Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NIL

Text of Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  1/60

  KURSUS PROGRAM MBMMBI

  STRATEGI PENGAJARAN DANPEMBELAJARAN BACAAN DANKEFAHAMAN BAHASA MELAYU

  ANJURAN :JABATAN PELAJARAN WILAYAHPERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

  TARIKH : 19-21 OKTOBER 2010TEMPAT : PKG SEGAMBUT JAYA

  PKG KG. PANDANPKG BANGSAR

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  2/60

  STRATEGI PENGAJARAN DANPEMBELAJARAN BACAAN DANKEFAHAMAN BAHASA MELAYU

  1. PERINGKAT BACAAN DAN KEFAHAMAN2. BENTUK LATIHAN PEMAHAMAN TEKS

  3. TEKNIK SQ3R4. TEKNIK OK5R

  5. TEKNIK 3S6. TEKNIK KWHL7. TEKNIK 5W1H

  8. RAMALAN

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  3/60

  1. PERINGKAT BACAAN

  DAN KEFAHAMAN

  OBJEKTIF:

  i. Mengenal pasti serta menyenaraikanperingkat bacaan dan kefahaman mengikut

  tahap dan kebolehan murid-murid.

  ii. Menyediakan latihan sesuai dengan peringkatpemahaman yang diajar.

  iii. Menghasilkan pengajaran dan pembelajaran

  bacaan pemahaman yang berkesan danmenarik.

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  4/60

  AKTIVITI: Penerangan,perbincangan,perbengkelan

  LANGKAH PELAKSANAAN:

  i. Memberi penerangan tentang tajuk

  ii. Soal jawab tentang tajukiii. Memberi tugasan ,bengkel dan

  pembentangan

  Rumusan :Guru menguasai kemahirandan menyediakan latihan berkaitan.

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  5/60

  PERINGKAT MENGAJAR BACAAN DAN

  KEFAHAMANa.Peringkat Kefahaman Literal

  Murid perlu faham perkataan danidea penulis. Kemahiran yang perludiberi penekanan oleh guru ialah :

  *Makna perkataan (maksud )*Makna ayat*Huraian isi (mengecam dan mengingatipenjelasan isi-isi penting)

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  6/60

  *Idea utama/idea sokongan dan isi-isipenting

  *Urutan idea ( contoh: susunan cara-caramembuat wau )

  *Perbandingan (mengecam dan mengingati

  sama ada terdapat persamaan atauperbezaan). Contoh: buah-buahan tempatandengan luar negara.

  *Hubungan sebab dan akibat (guru membantumurid dengan frasa sebab,kerana, akibat,kemudian, olehitu dan oleh sebab) yangdicatat oleh pengarang teks/petikan

  diperlukan.

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  7/60

  b. Peringkat KefahamanInterpretasi

  Murid dikehendaki mampu mentaksirmakna,iaitu keupayaan untuk membuatringkasan,interpretasi,generalisasi,kesimpulan dan telahan.

  Murid mampu melampaui apa yangdicatat oleh pengarang bagi

  menginterpretasikan apa yangsebenarnya dimaksudkan olehpengarang.

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  8/60

  Antara kemahiran yang diberipenekanan ialah :

  Membuat kesimpulan Mengeluarkan idea pengarang (tidak

  dinyatakan dalam teks secara terus tapi

  perlu diandaikan oleh murid berdasarkanpetunjuk dalam petikan) Membuat perbandingan (tidak

  dinyatakan perbandingan secara jelas

  dalam teks tapi murid buat andaiansetelah membaca dan mendapatgambaran dan beberapa situasi)

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  9/60

  Menunjukkan hubungan sebab dan akibat(murid akan kenal pasti /membayangkan

  hubungan sebab dan akibat yang tidakdinyatakan terus dalam teks tetapiberdasarkan petunjuk daripada isi teks)

  Membuat jangkaan (berikan petikan,muridbuat ramalan @telahan )

  Memahami dan menghuraikan bahasa kiasan

  (murid memberi interpretasi unsure bahasaseperti peribahasa,metafora,personikfikasi, ibarat dan lain-lain.)

