KUDEAKETA TXOSTENA - ANTOLAKETA kudeaketa txostena - antolaketa informe de gesti£â€œn - organizaci£â€œn

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KUDEAKETA TXOSTENA - ANTOLAKETA kudeaketa txostena - antolaketa informe de...

 • KUDEAKETA TXOSTENA - ANTOLAKETA INFORME DE GESTIÓN - ORGANIZACIÓN

  Epealdia/Período: 2016 ABENDUA / DICIEMBRE 2016

  1.- JARDUERA MEMORIA OROKORRA / ​MEMORIA DE ACTIVIDADES GENERAL

  HELBURUA ​ ​Objetivo JARDUERA​ ​Actividad EMAITZAK​ ​Resultados Herritarren arreta Atención Ciudadana

  Aurrez aurreko kanala​ Canal presencial Arreta, informazioa​ Atención, información: 2853 Sarrera erregistroa​ Registro de entrada: 880

  Kanal telefonikoa​ Canal Telefónico 9.914 Posta kanala​ Canal postal Sarrera erregistroa​ Registro de entrada: 194

  Bestelakoa​ Otros: 834 Kanal telematikoa​ Canal telemático Sarrera erregistroa​ Registro de entrada: 9 Posta elektroniko kanala​ (info helbidea) Canal correo electrónico (correo info) 31 Sarrera erregistroa​ (guztira) Registro de entrada (total) 1083 Irteera erregistroa​ (guztira) Registro de salida (total) 400

  Biztanlegoa Población

  Errolda altak​ Altas de padrón 175 Errolda bajak​ Bajas padrón 164 Zifra ofiziala ​(urtean behin) Cifra oficial (una vez año) 39.381 ( a 01/01/2016)

  Udal antolaketa organo erabakitzaileak (kide bakarrekoak + kide anitzekoak) Órganos municipales de decisión (unipersonales + colegiados)

  Alkate eta zinegotzi ordezkarien Dekretuak (guztira) Decretos de alcalde y concejalas y concejales delegados (total)

  297

  Udalbatzarreko bilkurak​ Sesiones plenarias

  Ohikoak​ Ordinarias: 1 Ezohikoak​ Extraordinarias: 0 Ezohiko eta premiazkoak​/Extraord y urgentes: 0

  Udalbatzako akordioak + mozioak + berri ematea eta beste organo erabakitzaileen kontrola Acuerdos Pleno + mociones + dar cuenta y control de otros órganos

  Akordioak​ Acuerdos: 9 Mozioak​ Mociones: 2 Berri ematea eta beste organoen kontrola Dar cuenta y control de otros órganos: 2

  Tokiko Gobernu Batzordeko bilkurak​ Sesiones Junta Gobierno Local Ohikoak​ Ordinarias: 2 Ezohiko eta premiazkoak​ Extraord y urgentes: 0

  Tokiko Gobernu Batzordeko akordioak​ Acuerdos Junta Gobierno Local 8

 • Bozeramaile Batzordeak (deklarazio instituzionalak) Junta de Portavoces (declaraciones institucionales)

  2

  Zuzendaritza taldea eta arloetako koordinazio taldeak Zuzendaritza taldea y grupos de coordinación de los ámbitos

  Bilerak​ Reuniones

  Zuzendaritza taldea: ​3 Antolaketa arloa​ Ámbito organización: 3 Lurraldea arloa​ Ámbito territorio: 3 Herritarrak arloa​ Ámbito ciudadanía: 2

  Aholku Kontseiluak Consejos Asesores

  Plan Estrategikoaren jarraipenerako A.K​. C.A. de seguimiento del Plan Estratégico

  0

  Planeamenduko A.K​. C.A. de Planeamiento 0 Ingurumeneko A.K​. C.A. de Medio Ambiente 0 Herritarren segurtasuneko A.K.​ C.A. de Seguridad Ciudadana 0 Euskarako A.K.​ C.A. de Euskera 0 Berdintasuneko A.K​. C.A de Igualdad 0 Kiroletako A.K​. C.A. de Deportes 0 Eskola kontseilua​ Consejo de educación 0

