Kunskap och L¤rande i f¶rskolan

 • View
  219

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Kunskap och L¤rande i f¶rskolan

 • Kunskap och Lrande i frskolan

  Marie Gustafsson

  r 2013

  2+

  Examensarbete Grundniv 15hp Pedagogik

  Examensarbete Frskollrarprogram

  Handledare: Elisabet Hedlund Examinator: Peter Gill

 • Gustafsson, M (2013) Kunskap och lrande i frskolan. Examensarbete i pedagogik.

  Lrarprogrammet inriktning mot frskola. Akademin fr utbildning och ekonomi.

  Hgskolan i Gvle

 • Sammanfattning

  I enlighet med frskolans lroplan (Skolverket, 2010) ska frskolan lgga grunden fr

  det livslnga lrandet. Ett lrande som ska frmja barns utveckling samt ge barnen

  mjlighet att utvecklas efter sina egna frutsttningar. Arbetslagen ska aktivt diskutera

  begreppen kunskap och lrande.

  Syftet med denna underskning var att se hur ngra utvalda frskollrare och

  frskolechefer som r verksamma inom frskolan ser p begreppen kunskap och

  lrande, med lroplanen som utgngspunkt. Vilken innebrd de intervjuade lgger i

  begreppen, hur de synliggr barnens lroprocesser och vilken roll de sjlva har fr att

  hjlpa barnen i deras utveckling.

  Genom intervjuer har de intervjuade fr dela med sig av sina erfarenheter, tankar och

  konkreta exempel. Grunden fr att det ska ske ett lrande r att barnen r trygga, vilket

  samtliga intervjuade var ense om. Att barnen ska f knna sig betydelsefulla samt

  utveckla en knsla fr samhrighet. Barn lr ver hela dagen, i mten med andra och

  utifrn deras egna behov. Begreppen kunskap och lrande gr mycket i varandra och de

  flesta av de intervjuade ser kunskap som ett resultat av lrandet. Det lustfyllda lrandet

  betonas och att det gller att hitta arbetsstt som tilltalar barnen. Genom att anvnda sig

  av leken som en medveten process skapas naturliga lrandesituationer.

  Nyckelord: Kunskap, lrande, frskollrare, lroplan

 • Innehllsfrteckning

  1 Inledning6

  2. Bakgrund..7

  2.1 Lroplan..................................................................................................................................................7

  2.2 Helhetssyn..8

  2.3 Kunskap..9

  2.4 Lrande.10

  4. Syfte och frgestllning.16

  5. Metod..17

  5.1 Metodval...............................................................................................................................................17

  5.2 Urval..18

  5.3 Etiska principer....18

  5.4 Genomfrande.18

  5.5 Bearbetning av insamlat material.19

  6. Resultat...20

  6.1 Sammanstllning av intervjusvaren..20

  7. Resultatanalys28

  7.1 Metoddiskussion..30

  7.2 Vidare forskning...31

  Referenslista

  Bilagor

 • 6

  1. Inledning

  Frskolan fick ett tydligare uppdrag i och med att lroplan fr frskolan kom 1998.

  Lroplanens fregngare, pedagogiskt program fr frskola, innehll allmnna rd frn

  socialstyrelsen och ven principer fr arbetsstt och innehll. Nr nu frskolan ingr

  som en del i utbildningssystemet stller det andra krav p frskollrare som arbetar

  inom frskolan dr kunskap och lrandet r ett av de viktiga uppdragen som lroplanen

  lyfter fram (Skolverket, 2010). Under rubriken frskolans uppdrag str att frskolan ska

  frmja lrandet, och att det ska finnas en aktiv diskussion i arbetslagen om tolkningen

  av dessa begrepp (ibid.).

  Bjrklund (2008) skriver att det r den syn vi har p kunskap som avgr hur vi tolkar ett

  lrande. Frfattaren menar att kunskap bygger p konkreta erfarenheter och att barnen

  br utmanas drefter. Lrande r socialt och sker oftast i samspel med andra och i dessa

  mten finns stora mjligheter fr lrande (ibid.). Att arbeta med barn i de yngre ldrarna

  krver nrhet, inte distans (Johansson, 2003). Lroprocessen r viktig i arbetet med

  barnen. Det gller att bygga p barnens intresse, kompetens och frmga att frst

  (Ibid.). Barn sker och ervrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och

  skapande, men ocks genom att iaktta, samtala och reflektera (Utbildnings-

  departementet, 2010).

  I den hr studien har jag intervjuat tta frskollrare och frskolechefer fr att f svar p

  mina frgestllningar. Hur de ser p lroplanens uppdrag kring kunskap och lrande och

  vilken innebrd de lgger i begreppen. Hur de synliggr barnens lroprocesser samt

  vilken roll de sjlva har fr att hjlpa barnen i deras utveckling.

 • 7

  2. Bakgrund

  Kunskap och lrande leder till mnga tankar d det r mycket som ingr i dessa

  begrepp. Dessa begrepp r ofta sammanlnkade och man kan fundera kring hur ett

  lrande synliggr kunskap. I detta kapitel presenteras vad frskolans lroplan sger om

  ansvar samt vad forskning visar om synen p lrandet och pedagogisk kvalitet.

  2.1 Lroplan

  Lroplan fr frskolan (Skolverket, 2010) ligger som grund fr den pedagogiska

  verksamheten i frskolan och formulerar frskollrarnas uppdrag, ml och vrdegrund.

