KURIKUL UGOSTITELJSKO - Naslovnicass-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr/upload/ss-ugostiteljsko-t...2. 8. KUHARSTVO 2. 9. KUHARSTVO 2. 10. SLASTIŒARSTVO 2 ... Ugostiteljsko-turistika

 • View
  237

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of KURIKUL UGOSTITELJSKO -...

 • KURIKUL UGOSTITELJSKO

  TURISTIKE KOLE, OSIJEK

  OSIJEK, 12. RUJNA 2013.

 • 2

  SADRAJ: KOLSKI KURIKUL - NASTAVNI UPUTNIK 1. POSEBNOSTI UGOSTITELJSKO-TURISTIKE KOLE, OSIJEK 2. DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA

  2. 1. HRVATSKI JEZIK

  2. 2. NJEMAKI JEZIK

  2. 3. FRANCUSKI JEZIK

  2. 4. ENGLESKI JEZIK

  2. 5. ORGANIZACIJA POSLOVANJA PODUZEA

  2. 6. POSLOVANJE RECEPCIJE HOTELA I PREDSTAVLJANJE TURISTIKE DESTINACIJE

  2. 7. UGOSTITELJSKO POSLUIVANJE

  2. 8. KUHARSTVO

  2. 9. KUHARSTVO

  2. 10. SLASTIARSTVO

  2. 11. HRVATSKI JEZIK (DRAVNA MATURA)

  2. 12. MATEMATIKA (DRAVNA MATURA)

  2. 13. MATEMATIKA (DOPUNSKA)

  2. 14. MATEMATIKA (DOPUNSKA)

  2. 15. ENGLESKI JEZIK (DOPUNSKA)

  2. 16. INFORMATIKA - IZRADA WEB STRANICE KOLE

  3. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 3. 1. KLUB LJUBITELJA PISANE RIJEI - VERBA POETICA

  3. 2. NOVINARSKA SKUPINA

  3. 3. FILMSKA SKUPINA

  3. 4. RECITATORSKA SKUPINA

  3. 5. DRAMSKA SKUPINA

  3. 6. MATEMATIKA SKUPINA

  3. 7. INFORMATIKA SKUPINA

  3. 8. VOLONTERSKI KLUB

  3. 9. SPORTSKA SKUPINA

  3. 10. PLESNA SKUPINA

  3. 11. SKUPINA SOMMELIERA

  3. 12. SKUPINA FLAMBERA

  3. 13. SKUPINA ZA SVEANE PRIGODNE OBROKE

  3. 14. SKUPINA BARISTA

  3. 15. SLASTIARSKA SKUPINA

  3. 16. HOTELIJERSKO - TURISTIKA SKUPINA

  3. 17. SKUPINA ZA PRIPREMANJE HLADNOG SLANOG IZLOKA

  3. 18. SKUPINA ZA SASTAVLJANJE I PRIPREMANJE MENIJA

  3. 19. SKUPINA ZA KUHANJE U PRIRODI

  3. 20. SKUPINA ZA PRIPREMANJE TOPLOG MENIJA

  3. 21. KLUB KOTLIARA

  3. 22. ITATELJSKI KLUB

  3. 23. TAMBURAKI ORKESTAR

  3. 24. ZBOR (PJEVAKA SKUPINA)

