of 67 /67
REPUBLIKA HRVATSKA SISAĈKO-MOSLOVAĈKA ŢUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA DVOR Klasa: 602-02/11-01/263 Ur. broj: 2176-47-11-01-1 Dvor, 29. rujna 2011. Na temelju ĉlanka 28. stavak 1. - 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj: 87/08) i ĉlanka 62. Statuta Osnovne škole Dvor, na prijedlog ravnateljice, na sjednici odrţanoj dana 29. rujna 2011. Školski odbor d o n o s i: ŠKOLSKI KURIKULUM ŠKOLSKA GODINA 2011./2012.

KURIKULUM - os-dvor.skole.hr · djece, sigurnost u školi, nenasilno rješavanje sukoba, prihvaćanje tolereancije - na pitanja iz Škrinjice povjerenja redovito davati povratnu informaciju

 • Author
  others

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KURIKULUM - os-dvor.skole.hr · djece, sigurnost u školi, nenasilno rješavanje sukoba,...

 • REPUBLIKA HRVATSKA SISAĈKO-MOSLOVAĈKA ŢUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA DVOR Klasa: 602-02/11-01/263 Ur. broj: 2176-47-11-01-1 Dvor, 29. rujna 2011.

  Na temelju ĉlanka 28. stavak 1. - 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj: 87/08) i ĉlanka 62. Statuta Osnovne škole Dvor, na prijedlog ravnateljice, na sjednici odrţanoj dana 29. rujna 2011. Školski odbor d o n o s i:

  ŠKOLSKI KURIKULUM

  ŠKOLSKA GODINA 2011./2012.

 • 2

  KAZALO

  Uvod .................................................................................................................................. 3

  Dopunska nastava............................................................................................................. 4

  Dodatna nastava ............................................................................................................... 5

  Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti ........................................................................... 6

  Plan natjecanja .................................................................................................................. 7

  Plan kulturne i javne djelatnosti ........................................................................................ 8

  Program provoĊenja prevencije nasilja i mjere sigurnosti u školi .................................. 12

  Preventivni program Znam, hoću i mogu ....................................................................... 13

  Ostale aktivnosti u funkciji odgojno-obrazovnog rada .................................................... 19

 • 3

  UVOD

  Prilikom izrade Školskog kurikuluma rukovodili smo se smjernicama iz Nacionalnog

  okvirnog kurikuluma, te smo s nastojali obuhvatiti sve sadrţaje, procese i aktivnosti koje su

  usmjerene na ostvarivanje ciljeva i zadaća odgoja i obrazovanja. Globalni cilj je prije svega

  promicanje osobnog, društvenog, intelektualnog i tjelesnog razvoja naših uĉenika. Školskim

  kurikulumom utvrĊen je dugoroĉni i kratkoroĉni plan i program rada naše škole, koji će se

  odvijati kroz redovnu i izbornu nastavu, projekte, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti.

  Polazište za izradu Školskog kurikuluma su prije svega specifiĉnosti naše škole i

  sredine u kojoj škola djeluje, a naglasak je na potrebama i interesima naših uĉenika, roditelja i

  lokalne zajednice. Odgovornim, struĉnim i nepristranim radom djelatnika naše škole ţelimo

  kod uĉenika posredovati u stjecanju znanja i temeljnih vještina, ali istodobno razvijati kod

  djece i svijest o oĉuvanju nacionalne povijesno-kulturne baštine, te odgajati djecu u skladu s

  općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima. Ţelimo prije svega uĉenike osposobiti za

  ţivot u multikulturalnom svijetu, za poštivanje razliĉitosti i tolerancije, te za odogvorno

  aktivno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva.

  Radi uĉinkovitije provedbe odgojno-obrazovnog procesa, te ostvarivanja što bolje

  suradnje s uĉenicima, roditeljima i lokalnom zajednicom, naš Školski kurikulum uĉinili smo

  dostupnim na mreţnim stranicama naše škole.

 • 4

  DOPUNSKA NASTAVA

  Dopunska nastava predstavlja posebni odgojno-obrazovni program koji se odnosi na uĉenika i/ili skupinu uĉenika koji ne prate redoviti nastavni program s oĉekivanom razinom uspjeha, pa se privremeno za njega/njih organizira oblik pomoći u uĉenju i nadoknaĊivanju znanja, stjecanju sposobnosti i vještina iz odreĊenih nastavnih podruĉja ili predmeta.

  U našoj školi se organizira dopunska nastava iz matematike, hrvatskog jezika i njemaĉkog jezika, kao i ostalih predmeta prema potrebi. Uĉitelji razredne i predmetne nastave će prema tjednom zaduţenju ostvariti po 35 sati dopunske nastave, a ostvarivat će je prema potrebama uĉenika iz pojednih nastavnih predmeta. Uĉitelj Predmet Odjeli Sati tjed. Sati god.

  Vesna Kunstl Vujić matem., hrv.jezik 1.r. 1 35

  Danica Brajenović matem., hrv.jezik 2.r. 1 35

  ĐurĊica Begović matem., hrv.jezik 3.a. 1 35

  Manda Majdandţić matem., hrv.jezik 3.b 1 35

  Dragan Cvetojević matem., hrv.jezik 4.r. 1 35

  Klara Pereković matem., hrv.jezik 1.-4.r. 1 35

  Štefica Barić hrvatski jezik 6.b i 8.r. 1 35

  Nevenka Arbutina hrvatski jezik 5.,6.a. i 7.r. 1 35

  Zdenka Bokulić kemija, biologija 7. i 8.r. 1 35

  Marija Bilješković matem., fizika 5. 6. i 8.b 1 35

  Miloš Kepĉija matem., fizika 7. i 8.a. 1 35

  Nataša Cvetanović njemaĉki jezik 4.,7. i 8.r. 1 35

  Josipa Antić njemaĉki jezik 1.,2.,3,5.6.r. 1 35

  Matea Sokaĉ Terešak povijest 5.-8.r. 1 35

  Ukupno: 13 455

 • 5

  DODATNA NASTAVA Dodatna nastava je oblik rada u školi koji se organizira za darovite uĉenike i uĉenike koji pokazuju više interesa za odreĊena nastavna podruĉja. Za što kvalitetnije izvoĊenje nastavnog i školskog rada u dodatnoj nastavi preporuĉuje se što više timskog i istraţivaĉkog rada, te projektne nastave. Uĉitelji će dodatnu nastavu ostvarivati prema potrebama uĉenika, te će prema tjednom zaduţenju ostvariti 35 sati dodatne nastave.

  Uĉitelj Predmet Razred Sati tj. Sati god.

  Miloš Kepĉija matematika 5.-8.r. 1 35

  Zdenka Bokulić kemija 7. i 8.r. 1 35

  Marta Naranĉić hrvatski jezik 6.b i 8.r. 1 35

  Nevenka Arbutina hrvatski jezik 5.,6. i 7.r. 1 35

  Josipa Antić njemaĉki jezik 5.,6.r. 1 35

  Nataša Cvetanović njemaĉki jezik 7. i 8.r. 1 35

  Danica Brajenović marematika, hrv.jezik 2. 1 35

  ĐurĊica Begović matematika, hrv.jezik 3.a 1 35

  Manda Majdandţić matematika, hrv.jezik 3.b 1 35

  Dragan Cvetojević matematika, hrv.jezik 4.r. 1 35

  Vesna Kunstl Vujić matematika, hrv.jezik 1.r. 1 35

  Klara Pereković matematika, hrv.jezik 1.-4.r. 1 35

  Marica Tubić glazbena radionica 5.,6.,7.r. 1 35

  Vesna Majdandţić Informatiĉari-web str. 6.-8.r. 2 70

  Iva Budak geografija 5.-8.r. 1 35

  Matea Sokaĉ Terešak povijest 5.-8.r. 1 35

  Ukupno: 17 595

 • 6

  IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI Izvannastavne aktivnosti u osnovnoj školi podrazumijevaju uĉiteljevu slobodu kreiranja odgojno-obrazovnog rada i smisao za stvaralaštvo, a istodobno i uspješan poticaj za angaţiranje uĉenika za rad izvan redovite nastave. Naĉini i metode realizacije izvannastavnih aktivnosti su preteţito radioniĉkog, projektnog, skupno-istraţivaĉkog, samoistraţivaĉkog tipa odgojno-obrazovnog rada, terenske nastave i/ili drugih aktivnih didaktiĉko-metodiĉkih pristoupa. U našoj školi imamo slijedeće izvannastavne aktivnosti:

  Aktivnost Br.uĉ. Vrijeme Voditelj aktivnosti

  Veselo klupko (uĉenici s posebnim potrebama)

  8 ponedeljak,7.sat Marina Vukšić

  Sloţne ruke (uĉenici s posebnim potrebama)

  17 ponedjeljak,7.sat Matea Sokaĉ Terešak

  Kreatura 17 ponedjeljak,7.sat Marija Bilješković Keramiĉari (5.-8.) 8 ponedjeljak,7.sat Mirela Josić

  Oceanografija 10 ponedjeljak,7.sat Iva Budak Eko skupina 14 ponedeljak,7.sat Zdenka Bokulić

  Tamburaši 7 petak,0.sat Marijan Ulaković Pjevaĉki zbor 32 ĉetvrtak,7.sat

  srijeda, 0.sat Marica Tubić

  Volimo njemaĉki (1.-4.) 8 ponedeljak,5.sat Josipa Antić Zidne novine 10 ponedjeljak,7.sat Štefica Barić

  Dramsko-recitatorska skupina 8 ponedjeljak,7.sat Nataša Cvetanović Filmska skupina 17 ponedjeljak,7.sat Vesna Majdandţić

  Odbojka 24 ponedjeljak,7.sat Višnja Šlibar Istraţivaĉi prirode 12 ponedjeljak,5.sat Manda Majdandţić

  Likovna skupina 15 ponedjeljak,5.sat Danica Brajenović Likovna skupuna (PO Rujevac) 6 petak,4.sat Klara Pereković

  Recitatorska 5 ponedjeljak,5.sat Dragan Cvetojević Sportska skupina 18 ponedjeljak,5.sat Mate Barić

  Sportska skupina 15 ponedjeljak,5.sat ĐurĊica Begović GraĊanski odgoj 12 ponedjeljak,5.sat Vesna Kunst Vujić

  IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

  AKTIVNOST ORGANIZATOR BROJ UĈENIKA

  Nogomet NK PODOVI, NK RUJEVAC 25

  Dramska radionica AK «RADOHOLIĈARI» 20

  Tamburaši, folklor KUD «POUNJSKI PLETER» 10

  Folklor SKUD «PROSVJETA» 15

  Mladi vatrogasci DVD DIVUŠA 16

  Informatiĉka igraonica KLUB ŢENA 10

  Mladi vatrogasci DVD DVOR 8

 • 7

  P L A N N A T J E C A NJ A

  PODRUĈJE NATJECANJA MENTOR RAZINA

  INFORMATIKA Vesna Majdandţić školsko, ţupanijsko

  KEMIJA Zdenka Bokulić školsko, ţupanijsko

  BIOLOGIJA Zdenka Bokulić školsko, ţupanijsko

  POVIJEST Matea SokaĉTerešak školsko, ţupanijsko

  GEOGRAFIJA Iva Budak školsko, ţupanijsko

  TEHNIĈKA KULTURA Marijan Ulaković školsko, ţupanijsko

  HRVATSKI JEZIK Nevenka Arbutina školsko, ţupanijsko

  VJERONAUĈNA OLIMPIJADA Gordana Brleković ţupanijsko

  MATEMATIKA Miloš Kepĉija školsko, ţupanijsko

  NACIONALNI PROGRAM ZA DEMOKRATSKO GRAĐANSTVO

  Marica Tubić

  ţupanijsko, drţavno

  NJEMAĈKI JEZIK Nataša Cvetanović školsko, ţupanijsko

  SMOTRA LIKOVNOG STVARALAŠTVA

  Danica Brajenović Mirela Josić

  ţupanijsko, drţavno

  SMOTRA UĈENIĈKIH ZADRUGA

  Matea Sokaĉ Terešak ţupanijsko,drţavno

  NOGOMET Višnja Šlibar ţupanijsko

  ODBOJKA Višnja Šlibar ţupanijsko

  STOLNI TENIS Višnja Šlibar ţupanijsko

  ENGLESKI JEZIK Marina Vukšić školsko

 • 8

  PLAN KULTURNE I JAVNE DJELATNOSTI OŠ DVOR ŠKOL.GODINA 2011./2012.