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  10/60

  c.Peringkat kefahaman InferensiMurid dikehendaki membaca secara

  kritikal iaitu:

  . Membuat penilaian terhadap bahan bacaan

  . Membanding idea daripada bahan bacaan

  . Membuat kesimpulan daripada bahanbacaan dari segi ketetapan

  dan kesesuaian idea.

  . Membaca secara aktif dan kristis

  . Tahu menggunakan maklumat daripadabacaan untuk mengumpul idea dan membuatkeputusan

  .

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  11/60

  Antara kemahiran yang terlibat padaperingkatini ialah:

  > Membezakan kenyataan daripada fantasi(membuat keputusan logik atau tidak

  dengan alasan.) > Membezakan antara fakta dengan

  pendapat.

  > Membuat analisis dari aspek bahasa danstail pengarang.

  > Membuat kesimpulan tentang pengarangdaripada bahan.

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  12/60

  d. Peringkat Kefahaman Menilai

  . Melibatkan kebolehan muridmengaplikasi maklumat danmenghasilkan idea baru.

  . Galakkan untuk murid mempunyaipemikiran yang analitis,kritis dan kreatif.

  Idea baru boleh dihasilkan dalam bentukpenulisan kreatif,buku skrap,lukisan,tarian dan lain-lain.

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  13/60

  . Melibatkan reaksi atau perasaan/emosi murid selepasmembaca.Dapat mempengaruhi minat membaca murid.

  Perlu pemilihan bahan yang sesuai dan menarik..

  Murid akan menguasai kemahiran:

  . Memahami bahasa kiasan

  . Menggunakan imaginasi

  . Menggunakan perasaan dan emosi

  . Mempunyai kesedaran estetika.

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  14/60

  Objektif :1. Menyediakan bentuk latihan bacaandan kefahaman yang pelbagai kepadamurid murid berdasarkan petikan.

  2. Menyediakan bentuk latihan mengikutmengikut kebolehan aras dan minat

  murid

  murid.3.Menghasilkan pengajaran dan

  pembelajaran bacaan pemahaman yangberkesan dan menarik.

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  15/60

  LANGKAH PELAKSANAAN :

  1.Edarkan petikan teks dan membacasenyap. 2.Bincangkan contoh contoh latihan

  yang sesuai dengan bentuk tugasan. 3. Membentang dan merumus.

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  16/60

  KEBUN ARNAB Di dalam sebuah hutan, tinggal sekumpulan

  binatang. Mereka berbaik baik antara satusama lain. Arnab merupakan binatang palingrajin. Dia membersihkan kawasan hutan untukdijadikan kebun.

  Kebun arnab tersusun rapi dan cantik.Kebunnya terletak di tepi bukit danberhampiran dengan sebatang sungai. Pelbagaibuah buahan dan sayur sayuran terdapat dikebun arnab.

  Antaranya ialah pokok pisang, pokok

  jambu,pokok rambutan, pokok ubi, pokokjagung, kacang dan sayuran.

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  17/60

  Tanamannya hidup dengan subur dan berbuahlebat. Binatangbinatang lain sepertirusa,pelanduk,kambing dan monyet seringdatang meminta makanan daripada arnab.

  Arnab menasihatkan binatang

  binatang itusupaya berusaha jangan hanya meminta minta. Semua binatang sayang akan arnab.

  Pada suatu hari, datang seekor gajah kekebun arnab untuk mendapatkan makanan.Gajah bertindak ganas mengambil makanantanpa kebenaran arnab.Tanaman arnabbanyak yang rosak.

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  18/60

  1. Soalan kefahaman mengikut araskesukaran Taksonomi Bloom PengetahuanDi manakah binatang itu

  tinggal ? KefahamanMengapakah arnab dianggap

  rajin ?

