of 35 /35
KTS 110 KTS 120 NL. ELEKTRISCHE ONDERDEKEN GEBRUIKSAANWIJZING EN. ELECTRIC UNDER BLANKET INSTRUCTION MANUAL DE. ELEKTRISCHE UNTERDECKE BEDIENUNGSANLEITUNG FR. CHAUFFE-LIT ELECTRIQUE MODE D’EMPLOI

KTS 110 KTS 120 - CRESTA CARE · 2019. 2. 25. · elektrische onderdekens KTS 110 of KTS 120 en bedanken u voor het in ons merk en onze producten gestelde vertrouwen. Wij zijn ervan

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KTS 110 KTS 120 - CRESTA CARE · 2019. 2. 25. · elektrische onderdekens KTS 110 of KTS 120 en...

 • KTS 110 KTS 120

  NL. ELEKTRISCHE ONDERDEKEN GEBRUIKSAANWIJZING

  EN. ELECTRIC UNDER BLANKET INSTRUCTION MANUAL

  DE. ELEKTRISCHE UNTERDECKE BEDIENUNGSANLEITUNG

  FR. CHAUFFE-LIT ELECTRIQUE MODE D’EMPLOI

 • GEBRUIKSAANWIJZING

  Wij feliciteren u met de aankoop van een van onze CRESTA

  elektrische onderdekens KTS 110 of KTS 120 en bedanken u voor

  het in ons merk en onze producten gestelde vertrouwen.

  Wij zijn ervan overtuigd dat u met deze aankoop een

  hoogwaardig kwaliteitsproduct heeft aangeschaft waarvan u van

  het gebruik gedurende vele jaren plezier zult hebben.

  Indien u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing toch nog

  vragen heeft over dit product en het gebruik ervan neemt u dan

  telefonisch contact op met onze serviceafdeling onder nummer:

  0900 – 4000030

  INSTRUCTIES

  Leest u deze gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig door voordat u

  het product in gebruik neemt, ook wanneer u met het soort

  product vertrouwd bent. De onderstaande veiligheidsvoorschriften

  verminderen het risico van brand, elektrische schokken en letsel

  indien deze zorgvuldig worden opgevolgd. Bewaart u deze

  gebruiksaanwijzing, de garantiekaart, uw aankoop bon en de

  verpakking op een veilige plaats voor mogelijk toekomstig gebruik.

  Indien u het product aan iemand overdraagt geeft u diegene

  dan ook de gebruiksaanwijzing mee.

  BBEELLAANNGGRRIIJJKKEE VVEEIILLIIGGHHEEIIDD IINNSSTTRRUUCCTTIIEESS

  BBEEWWAAAARR DDEEZZEE IINNSSTTRRUUCCTTIIEESS VVOOOORR TTOOEEKKOOMMSSTTIIGG

  GGEEBBRRUUIIKK

 • Lees de

  gebruiksaa

  nwijzing

  Niet

  gebruiken

  indien

  gevouwen

  of gekreukt

  Niet

  doorboren

  met

  veiligheids

  pelden

  Niet gebruiken

  bij jonge

  kinderen

  (0-3 jaar)

  Deze onderdeken is niet bedoeld voor medisch gebruik in

  ziekenhuizen.

  LEES DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR EN

  VOLG DE AANWIJZINGEN

  Gebruik de onderdeken uitsluitend als elektrische matras

  verwarmer.

  Sluit alleen aan op een netwerk met het voltage zoals vermeld

  op het product label.

  De elektrische onderdeken mag niet gevouwen of gekreukeld

  worden gebruikt.

  Gebruik de elektrische onderdeken niet als laken, leg hem niet

  onder een matras en stop hem niet als een laken in.

  Gebruik de onderdeken niet bij personen die zich niet zonder

  hulp kunnen bewegen, kleine kinderen, personen die slechts

  tot een bepaalde hoogte gevoelig zijn voor warmte mogen de

  onderdeken alleen onder toezicht gebruiken.

  Steek geen spelden of andere scherpe voorwerpen in de

  onderdeken.

  Trek of draai niet aan het netsnoer.

  Stel de schakelaar niet bloot aan vocht of vloeistoffen.

  Wanneer de zekering doorgebrand is of de thermische

  verbinding verstoord, dient u de deken ter reparatie in te

  leveren bij de zaak waar u deze gekocht heeft. Schakel de

  deken niet meer in.

  Wanneer het netsnoer beschadigd is dient dit vervangen te

 • worden door de importeur of diens service afdeling, dan wel

  door een gekwalificeerde persoon, om gevaarlijke situaties te

  voorkomen.

  Vermijd het kreukelen van de onderdeken.

  Controleer de onderdeken regelmatig op gebreken of tekenen

  van slijtage. Wanneer zich dergelijke tekenen voordoen of

  wanneer de onderdeken niet correct gebruikt is, dient u met

  het gebruik te stoppen en de deken in te leveren bij de zaak

  waar u deze gekocht heeft. Schakel de onderdeken niet meer

  in.

  Gebruik de elektrische onderdeken niet wanneer hij vochtig of

  nat is.

  De onderdeken mag niet ingeschakeld worden door er een

  tijdschakelaar tussen te plaatsen.

  Vouw de elektrische onderdeken niet te strak op.

  Wanneer de onderdeken ingeschakeld is:

  Plaats dan geen grote of zware voorwerpen, zoals koffers e.d.,

  op de onderdeken

  Plaats geen warmtebron zoals een kruik of een

  verwarmingsplaatje op de onderdeken.

  Zorg dat de schakelaar niet afgedekt is door dekens, kussens

  e.d. en ga niet onder de elektrische onderdeken liggen.

  Vouw de onderdeken niet op wanneer deze nog warm is.

  Wanneer u de onderdeken niet dagelijks gebruikt, verwijder

  dan de stekker uit het stopcontact en neem de onderdeken

  van uw bed. Houd de deken droog tot u de deze weer gaat

  gebruiken – de verpakking is een ideale plaats om de deken

  op te slaan.

  De instelling 1 op de schakelaar is geschikt voor verwarming

  gedurende de nacht*

  Gebruik de onderdeken niet op een verstelbaar bed. Indien u

  dit wel doet, let er dan goed op dat het netsnoer niet bekneld

  kan raken.

  Kinderen dienen de onderdeken onder toezicht te gebruiken

  en men dient erop te letten dat ze niet met de onderdeken

  spelen.

  Deze onderdeken dient niet gebruikt te worden door jonge

  kinderen tenzij de schakelaar vooraf is ingesteld door een

  ouder of het kind geïnstrueerd is hoe de schakelaar veilig te

  bedienen.

 • Indien niet in gebruik, sla de onderdeken dan als volgt op:

  - Zorg dat de deken afgekoeld is alvorens u hem opvouwt.

  - Kreuk de onderdeken niet door er voorwerpen op te zetten

  nadat u hem opgevouwen heeft.

  DEZE ELEKTRISCHE ONDERDEKEN NIET GEBRUIKEN BIJ KINDEREN

  ONDER DE LEEFTIJD VAN 3 JAAR AANGEZIEN ZIJ NIET OP

  OVERVERHITTING KUNNEN REAGEREN.

  AAAANNZZEETTTTEENN

  Spreid de onderdeken plat uit op de matras en zorg ervoor dat er

  geen vouwen in zitten en dat het gedeelte met de schakelaar

  aan het hoofdeinde zit. Leg er daarna een onderlaken overheen.

  Overtuigt u zich er nogmaals van dat er geen vouwen of kreukels

  in de onderdeken zitten en dat hij volkomen vlak op de matras

  ligt. Daarna kunt u er een deken of dekbed overheen leggen om

  warmte verlies te voorkomen.

  SStteeeekk ddaaaarrnnaa ddee sstteekkkkeerr iinn hheett ssttooppccoonnttaacctt..

  DDee oonnddeerrddeekkeenn mmaagg aalllleeeenn ggeebbrruuiikktt wwoorrddeenn mmeett 223300 VVoolltt AACC..

  ZZeett ddee oonnddeerrddeekkeenn aaaann mmeett ddee sscchhaakkeellaaaarr,, ddee ooppwwaarrmmttiijjdd iiss

  oonnggeevveeeerr 1155 mmiinnuutteenn

  VVoooorr ddee mmooddeellnnuummmmeerrss KKTTSS 111100 eenn KKTTSS 112200 ggeellddeenn oonnddeerrssttaaaannddee

  tteemmppeerraattuuuurriinnsstteelllliinnggeenn

  33 == mmaaxxiimmaallee wwaarrmmttee

  22 == ggeemmiiddddeellddee wwaarrmmttee

  11 == mmiinniimmuumm wwaarrmmttee ((ssttaanndd 11 wwoorrddtt aaaannbbeevvoolleenn vvoooorr nnaacchhtteelliijjkk

  ggeebbrruuiikk))

  00 == oonnddeerrddeekkeenn ssttaaaatt uuiitt ((kkrriijjggtt ggeeeenn ssttrroooomm mmeeeerr))..

 • DDee oonnddeerrddeekkeennss KKTTSS 111100 eenn KKTTSS 112200 hheebbbbeenn eeeenn

  ggeeddeeeellttee mmeett mmeeeerr eenn mmiinnddeerr ssttiippppeenn.. HHeett

  ggeeddeeeellttee mmeett ddee mmeeeessttee ssttiippppeenn iiss bbeesstteemmdd vvoooorr

  hheett vvooeetteennggeeddeeeellttee eenn ggeeeefftt hhiieerr eexxttrraa wwaarrmmttee

  GGeebbrruuiikk ddiitt ggeeddeeeellttee nniieett vvoooorr hheett hhooooffdd ooff

  bboovveennlliicchhaaaamm..