  Vrijeme SADRŢAJ Naĉin obiljeţavanja Nositelji aktivnosti realizacija

  ruja

  n

  Planovi INA i dogovaranje suradnje Dobrodošlica uĉenicima 1. razreda Hrvatski olimpijski dan Dan općine

  Planiranje,plan KJD Sveĉani program Športske aktivnosti uĉenika Izloţbeni štand

  Ĉlanovi aktiva predmetne i razredne nastave Ravnateljica Knjiţniĉarka Pedagoginja Tubić,uĉitelji i uĉenici 2.-4. raz. Šlibar Školska zadruga

  1.rujan 5.rujan 9.rujan 9.rujan

 • 9

  Lis

  topa

  d

  Dan neovisnosti Dani zahvalnosti za plodove zemlje Mjesec knjige MeĊunarodni dan zborskog pjevanja Kazališna predstava Film „Tolerancija“ Kontinentalna listopadna šuma

  pano Dan otvorenih vrata Promocija knjige Ţeljka Barić Koncert pjevaĉkog zbora Terenska nastava Promocija filma Terenska nastava

  Sokaĉ-Terešak Uĉenici,uĉitelji 5.-8. r Uĉenici,uĉitelji 1.-8. r,u suradnji sa Gradskom knjiţnicom Tubić Uĉenici,uĉitelji 5.-8.razr. Filmska sku.,Majdandţić Uĉenici 6-ih raz.,Bokulić

  8.listopad 12.do 16. Listopad listopad 20. listopad listopad listopad listopad

 • 10

  studeni

  MeĊunarodni dan tolerancije Svjetski dan djeteta Dan sjećanja na Vukovar Dan hrvatskog kazališta Dan ţupe

  Radionice Radionice Pano pano posjet crkvi sv.Katarine

  Uĉenici,razrednici 5.-8. r Uĉenici i uĉitelji 1.-4.r Sokaĉ-Terešak Arbutina Vjerouĉitelji,razrednici.uĉenici

  18.studeni 24.studeni 25.studeni

  prosinac Sveti Nikola Boţić

  Prigodan program Koncert pjev.zbora I tamburaša

  Cvjetojević,uĉenici 4.r Tubić Ulaković

  6.prosinca 16.prosinac

  sijeĉanj Dan priznanja Republike Hrvatske Dan sjećanja na Holokaust Terenska nastava Jasenovac

  Pano-zidne novine,likovni radovi Pano Terenska nastava

  Sokaĉ-Terešak,Budak Josić Sokaĉ-Terešak Sokaĉ-Terešak,uĉenici 8-ih razreda

  15.sijeĉanj 27.sijeĉanj

  veljaĉa ,Maskembal

  Povorka ulicama

  Uĉenici,uĉitelji 1.-8. r 28.veljaĉe

  oţujak MeĊunarodni dan kazališta

  Kazališna predstava

  ĐurĊica Begović

  25.oţujak

 • 11

  travanj Uskrs Dan planeta Zemlje Dan planeta zemlje

  Tradicijski obiĉaji (na nivou razreda) SRO, pano Prezentacija projekta”Duša zemlje, miris je njenih plodova”

  Uĉenici,uĉitelji1.-4.raz., Brleković Uĉenici,uĉitelji 1.-4. raz Uĉenici,razrednici5.-8.raz., Arbutina

  9.-13.travanj 22.travanj 22.travanj

  svibanj Polaganje ispita za voţnju bicikla Sisak,Stari Grad MeĊunarodni dan obitelji Svjetski dan športa Dan škole

  Ispit Terenska nastava Prigodni pano Prezentacija projekta”Vratimo djeci bezbriţno djetinjstvo” Prigodni program

  ZTK Sisak Ulaković Uĉenici,uĉitelji 5.-8. r,Sokaĉ-Terešak,Brleković,Budak Uĉenici i uĉitelji 1.-4. r Tubić,Šlibar,uĉitelji,uĉenici 1.-8.razr. Tubić,Ulaković

  31.svibanj

  lipanj Završne sveĉanosti Za uĉenike 4. i 8. razreda

  razrednici

  U DVORU, 5.rujna 2011.godine Kordinator za kulturnu i javnu djelatnost OŠ Dvor: Marica Tubić u suradnji sa aktivima predmetne i razredne nastave

 • 12

  PROGRAM PROVOĐENJA PREVENCIJE NASILJA I

  MJERE SIGURNOSTI U ŠKOLI

  Ciljevi i zadaće programa

  - razvijanje partnerstva izmeĊu roditelja i škole - stvaranje pozitivnog i ugodnog ozraĉja u školi - uĉiti uĉenike i roditelje da preuzimaju odgovornost za svoje postupke - uĉiti uĉenike i roditelje kako sukobe rješavati nenasilnim naĉinima - uĉenje socijalnih vještina - evaluacija programa Aktivnosti sa uĉenicima - na satu razrednika obraditi kroz radionice teme: nenasilje, tolerancija, prava

  djece, sigurnost u školi, nenasilno rješavanje sukoba, prihvaćanje tolereancije - na pitanja iz Škrinjice povjerenja redovito davati povratnu informaciju - organizirati akcije humanitarnog karaktera - poticati rad Vijeća uĉenika, koristiti njihove ideje i prijedloge - ukljuĉiti uĉenike u izvannasatavne aktivnosti, osobito športske Aktivnosti sa roditeljima - poticati roditelje na aktivno sudjelovanje u Vijeću roditelja - poticati roditelje na kvalitetniju suradnju sa razrednicima i predmetnim

  uĉiteljima - obrazovanje roditelja o kvalitetnom roditeljstvu i odgovornosti - ukljuĉivanje roditelja u voĊenje izvannstavnih aktivnosti - poticanje roditelja da sudjeluju u Danima izbora, Danima otvorenih vrata i

  Danu škole

  Suradnja sa institucijama i udrugama - Ţupanijsko povjerenstvo za prevenciju ovisnosti kod djece i mladih - Centar za socijalnu skrb Dvor i Sisak - Ured za društvene djelatnosti u Općini Dvor - Ţupanijski ured za prosvjetu, kulturu i šport - Udruge civilnog društva koje djeluju u Dvoru, Ţupaniji idalje - Policijska postaja Dvor - UNICEF,projekt „Škole bez nasilja“,Za sigurno i poticajno okruţenje u školama Deţurtsvo uĉitelja i uĉenika - praćenje i evidencija svih dogaĊanja u školi - ulazna vrata zakljuĉavati s poĉetkom nastave - za eventualne sukobe i poteškoće uĉeniku pomoć pruţa deţurni uĉitelj, struĉni

  suradnici i ravnateljica - za vrijeme nastave (odmora) uĉenicima nije ozvoljen izlazak izvan školskog

  dvorišta Operativni program odgojnog rada razrednika dio je ovog programa. Program rada izvannastavnih aktivnosti sastavni je dio ovog programa. Operativni dio prevencije nasilja i ovisnosti meĊu djecom je u pedagoškoj dokumentaciji.

 • 13

  PREVENTIVNI PROGRAM

  ZNAM, MOGU I HOĆU

  1. Ime i prezime voditeljice - Stojanka Strineka

  2. Struka voditeljice programa - Pedagoginja

  3. Duţnost koju voditeljica obavlja - Struĉna suradnica-pedagoginja

  Izvoditeljice programa 1. Ime i prezime, struka, iskustvo: Vesna Kunstl Vujić, uĉiteljica mentorica s dugogodišnjim iskustvom u radu s djecom i mladeţi. Vodila projekte „Zdravlje ili droga“ i „Siguran klik“. Pripremala struĉne materijale i preventivne programe za Agenciju za odgoj i obrazovanje. Suautorica udţbenika. 2. Ime i prezime, struka, iskustvo: Vesna Majdandţić, profesorica informatike i pedagogije. Radila na provedbi preventivnih programa „Zdravlje ili droga“ i „Siguran klik“. Bavi se prevencijom ovisnosti o internetu. Pripremala struĉne materijale i preventivne programe za Agenciju za odgoj i obrazovanje. Vodi edukaciju uĉitelja ICT-EDU za dvije ţupanije. 3. Ime i prezime, struka, iskustvo: Marica Tubić, profesorica glazbene kulture Nastavnica s dugogodišnjim iskustvom u radu s djecom i mladeţi.Voditeljica glazbene radionice. Dva puta sudjelovala na drţavnoj smotri projekata graĊanskog odgoja. 4. Ime i prezime, struka, iskustvo: Danica Brajenović, uĉiteljica Uĉiteljica s dugogodišnjim iskustvom u radu s djecom i mladeţi. Vodi likovne radionice u mjesnoj knjiţnici. Aktivno ukljuĉena u rad folklornog društva u Dvoru. U provedbu programa ukljuĉeno je:

  5.

  14 uĉitelja 1 pedagoginja 2 zaposlenika MUP-a 2 ĉlana Vijeća za prevenciju Općine Dvor

  6. Vanjski struĉni suradnici koji će sudjelovati u provedbi programa

  Darko Rakić, uĉitelj informatike,Filmsko stvaralaštvo Elvira Nimac, psiholog, Daroviti uĉenici Ţeljka Butorac, logoped, Strategije uĉenja

  Osnovna škola Dvor ima 224 uĉenika i 26 uĉitelja i struĉnih suradnika. Nalazi se na podruĉju od posebne drţavne skrbi uz samu granicu s Republikom Bosnom i Hercegovinom. Na ovom podruĉju su velike migracije stanovništva, naseljavanja, ljudi razliĉitih kultura i obiĉaja. Nezaposlenost i i siromaštvo, trauma i stres odraţavaju se na odgoj djece. Vrlo ĉesto djeca su prepuštena sama sebi, slobodno vrijeme nije organizirano, u domaćinstvu djeca nemaju obveza i zbog toga su nerazvijene radne navike.

 • 14

  Preventivni program ZNAM, MOGU I HOĆU provodi se sa skupinom uĉenika s posebnim potrebama:

  1. uĉenici riziĉnog ponašanja, 2. uĉenici koji mogu i ţele više Kroz niz aktivnosti ţeli se suzbiti i sprijeĉiti: a) pojavu i razvoj svih oblika neprihvatljivog ponašanja, b) nasilja u školi, u obitelji, na sportskim terenima, S obzirom da u školi postoji skupina uĉenika koji mogu i ţele više, a kroz redovnu nastavu ne zadovoljavaju sve potrebe, pokazalo se da vrlo ĉesto manifestiraju neprihvatljive oblike ponašanja. Iz navedenog razloga uvidjeli smo da je potreban dodatni rad s takvim uĉenicima kako bi im pruţili više i sprijeĉili moguće neprihvatljive oblike ponašanja. Stoga smo i takve uĉenike obuhvatili ovim preventivnim programom. Provodit će se grupni i individualni rad s uĉenicima kroz edukativne i kreativne radionice. PredviĊenim naĉinom rada ţeli se modificirati neprihvatljive oblike ponašanja i potaknuti zdrav razvoj djece (socijalni, mentalni i fiziĉki). a) Preventivnim programom ţelimo modificirati neprihvatljive oblike ponašanja kod uĉenika, smanjiti riziĉne

  i jaĉati zaštitne ĉimbenike, kako kod uĉenika tako i kod roditelja. Program je usmjeren na modifikaciju neprihvatljivih oblika ponašanja, jaĉanje kompetencija, razvijanje socijalnih vještina, isticanje i prihvaćanje društvenih vrijednosti i usmjeravanje ka pozitivnom ponašanju. Jaĉati obiteljsku povezanost, poboljšati odnose unutar obitelji, izgraĊivati pozitivne i nenasilne odnose i pravilne stavove u odnosu na nasilje i delikventno ponašanje. Razviti postojeće potencijale kod uĉenika koji mogu i ţele više. Djeca koja mogu i ţele više su znatiţeljna, zahtjevna i kreativna ipak u grupi mogu biti neprihvaćena od strane vršnjaka i odraslih. Takva djeca osjećaju razliku izmeĊu sebe i vršnjaka, ĉesto su usamljena, teško uspostavljaju socijalne kontakte, razlikuju se od okoline po razmišljanjima, interesima, potrebama i ĉesto imaju lošu sliku o sebi. Vrlo ĉesto zbog nezadovoljenih potreba i osjećaja odbaĉenosti prihvaćaju neprihvatljive oblike ponašanja, stoga je nuţan dodatni rad s takvom djecom koji se oglede u primjerenom poticanju osobnih potencijala, sposobnosti, specifiĉnih interesa, afirmaciji pozitivnih vrijednosti, usvajanju socijalnih vještina. b) Edukativni seminar za uĉitelje i struĉne suradnike u školi. c) Tijekom provedbe preventivnog programa suraĊuje se sa Zavodom za javno zdravstvo iz Siska,

  Policijskom postajom iz Dvora, Centrom za socijalnu skrb iz Dvor, Obiteljskim centrom iz Siska,, lokalnom samoupravom, Općinskim vijećem za prevenciju ovisnosti iz Dvora, Domom zdravlja iz Dvora i UNICEF-om.

