of 43 /43
KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH KEREMBAI TURAI PELAJAR TAUN 4 JAKU IBAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH KEREMBAI TURAI …

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH KEREMBAI TURAI …

tohid_hsp_iban_kbsr_y4semakan.p.PDFJAKU IBAN
RIPIH ISI PEKARA
Kerembai Kurikulum Pengisi Kurikulum Pekara ti Patut Diperati dalam Pengawa Ngajar enggau Belajar
Strategi Ngajar enggau Belajar Bagi Taun 4
Sempama
v
vii
ix
1
1
2
3
4
5
7
9
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakat; memelihara satu cara demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat yang progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpahkan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut :
KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan bangsa Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.
vii
KATA PENGANTAR Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang memperincikan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-21. Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti mengikut kesesuaian murid. Huraian ini diharapkan dapat membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru diharapkan dapat memberikan penekanan pada unsur bernilai tambah yang dif ikirkan sesuai dalam aspek pedagogi. Di samping itu, nilai murni dan semangat patriotik serta kew arganegaraan tetap diutamakan. Semua elemen ini diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada murid dan boleh diaplikasikan dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan.
Guru perlu sentiasa peka terhadap tahap penggunaan dan penguasaan bahasa Iban murid dengan mengambil kira kesepaduan ilmu, nilai dan amalan. Pengajaran dan pembelajaran dirancang supaya dapat melahirkan murid yang boleh berkomunikasi serta meneruskan w arisan budaya Iban yang sesuai dengan kesejahteraan diri, masyarakat dan negara. Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran yang disemak semula ini banyak pihak yang terlibat terutama guru, pensyarah maktab dan universiti, pegaw ai Kementerian Pendidikan, dan individu yang mew akili badan-badan tertentu. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran, masa, dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran ini, Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. (Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN) Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia
ix
1
PELASAR JAKU
Bahasa Iban diajar nitih ke ti ditetap dalam Akta Pendidikan 1996 dikena napi pinta ari bansa Iban di Sarawak ti ngena bahasa tu nyadi ke kereban dikena bekomunikasi antara raban bansa Iban engau bansa Ibanlalu mega antara raban bansa Iban enggau raban bansa ti bukai. Berindik ari nya, pelajar Bahasa Iban tau mega dipelajar ulih nembiak ari raban bansa bukai ti sama-sama rindu, angkun sereta menatika bahasa tu.
Kurikulum Bahasa Iban ngemeranka pengelanchar lebuh ngena bahasa tu lalu ulih bekomunikasi ngena atur jalai jaku ti engkeman sereta menuku. Nembiak ke ngembuan pengelanchar dalam bahasa tu tau ngambi iya nyadi ke pelasar alai ngerembaika pengelandik dikena napi pengidup tiap-tiap hari nitih ke pemansang dunya ba alaf ti baru.
Kurikulum Bahasa Iban tu ngemeranka semengat ti temegah, angkun sereta talukka bansa enggau menua, saum siti wawasan pengidup ti dikunsi semua pupu raban bansa Malaysia. Nambahka nya, penemu enggau penau pasal jerita asal enggau pesaka bansa Iban ti ditusui tauka ditulis dikemeratka dalam konteks pengisi kurikulum.
JULUK
Juluk Kurikulum Bahasa Iban sekula primari nyendiaka nembiak ti ulih bekomunikasi enggau lanchar ngena Bahasa Iban antara orang ti bejaku ngena Bahasa Iban ngenataika guna diri dalam pengidup sida besehari-hari sereta neruska waris daya idup Iban.
TUJU
Udah tembu kurikulum Bahasa Iban ba sekula primari, nembiak ulih :
i. mending enggau meretika utai ti didinga dalam mayuh leman situasi dalam pengidup besehari-hari;
ii. bejaku dikena ngenataika runding, asai ati enggau penemu dalam kaul sosial;
iii. macha enggau meretika mayuh leman kereban bacha ke guna tuju siti-siti;
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 4
2
iv. ngelala sereta meretika enggau dalam daya idup enggau waris ari jerita asal enggau gaya siti-siti pengawa lama;
v. ngena enggau meretika enggau dalam nilai-nilai ti menuku, angkun, temegah sereta talukka menua enggau bansa.
TURAI PELAJAR
Turai Pelajar Bahasa Iban sekula primari ngundan isi ajar enggau belajar ari Taun 3 ngagai Taun 6. Pengelandik bahasa mungkur pengelandik mending, pengelandik bejaku, pengelandik macha, enggau pengelandik nulis. Nyadi isi sistem bahasa mungkur jalai jaku, atur sepil, sistem munyi sebut enggau intonasi, pengaya leka jaku, pengenap tesa enggau sempama. Dalam Kurikulum Bahasa Iban sekula primari mega bisi diperambu diisi ngena pengisi kurikulum baka: rampa pendiau nembiak, rukun daya idup, lalau pendiau, enggau semengat temegah, angkun sereta talukka menua enggau bansa dikena nyukung pengawa ngajar enggau belajarka pengelandik bahasa enggau sistem bahasa.
KEREMBAI KURIKULUM
Kerembai Kurikulum Bahasa Iban nyadi dokumen ti beguna nyadi ke pelasar pengajar senentang pengelandik ti patut ditemu, ngupas isi tauka topik ti ditaga, atur jalai jaku, atur sepil, sistem munyi sebut enggau intonasi, pengaya leka jaku, pengenap tesa, enggau sempama ti patut ditemu nembiak ngambi ke sida ulih belajarka Bahasa Iban.
Tu dokumen Kerembai Kurikulum sekula primari. Isi dokumen tu mungkur pengelandik bahasa enggau sistem bahasa seeta enggau konteks pengisi kurikulum ti engkeman ba pengidup nembiak besehari-hari. Isi Kerembai Kurikulum dikerembaika dalam tiga iti siti.