  TTIIMMEERR FFUUNNCCTTIIEE

  UU kkuunntt nnuu vvaann wweellddaaddiiggee wwaarrmmttee ggeenniieetteenn.. NNaa

  oonnggeevveeeerr 118800 mmiinnuutteenn sscchhaakkeelltt ddee oonnddeerrddeekkeenn vvaannzzeellff,, ggeelluuiiddllooooss,,

  aauuttoommaattiisscchh uuiitt.. TTeenneeiinnddee ddee oonnddeerrddeekkeenn wweeeerr iinn ttee sscchhaakkeelleenn

  ddiieenntt uu ddee sscchhaakkeellaaaarr eeeerrsstt wweeeerr iinn ddee ““00”” ppoossiittiiee ttee ppllaaaattsseenn.. NNaa

  oonnggeevveeeerr 55 sseeccoonnddeenn kkuunntt uu ddee oonnddeerrddeekkeenn ddaann wweeeerr

  iinnsscchhaakkeelleenn..

  LLEETT OOPP:: VVeerrttrroouuww nniieett oopp uuww hhaannddeenn wwaannnneeeerr uu ddee tteemmppeerraattuuuurr

  vvaann ddee oonnddeerrddeekkeenn ccoonnttrroolleeeerrtt,, aaaannggeezziieenn zzee mmiinnddeerr ggeevvooeelliigg zziijjnn

  ddaann hheett mmeennsseelliijjkkee lliicchhaaaamm.. EEeenn tteemmppeerraattuuuurr ddiiee hhaallff--wwaarrmm

  aaaannvvooeelltt mmeett ddee hhaanndd,, kkaann oonnpplleezziieerriigg oovveerrkkoommeenn wwaannnneeeerr uu oopp

  ddee oonnddeerrddeekkeenn ggaaaatt lliiggggeenn..

  AAAANNVVUULLLLEENNDDEE OOPPMMEERRKKIINNGG::

  DDee eelleekkttrroonniisscchhee oonnddeerrddeelleenn iinn ddee sscchhaakkeellaaaarr kkuunnnneenn wwaarrmm

  wwoorrddeenn wwaannnneeeerr ddee oonnddeerrddeekkeenn aaaann ssttaaaatt.. DDaaaarroomm ddiieenntt ddee

  sscchhaakkeellaaaarr nniieett aaffggeeddeekktt ttee wwoorrddeenn ooff oopp ddee oonnddeerrddeekkeenn ttee

  wwoorrddeenn ggeeppllaaaattsstt

  DDee oonnddeerrddeekkeenn ddiieenntt ttee wwoorrddeenn aaffggeeddeekktt mmeett eeeenn ddeekkeenn ooff

  ddeekkbbeedd oomm oovveerrmmaattiigg wwaarrmmtteevveerrlliieess eenn hheett nniieett ggooeedd ooppwwaarrmmeenn

  ttee vvoooorrkkoommeenn..

  AAlllleeeenn ggeekkwwaalliiffiicceeeerrdd ppeerrssoonneeeell ddaatt ggeebbrruuiikk mmaaaakktt vvaann oorriiggiinneellee

  vveerrvvaannggiinnggss oonnddeerrddeelleenn mmaagg eeeenn rreeppaarraattiiee uuiittvvooeerreenn.. RReeppaarraattiieess

  uuiittggeevvooeerrdd ddoooorr oonnggeekkwwaalliiffiicceeeerrdd ppeerrssoonneeeell kkuunnnneenn ttoott rriissiiccoo’’ss

  vvoooorr ddee ggeebbrruuiikkeerr lleeiiddeenn..

 • RREEIINNIIGGIINNGG EENN OONNDDEERRHHOOUUDD

  RReeiinniigg hheett ooppppeerrvvllaakk mmeett eeeenn mmiillddee zzeeeeppoopplloossssiinngg wwaannnneeeerr ddiitt vvuuiill

  iiss eenn ddrroooogg hheett nnaa mmeett eeeenn zzaacchhttee ddooeekk

  GGeebbrruuiikk ggeeeenn iinndduussttrriieellee rreeiinniiggiinnggssmmiiddddeelleenn zzooaallss wwaassbbeennzziinnee..

  DDee mmooddeelllleenn KKTTSS 111100 eenn KKTTSS 112200 kkuunnnneenn iinn ddee wwaassmmaacchhiinnee

  ggeewwaasssseenn wwoorrddeenn.. MMeett ddee hhaanndd rreeiinniiggeenn zzaall ddee lleevveennssdduuuurr

  vveerrlleennggeenn..

  AAllvvoorreennss ddee ddeekkeenn iinn ddee mmaacchhiinnee ttee wwaasssseenn

  ddiieenntt uu eeeerrsstt ddee sstteekkkkeerr uuiitt hheett ssttooppccoonnttaacctt ttee

  vveerrwwiijjddeerreenn eenn ddee ccoonnnneeccttoorr aaaann ddee ddeekkeenn llooss

  ttee hhaalleenn.. WWiijj aaddvviisseerreenn uu ddeezzee ddeekkeenn aalllleeeenn

  ssaammeenn mmeett aannddeerree tteexxttiieellee pprroodduucctteenn ttee wwaasssseenn,, bbiijj vvoooorrkkeeuurr iinn eeeenn

  wwaassnneett..

  VVoollggtt uu ddee vvoollggeennddee vvoooorrsscchhrriifftteenn bbiijj hheett wwaasssseenn nnaauuwwkkeeuurriigg oopp::

  NIET CHEMISCH REINIGEN

  NIET BLEKEN

  WASMACHINE WASBAAR OP 40°C

  NIET GESCHIKT VOOR DE DROOGTROMMEL

  NIET STRIJKEN

  LLeett oopp:: ddee ddeekkeenn mmaagg nniieett cchheemmiisscchh ggeerreeiinniiggdd wwoorrddeenn;; ddiieenntt nniieett

  ttee wwoorrddeenn uuiittggeewwrroonnggeenn,, kkaann nniieett iinn ddee ddrrooggeerr wwoorrddeenn ggeeddrrooooggdd

  eenn mmaagg nniieett ggeessttrreekkeenn wwoorrddeenn..

  ZZeett ddee mmaacchhiinnee oopp eeeenn ffiijjnnwwaass pprrooggrraammmmaa vvaann 4400°°CC.. GGeebbrruuiikk bbiijj

  vvoooorrkkeeuurr eeeenn ffiijjnnwwaass mmiiddddeell eenn ddoosseeeerr vvoollggeennss ddee iinnssttrruuccttiieess vvaann ddiitt

  wwaassmmiiddddeell..

 • LLaaaatt ddee oonnddeerrddeekkeenn nnaa wwaassssiinngg ddrrooggeenn iinn eeeenn ggooeedd ggeevveennttiilleeeerrddee

  rruuiimmttee ddoooorr ddeezzee oovveerr eeeenn wwaasslliijjnn ttee hhaannggeenn;; ggeebbrruuiikk hhiieerrbbiijj ggeeeenn

  kknniijjppeerrss.. ZZeett ddee ddeekkeenn nnooooiitt nnaa wwaassssiinngg aaaann oomm ttee ddrrooggeenn.. LLaaaatt ddee

  ddeekkeenn bbiijj vvoooorrkkeeuurr nniieett iinn ddee zzoonn ddrrooggeenn.. DDee ddeekkeenn mmaagg nniieett

  ggeessttrreekkeenn wwoorrddeenn oomm ttee ddrrooggeenn

  LLeett oopp:: vveeeellvvuullddiigg wwaasssseenn lleeiiddtt ttoott mmeeeerr ddaann nnoorrmmaallee sslliijjttaaggee.. WWaass

  ddee ddeekkeenn ddaann ooookk nniieett mmeeeerr ddaann 55 kkeeeerr ggeedduurreennddee hhaaaarr

  lleevveennssccyycclluuss.. –– ggeemmiiddddeelldd 11 xx ppeerr jjaaaarr..

  GGeebbrruuiikk ddee oonnddeerrddeekkeenn eenn aaaannsslluuiittiinnggeenn ppaass wweeeerr zzooddrraa ddeezzee

  hheelleemmaaaall ddrroooogg zziijjnn..

  BBeerrgg ddee oonnddeerrddeekkeenn aalllleeeenn oopp wwaanneeeerr ddeezzee ddrroooogg iiss,, bbiijj vvoooorrkkeeuurr

  iinn ddee oorriiggiinneellee vveerrppaakkkkiinngg eenn ppllaaaattss hhiieerr vveerrvvoollggeennss ggeeeenn zzwwaarree

  vvoooorrwweerrppeenn oopp..

  GGeebbrruuiikk ggeeeenn mmootttteennbbaalllleenn ooff vveerrggeelliijjkkbbaarree ssttooffffeenn bbiijj hheett

  ooppbbeerrggeenn..

  BBEEWWAAAARR DDEEZZEE IINNSSTTRRUUCCTTIIEESS VVOOOORR TTOOEEKKOOMMSSTTIIGG

  GGEEBBRRUUIIKK

  CCoonnttrroolleeeerr ddee oonnddeerrddeekkeenn rreeggeellmmaattiigg oopp ggeebbrreekkeenn ooff tteekkeenneenn

  vvaann sslliijjttaaggee.. WWaannnneeeerr zziicchh ddeerrggeelliijjkkee tteekkeenneenn vvoooorr ddooeenn ooff

  wwaannnneeeerr ddee oonnddeerrddeekkeenn nniieett jjuuiisstt ggeebbrruuiikktt iiss,, ddiieenntt uu mmeett hheett

  ggeebbrruuiikk ttee ssttooppppeenn eenn ddee ddeekkeenn iinn ttee lleevveerreenn bbiijj ddee zzaaaakk wwaaaarr uu

  ddee ddeekkeenn ggeekkoocchhtt hheeeefftt.. SScchhaakkeell ddee ddeekkeenn nniieett mmeeeerr iinn..

  MILIEUVRIENDELIJKE VERWIJDERING

  Volgens de Europese regelgeving 2002/96/EC met betrekking tot

  elektrisch - en elektronisch afval mogen huishoudelijke apparaten

  niet bij het ongesorteerde huisvuil worden weggegooid, maar

  dienen bij uw plaatselijke inzamelpunt te worden ingeleverd,

  zodat diverse onderdelen weer kunnen worden hergebruikt en zo

  minder milieubelastend zijn.