  CILJEVI PROGRAMA

  a) Dugoroĉni ciljevi: Škola bez nasilja, ukljuĉivanje u mreţu škola bez nasilja u suradnji s UNICEF-om, lokalna zajednica sa smanjenim rizicima koji dovode do poremećaja ponašanja i pojave ovisnosti. Smanjenje broja uĉenika s riziĉnim ponašanjem unaprjeĊenje cjelokupnog zdravog razvoja djece i mladih te poticanje aktivnog ukljuĉivanja njihovih roditelja i nastvnika u provedbu preventivnih programa. Jaĉanje socijalne mreţe roditelja na pruţanju uzajamne podrške i podrţavanju zdravih stilova ţivota u obitelji. Afirmacija pozitivnih vrijednosti, razvoj osobnih potencijala, samopoštovanja i socijalnih vještina kod djece i mladih, poboljšanje kvalitete ţivota djece i mladih i njihovo motiviranje za odabir zdravih stilova ţivljenja.

 • 15

  b) Kratkoroĉni ciljevi: 1. Modifikacija neprihvatljivih oblika ponašanja 2. Prevencija neprihvatljivog ponašanja kod djece i mladeţi 3. Poticanje i razvijanje izvrsnosti u obrazovanju, afirmacija pozitivnih vrijednosti, pruţanje pozitivnog primjera. Prevencija i suzbijanje nasilja, smanjiti broj uĉenika riziĉnog ponašanja. Pruţiti pomoć djeci i mladima s poremećajima u ponašanju i onima koji ţive u riziĉnim ţivotnim uvjetima kako bi se sprijeĉio nastanak, odnosno produbljivanje riziĉnog ponašanja, konzumiranja sredstava ovisnosti i pojava ovisnosti. Poduĉiti ih socijalnim vještinama. Razviti postojeće sposobnosti i pozitivne vrijednosti kod uĉenika, poticati razvoj odgovornosti, samopoštovanja. Pridonijeti poboljšanju i oĉuvanju zdravlja djece i mladih, te postojećeg mentalnog zdravlja i higijene. Edukacija uĉitelja o radu s djecom s posebnim potrebama.

  8. KORISNICI

  a) Izravni korisnici (broj i struktura) Uĉenici s posebnim potrebama: a) uĉenici riziĉnog ponašanja 30 b) uĉenici koji mogu i ţele više 25

  b) Neizravni korisnici (broj i struktura) Ostali uĉenici ( oko 180 uĉenika ) roditelji, zajednica, društvo u cjelini

  9. Opis problema i potreba ciljane skupine i korisnika prijedloga programa

  U školi je uoĉeno oko 30 uĉenika ĉije ponašanje nije prihvatljivo. Razredna vijeća i Uĉiteljsko vijeće izricali su pedagoške mjere koje nisu dale rezultate. U školu su došli novi uĉenici koji su svojim negativnim ponašanjem utjecali na skupinu uĉenika koji su negativno utjecali na skupinu uĉenika i nametnuli im se kao voĊe i uzor. Ovi uĉenici se okupljaju na prostoru oko škole i u parku poslije nastave i oštećuju školsku i tuĊu imovinu.Ţelimo na vrijeme reagirati da bi sprijeĉili sve oblike neprihvatljivog ponašanja. TakoĊer je uoĉeno da u školi postoji skupina uĉenika s izraţenim sposobnostima koji kroz redovnu nastavu ne mogu zadovoljiti svoje potrebe. Dodatni rad s ovakvom djecom potreban je zbog usmjeravanja njihovih vrijednosti u pozitivnom pravcu. Uz navedene probleme u odgoju i obrazovanju djece na podruĉju od posebne drţavne skrbi treba istaknuti još jednu oteţavajuću okolnost, a to je da je naša škola na samoj granici sa susjednom Republikom Bosnom i Hercegovinom. Riziĉni ĉimbenici su puno veći znajući da je već prepoznato kao uhodani putevi kriminalnih radnji. Naša uloga je odgovoriti na uoĉene potrebe, a to ćemo uĉiniti ovim programom.

 • 16

  10. Aktivnosti programa i nositelji aktivnosti

  U Republici Hrvatskoj uoĉen je stalan trend porasta broja osoba neprimjerenog – nasilnog i destruktivnog ponašanja. Svjedoci smo svakodnevnih zloĉina koje poĉine maloljetnici. Sve to govor da je iznimno vaţno razvijati programe prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeţi. Vaţno je djecu što ranije nauĉiti socijalnim vještinama komunikacije, tolerancije, prihvaćanje razliĉitosti, uvaţavanja, suradnje. Moralna kriza suvremene civilizacije, odbacivanje tradicionalnih vrijednosti, kriza institucije braka i

  obitelji, sve više djece i mladih ĉini nesretnim. U disfunkcionalnim obiteljima i obiteljima gdje su poremećeni odnosi djeca teško mogu graditi samopoštovanje, samopouzdanje i sustav vrijednosti.. Svjetska istraţivanja govore da djeca i mladi koji ţive u obiteljima u kojima postoje ĉesti konflikti, traumatiziranim obiteljima, te stresnim situacijama, nemaju odgovarajuću socijalnu podršku te su podloţnija riziĉnom i devijantnom ponašanju i ĉešće koriste sredstva ovisnosti kao oblik suoĉavanja s vlastitim problemom.

  Poslijeratno razdoblje nosi znatne rizike za razvoj djece zbog sudjelovanja roditelja u ratu, poljuljanog povjerenja, migracije, gubitka radnog mjesta, nezaposlenosti i siromaštva. Krupne društvene promjene i traumatska iskustva roditelja poljuljale su obiteljsku stabilnost koja je izloţena novoj društvenoj dinamici i sve to skupa pogoduje razvoju riziĉnog i devijantnog ponašanja djece i mladih.

  Naša škola ima 240 uĉenika. Od ukupnog broja uĉenika u našoj školi više od polovine njih su putnici, dolaze iz 32 naselja. Mnogi uĉenici ţive u mjestima u kojima nema vršnjaka, odrastaju sami i vrlo rijetko su do polaska u školu u kontaktu s vršnjacima. Ovaj podatak ukazuje na oteţani proces socijalizacije djece.

  Ovo je podruĉje od posebne drţavne skrbi za koje je znaĉajno siromaštvo, nezaposlenost i socijalna i ekonomska ovisnost, narušeni obiteljski odnosi, disfunkcionalne obitelji i ĉesto nasilje u obitelji. Osim toga, na ovom podruĉju ţive ljudi povratnici i doseljenici razliĉitih nacionalnosti, vjeroispovijesti, obiĉaja, navika.

  Navedene karakteristike ovog podruĉja odrazile su se i na rad s djecom . Kao posljedica, povećan je broj djeca s riziĉnim ponašanjem. To su djeca koja potjeĉu iz razorenih, neskladnih i neuspješnih obitelji. Karakteriziraju ih nemotiviranost, negativan stav prema uĉenju, nedostatak radnih navika, deficit paţnje, hiperaktivnost, loš odnos s vršnjacima, uĉestali sukobi s drugim uĉenicima, nepoštivanje autoriteta, agresivnost i izostajanje s nastave. Nemaju organizirano slobodno vrijeme. Nakon nastave zadrţavaju se oko škole, kući ne dolaze na vrijeme, naveĉer se do kasno zadrţavaju u parku i na ulici.

  U ovakvim okolnostima uloga i odgovornost škole je znatno veća. Sami uĉitelji uoĉavaju da su nove generacije „drugaĉije“, te da se pred njih postavljaju novi zahtjevi u odgoju i obrazovanju djece, zbog ĉega je i uĉiteljima potrebno dodatno struĉno usavršavanje. Dodatno struĉno usavršavanje postavlja se pred uĉitelje ne samo za rad s djecom riziĉnog ponašanja već i za rad s djecom koja nisu zadovoljna s postojećom razinom znanja nego mogu i ţele više od tog.

  Preventivni program ZNAM, HOĆU I MOGU provodit će se na nivou lokalne zajednice. Organizator aktivnosti iz programa je Osnovna škola Dvor u surdnji s Vijećem za prevenciju ovisnosti Općine Dvor.

  Program sadrţi niz aktivnosti kojima se ţele modificirati razliĉiti oblici riziĉnog ponašanja kod djece i

  pridonijeti ostvarenju dugoroĉnog cilja, a to je škola bez nasilja i lokalna zajednica sa smanjenim rizicima koji dovode do poremećaja ponašanja.

  Program sadrţi razliĉite aktivnosti za uĉenike riziĉnog ponašanja, uĉenike koji mogu i ţele više,

  predavanja za uĉitelje i radionice za roditelje djece riziĉnog ponašanja. Socijalizacijske radionice za uĉenike vodit će razrednici. Likovne, glazbene, filmske, dramske aktivnosti vodite će struĉni uĉitelji. Sportske aktivnosti tijekom svibnja na školskim sportskim terenima afirmirat će fer igru, nenasilno

  ponašanje, prihvaćanje neuspjeha i poštivanje proivnika. Izradom video spota, filmova i likovnih radova koje će osmisliti i realizirati uĉenici filmske skupine pokrenut će se kampanja protiv nasilja, ĉime se ţeli podići svijest za toleranciju, suradnju i prihvaćanje.

 • 17

  AKTIVNOST VRIJEME REALIZACIJE

  NOSITELJ AKTIVNOSTI

  1. Socijalizacijske radionice i predavanja veljaĉa – studeni 2012.

  razrednici I djelatnici PP Dvor

  2. Edukativne radionice za roditelje riziĉnog ponašanja

  oţujak – svibanj 2012.

  Vesna Kunstl Vujić

  3. Likovne radionice veljaĉa – lipanj 2012.

  Danica Brajenović

  4. Glazbene radionice veljaĉa – lipanj 2012.

  Marica Tubić

  5. Dramska radionica rujan – studeni 2012.

  Stojanka Strineka

  6. Filmska radionica (filmovi, spotovi) travanja – listopad 2012.

  Darko Rakić Vesna Majdandţić

  7. Škola tkanja lipanj – kolovoz 2012.

  Mira Ćalić

  8. Seminar za uĉitelje srpanj 2012. Elvira Nimac, psiholog Ţeljka Butorac, logoped

  9.

  Izloţba likovnih radova studeni 2012. Danica Brajenović

  Uloga ove ustanove je odgoj i obrazovanje djece uzrasta do 15 godine. Svrha i ciljevi odgoja i obrazovanja u osnovnoškolskim ustanovama usmjereni su na cjelokupan razvoj uĉenika kao duhovnog, tjelesnog, moralnog, intelektualnog i društvenog bića u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima. Djeca ovog uzrasta podloţna su negativnim utjecajima okoline, vršnjaka i medija. Naša zadaća je sprijeĉiti sve negativne utjecaje, pomoći uĉenicima riziĉnog ponašanja, odgajati i obrazovati uĉenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece. TakoĊer nam je zadaća osposobiti ih za aktivno ţivljenje u multikulturalnom svijetu, za poštivanje razliĉitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom društvu i omogućiti im ţivot u zdravom okruţenju.

  Sve planirane aktivnosti imaju za cilj modifikaciju neprihvatljivih oblika ponašanja kod uĉenika tj. razvijanje socijalnih vještina kod djece i mladih, razvoj postojećih sposobnosti i pozitivnih vrijednosti , poticanje razvoja odgovornosti, samopoštovanja ĉime će se izravno utjecati i pomoći djeci da pravovremeno uoĉe posljedice takvog riziĉnog ponašanja. Ovaj program će osvijestiti i osnaţiti uĉenike da uoĉe opasnosti svih negativnih ĉimbenika, da im se pravovremeno suprotstavi i poboljša kvaliteta ţivota. Aktivnosti imaju za cilj poboljšati komunikaciju i odnose meĊu vršnjacima i unutar obitelji.

  11. UsklaĊenost programa s nacionalnim strategijama, programima zadovoljavanja javnih potreba, te javnim politikama

  Preventivni program ZNAM, HOĆU I MOGU usklaĊen je s Nacionalnim programom prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu, te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi za razdoblje od 2010. do 2014. godine. UsklaĊenost s programom prevencije ovisnosti za djecu školske dobi mjere 1.-4.