  Txostenak, instrukzioak, aholkularitza juridikoa Informes, instrucciones, asesoría jurídica

  Funtsezko txostenak (juridikoak eta ekonomikoak) Informes de relevancia (jurídicos y económicos)

  13 taula

  Aholkulari taldeko bilerak​ Reuniones de Asesoría Jurídica 1

  Defentsa juridikoa Defensa Jurídica

  Tartekatutako auzi berriak (udalak edo udalaren aurka) Nuevos procedimientos judiciales interpuestos (por el ayto o contra el ayto)

  taula

  Amaitutako auziak eta emaitza​ Procedim. judiciales terminados y resultado 1 aldekoa​ (*) LANGILEAK Plantilla

  Langileria/​Personal Empleado 349 Emakumeak​/Mujeres: 159 Gizonak​/Hombres: 190

  Karrerako Funtzionarioak/​Funcionarios de carrera 209 Bitarteko Funtzionarioak/​Funcionarios interinos 103 Plaza hutsa betetzen​/ocupando plaza vacante: 46

  Gaixotasun ordezkapena​/sustitución enfermedad: 11 Zerbitzu eginkizunak ordezkapena​/sustitución comisiones servicio, licencias, permisos, maternidad etc.: 32: Aldi baterako programak​/programas temporales: 14

  https://docs.google.com/document/d/1yyqecdL6T4JSwyzEnguE9xN4oMD5Tf4iNZ5SOvLhFrM/edit https://docs.google.com/document/d/17wJ6DWOSZjO1B6lVPgAu-csb01PzrcUjyVsUP-TIIV8/edit https://docs.google.com/document/d/17wJ6DWOSZjO1B6lVPgAu-csb01PzrcUjyVsUP-TIIV8/edit

 • Lan Kontratudun Pertsonal finkoa/​Personal laboral fijo 3 Aldi baterako lan Kontratudun Langileak/​Personal laboral temporal 34 Etxez-etxeko laguntza zerbitzua​/servicio ayuda

  domiciliaria: 21 Errelebo kontratuak/​contratos relevo: 2 Errelebo kontratu hauekin lotutako erretiro partzialak​/ Jubilaciones parciales relacionadas con estos contratos de relevo: 2 Enplegua sustatzeko planen langileak​/personal trabajador de planes de empleo: 9 Errefortzu Madalenak​/refuerzos Magdalenas:

  Behin-Behineko pertsonala​/Personal eventual 1 Erretiroak​/ Jubilaciones Beharrezkoak​/Forzosas: 0

  Boluntarioak​/Voluntarias: 1 Partzialak​/Parciales: 0

  Praktiketako ikasleak​/Alumnos/alumnas prácticas 1

 • 2.- OGASUNA ​HACIENDA

  BEHIN-BEHINEKO DATUAK ​- DATOS PROVISIONALES

  AURREKONTU KONTROLA Control Presupuestario

  Arloen arabera Por ambitos

 • AURREKONTU KONTROLA Control Presupuestario

  Arloen arabera Por ambitos

 • AURREKONTU KONTROLA Control Presupuestario

  Kapituluen arabera Por capítulos

  GASTUA - ​GASTO

  SARRERA - ​INGRESO

 • AURREKONTU KONTROLA Control Presupuestario

  AURREKONTU ALDAKETAK Modificaciones presupuestarias 2016KALD000010 GAIKUNTZA – HABILITACIÓN. ARTXIBOA ARCHIVO 4.500,00 €

  2016KALD000013 TRANSFERENTZIA – TRANSFERENCIA Hainbat - Diversas

  131.388,00 €

  2016KALD000014 TRANSFERENTZIA – TRANSFERENCIA.

