of 39 /39
Kurs WWW – wykład 2 Paweł Rajba [email protected] http:// www.ii.uni.wroc.pl /~pawel/

Kurs WWW – wykład 2

 • Author
  anitra

 • View
  35

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kurs WWW – wykład 2. Paweł Rajba [email protected] http://www.ii.uni.wroc.pl/~pawel/. HTML c.d. Tabela, grupowanie wierszy ... nagłówek ... ... stopka ... ... pierwszy wiersz pierwszego bloku danych ... - PowerPoint PPT Presentation

Text of Kurs WWW – wykład 2

 • Kurs WWW wykad 2Pawe [email protected]://www.ii.uni.wroc.pl/~pawel/

 • HTML c.d.Tabela, grupowanie wierszy

  ...nagwek...

  ...stopka...

  ...pierwszy wiersz pierwszego bloku danych...

  ...pierwszy wiersz drugiego bloku danych... ...drugi wiersz drugiego bloku danych...

 • HTMLTabela, grupowanie wierszy, kilka uwag:kada grupa musi mi co najmniej 1 wiersz,sekcja TFOOT powinna by przed TBODY,znacznik TBODY jest obowizkowy, chyba e wystpuje sam i wtedy mona go pomin,znaczniki zamykajce mona pomin.

 • HTMLTabela, grupowanie kolumnCOLGROUP grupuje kolumnyspan="4" okrela ilo kolumn w grupie, nie stosujemy gdy wystpuje znacznik COLwidth="50" okrela domyln szeroko kadej kolumny w grupiePrzykadzik:

  ...

 • HTMLTabela, grupowanie kolumn c.d.COL umoliwia czenie kolumn i stosowanie do nich wsplnego formatowania; NIE grupuje kolumnspan="4" okrela ilo poczonych kolumnwidth="50" okrela domyln szeroko kadej kolumny w zestawie, przykrywa COLGROUP.width.

 • HTMLTabela, grupowanie kolumn, przykad

  ......dalsza cz tabelki...

 • HTMLTabela, TABLEframe okrela sposb obramowania tabelivoid z adnej strony (domylnie)above, below na grze, na dolelhs, rhs z lewej, z prawejhsides na grze i na dole,vsides z lewej i z prawejbox, border z kadej strony

 • HTMLTabela, TABLErules okrela sposb wywietlania linii wewntrznychnone adnych liniiall pomidzy wierszami i kolumnamigroups pomidzy grupami wierszy i grupami kolumnrow pomidzy wierszamicols pomidzy kolumnami

 • HTMLTabela, duy przykad na koniec (strona 1/4)

  CODE-PAGE SUPPORT IN MICROSOFT WINDOWS

 • HTMLTabela, duy przykad na koniec (strona 2/4)

  Code-PageIDNameACPOEMCPWindowsNT 3.1WindowsNT 3.51Windows95

 • HTMLTabela, duy przykad na koniec (strona 3/4)

  1200Unicode (BMP of ISO/IEC-10646)XX*1250Windows 3.1 Eastern EuropeanXXXX1251Windows 3.1 CyrillicXXXX1252Windows 3.1 US (ANSI)XXXX1253Windows 3.1 GreekXXXX1254Windows 3.1 TurkishXXXX1361Korean (Johab)X**X

 • HTMLTabela, duy przykad na koniec (strona 4/4)

  437MS-DOS United StatesXXXX708Arabic (ASMO 708)XX709Arabic (ASMO 449+, BCON V4)XX710Arabic (Transparent Arabic)XX720Arabic (Transparent ASMO)XX

 • HTMLTabela, duy przykad na koniec (efekt)

 • HTMLOdnoniki znacznik Aname="nazwa" nazwa odnonikahref="URI" adres zasobuhreflang="pl" okrela jzyk zasobu wskazywanego przez hreftype="content-type" okrela typ zawartoci zasoby wskazywanego przez hrefrel, rev zalenoci midzy dokumentamicharset rodzaj kodowania

 • HTMLOdnoniki, A, przykady

  W3C Web site

  KotwicaI wtedy odwoujemy si: dokument.html#kotwicaAlbo: Kotwica

  Adres wzgldny i bezwzgldnyDokDok

 • HTMLOdnoniki, inne protokoygopher ...,telnet ...,newsy ...,poczta ....Przykad, wysyanie pocztyMailnij mnie