  3. 25. PROJEKT GRAANIN

  3. 26. CRVENI KRI

 • 3

  4. EKSKURZIJE, IZLETI, POSJETE 4. 1. MATURALNA EKSKURZIJA U PRAG

  4. 2. POSJET ILOKOJ VINARIJI

  4. 3. POSJET OSJEKOJ PIVOVARI

  4. 4. POSJET MEUNARODNOM SAJMU HRANE I PIA U ZAGREBU

  4. 5. POSJET SAJMU KNJIGA - INTERLIBER

  4. 6. NAGRADNI IZLET ZA UENIKE

  4. 7. POSJET SABORU

  4. 8. JEDNODNEVNI POSJET ZAGREBAKIM HOTELIMA

  4. 9. DRUENJE 2.F RAZREDA NA JANKOVCU

  4. 10. IZLET 2. A RAZREDA U ILOK I ARENGRAD

  4. 11. POSJET MUZEJU SLAVONIJE I ARHEOLOKOM MUZEJU

  5. OSTALE AKTIVNOSTI 5. 1. DAN KOLE

  5. 2. BOINA PRIREDBA

  5. 3. KOLA OTVORENIH VRATA

  5. 4. EKO KOLA

  5. 5. PROJEKTNI EKO DAN

  5. 6. DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE, DANI KRUHA

  5. 7. DAN DAROVITIH UENIKA

  5. 8. VIJEE UENIKA

  5. 9. SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZATITA UENIKA

  5. 10. ORGANIZIRANO POHAANJE KAZALINIH PREDSTAVA

  5. 11. MEUNARODNI MJESEC KOLSKIH KNJINICA

  5. 12. SAJAM POSLOVA I SAJAM ZANIMANJA

  5. 13. MASKENBAL

  5. 14. SRCE ZA AFRIKU

  6. PROJEKT 6. 1. SEDAM DANA BEZ MOBITELA 6. 2. SMOTRA TURISTIKE KULTURE

  6. 3. PROMOCIJA ZANIMANJA NOVI TREND STVORI SVOJ BRAND

  7. ULOGA KNJINICE U KURIKULU

 • 4

  KOLSKI KURIKUL - NASTAVNI UPUTNIK odreenje pojma

  Pojam nastavni uputnik - kolski kurikul podrazumijeva sve sadraje, procese i

  aktivnosti koji su usmjereni na ostvarivanje ciljeva i zadataka odgoja i obrazovanja kako bi promovirali intelektualni, osobni, socijalni, duhovni i tjelesni razvoj uenika. Kurikul obuhvaa, osim slubenih programa nastave i neformalne programe.

  Kurikul podrazumijeva opseno planiranje; ustrojstvo i provjeravanje procesa rada i djelovanja s obzirom na odgovarajue ciljeve, sadrajne elemente, ustrojstvo i kontrolu postignua prema globalno postavljenim ciljevima i prema pretpostavkama za odvijanje procesa.

  kolski kurikul utvruje dugoroni i kratkoroni program kole s izvannastavnim i izvankolskim aktivnostima; program dodatne, dopunske i fakultativne nastave i druge odgojno obrazovne aktivnosti, programe i projekte prema smjernicama hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda. Glavna zadaa kolskog kurikula je razvoj jedinstvenog profila kole. Kurikul je ukupnost svega emu poduavamo uenike kako bi stekli osnovne vjetine i znanja na razliitim mjestima poduavanja.

  1. POSEBNOSTI UGOSTITELJSKO-TURISTIKE KOLE, OSIJEK 1. 1. Filozofija kole Ugostiteljsko-turistika kola je obrazovno odgojna ustanova.

  Budunost kole temelji se na pozitivnim vrijednostima i bogatoj tradiciji od preko 50 godina. Uenicima trebamo svakodnevno ukazivati da se znanje, marljivost i upornost isplate! Znanje je mo i svaki je uenik vaan. Odgojna dimenzija:

  Odgajamo mlade ljude. U odgoju mladih ljudi smatramo vrlo vanom suradnju roditelja, profesora i uenika u atmosferi potpore, pomoi, suradnje i razumijevanja. Moramo jasno ukazivati uenicima da se problemi mogu rjeavati samo suoavanjem s njima, a ne izbjegavanjem problema te u tom svjetlu prikazati problem odlaenja s nastave koje uvijek vie teti nego koristi. Pozornost treba obratiti na pripremanje uenika za aktivno sudjelovanje u demokratskom ivotu zajednice. Obrazovna dimenzija:

  Naa kola daje dovoljno znanja za trite rada, ali i za upise na fakultete. Uimo uenike uiti kako bi se mogli snalaziti u buduem ivotu. Zadatak nam je i upoznavanje uenika s cjelokupnou hrvatskoga kulturnog identiteta.

 • 5

  1. 2. Vizija i misija kole

  Ugostiteljsko-turistika kola je kola u kojoj se zbog pozitivnog ozraja uenici, profesori i roditelji ugodno osjeaju. kola moe i mora biti mjesto tolerancije, nenasilja i dijaloga.

  U naoj koli podjednako obraamo pozornost na stjecanje znanja i neophodnih vjetina, posebno u struci. kola zadovoljava potrebe uenika u stjecanju opih i strunih kompetencija. kola prua pomo mladim ljudima da se bore protiv kriza, lijenosti i problema. Odgojna dimenzija kole vidljiva je na svakom nastavnom satu.