Sitak keterubah ngundan ASIL PELAJAR ti alai ngareka pengelandik bahasa enggau sistem bahasa ti udah ditagaka dalam Turai Pelajar ti disadang ditemu nembiak sekula primari.
Sitak kedua ngundan KEREMBAI ASIL PELAJAR ti ngerembaika Asil Pelajar ngagai pengelandik enggau pechah pengelandik ti mudah diatur ngena pengisi kurikulum. Kerembai tu menatika pemesai guna apak pengelandik ti patut ditemu ulih nembiak Taun 4.
Nambahka nya , pechah pengelandik dikategorika ngagai 3 tikas belabuh ari tikas baruh, tikas jelan enggau tikas tinggi.
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 4
3
Tikas 1 nya tikas ti pemadu baruh ti patut dulu ditemu nembiak. Nembiak ke bulih pemaju dalam pelajar terus niki ngagai Tikas 2 diungkupka ngagai nembiak ke jelan, lalu udah nya ngagai Tikas 3, tikas ti tinggi ti endang diungkupka nembiak ke pandai. Belabuh ari tikas baruh , nembiak dibantu pengajar meretika pengelandik ti diungkupka dia lalu niki ngagai tikas ti tinggi agi abis kurang ngagai Tikas 2.
Sitak ketiga ngundan sekeda perambu LANGGUR PENGAWA enggau KEREBAN. Perambu tu digaga ke kena pengajar alai ngemasukka penerang, isi-isi ti beguna dalam pengawa ngajar enggau belajar sereta chunto-chunto langgur pengawa ti tau mantu nembiak nguasa pengelandik ti bekait enggau nya.
Pengelandik Bahasa
Pengelandik Bahasa mungkur pengelandik mending enggau bejaku, pengelandik macha, enggau pengelandik nulis nyadi ke pelasar Kurikulum Bahasa Iban. Nembiak patut ngena pengelandik bahasa ke guna bekomunikasi enggau waris daya idup.
Sistem Bahasa
Dalam sistem bahasa, Bup Atur Sepil Jaku Iban ti dikeluarka Yayasan Kebudayaan Dayak 1995 diambi nyadi ke pelasar. Sistem bahasa ti dikena ngajar enggau belajarka Bahasa Iban mungkur jalai jaku, sistem munyi sebut enggau intonasi, atur sepil, pengaya leka jaku, pengenap tesa enggau sempama.
PENGISI KURIKULUM
Pengisi Kurikulum ngemeranka kereban ti diambi ari mayuh bidang enggau atur penemu. Pengisi Kurikulum ngembuan tuju dikena ngukuhka pengawa ngajar enggau belajarka Bahasa Iban setipak enggau status sereta rampa pendiau kemaya hari tu.
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 4
4
PEKARA TI PATUT DIPERATI DALAM PENGAWA NGAJAR ENGGAU BELAJAR
Sekeda pekara ti patut diperati dalam pengawa ngajar enggau belajarka Bahasa Iban;
Strategi enggau Organisasi Pelajar
Berindik ari faktor jam dalam pengawa ngajar enggau belajarka Bahasa Iban, Kerembai Kurikulum tu ditusun dalam atur ti mudah, bepelasarka pengelandik mending enggau bejaku, pengelandik macha, enggau pengelandik nulis.
Bepusatka Nembiak
Proses ngajar Bahasa Iban ngemeranka atur bepusatka nembiak. Berindik ari nya, mayuh leman rapat enggau kereban kurikulum dikena ngajar ditaga nipak penau nembiak ti bebida. Tunyu langgur pengawa enggau kereban ti engkeman sigi beguna dikena nipak profil pelajar nembiak ti bebida-bida ngambika potensi sida ulih dikemansang lalu dikena ngagai tikas ti optimum.
Turu ( Kesepaduan )
Rapat ti beturu dikena dalam Kurikulum Bahasa Iban. Ambi ke chunto, siti-siti pelajar tau belabuh ngena cherita pasal pekara ti nyadi ba nembiak empu. Pengajar mega tau bepelasarka utai ti dibacha dikena ngajar jaku padah baka ‘ diatu mupuk kitai ke kebun’ tauka sebut asai ati baka ‘Kemaya nuan meli kasut bansa tu?’. Penerang tauka tanya tu mega tau dikena dalam latih pengelandik bejaku tauka nulis lebuh pengajar deka ke nembiak bejaku tauka nulis pasal pengidup di rumah.
Nambahka nya, elemen nilai-nilai murni, semengat temegah, angkun sereta talukka menua enggau bansa mesti diterenakka dalam pelajar ari ti milih lalu ngena langgur pengawa enggau kereban ti engkeman.
Langgur Ngajar Enggau Belajar
Nembiak patut diberi peluang ngambi bagi dalam langgur pengawa ti begunaka sida ngena pengelandik ti diajar. Mayuh perambu langgur pengawa enggau kereban disimpan dalam dokumen tu. Taja pia, pengajar diperansang ngiga, nambah, nengkebang enggau ngena perambu langgur pengawa nitih ke gaya tengkebang diri bepelasarka guna enggau pengerindu nembiak.
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 4
5
Menilai
Pengawa menilai nya apak ti beguna amat dalam pengawa ngajar enggau belajar. Pengawa menilai ti diatur betangkan-tangkan sechara formatif ngemudahka pengajar bulih penerang tauka menatika pemaju nembiak. Ari nyapengajar ulih ngaga perambu langgur pengawa nitih ke pemansang enggau pengulih nembiak ti ulih mekal sida enggau pengelandik dikena ngemansangka diri.
Timbang Pekara Bukai
Pengajar patut ngaga langkar pelajar ngena latar Malaysia. Pengajar mega diperansang ngena kereban ti menatika nilai-nilai murni, chara idup Malaysia ti menuku enggau prinsip ti temegah, angkun sereta talukka menua.
Kerembai kurikulum semina ngareka sekeda perambu langgur pengawa dikena nentuka pengelandik bahasa ti patut ditemu nembiak. Enggau nya pengajar patut ngena daya tengkebang, inisiatif enggau imaginasi dikena ngerembaika penemu enggau penau nembiak.