  Aplikasi - Apakah yang dimaksudkandengan bertindak ganas ?

  AnalisisBuktikan arnab seekor binatangyang baik hati.

  SintesisApakah tajuk yang sesuai untuk

  teks tersebut ? PenilaianSekiranya anda berada di tempatarnab, apakah tindakah anda terhadap gajah?

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  19/60

  2. Jawapan berupa kenyataan yang betulatau salah.

  3. Padankan atau suaikan jawapan. 4. Menyusun mengikut urutan yang betul 5. Bercerita semua isi kandungan petikan. 6. Menulis dialog berdasarkan teks 7. Memasukkan maklumat ke dalam peta

  minda. 8. Menyenaraikan isi isi penting 9. Menyatakan idea utama dan idea

  sokongan 10. Membuat kesimpulan / ramalan /

  keputusan / menyelesaikan masalah 11. Membuat banding beza

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  20/60

  12. Membuat lakaran berdasarkan teks.

  13. Melakonkan semula isi teks. 14. Menyatakan pengajaran / nilai /

  perasaan.

  15. Membuat sintesis / meringkaskanrumusan

  16. Menganalisis dalam pelbagai aspek

  bahasa, kandungan dan stail. 17. Maksud perkataan

  18. Maksud frasa.

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  21/60

  3. TEKNIK SQ3R

  OBJEKTIF :1. Menyaring maklumat lebih berkesan

  daripada aktiviti membaca danmemahami.2. Memberikan kesedaran untuk

  membuat rujukan.

  3. Menggalakkan murid membuatrujukan yang betul.

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  22/60

  AKTIVITI : Penerangan, perbincangan,

  perbengkelan.

  i. Aktiviti pengajaran dan pengajaranmembaca dan memahami lebih

  menarik.

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  23/60

  TEKNIK SQ3RS (Survey) imbas, tinjau,skimming

  (baca sepintas lalu)

  Q (Question) soalan-soalan untuk lengkapkanmaklumat tentang teks

  - pembaca bertanya sendiriR (Read) - baca semula teks

  terjawab / tidak soalan-soalan yangditanya

  R (Recite) sebut tujuan untuk mengingatR (Review) semak semula

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  24/60

  Survey (S)

  Membuat tinjauan awal tentang petikanmelalui bacaan skimming (bacaangeluncuran).

  Antara aspek yang diperhatikan ialah :

  tajuk

  ayat pertama

  pendahuluan perkataan yang dihitamkangambaran awal / ringkas tentang teks

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  25/60

  Question (Q)

  Soalan yang dikemukakan oleh muridberdasarkan tajuk (pada diri sendiri)

  Antaranya ialah : Apakah yang saya tahu tentang pencemaran?

  Apakah yang saya ingin tahu tentangpencemaran?

  Apakah kesan pencemaran?

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  26/60

  Read (R)

  Baca secara intensif- bacaan akliahyang memerlukan :

  Masa yang mencukupi Memberi tumpuan

  Menggunakan pemikiran dan tekun

  Memberi tugasan latihan bacaan dankefahaman yang sesuai

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  27/60

  Recite (R)

  Sebut untuk mengingat semula Ringkaskan maklumat penting tentang

  teks penting

  Ingat dan sebut serta catat

  Contoh :

  Maklumat yang saya perolehi daripada

  petikan :1.______________________________

  2.______________________________

  3.______________________________

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  28/60

  Review (R)

  Semak semula maklumat baru yangdiperolehi tentang pencemaran yang bolehmenambahkan pengetahuan tentangperkara tersebut.

  Apa yang anda ingin tahutentang pencemaran?

  Apa maklumat baru yanganda perolehi tentangpencemaran daripadateks?