 • Het doorgestreepte afvalbak symbool bij dit product

  herinnert u aan deze verplichting. Neemt u voor informatie over

  uw plaatselijke regelgeving contact op met uw gemeente.

  TTEECCHHNNIISSCCHHEE GGEEGGEEVVEENNSS::

  TTYYPPEE NNUUMMMMEERRSS KKTTSS 111100,, KKTTSS 112200,,

  FFOORRMMAAAATT 11--PPEERRSSOOOONNSS 115500 XX 8800 CCMM

  FFOORRMMAAAATT 22--PPEERRSSOOOONNSS 116600 XX 114400 CCMM

  VVOOLLTTAAGGEE:: 223300 VV –– 5500 HHzz

  WWAATTTTAAGGEE:: 6600 WWAATTTT PPEERR CCOONNTTRROOLLLLEERR

 • GGAARRAANNTTIIEE**

  BBEELLAANNGGRRIIJJKK

  WWiijj bbeeddaannkkeenn uu vvoooorr uuww iinn CCRREESSTTAA ggeesstteellddee vveerrttrroouuwweenn eenn

  zziijjnn eerrvvaann oovveerrttuuiiggdd,, ddaatt uu jjaarreennllaanngg pplleezziieerr zzuulltt hheebbbbeenn vvaann

  oonnss pprroodduucctt.. MMoocchhtt uuww pprroodduucctt ttoocchh nniieett nnaaaarr bbeehhoorreenn

  ffuunnccttiioonneerreenn eenn // ooff hheeeefftt uu vvrraaggeenn mmeett bbeettrreekkkkiinngg ttoott ddee

  jjuuiissttee wweerrkkiinngg vvaann uuww pprroodduucctt,, ddaann ssttaaaatt eerr eeeenn ddeesskkuunnddiiggee

  hheellppddeesskk vvoooorr uu kkllaaaarr oomm uu vvaann ddee nnooddiiggee iinnffoorrmmaattiiee ttee

  vvoooorrzziieenn.. NNeeeemmtt uu aalllleerreeeerrsstt ccoonnttaacctt mmeett oonnzzee hheellppddeesskk oopp,,

  wwiijj kkuunnnneenn vveeeellaall uuww mmooggeelliijjkkee pprroobblleeeemm ddiirreecctt oopplloosssseenn ooff

  uu iinnssttrruuccttiieess ggeevveenn hhooee uu vviiaa ddee wwiinnkkeell wwaaaarr uu hheett pprroodduucctt

  hheeeefftt ggeekkoocchhtt eeeenn eevveennttuueellee rreeppaarraattiiee kkuunntt llaatteenn uuiittvvooeerreenn..

  UU kkuunntt oonnzzee sseerrvviiccee aaffddeelliinngg bbeerreeiikkeenn oonnddeerr nnuummmmeerr

  00990000 –– 44000000003300

  WWiijj bbiieeddeenn 22 jjaaaarr ggaarraannttiiee oopp oonnzzee pprroodduucctteenn;; oonnzzee ggaarraannttiiee

  ddeekktt ffaabbrriiccaaggeeffoouutteenn eenn tteecchhnniisscchhee pprroobblleemmeenn,, ddiiee nniieett

  vvoooorrttkkoommeenn uuiitt oonnddeeuuggddeelliijjkk ggeebbrruuiikk eenn // ooff ggeebbrruuiikk aannddeerrss

  ddaann wwaaaarrvvoooorr hheett pprroodduucctt iiss bbeeddooeelldd.. BBrreeuukk --,, vvaallsscchhaaddee,,

  wwaatteerrsscchhaaddee ee..dd.. zziijjnn vvaann ggaarraannttiiee uuiittggeessllootteenn..

  VVoooorr ddiitt pprroodduucctt ggeellddtt eeeenn RRMMAA--pprrooccdduurree –– zziiee ooookk::

  wwwwww..ccrreessttaa..nnll//rrmmaa

  **GGaarraannttiiee uuiittsslluuiitteenndd oopp vveerrttoooonn vvaann uuww oorriiggiinneellee

  aaaannkkooooppbboonn

  DDRRUUKKFFOOUUTTEENN EENN TTUUSSSSEENNTTIIJJDDSSEE WWIIJJZZIIGGIINNGGEENN

  VVOOOORRBBEEHHOOUUDDEENN

  http://www.cresta.nl/rma

 • ENGLISH INSTRUCTION MANUAL

  We thank you for buying one of our electric blankets

  CRESTA KTS 110 or KTS 120. It shows your confidence in our

  brand and our products. Please be assured you have

  bought a high quality product which you will enjoy using for

  many years to come.

  If you require technical support and or have questions

  about the functioning of the product please contact our

  After Sales Service

  + 31 900 4000030

  IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

  Read this manual thoroughly before first use, even if you are

  familiar with this type of product. The safety precautions

  enclosed herein reduce the risk of fire, electric shock and

  injury when correctly adhered to. Keep the manual in a

  safe place for future reference, along with the warranty

  card, purchase receipt and carton. If applicable, pass

  these instructions on to the next owner or user of the

  appliance. IIMMPPOORRTTAANNTT SSAAFFEETTYY IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS

  KKEEEEPP CCAARREEFFUULLLLYY IINN CCAASSEE IITT IISS NNEEEEDDEEDD!!

  TThhiiss eelleeccttrriicc uunnddeerr bbllaannkkeett iiss aa hhiigghh--qquuaalliittyy pprroodduucctt ddeessiiggnneedd

  ttoo llaasstt ffoorr mmaannyy yyeeaarrss iiff iitt iiss pprrooppeerrllyy uusseedd aanndd ccaarreedd ffoorr.. RReeaadd

  tthhee ffoolllloowwiinngg iinnssttrruuccttiioonnss ccaarreeffuullllyy ttoo pprreevveenntt ddaammaaggee oorr

  ddaannggeerr ffrroomm iinnccoorrrreecctt uussee.. KKeeeepp tthhee iinnssttrruuccttiioonnss ssoo tthhaatt yyoouu

  ccaann rreeffeerr bbaacckk ttoo iinnddiivviidduuaall ppooiinnttss wwhheenn nneecceessssaarryy..

  IIff yyoouu lleett ssoommeebbooddyy eellssee uussee tthhee bbllaannkkeett,, yyoouu sshhoouulldd mmaakkee

  ssuurree ttoo lleett tthheemm hhaavvee tthhee iinnssttrruuccttiioonnss oonn uussee..

 • Read

  instructions

  Do not use

  when

  folded or

  creased

  Do not

  pierce with

  needles

  Not to be used

  by very young

  children (0-3

  years)

  TThhiiss aapppplliiaannccee iiss nnoott iinntteennddeedd ffoorr mmeeddiiccaall uussee iinn hhoossppiittaallss..

  PPlleeaassee rreeaadd tthhiiss mmaannuuaall ccaarreeffuullllyy aanndd ffoollllooww tthhee

  iinnssttrruuccttiioonnss..

  UUssee tthhee ddeevviiccee oonnllyy aass aann eelleeccttrriicc mmaattttrreessss hheeaatteerr..

  OOnnllyy ccoonnnneecctt ttoo tthhee vvoollttaaggee sshhoowwnn oonn tthhee rraattiinnggllaabbeell..

  TThhee eelleeccttrriicc uunnddeerr bbllaannkkeett sshhoouulldd nnoott bbee uusseedd wwhheenn ffoollddeedd

  oorr ccrruummpplleedd..

  DDoo nnoott ttrreeaatt tthhee eelleeccttrriicc uunnddeerr bbllaannkkeett aass aa sshheeeett oorr ttuucckk iitt iinn

  uunnddeerr tthhee mmaattttrreessss..

  DDoo nnoott uussee tthhee bbllaannkkeett ffoorr ppeerrssoonnss wwhhoo ccaannnnoott mmoovvee wwiitthhoouutt

  hheellpp,, ssmmaallll cchhiillddrreenn,, ppeerrssoonnss wwhhoo ccaannnnoott ffeeeell hheeaatt,, oorr aanniimmaallss..

  PPeerrssoonnss wwhhoo ccaann ffeeeell hheeaatt ttoo ssoommee eexxtteenntt mmaayy oonnllyy uussee tthhee

  bbllaannkkeett wwiitthh ssuuppeerrvviissiioonn..

  DDoo nnoott pprriicckk iitt wwiitthh nneeeeddlleess oorr ootthheerr sshhaarrpp oobbjjeeccttss..

  DDoo nnoott ttuugg oorr ttwwiisstt tthhee ppoowweerr lleeaadd..

  DDoo nnoott eexxppoossee tthhee sswwiittcchh oorr ppoowweerr lleeaadd ttoo mmooiissttuurree oorr lliiqquuiiddss..

  IIff tthhee ffuussee lliinnkk oorr tthheerrmmaall lliinnkk hhaass rruuppttuurreedd,, tthhee aapppplliiaannccee sshhaallll bbee

  rreettuurrnneedd ttoo tthhee ddiissttrriibbuuttoorr oorr iittss sseerrvviiccee aaggeenntt ffoorr rreeppaaiirriinngg.. DDoo nnoott

  uussee tthhee bbllaannkkeett aannyy mmoorree..

  IIff tthhee ssuuppppllyy ccoorrdd iiss ddaammaaggeedd,, iitt sshhoouulldd bbee rreeppllaacceedd bbyy tthhee

  ddiissttrriibbuuttoorr oorr iittss sseerrvviiccee aaggeenntt oorr ssiimmiillaarr qquuaalliiffiieedd ppeerrssoonnss iinn oorrddeerr

  ttoo aavvooiidd aa hhaazzaarrdd.. DDoo nnoott uussee tthhee bbllaannkkeett aannyy mmoorree..

  AAvvooiidd ccrreeaassiinngg tthhee aapppplliiaannccee..

  EExxaammiinnee tthhee aapppplliiaannccee ffrreeqquueennttllyy ffoorr ssiiggnnss ooff wweeaarr oorr ddaammaaggee..