STRATEGI NGAJAR ENGGAU BELAJAR BAGI TAUN 4
Kurikulum Bahasa Iban Taun 4 balat ngemeranka pengelandik bejaku, pengelandik macha enggau pengelandik nulis. Atur nyendiaka pemun literasi dalam Bahasa Iban mega bisi diperatika, nyengkaum ti menatika apak ti beguna baka agih pengaya leka jaku enggau guna bahasa ti suah dikena dalam pengidup besehari-hari.
Pengelandik Mending Enggau Bejaku
Mending nya siti pngelandik ti beguna amat laban nama-nama utai ti didingan deka nyadi ke batang sumber tuju bahasa ti deka dipelajar.
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 4
6
Pengelandik Mending menatika penau nembiak milih, manding lalu mida isi pelajar ti didinga dalam mayuh pekara ti diajar enggau dipelajar. Pengelandik bejaku menatika penau nembiak bejaku mansutka buah pikir ti berurun dalam bahasa ti menuku, belapikka adat enggau basa seret ngena entak sebut ti betul.
Lebuh ti nembaika pengelandik mending, nembiak dibai ningaka lagu, rima, enggau cherita ti ngerindu ati. Dikena mandangka sida meretika utai ti didinga, nembiak tau diasuh belagu, mantaika rima, ngechat, nipak, ngelukis, nulis enggau ngingatka baru idea ti udah dikena.
Nembiak mega patut diberi peluang bajaku enggau chukup dalam kelas ngambi ke sida patih ngena sistem sepil enggau munyi ti betul sereta meri peransang enggau pengarap lebuh bejaku dalam Bahasa Iban. Dalam nya mega, langgur pengawa ti dikereja bepasang enggau beraban tau meransang pengawa bejaku. Nembiak mega patut diperansang bejaku dalam Bahasa Iban enggau nembiak tauka pengajar ke ari raban bansa bukai.
Ari nya, nembiak tau ngembuan pengarap lebuh mansutka penemu ti berurun ngena bahasa ti menuku, belapikka adat enggau basa sereta ngena entak sebut ti betul.
Pengelandik Macha
Pengelandik Macha menatika penau nembiak macha kereban ti dibacha enggau terang, lanchar ngena serengut enggau entak sebut ti betul. Pengelandik tu mega nyengkaum penau nembiak mereti enggau nyara isi dalam kereban ti dibacha.
Sekula diperansang ngena program macha ti menuku. Pengajar mega diperanang ngena rapat ti semitan lalu ngembuan inisiatif enggau daya tengkebang diri ngaga kereban bacha ke guna nembiak baka ke ngaga Bup Besai tauka ngumpul kereban bacha bukai ti ditulis dalam Bahasa Iban ke guna nembiak. Nembiak diajar nyebut leka jaku nitih ke sepil ngena sistem munyi ti menuku. Pengelandik ti diterenak tau ngasuh nembiak nemu nyebut sekeda leka jaku ti sebaka sepil taja pan bebida ari munyi baka munyi vowel panjai enggau vowel pandak. Apak munyi sebut tu amat beguna laban iya tau mai reti ti bebida enti enda betul disebut. Nambahka nya guna tanda bacha mega tau ngasuh munyi enggau entak sebut bebida. Ari nya nembiak patut diajar ngena tanda bacha enggau betul
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 4
7
Pengelandik Nulis
Ba tikas tu, nembiak patut udah nemu atur nulis sechara mekanis ngena bentuk urup, meri ruang ti chukup antara urup enggau leka jaku ngambi ke tulis sida dipeda kemas sereta mudah dikelala. Udah nya nembiak diajar pengelandik nulis ngagai tikas ti tinggi agi baka ke nulis leka jaku, lumpung ayat enggau ayat.
SEMPAMA
Sempama iya nya bansa jaku ti bisi beinsilupka reti. Iya mega bansa jaku ti manah dikena mandingka gaya tauka gamal, ulah tauka perangai, pengawa enggau diambika teladan nyadika lalau pendiau. Sempama mega ngambarka dayaidup, adat basa enggau gaya pendiau bansa sesiti (Iban).
Tuju ti belajar enggau ngajar sempama iya nya dikena ngambika nembiak tau ulih nemu sereta nguna enggau nelebaka sida ngena bansa jaku ti besempama lebuh ti bejaku enggau kerejalatih betulis.
Ba tingkat sekula primari sempama tu patut diajar enggau dipelajarka iya nya:
i. Jaku Silup ii. Jaku Kelaung iii. Jaku Sema
Ba Taun 4, sempama ti sekira ke ulih sereta patut ditemu tauka patut dipelajar enggau diajar iya nya:
i. Jaku Silup ii. Jaku Kelaung iii. Jaku Sema
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 4
8
i. Chunto Jaku Silup
abas ai buai batu gerah jari lembut ati abis ati buruk siku gila indu manah ati
ama nengeri chabi padi jampat angkat ati nangkap asap angkut semut dara empelasi kurang garam panjai runding
batu api dalam runding lembut mumai rapas penyuluk besai periuk, besai kerak buku betemu enggau ruas
gerah mata undang mit kelikit, besai kelikai mayuh tai nyumbuh manggungka pala baung idung entara mata kiba nyua, kanan ngenggam
nugungka remaung ngasuh ngigit iya ga gemu, iya ga betelu
ii. Chunto Jaku Kelaung
banggar labu bulu babas rau kulat indu utai ke bebau mela diri
utai ke burak utai ke masin utai ke manis utai ke babau urat kayu utai ke panjai
uai ke di puchuk kayu utai ti terebai batang achuk rangkang matahka lengan anak ulat
pait
iii. Chunto Jaku Sema
engkukuk munyi manuk meraung munyi uduk ngembam munyi ruai (burung) ngakak munyi tajai
merauk munyi kijang meruik munyi babi engkakak munyi lakak chelap asai tichak/ upa pisang
pait asai empedu lichin asai keli
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 4
9
PENGENAP TESA
Pengenap tesa iya nya leka jaku ti dikena madahka penyampau. Pengenap tesa ti patut ditemu nembiak dalam kelas Taun 4 iya nya baka chunto ti ditusun di baruh tu. Taja pia, pengajar tau nambahka agi.