  12. Koje pozitivne promjene se oĉekuju

 • 18

  Oĉekujemo da će uĉitelji biti osposobljeni za kvalitetniji rad s uĉenicima s posebnim potrebama, prevenciji svih oblika riziĉnog ponašanja. Uĉenici će usvojiti osnovne socijalne vještine kao što su: komunikacija, suradnja, tolerancija, odgovornost, nenasilno rješavanje sukoba, te imati odgovarajući stav prema nasilju. Uĉenici će steći praktiĉne vještine i razviti strategije koje im omogućuju prepoznavanje opasnosti nasilja, destrukcije i agresije. Poboljšanje komunikacije i odnosa u obitelji. Afirmacija roditeljske uloge, bolja meĊusobna suradnja roditelja, suradnja sa školom i drugim savjetodavnim institucijama. Bolja povezanost svih struĉnih sluţbi: policija, Centar za socijalnu skrb, škole, Vijeće za prevenciju ovisnosti Općine Dvor, Savjetovališta za djecu i mladeţ, Obiteljskog centra u Sisku.

  Program pripremile

  Vlatka Jeriĉević

  Vesna Kunstl Vujić

  Vesna Majdandţić

  Stojanka Strineka

 • 19

  OSTALE AKTIVNOSTI U FUNKCIJI

  ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

  1. Terenska nastava Sisak (Gradski muzej, Stari grad Sisak – voditeljice: Gordana Brleković, Matea Sokaĉ Terešak, Iva Budak), PN Jasenovac (voditeljice:Matea Sokaĉ Terešak i Marina

  Vukšić), 8.r. Đakovo-Osijek-Bizovac-Markovac Našiĉki, (voditeljice: Marija Bilješković, Iva Budak), 6.r. Terenska nastava - priroda (voditeljice Zdenka Bokulić i Iva Budak), 6.r.

  Zagreb -Tehniĉki muzej (voditeljica: Marija Bilješković), 8.r Sisak (Gradski muzej, Stari grad Sisak - voditeljice:

  Danica Brajenović, ĐurĊica Begović), RN Eko selo Beke (voditeljica: Danica Brajenović), RN Izvanuĉioniĉka nastava-(voditeljica:Vesna Kunstl Vujić) 1.r Integrirana nastava – (voditeljica: Vesna Kunstl Vujić), 1.r. Izvanuĉioniĉka nastava – (voditeljica:Danica Brajenović),2.r Izvanuĉioniĉka nastava – katoliĉki vjeronauk (voditeljica: Gordana Brleković), 1. i 6.r. 2. Projekti u nastavi Duša zemlje je miris njenih plodova (voditeljica: Nevenka Arbutina), 5.- 8.r. Vratimo djeci bezbriţno djetinjstvo (voditeljica: Marica Tubić), 1.- 8.r. Pale sam na svijetu (voditeljica: Vesna Kunstl Vujić), 1.r. Moje mjesto (voditeljica: Vesna Kunstl Vujić), 1.r. Vode zaviĉaja (voditeljica: Danica Brajenović), 2.r. Ugledajte se na nas (voditeljica: Stojanka Strineka i razrednici), 1.- 8.r. Sigurno u prometu (voditelj: Marijan Ulaković), 5.r. 3. Istraţivaĉki rad

  4. Ostalo

 • 20

  PROGRAM AKTIVNOSTI ZA TERENSKU NASTAVU

  Od petog do osmog razreda u šk. god 2011./2012.

  Sisak (Gradski muzej, Stari grad Sisak) CILJEVI

  razvijati navike pristojnog ponašanja istraţiti i upoznati obiljeţja povijest utvrde Stari grad Sisak uoĉiti vaţnost oĉuvanja stare baštine upoznati orjentaciju u prirodi razvijati navike grupnog rada poticati prijateljsku atmosferu u razrednom odjeljenju, atmosferu

  meĊusobnog uvaţavanja i pomaganja poticati kod uĉenika svijest o ljepoti i potrebi oĉuvanja neposrednog

  okoliša – našeg zaviĉaja kroz primjenu razliĉitih strategija pouĉavanja i prilagoĊenih mjestu

  realizacije nastave ostvariti sve kljuĉne pojmove i ciljeve nastavnih sadrţaja svakog nastavnog predmeta

  NAĈIN REALIZACIJE

  Polazak autobusom ispred škole u 8,30 sati Voţnja školskim autobusom do odredišta (Sisak) Obilazak uţeg centra grada Siska Obilazak gradskog muzeja Voţnja brodom po rijeci Kupi Obilazak utvrde Stari grad i šetnja oko nje Predavanje o povijesti utvrde Stari grad (uĉiteljica Matea Sokaĉ) Podjela uĉenika po razredima i zadaci za svaki razred o onome što

  su danas sve vidjeli Raspored razreda: a) 5.- nastavnica Marica Tubić b) 6.a i b- nastavnice Iva Budak i Marija Bilješković c) 7.a i b- nastavnice Višnja Šlibar i Vesna Majdandţić d) 8.a i b- nastavnice Marina Vukšić i Matea Sokaĉ Terešak

  Uĉenici izvršavaju svoje zadaće Prezentacija napravljenog Hodanje i pješaĉenje, Uţina uz Kupu Povratak pred školu u poslijepodnevnim satima.

  VREMENIK - svibanj, 2011. godine

 • 21

  NAĈIN FINANCIRANJA TROŠKOVNIK

  Troškove snose roditelji i plaćaju gotovinom Voditelji: Razrednici: 5.a- Marica Tubić 6.a- Iva Budak 6.b- Marija Bilješković 7.a- Višnja Šlibar 7.b- Vesna Majdandţić 8.a- Marina Vukšić 8.b- Matea Sokaĉ Terešak Pratitelji: Marijan Ulaković, Miloš Kepĉija, Nataša Cvetanović, Josipa Antić Nevenka Arbutina, Štefica Barić, Mirela Josić, Gordana Brleković

  Gordana Brleković

  Iva Budak

  Matea Sokaĉ Terešak

  Opis Sredstva

  Prijevoz Školski autobus/za djecu besplatno

  Uţina 4,00 kn/uĉenik

  Gradski muzej 7,00 kn/uĉenik

  Stari grad Sisak 7,00 kn/uĉenik

  Voţnja brodom 10,00 kn/uĉenik

  Ukupno 151uĉenika x 28,00 kn

 • 22

  PROGRAM AKTIVNOSTI ZA TERENSKU NASTAVU osmog razreda

  u šk. god 2011./2012.

  Posjet Memorijalnom muzeju spomen podruĉja Jasenovac CILJEVI

  razvijati navike pristojnog ponašanja istraţiti i upoznati obiljeţja povijesne vaţnosti SP Jasenovac uoĉiti vaţnost oĉuvanja stare baštine opisti kako je i u kojim uvijetima nastala NDH, procijeniti ustaški reţim i

  osuditi politiku terora nad graĊanima osuditi politiku rasnih zakona uvidjeti teškoće ţivota unutar koncentracijskih logora razvijati navike grupnog rada poticati prijateljsku atmosferu u razrednom odjeljenju, atmosferu

  meĊusobnog uvaţavanja i pomaganja poticati kod uĉenika svijest o ljepoti i potrebi oĉuvanja neposrednog

  okoliša – našeg zaviĉaja kroz primjenu razliĉitih strategija pouĉavanja i prilagoĊenih mjestu

  realizacije nastave ostvariti sve kljuĉne pojmove i ciljeve nastavnih sadrţaja iz nastavnog predmeta povijest

  NAĈIN REALIZACIJE

  Polazak autobusom ispred škole u dogovoreno vrijeme Voţnja školskim autobusom do odredišta (JUSP Jasenovac) Obilazak JUSP Jasenovac uz pratnju kustosa Predavanje i radionice uĉenika o koncentracijskom logoru

  Jasenovac Uĉenici izvršavaju svoje zadaće Prezentacija napravljenog Hodanje i pješaĉenje Uţina uĉenika Povratak pred školu u poslijepodnevnim satima.

  VREMENIK - po dogovoru s kustosima JUSP Jasenovac (okvirno proljeće 2012. godine)

 • 23

  NAĈIN FINANCIRANJA TROŠKOVNIK

  Troškove snose roditelji i plaćaju gotovinom Voditelji: Razrednici: 8.a - Marina Vukšić 8.b - Matea Sokaĉ Terešak Pratitelji: uĉitelji predmetne nastave

  Matea Sokaĉ Terešak

  Opis Sredstva

  Prijevoz Školski autobus/za djecu besplatno

  Uţina 4,00 kn/uĉenik

  JUSP Jasenovac Po dogovoru

 • 24

  PROGRAM AKTIVNOSTI ZA TERENSKU NASTAVU

  „KONTINENTALNA LISTOPADNA ŠUMA“ 6.razreda u šk.god. 2011./2012.

  CILJEVI:

  - boravak u prirodi

  - provjeravanje steĉenih znanja i iskustava,primjena u stvarnoj ţivotnoj situaciji

  - izgradnja ekološke savjesti,potrebe oĉuvanja prirode (problemi zaštite okoliša su od

  primarne vaţnosti za

  mlade koji će u budućnosti imati obvezu sagledavanja grešaka iz prošlosti)

  - razvijanje odgovornosti za svoje ponašanje, razvijanje meĊusobnog povjerenja,

  razumijevanja i grupne

  povezanosti

  - komunikacija i razumijevanje meĊu svim skupinama uĉenika, prevladavanje stereotipa i

  predrasuda,

  prihvaćanje razliĉitosti

  ZADACI:

  ODGOJNI

  - kulturno ophoĊenje tijekom putovanja i na javnim mjestima

  - upoznavanje domovine, njenih prirodnih ljepota, oĉuvanje kulturno-povijesne baštine

  - razvijanje ekološke svijesti kod djece

  - razvijanje domoljublja kod djece

  - razvijanje suradniĉkih odnosa u grupi

  - poticati kulturu razgovora i slušanja

  - razvijanje samostalnosti

  FUNKCIONALNI:

  - razvijati perceptivne sposobnosti

  - poticati razvoj govornih sposobnosti

  - poticati analitiĉko i sintetiĉko promatranje i mišljenje

  - razvijanje sposobnosti snalaţenja na zemljovidu

  - razvijanje sposobnosti promatranja

  - snalaţenje u prirodi

  - razvoj logiĉkog mišljenja i zakljuĉivanja

  - razvijati sposobnost primjene steĉenih znanja

  - razvijati ţelju za samostalnim izraţavanjem

  - poticati paţnju

  OBRAZOVNI:

  - klimatska obiljeţja podruĉja oko Dvora

  - sistematizirati gradivo usvojeno konkretnim promatranjem i zakljuĉivanjem

  - upoznati djecu sa šumskim bogatstvima – znaĉaj ĉuvanja šuma i pošumljavanja

  - zaštićene biljne i ţivotinjske vrste

  - prepoznati organizme u pojedinim slojevima šume

 • 25

  TRAJANJE TERENSKE NASTAVE: - 1 dan

  UČENIČKA POSTIGNUĆA:

  - istraţiti ţivotne uvjete na odabranoj lokaciji staništa(izmjeriti temperaturu

  zraka,procijeniti koliĉinu svjetlosti)

  - prepoznati,imenovati i opisati svojstva,gljive,biljke i ţivotinje uoĉene na

  odabranoj lokaciji staništa i opisati njihove prilagodbe ţivotnim uvjetima

  staništa

  - poštovanje pravila ponašanja u prirodi

  - razvoj sposobnosti promatranja,uoĉavanja i logiĉnog zakljuĉivanja

  SUODNOS: geografija-temperatura,vrijeme,orijentacija u prostoru

  NAČIN REALIZACIJE:

  - polazak autobusom ispred škole u 8,30 sati

  - voţnja školskim autobusom do odredišta

  - na odredištu pojasniti naĉin rada na terenskoj nastavi

  - najava cilja terenske nastave

  podjela uĉenika u grupe za rad

  - grupni rad uĉenika-svaka grupana terenu obraĊuje samo one podatke koje

  moţe, ostale podatke iz struĉne literature i ili interneta uĉenici će riješiti

  samostalno kod kuće.vaţno je da uĉenici odaberu samo jedan organizam koji

  će promatrati.uz to,uĉenici će napraviti zbirku fotografija,skupe otpalo

  lišće, ubiru biljke za svoj herbar.