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  29/60

  Apakah maklumat yang saya masih ingin tahu?1. __________________________________2.__________________________________3. __________________________________

  Sumber rujukan1._________________________________2. __________________________________

  Petikan Kefahaman

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  30/60

  Petikan KefahamanPencemaran Sungai

  Sungai penting kepada manusia.Kemajuan pesat dua dekadkebelakangan ini telah memberi kesan terhadap kebersihan sungaidi negara kita.pembukaan kawasan baru untuk tujuan pembangunanekonomi telah menyebabkan pencemaran sungai. Kerja-kerjamerata tanah kerap menghasilkan hakisan. Tanah yang terhakisdihanyutkan air ke sungai. Akibatnya air yang dulunya jernihbertukar warna kehitaman dan berkeladak.

  Pencemaran juga berlaku akibat pembuangan sampah dankotoran oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Dalam masa yangsama kilang-kilang membuang sisa buangan termasuk bahan toksikke dalam sungai. Kegiatan pertanian dan perternakan turutmenyumbang ke arah pencemaran sungai, iaitu pembuangan najis

  binatang.Kajian mendapati pada tahun 1997 terdapat hanya 24daripada 117 batang sungai masih belum tercemar, 68 sudahtercemar dan 25 batang sungai mengalami pencemaran palingteruk. Akibat daripada pencemaran banyak spesis hidupan lautterancam dan tidak boleh menjadi habitat yang sesuai untuk

  kehidupan laut. Oleh itu hargailah sungai kita.

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  31/60

  4. TEKNIK 3S

  OBJEKTIF :

  1.Melatih murid membaca cepat/pantas2.Dapat mengesan maklumat yang diperlukan

  dengan cepat.

  3.Melatih murid mengesan maklumat dengan

  cepat.

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  32/60

  AKTIVITI

  S SCAN (Tinjau/rambang)

  S Search (Cari) S Summarise

  LANGKAH

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  33/60

  LANGKAHPELAKSANAAN:

  i. Guru memberi petikan yang sesuai. ii. Guru menyediakan tugasan sebelum

  mengarahkan murid-murid membaca.

  iii. Guru menjalankan teknik bacaanimbasan (scanning)

  iv. Murid-murid membaca secara imbasanuntuk mendapatkan maklumat- maklumatyang diperlukan dengan cepat.

  v. Guru dan murid-murid membincangkan jawapan yang betul.

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  34/60

  BAHAN RANGSANGAN POKOK KELAPA

  Pokok kelapa banyak terdapat di negara kita, terutama

  dipersisiran pantai. Terdapat pelbagai jenis pokok kelapadan biasanya dinamakan mengikut bentuk buahnya. Jenisyang ditanam ialah kelapa mawar, kelapa gading, kelapa

  puyuh dan kelapa hijau.

  Hijau semua bahagian pokok kelapa ada kegunaan untukmembuat ketupat.Buah kelapa sama ada tua dan mudadigunakan sepanjang masa.Santan daripada kelapa tua

  digunakan untuk memasak atau dijadikan minyak.Air kelapa

  muda dijadikan minuman atau penawar penyakit.Lidi kelapadibuat daripada penyapu.Kita pula boleh mendapatkan niradaripada mayangnya.Nira boleh diminum untuk dijadikan gula

  melaka.Nira yang diperam menjadi tuak atau cuka.Sabutkelapa dijadikan berus atau pengalas kaki.Tempurung kelapa

  boleh dibuat hiasan rumah.

  Tugasan

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  35/60

  TugasanLengkapkan maklumat

  berikut:Kelapa Kegunaannya1.Kelapa muda 1.

  2.2.Kelapa tua 1.

  2.

  3.Air kelapa 1.2.

  4.Nira kelapa 1.

  2.

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  36/60

  5. TEKNIK OK5ROBJEKTIF: Peserta dapat:

  i. Membaca sepintas lalu untuk membuatrumusan keseluruhan.

  ii. Memberi kesedaran kepada murid akankepentingan maklumat daripada bacaan.

  iii. Menggalakkan murid membuat rujukan.iv. Menggalakkan murid membuat refleksi.

