of 36/36
Kunskap och Lärande i förskolan Marie Gustafsson År 2013 Examensarbete Grundnivå 15hp Pedagogik Examensarbete Förskollärarprogram Handledare: Elisabet Hedlund Examinator: Peter Gill

Kunskap och Lärande i förskolan

 • View
  220

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Kunskap och Lärande i förskolan

 • Kunskap och Lrande i frskolan

  Marie Gustafsson

  r 2013

  2+

  Examensarbete Grundniv 15hp Pedagogik

  Examensarbete Frskollrarprogram

  Handledare: Elisabet Hedlund Examinator: Peter Gill

 • Gustafsson, M (2013) Kunskap och lrande i frskolan. Examensarbete i pedagogik.

  Lrarprogrammet inriktning mot frskola. Akademin fr utbildning och ekonomi.

  Hgskolan i Gvle

 • Sammanfattning

  I enlighet med frskolans lroplan (Skolverket, 2010) ska frskolan lgga grunden fr

  det livslnga lrandet. Ett lrande som ska frmja barns utveckling samt ge barnen

  mjlighet att utvecklas efter sina egna frutsttningar. Arbetslagen ska aktivt diskutera

  begreppen kunskap och lrande.

  Syftet med denna underskning var att se hur ngra utvalda frskollrare och

  frskolechefer som r verksamma inom frskolan ser p begreppen kunskap och

  lrande, med lroplanen som utgngspunkt. Vilken innebrd de intervjuade lgger i

  begreppen, hur de synliggr barnens lroprocesser och vilken roll de sjlva har fr att

  hjlpa barnen i deras utveckling.

  Genom intervjuer har de intervjuade fr dela med sig av sina erfarenheter, tankar och

  konkreta exempel. Grunden fr att det ska ske ett lrande r att barnen r trygga, vilket

  samtliga intervjuade var ense om. Att barnen ska f knna sig betydelsefulla samt

  utveckla en knsla fr samhrighet. Barn lr ver hela dagen, i mten med andra och

  utifrn deras egna behov. Begreppen kunskap och lrande gr mycket i varandra och de

  flesta av de intervjuade ser kunskap som ett resultat av lrandet. Det lustfyllda lrandet

  betonas och att det gller att hitta arbetsstt som tilltalar barnen. Genom att anvnda sig

  av leken som en medveten process skapas naturliga lrandesituationer.

  Nyckelord: Kunskap, lrande, frskollrare, lroplan

 • Innehllsfrteckning

  1 Inledning6

  2. Bakgrund..7

  2.1 Lroplan..................................................................................................................................................7

  2.2 Helhetssyn..8

  2.3 Kunskap..9

  2.4 Lrande.10

  4. Syfte och frgestllning.16

  5. Metod..17

  5.1 Metodval...............................................................................................................................................17

  5.2 Urval..18

  5.3 Etiska principer....18

  5.4 Genomfrande.18

  5.5 Bearbetning av insamlat material.19

  6. Resultat...20

  6.1 Sammanstllning av intervjusvaren..20

  7. Resultatanalys28

  7.1 Metoddiskussion..30

  7.2 Vidare forskning...31

  Referenslista

  Bilagor

 • 6

  1. Inledning

  Frskolan fick ett tydligare uppdrag i och med att lroplan fr frskolan kom 1998.

  Lroplanens fregngare, pedagogiskt program fr frskola, innehll allmnna rd frn

  socialstyrelsen och ven principer fr arbetsstt och innehll. Nr nu frskolan ingr

  som en del i utbildningssystemet stller det andra krav p frskollrare som arbetar

  inom frskolan dr kunskap och lrandet r ett av de viktiga uppdragen som lroplanen

  lyfter fram (Skolverket, 2010). Under rubriken frskolans uppdrag str att frskolan ska

  frmja lrandet, och att det ska finnas en aktiv diskussion i arbetslagen om tolkningen

  av dessa begrepp (ibid.).

  Bjrklund (2008) skriver att det r den syn vi har p kunskap som avgr hur vi tolkar ett

  lrande. Frfattaren menar att kunskap bygger p konkreta erfarenheter och att barnen

  br utmanas drefter. Lrande r socialt och sker oftast i samspel med andra och i dessa

  mten finns stora mjligheter fr lrande (ibid.). Att arbeta med barn i de yngre ldrarna

  krver nrhet, inte distans (Johansson, 2003). Lroprocessen r viktig i arbetet med

  barnen. Det gller att bygga p barnens intresse, kompetens och frmga att frst

  (Ibid.). Barn sker och ervrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och

  skapande, men ocks genom att iaktta, samtala och reflektera (Utbildnings-

  departementet, 2010).

  I den hr studien har jag intervjuat tta frskollrare och frskolechefer fr att f svar p

  mina frgestllningar. Hur de ser p lroplanens uppdrag kring kunskap och lrande och

  vilken innebrd de lgger i begreppen. Hur de synliggr barnens lroprocesser samt

  vilken roll de sjlva har fr att hjlpa barnen i deras utveckling.

 • 7

  2. Bakgrund

  Kunskap och lrande leder till mnga tankar d det r mycket som ingr i dessa

  begrepp. Dessa begrepp r ofta sammanlnkade och man kan fundera kring hur ett

  lrande synliggr kunskap. I detta kapitel presenteras vad frskolans lroplan sger om

  ansvar samt vad forskning visar om synen p lrandet och pedagogisk kvalitet.

  2.1 Lroplan

  Lroplan fr frskolan (Skolverket, 2010) ligger som grund fr den pedagogiska

  verksamheten i frskolan och formulerar frskollrarnas uppdrag, ml och vrdegrund.

  Frskolans uppgift, enligt skolverket, r bland annat att erbjuda omsorg, att frmja

  barnens utveckling och lrande samt att i samarbete med frldrarna verka fr att varje

  barn fr mjlighet att utvecklas efter sina egna frutsttningar. Frskolan ska ven lgga

  grunden fr det livslnga lrandet (ibid.). I frskolan arbetar bde frskollrare och

  barnsktare i arbetslag dr frskollrare har det yttersta ansvaret fr att arbetet sker i

  enlighet med mlen i lroplanen. Personalen inom frskolan tar ansvar fr barnen hela

  dagen och frenar omsorg och pedagogik. Ett stort utrymme ges t lek, skapande och

  barnens egna utforskningar (Skolverket, 2010).

  Frskolan har haft sin lroplan sedan 1998. ret efter skrev Pramling Samuelsson och

  Sheridan (1999) att lroplanen hade fokus p ml och innehll men att metoden, hur

  pedagoger ska frhlla sig till barns lrande, i stort stt lyste med sin frnvaro. 2010

  kom den reviderade lroplanen p uppdrag av regeringen d det pedagogiska uppdraget

  under det senaste rtiondet ftt en allt strre betydelse. D det avsgs att utvecklingen

  skulle fortstta freslogs frtydliganden i lroplanen med avsikt att p ett bttre stt ta

  tillvara barns lust att lra. (Utbildningsdepartementet, 2010)

  Skolinspektionen har gjort en kvalitetsgranskning av frskolans arbete med det

  frstrkta uppdraget (Sammanfattning Rapport 2012:7, 2012). De menar att det behvs

  ett kat fokus p lrandeuppdraget och att det ibland saknas ett helhetstnk kring hur

  verksamheten ska utvecklas i enlighet med lroplansmlen. Frskolorna behver,

  utifrn ett tydligt barnperspektiv, mer systematiskt och kontinuerligt flja och

  dokumentera vad verksamhetens innehll ftt fr fste hos varje barn enligt

 • 8

  Skolinspektionen. Dokumentationen ska ocks visa vilket lrande det har inneburit hos

  det enskilda barnet. Syftet med kvalitetsgranskningsrapporten r att bttre kunna

  utveckla arbetsprocesser s att frutsttningarna fr barn att utvecklas och lra blir de

  bsta mjliga (ibid.).

  2.2 Helhetssyn

  Johansson (2003) skriver i sin forskningsrapport att mten mellan barn och vuxna r

  viktiga d vgen till lrandet gr via uppmuntran och att den vuxne r aktiv och

  reflekterande. Trots det s skiljer sig pedagogers syn p lrande och kunskap mellan

  arbetslag, enskilda pedagoger och ven mellan olika situationer menar Johansson

  (2003). Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) skriver att det barn lr r beroende

  av dels deras frutsttningar men ocks vilka erfarenheter de har mjlighet att f gra.

  En helhetssyn p barn r ngot av frskolans pedagogiska tradition och lrandet r en

  pgende process som involverar bland annat erfarenheter och kulturellt arv (ibid.).

  Yngre barn r stndigt involverade i att lra och det gller att bygga p barnens intresse

  och frmga att frst det som sker. Barns lrande r socialt och sker i sociala

  sammanhang dr kunskap gr vrlden begriplig och meningsfull (Pramling Samuelsson

  och Sheridan, 1999). God pedagogisk kvalitet handlar om vilket innehll verksamheten

  har och vilket frhllningsstt pedagogerna har till barns upplevelser och lrande (ibid.).