PENGENAP TESA CHUNTO baris sebaris lada, dua baris tiang berekas seberekas kayu api, tiga berekas daun ruku buku sebuku tebu, dua buku tunjuk bungkus sebungkus mi, lima bungkus choklat chubit sechubit belachan gelung segelung rutan, dua gelung dawai gulung segulung filem, dua gulung tali ikat dua ikat sayur, tiga ikat paku kaki sekaki kulat kelapis sekelapis getah lambar selambar tikai, dua lambar bidai lungguk selungguk ikan, tiga lungguk buah rian pun dua pun rian, lima pun tebu ruas seruas tebu, tiga ruas lulun suap sesuap asi, tiga suap pulut tugung dua tugung pasir tumpuk empat tumpuk untung dagin
ASIL PELAJAR BA PENGELANDIK BAHASA ENGGAU KEREMBAI TURAI PELAJAR
Asil pelajar tu bepanggai ba pengarap nembiak sekula dikena ngenanka kaul diri sama diri ti sama ngasaika isi ati, buah runding enggau penemu dikena nuju jalai sejalai enggau berandau sereta neruska tusun jalai pengidup.
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 4
10
ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN
1.33 Nanya ngena mayuh macham jalai. Tikas 1 Ngelala leka jaku tanya.
Tikas 2 Ngaga tanya ngena leka jaku tanya.
Tikas 3 Ngubah ayat tanya .
Ngaga tanya ngena leka jaku tanya baka:
Sapa? Nama?
Ngubah ayat tanya. Chunto: Kini nuan lemai kemari? - Nama pengawa nuan lemai kemari?
1.11 Nyaut sereta meri simpul penemu ti mudah
Tikas 1 Ngaga tanya ti mudah
Tikas 2 Ngaga saut ti mar agi
Tikas 3 Meri smpul penemu.
Meri saut ti mudah.
11
1.27 Nembuka penerang ti diberi ngambika nyadi siti cherita pandak.
Tikas 1 Nembuka ayat ti diberi.
Tikas 2 Ngaga ayat ngatika diri.
Tikas 3 Besambungka ayat ngambika nyadi cherita pandak.
Nembuka penerang ngambika nyadi siti cherita pandak.
1.5 Ngenang siti-siti pekara ngena leka jaku diri empu.
Tikas 1 Becherita pasal diiempu.
Tikas 2 Ngenang pengerindu diri empu.
Tikas 3 Ngenang pekara ti bisi nyadi ba endur ke bekelingi enggau sekula.
Becherita
Betanya saut.
1.12 Becherita pasal siti pekara ngena leka jaku diri empu.
Tikas Becherita pasal sekula.
Becherita pasal utai ti bisi ba rumah diri.
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 4
12
ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN
Tikas 3 Becherita pasal pengawa maya peremisi. Becherita pasal pengawa ti dikereja
lebuh maya peremisi sekula.
1.37 Ngeripot pasal utai ti didinga tauka dipeda ngena jalai ti betul sereta pandak.
a. Meretika sereta nyimpul berita ti diripot.
b. Nimbang pemanah ripot.
Tikas 2 Meretika ripot.
Meri ripot pasal penemuai ngagai palan ngelantang ke ati.
1.36 Nyebut leka main ti mudah nitih ke entak ebut, timbal enggau patah nyawa.
Tikas 1 Mendingka leka main lalu beratika entak sebut.
Tikas 2 Ngapal leka main.
Tikas 3 Nyebut leka main ngena entak sebut enggau patah nyawa ti betul.
Leka main anak mit.
13
ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN
1.38 Mansutka penemu sereta runding ti nyemetak lebuh berandau: a. ngumpul isi penuh lebuh berandau b. Ngenataika isi penemu lebuh berandau. c. Ngenataika buah runding ngena jalai ti terang, betul sereta berurun. d. Ngena leka jaku ti betul kena
ngepun sereta ngabiska randau.
Tikas 2 Nyimpul sereta ngenataika isi penemu.
Tikas 3 Ngenataika buah runding ti terang, betul sereta berurun.
Mereti sereta berandauka isi ti didinga ari radio tauka dipeda ba televisyen.
Chunto: Rumah angus Tanah tusur Ampuh bah
1.34 Becherita pasal gambar ngena leka jaku diri empu.
Tikas 1 Becherita ngena dua iti ayat belalauka gambar tunggal.
Tikas 2 Becherita ngena tiga iti ayat pasal gambar tunggal.
Tikas 3 Becherita penuh pasal gambar tunggal.
Belatih ke penau becherita ari gambar tunggal ngena leka jaku diri empu.
Chunto: Main bol
1.35 Milih pekara ti bekaul enggau topik. Tikas 1 Ngelala lalu nyebut kunchi leka jaku ti dikena dalam topik.
Milih pekara ti bekaul enggau topik.
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 4
14
ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN
Tikas 2 Ngelala lalu nyebut batang pekara ti dikena dalam topik.
Tikas 3 Beratika batang pekara ti dikena dalam topik.
Chunto: Jaku padah pengajar dalam kelas
1.5 Ngenang siti-siti pekara ngena leka jaku diri empu.
Tikas 1 Nerangka pekara ti bisi nyadi ba diri sebilik.
Tikas 2 Ngenang utai ti bisi nyadi ba rumah diri empu enggau endur ke bekelingi dia.
Tikas 3 Ngenng utai ti bisi nyadi ba luar sekula.
Pengawa ti dikereja Diri sebilik Sida serumah
1.39 Ngaga cherita pandak nitih ke penerang ti diberi.
Tikas 1 Becherita belalauka gambar.