  IIff tthheerree aarree ssuucchh ssiiggnnss oorr iiff tthhee aapppplliiaannccee hhaass bbeeeenn mmiissuusseedd,,

  rreettuurrnn iitt ttoo tthhee ssuupppplliieerr pprriioorr ttoo aannyy ffuuttuurree uussee..

  DDoo nnoott uussee tthhee eelleeccttrriicc uunnddeerr bbllaannkkeett wwhheenn iitt iiss ddaammpp oorr wweett..

  TThhee ddeevviiccee mmaayy nnoott bbee sswwiittcchheedd oonn uussiinngg aa ttiimmee sswwiittcchh..

  AAvvooiidd ffoollddiinngg tthhee bbllaannkkeett ttiigghhttllyy..

 • WWhhiillee tthhee bbllaannkkeett iiss sswwiittcchheedd oonn::

  -- DDoo nnoott ppllaaccee aannyy llaarrggee oorr hheeaavvyy oobbjjeeccttss oonn iitt ssuucchh aass ssuuiittccaasseess,, eettcc..

  -- DDoo nnoott ppllaaccee aannyy ssoouurrccee ooff hheeaatt oonn iitt ssuucchh aass hhoott wwaatteerr bboottttlleess

  oorr hheeaattiinngg ppaaddss..

  -- DDoo nnoott aallllooww tthhee sswwiittcchh ttoo bbee ccoonncceeaalleedd uunnddeerr bbllaannkkeettss,, ppiilllloowwss oorr

  tthhee lliikkee aanndd lliiee oonn tthhee eelleeccttrriicc uunnddeerr bbllaannkkeett.. DDoo nnoott ffoolldd tthhee bbllaannkkeett

  wwhheenn iitt iiss ssttiillll wwaarrmm..

  PPlleeaassee cchheecckk tthhee bbllaannkkeett aanndd ppoowweerr lleeaadd ffrreeqquueennttllyy ttoo llooookk ffoorr

  ssiiggnnss ooff wweeaarr oorr ddaammaaggee.. IIff yyoouu ffiinndd eevviiddeennccee ooff wweeaarr oorr aa

  ddeeffeecctt,, oorr tthhee bbllaannkkeett hhaass bbeeeenn uusseedd iinnccoorrrreeccttllyy,, rreettuurrnn iitt ttoo tthhee

  ssttoorree wwhheerree yyoouu bboouugghhtt iitt ffoorr cchheecckkiinngg aanndd aannyy nneecceessssaarryy

  rreeppaaiirrss..

  IIff yyoouu ddoo nnoott uussee tthhee bbllaannkkeett ddaaiillyy,, tthheenn pplleeaassee rreemmoovvee tthhee pplluugg

  ffrroomm tthhee ssoocckkeett aanndd ttaakkee tthhee bbllaannkkeett ooffff yyoouurr bbeedd.. KKeeeepp iitt ddrryy

  uunnttiill iitt iiss ttaakkeenn oouutt ffoorr uussee aaggaaiinn –– tthhee oorriiggiinnaall ppaacckkaaggiinngg iiss aann

  iiddeeaall mmeeaannss ttoo ssttoorree iitt..

  TThhee sseettttiinngg 11 ooff tthhee ccoonnttrrooll uunniitt iiss ffoorr ccoonnttiinnuuoouuss uussee**..

  DDoo nnoott uussee oonn aann aaddjjuussttaabbllee bbeedd oorr iiff uusseedd oonn aann aaddjjuussttaabbllee bbeedd,,

  cchheecckk ccaarreeffuullllyy tthhaatt tthhee bbllaannkkeett oorr ccoorrdd ccaannnnoott bbeeccoommee

  ttrraappppeedd oorr rruucckkeedd..

  CChhiillddrreenn sshhoouulldd bbee ssuuppeerrvviisseedd ttoo eennssuurree tthhaatt tthheeyy ddoo nnoott ppllaayy

  wwiitthh tthhee aapppplliiaannccee..

  TThhiiss bbllaannkkeett iiss nnoott ttoo bbee uusseedd bbyy yyoouunngg cchhiillddrreenn oovveerr tthhee aaggee ooff

  tthhrreeee uunnlleessss tthhee ccoonnttrroollss hhaavvee bbeeeenn pprreesseett bbyy aa ppaarreenntt oorr

  gguuaarrddiiaann oorr tthhee cchhiilldd hhaass bbeeeenn iinnssttrruucctteedd aanndd hhooww ttoo ooppeerraattee

  ssaaffeellyy..

  CChhiillddrreenn bbeellooww tthhee aaggee ooff 33 yyeeaarrss aarree nnoott aalllloowweedd ttoo uussee tthhiiss

  ddeevviiccee,, bbeeccaauussee tthheeyy aarree nnoott aabbllee ttoo rreeaacctt oonn oovveerrhheeaattiinngg..

  WWhheenn nnoott iinn uussee,, ssttoorree aass ffoolllloowwss::

  -- WWhheenn ssttoorriinngg tthhee aapppplliiaannccee,, aallllooww iitt ttoo ccooooll ddoowwnn bbeeffoorree ffoollddiinngg..

  -- DDoo nnoott ccrreeaassee tthhee aapppplliiaannccee bbyy ppllaacciinngg iitteemmss oonn ttoopp ooff iitt

  dduurriinngg ssttoorraaggee..

 • SSWWIITTCCHHIINNGG OONN

  DDoonn’’tt ttuurrnn oonn tthhee sswwiittcchh uunnttiill yyoouu mmaakkee ssuurree tthhee

  uunnddeerr bbllaannkkeett iiss wweellll--iinnssttaalllleedd aass ffoolllloowwiinngg sstteeppss..

  TThheerree aarree ttwwoo ddeennssiittiieess ooff ppooiinnttss ffoorr tthhee bbllaannkkeett..

  TThhee ppaarrtt wwiitthh mmoorree ccoonncceennttrraatteedd ppooiinnttss iiss

  eessppeecciiaallllyy ffoorr yyoouurr ffeeeett.. HHeerree tthhee wwaarrmmtthh iiss mmoorree

  iinntteennssee.. DDoo nnoott hhaavvee tthhee hheeaadd ppaarrtt oorr tthhee ppiillllooww

  ppllaacceedd oonn tthhee uunnddeerr bbllaannkkeett..

  IInnsseerrtt tthhee ccoonnttrroolllleerr pplluugg iinnttoo tthhee ddeettaacchhaabbllee

  ccoonnnneeccttoorr oonn tthhee wwaarrmmiinngg bbllaannkkeett..

  SSpprreeaadd tthhee bbllaannkkeett oouutt ffllaatt oonn tthhee mmaattttrreessss aanndd ttaakkee ccaarree nnoott ttoo

  aallllooww aannyy ffoollddss oorr rruucckklleess ttoo ddeevveelloopp wwhheerree mmaattttrreessss sseeccttiioonnss aabbuutt..

  EEaacchh ttiimmee wwhheenn tthhee bbllaannkkeett iiss uusseedd pplleeaassee cchheecckk tthhaatt iitt iiss sspprreeaadd

  aabbssoolluutteellyy ffllaatt oonn tthhee mmaattttrreessss.. TThheenn ppllaaccee aa bbllaannkkeett oorr dduuvveett oonn

  ttoopp ooff tthhee eelleeccttrriicc uunnddeerr bbllaannkkeett aanndd ccoovveerriinngg sshheeeett ttoo pprreevveenntt lloossss

  ooff hheeaatt..

  TToo eennssuurree tthhee uunnddeerr bbllaannkkeett iiss ppllaacceedd ccoorrrreeccttllyy,, mmaakkee ssuurree tthhee

  ddeettaacchhaabbllee ccoonnnneeccttoorr iiss nneeaarr bbyy tthhee uusseerr’’ss sshhoouullddeerr aatt tthhee uuppppeerr

  ssiiddee ooff tthhee bbeedd aanndd tthhee uusseerr’’ss ffeeeett aarree oonn tthhee ffoooott hheeaattiinngg aarreeaa aatt

  tthhee bboottttoomm ssiiddee ooff tthhee bbeedd..

  PPlluugg iinn tthhee ffllaatt pplluugg ooff tthhee bbllaannkkeett iinnttoo tthhee ssoocckkeett ffoorr ooppeerraattiinngg..

  TThhee bbllaannkkeett mmaayy oonnllyy bbee uusseedd wwiitthh 223300 VVoollttss aa..cc..

  SSwwiittcchh oonn tthhee bbllaannkkeett uussiinngg tthhee hhaanndd--ooppeerraatteedd sswwiittcchh..

  TThhee bbllaannkkeett wwaarrmm--uupp ttiimmee iiss aapppprrooxx.. 1155 mmiinnuutteess..

  33 == mmaaxxiimmuumm wwaarrmmtthh

  22 == mmooddeerraattee wwaarrmmtthh

  11 == mmiinniimmuumm wwaarrmmtthh ((sseettttiinngg 11 iiss rreeccoommmmeennddeedd ffoorr ccoonnttiinnuuoouuss

  uussee..))**

  00 == aapppplliiaannccee ooffff,, tthhee bbllaannkkeett iiss ddiissccoonnnneecctteedd ffrroomm tthhee ppoowweerr

  ssuuppppllyy..

  **NNoottee:: tthhee bbllaannkkeett wwiillll sswwiittcchh ooffff aafftteerr 33 hhoouurrss aatt aallll ttiimmeess..

 • TThhee uunnddeerr bbllaannkkeettss hhaavvee aann aaddddiittiioonnaall hheeaatt ffoorr tthhee ffoooott zzoonnee –– sseeee

  aabboovvee..

  TTIIMMEERR FFUUNNCCTTIIOONN

  Now you can experience the pleasant warmth. After about 180

  minutes the under blanket silently switches off automatically. In

  order to put the blanket into operation again you should first set

  the switch to the ‘0’ position. After about 5 seconds you can

  switch on the heating under blanket again in any desired

  temperature setting.

  CAUTION: You should not rely on using your hands to gauge the

  blanket temperature because they are less sensitive to heat than

  the surface of the human body. A temperature, which may feel

  tepid to your hand, may feel unpleasantly hot on your body.