  Doverborg och Emanuelsson (2006) anser att som vuxen kan man anvnda lek som

  metod och lgga in ett lrande innehll. Krrby (1997) skriver att pedagogisk kvalitet

  bygger p en helhetssyn dr mnga komponenter ska smlta samman till en enhet. Hon

  menar att inom frskoleverksamheten ses pedagogisk kvalitet i samspelet mellan barn

  och personal men ocks i barngruppen. Nr barn samspelar med andra barn och vuxna

  under lek sker inlrning och utveckling (ibid.). Barn kan ha olika syften med lek men de

  anvnder ofta lek fr att lra sig. Stort utrymme br ges t lek och utforskande dr

  barnens egen nyfikenhet tas tillvara fr att skapa miljer fr lrande. Frskolan r en

  kollektiv milj med ett speciellt fokus p barns lrande och utveckling dr barn och

  vuxna tillsammans prglas bde socialt och kulturellt (Sheridan och Pramling

  Samuelsson, 1999, 2009).

 • 9

  2.3 Kunskap

  I lroplanen (Skolverket, 2010) str det att frskolan ska lgga grunden till att barnen p

  sikt kan ta till sig kunskaper som alla i samhllet behver, men ocks att kunskap inte r

  ngot entydigt begrepp. Kunskap kan komma till uttryck i mnga olika former som till

  exempel fakta, frstelse, frdighet och frtrogenhet (Skolverket, 2010) Begreppet

  kunskap har mnga betydelser. Enligt Gustavsson (2000) s anvnds ordet p mnga

  stt och vi menar olika saker nr vi talar om kunskap. Det kan beskrivas som dels olika

  skilda fakta men ocks som en djup mnsklig angelgenhet som vi gr till ngot

  personligt. Sjlva ordet har dubbla betydelser d det inkluderar betydelsen frn att

  kunna och att skapa dr frfattaren menar att vetandet r den kunskap vi har om hur

  vrlden och samhllen r uppbyggda och fungerar medan att kunna ngot r sjlva

  frdigheten och frmgan att praktiskt utfra ngot (Gustavsson, 2000). Han jmfr

  ordets svenska betydelse med engelskans knowledge dr betydelsen ligger nra

  varandra, men att den dremot skiljer sig frn franskans savoir och tyskans erkenntis

  som inbegriper en dimension av aktivitet (ibid.). Liedman (2001) menar att kunskap

  frmst syftar till skdning eller betraktelse. Han menar vidare att all kunskap r

  praktisk och r resultatet av en lrandeprocess. Enligt Johansson (2003) r kunskap ett

  stt att gra vrlden begriplig och meningsfull fr barnen medan Bjrklund (2008) sger

  att det r den relation som uppstr mellan en mnniska och det fenomen han eller hon

  mter. Hon skriver att kunskap dels grundar sig p logiska resonemang men ocks p

  observationer av omvrlden (Bjrklund, 2008). Kunskap frndrar vr uppfattning och

  kar vr frstelse av omvrlden och r ngot vi inhmtar i en stndigt pgende

  process som inte kan ses som enkel (Gustavsson, 2000). Den har sitt ursprung i sociala

  sammanhang och pverkar vrt stt att tnka och knna (Liedman, 2001). Enligt

  lroplan fr frskolan (Skolverket, 2010) sker och ervrar barn kunskap i sociala

  sammanhang bland annat genom lek, utforskande, samtal och reflektion och att

  verksamheten ska utg frn deras erfarenhetsvrld (ibid.).

  2.3.1 Kunskapsprocessen

  Lroplan fr frskolan (Skolverket, 2010) tydliggr ett perspektiv p kunskap och

  lrande dr barnet har en aktiv del i att mot bakgrund av erfarenheter i och utanfr

  frskolans vrld, utveckla kunskap. Vidare str att frmgan att kunna kommunicera,

 • 10

  ska ny kunskap och kunna samarbeta r ndvndigt i ett samhlle prglat av ett stort

  informationsflde och en snabb frndringstakt (ibid.).

  Kunskap och lrande har sin grund i erfarenheter och i den sociala vrld som barnen

  ingr. Doherty (2012) beskriver hur barn i ldersblandade grupper lr av varandra och

  hur de ldre barnen anvnder sin kunskap annorlunda n de yngre. De anvnder den

  dels fr att hjlpa de yngre men ocks fr att reflektera ver sitt eget lrande genom att

  gra den konkret. Detta resulterade i ett lrande p en hgre niv n i en homogen

  grupp. Johansson och Pramling Samuelsson (2006) menar att frskolans uppdrag kan

  medfra ett nytt stt att se p kunskap dr lek och lrande utgr en helhet. Vad barn kan

  och inte kan gra beror p den situation som de befinner sig i och de medel som finns

  tillgngliga fr deras uttryck och kunskap (Wallerstedt och Pramling, 2012).

  Pedagogisk kvalitet r en frga om innehllet i verksamheten dr kunskap och attityder

  till barn och inte minst till barns upplevelser r lika viktiga som barnens lrande

  (Johansson, 2003). Forskning har visat hur msesidiga relationer i samspelet mellan

  frskollrare och barn kan leda till att vuxna och barn kan utvecklas tillsammans

  (Emilsson och Pramling Samuelsson, 2012). Barn ska f stimulans och vgledning av

  vuxna fr att genom egen aktivitet ka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och

  insikter (Skolverket, 2010).

  2.4 Lrande

  Att lra r att utvecklas och beroende av de sociala sammanhang barn samspelar i med

  andra mnniskor (Lindahl, 1998). Vad lrande innefattar finns inte definerat i

  lroplanen men Slj (2000) menar att lrande handlar om de erfarenheter barn och

  vuxna gr i olika situationer och vilka tolkningar och erfarenheter vi tar med oss frn

  dessa erfarenheter. Enligt Lillemyr (2002) kan lrandet som begrepp tolkas som inre

  processer dr det p grund av nya erfarenheter uppstr en varaktig beteendefrndring.

  Han menar vidare att lrandet inte bara handlar om kunskapsfrdigheter utan att barnen

  fr en annan grund fr att uppleva, knna och tycka (Lillemyr, 2002).

  Johansson och Sandberg (2010) skriver att lrandet bygger p mten och att barn lr av

  varandra. De hnvisar till Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) som menar att

  barns lrande sker i samspel och dr r andra barn viktiga. Det handlar mycket om att

  lyssna och visa respekt fr deras tankar men ocks frmgan att involvera alla barn i

  lroprocesserna (Bjrklund, 2008). Att som frskollrare vara delaktig i den

 • 11

  pedagogiska lroprocessen betyder att man har frmgan att fnga barnens perspektiv

  och kunna anvnda sig av deras erfarenheter och frstelse (Pramling Samuelsson och

  Sheridan, 2009). Enligt Bjrklund (2008) s r att upptcka och reflektera ver vad som

  r gemensamt hos specifika freml och freteelser i omvrlden grundlggande fr allt

  lrande. Emilsson och Pramling Samuelsson (2012) skriver att barn mste f kunskap i

  meningsfulla sammanhang fr att ett lrande ska komma till stnd.

  Lrandet ska ses som ett resultat av handlingar och interaktion med omvrlden

  (Bjrklund, 2008). Frfattaren menar vidare att lrande innebr kunskap som bygger p

  konkreta erfarenheter och att det r frskollrarens uppgift att frse barnet med lmpliga

  och rimliga utmaningar (ibid.). Lrande r en frga om att urskilja men det som barnen

  ska urskilja mste variera enligt Sheridan och Pramling Samuelsson (2009). Det som

  barnen frvntas skapa en frstelse fr mste, enligt frfattarna, gras synligt fr dem

  (Ibid.). Slj (2000) menar att man kan likstlla lrande med utveckling.

  2.4.1 Lrande genom lek

  Lrandet r en del av livet. Barns erfarenheter speglar det lrande som uppstr. Att inta

  ett barnperspektiv medfr att frskollrare tar tillvara och frska frst vad barn sger

  och gr utifrn deras synstt. Frskolan har en nyckelroll, utifrn ett barnperspektiv p

  det livslnga lrandet, att ta de frsta och kanske ven de viktigaste stegen i

  utbildningssystemet. Lrandet ska baseras p svl samspel mellan vuxna och barn som

  p att barnen lr av varandra (Sheridan och Pramling Samuelsson, 2009). Johansson och

  Sandberg (2010) skriver om tv nyckelbegrepp, lrande och delaktighet inom

  frskolan. De menar att ett lrande uppstr nr mnniskor r i msesidig relation (ibid.).

  Enligt Slj (2000) ska lrande uppfattas som en process dr vi lgger till nya stt att

  tnka och handla till dem vi redan har.