  1. grupa - gljive

  2. grupa - biljke u prizemnom sloju šume

  3. grupa - biljke u sloju grmlja

  4. grupa - biljke u sloju drveća

  5. ţivotinje u prizemnom sloju šume

  6. ţivotinje u sloju grmlja

  7. ţivotinje u sloju drveća

  - dogovor oko fenološkog promatranja šume prema odrednicama iz radne

  biljeţnice str.71.

  - završetak aktivnosti i povratak uĉenika u školu

  VREMENIK: - listopad 2011.

  VODITELJI: Zdenka Bokulić prof.

  Iva Budak uĉiteljica geografije

  PRATITELJI: prema dogovoru s ravnateljicom

  ZDENKA BOKULIĆ prof.

 • 26

  TERENSKA NASTAVA 8.a i 8.b RAZREDA

  UPOZNAJMO TESLU KAO ĈUDESNOG GENIJA

  GOSPODAR MUNJA

  CILJ

  Ovaj projekt svoje ishodište je pronašao u imenu velikana, vizionara, istraţivaĉa i

  znanstvenika svjetskoga glasa Nikole Tesle ĉiji su lik i djelo dio našeg redovnog plana i

  programa za osmi razred iz nastavnog predmeta fizike, a tema se moţe povezati sa svim

  nastavnim predmetima. Cilj nam je upoznati uĉenike s ţivotom i radom Nikole Tesle,

  potaknuti uĉenike da sami pronaĊu zanimljivosti vezane uz njegov ţivot i rad, upoznati

  uĉenike s njegovim djelima, izrekama i porukama

  - potaći djeĉju znatiţelju za uĉenjem, otkrivanjem i stvaranjem - stvoriti suradniĉko ozraĉje - potaći povjerenje djece u vlastite sposobnosti - povezivanje nastave sa stvarnošću - uvjeţbavanje snalaţenja u novoj sredini, vještine kretanja, ustrajnosti - uspostavljanje neposrednog kontakta sa izumima N.Tesle i postizanje intenzivnog

  emocionalnog doţivljaja u neposrednom kontaktu s izumima.

  ORGANIZACIJA:

  1.odabir vremena

  2. koji razred

  3. plan rada po predmetima

  4. pripremiti listiće

  5. prikupiti potreban pribor i materijal

  6. detaljne upute za one koji idu na terensku nastavu

  7. suglasnost roditelja

  8. pronalaţenje donatora za autobus

  MJESTO ODRŢAVANJA:

  Zagreb, Savska cesta 18

  Osmi razred 8.a i 8.b

  Vrijeme izvoĊenja: 7.10. 2011., polazak u 7,00 sati sa kolodvora

  Vrijeme povratka u popodnevnim satima.

  Korelacija predmeta: fizika, matematika, tehniĉka kultura, povijest, geografija, biologija,

  likovna kultura, glazbena kultura, hrvatski jezik, informatika, strani jezik

  PROVEDBA

  Svaki predmet obraĊuje svoj prikaz viĊenog i doţivljenog u Tehniĉkom muzeju u Zagrebu

  Svaki predmet priprema plan rada i nastavne listiće, te upozorava uĉenike na što trebaju

  usmjeriti veću pozornost u demonstracijskom kabinetu Nikole Tesle, u kojem su izloţene

 • 27

  vjerne kopije Teslinih naj znaĉajnijih strojeva i naprava. To je mjesto izuzetno kvalitetno za

  demonstraciju njegovih pokusa, a osobito je zanimljivo da većinu tih pokusa izvode sami

  posjetiteljiTo je najveći demonstracijski kabinet teslinih izuma koji su korišteni i za potrebe

  snimanja televizijskih serija i filmova

  REZIME:

  Uĉenici po grupama rade završna izvješća (9 grupa)

  Pri izradi izvješća njihova kreativnost mora maksimalno doći do izraţaja i trebamo je poticati

  Svaki uĉenik dobije diplomu za rad na terenu za završno izvješće

  PREZENTACIJA viĊenog i doţivljenog

  1. Uvod - Tko je Nikola Tesla ?

  2. Prezentacija njegovog ţivotnog puta i uspjeha

  3. Tesla u pjesmi (Izumitelj-stihovi i glazba Slavko Olujić )

  4. Tesla- genijalni ekscentrik

  5. Ĉarobnjak munje- elektriĉni showman

  6. Tesla kao inspiracija umjetniku

  7. Tesla naš uzor i inspiracija – Robotika i raĉunala

  8. Dosad neostvarene zamisli

  9. Znaĉaj njegovih dijela kroz odreĊena ţivotna podruĉja.

  Poruke za kraj

  Nastavnica fizike:

  Marija Bilješković

 • 28

  IZVEDBENI PLAN I PROGRAM

  TERENSKE NASTAVE

  UĈENIKA 6.a i 6.b RAZREDA

  PITOM NIZINSKI KRAJ – SLAVONSKI RAJ

 • 29

  PROGRAM PUTOVANJA

  Polazak ispred škole u 7 sati.

  Voţnja autobusom do Poţege.

  Po dolasku slijedi razgledanje grada (SREDIŠNJI BAROKNI TRG,TEREZINSKA CRKVA),

  najslikovitiji gradski trg iz vremena Marije Terezije.Na sredini trga je sagraĊen stup Sv.Roka

  u znak zahvalnosti grada,pošteĊenog od kuge.

  Na spomenutom trgu se odrţava festival „PJESME SLAVONIJE“.

  Svi spomenici su visoke kulturne vrijednosti koji podsjećaju na burnu i dogaĊajima bogatu

  povijest grada i okolice.

  NAŠICE: razgledavanje crkve Sv. Antuna Padovanskog iz 1373.g.,dvorac grofovske obitelji

  Pejaĉević.

  NAŠIĈKI MARKOVAC: posjet zoološkom vrtu obitelji Bizik u kojem se nalazi preko 90

  vrsta ptica i ţivotinja iz Afrike,Amerike;Australije...

  Slijedi nastavak voţnje do Bizovca.

  Dolazak u Bizovaĉke toplice-ruĉak.

  Nakon ruĉka kupanje u AQUAPOLISU s devet bazena razliĉitih veliĉina i nizom vodenih

  atrakcija.

  Povratak preko Đakova i Slavonskog Broda te zaustavljanje u istima.Kraća šetnja gradom uz

  razgledavanje.

  Dolazak u Dvor u veĉernjim satima.

 • 30

  IZVEDBENI PLAN I PROGRAM TERENSKE NASTAVE

  CILJ TERENSKE NASTAVE:

  * provjeravanje steĉenih znanja i iskustava,primjena u stvarnoj ţivotnoj situaciji

  * izgradnja ekološke svijesti,potreba oĉuvanja prirode

  *upoznavanje sebe i svojih potreba,razvijanje odgovornosti za svoje

  ponašanje,razvijanje meĊusobnog povjerenja,razumijevanja i grupne povezanosti

  *komunikacija i razumijevanje meĊu svim skupinama uĉenika,prevladavanje

  stereotipa i predrasuda, prihvaćanje razliĉitosti

  *osvješćivanje vrijednosti koje usmjeravaju naše akcije

  VRSTA TERENSKE NASTAVE: *radna,ekološka,odgojna,obrazovna,socijalizacijska,integracijska

  TRAJANJE TERENSKE NASTAVE:

  *jedan dan

  MJESTO ODRŢAVANJA:

  *Poţega-Našice-Bizovac-Slavonski Brod

  SUDIONICI TERENSKE NASTAVE: *19 uĉenika 6.a razreda Osnovne škole Dvor

  *17 uĉenika 6.b razreda Osnovne škole Dvor

  *roditelji (pismena izjava roditelja o sudjelovanju djece u projektu)

  OSTVARENJE TERENSKE NASTAVE PRATE: *ravnatelj,pedagog škole,uĉitelji,roditelji i suradnici

  PROGRAM OBUHVAĆA: *nastavne i ekološke sadrţaje

  *sportsko-rekreacijske sadrţaje

  *igraonice socijalizacijskog tipa

  ZADACI: ODGOJNI:

  *kulturno ophoĊenje tijekom putovanja i na javnim mjestima

  *poticati vedru atmosferu

  *poticati uĉenike na upoznavanje domovine,njenih prirodnih ljepota,oĉuvanje

  prirodne i kulturne baštine

  *razvijanje ekološke svijesti kod djece

  *razvijanje domoljublja kod djece

  *razvijanje suradniĉkih odnosa u grupi

 • 31

  *razvijanje djeĉje stvaralaĉke radoznalosti

  *poticati kulturu razgovora i slušanja

  *pravilno kretanje ulicom tijekom šetnje

  *poticati pozitivan odnos prema raznim zanimanjima i djelatnostima

  *razvijanje samostalnosti

  FUNKCIONALNI:

  *razvijati perceptivne sposobnosti

  *poticati razvoj govornih sposobnosti

  *poticati analitiĉko i sintetiĉko promatranje i mišljenje

  *razvijati sposobnost snalaţenja na zemljovidu

  *razvijanje sposobnosti promatranja

  *snalaţenje u prirodi

  *razvoj logiĉkog mišljenja i zakljuĉivanja

  *razvijati sposobnost primjene steĉenih znanja

  *razvijati ţelju za samostalnim izraţavanjem

  *poticati paţnju

  *razvoj motoriĉkih sposobnosti kroz igru i kretanje

  OBRAZOVNI:

  *prometnice

  *upoznati gospodarstvo i povijest POŢEŠKO-SLAVONSKE ŢUPANIJE,

  BRODSKO-POSAVSKE I OSJEĈKO-BARANJSKE ŢUPANIJE

  *djelatnosti kojima se ljudi bave

  *klimatska obiljeţja

  *spomenici visoke kulturne vrijednosti

  *upoznavanje grada Poţege,glavnoga naselja ZLATNE DOLINE

  *upoznavanje znamenitosti Našica-dvorac Dore Pejaĉević i park spomenik

  vrtne arhiktekture

  *NAŠIĈKI MARKOVAC-zoološki vrt

  *ljekovita termalna vrela Bizovaĉkih toplica

  *Slavonski Brod-prometno raskriţje na posavskoj autocesti i ţeljezniĉkoj pruzi

  *upoznavanje kulturne baštine-franjevaĉki samostan s bogatom knjiţnicom

  PROJEKT PRIPREMILE: Marija Bilješković

  Iva Budak

  Dvor,rujan 2011.g.

 • 32

  JEDNODNEVNA TERENSKA NASTAVA SISAK

  Osnovna škola Dvor

  PO Rujevac

  Uĉiteljica: Danica Brajenović

  CILJ: -upoznati kulturno povijesne spomenike grada Siska i

  prirodne ljepote njegovih rijeka

  NAMJENA: - razlikovanje grad-selo

  -upoznavanje dijela Sisačko moslavačke ţupanije

  -imenovanje rijeke Kupe tijekom plovidbe , odreĎivanje

  lijeve I desne obale, ušća Kupe u Savu

  -vrste prometnica I prometnih sredstava

  -muzej ,kustos, vrijedni izlošci u muzeju

  -razvijati svijest I ponos o bogatoj povijesti svog zavičaja I

  Ţupanije

  NOSITELJ AKTIVNOSTI: ĐurĊica Begović I Danica Brajenović

  NAĈIN REALIZACIJE : JEDNODNEVNA IZVANUĈIONIĈKA I

  TERENSKA NASTAVA

  Vremenik: svibanj 2012

  Troškovnik : roditelji-cijena izleta( autobus,voţnja brodom, ulaznica

  za muzej )-oko 120 kn

  NAČIN VRJEDNOVANJA:-RAZGOVOR,IZRADA

  PLAKATA,OPISIVANJE, FOTOGRAFIRANJE-

  IZLOŢBA NAJUSPJEŠNIJIH FOTOGRAFIJA,

  LIKOVNO IZRAŢAVANJE

  Uĉiteljica:

  Danica Brajenović

 • 33

  POLUDNEVNA TERENSKA NASTAVA EKO SELO

  BEKE

  Osnovna škola Dvor, PO Rujevac

  CILJ: -upoznati prirodne ljepote svog zavičaja

  i EKO selo BEKE

  NAMJENA: -snalaţenje u prirodi pomoću kompasa i prirodnih obiljeţja (mahovina, hrapavost drveća godova drveća)

  -odreĎivanje stajališta, obzora,obzorove crte

  -izrada plana sela

  -uočavanje obiljeţja breţuljkastog zavičaja

  -Trgovska gora, strane, vrh

  -rijeka Ţirovnica-vode zavičaja

  -Gvozdansko-utvrda

  Razvijanje ekološke svijesti o čuvanju prirode i

  skretanje pozornosti na ljepote svog zavičaja

  NOSITELJ AKTIVNOSTI : Danica Brajenović –voditelj

  -učitelji razredne nastave, ravnateljica

  Način realizacije: izvanučionička i terenska nastava

  Vremenik: prva polovina listopada 2011.godine

  Troškovnik: , ručak u Eko selu-30 kn-roditelji

  Način realizacije: izrada plana sela-kartografski znaci, razgovor

  ,opisivanje-jezične vjeţbe ,fotografiranje i izloţba najljepših

  fotografija, plakat

  Uĉiteljica: Danica Brajenović

 • 34

  1. KNJIŽNICA

  Ciljevi aktivnosti: razvijanje pravilnog odnosa prema školi i drugim školskim prostorima u kojima stjeĉemo znanja a meĊu njima je i knjiţnica, uoĉavanje svih mogućnosti koje knjiţnica nudi kao izvor znanja i zabave Namjena aktivnosti: razvijanje pravilnog odnosa prema knjiţnici i ugodnog razrednog ozraĉja u radu Nositelji: svi uĉenici 1. razreda, uĉiteljica, knjiţniĉarka

  Naĉin realizacije: posjet školskoj i mjesnoj knjiţnici, slušanje, ĉitanje, crtanje, priĉanje, uĉlanjenje u školsku i mjesnu knjiţnicu i posuĊivanje knjiga Vremenik: rujan 2010.