  Frskolans uppgift, enligt skolverket, r bland annat att erbjuda omsorg, att frmja

  barnens utveckling och lrande samt att i samarbete med frldrarna verka fr att varje

  barn fr mjlighet att utvecklas efter sina egna frutsttningar. Frskolan ska ven lgga

  grunden fr det livslnga lrandet (ibid.). I frskolan arbetar bde frskollrare och

  barnsktare i arbetslag dr frskollrare har det yttersta ansvaret fr att arbetet sker i

  enlighet med mlen i lroplanen. Personalen inom frskolan tar ansvar fr barnen hela

  dagen och frenar omsorg och pedagogik. Ett stort utrymme ges t lek, skapande och

  barnens egna utforskningar (Skolverket, 2010).

  Frskolan har haft sin lroplan sedan 1998. ret efter skrev Pramling Samuelsson och

  Sheridan (1999) att lroplanen hade fokus p ml och innehll men att metoden, hur

  pedagoger ska frhlla sig till barns lrande, i stort stt lyste med sin frnvaro. 2010

  kom den reviderade lroplanen p uppdrag av regeringen d det pedagogiska uppdraget

  under det senaste rtiondet ftt en allt strre betydelse. D det avsgs att utvecklingen

  skulle fortstta freslogs frtydliganden i lroplanen med avsikt att p ett bttre stt ta

  tillvara barns lust att lra. (Utbildningsdepartementet, 2010)

  Skolinspektionen har gjort en kvalitetsgranskning av frskolans arbete med det

  frstrkta uppdraget (Sammanfattning Rapport 2012:7, 2012). De menar att det behvs

  ett kat fokus p lrandeuppdraget och att det ibland saknas ett helhetstnk kring hur

  verksamheten ska utvecklas i enlighet med lroplansmlen. Frskolorna behver,

  utifrn ett tydligt barnperspektiv, mer systematiskt och kontinuerligt flja och

  dokumentera vad verksamhetens innehll ftt fr fste hos varje barn enligt

 • 8

  Skolinspektionen. Dokumentationen ska ocks visa vilket lrande det har inneburit hos

  det enskilda barnet. Syftet med kvalitetsgranskningsrapporten r att bttre kunna

  utveckla arbetsprocesser s att frutsttningarna fr barn att utvecklas och lra blir de

  bsta mjliga (ibid.).

  2.2 Helhetssyn

  Johansson (2003) skriver i sin forskningsrapport att mten mellan barn och vuxna r

  viktiga d vgen till lrandet gr via uppmuntran och att den vuxne r aktiv och

  reflekterande. Trots det s skiljer sig pedagogers syn p lrande och kunskap mellan

  arbetslag, enskilda pedagoger och ven mellan olika situationer menar Johansson

  (2003). Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) skriver att det barn lr r beroende

  av dels deras frutsttningar men ocks vilka erfarenheter de har mjlighet att f gra.

  En helhetssyn p barn r ngot av frskolans pedagogiska tradition och lrandet r en

  pgende process som involverar bland annat erfarenheter och kulturellt arv (ibid.).

  Yngre barn r stndigt involverade i att lra och det gller att bygga p barnens intresse

  och frmga att frst det som sker. Barns lrande r socialt och sker i sociala

  sammanhang dr kunskap gr vrlden begriplig och meningsfull (Pramling Samuelsson

  och Sheridan, 1999). God pedagogisk kvalitet handlar om vilket innehll verksamheten

  har och vilket frhllningsstt pedagogerna har till barns upplevelser och lrande (ibid.).

  Doverborg och Emanuelsson (2006) anser att som vuxen kan man anvnda lek som

  metod och lgga in ett lrande innehll. Krrby (1997) skriver att pedagogisk kvalitet

  bygger p en helhetssyn dr mnga komponenter ska smlta samman till en enhet. Hon

  menar att inom frskoleverksamheten ses pedagogisk kvalitet i samspelet mellan barn

  och personal men ocks i barngruppen. Nr barn samspelar med andra barn och vuxna

  under lek sker inlrning och utveckling (ibid.). Barn kan ha olika syften med lek men de

  anvnder ofta lek fr att lra sig. Stort utrymme br ges t lek och utforskande dr

  barnens egen nyfikenhet tas tillvara fr att skapa miljer fr lrande. Frskolan r en

  kollektiv milj med ett speciellt fokus p barns lrande och utveckling dr barn och

  vuxna tillsammans prglas bde socialt och kulturellt (Sheridan och Pramling

  Samuelsson, 1999, 2009).

 • 9

  2.3 Kunskap

  I lroplanen (Skolverket, 2010) str det att frskolan ska lgga grunden till att barnen p

  sikt kan ta till sig kunskaper som alla i samhllet behver, men ocks att kunskap inte r

  ngot entydigt begrepp. Kunskap kan komma till uttryck i mnga olika former som till

  exempel fakta, frstelse, frdighet och frtrogenhet (Skolverket, 2010) Begreppet

  kunskap har mnga betydelser. Enligt Gustavsson (2000) s anvnds ordet p mnga

  stt och vi menar olika saker nr vi talar om kunskap. Det kan beskrivas som dels olika

  skilda fakta men ocks som en djup mnsklig angelgenhet som vi gr till ngot