  Verksamheten i frskolan ska frmja leken, kreativiteten och det lustfyllda lrandet

  (Skolverket, 2010). Den ska ta till vara och strka barnets intresse fr att lra och ervra

  nya erfarenheter, kunskaper och frdigheter. Frskollrarens uppgift, i den pedagogiska

  verksamheten, r att stimulera och utmana barns utveckling och lrande (ibid.). Barn lr

  bst nr de leker, i leken tnker de inte p att de lr sig ngot. De r mer fokuserade p

  vad de gr och att det r roligt, det lustfyllda lrandet (Johansson och Sandberg, 2010).

  Kroksmark (2003) menar att lrandet ska vara s ltt och lustfyllt att de yngsta barnen

  inte tnker p att de lr. Lek har ofta setts som ett naturligt frhllningsstt hos barn och

 • 12

  som ett uttryck fr deras egen verksamhet medan lrandet dremot ofta har varit knutet

  till lrares mlmedvetna pverkan och dr har skolan ofta ansetts ha frstahandsrtt

  (Johansson och Pramling Samuelsson, 2006)

  Lroplanen fr frskolan (Skolverket, 2010) lyfter fram yngre barns rttighet och

  mjlighet att f utveckla de kunskaper de behver dels nu men ocks fr framtiden.

  Barns lrande r aktivt och de lr med hela kroppen. Ett lrande som r svl socialt

  som kulturellt och sker p ondligt mnga stt bde i och utanfr frskolan och barn r

  stndigt involverade i att lra (Johansson, 2003). Lroprocessen r viktig i arbetet med

  barnen och det gller att bygga p deras intresse, kompetens och frmga att frst. Att

  de knner gldje och lust i sitt lrande r viktigt nr de tillsammans med andra

  undersker, prvar och utforskar sin omvrld (ibid). Detta pongteras ocks i frskolans

  lroplan (Skolverket, 2010). Om vi tar fasta p att lrandet sker i sociala sammanhang

  och mellan mnniskor blir helheter och samspel viktiga skriver Johansson (2003). Det

  r drfr viktigt att vuxna r fljsamma och frsker frst hela barnet och deras

  livsvrld fr att stdja de yngre barnens lrande och genom att bekrfta barnen positivt

  frvntar sig frskollrare att barnen lr (Johansson, 2003). Doherty (2012) beskriver

  barns lrande genom lek och samspel i ett ldersblandat klassrum under

  naturvetenskapliga aktiviteter. Hr sker lrandet hos alla barnen samtidigt menar

  Doherty. Hon hnvisar i artikeln till Lev Vygotskij som identifierade det reflekterade

  lrandet som ett annat lrande och som r mer fokuserar p att det r barnet sjlv som

  str fr lrandet i ett delat lrande. Den som lr reflekterar ocks ver sitt eget lrande

  (ibid.).

  Barns nyfikenhet, fretagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust

  att lra ska stimuleras. Leken r drfr viktig fr barns utveckling och lrande

  (Skolverket, 2010). Lrande i frskolan handlar bde om medvetande och handling

  enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2009). De menar att dessa tv aspekter av

  lrande sammanfltas hos barnen och blir till en helhet. Lrandet blir d det samma som

  meningsskapande (ibid.). Pramling Samuelsson och Sheridan (2009) menar att det r en

  speciell utmaning att frst de yngsta barnens lrande och vad det r som gr att ett litet

  barn lr sig, eller inte lr sig, en viss frdighet eller frmga. Att f upptcka och

  reflektera ver det specifika och gemensamma hos freml r grundlggande fr allt

  lrande (ibid.). Barn r lekande lrande individer som r riktade mot sin omvrld fr att

  frska ervra en frstelse och ett kunnande i den. D det finns olika stt att lra kan

  ett inkluderade av lek bli en del i lrandet (Johansson och Pramling Samuelsson, 2006).

 • 13

  Wallerstedt och Pramling (2012) tar i sin artikel upp vilka frestllningar som finns

  angende hur lek och inlrning hnger ihop och om vi kan stdja lekens

  utvecklingsvrde i undervisningen utan att frstra dess natur. I leken kan man hitta

  lrandesituationer som initieras av barnen sjlva och en viktig uppgift d som

  frskollrare r att integrera olika omrden s som exempelvis musik, skapande, rytmik

  och dess lrande i barnets vardag (Johansson & Pramling Samuelsson, 2006).

  Ett samlrande mste f ske i lustfyllda sammanhang och med positiv respons frn de

  vuxna i barnets nrhet skriver Emilsson och Pramling Samuelsson (2012). Barnen mste

  f mjlighet att reflektera ver sina kunskaper och f prva sina erfarenheter om och om

  igen (Ibid.). Mnniskor kan inte undg att lra menar Kroksmark (2003). Att delta i

  olika former av verksamhetet ger mnniskor erfarenheter som de tar med sig i livet. Han

  menar ocks att lrande och utveckling sker genom att delta i sociala praktiker. Innan

  den formella utbildningen kom var detta den vg som samhllen anvnde sig av fr att

  skapa tillflle till lrande. Individen gick frn att vara skdare till att bli deltagare och

  slutligen behrska den aktuella aktiviteten (ibid.).

  I forskningsrapporten Mten fr lrande (Johansson, 2003) har man bland annat tittat p

  frgor som vilka mten som kan tnkas stdja barns upptckter och lrande. Vad som r

  vrdefullt och meningsskapande i ett barnperspektiv. Rapporten utfrdes p uppdrag av

  Skolverket och genom att studera frskollrares frhllningsstt ville man f en bttre

  kunskap om den pedagogiska verksamheten fr de yngsta barnen i frskolan (ibid.).

  Johansson (2003) menar att det r viktigt som frskollrare att ha ett frhllningsstt

  som bygger p stor respekt fr barnen som personer och som deltagare i sin egen

  kunskapsprocess. Det finns mnga strategier fr lrande men det r viktigt att komma

  ihg att strategier ven p olika stt ger makt. Vuxnas strategier fr hur barn skall lra

  sig har att gra med innehllet, vad barn skall lra sig, men ocks sammanhanget och de

  medverkande barnen (ibid.). Rapporten visade att frskollrare frhller sig p olika stt

  beroende p vilket kunskapsinnehll som behandlas och inom vilka sammanhang

  lrandet sker (Johansson, 2003).

  Frskolans lroplan (Skolverket, 2010) tydliggr ett perspektiv p kunskap och lrande,

  dr barnet har en aktiv del i att mot bakgrund av erfarenheter i olika sammanhang i och

  utanfr frskolans vrld utveckla kunskap. Frskolans verksamhet bygger p det

  kollektiva och verksamheten gr ut p att barn och vuxna skapar, leker, upptcker och

  lr tillsammans. Pedagogisk kvalitet r en frga om innehllet i verksamheten, kunskap

  och attityder till barn och inte minst till barns upplevelser och lrande (Johansson,

 • 14

  2003). Samtidigt kommer vi inte ifrn att lrandet r individuellt i bemrkelsen att det r

  det enskilda barnet som har att gra kunskapen till sin egen (Johansson och Pramling

  Samuelsson, 2006).

  2.4.2 Synliggrande av processen

  Fr att utvrdera frskolans kvalitet och skapa goda villkor fr lrande behver barns

  utveckling och lrande fljas, dokumenteras och analyseras (Skolverket, 2010). Nyland

  och Acker (2012) menar att barn lr i ett socialt och fysiskt kontext dr fokus p

  lrandet kan lttare synliggras och analyseras genom att anvnda videokameran som

  hjlp. Om man kan fnga dem i deras vardag, se deras erfarenheter s finns potentialen

  att se mycket av barnens vrld. Det gller att hitta ett stt att lyssna och upptcka

  mening i deras erfarenhet (ibid.).

  Videokameran r ett hjlpmedel fr frskollrare men barn kan agera annorlunda om de

  vet att de blir filmade. Emilsson, och Pramling Samuelsson (2012) menar att barn r

  smarta och vet ofta vad frskollrarna r ute efter och svarar ofta det som de tror

  frvntas av dem. I sin artikel skriver de att barn ofta frsker leva upp till vuxnas

  frvntningar fr det r d de blir uppmrksammade och fotograferade (Ibid.).

  Fr att riktigt f tag i vad barnen lr sig behver vi nrma oss barnen frn deras

  perspektiv och fr att f ett samlrande mste vuxna kommunicera med dem och visa

  msesidig respekt enligt Emilsson och Pramling Samuelsson (2012). Med pedagogisk

  dokumentation synliggrs dels barnen och verksamheten men ocks miljns betydelse

  fr barnens lrande (Skolverket, 2008). Frskollrare kan genom pedagogisk

  dokumentation lra sig ett nytt stt att se p barn och deras lrande men det finns dock

  en risk att man ltt fastnar p de prestationer som barnen visar menar Emilsson och

  Pramling Samuelsson (2012). Genom att dokumentera barns prestationer och handlingar

  riskerar man ven att skapa en prestationskultur dr barnen knner sig vrdesatta utifrn

  det de gr istllet fr vem de r (ibid.) Det br allts finnas en anledning till eller ett

  syfte med att dokumentera skriver Emilsson och Pramling Samuelsson (2012).