  ADDITIONAL NOTE:

  The electronic components inside the switch may lead to a slight

  warming of the switch when the blanket is on. Therefore the switch

  should not be covered or placed on top of the electric under

  blanket when it is in operation.

  The blanket should be covered for example, by a duvet, because

  otherwise there will be a high loss of heat and the blanket cannot

  warm up properly.

  Qualified persons using original replacement parts may only

  undertake repairs to the electric under blanket. Repairs carried out

  by unqualified persons may cause substantial risk to the user.

  CLEANING AND CARE

  Please clean the surface with a neutral detergent when it is dirty

  and wipe it dry with a soft cloth. Do not clean it with an industrial

  solvent like benzene or kerosene.

  This electric under blanket is machine washable however hand

  washing / wiping it down will prolong the lifecycle of the blanket.

 • Please follow the instructions for washing as here under:

  DO NOT DRY CLEAN

  DO NOT BLEACH

  GENTLE PROCESS 40°C

  DO NOT TUMBLY DRY

  DO NOT IRON

  Before the washing cycle, first disconnect the plug

  connection and remove the plug from the electric

  under blanket.

  We recommend that the blanket is only washed together with

  other textiles and preferably put in a sealed net bag.

  Set the washing machine to a delicate washing cycle at 400C. Use

  a mild detergent with dosage according to the manufacturer’s

  instructions.

  Please note that excessive washing will wear out the electric under

  blanket. For this reason, it should only be washed a maximum of 5

  times throughout its entire life.

  When washed, remove the blanket from the net bag and drape it

  over a clothes line to dry. Do not use clothes pegs to secure it.

  Only use the electric blanket and detachable connection when

  they are complete dry.

  Never switch on the blanket to dry it.

 • ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL

  The European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and

  Electronic Equipment – WEEE – requires that old household

  electrical appliances must not be disposed of in the normal

  unsorted municipal waste stream. Old appliances must be

  collected separately in order to optimise the recovery and

  recycling of the materials they contain and reduce the impact on

  human health and the environment.

  The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you

  of your obligation that when you dispose of the appliance, it

  should be separately collected. Contact your local authority for

  information concerning the correct disposal of your old applaince.

  RETAIN FOR FUTURE USE

  EExxaammiinnee tthhee aapppplliiaannccee ffrreeqquueennttllyy ffoorr ssiiggnnss ooff wweeaarr oorr ddaammaaggee.. IIff

  tthheerree aarree ssuucchh ssiiggnn oorr iiff tthhee aapppplliiaannccee hhaass bbeeeenn mmiissuusseedd oorr ddooeess

  nnoott wwoorrkk,, rreettuurrnn iitt ttoo tthhee ssuupppplliieerr bbeeffoorree sswwiittcchhiinngg oonn aaggaaiinn..

  TECHNICAL DATA:

  MODEL NUMBERS: KTS 110, KTS 120

  FORMAT: 1-PERSON 150 X 85 CM

  2-PERSONS 140 X 160 CM

  VOLTAGE: 230V~ 50Hz

  WATTAGE: 60W PER CONTROLLER

 • GGUUAARRAANNTTEEEE**

  IIMMPPOORRTTAANNTT !!

  WWee tthhaannkk yyoouu ffoorr yyoouurr ccoonnffiiddeennccee iinn CCRREESSTTAA aanndd wwee aarree

  ccoonnvviinncceedd tthhaatt yyoouu wwiillll eennjjooyy tthhiiss pprroodduucctt ffoorr mmaannyy yyeeaarrss.. SShhoouulldd

  yyoouurr pprroodduucctt nnoott wwoorrkk pprrooppeerrllyy aanndd // oorr sshhoouulldd yyoouu hhaavvee aannyy

  qquueessttiioonnss rreeggaarrddiinngg iittss pprrooppeerr ffuunnccttiioonniinngg,, aa ssppeecciiaalliizzeedd hheellppddeesskk

  iiss aatt yyoouurr ddiissppoossaall iinn oorrddeerr ttoo pprroovviiddee yyoouu tthhee nneecceessssaarryy aassssiissttaannccee

  aanndd iinnffoorrmmaattiioonn.. PPlleeaassee ccoonnttaacctt oouurr hheellppddeesskk ffiirrsstt –– wwee ccaann ssoollvvee

  mmoosstt pprroobblleemmss iinnssttaannttllyy –– bbeeffoorree ggooiinngg bbaacckk ttoo tthhee ssttoorree wwhheerree yyoouu

  hhaavvee ppuurrcchhaasseedd tthhee pprroodduucctt.. IIff wwee ccaannnnoott ssoollvvee iimmmmeeddiiaatteellllyy wwee

  wwiillll ggiivvee yyoouu iinnssttrruuccttiioonnss hhooww tthhee pprroodduucctt nneeeeddss ttoo bbee sseenndd ffoorr

  rreeppaaiirr..

  CCRREESSTTAA HHEELLPPDDEESSKK PPHHOONNEE NNUUMMBBEERR

  ++ 3311 990000--44000000003300

  WWee ooffffeerr yyoouu aa 22 yyeeaarr wwaarrrraannttyy oonn aallll oouurr pprroodduuccttss.. TThhiiss wwaarrrraannttyy

  ccoovveerrss aallll mmaannuuffaaccttuurriinngg ffllaawwss aanndd tteecchhnniiccaall pprroobblleemmss tthhaatt aarree nnoott

  tthhee rreessuulltt ffrroomm iinnccoorrrreecctt uussee aanndd // oorr ffrroomm uussee ootthheerr tthhaann iinntteennddeedd..

  DDaammaaggee rreessuullttiinngg ffrroomm bbrreeaakkiinngg,, ddrrooppppiinngg,, ddiippppiinngg iinn wwaatteerr eettcc,,

  aarree eexxcclluuddeedd ffrroomm oouurr wwaarrrraannttyy..

  TThhee RRMMAA pprroocceedduurree iiss vvaalliidd ffoorr tthhiiss iitteemm -- sseeee aallssoo

  wwwwww..ccrreessttaa..nnll//rrmmaa

  **WWaarrrraannttyy oonnllyy aapppplliiccaabbllee iiff tthhee oorriiggiinnaall ppuurrcchhaassee rreecceeiipptt iiss

  pprreesseenntteedd..

  PPRRIINNTTIINNGG EERRRROORRSS AANNDD MMOODDIIFFIICCAATTIIOONNSS RREESSEERRVVEEDD

  http://www.cresta.nl/rma

 • DDEEUUTTSSCCHHEE BBEEDDIIEENNUUNNGGSSAANNLLEEIITTUUNNGG

  Wir gratulieren Sie zum Kauf einer unserer elektrischen Heizdecke

  CRESTA KTS 110 oder KTS 120 und wir bedanken uns bei Ihnen für Ihr

  Vertrauen in unserer Marke und in unseren Produkten. Wir sind

  davon überzeugt, dass Sie sich ein hochwertiges Qualitätsprodukt

  angeschafft haben, das Sie jahrelang mit vielen Freuden benutzen

  werden.

  Sollten Sie nach der Lektüre dieser Bedienungsanleitung noch

  Fragen zu diesem Produkt oder zu dessen Benutzung haben, dann

  können Sie sich telefonisch mit unserer Service-Abteilung in

  Verbindung setzen unter der Nummer:

  + 31 900 – 4000030

  ANWEISUNGEN

  Lesen Sie diese Bedienungsanleitung gründlich, bevor Sie das

  Produkt in Betrieb nehmen. Dass gilt auch, wenn Sie mit dieser Art

  von Produkt vertraut sind. Wenn sie sorgfältig eingehalten werden,

  reduzieren die nachstehenden Sicherheitsvorschriften die Gefahr

  für Brand, für Elektroschocks und für Verletzungen. Bewahren Sie

  diese Bedienungsanleitung, die Karte für die Gewährleistung, den

  Kassenbon und die Verpackung an einer sicheren Stelle auf, damit

  Sie sie später benutzen können. Wenn Sie das Produkt einer

  Drittperson übergeben, können Sie dieser Person auch die

  Bedienungsanleitung aushändigen.

  WWIICCHHTTIIGGEE SSIICCHHEERRHHEEIITTSSAANNWWEEIISSUUNNGGEENN

  SSOORRGGEENN SSIIEE DDAAFFÜÜRR,, DDAASSSS DDIIEESSEE AANNWWEEIISSUUNNGGEENN

  GGRRIIFFFFBBEERREEIITT SSIINNDD!!

  DDiieessee eelleekkttrriisscchhee UUnntteerrddeecckkee iisstt eeiinn hhoocchhwweerrttiiggeess PPrroodduukktt,, ddaass

  eennttwwoorrffeenn wwuurrddee,, uumm jjaahhrreellaanngg gguuttee DDiieennssttee zzuu lleeiisstteenn,, iinnssooffeerrnn eess

  kkoorrrreekktt bbeennuuttzztt uunndd ggeeppfflleeggtt wwiirrdd.. BBeewwaahhrreenn SSiiee ddiieessee

  AAnnwweeiissuunnggeenn aauuff,, uumm ssiiee ssppäätteerr eerrnneeuutt kkoonnssuullttiieerreenn zzuu kköönnnneenn..

  FFaallllss eeiinnee aannddeerree PPeerrssoonn ddiiee DDeecckkee bbeennuuttzztt,, ssoolllltteenn SSiiee ddiieesseerr

  PPeerrssoonn iimm VVoorraauuss ddiiee AAnnwweeiissuunnggeenn aauusshhäännddiiggeenn..

 • Lesen Sie die

  Anweisungen

  Nicht benutzen,

  wenn gefaltet

  oder zerknittert

  Nicht mit

  Nadeln

  durchbohren

  Nicht bei jungen

  Kindern

  benutzen

  (0-3 Jahre)

  DDiieessee UUnntteerrddeecckkee iisstt nniicchhtt ffüürr mmeeddiizziinniisscchhee AAnnwweenndduunnggeenn iinn

  KKrraannkkeennhhääuusseerrnn ggeeddaacchhtt..