  AKTIVITI:

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  37/60

  AKTIVITI:Penerangan, Perbincangan dan

  Perbengkelan O - Overview (tinjauan keseluruhan) K - Key idea (idea keseluruhan)

  R - Read (baca) R - Record (rakam) R - Recite (sebut)

  R - Review (semak) R - Reflek (ingat kembali)

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  38/60

  LANGKAH PERLAKSANAAN:i. Overview(tinjauan keseluruhan)

  Bacaan skimming (sepintas lalu).

  Perhatikan tajuk dan mesej utama yang

  hendak disampaikan kepada pembaca.

  ii. Key idea (K)/ tema (persoalan)Tanda (/)pada idea keseluruhan yang tepat.

  1.Masyarakat tidak peka terhadap

  kebersihan makanan.2.Sikap cuai masyarakat puncakeracunan makanan.

  3.Masyarakat suka makan di tempatyang kotor.

  B d k k k d

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  39/60

  Berdasarkan teks nyatakan idea sampinganberdasarkan idea utama dibawah.

  Masyarakat tidak mengambil berat untukmengawal kebersihan makanan.i.

  ii.

  Masyarakat tidak beri perhatian dalam memilih

  tempat makan.i.

  ii.

  iii R d (b )

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  40/60

  iii. Read (baca)

  Baca secara intensif (akliah) yang memerlukan:

  Masa yang mencukupi berdasarkan kemampuan murid.

  Murid dapat memberikan tumpuan.

  Menggunakan pemikiran.

  Latihan pemahaman yang sesuai.

  Berdasarkan teks, nyatakan sikap cuai masyarakat.Sikap cuai masyarakat yang menyebabkan keracunan

  makanan .i.________________________________________ii._______________________________________

  iii._______________________________________

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  41/60

  Cara penyediaan makanan dapat mengelakdaripada keracunan makanan.

  i.

  ii.

  iv. Record (mengingat kembali)

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  42/60

  . Record (mengingat kembali)Masukkan maklumat daripada teks ke

  peta minda.

  PUNCA

  Punca keracunan makanan

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  43/60

  v. Recite (sebut untuk mengingat)- Membuat pembentangan kepada kelas- Menyebut maklumat secara berpasangan

  vi. Review (semak)Maklumat baru diperolehi daripada teks

  i.ii.

  Cara mendapatkan maklumat.i.ii.

  vii. Reflek-tentang isi teks (tajuk)Faedah yang didapati daripada teks.

  i.ii.

  Petikan kefahaman

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  44/60

  Petikan kefahamanKeracunan Makanan

  Kes keracunan makanan semakin meningkat sejak kebelakangan ini.Menurut satu kajian didapati bahawa keracunan makanan berpuncadaripada sikap cuai dalam kalangan masyarakat itu sendiri.

  Kebanyakan kes keracunan makanan terjadi disebabkan anggotamasyarakat tidak mengambil berat terhadap kawalan makanan.

  Makanan dibiarkan terdedah kepada habuk dan kuman yang bolehmenyebabkan mutu makanan terjejas dan kerosakan serta beracun.

  Pemilihan tempat membeli makanan perlu diberi perhatian. Membelimakanan di kawasan sesak dan kotor seperti di setesen bas, kawasanpembinaan dan sebagainya perlu dielak. Kita perlu memilih kedai

  makan yang mengutamakan kebersihan.

  Cara penyediaan makanan juga amat penting bagi menjaminkebersihan. Sayur-sayuran bahan digunakan perlu dibasuh denganbersih agar tidak meninggalkan bahan kimia. Penggunaan tudung sajiuntuk menutup makanan perlu diamalkan. Makanan yang bersih dapat

  menjamin kesihatan yang baik.