  Granberg (2003) menar att dokumentation gr det mjligt att lyfta fram och synliggra

  olika processer. Pedagogisk dokumentation bygger p ett gemensamt reflektionsarbete i

  arbetslagen men det r frst nr dokumentation anvnds som utgngspunkt fr

  reflektion som det blir en pedagogisk dokumentation (Skolverket, 2004).

  Dokumentationer hjlper frskollrare att upptcka barns lrande och att synliggra

 • 15

  arbetet i frskolan (Johansson, 2003). Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar

  att ven barnens egna ider r viktigt att synliggra. En viktig roll har d frskollraren

  genom att lyssna p barnens egna ider, finnas till hands och stdja dem i sin utveckling

  mot kunskap och lrande (ibid).

  Lroplanen fr frskolan (Skolverket, 2010) r det styrdokument som alla frskollrare

  skall flja och som tydliggr ett perspektiv p kunskap och lrande. Pramling

  Samuelsson och Sheridan (2006) menar att frskollrarens roll i frskolan r just att

  skapa frutsttningar och ge barnen upplevelser och erfarenheter som stdjer dem i sitt

  eget lrande.

 • 16

  4. Syfte och frgestllning Sedan frskolan fick sin lroplan har det blivit ett tydligare fokus p kunskap och

  lrande dr frmgan att kommunicera, ska ny kunskap och kunna samarbeta r

  ndvndigt i vrt frndliga samhlle. D frskolan nu ingr som en del i

  utbildningssystemet stller det andra krav p frskollrare som arbetar inom frskolan.

  Enligt Skolinspektionen s behver lrandeuppdraget komma mer i fokus och frskolor

  behver mer systematiskt flja upp vilket lrande det inneburit hos det enskilda barnet.

  Syftet med denna underskning r att se hur ngra utvalda frskollrare och

  frskolechefer som r verksamma inom frskolan ser p begreppen kunskap och

  lrande, med lroplanen som utgngspunkt. Vilken innebrd de intervjuade lgger i

  begreppen, hur de synliggr barnens lroprocesser och vilken roll de sjlva har fr att

  hjlpa barnen i deras utveckling.

  Forskningsfrgor

  Vilket innehll lgger de intervjuade i begrepp som kunskap och lrande?

  Hur synliggr de lrandet?

  Hur uppfattar de sin egen roll fr att hjlpa barnen i deras utveckling mot

  kunskap och lrande?

 • 17

  5. Metod

  I detta kapitel kommer metoden att beskrivas. Hr redogrs vilket metodval jag gjort,

  vilket urval som gjorts, de etiska principer jag anvnt samt en redogrelse fr

  genomfrandet och bearbetning av studiens material.

  5.1 Metodval

  I denna studie har jag valt att underska tta frskollrares och frskolechefers syn p

  kunskap och lrande i den pedagogiska verksamheten i frskolan. Hur de tnker kring

  innebrden av begreppen kunskap och lrande och hur de kan synliggra dem.

  Fr att f ett utfrligt och beskrivande svar valde jag personliga intervjuer som metod. I

  personliga intervjuer riktas fokus p individen och svaren blir d mer utfrligare och

  berttande. Risken fr missuppfattningar minskas och mjligheten att stlla fljdfrgor

  kar. D begreppen kunskap och lrande inte r definierade i lroplanen kan

  definitionen skilja sig mellan frskollrare. I en flexibel process kan man ndra frgorna

  efterhand vilket bidrar till hgre validitet (Larsen, 2009).

  Jag har anvnt mig av Bryman (2002) och Larsen (2009) kvalitativa metoder fr att

  frbereda mig infr intervjuerna. Larsen (2009) menar att om man vill f en

  helhetsfrstelse av enskilda fenomen r kvalitativa metoder de bsta. Dr mter

  intervjuaren informanten ansikte mot ansikte (ibid). I personliga intervjuer kan man lta

  intervjun rra sig i olika riktningar, eftersom det ger en kunskap om vad den intervjuade

  upplever vara relevant och viktigt. Att de fr dela med sig av konkreta exempel som

  visar hur, nr och vilket lrande som uppstr. Detta ger en avslappnad atmosfr

  (Bryman, 2002) och min frhoppning var att intervjun skulle upplevas givande ven fr

  de intervjuade d mina frgor krvde en del eftertanke. En frdel r att om det hade

  uppkommit en situation dr de intervjuade missuppfattat en frga eller svarade p ngot

  annat som jag inte var ute efter, s hade jag lttare kunnat styra om intervjun med

  fljdfrgor eller avbryta den helt (Larsen, 2009).

 • 18

  5.2 Urval

  I den reviderade lroplanen har frskollrare ftt ett tydligare pedagogiskt uppdrag.

  Drfr ville jag intervjua just frskollrare men ocks frskolechefer fr att se om deras

  syn p uppdraget skilde sig t. Av de 49 mejlen jag skickade ut fick jag tta positiva

  svar och jag valde att intervjuat samtliga. De intervjuade r alla frskollrare i grunden

  ven om tre idag arbetar som frskolechefer. De har dessutom olika lng erfarenhet i

  yrket.

  5.3 Etiska principer

  Jag har tagit hnsyn till Vetenskapsrdets etiska krav (2002). I enlighet med

  informationskravet, som innebr att de intervjuade ska informeras om vilket syfte min

  studie har, informerade jag redan i mitt mejl, som jag skickade ut om frfrgan till

  intervju, att deltagandet var helt frivilligt och att intervjun skulle komma att spelas in.

  Innan vi startade, vid intervju tillfllet, informerade jag muntligt, enligt samtyckes-

  kravet, om deras rtt att avst frn att svara p vissa frgor. Att de nr som helst kunde

  avbryta intervjun och att jag spelade in intervjun fr att inte behva anteckna samtidigt.

  Detta fr att f ett bttre flyt i intervjun (Bryman, 2002). I enlighet med

  konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har jag informerat deltagarna om att det r

  endast jag som ska lyssna p all inspelat material och att de endast ska anvndas till min

  studie. I kvalitativa metoder r det viktigt eftersom man mts personligt att ingen ska

  knna att ngon annan person ska kunna identifiera vem som sagt vad (Bryman, 2002).

  5.4 Genomfrande

  Till att brjade med funderade jag vilka frgor som skulle visa p de intervjuades stt att

  tnka kring kunskap och lrande, deras syn p sin egen roll och hur de synliggr detta.

  Jag funderade ven p hur jag skulle formulera mig fr att f liknande frgor till

  frskolechefer som till frskollrare. Jag skicka sedan mejl till alla frskoleavdelningar

  och frskolechefer i en mindre mellansvensk kommun. Att ta kontakt via mejl gr

 • 19

  snabbt och gr att man enkelt nr mnga frskolor med samma information. I mejlet

  beskrev jag vad mitt examensarbete skulle handla om, lite hur intervjun skulle g till

  och ungefrlig tidstgng.

  Genomfrandet av intervjuerna har skett enskilt med var och en av frskollrarna och

  frskolecheferna p en plats de sjlva valt med tanke p att de ska knna sig s trygga

  och avslappnade som mjligt infr intervjun. De flesta valde att gra intervjun p sin

  arbetsplats vilket just medgav en trygg och avslappnad atmosfr. D jag ville att de

  intervjuade skulle ge uttmmande svar, och inte ja och nej, anvnde jag mig av

  frgeorden hur, vilken, var och p vilket stt (Larsen, 2009). Jag var noga med att inte

  stlla ledande frgor utan att de intervjuade fick tolka frgan som de ville.

  Att bekanta sig med miljn som den intervjuade arbetar i rekommenderas av Bryman

  (2002) och ven att ha bra tekniska inspelnings hjlpmedel. Jag har spelat in

  intervjuerna p en surfplatta dr det endast r jag sjlv som syns i bild. Jag har varit

  tydlig med att informera om det och att det kunde vara bra fr mig att se mitt

  kroppssprk under intervjun. Detta medfrde att dialogen kndes avslappnad. Jag hade

  dessutom innan intervjun informerat deltagarna innan att intervjun skulle maximalt ta

  30 minuter.

  5.5 Bearbetning av insamlat material

  Alla svaren i intervjuerna var av betydelse och drfr har jag noggrant lyssnat igenom

  samtliga intervjuer och skrivit ner dialogerna. Eftersom kvalitativ data, enligt Bryman

  (2002), utgr ett omfattande och ostrukturerat textmaterial delade jag upp

  sammanstllningen i tv delar. Frst gjordes en sammanstllning utifrn vad de

  intervjuade svart p respektive frga och drefter ytterligare en sammanstllning dr

  fokus lg p de intervjuades svar p just innebrden av begreppen kunskap och lrande.