  Troškovnik: 0,00 kn

  Naĉin vrjednovanja: razgovor

  2. PROMET Ciljevi aktivnosti: usvojiti vaţnost pravilnog ponašanja u prometu uz razvijanje prometne kulture uĉenika Namjena aktivnosti: osposobljavanje uĉenika za samostalno snalaţenje u prometu kroz poštivanje prometnih pravila Nositelji: uĉenici 1. razreda, pogotovo uĉenici putnici, uĉiteljica, prometni policajac

  Naĉin realizacije: predavanja prometnog policajca, šetnja mjestom uz primjere kretanja prometnicama Vremenik: rujan 2010.

  Troškovnik: 0,00 kn

  Naĉin vrjednovanja: razgovor o tome kako nauĉeno u prometu provodimo u praksi

 • 35

  3. GODIŠNJA DOBA

  Cilj aktivnosti: upoznati obiljeţja svih godišnjih doba, prepoznati ih i imenovati uz aktivno praćenje promjena u prirodi Namjena aktivnosti: razvijanje sposobnosti promatranja i opisivanja, razvijanje smisla za ekologiju, razvijanje sposobnosti pismenog, glazbenog i likovnog izraţavanja na temu godišnja doba Nositelji: uĉenici 1. razreda, uĉiteljica, pedagoginja

  Naĉin realizacije: odlazak i šetnja u prirodi, praćenje i uoĉavanje promjena na biljnom ţivotinjskom svijetu, promjene u domaćinstvima, zabiljeţiti sve na satu kroz sve predmete i korelacije Vremenik: tijekom školske godine

  Troškovnik: 0,00 kn

  Naĉin vrjednovanja: kviz

 • 36

  PRIJEDLOG IUN ZA 1. razred školska godina 2011./2012.

  Mjesec Tema Cilj Mjesto Sati

  RUJAN

  Prostorije u školi Djelatnici škole Sigurnost u prometu

  Upoznavanje škole i njenih djelatnika Pravilno kretanje u prometu

  Školska zgrada Raskriţje pored škole

  1

  1

  1

  LISTOPAD

  Promjene u prirodi Dan zahvalnosti za plodove zemlje Orijentacija u prostoru MeĊunarodni dan štednje

  Uoĉavanje promjena u prirodi, ĉuvanje okoliša Hranimo se zdravo Razvijanje prometne kulture Poticanje na štednju

  Park Izloţba u holu škole Raskriţja u okolici škole Posjet OTP banci

  2

  1 2

  1

  STUDENI

  Snalaţenje i orijentacija u prometu

  Aktivni smo sudionici prometa-poštivanje osnovnih pravila

  Ulice našeg mjesta

  2

  PROSINAC

  Promjene u prirodi Blagdani

  Uoĉavanje promjena u prirodi,ĉuvanje okoliša usporeĊivanje s prijašnjim zapaţanjima Zapamtiti nazive blagdana

  Okoliš škole Naše mjesto

  2

  1

  SIJEĈANJ

  Zdravlje

  Dragocjenost zdravlja

  Dom zdravlja

  1

 • 37

  VELJAĈA

  Ĉistoća okoliša

  UvoĊenje u ekologiju

  Okoliš škole

  2

  OŢUJAK

  Priroda se budi DAN VODE

  Uoĉavanje promjena u prirodi, usporeĊivanje s prijašnjim zapaţanjima ZAŠTITA RIJEKA

  Parkovi našeg grada RIJEKE NAŠEG MJESTA

  2

  TRAVANJ

  DKĈ-aktivnosti vezane za Dan djeĉje knjige MJESTO U KOJEM ŢIVIM DAN PLANETA ZEMLJE

  Knjiga izvor znanja i razonode Znaĉajni dijelovi našeg grada BRIGA ZA OKOLIŠ

  - DKĈ Mjesto

  2 2

  2

  SVIBANJ

  Moj dom – Moja obitelj MEĐUNARODNI DAN OBITELJI

  Ljubav prema domu

  LIPANJ

  MEĐUNARODNI DAN OKOLIŠA PRIRODA I MI

  BRIGA ZA OKOLIŠ

  STARI GRAD Sisak

  Jedan dan

  Uĉiteljica: Vesna Kunstl Vujić

 • 38

  PLAN INTEGRIRANE/TEMATSKE NASTAVE 1. ŠKOLA JE POČELA Cilj aktivnosti: uoĉiti i odrediti sebe kao uĉenika uz pravilan stav prema ostalim uĉenicima, uĉiteljima i samoj školi Namjena aktivnosti: upoznavanje uĉenika 1. razreda sa školom , ostali uĉenici pridrţavati se svojih obveza i duţnosti, kućnog reda i općenito razvijanje svijesti o odgovornosti i izvršavanju obveza Nositelji: svi uĉenici, svi uĉitelji i struĉni suradnici i ostali djelatnici škole, roditelji Naĉin realizacije: kroz redovan školski proces upoznati sve sudionike obrazovnog procesa u školi o njihovim duţnostima i obvezama i to kroz: uĉenje, razgovor, pjevanje, likovno izraţavanje i igru Vremenik: rujan 2011. Troškovnik: 0,00 kn Naĉin vrjednovanja: razgovor na satu razrednog odjela

  2. DANI KRUHA Cilj aktivnosti: upoznavanje tradicijskih obiĉaja vezanih uz pripremu, blagovanje i poštivanje hrane i kruha Namjena aktivnosti: obiljeţiti Dan kruha, vrste i nastanak kruha, razvijanje mašte i kreativnosti kod vlastite izrade kruha, izloţba u školskom prostoru, razvijanje poštovanja i pravilnog odnosa prema hrani Nositelji: svi uĉenici i uĉitelji škole, roditelji, struĉni suradnici Naĉin realizacije: prikupiti stare predmete iz zaviĉaja, alate i plodove od kojih nastaje hrana, pekarske radionice u školi i kod kuće, posjet pekari, izrada proizvoda od brašna (kruh) i izloţba u školi, posveta hrane Vremenik: listopad 2011. Troškovnik: 50,00 kn

 • 39

  Naĉin vrjednovanja: uspješnosti izloţbi po razrednim odjelima i skupne izloţbe

  3. SVETI NIKOLA Cilj aktivnosti: razvijanje potrebe za pomaganje i darivanje onima kojima je to najpotrebnije kroz ljubav i zajedništvo, upoznati priĉu o sv. Nikoli Namjena aktivnosti: obiljeţiti blagdan sv. Nikole uz veselo i ugodno ozraĉje, razvijanje kreativnosti u scenskom, glazbenom i likovnom izraţavanju Nositelji: uĉenici i uĉiteljica, roditelji, struĉni suradnici, uĉitelji INA Naĉin realizacije: integracija nastavnih sadrţaja iz svih predmeta vezano uz sv. Nikolu, pjevanje, crtanje, slikanje, izrada ĉizama, plakata, ukrasa i na kraju školska priredba Vremenik: prosinac 2011. Troškovnik: 20,00 kn Naĉin vrjednovanja: sreĊivanje utisaka i pismeni uradci

  4. BOŽIĆ Cilj aktivnosti: uoĉavanje i razvijanje spoznaje o znaĉenju Boţića te na osnovu boţićnih poruka djelovati na razmišljanje i shvaćanje uĉenika o tom blagdanu Namjena aktivnosti: blagdanski ugoĊaj kroz uvaţavanje, toleranciju i veselo raspoloţenje, pjevanje pjesama o Boţiću Nositelji: svi uĉenici i uĉitelji, vjerouĉitelj, roditelji, struĉni suradnici, ravnateljica Naĉin realizacije: integracija kroz sve nastavne predmete i izvannastavne aktivnosti, školska priredba Vremenik: prosinac 2011. Troškovnik: 20,00 kn Naĉin vrjednovanja: anketa o uspješnosti programa i aktivnosti

 • 40

  5. MAŠKARE Cilj aktivnosti: upoznati tradicionalne obiĉaje uz poklade kroz zabavu i igru Namjena aktivnosti: razvijanje razliĉitih vrsta kreativnosti Nositelji: svi uĉenici i uĉitelji u suradnji s roditeljima Naĉin realizacije: izrada maski u školi i kod kuće, bal pod maskama u školi, biranje najljepše maske, povorka maski kroz mjesto Vremenik: veljaĉa 2012. Troškovnik: 20,00 kn Naĉin vrjednovanja: razgovor – iznošenje utisaka

  6. USKRS Cilj aktivnosti: spoznaja o Uskrsu kao najvećem blagdanu, tradicijski obiĉaji, doţivljaj Uskrsa i poticanje na oĉuvanje vjerskih obiĉaja Namjena aktivnosti: obiljeţavanje blagdana, razvijanje tolerancije i meĊusobnog pomaganja Nositelji: svi uĉenici i uĉitelji, struĉni suradnici i djelatnici škole, ravnatelj Naĉin realizacije: integracija sadrţaja kroz sve nastavne predmete i izvannastavne aktivnosti, posjet crkvi, pjevanje pjesama, radionice u vezi izrade pisanica i plakata Vremenik: oţujak 2012. Troškovnik: 20,00 kn Naĉin vrjednovanja: iznošenje utisaka

 • 41

  7. DAN ŠKOLE Cilj aktivnosti: obiljeţiti Dan škole uz datum 30. svibnja, razviti osjećaj zajedništva i ponosa, razvijanje osjećaja pripadnosti i dostojanstvenosti Namjena aktivnosti: nauĉiti razloge obiljeţavanja Dana škole, razvijanje kulture ophoĊenja i gostoljubivosti Nositelji: uĉenici, uĉitelji, struĉni suradnici, ravnatelj, svi djelatnici škole i lokalna zajednica s roditeljima Naĉin realizacije: ureĊivanje škole, ureĊivanje razreda, izrada izloţbi i postignuća, probe i izvedba školske priredbe Vremenik: svibanj 2012. Troškovnik: 00,00 kn

  Uĉiteljica: Vesna Kunstl Vujić

 • 42

  IZVANUĈIONIĈKA NASTAVA DRUGI RAZRED (2.)