  LLeesseenn SSiiee ddiieessee AAnnwweeiissuunnggeenn aauuffmmeerrkkssaamm dduurrcchh uunndd bbeeffoollggeenn SSiiee

  ddiiee AAnnwweeiissuunnggeenn..

  BBeennuuttzzeenn SSiiee ddiiee UUnntteerrddeecckkee nnuurr aallss eelleekkttrriisscchhee

  MMaattrraattzzeennhheeiizzuunngg..

  SScchhlliieeßßeenn SSiiee ddiiee UUnntteerrddeecckkee nnuurr aann eeiinneenn AAnnsscchhlluussss mmiitt ddeerr aauuff

  ddeemm EEttiikkeetttt aauuffggeeffüühhrrtteenn SSppaannnnuunngg aann..

  DDiiee eelleekkttrriisscchhee UUnntteerrddeecckkee iisstt nniicchhtt iimm ggeeffaalltteetteenn –– ooddeerr

  zzeerrkknniitttteerrtteenn ZZuussttaanndd zzuu bbeennuuttzzeenn..

  BBeennuuttzzeenn SSiiee ddiiee eelleekkttrriisscchhee UUnntteerrddeecckkee nniicchhtt aallss LLaakkeenn uunndd

  lleeggeenn SSiiee ssiiee nniicchhtt uunntteerr eeiinnee MMaattrraattzzee..

  BBeennuuttzzeenn SSiiee ddiiee UUnntteerrddeecckkee nniicchhtt bbeeii PPeerrssoonneenn,, ddiiee ssiicchh nniicchhtt

  oohhnnee HHiillffee aannddeerreerr PPeerrssoonneenn bbeewweeggeenn kköönnnneenn,, bbeeii kklleeiinneenn

  KKiinnddeerrnn,, bbeeii PPeerrssoonneenn,, ddiiee nniicchhtt eemmppffiinnddlliicchh ssiinndd ffüürr WWäärrmmee,,

  bbeeii TTiieerreenn.. PPeerrssoonneenn,, ddiiee nnuurr iinn eeiinneemm ggeewwiisssseenn AAuussmmaaßß ffüürr

  WWäärrmmee,, eemmppffiinnddlliicchh ssiinndd,, ddüürrffeenn ddiiee UUnntteerrddeecckkee nnuurr uunntteerr

  AAuuffssiicchhtt bbeennuuttzzeenn..

  SStteecckkeenn SSiiee kkeeiinnee NNaaddeellnn uunndd aannddeerree sscchhaarrffee GGeeggeennssttäännddee iinn

  ddiiee DDeecckkee..

  ZZiieehheenn SSiiee nniicchhtt aann ddeerr NNeettzzsscchhnnuurr uunndd ddrreehheenn SSiiee ddiiee

  NNeettzzsscchhnnuurr nniicchhtt..

  SSeettzzeenn SSiiee ddeenn SScchhaalltteerr kkeeiinneerr FFeeuucchhttiiggkkeeiitt ooddeerr FFllüüssssiiggkkeeiitt aauuss..

  FFaallllss ddiiee SSiicchheerruunngg dduurrcchhggeebbrraannnntt iisstt ooddeerr ddiiee tthheerrmmiisscchhee

  VVeerrbbiinndduunngg zzeerrssttöörrtt iisstt,, ssoolllltteenn SSiiee ddiiee DDeecckkee zzwweecckkss RReeppaarraattuurr iinn

  ddaass GGeesscchhääfftt bbrriinnggeenn,, iinn ddeemm SSiiee ssiiee ggeekkaauufftt hhaabbeenn..

  FFaallllss ddiiee NNeettzzsscchhnnuurr bbeesscchhääddiiggtt iisstt,, ssoollllttee ddiieessee vvoomm IImmppoorrtteeuurr

 • ooddeerr vvoonn ddeesssseenn SSeerrvviiccee--AAbbtteeiilluunngg bbzzww.. vvoonn eeiinneerr qquuaalliiffiizziieerrtteenn

  PPeerrssoonn aauussggeettaauusscchhtt wweerrddeenn,, uumm ggeeffäähhrrlliicchhee SSiittuuaattiioonneenn zzuu

  vveerrhhiinnddeerrnn..

  VVeerrmmeeiiddeenn SSiiee ddaass ZZeerrkknniitttteerrnn ddeerr UUnntteerrddeecckkee..

  ÜÜbbeerrpprrüüffeenn SSiiee rreeggeellmmääßßiigg,, oobb ddiiee UUnntteerrddeecckkee MMäännggeell ooddeerr

  SSppuurreenn vvoonn AAbbnnuuttzzuunngg aauuffwweeiisstt.. FFaallllss ddiieess ddeerr FFaallll iisstt ooddeerr ffaallllss ddiiee

  UUnntteerrddeecckkee nniicchhtt kkoorrrreekktt bbeennuuttzztt wwuurrddee,, ssoolllltteenn SSiiee ddiiee

  BBeennuuttzzuunngg ddeerr DDeecckkee eeiinnsstteelllleenn uunndd ssiiee iinn ddaass GGeesscchhääfftt bbrriinnggeenn,,

  iinn ddeemm SSiiee ssiiee ggeekkaauufftt hhaabbeenn..

  BBeennuuttzzeenn SSiiee ddiiee eelleekkttrriisscchhee UUnntteerrddeecckkee nniicchhtt,, wweennnn ssiiee nnaassss

  ooddeerr ffeeuucchhtt iisstt..

  DDiiee UUnntteerrddeecckkee ddaarrff nniicchhtt üübbeerr eeiinneenn zzwwiisscchheennggeesscchhaalltteetteenn

  ZZeeiittsscchhaalltteerr eeiinnggeesscchhaalltteett wweerrddeenn..

  FFaalltteenn SSiiee ddiiee eelleekkttrriisscchhee UUnntteerrddeecckkee nniicchhtt zzuu ssttrraaffff..

  WWeennnn ddiiee UUnntteerrddeecckkee eeiinnggeesscchhaalltteett iisstt::

  -- ddüürrffeenn SSiiee kkeeiinnee ggrrooßßeenn ooddeerr sscchhwweerreenn GGeeggeennssttäännddee wwiiee KKooffffeerr

  uussww.. aauuff ddiiee UUnntteerrddeecckkee lleeggeenn

  -- ddüürrffeenn SSiiee kkeeiinnee WWäärrmmeeqquueellllee wwiiee WWäärrmmeeffllaasscchheenn ooddeerr

  HHeeiizzeelleemmeennttee aauuff ddiiee UUnntteerrddeecckkee lleeggeenn,,

  -- ssoolllltteenn SSiiee ddaaffüürr ssoorrggeenn,, ddaassss ddeerr SScchhaalltteerr nniicchhtt vvoonn DDeecckkeenn,,

  KKiisssseenn,, uussww.. aabbggeeddeecckktt wwiirrdd,, uunndd ssoolllltteenn SSiiee ssiicchh aauuff ddiiee eelleekkttrriisscchhee

  UUnntteerrddeecckkee lleeggeenn uunndd nniicchhtt ddaarruunntteerr..

  FFaalltteenn SSiiee ddiiee UUnntteerrddeecckkee nniicchhtt,, ssoollaannggee ssiiee nnoocchh wwaarrmm iisstt..

  FFaallllss SSiiee ddiiee UUnntteerrddeecckkee nniicchhtt ttäägglliicchh bbeennuuttzzeenn,, ssoolllltteenn SSiiee ddeenn

  SStteecckkeerr aauuss ddeerr SStteecckkddoossee zziieehheenn uunndd ddiiee UUnntteerrddeecckkee vvoonn IIhhrreemm

  BBeetttt eennttffeerrnneenn.. HHaalltteenn SSiiee ddiiee DDeecckkee ttrroocckkeenn,, bbiiss SSiiee ssiiee eerrnneeuutt

  bbeennuuttzzeenn.. DDeerr KKaarrttoonn iisstt eeiinnee iiddeeaallee WWeeiissee,, uumm ddiiee DDeecckkee

  aauuffzzuubbeewwaahhrreenn..

  SScchhaalltteerrssttaanndd 11 eeiiggnneett ssiicchh ffüürr ddiiee EErrwwäärrmmuunngg wwäähhrreenndd ddeerr NNaacchhtt

  ooddeerr ffüürr eeiinnee ssttäännddiiggee NNuuttzzuunngg**..

  BBeennuuttzzeenn SSiiee ddiiee UUnntteerrddeecckkee nniicchhtt aauuff eeiinneemm eeiinnsstteellllbbaarreenn BBeetttt..

  WWeennnn SSiiee ddiieess ttrroottzzddeemm ttuunn,, ssoolllltteenn SSiiee gguutt ddaarraauuff aacchhtteenn,, ddaassss ddiiee

  NNeettzzsscchhnnuurr ssiicchh nniicchhtt eeiinnkklleemmmmeenn kkaannnn..

  KKiinnddeerr ddüürrffeenn ddiiee UUnntteerrddeecckkee nnuurr bbeeaauuffssiicchhttiiggtt bbeennuuttzzeenn uunndd

  mmaann ssoollllttee ddaarraauuff aacchhtteenn,, ddaassss ssiiee nniicchhtt mmiitt ddeerr UUnntteerrddeecckkee

  ssppiieelleenn..

  DDiieessee UUnntteerrddeecckkee ddaarrff nniicchhtt vvoonn jjuunnggeenn KKiinnddeerrnn bbeennuuttzztt wweerrddeenn,,

  eess sseeii ddeennnn,, ddeerr SScchhaalltteerr wwuurrddee iimm VVoorraauuss vvoonn eeiinneemm EElltteerrnntteeiill

  eeiinnggeesstteelllltt ooddeerr ddaass KKiinndd hhaatt AAnnwweeiissuunnggeenn üübbeerr ddiiee ssiicchheerree

  BBeeddiieennuunngg ddeess SScchhaalltteerrss eerrhhaalltteenn..