  D jag spelade in mig sjlv p surfplattan kunde jag observera mitt kroppssprk och ta

  till mig eventuella brister i exempelvis kroppssprk, tonfall och uppmrksamhet och

  tnka p till nsta intervju.

 • 20

  6. Resultat

  I det hr kapitlet presenteras svaren frn intervjuerna som hrrr till syftet om kunskap

  och lrande.

  Samtliga frgor bifogas i bilaga 1 och 2.

  6.1 Sammanstllning av intervjusvaren

  Att kunskap och lrande r stora begrepp som innefattar mnga olika saker var de flesta

  intervjuade ense om. Begreppen har olika tyngd beroende p i vilka sammanhang de

  diskuteras men de har ftt ett tydligare fokus i och med lroplanens infrande.

  Ngot som alla var verens om var att tryggheten r grunden fr att det ska ske ett

  lrande. r man inte trygg kan man inte heller ta till sig de kunskaper som frmedlas i

  en lrandesituation. Mnga tyckte att det handlade om vilket bemtande man har

  gentemot barnen fr att de ska kunna ta till sig kunskap och lrande. Mr barnen bra d

  kan de ocks ta till sig kunskap och lrande d dessa begrepp mycket gr i varandra.

  Alla har svarat att de kontinuerligt diskuterar lroplanen p arbetsplatstrffar och ven

  om de inte anvnder just orden kunskap och lrande s diskuteras frgor som hrrr till

  de begreppen. Om det som sker nr ett lrande sker hos enskilda barn.

  6.1.1 Vilket innehll lgger de intervjuade i begrepp som kunskap och lrande?

  En av de intervjuade sa:

  Kunskap r det som man har i huvudet och som ingen kan ta ifrn en. Det r allt

  som man kan och det man fr av lrandet och att det finns ett samband med hur

  man tnker.

  Att definiera ord som kunskap och lrande upplevde de intervjuade som svrt.

  Begreppen r stora och med mycket innehll. De flesta satte orden i kontext till egna

  upplevda hndelser. Om vi brjar med kunskap s menade tv de intervjuade att

  kunskap kan vara att lra sig lsa eller rkna men att det ocks r att ta sig upp fr en

 • 21

  kulle. En frskollrare svarade att barn fds med otroligt mycket kunskaper och att vi

  vuxna kanske tar ifrn dem saker som de redan kan vid olika situationer p grund av att

  personal i frskolan r stressade eller pressad. Tre av de tta intervjuade nmnde att

  kunskap kunde vara att upptcka och att vcka ngot intresse hos barnen men ocks

  naturligtvis deras direkta frdigheter.

  .....nr man vcker ngot intresse hos barnen som de spnar vidare om att det i sin

  tur vcker frgor och funderingar hos barnen.

  ...om man tnker p sm barn s r det ju mycket frdigheter som de lr och

  utvecklar.

  Nr kunskap blir en frdighet gr det att barn lttare frstr sin omgivning och man kan

  se att de ftt en frstelse fr det de gr sa en av frskollrarna. En annan menade att

  kunskap knns mer som en frdig produkt i jmfrande med lrande. En viktig kunskap

  att frmedla r social kompetens och knslan fr samhrighet, hur man agerar i

  samhllet och i olika sammanhang. Detta var samtliga intervjuade verens om.

  Vrdegrundsfrgor var ngot som tre frskollrare tyckte var viktigt, dr barnen fr

  knna att de r viktiga och att de betyder ngot. En frskollrare utryckte det som:

  En god vrdegrund tycker jag r jtteviktigt fr kunskapen den kommer ju s

  smningom oftast men de dr grundlggande vrderingarna de tror jag att ju

  tidigare de kommer desto lttare r det att de fljer med och att man inte pverkas

  lika mycket. Man kan lttare st dr stadigt sen och tycka att det hr tycker jag och

  att man vgar tro p det man tycker och vga sga det. Fr har man det s tror jag

  att kunskapen kommer automatiskt, faktiskt.

  Att frmedla kunskap ligger mycket i hur man bemter barnen svarade en frskollrare.

  En frskolechef tyckte att man ska se och mta barnen i den situation dr de befinner

  sig men att det r ven viktigt hur man bemter barnet och familjen.

  Det r ju olika kulturer i varje familj och den ska bemtas med respekt.

  Hlften av de intervjuade ptalade ocks att det r viktigt hur man bemter varandra,

  bde barn och personal, och vad man sger till varandra.

  Allt barnen vill lra blir p ngot vis kunskap uttryckte en frskollrare. Det r d

  viktigt att man fljer upp vad barnet frgar om och fr samtalet vidare och utvecklar det.

  En av de intervjuade menade att man inte fr glmma att de sm vardagssakerna, som vi

  kanske uppfattar som sm, att det r kunskap och faktiskt inte r sm fr barnen. En av

 • 22

  frskolecheferna tyckte att man ibland mste ha tillrckligt med kunskap fr att frst

  varfr man ska lra sig vissa saker och att det ocks r beroende p vilket sammanhang

  man befinner sig i.

  Det hrde jag ngon som sa fr hur lnge sen som helst om ngot nomadfolk som

  bor i Sahara att de har ju inte behov av o kunna massa om ... ja, nyaste it-tekniken

  eller s, jo det kanske de kan ha nytta av ocks men fr dem r det ju mycket

  viktigare att veta hur de hittar vatten. Allts det beror ju p var man r och vad som

  r..... Det r olika allts.

  Kunskap r allt som du kan och det som du redan skaffat dig. Det r dit lrandet leder.

  Om lrande sa en frskollrare:

  Lrande r vl det man behver fr att klara sig framt p ngot vis, att klara sig

  tillsammans med kompisarna. Det sociala lrandet helt enkelt.

  Lrande kan vara att man lr sig nya saker och det har mycket med de sm detaljerna att

  gra tyckte en av de intervjuade. Alla var verens om att det som r centrat fr lrandet

  r att det r lustfyllt och lekfullt.

  Det finns nog ingen som lr sig ngot om man inte tycker det r kul, det gller ju

  att hitta ett stt som tilltalar barnen att lra sig det p.

  Ett lrande, menade en frskollrare, kan ocks vara att lra sig en sng, en ramsa,

  bokstver, att cykla eller vad som helst men att det ska gras p ett stt s att det knns

  lustfyllt och lekfullt fr barnen. En annan frskollrare sa att lrande kan ocks vara nr

  ett barn hjlper ngot annat barn och de saker vi vuxna gr speglar av sig p barnen.

  Alla var verens och medvetna om att man lr sig otroligt mycket redan frn brjan och

  de tyckte att lrande r ngot som man fr nytt av hela tiden.

  Lrande r sjlva vgen till kunskap.

  En av de intervjuade sa att det sociala lrandet var det viktiga. Hon menade att frst

  mste man lra sig hur man r tillsammans med sina kompisar, sen fr man bygga p

  med andra kunskaper.

  Den viktigaste lran i en frskola r social kompetens nst efter tryggheten. Ofta

  terkom samtliga intervjuade till att barnen mste vara trygga fr att ett lrande ska ske.

 • 23

  Viktigt fr barns lrande r att de ska knna sig trygga och m bra, att bli sedda

  och behandlas med respekt.

  Ngot annat som flera frskollrare tyckte var viktigt fr barns lrande var att barnen

  skulle f mjlighet att prova sig fram, s att de fr en koppling till varfr de br lra sig

  saker. Det gller fr oss vuxna att tnka att det faktiskt r ett lrande som pgr hela

  tiden.

  Det r ven viktigt, tyckte tv av de intervjuade, med engagerade och intresserade

  frskollrare som ser barnen och r med barnen. Frskollrare som verkligen frstr hur

  mycket barnen lr av allt det som rr sig runt omkring dem. Att det r ngon som ser

  deras intressen och att man fljer barnet i det och ger dem nya utmaningar.

  Det r viktigt att lta barnen f knna att ingenting utav det de gr eller hller p

  att lra r fel. De har ju ett ml ngonstans och det mste vi vuxna respektera.

  En frskollrare tyckte att det var viktigt fr barns lrande att de skulle frst att de lr

  sig saker och kunna stta ord p vad de lrt sig. Att barnen skulle f knna sig delaktiga

  och att vuxna gav dem de mjligheter de behvde fr att utvecklas vidare. Samma

  frskollrare uttryckte ocks att det var en frutsttning att dela barnen i mindre

  grupper, p grund av de stora grupper vi nu har, fr att kunna mta barnen p deras

  niv. En annan frskollrare ppekade att det r viktigt som vuxen att vara ett fredme.

  ... genom att visa dem hur man gr, hur man lr, vad man lr och vad som r

  viktigt och inte.

  I arbetet med yngre barn r det svrare att planera lrandesituationer, tyckte en

  frskollrare, utan att man d istllet fick haffa barnen hr och nu nr det hnde ngot.

  Hon tyckte dock att det var viktigt att lrandet skulle ske utifrn barnens behov och att

  det helst skulle anpassas till varje individ. Samma frskollrare ville ocks se att det

  sker en personlig utveckling hos barnen som leder till ett lrande.