  1. Moj zavičaj

  2. Jesen u zaviĉaju 3. Kulturne ustanove zaviĉaja 4. Zima u zaviĉaju 5. Proljeće u zaviĉaju 6. Promet , prometnice pješaci

  NAMJENA:

  Istraživanjem dodi do spoznaja

  Steĉena znanja primjeniti u svakodnevnom ţivotu CILJEVI:

  Upoznati svoj zavičaj

  Uoĉiti da se dogaĊaju promjene u prirodi Prepoznavati godišnja doba Pravilno se odijevati I ĉuvati zdravlje Upoznavanje prometnih znakova i primjena steĉenog znanja u praksi Upoznati kulturne ustanove zaviĉaja

  NOSITELJI: uĉiteljica, roditelji ,uĉenici

  NAĈIN REALIZACIJE:

  Promatranje

  Istraţivanje Rješavanje zadataka Praćenje vremenskih promjena Biljeţenje podataka Tv-emisije, vremenska prognoza Crtanje prometnih znakova Prezentacija radova

  VREMENIK: 2011/2012

  Rujan Listopad Prosinac Oţujak Svibanj Lipanj

 • 43

  TROŠKOVNIK : Nema troškova

  VRJEDNOVANJE:

  Samoprocjena rada

  Izvješćivanje Crtanje Prezentacija rada

  Uĉiteljica:

  Danica Brajenović

 • 44

  POSJET CRKVI SV. PETRA I SV. PAVLA U DVORU

  NOSITELJ AKTIVNOSTI: Gordana Brleković

  PLANIRANI BROJ UĈENIKA: uĉenici 6. a i 6. b razreda

  PLANIRANI BROJ SATI: 1 sat

  CILJEVI AKTIVNOSTI:

  - upoznavanje s liturgijskim prostorom, predmetima, odjećom i knjigama - razvijati osjećaje poštovanja i brige za materijalnu i duhovnu crkvenu i narodnu

  baštinu

  NAĈIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI:

  - odlazak u crkvu sv. Petra i pavla - promatranje i fotografiranje prostora i predmeta - usvajanje novih informacija o crkvenim predmetima i prostoru - slušati izlaganje svećenika

  VREMENSKI OKVIR AKTIVNOSTI:

  - u svibnju 2012. godine

  DETALJNI TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI:

  - nema troškova

  VREDNOVANJE:

  - radni list iz radne biljeţnice - izrada panoa

  Uĉiteljica: Gordana Brleković

 • 45

  POSJET CRKVI SV. PETRA I SV. PAVLA U DVORU

  NOSITELJ AKTIVNOSTI: Gordana Brleković

  PLANIRANI BROJ UĈENIKA: uĉenici prvog razreda

  PLANIRANI BROJ SATI: 1 sat

  CILJEVI AKTIVNOSTI:

  - prepoznati nedjelju kao dan okupljanja Isusovih uĉenika u crkvi - nauĉiti i razumjeti da krštenjem postajemo ĉlanovi Crkve

  NAĈIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI:

  - zajedniĉki pohod crkvi - pokazivanje znakova kod sakramenta krštenja: voda, sveto ulje, krsna haljina, svijeća - slušanje svećenikovog izlaganja

  VREMENSKI OKVIR AKTIVNOSTI:

  - u svibnju 2012. godine

  DETALJNI TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI:

  - nema troškova

  VREDNOVANJE:

  - radni list iz radne biljeţnice - izrada plakata - izrada makete crkve od papira (kartona)

  Uĉiteljica: Gordana Brleković

 • 46

  Naziv projekta: Duša zemlje miris je njenih plodova

  Ciljevi projekta: - razvijati ljubav prema svim plodovima koje pruža zemlja

  - poticati na ĉuvanje svih tradicionalnih vrijednosti - razvijati kreativnost; estetski ukus u uĉeniĉkim osobnim ostvarenjima - poticati na ljubav, empatiju i suosjećajnost s onima koji nemaju - upućivati, širiti, podizati svijest o potrebi pravilne prehrane - podizati svijest o ĉešćoj i pravilnoj uporabi ljekovitog bilja - uoĉiti vaţnost ţitarica (kruha) za ĉovjekovo zdravlje - podizati svijest o vaţnosti zdrave prehrane - istaknuti stalnu brigu za okoliš, zemlju; naglasiti povezanost ĉovjeka i prirode

  Naĉin realizacije - rad skupina od 5. do 8. razreda

  Zaduţenja - Uvod – Arbutina

  predstavljanje projekta; ĉitanje pjesme Nikola Miliĉević: Kruh

  - Likovna radionica (5. razred) – Josić izloţba djeĉjih likovnih radova na temu Sve što nam zemlja pruţa (livade, polja kukuruznog

  ţita, razni plodovi…), sliku protumaĉiti

  - Anketa o pravilnoj prehrani (6. razred) – Budak, Šlibar prouĉiti prehrambene navike ljudi, razmotriti njihove prednosti i nedostatke; anketirati

  uĉenike i osoblje škole o tome kako se sada hrane i kako su se ljudi nekada hranili; napraviti

  usporedbu; izloţiti rezultate

  - Ljekovito bilje (7. razred) – Bokulić pronaći i sakupiti, te prezentirati bilje (ljekovitost, naĉin uporabe, …)

  - Zdravlje kroz povijest (8. razred) – Sokaĉ Terešak, Vukšić istraţiti i prouĉiti zdravlje kroz povijest (posebno obratiti pozornost na pojavu bolesti zbog

  neuhranjenosti i neimaštine – kuga, kolera, tuberkuloza,…)

  - Igrokaz (dramska skupina) – Cvetanović - Lice i naliĉje prirode – Majdandţić

  slikom prikazati ljepote i bogatstvo prirode, te s druge strane tegobe uslijed elementarnih

  nepogoda

  - Kulinarski specijaliteti – Bilješković pronaći i predstaviti recepte tradicionalne kuhinje

  - Mudre izreke o kruhu, ţitu i hrani – Naranĉić - Javno pismo indijanskog poglavice – Arbutina, knjiţniĉar - Ozvuĉenje i tehniĉka priprema – Ulaković, Tubić, Kepĉija

  Potreban materijal - prema konkretnom zadatku određuje svaki voditelj skupine

 • 47

  Vremenik - listopad (povodom Dana zahvalnosti za plodove zemlje) – radionice po skupinama

  - od listopada do travnja – nastavak rada po skupinama (termin odreĊuje voditelj skupine)

  - travanj (povodom Dana planeta Zemlje) – prezentacija projekta

  Projekt pripremila:

  Nevenka Arbutina

  NAZIV PROJEKTA:

  Vratimo djeci bezbriţno djetinjstvo

 • 48

  CILJEVI:

  Uvaţavanje drugoga,suradnja i tolerancija, razvijanje komunikacijskih

  vještina, meĊusobno slušanje, dogovaranje, usvajanje pravila igre,

  poštivanje razliĉitosti, druţenje u skupinama, provoditi manje

  vremena na društvenim mreţama.

  PLAN DJELOVANJA:

  Uz pomoć uĉitelja i roditelja od 1.- 8. razreda prikupiti stare

  zaboravljene društvene igre (npr. “školica”,”gumi-gumi” I sl.)

  (Svaki uĉitelj i razrednik od 1.- 8. razreda)

  KORACI ZA REALIZACIJU PROJEKTA:

  1.Uĉenici 5. razreda formirani u skupine upoznati uĉenike i

  razrednike od 1.-8. razreda s ciljevima i zadacima projekta.

  2.Uĉitelji i razrednici od 1.-8. razreda na roditeljskom sastanku

  upoznati roditelje s ciljevima i zadacima projekta.

  3.Razrednici sa uĉenicima odabiru jednu društvenu igru,definiraju

  pravila (SRO)

  4.Igre igrati u slobodno vrijeme u školskom dvorištu tijekom školske

  godine.

  TRAJANJE AKTIVNOSTI:

  Od 19.rujna do 30.svibnja

  METODOLOGIJA: Dogovor na struĉnom aktivu uĉitelja razredne i

  predmetne nastave. Rad po razrednim odjelima prema dogovorenim

  aktivnostima.

  POTREBNA MATERIJALNA SREDSTVA:

  Nabavka potrebnih rekvizita (oko 200 kn)

  PREZENTACIJA PROJEKTA:

  31.svibnja 2012.-Dan športa,uĉenici i nastavnici.

  Obavijestiti lokalnog novinara

  NOSITELJ PROJEKTA: Marica Tubić, prof.

  PROJEKTI U NASTAVI

  PALE SAM NA SVIJETU

 • 49

  CILJEVI:

  - poticati i razvijati zanimanje za ĉitanje tematski primjerenih knjiţevnih djela

  - razvijati osjećaj zadovoljstva tijekom i poslije ĉitanja

  - razvijati sposobnosti uoĉavanja odnosa meĊu likovima

  - uoĉavati osobine likova - navikavati uĉenike na samostalne i zajedniĉke aktivnosti - razvijati komunikativnost i samostalnost uĉenika - razvijati sposobnost promatranja, opisivanja i logiĉkog zakljuĉivanja - stvarati navike odgovornog ponašanja - razvijanje sposobnosti snalaţenja u novonastalim situacijama - vjeţbati slušanje, govorenje, pripovijedanje na temelju opaţanja - razvijanje mašte, stvaralaštva, kreativnosti

  NAMJENA:

  - njegovati ljubav prema svojoj obitelji - poticati znatiţelju

  - promicanje kulture izražavanja - ukljuĉivanje roditelja u ţivot razrednog odjela

  NOSITELJI: - uĉiteljica, uĉenici, roditelji NAĈIN REALIZACIJE:

  čitanje lektirnog djela Pale sam na svijetu fotografiranje odabiranje najuspješnije fotografije

  izlaganje ostvaraja na razrednom i školskom panou izrada likovnih ostvaraja izrada naslovnice za razrednu slikovnicu izrada razredne slikovnice izrada prezentacije o kompletnom projektu

  VRIMENIK: svibanj 2012. TROŠKOVNIK:

  - potrošni materijal za rad uĉenika (papiri, hamer papir, karton većih dimenzija, boje za naslovnicu, CD- i…); oko 100 kuna - troškove snosi Škola

  NAĈIN VRJEDNOVANJA:

  - mišljenje učenika, učitelja, roditelja i ostalih sudionika u stvaranju stripa - samovrjednovanje

  NAĈIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA: - rezultati vrednovanja koristit će se kao poticaj za novi razredni projekt

  MOJE MJESTO CILJEVI: - ovladavanje kljuĉnim pojmovima

  - samostalno uĉenje i istraţivanje

 • 50

  - razvijanje suradniĉkog odnosa i tolerancije

  NAMJENA:

  - njegovati ljubav prema mjestu u kojem ţivimo

  - promicanje kulture življenja - briga o okolišu

  - ukljuĉivanje roditelja u ţivot razrednog odjela

  NOSITELJI: - uĉiteljica, uĉenici, roditelji NAĈIN REALIZACIJE:

  - dogovor na satovima prirode i društva: što ćemo istraţiti gdje ćemo istraţiti kako ćemo istraţiti

  - istraţivanje - osmišljavanje i crtanje

  - pisanje znaĉajnih podataka - objedinjavanje projekta

  - prezentiranje projekta u razrednom odjelu, roditeljskom sastanku i mjestu

  VREMENIK: sijeĉanj – travanj 2012. TROŠKOVNIK: - potrošni materijal za rad uĉenika (papiri, hamer papir, karton većih dimenzija, boje za naslovnicu, CD- i…); oko 50 kuna - troškove snosi Škola NAĈIN VRJEDNOVANJA:

  - samovrjednovanje - izrada slikovnice

  NAĈIN KORIŠTENJA REZULTATA VRJEDNOVANJA:

  - poticaj za daljnje razvijanje uĉeniĉke kreativnosti

  Uĉiteljica:

  Vesna Kunstl Vujić

  Osnovna škola Dvor

  Razred:2.

 • 51

  UĈITELJICA:Danica Brajenović

  Školska godina:2011/2012

  PROJEKT VODE ZAVIĈAJA

  CILJ: -poticati uĉenika na boravak u prirodi, na rijeci i uz rijeku

  -prednosti i opasnosti ţivota zu rijeku

  -uĉiti druge da vole prirodne ljepote svog zaviĉaja

  NAMJENA: -usvajanje znanja o rijekama

  -stjecanje znanja o biljnom i ţivotinjskom svijetu

  -primjena znanja u svakodnevnom ţivotu

  -primjena zornih spoznaja u nastavnom procesu

  -razvijanje pozitivnih stavova o ĉuvanju ĉistih voda

  -samostalno stjecanje znanja

  NOSITELJ AKTIVNOSTI .uĉiteljica, uĉenici , roditelji

  Naĉin realizacije i vrijeme : mjesec veljaĉa

  TROŠKOVNIK: NEMA

  naĉin vrjednovanja : fotografija-biramo najuspješniju

  plakat, opisi prirode uz rijeku

  slikanje-akvarel

  intervju-kako postati sportski ribolovac

  RIBOLOVAC

  Uĉiteljica: Danica Brajenović

  PROJEKT UĈENIKA 4. i 6. b RAZREDA

 • 52

  Ugledajte se na nas

  OPIS SITUACIJE ( ODGOJNE ) U NAŠOJ ŠKOLI

  U našoj školi ima 224 uĉenika. Svojim ponašanjem mnogi su zasluţili pohvalu i mogu

  biti uzor drugim uĉenicima pa ĉak i odraslima.