 • BBeewwaahhrreenn SSiiee ddiiee DDeecckkee,, wweennnn ssiiee nniicchhtt bbeennuuttzztt wwiirrdd,, wwiiee ffoollggtt

  aauuff::

  -- SSoorrggeenn SSiiee ddaaffüürr,, ddaassss ddiiee DDeecckkee aabbggeekküühhlltt iisstt,, bbeevvoorr SSiiee ssiiee

  ffaalltteenn..

  -- FFaalltteenn SSiiee ddiiee UUnntteerrddeecckkee nniicchhtt,, iinnddeemm SSiiee nnaacchh ddeemm FFaalltteenn

  GGeeggeennssttäännddee ddaarraauuff sstteelllleenn..

  **AAcchhttuunngg:: mmiitt ddeemm eeiinnggeebbaauutteenn TTiimmeerr sscchhaalltteett ddiiee DDeecckkee

  aauuttoommaattiisscchh nnaacchh 33 SSttuunnddeenn aabb..

  EEIINNSSCCHHAALLTTEENN

  SScchhaalltteenn SSiiee ddiiee UUnntteerrddeecckkee nniicchhtt eeiinn,, bbeevvoorr SSiiee ssiicchh

  ddaavvoonn üübbeerrzzeeuuggtt hhaabbeenn,, ddaassss ssiiee ddeenn nnaacchhsstteehheennddeenn

  SScchhrriitttteenn eennttsspprreecchheenndd iinnssttaalllliieerrtt iisstt..

  DDiiee UUnntteerrddeecckkee iisstt mmiitt eeiinneemm BBeerreeiicchh mmiitt

  eeiinneerr kklleeiinneerreenn uunndd ggrröößßeerreenn AAnnzzaahhll aann

  TTuuppffeenn vveerrsseehheenn.. DDeerr BBeerreeiicchh mmiitt ddeerr ggrröößßtteenn

  AAnnzzaahhll aann TTuuppffeenn iisstt ffüürr ddeenn FFuußßbbeerreeiicchh

  ggeeddaacchhtt.. BBeennuuttzzeenn SSiiee ddiieesseenn BBeerreeiicchh

  nniicchhtt ffüürr ddaass HHaauupptt ooddeerr ffüürr ddeenn OObbeerrkköörrppeerr..

  SStteecckkeenn SSiiee ddeenn SSttööppsseell,, ddeerr ssiicchh aann ddeerr

  SScchhnnuurr ddeess SScchhaalltteerrss bbeeffiinnddeett,, iinn ddeenn

  eennttsspprreecchheennddeenn AAnnsscchhlluussss ddeerr DDeecckkee -- ssiieehhee

  AAbbbbiilldduunngg..

  BBrreeiitteenn SSiiee ddiiee UUnntteerrddeecckkee ffllaacchh aauuff ddeerr MMaattrraattzzee aauuss uunndd ssoorrggeenn

  SSiiee ddaaffüürr,, ddaassss ddiiee DDeecckkee kkeeiinnee FFaalltteenn aauuffwweeiisstt uunndd ddaassss ssiicchh ddeerr

  TTeeiill mmiitt ddeemm SScchhaalltteerr aamm KKooppffeennddee bbeeffiinnddeett.. LLeeggeenn SSiiee ddaannnn eeiinn

  UUnntteerrllaakkeenn ddaarrüübbeerr..

  ÜÜbbeerrzzeeuuggeenn SSiiee ssiicchh eerrnneeuutt ddaavvoonn,, ddaassss ddiiee UUnntteerrddeecckkee kkeeiinnee

  FFaalltteenn ooddeerr KKnniitttteerr aauuffwweeiisstt uunndd ddaassss ssiiee vvöölllliigg ffllaacchh aauuff ddeerr

  MMaattrraattzzee lliieeggtt.. DDaannnn kköönnnneenn SSiiee eeiinnee DDeecckkee ooddeerr eeiinn DDeecckkbbeetttt

  ddaarrüübbeerr lleeggeenn,, uumm VVeerrlluusstt vvoonn WWäärrmmee zzuu vveerrhhiinnddeerrnn..

  VVeerrggeewwiisssseerrnn SSiiee ssiicchh ddaavvoonn,, ddaassss ddiiee UUnntteerrddeecckkee kkoorrrreekktt aauuff ddeerr

  MMaattrraattzzee lliieeggtt.. DDiiee aabbnneehhmmbbaarree SScchhnnuurr ssoollll ssiicchh iinn ddeerr NNäähhee ddeerr

 • SScchhuulltteerrnn bbeeffiinnddeenn uunndd ddeerr BBeerreeiicchh,, ddeerr ddiiee FFüüßßee wwäärrmmtt,, ssoollll ssiicchh

  aauuff ddiieesseerr SSeeiittee bbeeffiinnddeenn..

  SStteecckkeenn SSiiee ddeenn SStteecckkeerr aannsscchhlliieeßßeenndd iinn ddiiee SStteecckkddoossee..

  DDiiee UUnntteerrddeecckkee iisstt nnuurr bbeeii eeiinneerr WWeecchhsseellssppaannnnuunngg vvoonn 223300 VVoolltt zzuu

  bbeennuuttzzeenn..

  DDiiee AAuuffwwäärrmmzzeeiitt bbeettrrääggtt uunnggeeffäähhrr 1155 MMiinnuutteenn..

  SSttaanndd 33 == mmaaxxiimmaallee WWäärrmmee

  SSttaanndd 22 == dduurrcchhsscchhnniittttlliicchhee WWäärrmmee

  SSttaanndd 11 == mmiinniimmaallee WWäärrmmee ((SSttaanndd 11 wwiirrdd ffüürr ddiiee NNuuttzzuunngg nnaacchhttss

  eemmppffoohhlleenn..))

  SSttaanndd 00 == UUnntteerrddeecckkee iisstt aauussggeesscchhaalltteett.. SSiiee bbeekkoommmmtt kkeeiinneenn SSttrroomm

  mmeehhrr..

  DDiiee UUnntteerrddeecckkee iisstt mmiitt eeiinneemm sseeppaarraatteenn BBeerreeiicchh ffüürr FFuusssshheeiizzuunngg

  aauussggeessttaatttteenn..

  TIMER-FUNKTION

  Sie können jetzt die wohlige Wärme genießen. Nach zirka 180

  Minuten schaltet sich die Unterdecke automatisch aus. Um die

  Decke erneut einzuschalten, sollten Sie den Schalter zuerst in den

  Stand "0" stellen. Nach ungefähr 5 Sekunden können Sie die Decke

  dann erneut auf einen anderen Schalterstand stellen.

  AACCHHTTUUNNGG:: TTrraauueenn SSiiee IIhhrreenn HHäännddeenn nniicchhtt,, wweennnn SSiiee ddiiee TTeemmppeerraattuurr

  ddeerr UUnntteerrddeecckkee üübbeerrpprrüüffeenn,, ddeennnn IIhhrree HHäännddee ssiinndd wweenniiggeerr

  eemmppffiinnddlliicchh aallss ddeerr mmeennsscchhlliicchhee KKöörrppeerr.. EEiinnee TTeemmppeerraattuurr,, ddiiee IIhhrree

  HHaanndd aallss llaauuwwaarrmm eemmppffiinnddeett,, kkaannnn uunnaannggeenneehhmm sseeiinn,, ssoobbaalldd SSiiee

  ssiicchh aauuff ddiiee UUnntteerrddeecckkee lleeggeenn..

  EERRGGÄÄNNZZEENNDDEE BBEEMMEERRKKUUNNGG::

  DDiiee iimm SScchhaalltteerr eenntthhaalltteenneenn eelleekkttrroonniisscchheenn TTeeiillee kköönnnneenn ssiicchh bbeeii

  BBeettrriieebb ddeerr DDeecckkee eerrwwäärrmmeenn.. AAuuss ddiieesseemm GGrruunndd ddaarrff ddeerr SScchhaalltteerr

  wweeddeerr aabbggeeddeecckktt nnoocchh aauuff ddiiee UUnntteerrddeecckkee ggeelleeggtt wweerrddeenn..

  DDiiee UUnntteerrddeecckkee ssoollll mmiitt eeiinneerr DDeecckkee ooddeerr eeiinneemm DDeecckkbbeetttt

 • aabbggeeddeecckktt wweerrddeenn,, uumm WWäärrmmeevveerrlluusstt uunndd nniicchhtt aauussrreeiicchheennddee

  EErrwwäärrmmuunngg zzuu vveerrhhiinnddeerrnn..

  RReeppaarraattuurreenn ddüürrffeenn nnuurr vvoonn qquuaalliiffiizziieerrtteenn MMiittaarrbbeeiitteerrnn,, ddiiee OOrriiggiinnaall--

  EErrssaattzztteeiillee aannwweennddeenn,, dduurrcchhggeeffüühhrrtt wweerrddeenn.. RReeppaarraattuurreenn,, ddiiee vvoonn

  nniicchhtt qquuaalliiffiizziieerrtteenn MMiittaarrbbeeiitteerrnn dduurrcchhggeeffüühhrrtt wweerrddeenn,, kköönnnneenn ffüürr

  ddiiee AAnnwweennddeerr RRiissiikkeenn eerrggeebbeenn..

  IINNSSTTAANNDDHHAALLTTUUNNGG UUNNDD PPFFLLEEGGEE

  BBiittttee rreeiinniiggeenn SSiiee ddiiee OObbeerrffllääcchhee,, iinnssffeerrnn ssiiee vveerrsscchhmmuuttzztt iisstt,, mmiitt

  eeiinneemm nneeuuttrraalleenn RReeiinniigguunnggssmmiitttteell uunndd wwiisscchheenn SSiiee ddiiee OObbeerrffllääcchhee

  mmiitt eeiinneemm ssaannfftteenn TTuucchh ttrroocckkeenn.. RReeiinniiggeenn SSiiee ddaass GGeerräätt nniicchhtt mmiitt

  eeiinneemm iinndduussttrriieelllleenn RReeiinniigguunnggssmmiitttteell,, zz..BB.. BBeennzzeenn ooddeerr KKeerroossiinn..