  P frskolan planterar vi frskollrare kunskaps frn hos barnen men de behver

  inte bli frdiga plantor innan de lmnar frskolan.

  Barn har ett ml med sina aktiviteter och som frskollrare ska vi respektera och sttta

  barnen i sitt lrande tyckte en av de intervjuade.

  Barn mste f vara delaktig i sitt eget lrande, det var samtliga intervjuade verens om

  och jag fick mnga frslag p hur man kan gra barnen delaktiga. Tv frskollrare

 • 24

  nmnde att genom diskussion med barnen och att lta dem prata och bertta om sina

  tankar och ider s kan man ta tillvara och stdja deras intressen. D kan man fnga det

  som barnen vill lra och utg frn det. En frskollrare sa att man mste vara lyhrd och

  lta barnen vara med att tycka kring sitt lrande och lta dem ha egna lsningar.

  Nr barn inte finner sig i att bara konstatera att s hr r det utan vill veta varfr

  mrker man att barnen vill lra sig. Att d flja upp deras intressen och ska fakta i

  en bok, p Ipaden eller lta de f plocka isr ngot s skapas ett konkret lrande

  utifrn deras eget intresse.

  Det handlar om att respektera barnen fr deras sikter och tankegngar svarade flertalet

  av de intervjuade. En frskollrare uttryckte att de stdjer barns delaktighet i sitt eget

  lrande genom att vara nrvarande i barngruppen.

  Det var delade meningar hos de intervjuade huruvida barn r medvetna om att de lr sig

  och det var bara en av de intervjuade som var spiksker p att barn r absolut medvetna

  om att de lr sig.

  Om man anvnder sig av lrande i lek, allts nr man medvetet plockar in

  exempelvis matematik i leken s tror jag definitivt att barnen frstr att de lr sig.

  Fyra av de intervjuade trodde inte att barn var medvetna om att de lr sig medan vriga

  tvekade. Ngot de dock var verens om var att barn r jttenyfikna och vill lra sig.

  6.1.2 Hur synliggr de lrandet?

  D jag lmnade fritt att tolka frgorna gav de flesta hr olika frslag om hur de

  dokumenterar men ngra beskrev ven de olika lroprocesser de dokumenterat. Ngra

  anvnde pedagogisk dokumentation och tittade p lrandet ur olika perspektiv. De

  menade att en medveten och engagerad frskollrare ser att lrandeprocesser sker ver

  hela dagen. En frskolechef uttryckte det som s att:

  Det finns ingen tidpunkt d barn inte lra sig ngonting, men med medvetna och

  engagerade pedagoger s lr de sig mer.

 • 25

  Tre av de intervjuade nmnde att lrande sker i mten med andra och att barnens mten

  med varandra r ett otroligt lrande. En menade att i den gemensamma leken, barn

  emellan, s skapas det naturliga lrandesituationer men att det r inte r alltid man vet

  vilken vg lrandet tar.

  Det r ju inte skert att barnen lr sig det som frskollraren trodde att de skulle

  lra sig.

  Olika diskussioner frekom kring varje barns lrande. Vi har diskussioner i arbetslagen

  kring var, hur och nr ett lrande sker svarade en frskollrare. Tv av frskollrarna,

  som arbetade i samma arbetslag berttade om hur de i individuella utvecklingsplaner

  skapat dokument dr de infr utvecklingssamtalen spaltade upp vad de gjorde med

  baren, vilket lrande som skett och var det kommer in i lroplanen. En frskollrare

  beskrev att:

  Nr vi stter upp bilder och dokumenterar ngot fr frldrarna s relaterar vi till

  lroplanens olika ml. Vi lter ocks barnen f vara med och reflektera om det som

  har skett vid de olika tillfllena.

  Genom att observera barnen synliggrs deras lrande fr frskollraren. Fem av de tta

  intervjuade svarade att det r genom lek man lr sig och att fr barnen har all lek ett

  syfte. En av dessa menade att alla tillfllen i frskolan kan innebra ett lrande och att

  det r vi frskollrare som mste skapa mjligheter och utrymme fr barnen att lra sig.

  De intervjuade menade att barn tycker att det r kul att leka och de har en drivkraft att

  vilja vidare och veta mer. En frskollrare sa att genom att anvnda leken i lrandet s

  skapas naturliga lrandesituationer som barnen sen kan anvnda sig av i sin egen lek.

  Att leka styrda lekar som inkluderar turtagande, demokrati och olika lekregler tyckte tv

  av de intervjuade var viktiga inslag.

  I leken ser man ofta vad barnen lrt sig och hur mycket de kan. Det ger en bra bild

  om barnens utveckling.

  Sex av de tta intervjuade beskrev att de alltid hade lroplanen med som ett levande

  dokument att reflektera kring i arbetslaget vid utvrderingar och planeringar. D knt de

  an till de ml frskollrarna hade med aktiviteten till de strvansml som lroplanen

  har.

 • 26

  Det gr att f in de flesta lroprocesser i lek med medvetna frskollrare svarade en

  frskolechef. Att anvnda leken som metod i lrandet var ngot som alla frskollrare

  och frskolechefer var verens om.

  I leken finns egentligen det mesta av lrandet och det r genom leken barnen lr

  sig.

  6.1.3 Hur uppfattar de sin egen roll fr att hjlpa barn i deras utveckling mot kunskap och lrande?

  Frskollrare spelar en stor roll i barns kunskapsinhmtande och lrande. En

  frskollrare uttryckte det som:

  Det r ett viktigt yrke vi har. Egentligen r ju frskollrare det viktigaste

  yrket fr barns lrande

  Det som frskollrare frmedlar spelar en stor och viktig roll fr barns lrande ansg tv

  av frskollrarna i intervjuerna. De ptalade ven vikten av att frmedla tryggheten fr

  utan den s blir det inget lrande. De tv frskollrarna menade att trygghet och

  skerhet har blivit viktigare i och med att barngrupperna har blivit strre. Allt man som

  frskollrare gr har betydelse fr barns lrande, ansg en av de intervjuade, men om

  inte barnen r trygga kommer man ingen vart och drfr r det en viktig uppgift att ge

  bde barn och frldrar trygghet.

  Tre av de intervjuade menade att den absolut viktigaste uppgiften som frskollrare har

  r att lra barnen social kompetens, att barnen lr sig umgs med andra mnniskor. En

  frskollrare tyckte att vara engagerad och att vara nrvarande med barnen var en viktig

  pedagogisk uppgift oavsett om det r ett eller tio barn. Om man r nrvarande i det som

  pgr s sker utveckling och lrande hos barnen. En av de intervjuade nmnde att det r

  viktigt att vara lyhrd och att frska vara nrvarande dr det hnder saker fr att kunna

  lyfta frgor och frska frst deras synvinkel.

  Genom att d lyssna, samtala, sttta, vcka nyfikenhet, finnas tillhands och ta

  tillvara barnens behov och nskeml stimulerar jag som frskollrare barnens

  kunskaps utvecklande.

 • 27

  En annan frskollrare tyckte att frskollrarrollen hade frndrats genom ren frn

  omsorg till lrande. Hon ansg att den strsta frndringen skedde i och med att

  lroplanen kom och att frskollrare hade en viktig roll fr barns utveckling.

  Eftersom jag intervjuat bde frskollrare och frskolechefer s skiljer sig svaren t.

  Frskolecheferna r frskollrarnas pedagogiska ledare och drfr riktar sig dessa svar

  mer t hur de kan sttta frskollrarna i deras roll.

  Det som de tre frskolecheferna uttryckte gemensamt var att man som frskolechef ska

  man vara stttande och lyssna p personalen. Att diskutera frgor kring deras tankar och

  lyfta fram de positiva hos personalen. Eller som en frskolechef uttryckte det:

  ...allt lyfta fram det hr som jag d tycker r viktigt, engagemanget och vara dr

  barnen r, vara nrvarande med barnen oavsett om det r en eller tio och det kan

  vl vara svrt nr det r tio men jag menar att nd vara nrvarande.

  Att man verkligen ser att hr sker ett lrande kan vara svrt fr mnga och det r d

  viktigt att bekrfta fr sig sjlv och bli medveten om dessa lrandeprocesser menade en

  frskolechef. En annan svarade att hon ville f frskollrarna att se resultatet i ett

  tydligare perspektiv.

  ..ja, att frska ge mjligheter och frska f frskollrarna att se det de faktiskt

  gr. Ofta s tycker jag att man gr ju jttemycket mera n vad man sjlv ser att

  man gr.

  Den tredje frskolechefen tyckte att det var viktigt att driva den pedagogiska

  diskussionen och kanske dr utmana frskollrarna lite i deras diskussioner. Hon

  menade att efter den reviderade lroplanen kom r det strre skillnad i hur medvetet

  man jobbar med lrandet.

  Man har vl alltid jobbat med lrande i frskolan men kanske inte s hr medvetet

  och inte fljt upp om det verkligen sker ett lrande.