Tikas 2 Betanya saut pasal cherita.
Tikas 3 Becherita nitih ke penerang ti diberi.
Becherita belalauka gambar ngena leka jaku diri empu.
Chunto: Jelu pinan
15
ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN
Tikas 2 Ngelala lalu nyebut batang pekara ti dikena dalam topik.
Tikas 3 Beratika batang pekara ti dikena dalam topik.
Chunto: Jaku padah pengajar dalam kelas
1.5 Ngenang siti-siti pekara ngena leka jaku diri empu.
Tikas 1 Nerangka pekara ti bisi nyadi ba diri sebilik.
Tikas 2 Ngenang utai ti bisi nyadi ba rumah diri empu enggau endur ke bekelingi dia.
Tikas 3 Ngenang utai ti bisi nyadi ba luar sekula.
Pengawa ti dikereja Diri sebilik Sida serumah
1.39 Ngaga cherita pandak nitih ke penerang ti diberi.
Tikas 1 Becherita belalauka gambar.
Tikas 2 Betanya saut pasal cherita.
Tikas 3 Becherita nitih ke penerang ti diberi.
Becherita belalauka gambar ngena leka jaku diri empu.
Chunto: Jelu pinan
16
ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN
1.28 Ngelulu enggau penuh gaya. Tikas 1 Ngelulu nitih ke asuh
Tikas 2 Ngapal cherita ti diberi.
Tikas 3 Ngeluluka cherita ti udah diapal enggau penuh gaya.
Ngeluluka cherita nitih ke asuh pengajar.
Ngeluluka cherita ti kala dipeda tauka didinga.
1.40 Nanya ngena jalai randau ti mudah. Tikas 1 Ngaga tanya ngena leka jaku: - Nama? Kemaya? Berapa?
Tikas 2 Betanya saut pasal topik ti diberi.
Tikas 3 Berandaukapasal topik ti diberi.
Berandau bepelasarka topik.
Chunto: Musim buah
1.26 Meri penemu diri pasal cherita. Tikas 3 Becherita nitih ke penerang ti diberi.
Tikas 1 Betanya saut bepelasarka gambar betangkan.
Tikas 2 Betanya saut bepelasarka cherita ti didinga.
Meri saut ti mudah pasal cherita ti didinga.
Berandau pasal cherita ti didinga.
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 4
17
ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN
Tikas 3 Becherita nitih ke penerang ti diberi. Meri simpul penemu diri pasal cherita ti
didinga.
Tikas 1 Berandauka langkar cherita.
Tikas 2 Berandauka penerang ti deka dikena dalam cherita.
Tikas 3 Becherita
1.43 Ngenataika saut enggau penerang nitih ke penemu diri.
Tikas 1 Meri saut ti mudah
Tikas 2 Meri penerang ti mudah.
Tikas 3 Ngenataika saut enggau penerang nitih ke penemu diri.
Nyaut tanya.
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 4
18
ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN
2.12 Milih bagi isi ti beguna ti ditemu dalam kereban bacha.
Tikas 1 Macha cherit pandak.
Tikas 2 Betanya saut pasal cherita pandak.
Tikas 3 Ngiga lalu milih isi ti beguna.
Macha cherita pandak lalu milih isi ti beguna.
2.37 Ngelala penerang ti nyata ari kereban bacha.
Tikas 1 Macha penerang entudika pengajar.
Tikas 2 Macha penerang ngati kediri.
Tikas 3 Macha lalu ngelala penerang ari kereban bacha.
Macha penerang.
2.38 Ngena nyawa sereta entak sebut ti betul lebuh macha cherita, penerang, leka main, main kelulu, jaku randau, licha, jaku gerah, sereta lebuh belaban penemu.
Tikas 1 Macha dalam ati leka main ti diberi.
Tikas 2 Macha inggar leka main ti dibri siku-siku. Tikas 3 Macha leka main nitih ke entak sebut ti betul.
Macha leka main.
19
2.32 Ngulang ripih atur ti dibacha dalam siti-siti program.
Tikas 1 Macha ripih atur siti-siti program entudika pengajar..
Tikas 2 Macha ripih atur dalam siti-siti program ngati kediri.
Tikas 3 Macha ripih atur dalam siti-siti program nya baru.
Macha tusun pengawaba bup tusun program.
2.33 Nyangka pengujung cherita. Tikas 1 Macha ujung cherita ti diberi.
Tikas 2 Macha pun cherita ti diberi.
Tikas 3 Macha lalu meri pengujung cherita.
Macha cherita.
2.34 Meri penerang kena nyukung tauka mantah penemu ti logik nyakal.
Tikas 1 Macha penerang entudika pengajar..
Tikas 2 Macha penerang beraban-raban.
Macha penerang ti nyukung / mantah penemu ti logik.
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 4
20
Tikas 3 Macha ripih atur dalam siti-siti program nya baru.
2.35 Nerangka tuju reti genteran ti diambi ari kereban bacha.
Tikas 1 Macha beraban-raban kereban bacha ti diberi.
Tikas 2 Macha siku-siku. Kereban bacha ti diberi.
Tikas 3 Macha tuju reti siti-siti genteran.
Macha kereban bacha enggau tuju reti siti-siti genteran.
2.39 Meretika kar, graf, charta, diagram, tusun pengawa enggau data.
Tikas 1 Macha tusun pengawa entudika pengajar.
Tikas 2 Macha tusun pengawa ngati kediri.
Tikas 3 Macha sereta meretika tusun pengawa.
Macha ayat pasal tusun pengawa.
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 4
21
ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN
2.42 Ngiga leka jaku dalam bup serebareti ngambi ke nemu reti ti engkeman.
Tikas 1 Nyepil leka jaku ti deka digiga dalam bup serebareti.
Tikas 2 Macha leka jaku ti digiga dalam bup serebareti.
Tikas 3 Macha reti leka jaku ti udah digiga ari bup serebareti.
Macha reti leka jaku ti udah digiga ari bup serebareti.
