Kunci Jawaban Ujian Sekolah-1a

  • View
    53

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kunci

Transcript

KUNCI JAWABAN UJIAN SEKOLAHBAHASA JAWA SMK TAHUN 2013/2014 PILIHAN GANDA

NO.KUNCINO.KUNCINO.KUNCI

1.A16.C31.E

2.C17.A32.D

3.D18.B33.D

4.C19.A34.B

5.A20.E35.A

6.A21.B36.B

7.B22.E37.A

8.C23.D38.C

9.E24.E39A

10.E25.D40.E

11.C26.A41.C

12.C27.A42.C

13.B28.A43.A

14.D29.B44.E

15.C30.A45.C

URAIANa. Tema

: kahanan urip

b. Irah-irahan: Ramene Bakda Ing Angenku

c. Paraga

: Dar (aku), slamet

d. Latar

: ing bangjo, dalan, omah. Sore, ing wektu bakda

e. Alur

: maju

f. Amanat

: kudu teteg anggone nglakoni urip, dadi bocah kudu sabar. (utawi kawicaksanan guru)a. Pandhawa 5: Puntadhewa, Werkudara, Janaka, Nakula, Sadewab. Punakawan: Semar, Gareng, Petruk, Bagongc. Ramayana (boten urut) : Rama, Sinta, Anoman, Subali,Sugriwa, Anggada, Barata, Begawan wasista, Garudha, Jatayu, Janaka, Kosalya, Kumbakarna, Lesmana, Parasurama, Rama, Rahwana, Resi gotama, Sukesi, Sumitra, Sarpanaka, Wibisana1. Tuladha , utawi Kawicaksanan guru

Salam pambuka : assalamualaikum wr.wb

Atur pakurmatan : Bapak Kepala Sekolah ingkang kula bekteni. Para bapak, para ibu guru saha staff karyawan SMK Karya Nugraha ingkang kula kurmati. Para siswa kelas XII sedaya ingkang kula tresnani.

Puji Syukur dhumateng Gusti: Ingkang sepisan sumangga kula panjenengan sedaya ngaturaken puja-puji syukur konjuk dhumateng Gusti ingkang maha Agung. Awit kula panjenengan sedaya taksih pinaringan nikmat kasarasan, karaharjan, kaslametan saha saged makempal wonten panggenan mriki kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa.

2. a. Tata krama yaiku pranatan utawa tatanan kanggo ngajeni marang wong kang perlu diajeni.b. spjuju/bklMkMu/3. Tuladha naskah sandhiwara (kreativitas siswa) Ande-ande Lumut (inggone keluarga klenting-klenting)Wonten injang ingkang terang Mbok rondo kleting nyawiji kalihan putri-putrinipun. Putri-putri Mbok rondo kleting sanget ayu pasuryane, piyambake inggih punika kleting merah,kleting hijau ugi salah sak tunggaling putri tirinipuningkang nami kleting kuning.Mbok rondo kleting sanget remen lan tresno kalian putri-putrinipun , ananging benten kalian kleting kuning, dados putri tiri piyambake sanget dibentenake katresnonipun. Kleting kuning didawuhi nyapu,ngresiki griya lan ugi nyambut dame ling sawah . sanget mrihatinake kleting kuning.Mbok rondo Kleting: Anak-anakkusing ayu-ayurene ndug

Kleting-kleting : injih . Mbok

Mbok rondo: ngene ndug ana berita sing penting banget

Kleting merah: Berita apa to mbok (dewasa)

Kleting Hijau: iya mbok enten napa ta??(manja, mendekat sambil memegang tangan mbok rondo kleting)Mbok rondo kleting: kowe ngerti ta mbok rondo dadapan kui duwe anak sing bagus banget, jenenge ande-ande lumut.

Kleting-keleting: Owh ande-ande lumut. Bagus!!!! Wahh gelem no.

Mbok rondo klenting: iyo,, mbok rondo dadapan gawe saembara kanggo anake ande-ande lumut sing lagi goleki garwo pendampinge

Klenting-klenting: wahh ,,,purun sanget bu.

(keterangan :kleting merah dan hijau bersama bergaya manja, centil)Mbok rondo kleting: iya mengko mbok arep dandani kowe-kowe gen dadi putri sing ayu-ayu, sapa ngerti salah sijine kepilih dadi garwone ande-ande lumut.

Kleting-kleting : Iya mbok.. purun_purun

Kleting merah: wahh mesti aku sing dipilih mengko,kanaku ayu

Kleting hijau : ora iso,,!!mesti aku sing dipilih ande-ande lumut dadi garwone.

Kleting merah : heh!! Akukanluwih tua saka kowekudune kowe ngajeni aku dadi mbakyumu!!!!

Mbok rondo kleting :wes-wes to!! Rasah padu..anak-anake mbokkanayu-ayu,,rasah do udur!! Gek neng njero,,siap-siap dowan!!!

Kleting-kleting:injihmbok.