  Alla tre cheferna tyckte att lrandet har kommit i fokus p ett helt annat stt n tidigare.

  Vi mste kunna, kanske framfr allt till frldrar, frklara varfr vi gjort som vi

  gjort. Mnga frldrar ppekar ocks att barnen lrt sig mycket sen de brjade p

  frskolan.

 • 28

  Tv av frskolecheferna menar att frskollrarna r mer medvetna nu n tidigare om

  vilken betydelse de sjlva har fr barns lrande.

  7. Resultatanalys Nr jag brjade den hr studien trodde jag att det skulle skilja sig i svaren mellan

  frskolechef och frskollrare men s blev inte fallet. Det visade sig att de bda

  yrkeskategorierna hade liknade uppfattning om barns kunskap och lrande. Det kan bero

  p att samtliga frskolechefer jag intervjuat tidigare har arbetat inom

  frskoleverksamheten. Den frga som naturligvis skilde sig t var vilken deras

  viktigaste pedagogiska uppgift var. Varfr jag nd ville redovisa frskolechefernas

  svar var att jag ansg att det handlade om synliggrande av processerna. I utvrderingar

  som frskollrarna gr och i frskolechefernas besk p frskolorna ser de hur

  lroprocessen synliggrs av frskollrarna men ocks hur synen p kunskap och lrande

  har frndrats och hur medvetna frskollrarna blivit om att det faktiskt sker ett lrande.

  Lrandet har kommit i fokus mycket tack vare den reviderade lroplanen.

  Lrandet sker i sociala sammanhang och barn lr ofta tillsammans eller av varandra

  svarade mnga frskollrare och det menar ocks Pramling Samuelsson och Sheridan

  (1999). Det r den kunskapen som gr vrlden begriplig och meningsfull. ven Lindahl

  (1998) skriver om att lra r att utvecklas och beroende av samspel i sociala

  sammanhang. Att som medveten frskollrare se barns intressen, uppmuntra och ge

  dem utmaningar drefter var ett av de svar som verensstmmer med Johansson (2003).

  Frfattaren skriver att vgen till lrandet gr via uppmuntran och att den vuxne r aktiv

  och reflekterande (ibid).

  Gustavsson (2000) beskriver kunskap dels som fakta men ocks som en djup mnsklig

  angelgenhet som vi gr till ngot personligt. Detta menade ven flera av de intervjuade

  d de beskrev kunskap som att lra sig lsa eller rkna men att det ocks kunde vara att

  ta sig upp fr en kulle. Om kunskap blir en frdighet gr det att barn lttare frstr sin

  omgivning och man kan se att de ftt en frstelse fr det de gr sa en frskollrare.

  Detta stmmer helt verens med Johansson (2003) som menar att kunskap r ett stt att

  gra vrlden begriplig och meningsfull fr barnen.

 • 29

  En av frskollrarna uttryckte sig som s att lrandet r vgen till kunskap. Om detta

  skriver Liedman (2001) och menar att kunskap r praktisk och r resultatet av en

  lrandeprocess. Men ett lrande, menade en frskollrare, kan ocks vara att lra sig en

  sng eller en ramsa. Ngra vill lra sig bokstver eller ngot annat men viktigt r att det

  grs p ett lustfyllt och lekfullt stt fr barnen. Barn lr bst nr de tillts leka, d tnker

  de inte p att de lr sig och som frskollrare kan du d se med barnens gon vad de

  behver (Johansson och Sandberg, 2010).

  Resultaten visar att mnga av frskollrarna har blivit mer medvetna om begrepp som

  kunskap och lrande dels i och med att frskolan fick sin lroplan men ocks senare nr

  den reviderade upplagan kom och frskollrarna fick ett tydligare pedagogiskt uppdrag.

  Begreppen har kommit mer i fokus och ven om vi inte anvnder orden i vardagslag s

  diskuteras situationer som innefattar begreppen i stort stt varje dag p frskolan. Mer

  och mer anvnds lroplanen vid bde planering, utvrdering men ocks i samband med

  upprttande av individuella utvecklingsplaner fr barnen. Genom dokumentation och

  individuella utvecklingsplaner fr barnen s stts det ett strre fokus p kunskap och

  lrande. Mnga upplever att dessa begrepp gr i varandra och att det r svrt att sga

  exakt vad som r kunskap och vad som r lrande ven om de flesta var verens om att

  lrande leder fram till kunskap.

  Genom att utfra tta kvalitativa intervjuer och drefter sammanstlla dessa har det

  synliggjorts hur de intervjuade frskollrarna och frskolecheferna ser p sitt uppdrag.

  Syftet med denna studie var att se hur begrepp som kunskap och lrande definieras, hur

  de synliggr lrandet samt vilken betydelse deras egen roll har fr barns kunskap och

  lrande. De intervjuade definierar begreppen p lite olika stt men undermeningen r

  oftast den samma.

  I lroplanen (Skolverket, 2010) finns ingen direkt definition p dessa begrepp vilket

  lmnar ett stort utrymme fr olika tolkningar. Johansson (2003) menar att frskolan ska

  ha en strategi fr barns lrande och medverka till att barn blir nyfikna och undersker

  vrlden fr kunskap r ett stt att gra vrlden begriplig och meningsfull. Sex av de

  intervjuade anser sig ha en viktig roll i barns utveckling och lrande men i frskolan

  pratar man mest om lrande och inte s mycket om kunskap. Detta hade jag kunnat

  utveckla mer i mina intervjuer. Ngon nmnde att de kopplade kunskap till skolans

  vrld och det skriver ocks Johansson och Pramling Samuelsson (2006) om. De menar

  att lrandet ofta har varit knutet till lrares mlmedvetna pverkan och dr har skolan

 • 30

  ofta ansetts ha frstahandsrtt, men varfr egentligen? De flesta var ju medvetna om att

  barn i frskolan besitter mycket kunskap men varfr pvisar vi inte det mer?

  Det finns ondligt mycket olika fakta som man kan hrrra till begrepp som kunskap

  och lrande och lrandet r en ju en del av livet. Svensk frskola har sedan lnge strvat

  efter att frena omsorg och lrande (Pramling Samuelsson, 1999). I inledning av denna

  studie redogjordes fr vad som str i frskolans lroplan (Skolverket, 2010) angende

  kunskap och lrande. Jag hade ven kunnat jmfra med andra styrdokument. Vad som

  till exempel str i skollagen eller FN:s Barnkonvention.

  7.1 Metoddiskussion

  Jag ville f en inblick i hur frskollrare och frskolechefer som r verksamma inom

  frskolan sg p begreppen kunskap och lrande. Min utgngspunkt var frskolans

  lroplan, som sedan den reviderades, ger frskollrarna ett tydligare pedagogiskt ansvar.

  Med metoden personliga intervjuer har jag, p ett avslappnat stt, trffat de intervjuade

  ansikte mot ansikte.

  Innan intervjuerna genomfrdes s ska man vara vl frberedd och ha frgorna klara fr

  sig att inte skapa en knsla av oskerhet (Bryman, 2002) Jag formulerade drav en rad

  intervjufrgor med utgngspunkt frn mitt syfte. Avsikten med mina personliga

  intervjuer var att framkalla spontana och uttmmande beskrivningar men ocks att f ett

  naturligt samspel under intervjun. Vid intervjutillfllena har deltagarna haft mjlighet

  att tala fritt om sina upplevelser och erfarenheter. Att spela in intervjuerna kndes bra

  fr d kunde mitt fokus vara p personen som intervjuades istllet fr att skriva ner

  svaren. Om detta skriver ocks Bryman (2002). Vid personliga intervjuer kunde jag

  lttare, vid behov, stlla fljdfrgor n om jag valt en enktunderskning. I

  enktunderskningar fr man en strre mngd data att tolka och dra slutsatser frn men

  det blir ocks ett digert material att analysera. Det ansg jag skulle ta alltfr lng tid och

  jag r inte sker p att det skulle ge mig mer variation i svaren. En svrighet med

  enkter ligger i att formulera frgorna p ett sdant stt att man blir frstdd likadant av

  alla intervjuade (ibid.)

  Jag hade ocks kunnat valt telefonintervju men risken r d att man missar olika

  reaktioner hos den intervjuade. Kroppssprket sger nstan lika mycket som de svar den

 • 31

  intervjuade ger samt att det inger ett mer opersonligt perspektiv n vid personliga

  intervjuer (Bryman, 2002).

  Mitt syfte var att se hur ngra utvalda frskollrare sg p begreppen kunskap och

  lrande. D begreppen r svra att definiera och jag ville ha utfrliga och beskrivande

  svar ansg jag att personliga intervjuer var den mest lmpliga metoden.