  INFORMATIKA - INFORMATICA 800,00 €

  EM-2016KALD00004 TRANSFERENTZIA - TRANSFERENCIA 4.521,37 €

  AURREKONTU EGONKORTASUNA, FINANTZA IRAUNKORTASUNA ETA GASTU ARAUA Estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y regla de gasto

  Egonkortasuna ​– Estabilidad: Defizit: 7.344.562,84 € Betetzen da: Ez

  Se cumple: No

  Iraunkortasuna ​– Sostenibilidad: % 31,26 Betetzen da: Bai

  Se cumple: Si

  Gastu araua​ – Regla de gasto: % 24,40 Betetzen da: Ez

  Se cumple: No

  Ondorioak​ – Conclusiones: Udal honek plan ekonomiko-finantziero bat onartu zuen 2014ko apirilaren 16an (2014-2017), eta bere eguneraketa egin zuen, 2016ko uztailaren 20ean onartua izan dena. Aipatu den plan horren aurrekontu aurreikuspenak betetzen joan dira, eta 2017ko aurrekontu aurreikuspen eguneratuan aurrekontu eta finantza egonkortasuna berreskuratzea aurreikusten da.

  Este Ayuntamiento aprobó un plan economico-financiero el 16 de abril de 2014 (2014 - 2017), y procedió a su actualización, la cual fue aprobada con fecha 20 de julio de 2016. Las

 • previsiones presupuestarias de dicho plan se han venido cumpliendo, y en el escenario presupuestario actualizado para el año 2017 se preve recuperar el equilibrio presupuestario y financiero.

  ORDAINKETAK (Udala eta Patronatoak) PAGOS (Ayuntamiento y Patronatos)

  Azken hiruhilabean ordainketak egiteko batazbesteko epea: Plazo medio de pago último trimestre:

  22,51 egun / días

  Hiruhilabetean ordaindutako eragiketen zenbatekoa: Volumen de pago de las operaciones del trimestre:

  7.004.325,73 €

  Hiruhilabetean ordaindu gabe gelditu diren eragiketen zenbatekoa: Volumen de operaciones que han quedado pendientes de pago en el trimestre:

  1.752.043,52 €

  DIRUZAINTZA TESORERÍA

  Sarrerak: Entradas: 6.118.233,43 €

  Irteerak: Salidas: 5.293.667,33 €

  Saldoa hilabete bukaera: Saldo fin de mes: 8.499.493,40 €

  Gordailuak: Depositos: 3.000.000,00 €

  TRIBUTUEN KUDEAKETA ETA ZERGABILKETA GESTIÓN DE TRIBUTOS Y RECAUDACIÓN

  Kobraketara jarri diren erroldak: Padrones puestos cobro: 2016-3ko ura eta estolderia

  2016-3 agua y alcantarillado

  Kobratzera bidali diren ordainagiriak: (1177) Recibos puestos al cobro: 1.070.710,07 €

  (7.498 ordainagiri/recibos)

  Borondatezko epean kobratutakoa: Recaudado en periodo voluntario: 498.341,11 €

  Bide exekutiboan kobratutakoa: Recaudado en periodo ejecutivo: 129.680,77 €

  Isunetan kobratutakoa: Recaudado en multas: 17.449,51 €

  Egin diren zatipenak: (49) Fraccionamientos: 21.943,85 €

 • BAJAK BAJAS

  Ez dira egon. No ha habido.

  DIRULAGUNTZAK SUBVENCIONES

  Hiruhilabetean emandakoak Concedidas en el trimestre

  BESTE KUDEAKETA ADIERAZLEAK OTROS INDICADORES DE GESTIÓN

  Egutegi fiskala 2017 Calendario fiscal 2017

  Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko zerga

  Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

  2017-02-20

  2017-04-07

  Ondasun Higiezinen gaineko zerga

  Impuesto sobre Bienes Inmuebles

  2017-05-15

  2017-07-03

  Hondakin Bilketa eta ezabaketa Zerbitzuaren tasa