CADANGAN

  4. 0 PENGENALAN

  Dalam bab ini, kajian lebih menjurus kepada aspek kesimpulan dan cadangan atau

  saranan. Maklumat maklumat yang diperoleh daripada kajian ini memberi gambaran secara

  menyeluruh mengenai keberkesanan perlaksanaan kursus Pendidika Moral. Rumusan akan

  dibuat berdasarkan hasil daripada kaji selidik yang telah diperoleh dalam bab sebelum ini.

  4.1 KESIMPULAN

  Daripada analisis data dan perbincangan terhadap dapatan kajian, secara keseluruhannya,

  didapati maklum balas responden beranggapan Pendidikan Moral sebenarnya mengatakan

  Pendidikan Moral wajar untuk dihapuskan berdasarkan kajian yang telah dijalankan. Jika dikaji

  semula, kemungkinan besar berlaku kekurangan yang besar khususnya dalam sistem

  pembelajaran dan pengajaran. Oleh itu, guru perlulah bijak dan kreatif dalam menguruskan para

  pelajar dan menjadikan subjek Pendidikan Moral itu adalah satu subjek yang penting.

  Sesetengah responden mengatakan pelajaran Moral kadang kala membosankan kerana

  guru hanya menjelaskan dengan huraian panjang lebar dan berpandukan buku teks, yang

  membuatkan murid terpaksa mengikuti pelajaran. Ini adalah kerana dari segi proses

  pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas, hanya lebih berteraskan kepada guru kerana hanya

  guru sahaja yang mengajar dan murid hanya mendengar. Pembelajaran berteraskan murid juga

  kurang dititikberatkan. Menurut Koh Boh Koon (1992) proses pengajaran di dalam kelas

  seharusnya melibatkan dua pihak guru-pelajar.

  Suasana sosial di sekolah, cara sekolah itu ditadbir dan bagaimana guru-guru bertingkah

  laku juga akan memberikan pengaruh secara tidak langsung kepada perlaksanaan pembelajaran

  moral pelajar di sekolah.

 • 8/13/2019 Kursus Keberkesanan Pendidikan Moral

  22/25

  4.2 CADANGAN

  Berdasarkan hasil kajian yang telah dieprolehi, pengkaji ingin beberapa saranan yang

  difikirkan perlu agar pihakpihak tertentu mengambil langkahlangkah yang difikirakn dapat

  menambahkbaikan kursus perlaksanaan kurikulum Pendidikan Moral di sekolah.

  1) MENAMBAH SUMBER PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

  Terdapat pelbagai kekurangan bagi mendapatkan bahan-bahan pengajaran dan

  pembelajaran bagi mata pelajaran Pendidikan Moral. Oleh itu, pihak sekolah perlu lebih banyak

  menghabiskan peruntukan yang diberikan bagi menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran

  bagi subjek-subjek teras. Guru-guru Pendidikan Moral perlu berusaha menyediakan bahan-bahan

  bantu mengajar bagi membantu mereka di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Guru-guru

  ini juga perlu mengadakan pelbagai aktiviti pertandingan di kalangan pelajar bagi menambah

  bahan pembelajaran seperti pertandingan mereka model rumah ibadat, buku skrap dan

  persembahanpower pointbagi topik-topik yang diajar di dalam silibus Pendidikan Moral.

  2) SISTEM PEPERIKSAAN MENGIKUT KEUPAYAAN

  Konsep baru peperiksaan yang akan diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan yang

  memberi peluang kepada pelajar-pelajar mengambil peperiksaan mengikut keupayaan, dikira

  akan memberi kesan yang luas kepada sistem penilaian dan sistem pelajaran di sekolah. Pelajar

  sekolah sememangnya berbeza dari segi kebolehan dan kecerdasan mereka. Ini menyebabkan

  sebilangan murid didapati lebih mudah dan cepat menguasai sesuatu pelajaran dan kemahiran

  berbanding dengan segolongan lagi murid yang lemah dan lembab. Banyak faktor yang

  menyebabkan mengapa perbezaan ini wujud dan memberi kesan pada pencapaian pelajar.

  3) MEMPELBAGAIKAN KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

 • 8/13/2019 Kursus Keberkesanan Pendidikan Moral

  23/25

  Kepentingan mempelbagaikan sumber pengajaran dan pembelajaran adalah penting bagi

  memastikan pelajar meminati subjek yang diajarkan. Ini juga jelas dinyatakan di dalam Fokus

  dan Strategi Membangunkan Modal Insan iaitu untuk memantapkan kurikulum dengan

  meneruskan pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral serta

  Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Selain itu juga, guru tidak hanya memfokuskan untuk

  menghabiskan silibus di dalam buku teks, malahan guru boleh mengaitkan nilai nilai murni

  yang ada dalam pengajaran, malahan guru juga boleh mengaitkannya dengan kehidupan seharian

  pelajar.

  4) PERANAN GURU PENDIDIKAN MORAL

  Guru Pendidikan Moral haruslah bertanggungjawab menyalurkan objektif-objektif

  seiring dengan penerapan nilai-nilai murni Pendidikan Moral dalam kalangan pelajar. Di bawah

  rancangan KBSR dan KBSM, nilai-nilai murni diterapkan bukan sahaja dalam mata pelajaran

  Pendidikan Moral tetapi juga dalam semua mata pelajaran yang lain. Justeru itu, pelajar-pelajar

  sekolah perlu diberi peluang dalam menghayati nilai-nilai murni serta mengamalkannya dalam

  kehidupan seharian mereka. Keadaan ini sejajar dengan perkembang moral kognitif pelajar

  berkenaan dengan pertimbangan moral (moral judgement) yang mengklasifikasikan

  terdapatnya tiga ciri pertimbangan moral bagi golongan pelajar iaitu pertimbangan tentang nilai

  bukan fakta, pertimbangan sosial yang melibatkan pertimbangan tentang manusia dan

  pertimbangan normatif atau preskriptif, pertimbangan tentang patut, hak dan tanggungjawab dan

  bukan pertimbangan nilai tentang kecenderungan sendiri.

  BIBLIOGRAFI

 • 8/13/2019 Kursus Keberkesanan Pendidikan Moral

  24/25

  Chang Lee Hoon (2005).Konsep Asas Dalam Pendidikan Moral. Kuala Lumpur: PenerbitUniversiti Malaya.

  Loganathan, R. (1995). Peringkat perkembangan moral di kalangan pelajar sekolah menengah

  bandar dan luar bandar. Latihan Ilmiah. Universiti Malaya.

  C. K. Cheung. The Teaching of Moral Education through Media Education. Vol. 16 No. 1. The

  University of Hong Kong, Hong Kong. The Asia Pacific-Education Researcher.

  Chang Lee Hoon (2002). Perkembangan domain moral dalam pengajaran dan pembelajaran

  sains sosial. Kertas yang dibentangkan di Seminar Kebangsaan Pengajaran dan Pembelajaran

  Sains Sosial, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya pada 19 Januari, 2002

  Colby, A., Kohlberg, L. (1987). The measurement of moral judgement. Volume I:

  Theoretical foundations and research validation. Cambridge: Cambridge University Press.

  Ahmad Zabidi Abdul Razak. (2006). Ciri Iklim Sekolah Berkesan: Implikasinya Terhadap

  Motivasi Pembelajaran. Jurnal Pendidikan 31 (2006) 319.

  Liang Mingyue.Problems, causes and solutions in a school moral education course.Faculty of

  Education, BNU, China

  LAMPIRAN

 • 8/13/2019 Kursus Keberkesanan Pendidikan Moral

  25/25