of 70/70
Matematik SJK (C) TAHUN 1 Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH Matematik SJK (C) · Matematik SJK (C) TAHUN 1 Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH . i Tahun 1 ... 6.0 度量衡

  • View
    223

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH Matematik SJK (C) · Matematik SJK (C) TAHUN 1 Dokumen Standard...

Matematik SJK (C)

TAHUN 1

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

i

Tahun 1

Matematik SJK(C)

MEI 2015

ii

Cetakan Pertama 2015

Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam

apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat

kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,

Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

iii

RUKUN NEGARA ...................................................................................................................................................................................................... v

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN .......................................................................................................................................................... vi

KATA PENGANTAR ............................................................................................................................................................................................. viii

.............................................................................................................................................................................................................................. 1

.............................................................................................................................................................................................................. 2

...................................................................................................................................................................................................................... 2

...................................................................................................................................................................................................... 3

...................................................................................................................................................................................................................... 4

21 ............................................................................................................................................................................................................... 14

........................................................................................................................................................................................................ 15

.................................................................................................................................................................................................................... 16

................................................................................................................................................................................................................ 18

............................................................................................................................................................................................................................ 20

............................................................................................................................................................................................................ 30

1.0 100 .......................................................................................................................................................................................... 32

2.0 ..................................................................................................................................................................................................... 36

3.0 ............................................................................................................................................................................................................. 40

4.0 ............................................................................................................................................................................................................. 43

5.0 ................................................................................................................................................................................................. 47

6.0 ......................................................................................................................................................................................................... 50

7.0 ............................................................................................................................................................................................................. 53

8.0 ..................................................................................................................................................................................................... 56

iv

v

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak: Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokratik; Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara

akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi

kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak; Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains

dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

KESOPANAN DAN KESUSILAAN

iv

vi

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih

memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan

bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari

segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan

dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk

melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,

berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan

berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan

sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,

masyarakat dan negara

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vii

viii

KATA PENGANTAR

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang dilaksanakan

secara berperingkat mulai tahun 2011 telah disemak semula bagi

memenuhi dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan

Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 supaya kualiti kurikulum

yang dilaksanakan di sekolah rendah setanding dengan standard

antarabangsa. Kurikulum berasaskan standard yang menjadi

amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSR menerusi

penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

(DSKP) untuk semua mata pelajaran yang mengandungi Standard

Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi.

Usaha memasukkan Standard Prestasi di dalam dokumen

kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum

Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan

Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara

berterusan untuk mengenalpasti tahap penguasaannya dalam

sesuatu mata pelajaran, serta membolehkan guru membuat

tindakan susulan bagi mempertingkatkan pencapaian murid.

DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang

Kerangka KSSR, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan

nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke-

21

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan tersebut

dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segi

intelek, rohani, emosi dan jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah

Pendidikan Kebangsaan.

Bagi menjayakan pelaksanaan KSSR, pengajaran dan

pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT

dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran

Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek, supaya

murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad

ke-21.

Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi

penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang

terlibat dalam penggubalan KSSR. Semoga pelaksanaan KSSR

akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan

Kebangsaan.

Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL Pengarah

Bahagian Pembangunan Kurikulum

1

2

21

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

3

a.

b.

c.

d.

e.

f.

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

2

:

1.

2.

3.

4.

2 :

5

2005

Kamus Dewan

21

:

1)

2)

3)

4)

5)

1.

6

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2.

7

3.

8

4.

3:

9

5.

10

1:

:

o

o

o

o

11

1.

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

2.

;

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

3.

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

12

4.

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

5. :

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

6.

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

13

1.

2.

misteri

3.

14

21

21

21

2

2:

15

(KBAT)

3

3

16

21

17

inquiry

kemahiran insaniah

konstruktivisme

21

18

:

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

19

4.

o

o

o

o

5.

6.

21

7.

8.

20

1.

2.

3.

4.

5.

21

1.

2.

3.

22

MSExcel 4

4 Excel

23

4

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

24

1.

8

28-

63

6

1

2

3

4

5

6

2.

5

*

*

*

*

*

25

7

1

2

3

4

5

6

8

1

2

3

4

5

6

26

9

1

2

3

4

5

6

10 :

1

2

3

4

.

5

6

27

11 :

1

2

3

4

5

6

28

3.

12 :

1

2

3

4

5

6

29

13:

1

2

3

4

5

6

,

30

14:

15

31

15

32

:

:

1.0 100

:

:

i. 100

ii. 100

T

a

h

u

n

1

33

1.1 1.1.1

1.2

1.3

1.2.1 100 :

(i)

(ii)

(iii)

1.2.2 100 :

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

1.3.1

0

11 19 10 110 9

1:4

1.0 100

34

1.4 1.4.1

8 7 16 25 3 4 4

1.5

1.5.1

1.5.2

1.6

1.6.1 1:4

1.7

1.8

1.9

1.10

1.7.1

1.8.1

1.9.1

1.9.2

1.10.1

1.0 100

35

1 100

2

3

4

5

6

1.0 100

36

:

:

2.0

:

:

i.

ii.

iii.

iv.

T

a

h

u

n

1

37

2.1

2.2 100

2.3 100

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2.1

2.2.2 100

2.3.1

2.3.2 100

2639145

1:4

1:4

2. 0

38

2.4

2.5

2.6

2.4.1 100

2.4.2

2.5.1

2.6.1

2. 0

39

1

2

3 100

4

5

6

2. 0

40

:

:

3.0

:

:

i

ii

T

a

h

u

n

1

41

3.1

3.2

3.1.1 2

1

4

1

4

2

4

3

3.2.1

3.0

42

1

2

3

4

5

6

3.0

43

:

:

4.0

:

:

i.

ii.

iii.

iv.

v.

T

a

h

u

n

1

44

4.1

4.1.1

4.1.2 :

(i) (sen) RM1

(ii) (RM) RM10

4.1.3 :

(i) RM1

(ii) RM10

1:4

4.2 4.2.1

4.2.2

4.0

45

4.3

4.3.1

(a) (sen) RM1

(b) (RM) RM10

1:4

4.0

46

1

2

3

4

5

6

4.0

47

:

:

5.0

:

:

i.

ii.

T

a

h

u

n

1

48

5.1 5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.2

5.3

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.3.1

5.0

49

1

2

3

4

5

6

5.0

50

:

:

6.0

:

:

i. ,

ii.

T

a

h

u

n

1

51

6.1

6.2

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.2.1

6.0

52

1

2

3

4

5

6

6.0

53

:

:

7.0

:

:

i.

ii.

iii.

T

a

h

u

n

1

54

7.1 7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.2

7.3

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.3.1

7.0

55

1

2

3

4

5

6

7.0

56

:

:

8.0

:

:

i.

ii.

iii.

T

a

h

u

n

1

57

8.1

8.2

8.3

8.1.1

8.2.1

8.3.1

8.0

58

1

2

3

4

5

6

8.0