  U koli naglaeno treba njegovati tradicionalne vrijednosti kao to su znanje, pristojnost, kultura ophoenja, marljivost, upornost, pravednost, potivanje starijih, potivanje profesora, potivanje kolega.

  U najveoj moguoj mjeri potreban je individualan pristup uenicima pred kojima su jednaki zadaci, a razliite mogunosti.

  elimo mlade ljude pripremiti za suoavanje sa izazovima budunosti tako da ih

  nauimo uiti, logiki zakljuivati, analizirati i prezentirati znanja i ideje. Vano je mladima osim znanja dati vjetine i kompetencije. Potrebno je poticati kreativno izraavanje kod uenika usmeno. U okviru kolskih mogunosti treba poticati poduzetnitvo to je kljuna kompetencija za razvoj hrvatskog gospodarstva

  Izrada kurikula kole mora biti otvoren proces gdje svi mogu dati prijedloge.

  Uenici u naoj koli moraju stei - znanje, vjetine, samostalnost i odgovornost. S obzirom da smo uselili u novu kolsku zgradu koja je opremljena po pedagokim standardima, imamo mogunosti za realizaciju nastave na visokoj razini. To nam omoguuju prostori uionica, praktikuma i kabineta koji su opremljeni suvremenom opremom kako za teorijski tako i za praktini dio nastave.

  Strategija razvoja kole

  irenje obveznog kurikula pruanjem razliitih fakultativnih sadraja i dodatne nastave

  poboljanje pouavanja i uenja te osiguravanje kvalitetne nastave

  primjena nformatiko-komunikacijske tehnologije

  jaanje preventivne uloge kole naspram drutveno neprihvatljivih oblika ponaanja

  skrb za stalno uenje i napredovanje uenika

  stvaranje ozraja koje kolu ini zajednicom u kojoj se ui i u kojoj se grade bliski i snoljivi meuljudski odnosi

  poticanje otvorene komunikacije poveanjem ukljuenosti obitelji, lokalne zajednice, socijalnih i drugih partnera

  inovativni pristupi u odgojnom i obrazovnom procesu

 • 6

  Pretpostavke razvoja kole

  permanentno struno usavravanje nastavnika u skladu s njihovim osobnim afinitetima i politikom kole

  intenzivnije ukljuivanje roditelja u odgojno-obrazovni proces

  poboljanje realizacije praktine nastave kroz selektiranje i izbor objekata u kojima uenici obavljaju praksu, bolja i kvalitetnija suradnja s mentorima.

  angairanje poznatih strunjaka iz obrazovnih podruja, gastronomije, pedagokih strunjaka te poznatih psihologa.

  ostvarivanje suradnje s obrtnikom komorom, gospodarskom komorom, turistikim udruenjima i drugim subjektima u gospodarstvu.

  Vizija i misija

  uenike potrebe kao pretpostavka novih znanja, vjetina i vrijednosti

  oblikovanje poticajnog okruenja za uenje

  razmatranje uenikih informacija za daljnje planiranje

  dinamina suradnja sa srodnim kolama slinog programa razvoja koja ukljuuje razmjenu ljudskih resursa (nastavnika i uenika)

  rad s naprednim uenicima

  uvoenje sustava nagraivanja nastavnika potaknuto eksternom evaluacijom

  poticanje povezivanja s visokokolskim ustanovama u bliem okruenju

  izrada i provedba programa cjeloivotnog uenja

  Informiranje o koli

  na mrenim stranicama kole

  u kolskom listu Cocktail (izlazi jedanput godinje)

  na roditeljskim sastancima i primanjima roditelja

  u informativnim biltenima s natjecanja

  u javnim glasilima i drugim elektronskim medijima

  Promocija kole u osnovnim kolama u upaniji putem plakata, broura, prospekata i posjeta kolama i prezentiranje zanimanja.

  Dani otvorenih vrata - organiziranje posjeta uenika osnovnih kola koji su zainteresirani da se upoznaju s prostorima i programima svog budueg zanimanja.

  Ostvareni ciljevi u kolskoj godini

  2012./13.

  dobar plasman uenika na upanijskim i dravnim natjecanjima

  permanentno usavravanje nastavnika

  dobra opremljenost kole

 • 7

  2. DODATNA I

Recommended

View more >