  Manji je broj uĉenika koji se ponašaju neprimjereno, neprihvatljivo, ponekad i

  agresivno. Ĉesto uništavaju školsku imovinu, uĉeniĉki pribor, vulgarno se izraţavaju.

  Ometaju rad uĉitelja i primjernih uĉenika. Naţalost, o njima se više govori, s njima se više

  radi i posvećuje im se više paţnje i vremena.

  Uĉenici 4. i 6. b razreda su u dogovoru sa svojim uĉiteljem Draganom Cvetojevićem,

  razrednicom Ivom Budak i pedagoginjom Stojankom Strineka odluĉili potraţiti i istaknuti sve

  uĉenike naše škole koji svojim ponašanjem mogu biti uzor drugim uĉenicima. Uĉenici 4.

  razreda biti će nositelji ovog projekta za razrednu nastavu ( 1. – 4. ), a uĉenici 6. b razreda će

  biti nositelji projekta za predmetnu nastavu ( 5. – 8. ).

  A. CILJEVI PROJEKTA

  U pronalaţenju i isticanju uzornih uĉenika ostvarit ćemo višestruke ciljeve:

  afirmirati pozitivne osobine kod uĉenika

  sprijeĉavati nasilje meĊu uĉenicima

  poticati,razvijati i vrednovati pozitivne osobine kod uĉenika

  vrednovati i druge uĉeniĉke kvalitete a ne samo obrazovne

  razvijati pozitivne interaktivne odnose meĊu uĉenicima

  potaknuti uĉenike da promijene neprihvatljive oblike ponašanja

  istaknuti uzorne uĉenike

  pomoći uĉiteljima u prepoznavanju i vrednovanju pozitivnih osobina uĉenika

  B. OPIS PROJEKTA

  Svaki razred od 1. – 8. će sa svojim uĉiteljem / razrednicom predloţiti i izabrati

  uzornog uĉenika jednom u mjesecu ( kraj mjeseca ). Nositelji ovog projekta za razrednu

  nastavu biti će uĉenici 4., a za predmetnu nastavu uĉenici 6. b razreda. Uĉenici 4. i 6.b

  razreda će prikupljati zapisnike sa tog sata, izraĊivati plakat i istaknuti ga na vidno mjesto

  u školi. Na plakatu će biti fotografija uzornog uĉenika i sve pozitivne osobine koje su

  zapisali uĉenici njegovog odjela i razrednik. Tako će se dvaput mjeseĉno izabrati 12 ili

  više uzornih uĉenika u u našoj školi ( 5 u razrednoj i 7 u predmetnoj nastavi ).

  Svaki odjel će do 20. u mjesecu, izabrati uzornog uĉenika. Uĉenici 4. i 6.b razreda će

  izraditi plakat i istaknuti ga u holu do 30. u mjesecu.

  OSOBINE koje kod uĉenika treba vrednovati:

  rado pomaţe drugim uĉenicima

  milosrdan je, dareţljiv, paţljiv ( ima osjećaj i za druge )

 • 53

  uzdrţljiv je, zna kontrolirati svoje postupke

  marljiv je, odgovoran u svom radu i odnosu prema drugima

  rješava probleme i sukobe na nenasilan naĉin

  iskren, nepristrasan, vjeran,pošten

  poštuje druge uĉenike i uvaţava njihovo mišljenje ( ne pravi razliku meĊu uĉenicima )

  tolerantan je i spreman oprostiti

  vedar, nasmijan,voli se šaliti

  zna se dogovarati i pridrţavati pravila

  uljudan

  dobar prijatelj

  samokritiĉan, pouzdan

  ĉuva školsku i uĉeniĉku imovinu

  poštuje pravila kućnog reda

  poštuje nastavnike i starije od sebe

  ne ruga se, ne vrijeĊa, ne ogovara i ne tuĉe uĉenike

  KONTAKT OSOBE

  Uĉenici 4. i 6. b razreda će prikupljati podatke-zapisnike od razrednika i to će biti KONTAKT

  OSOBE po odjelima. Kontakt osobe iz 4. razreda zaduţene za odjele od 1. – 4. razreda:

  1.Mateo Dţigumović, Anamarija Kiĉić, Mihajlo Nišević i Dejan Vujaklija

  2. Lucija Tesla, Stjepan Radić, Nemanja Babić i Vladinir Ivanović

  3.a Aleksandra Blaţeković, Hrvoje Drgestin, Ivan Slijepĉević, Dragana Kneţević i Braco

  Rogulja

  3.b Andrej Mitić, Aleksandar Saša Drenovac, Jelena Vulić i Nenad Carić

  4. Aleksandar Juzbašić, Franjo Brĉina, Milana Stambolija i SrĊan Gaćeša

  Kontakt osobe iz 5. b razreda zaduţene za odjele od 5. – 8. razreda:

  5. Adrijana Dujmović, Milorad Ćorković i Nemanja Sundać

  6.a Nikolina Agatić i Dalibor Kramarić

  6.b Nikolina Mitić i Filip Dţigumović

  7.a Duška Milešević, Zoran Zuber i Milivoj Tintor

  7.b Lovro Dujmović i ĐorĊe Lukaĉ

  8.a Matea Ţilajković, Marija Prakljaĉić i Mirko Miliĉević

  8.b David Ţilajković i Obrad Miladinović

  VRIJEME TRAJANJA PROJEKTA

 • 54

  Projekt „Ugledajte se na nas“ poĉinje poĉetkom listopada 2011. godine. Prvi izbor uzornog uĉenika bit će za listopad 2011. godine, a posljednji u ovoj školskoj godini će biti

  izbor za lipanj 2012. godine.

  Za provedbu Projekta odgovorni su uĉenici 4. i 6. b razreda.

  Odgovorni za valjane i pravovremene podatke: uĉitelji/razrednici

  Estetiku i kreativnost panoa: uĉenici 4. i 6. b razreda

  Fotografije: uĉiteljica Vesna Kunstl i Vesna Majdandţić

  Koordinatori i kontakt osobe: Dragan Cvetojević, uĉitelj 4.

  Iva Budak, razrednica 6. b razreda

  Stojanka Strineka, pedagoginja

  EVALUACIJA PROJEKTA (Vrednovanje)

  Vrednovanje projekta provode uĉenici 4. i 6.b razreda uz pomoć pedagoginje i uĉitelja/

  razrednice.

  Uĉenike podijeliti u 4 skupine i prikupiti:

  1. skupina: Što uzorni uĉenici misle o projektu, kako su se osjećali 2. skupina: Što ostali uĉenici u školi misle o projektu, je li na njih djelovao poticajno 3. skupina: Što uĉitelji misle o projektu 4. skupina: Kako su se uĉenici 4. i 6. b razreda osjećali tijekom provedbe projekta, što su nauĉili, na koje poteškoće su nailazili

  U Dvoru, 6. rujna 2011. Predsjednica 4. razreda:

  Aleksandra Blaţeković

  Presjednica 6.b razreda:

  Marija Prakljaĉić

  PROGRAM AKTIVNOSTI ZA PROVOĐENJE PROMETNE PREVENTIVE U OŠ DVOR

  u šk. god 2011./2012.

 • 55

  CILJ

  cilj i svrha akcije je odgoj i osposobljavanje uĉenika osnovne škole za sigurno sudjelovanje u cestovnom prometu kao pješaka i vozaĉa bicikla

  polaganje ispita za voţnju bicikla

  NAĈIN REALIZACIJE

  Akcija „Sigurno u prometu“ provodi se u suradnji s Autoklubom Sisak (Vatrogasna 2, Sisak) , Zajednicom tehniĉke kulture Sisak (Vatrogasna 2,

  Sisak), Udrugom pedagoga tehniĉke kulture Sisak (Vatrogasna 2, Sisak) i

  MUP–om RH.

  Odgoj i osposobljavanje uĉenika u poznavanju prometnih propisa i sigurnosnih pravila provest će uĉitelj tehniĉke kulture Marijan Ulaković,

  dipl. ing

  Akcija se provodi u dva dijela, odnosno provjeravaju se znanja i steĉene vještine u:

  Teorijskom dijelu natjecanja – poznavanje prometnih propisa i sigurnosnih pravila

  Praktiĉnom dijelu natjecanja – upravljanje biciklom i svladavanje prepreka na prometnom vjeţbalištu.

  VREMENIK - polaganje ispita - travanj/svibanj 2012. godine

  NAĈIN FINANCIRANJA TROŠKOVNIK

  _____________________ Marijan Ulaković, dipl. ing.

  Osnovna Škola DVOR

  Školsko športsko društvo DVOR

  A.B.Bušića 5

  Opis Sredstva osigurava

  Udţbenici o prometnoj kulturi

  Škola

  ProvoĊenje akcije „Sigurno u prometu“

  AK Sisak, ZTK Sisak, škola, MUP, UTPK Sisak

  Napomena Akcija je za uĉenike besplatna

 • 56

  44 440 Dvor

  PLAN I PROGRAM RADA

  ŠKOLSKOG ŠPORTSKOG DRUŠTVA „DVOR“

  Za školsku godinu 2011./2012.

  U Dvoru 13. rujna 2011.

  Klupski odbor

  PLAN I PROGRAM RADA

  ŠKOLSKOG ŠPORTSKOG DRUŠTVA «DVOR» za školsku 2011/2012. godinu

 • 57

  Osnovni podaci:

  NAZIV ŠKOLE Osnovna škola Dvor

  ŢUPANIJA Sisačko-moslavačka

  OPĆINA Dvor

  ADRESA A.B.Bušića 5

  BROJ TEL./FAX 044/871-095

  IME RAVNATELJICE Vlatka Jeričević

  ŢIRO RAĈUN ŠKOLE 2390001-1100018570

  MATIĈNI BROJ ŠKOLE 03083365

  UKUPAN BROJ UĈENIKA 220

  BROJ ODJELJENJA 12

  BROJ NASTAVNIKA 26

  Upravni odbor ŠŠK

  PREDSJEDNIK Višnja Šlibar

  DOPREDSJEDNIK Mijat Barić

  TAJNIK Mile Mikičić

  ĈLANOVI Đurđica Begović – nastavnik

  Mato Barić – nastavnik

  Josip Mrgan – vanjski suradnik

  Igor Stojaković – vanjski suradnik

  Milica Kepčija –pročelnik Sluţbe za društv. djelatnosti Općine Dvor

  -učenici

  BROJ ĈLANOVA POJEDINIH GRUPA ŠŠK

  ŠPORTSKA GRUPA

  VODITELJ DJEĈACI DJEVOJĈICE BROJ ĈLANOVA

  Stolni tenis VIŠNJA ŠLIBAR 4 4 8

  Sprtska sekcija BEGOVIĆ/BARIĆ 15 15 30

  Mali nogomet IGOR STOJAKOVIĆ 20 - 20

  Odbojka VIŠNJA ŠLIBAR - 23 23

  Dvoranski hokej

  JOSIP MRGAN 48

  Ukupno:

  Ciljevi i zadaci:

  Razvoj športa i športskih postignuća; Sudjelovanje na natjecanjima; Sudjelovanje i provedba aktivnosti u slobodno vrijeme učenika, Organizacija školskih natjecanja u pojedinim sportovima (turniri) Razvoj zdravstvenih navika kod djece; Poticanje interesa za sportske aktivnosti; Suradnja s odjelom za društvene djelatnosti Općine Dvor,Savezom ŠŠK,roditeljima i

  ostalim sportskim stručnjacima i zainteresiranim osobama, donatorima i sl. PLAN NATJECANJA POJEDINIH GRUPA:

 • 58

  STOLNI TENIS

  Natjecanje vrijeme

  1. PRVENSTVO ŠKOLE LISTOPAD 2011.

  2. PRVENSTVO OPĆINA (H.Kostajnica,H.Dubica,Dvor) STUDENI 2011.

  3. PRVENSTVO ŢUPANIJE U STOLNOM TENISU OŢUJAK 2012.

  4 DRŢAVNO PRVENSTVO OŠ SVIBANJ 2012.

  MALI NOGOMET

  Natjecanje vrijeme

  1. Prvenstvo škole (HOD) RUJAN 2011.

  2. Prvenstvo Općina STUDENI 2011.

  3. Prvenstvo Ţupanije OŠ OŢUJAK 2012.

  4. Školska natjecanja u povodu Dana sporta i Dana škole SVIBANJ 2012.

  ODBOJKA

  Natjecanje vrijeme

  1. Prvenstvo škole (HOD) RUJAN 2011.

  2. Prvenstvo Općina STUDENI 2011.

  3.