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  45/60

  6. TEKNIK RAMALAN

  OBJEKTIF1.MEMBUAT RAMALAN TEPAT BERDASARKAN MAKLUMAT DARIPADA

  PETIKAN/SUMBER

  2.MENGUASAI KEMAHIRAN MENTAFSIR PELBAGAI MAKLUMAT UNTUK

  MEMBUAT RUMUSAN MAKLUMAT.

  3.MEMBINA KEMAHIRAN KRITIS DAN KREATIF DALAM MEMBUAT

  RAMALAN

  AKTIVITI

  .PENERANGAN

  . PERBINCANGAN

  . PERBENGKELAN

  . PEMBENTANGAN

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  46/60

  LANGKAH PELAKSANAANGuru memilih sebuah cerita yang sesuai untuk dibuat teknik ramalan

  Bahan petikan cerita dipotong mengikut perenggan-perenggan seperti dalam urutan ceritaGuru mengedarkan keratan perenggan pertama, meminta murid membaca dengan teliti danmeramal cerita seterusnya berdasarkan maklumat dalam petikan tersebut.

  Guru meminta murid menulis ramalan cerita seterusnya dalam 5 ayat

  Guru meminta murid membaca ramalan yang dibuat secara kuat.

  Guru mengedarkan keratan potongan perenggan kedua

  Murid membaca dan membuat perbandingan ramalan yang telah dibuat

  Guru mengedarkan potongan perenggan yang seterusnya dan meminta murid membuatramalan seperti proses sebelumnya sehingga habis semua potongan perenggan

  Murid mencantumkan semua perenggan dan menjadikannya satu petikan lengkap.

  Guru menjalankan aktiviti kefahaman bacaan mengikut kemahiran yang dipilih/ditentukan.

  RUMUSAN

  Guru dapat menyediakan bahan pengajaran dan melaksanakan teknik dengan betul danberkesan

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  47/60

  Bahan kursus

  Definisi :

  Kemampuan menggunakan minda membuat jangkaan terhadap sesuatuperkara atau peristiwa berdasarkan maklumat dan bukti.

  Tujuan :

  Membuat tindakan yang sesuai dengan perkara yang akan berlaku

  Membuat persediaan tertentu untuk menghadapi peristiwa-peristiwa baru

  Mengelakkan diri daripada peristiwa buruk yang diramalkan akan berlaku

  Mencari jalan untuk menyelesaikan masalah yang berlaku

  Membuat keputusan berdasarkan maklumat dan bukti

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  48/60

  Panduan Membuat Ramalan

  Kumpul dan tapis maklumat bagi mengenalpasti corak/pola awal dalambahanKumpul dan bezakan maklumat yang ada untuk mengenalpasti perkara yangsesuai diramalKaji kemungkinan-kemungkinan kejadian dan pilih kejadian yang besar

  kemungkinan akan berlakuCari bukti sebenar yang mungkin menyebabkan kejadian berlaku

  Apa yang boleh diramal ?i.Tajuk cerita/bukuii.Kulit bukuiii.Peristiwa yang akan/ telah berlakuiv.gambar

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  49/60

  Contoh Bahan Aktiviti

  Mentari menampakkan wajahnya. Pak Karim tergesa-gesa bangun dekkepanasan sinaran matahari menerjah wajahnya. Dia sedar dia perlumenyelesaikan tugas sebelum ahli keluarganya bangun.

  Pak Karim segera turun ke bawah rumah lalu mengambil cangkul. Bersama-samanya

  ada sebungkus plastik hitam. Dia lantas menuju ke semak di belakang rumahnya lalu

  menggali lubang.

  Pak Karim merasa lega dengan tindakannya yang pantas. Dia telah berjaya

  menanam bungkusan itu sebelum disedari oleh anggota keluarganya.

  Namun jauh di sudut hati, dia berasa bersalah dan sedih kerana lewat malam tadi

  ketika pulang dari surau, dia telah terlanggar Si Comel, kesayangan anaknya.