2.48 Meri topik ngagai cherita ti kala dibacha.
Tikas 1 Macha cherita entudika pengajar.
Tikas 2 Macha saut pasal topik ti patut diberi ke cherita.
Tikas 3 Nipakka topik ngagai cherita ti dibacha.
Macha lalu milih topik dikena nipak cherita ti dibacha.
2.49 Mending sereta nerangka perangai tauka ulah dalam randau tauka kelulu ti dibacha.
Tikas 1 Macha skrip randau entudika pengajar.
Tikas 2 Macha skrip randau ngati kediri.
Macha sereta nerangka perangai dalam skrip randau ti udah dibacha.
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 4
22
Tikas 3 Macha sereta nyaraka perangai dalam skrip randau.
.
Tikas 1 Macha cherita ti dikelulu entudika pengajar.
Tikas 2 Macha isi tauka cherita ti udah dikelulu.
Tikas 3 Macha isi ti beguna ari cherita ti udah dikelulu.
Macha sereta ngiga isi ti beguna ari cherita ti udah dikelulu.
2.39 Nunjukka leka jaku ti sebaka tuju ba utai ti dibacha.
Tikas 1 Macha leka jaku ti sebaka tuju.
Tikas 2 Macha ayat ti bisi ngundan leka jaku ti sebaka tuju.
Tikas 3 Macha lalu nunjukka leka jaku ti sebaka tuju ba utai ti dibacha.
Macha ayat ti ngundan leka jaku ti sebaka tuju.
Chunto: 1. Badil besekula di SKMudur. 2. Jaka bemain bol tiap hari.
Leka jaku pengawa: - besekula - bemain
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 4
23
ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN
2.40 Macha notis ti suah dipeda. Tikas 1 Macha notis ti diberi.
Macha lalu meretika notis ti diberi ba papan notis.
2.30 Meri reti ngagaileka jaku baru. Tikas 1 Macha leka jaku ti baru.
Tikas 2 Macha ayat ti ngundan leka jaku ti baru.
Tikas 3 Macha lalu meri reti ngagai leka jaku ti baru.
Meri reti leka jaku ti baru.
2.41 Nerangka reti leka jaku ngambi ke mereti ke pekara ti dibacha baka lumpung karang, berita, randau enggau kelulu.
Tikas 1 Macha leka jaku entudika pengajar.
Tikas 2 Macha lumpung karang ngati kediri.
Tikas 3 Macha lalu nerangka reti leka jaku ngambi ke mereti ke karang ti dibacha.
Macha karang.
2.36 Ngelala tusun isi ari utai ti dibacha. a. Tusun pengawa b. Rintai nama c. Program televisyen d. Kereban bacha
Tikas 1 Macha isi tusun pengawa entudika pengajar
Macha tusun pengawa. Chunto: Tusun pengawa betenun.
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 4
24
e. Tusun atur / adat f. Tusun asuh
Tikas 2 Macha isi tusun pengawa ngati kediri.
2.51 Meri penerang ari cherita ti dibacha.
Tikas 1 Macha cherita entudika pengajar.
Tikas 2 Macha cherita ngati kediri.
Tikas 3 Macha sereta meri penerang pasal cherita.
Macha cherita.
2.47 Nentuka pemetul leka jaku dalam siti-siti genteran nitih ke konteks.
Tikas 1 Nyepil leka jaku ti digaris dalam ayat.
Tikas 2 Macha ayat.
Tikas 3 Macha sereta ngemetulka leka jaku ba ayat nitih ke konteks.
Ngemetulka leka jaku nitih ke konteks.
Chunto: 1. Dom lancham pensil. 2. Kain belachunya bechura
chelum.
3.9 Ngena tanda bacha ba endur ti patut.
Tikas 1 Ngena urup besai, tanda koma enggau tanda ngetu ba ayat.
Nabakka tanda bacha ba endur ti betul dalam ayat ti diberi.
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 4
25
ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN
Tikas 2 Ngena urup besai, tanda koma, tanda ngetu enggau tanda tanda tanya ba ayat.
Tikas 3 Ngena tanda bacha ba endur ti betul ba sebarang ayat.
3.28 Nulis leka jaku betandu ari utai ti dibacha.
Tikas 1 Ngaris leka jaku betandu sebut ari utai ti dibacha.
Tikas 2 Nyalin leka jaku betandu sebut ari kereban ti dibacha.
Tikas 3 Ngaga ayat ngena leka jaku betandu sebut.
Leka jaku betandu sebut:
Peli-peli
Kasak-kasak
Kating-kating
3.43 Ngaga enggau nulis tanya ti patut ari berita ti udah dibacha.
Tikas 1 Ngaga enggau nulis tanya mudah ari utai ti udah dibacha.
Tikas 2 Ngaga lalu nulis ayat tanya ti betul.
Ngaga enggau nulis ayat tanya ari utai ti udah dibacha.
Chunto: Sapa nama iya?
Dini endur iya diau?
26
ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN
Tikas 3 Ngaga lalu nulis ayat tanya ti betul ari utai ti udah dibacha.
3.13 Nulis saut sereta meretika reti utai ti udah dibacha.
Tikas 1 Nulis saut sereta meretika reti utai ti dibacha ngena ayat mudah enggau dibantu pengajar.
Tikas 2 Nulis saut sereta meretika reti utai ti dibacha ngati kediri.
Tikas 3 Nulis saut sereta meretika reti utai ti dibacha enggau penuh ngena ayat diri empu.
Nulis saut sereta meretika reti utai ti udah dibacha.
3.29 Nulis nama utai ti bendar kena nyendiaka pengawa nembiak.
Tikas 1 Nuliska dua iti nama kereban nundaka siti- siti pengawa.
Tikas 2 Nuliska lima iti nama kereban nundaka siti-siti pengawa.
Ngerintaika kereban nunda ke siti-siti pengawa.
Chunto: Orang berikan
27
Tikas 3 Nuliska nama kereban nunda ke siti-siti pengawa.