 • HTMLObrazki znacznik IMGsrc="URI" rdo obrazkaalt="tekst" krtki opis obrazkalongdesc="URI" link do dugiego opisuname="nazwa" nazwa obrazkaheight="wys" wysokowidth="szer" szerokousemap="URI" adres mapy

 • HTMLMAPY MAP, AREAMAPname="nazwa" nazwa mapyAREA definiuje obszar na mapieshape="(rect|circle|poly|default)" typ obszarucoords="1,2,3,4" wsprzdne obszaruhref="URI" adres zasobu zwizanego z obszaremnohref z tym obszarem nie jest zwizana adna czynnoalt="tekst" opis obszaru

 • HTMLMAPY atrybut coordscoords okrela wsprzdne obszarurect lewy-x, gra-y, prawy-x, d-ycircle rodek-x, rodek-y, promiepoly x1,y1,x2,y2,...,xN,yN

 • HTMLMAPY przykad

 • HTMLRamki FRAMESETFRAMESETrows, cols liczba wierszy i kolumnNOFRAMES alternatywna zawartoPrzykady

  ...caa reszta...

  ... caa reszta...

 • HTMLRamki, FRAMESETPrzykad zagniedenia

  ...zawarto ramki 1... ...zawarto ramki 2, wiersz 1... ...zawarto ramki 2, wiersz 2... ...zawarto ramki 3...

 • HTMLRamki, FRAMElongdesc="tekst" dugi opisname="nazwa" nazwasrc="URI" adres zawartoci ramkiframeborder="(1|0)" czy obramowaniemarginwidth="pixele" margines poziomymarginheight="pixele" margines pionowyscrolling="(yes|no|auto)" paski przewijania

 • HTMLRamki przykad (strona 1/2)

  Przykadowy dokument z ramkami

  ...

 • HTMLRamki przykad (strona 2/2) ... Ten dokument zawiera: Dokument 2 Dokument 2

 • HTMLRamki pywajce IFRAMEIFRAMEnamesrcframebordermarginwidthmarginheightscrollingheightwidthalign="(left|right|middle|top|bottom)"

 • HTMLRamki pywajce IFRAMEPrzykad

  [Your user agent does not support frames or is currently configured not to display frames. However, you may visit the related document.]

 • HTMLFormularze, kontrolki:buttons (BUTTON, INPUT; BUTTON lepszy do wywietlania)checkboxes (INPUT)radio buttons (INPUT)menus (SELECT z OPTION, OPTGROUP)text input (INPUT, TEXTAREA)file select (INPUT)hidden controls (INPUT)

 • HTMLFORM definicja formularzaaction="URI"method="(POST|GET)" (domylnie GET)enctype=zawarto okrela typ zawartoci (ma sens w przypadku metody POST); domylnie jest to "application/x-www-form-urlencoded", natomiast jeli wysya si plik powinno si ustawi na "multipart/form-data"accept-charset="charsetlist" rodzaj kodowania akceptowany przez serweraccept="contenttypelist"name="nazwa"

 • HTMLFormularze, INPUT kontrolka formularzatype=text|password|checkbox|radio|submit|reset|file| hidden | image | buttonname="nazwa"values="pocztkowa warto" nie dotyczy radio i checkboxsize="rozmiar"maxlength="liczba" dotyczy text i passwordchecked dotyczy radio i checkbox)src="URI" dotyczy imagereadonlydisabledtabindex="4"

 • HTMLFormularze, przykad

  Imi: Nazwisko: Email: Mczyzna Kobieta

 • HTMLFormularze, przykad

 • HTMLFormularze, BUTTON tworzy przyciskname="nazwa"value="warto" wysyane do serwera przy wysyaniutype="(button|submit|reset)" typ przyciskudisabledtabindexPrzykadReset

 • HTMLFormularze, SELECT tworzy menuname="nazwa"size="3"multipledisabledtabindex="4"

 • HTMLFormularzeOPTION element menuselecteddisabledlabel="etykieta"value="warto"OPTGROUP grupuje elementydisabledlabel

 • HTMLFormularze, przykad SELECT

  NoneSuSE 8.2SuSE 9.0Aurox 9.2

 • HTMLFormularze, przykad SELECT

 • HTMLFormularze, TEXTAREA pole tekstowename="nazwa"rows="10"cols="40"disabledreadonlytabindex="10"

  First line of initial text.Second line of initial text.

 • HTMLFormularzeFIELDSET grupuje elementy w ramceLEGEND pozwala doda opis

  Dane personalneImi Nazwisko Adres: ...pozostae informacje...