  Jag har blivit positivt mottagen och flera av de intervjuade har kommenterat efter

  intervjun att mina frgor varit intressanta och att de ftt tnka till fr att stta ord p

  dessa begrepp. Detta hoppas jag har lett till ytterligare diskussioner i de intervjuades

  arbetslag. En av de intervjuade frskolecheferna uttryckte ocks att:

  Det hr borde vi diskutera oftare

  Jag tycker mig ftt svar p mina frgor om hur frskollrare och frskolechefer

  uppfattar sin egen roll, synliggr och tolkar begreppen kunskap och lrande. De visade

  stor kunskap i lroplanens ml och jag ser fram emot en fortsatt diskussion kring

  begrepp som kunskap och lrande.

  7.2 Vidare forskning

  Min studie har visat att synen p kunskap och lrande ftt ett strre fokus i frskolan.

  Fler frskollrare har sedan den reviderade lroplanen kom 2010 mer medvetet brjat se

  p begrepp som kunskap och lrande.

  I en vidare forskning skulle det vara intressant att se om frskolans arbete ven ger

  ngra effekter i frskoleklass och skolan. Fr barnen med sig mer kunskaper till

  frskoleklass och skolan idag och hur ser lrarna i dessa enheter p det lustfyllda

  lrandet? r lrarna medvetna om att de lr sig ngot genom leken eller om det bara r

  ngot de gr fr att ha roligt.

  Man skulle ven kunna ska upp barn d de gr i grundskolan och underska hur det

  gtt fr dem. Att se om det r ngon skillnad i deras fortsatta kunskapsinhmtande.

 • 32

 • Referenslista

  Bjrklund, Camilla. (2008) Bland bollar och klossar Matematik fr de yngsta i frskolan

  Jakobstad: Studentlitteratur.

  Bryman, Alan. (2002) Samhllsvetenskapliga metoder Malm: Liber.

  Doherty, Andrea (2012) Teacher, I showed her to do that: Teaching early years children of

  mixed age- play Primary science, n 122 p 24-26 Mar 12

  Doverborg, Elisabeth och Emanuelsson, Gran. (2006) Sm barns matematik Gteborg:

  Nationellt centrum fr matematikutbildning (NCM)

  Emilsson, Anette och Pramling Samuelsson, Ingrid (2012) Jakten p det kompetenta barnet

  nordisk barnehageforskning 2012. Nordic Early Childhood Education Research Nordisk Frskoleforskning

  Granberg, Ann. (2003) Smbarnslek en livsndvndighet Stockholm: Liber.

  Gustavsson, Bernt. (2000) Kunskaps filosofi Tre kunskapsformer Stockholm: Wahlstrm

  och Widstrand.

  Johansson, Eva (2003) Mten fr lrande Pedagogisk verksamhet fr de yngsta barnen i

  frskolan Forskning i fokus nr 6. Skolverket Stockholm: Fritzes.

  Johansson, Eva och Pramling Samuelsson, Ingrid (2006) Lek och lroplan Mten mellan

  barn och lrare i frskola och skola Gteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.

  Johansson, Inge och Sandberg, Anette (2010) Learning and participation: two interrelated

  key-concepts in the preschool Early Childhood Education Research Journal 18:2, 229-242

  Kroksmark, Tomas. (2003), (red.) Den tidlsa pedagogiken Lund: Studentlitteratur.

  Krrby, Gunni. (1997) Bedmning av pedagogisk kvalitet - Frskolan i fokus Pedagogisk

  Forskning i Sverige rg 2 nr 1 s 2542 issn 1401-6788

  Larsen, Ann Kristin (2009) Metod helt enkelt en introduktion till samhllsvetenskaplig

  metod Malm: Gleerups

  Liedman, Sven-Eric (2001) Ett ondligt ventyr om mnniskors kunskaper Falun: Albert

  Bonniers frlag.

  Lillemyr, Ole Fredrik. (2002) Lek upplevelse lrande i frskola och skola Stockholm:

  Liber

  Lindahl, Marita (1998) Lrande smbarn Lund: Studentlitteratur

 • Nyland, Berenice och Acker, Alexandra (2012) Young children's musical explorations: The

  potential of using Learning Stories for recording, planning and assessing musical experiences

  in a preschool setting International Journal of Music Education 2012 30: 328

  Pramling Samuelsson, Ingrid. & Sheridan, Sonja. (1999) Lrandets grogrund Lund:

  Studentlitteratur.

  Pramling Samuelsson, Ingrid och Sheridan, Sonja (2003) Delaktighet som vrdering och

  pedagogik (participation as valuation and pedagogy) Pedagogisk Forskning i Sverige 8 no

  1/2: 70-84

  Sheridan, Sonja. & Pramling Samuelsson, Ingrid. (2009) Barns lrande fokus i

  kvalitetsarbetet Stockholm: Liber.

  Skolinspektionen (2012) Sammanfattning Rapport 2012:7 Frskola, fre skola lrande och

  brande. Kvalitetsgranskningsrapport om frskolans arbete med det frstrkta pedagogiska

  uppdraget

  Skolverket (2004) Frskola i brytningstid Nationell utvrdering av frskolan rapport nr 239

  Stockholm: Skolverket

  Skolverket (2008) Rapport 318 Tio r efter frskolereformen - Nationell utvrdering av

  frskolan

  Slj, Roger. (2000) Lrande i praktiken ett sociokulturellt perspektiv Stockholm:

  Nordstedts Akademiska Frlag.

  Utbildningsdepartementet (2010) Frskola i utveckling artikel nr. U10.027 Solna: tta45

  Vetenskapsrdet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhllsvetenskaplig

  forskning http://www.ibl.liu.se/ ( 2013- 03-13)

  Wallerstedt, Cecilia och Pramling, Niklas (2012) Learning to play in a goal-directed practice

  An International Research Journal, 32:1, 5 15 Gteborg

  http://www.ibl.liu.se/

 • Bilaga 1

  Frgor till frskollrare inom frskolan.

  Mitt examensarbete handlar dels om vad som menas med kunskap i frskolan och hur ser vi

  att det leder till lrande, men ocks hur frskollrare ser p lroplanens uppdrag om kunskap

  och lrande.

  I Lpf-98 under frskolans uppdrag str det: Frskolan ska frmja lrandet, vilket frutstter

  en aktiv diskussion i arbetslaget om innebrden i begreppen kunskap och lrande (sid.6)

  1. Hur anvnder ni er av lroplanen Lpf-98 p er arbetsplats?

  2. Har ni en aktiv diskussion om innebrden av begreppen kunskap och lrande?

  3. Vilken r din viktigaste uppgift som frskollrare?

  4. Nr och hur fr du reda p vad barn tnker och hur de tnker?

  5. Vad r lrande fr dig?

  6. Vid vilka tillfllen i frskolan lr sig barnen?

  7. Vad r viktigt (anser du) fr barns lrande?

  8. Hur kan vuxna skapa mten fr lrande?

  9. P vilket stt kan man mrka att barnen vill lra sig ngot nytt/mer?

  10. Hur tar vi tillvara och stdjer barnens delaktighet i sitt lrande?

  11. Vad r kunskap fr dig?

  12. r det skillnad (anser du) p kunskap och lrande? Vilka?

  14 Vilka kunskaper vill du frmedla?

  15. Hur tnker du kring lek och lrande?

  16. Ser du den fria leken som pedagogiskt verktyg? Varfr/varfr inte?

  17. Vilka lrandeprocesser tycker du ska finnas i lek?

  18. Vad innebr lrande i lek och lek i lrande?

  19. Hur uppfattar barn lek och lrande?

  20. Hur synliggr du barns lrande?

 • Bilaga 2

  Frgor till chef inom frskolan.

  Mitt examensarbete handlar dels om vad som menas med kunskap i frskolan och hur ser vi

  att det leder till lrande, men ocks hur frskollrare ser p lroplanens uppdrag om kunskap

  och lrande.

  I Lpf-98 under frskolans uppdrag str det: Frskolan ska frmja lrandet, vilket frutstter

  en aktiv diskussion i arbetslaget om innebrden i begreppen kunskap och lrande (sid.6)

  1. Hur tycker du som chef att dina pedagoger efterfljer det?

  2. Hur anvnder ni er av lroplanen Lpf- 98?

  3. Hur ser du vilken kunskap som frskollrarna frmedlar till barnen?

  4. Vilken r din viktigaste pedagogiska uppgift som chef?

  5. Hur kommer frskollrarnas synstt till uttryck i arbetet?

  6. Vad r lrande fr dig?

  7. Vid vilka tillfllen i frskolan lr sig barnen?

  8. Vad r viktigast (anser du) fr barns lrande?

  9. Vad r kunskap fr dig?

  10. Hur tar ni tillvara och stdjer barns delaktighet i sitt eget lrande?

  11. Hur kan vuxna skapa mten fr lrande?

  12. Ser du den fria leken som pedagogiskt verktyg? Varfr/varfr inte?

  13. Vilka lrandeprocesser tycker du ska finnas i lek?

  14. Vilket frhllningsstt har frskollrarna till lrandets objekt?

  15. Hur synliggr frskollrare barns lrande?