3.30 Nulis not pengingat dikena diri empu.
Tikas 1 Nulis not pengingat ngena ayat mudah enggau bantu pengajar.
Tikas 2 Nulis not pengingat ngena ayat mudah ngati kediri.
Tikas 3 Nulis not pengingat ngati kediri ngena leka jaku diri empu.
Nulis not pengingat dikena diri empu.
3.31 Milih sereta nulis batang pekara ari karang ti diberi ngambika tau dikena dalam pengawa betulis.
Tikas 1 Milih sereta nulis batang pekara ari karang enggau bantu pengajar.
Tikas 2 Milih sereta nulis batang pekara ari karang ngati kediri.
Tikas 3 Milih sereta nulis batang pekara ari karang ngena runding ti berurun.
Milih sereta ngeripihka batang pekara ari karang ti dibai ngena runding ti berurun.
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 4
28
3.6 Nyambung cherita ngena ayat diri empu.
Tikas 1 Milih lalu nulis tampung cherita ari ayat ti diberi.
Tikas 2 Nulis tampung cherita ngena ayat mudah.
Tikas 3 Nulis tampung cherita ti enda besekat ngena leka jaku diri empu.
Nyambung cherita ngena ayat diri empu.
3.32 Nulis cherita ti udah didinga ngena karang pandak.
Tikas 1 Nusun ayat ti diberi ngambi nyadi siti cherita pandak.
Tikas 2 Nulis karang pandak belalauka karang ti diberi.
Tikas 3 Nulis karang pandak pasal cherita ti udah didinga ngena jaku diri empu..
Nulis karang pandak pasal cherita ti udah didinga tauka dibacha.
3.33 Nulis karang berita tauka hal ti bisi nyadi.
Tikas 1 Nulis karang berita ti bisi nyadi ngena leka jaku ti diberi..
Nulis karang berita ti bisi nyadi:
Chunto: Bebadi ba jalai raya
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 4
29
Tikas 3 Nulis karang berita ngena leka jaku diri empu.
Hari nerima sijil enggau perais
3.8 Nukar ayat selama ngagai ayat matematik
Tikas 1 Nukar ayat selama ngagai ayat matematik ( nombor ngagai 3 angka ).
Tikas 2 Nukar ayat selama ngagai ayat matematik ( nombor ngagai 4 angka ).
Tikas 3 Nukar ayat selama ngagai ayat matematik ( nombor ngagai 5 angka ).
Nukar ayat selama ngagai ayat matematik.
Chunto: 300+ 200 = 500
tiga ratus tambah dua ratus jadi lima ratus 5000 – 2000= 3000 lima ribu buai dua ribu jadi tiga ribu
3.2 Ngaga saut belalau ke utai ti dibacha.
Tikas 1 Nulis saut mudah belalauka utai ti dibacha enggau bantu pengajar.
Tikas 2 Nulis saut mudah belalauka utai ti dibacha enggau bantu pengajar.
Ngiga saut belalauka utai ti dibacha.
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 4
30
ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN
Tikas 3 Nulis saut ti enda besekat belalauka utai ti dibacha.
3.36 Nulis isi pekara ti beguna ar utai ti dibacha ngambika nyadi malin pengajar.
Tikas 1 Nulis isi pekara ti beguna ari utai ti dibacha enggau bantu pegajar.
Tikas 2 Nulis isi pekara ti beguna ari utai ti bacha ngati kediri.
Tikas 3 Nulis isi pekara ti beguna ari utai ti dibacha.
Nulis not pengingat ke guna diri empu.
3.52 Nulis isi ti beguna ngambika tau dikena dalam pengawa betulis.
Tikas 1 Nulis isi ti beguna enggau bantu pengajar.
Tikas 2 Nulis isi ti beguna ngati kediri.
Tikas 3 Milih lalu nulis isi ti beguna dikena ngaga karang.
Nulis karang
31
ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN
3.37 Milih sereta nulis topik ti patut belalauka pekara ti udah diberi.
Tikas 1 Ngerintai lalu nuliska dua tiga iti topik ti patut ngagai kerban bacha enggau bantu pengajar.
Tikas 2 Ngerintai lalu nuliska dua tiga iti topik ti patut ngagai utai ti dibacha ngati kediri..
Tikas 3 Milih lalu nulis topik ti pemadu engkeman ngagai utai ti dibacha..
Milih sereta nulis topik ti engkeman ngagai utai ti dibacha ari kereban bacha.
3.38 Nulis karang cherita ngati kediri. Tikas 1 Nusun lalu nulis karang cherita ngati kediri ngena ayat ti diberi.
Tikas 2 Nulis karang cherita ngati kediri ari leka jaku ti diberi.
Tikas 3 Nulis karang cherita ngena leka jaku diri empu.
Ngarang cherita.
Chunto:
Tesat
3.39 Ngarang leka main ti mudah. Tikas 1 Ngarang leka main enggau bantu pengajar.
Ngarang leka main ti mudah. Chunto: Dit Dimbu
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 4
32
ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN
3.40 Nulis ripot kedut pasal sebengkah utai ti amat bisi nyadi dalam diari.
Tikas 1 Ngisi lapang dalam ripot kedut ngena leka jaku ti diberi.
Tikas 2 Ngisi lapang dalam ripot kedut ngena leka jaku diri empu.
Tikas 3 Nulis ripot kedut nitih ke chara diri empu.
Nulis ripot kedut pasal utai ti amat bisi nyadi dalam diari.
Chunto: Angus
3.41 Ngelala sereta nemu ngisi Form kena muka akaun bank enggau bantu pengajar.
a. Form dikena ngirumka duit b. Form telegram c. Form bank
Tikas 1 Ngisi form dikena muka akaun bank enggau bantu pengajar.
Tikas 2 Ngisi form kena muka akaun bank ngati kediri.
Ngisi form dikena muka akaun kediri.
3.24 Ngaga enggau nulis tanya ti patut ari berita ti udah dibacha.
Tikas 1 Ngaga lalu nulis tanya ari kereban ti dibacha enggau bantu pengajar.