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  50/60

  7. TEKNIK KWLH

  OBJEKTIF1.GURU MENGUASAI KEMAHIRAN MENGGUNAKAN KWLH DENGAN BETUL

  2.GURU DAPAT MELAKSANAKAN TEKNIK KWLH DALAM AKTIVITI BACAAN

  DAN PEMAHAMAN

  3.GURU DAPAT MEMBINA BAHAN DAN MENJALANKAN AKTIVITI KWLH

  DALAM SESI PENGAJARAN

  AKTIVITI

  .PENERANGAN

  . PERBINCANGAN

  . PERBENGKELAN

  . PEMBENTANGAN

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  51/60

  T KNIK KWLHK (TAHU) / WHAT I KNOW (APA YANG

  SAYA TAHU)

  W

  (INGIN TAHU ) / WANT TO KNOWL (TELAH DIPELAJARI) / LEARNED

  H (BAGAIMANA) / HOW

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  52/60

  LANGKAH PELAKSANAAN

  Guru berbincang dengan murid tentang tajuk petikan

  Guru mengedarkan borang KWLH dan menjelaskan maksud K,W,L,H

  Murid diminta berbincang dan mengisi maklumat yang mereka TAHU (WHAT I KNOW)tentang tajuk dalam petikan yang dikemukakan pada lajur Apa yang saya TAHU

  Guru berbincang dengan murid apa yang mereka INGIN TAHU (want to know) atau ingindiketahui daripada petikan atau tajuk yang dikemukakan.

  Murid diminta menulis secara khusus soalan-soalan yang ingin diketahui/dipelajari tentangtajuk atau petikan yang diedarkan.

  Murid diminta menulis apa yang TELAH DIPELAJARI (LEARNED) daripada pembacaan teks.

  Murid menyemak soalan yang ditulis dengan maklumat yang telah dipelajari.

  Guru membuat perbandingan hasil kerja murid dan membincangkan cara-cara mendapatkanmaklumat tambahan daripada pelbagai sumber.

  RUMUSAN

  Guru dapat membina bahan dan melaksanakan teknik dengan betul dalam aktiviti bacaan dankefahaman

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  53/60

  Bahan Kursus

  Konsep Teknik ini digunakan untuk mengaktifkan pengetahuan sedia ada (PSA) murid

  Merupakan model berfikir aktif semasa membaca

  K(Know/Tahu) untuk membantu murid mengingat apa yang diketahui tentangperkara/tajuk

  W(Want to/Ingin tahu) untuk membantu murid menentukan apa yang hendak

  dipelajari daripada petikan /bahan bacaan Petikan, borang grafik

  L (Learned/Pelajari) untuk membantu murid mengenalpasti apa yang dipelajarisetelah mereka membaca petikan

  H(How/Bagaimana) untuk membantu murid menentukan cara untuk mengetahui/belajar maklumat tambahan daripada sumber-sumber lain.

  TUGASAN BENGKEL BERKUMPULAN :

  Rancang dan laksanakan langkah pengajaran bacaan dan pemahaman yangmenggunakan teknik KWLH

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  54/60

  Bahan Rangsangan

  AktivitiKHAZANAH HUTAN

  Hutan Negara kita antara yang terkaya dan tertua di dunia mungkin akanlenyap menjelang sepuluh tahun yang akan datang jika langkah pengawalantidak diambil. Menurut kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar,

  hutan-hutan di negara kita sedang ditebang pada kadar dua minit sehektaruntuk tujuan mendapatkan balak dan untuk tujuan pembangunan. Hal inibermakna bahawa kebanyakan hidupan liar dan tumbuh-tumbuhan di dalamhutan menghadapi bahaya kepupusan kecuali yang terdapat di hutan-hutansimpan dan Taman negara.