Nulis tanya ti patut ari berita ti udah dibacha.
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 4
33
Tikas 2 Ngati ke diri.
Tikas 3 Enda besekat.
3.42 Ngerintai leka jaku betandu ari genteran ti dibacha.
Tikas 1 Nulis tiga leka jaku ti betandu ari genteran ti dibacha..
Tikas 2 Nuliska 5 iti leka jaku betandu ari genteran ti dibacha.
Tikas 3 Nuliska semua lekajaku betandu ari genteran ti dibacha
Nuliska leka jaku ti betandu ari genteran ti dibacha: Chunto:
Gadai-gadai Kasak-kasak Kitau-kitau
3.53 Ngumpul enggau nulis leka main ti dibacha.
Tikas 1 Ngumpul lalu nuliska leka main ari kereban ti dibacha enggau bantu pengajar.
Tikas 2 Ngumpul lalu nuliska leka main ari kereban ti dibacha ngati kediri.
Tikas 3 Nulis karang pandak bepelasarka isi leka main ari kereban ti udah dibacha.
Ngaga karang pandak
34
ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN
3.54 Nulis batang cherita awak ke nyadi lalau dikena ngereja pengawa betulis.
Tikas 1 Nulis batang cherita awak ke nyadi lalau dikena ngereja pengawa betulis enggau bantu pengajar.
Tikas 2 Nulis batang cherita awak ke nyadi lalau dikena ngereja pengawa betulis ngati kediri.
Tikas 3 Nulis karang belalauka batang cherita.
Nulis karang belalauka batang cherita.
3.44 Nulis ngena ayat pandak pasal penemuai ari luar kelas.
Tikas 1 Nulis ngena ayat pandak pasal penemuai ari luar kelas enggau bantu pengajar.
Tikas 2 Nulis ngena ayat pandak pasal penemuai ari luar kelas ngena ayat pandak.
Tikas 3 Nulis ngena ayat pandak pasal penemuai ari luar kelas ngena leka jaku diri empu.
Nulis ayat pandak pasal penemuai ari luar kelas.
Chunto:
Penemuai ke Kilang Penapis Kelapa Sawit
3.45 Nulis penerang jelan pemanjai pasal siti-siti pekara ti udah nyadi.
Tikas 1 Nulis tiga iti penerang pasal pekara ti udah nyadi
Nulis penerang ti silik pasal siti-siti pekara ti udah nyadi.
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 4
35
ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN
3.54 Nulis batang cherita awak ke nyadi lalau dikena ngereja pengawa betulis.
Tikas 2 Nulis lima iti penerang pasal siti-siti pekara ti udah nyadi.
Tikas 3 Nulis enggau silik pasal siti-siti pekara ti udah nyadi.
Chunto:
3.46 Nulis berita tauka siti hal ti udah nyadi.
Tikas 1 Nulis berita pasal siti hal ti udah nyadi belalauka penerang ti diberi enggau bantu pengajar.
Tikas 2 Nulis berita pasal siti hal ti udah nyadi belalauka penerang ti diberi enggau bantu pengajar.
Tikas 3 Nulis berita pasal siti hal ti udah nyadi belalauka penerang ti diberi ngena format ti menuku.
Nulis berita pasal siti hal ti udah nyadi belalauka penerang diberi.
Ngintu Hari Merdeka
3.47 meretika jalai nulis surat pekirum Tikas 1 Nulis tusun atur surat pekirum
Nulis surat pekirum Rasmi Enda rasmi
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 4
36
ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN
Chunto: Alai diau Hari bulan Jaku tabi Pemuka isi surat Jaku penutup Sain
3.48 Nulis berita tauka siti hal ti udah nyadi.
Tikas 1 Milih lalu nulis panggal jaku enggau basa ti patut dalam surat pekirum enggau bantu pengajar.
Tikas 2 Milih lalu nulis panggal jaku enggau basa ti patut dalam surat pekirum ngati kediri. Tikas 3 Nulis surat pekirum ngena panggal jaku enggau basa ti patut nitih ke format ti betul.
Nulis surat pekirum ngena panggal jaku enggau basa ti patut nitih ke format ti betul.
Chunto:
3.49 Nulis surat ngagai pangan tauka diri sebilik.
Nulis surat ngagai pangan pangan tauka diri sebilik.
Tikas 1 Enggau bantu pengajar
Nulis surat ngagai pangan tauka diri sebilik.
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 4
37
Tikas 2 Ngati kediri
Tikas 3 Ngati kediri ngena panggal jaku enggau format ti betul.
Chunto: Alai diau Hari bulan Jaku tabi Pemuka isi surat Jaku penutup Sain
3.50 Malas surat pangan tauka diri sebilik.
Malas surat pangan tauka diri sebilik Tikas 1 Enggau bantu pengajar
Tikas 2 Ngati kediri
Tikas 3 Ngati kediri ngena panggal jaku enggau format ti betul.
Malas surat pangan tauka diri sebilik.
3.51 Nulis ripotpandak pasal: hal ti nyadi tiap-tiap hari penemuai ngagai palan merindang ati pengawa tauka pengerami
Tikas 1 Nulis ripot pandak pasal hal ti bisi nyadi tiap-tiap hari enggau bantu pengajar.
Tikas 2 Nulis ripot pandak pasal hal ti bisi nyadi tiap-tiap hari ngati kediri.
Nulis ripot pandak pasal hal ti nyadi tiap- tiap hari.
Chunto:
38
ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN
3.55 Nulis ripot belalauka utai ti udah dibacha.
Tikas 1 Nulis ripot belalauka utai ti udah dibacha enggau bantu pengajar.
Tikas 2 Nulis ripot belalauka utai ti udah dibacha ngena ayat mudah ngati kediri.
Tikas 3 Nulis ripot belalauka utai ti udah dibacha ngena leka jaku diri empu.
Ngaga ripot belalauka utai ti udah dibacha.