  Negara kita kini sedang menghadapi cabaran yang paling getir dan mungjinakan kehilangan hutan-hutan serta hidupan liar seperti harimau, badak,gajah, enggang dan sebagainya. Menurut Persatuan Pencinta Alam negarakita, kini hanya terdapat kira-kira lima ratus ekor harimau sahaja, iaitu didalam hutan di negeri-negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang. Di negeripantai barat Semenanjung Malaysia pula, harimau telah diburu sehinggapupus. Apakah yang akan terjadi jika negara kita tiada lagi hutan simpanan?

  LEMBARAN KWLH

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  55/60

  LEMBARAN KWLH

  Apa yang saya mahutahu (w)

  Apa yang

  saya tahu (K)

  Apa yang sayapelajari (L)

  Bagaimana sayadapati maklumatlain (H)

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  56/60

  8.TEKNIK 5W1H

  OBJEKTIF1.MENYEDIAKAN SOALAN KEFAHAMAN YANG MUDAH DIFAHAMI

  2.MELATIH MURID-MURID MENJAWAB DENGAN TEPAT

  3.MEMBERI MOTIVASI KEPADA MURID-MURID YANG LEMAH

  MEMBINA

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  57/60

  MEMBINA

  SOALAN

  1 Husband 5 Wife

  HOW

  Bagaimana

  WHAT

  Apa

  WHO

  Siapa

  WHEN

  Bila

  WHERE

  Di Mana

  WHY

  Kenapa

  LANGKAH PELAKSANAAN

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  58/60

  LANGKAH PELAKSANAANMurid membaca senyap (akliah) untuk mendapatkan maklumat terperinci . Muridperlu:

  Memberi tumpuan

  Membaca dengan tekunDiberi masa yang mencukupi

  Murid mencari maklumat yang terkandung dalam teks berdasarkan soalan-soalan.

  Apa aktiviti yang dijalankan?

  Siapa terlibat dalam aktiviti?

  Mengapa aktiviti dijalankan?

  Bagaimana aktiviti dijalankan?

  Bagaimana suasana semasa aktiviti dijalankan?

  Murid mencari maklumat yang terkandung dalam teks berdasarkan soalan-soalan.

  Murid mencari maklumat secara berpasangan dalam kumpulan

  Murid membentang

  RUMUSANsemua aktiviti dapat dijalankan mengikut perancangan.

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  59/60

  Bahan Ransangan AktivitiContoh bahan aktiviti teknik 5W1H

  Kampung Permatang Buloh terkenal dengan kebersihannya. Penduduknya terkenal dengan sifatringan tulang, terutama dalam memastikan kampung mereka bersih dan cantik. Begitu jugabila ada aktiviti-aktiviti kemasyarakatan yang lain, mereka akan bergotong-royongmemastikan program tersebut akan berjalan lancar.

  baru-baru ini, Kampung Permatang Buloh telah mengadakan aktiviti gotong royongmembersihkan kampung. Pak Darus selaku Ketua Kampung telah meminta semua anak buahnyahadir. Pada pukul 8.00 pagi lagi telah kelihatan penduduk kampung berhimpun di balai raya.Mereka datang membawa pelbagai alatan seperti parang, pongkes, cangkul, sabit dansebagainya. Ada yang ditugaskan membersihkan balai raya, taman permainan, tempat ibadatdan sebagainya.

  Pada pukul 10.00 pagi, mereka dihidangkan dengan kudapan yang disediakan oleh kaum ibu.

  Suasana agak riuh rendah dan penuh kemesraan.

  Jam menunjukkan pukul 12.30 tengahari. Sekali lagi mereka berkumpul untuk menikmatimakanan tengahari. Nasi dan pelbagai lauk serta pencuci mulut disediakan. Kepuasanterbayang pada wajah mereka.

 • 5/24/2018 Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

  60/60

  SELAMAT BERJAYA

  JUMPA LAGI

  Jika tujuan anda jelas,anda boleh mencapainya

  dengan mudahLao Tze