  DDiiee DDeecckkee ddaarrff iinn ddeerr WWaasscchhmmaasscchhiinnee ggeewwaasscchheenn wweerrddeenn,, aabbeerr

  eeiinn HHaannddwwaasscchhvvoorrggaanngg uunndd eeiinn mmaannuueelllleess TTrroocckkeennwwiisscchheenn

  wweerrddeenn ddiiee LLeebbeennssddaauueerr ddeess GGeerräättss vveerrlläännggeerrnn..

  BBiittttee bbeeaacchhtteenn SSiiee ddiiee nnaacchhsstteehheennddeenn VVoorrsscchhrriifftteenn::

  NICHT PROFESSIONEL REINIGEN

  NICHT BLEICHEN

  NORMAL WASCHVORGANG 40°C

  NICHT IM TUMBLER TROCKNEN

  NICHT BÜGELN

  WWiirr eemmppffeehhlleenn IIhhnneenn,, ddiiee DDeecckkee nnuurr ggeemmeeiinnssaamm mmiitt aannddeerreenn

  TTeexxttiilliieenn zzuu wwaasscchheenn..

  EEnnttffeerrnneenn SSiiee vvoorr ddeemm WWaasscchheenn iinn ddeerr

  WWaasscchhmmaasscchhiinnee ddiiee KKoonnttrroolllleeiinnhheeiitt uunndd

  sstteecckkeenn SSiiee ddiiee DDeecckkee iinn eeiinn WWäässcchheenneettzz

  uunndd vveerrssiieeggeellnn SSiiee eess.. WWäähhlleenn SSiiee ddaass

  WWaasscchhpprrooggrraammmm ffüürr 4400°°CC uunndd ffüürr ddeelliikkaattee

  GGeewweebbee..

  BBeennuuttzzeenn SSiiee eeiinn mmiillddeess WWaasscchhmmiitttteell uunndd hhaalltteenn SSiiee ddiiee vvoomm

 • HHeerrsstteelllleerr eemmppffoohhlleennee DDoossiieerruunngg eeiinn.. EEnnttffeerrnneenn SSiiee ddiiee DDeecckkee nnaacchh

  ddeemm WWaasscchheenn aauuss ddeemm NNeettzz uunndd llaasssseenn SSiiee ssiiee aann eeiinneerr

  WWäässcchheelleeiinnee ttrroocckknneenn.. BBeennuuttzzeenn SSiiee kkeeiinnee WWäässcchheekkllaammmmeerrnn

  BBeennuuttzzeenn SSiiee ddiiee DDeecckkee mmiitt eeiinnggeebbaauutteemm SSttööppsseell eerrsstt,, wweennnn ssiiee

  vvoollllssttäännddiigg ttrroocckkeenn iisstt!!

  Schalten Sie die Unterdecke nicht ein, um sie zu trocknen.

  UMWELTFREUNDLICHE ENTSORGUNG

  Laut der europäischen Richtlinie 2002/96/EC über Elektro- und

  Elektronik-Altgeräte dürfen Haushaltsgeräte nicht mit dem

  ungetrennten Hausmüll entsorgt werden, sondern sollten zur

  örtlichen Sammelstelle gebracht werden, damit die einzelnen Teile

  wiederverwertet werden können und so weniger umweltbelastend

  sind.

  Das durchstrichene Symbol einer Mülltonne, das Sie auf

  dem Produkt finden, erinnert Sie an diese Verpflichtung. Setzen Sie

  sich für weitere Informationen über die örtliche Regelung mit Ihrer

  Kommune in Verbindung.

  BBEEWWAAHHRREENN SSIIEE DDIIEESSEE AANNWWEEIISSUUNNGGEENN ZZWWEECCKKSS SSPPÄÄTTEERREERR NNUUTTZZUUNNGG

  AAUUFF

  ÜÜbbeerrpprrüüffeenn SSiiee rreeggeellmmääßßiigg,, oobb ddiiee DDeecckkee AAbbnnuuttzzuunngg ooddeerr

  BBeesscchhääddiigguunnggeenn aauuffwweeiisstt.. WWeennnn ddiieess ddeerr FFaallll iisstt,, ddüürrffeenn SSiiee ddiiee

  UUnntteerrddeecckkee nniicchhtt lläännggeerr bbeennuuttzzeenn uunndd ssoolllltteenn SSiiee ssiiee iinn ddaass

  GGeesscchhääfftt bbrriinnggeenn,, iinn ddeemm SSiiee ssiiee ggeekkaauufftt hhaabbeenn..

 • TECHNISCHE DATEN:

  MODEL NUMMER KTS 110, KTS 120

  ABMESSUNGEN: 1-PERSON 150 X 80 CM

  2-PERSONEN 140 X 160 CM

  VOLTAGE: 230V~ 50Hz

  WATTAGE: 60W PER CONTROLLER

 • GARANTIE*

  WICHTIG!

  Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihr Vertrauen in CRESTA und wir

  sind davon überzeugt, dass Ihnen unser Produkt jahrelang

  Freude bereiten wird. Sollte das Produkt doch nicht

  ordnungsgemäss funktionieren oder sollten Sie Fragen über die

  richtige Benutzung haben, dann steht Ihnen ein sachkundiger

  Helpdesk zur Verfügung um Ihnen die erforderlichen

  Informationen zu erteilen. Setzen Sie sich zuerst mit unserem

  Helpdesk in Verbindung, wir können die meisten Sachen sofort

  lösen. Wenn nicht werden wir Ihnen instruieren wie Sie eine

  Reparatur bekommen können.

  TELEFONNUMMER CRESTA HELPDESK

  + 31 900 – 4000030

  Wir bieten Ihnen eine zweijährige Garantie für unsere Produkte.

  Unsere Garantie deckt alle Fertigungsfehler und alle

  technischen Probleme, die nicht zur Folge unsachgemäser

  Nutzung oder einer Nutzung für Zwecke wo für das Gerät sich

  nicht eignet. Bruch, Schäden durch einer Sturz, Wasserschäden,

  usw. sind von der Garantie ausgeschlossen.

  Für dieses Produkt gilt ein RMA-Verfahren. Siehe dazu auch:

  www.cresta.nl/rma

  *Garantieansprüche ausschliessend gegen Vorlege des original

  Kaufbeleg.

  DRUCKFEHLER BZW. ZWISCHENZEITLICHE ÄNDERUNGEN

  VORBEHALTEN.

  http://www.cresta.nl/rma

 • MMOODDEE DD’’EEMMPPLLOOII FFRRAANNÇÇAAIISS

  Nous vous félicitons d'avoir acheté un de nos chauffe-lits

  électriques CRESTA KTS 110 ou KTS 120 et nous vous remercions

  pour la confiance que vous accordez aux produits de notre

  marque. Nous sommes convaincus qu'avec cet achat, vous avez

  acquis un produit de qualité qui vous sera utile pendant de

  longues années.

  Si, après la lecture de ce mode d'emploi, vous aviez encore des

  questions au sujet du produit et de son usage, nous vous prions de

  contacter notre service après-vente au numéro de téléphone

  suivant:

  + 31 900 – 4000030

  INSTRUCTIONS

  Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant la première

  utilisation, même si vous connaissez déjà ce genre de produit. Le

  bon suivi des consignes de sécurité ci-dessous réduit le risque

  d'incendie, de chocs électriques et de blessures. Conservez bien

  ce mode d'emploi, la carte-garantie, votre bon d'achat et

  l'emballage en vue d'une utilisation future. Si vous cédez le produit

  à une autre personne, veillez à lui remettre aussi ce mode

  d'emploi.

  IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS DDEE SSEECCUURRIITTÉÉ IIMMPPOORRTTAANNTTEESS

  GGAARRDDEEZZ CCEESS IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS ÀÀ PPOORRTTÉÉEE DDEE LLAA MMAAIINN!!

  Ce chauffe-lit électrique est un produit de haute qualité, conçu

  pour servir de longues années à condition qu’il soit utilisé et

  entretenu de façon correcte. Gardez donc ces instructions afin de

  les consulter si besoin en est. Si une autre personne utilise ce

  chauffe-lit, remettez-lui ce mode d’emploi.

 • Lisez les

  instructions

  Ne pas

  utiliser en

  état plié ou

  froissé

  Ne pas

  percer

  avec des

  aiguilles

  NNee ppaass llaaiisssseerr

  uuttiilliisseerr ppaarr

  jjeeuunneess eennffaannttss

  ((00--33 aannss))

  CCee cchhaauuffffee--lliitt nn’’eesstt ppaass ccoonnççuu ppoouurr uunn uussaaggee mmééddiiccaall cclliinniiqquuee..

  LLiisseezz aatttteennttiivveemmeenntt ccee mmooddee dd’’eemmppllooii eett ssuuiivveezz lleess

  iinnssttrruuccttiioonnss..

  UUttiilliisseezz llee cchhaauuffffee--lliitt uunniiqquueemmeenntt ppoouurr rréécchhaauuffffeerr uunn

  lliitt..

  NNee bbrraanncchheezz ccee cchhaauuffffee--lliitt qquuee ssuurr uunnee

  aalliimmeennttaattiioonn dduu vvoollttaaggee ssppéécciiffiiéé ssuurr ll’’ééttiiqquueettttee..

  N’utilisez pas ce chauffe-lit s’il est plié ou froissé.

  N’utilisez pas ce chauffe-lit comme un drap et ne le mettez pas

  sous un matelas.

  NN’’uuttiilliisseezz ppaass ccee cchhaauuffffee--lliitt ppoouurr ddeess ppeerrssoonnnneess iinnffiirrmmeess,,ddeess

  bbéébbééss oouu ddee ppeettiittss eennffaannttss,, ddeess ppeerrssoonnnneess iinnsseennssiibblleess àà llaa

  cchhaalleeuurr oouu ddeess aanniimmaauuxx.. LLeess ppeerrssoonnnneess pprréésseennttaanntt uunnee

  sseennssiibbiilliittéé àà llaa cchhaalleeuurr lliimmiittééee nnee ppeeuuvveenntt uuttiilliisseerr ccee

  cchhaauuffffee--lliitt qquuee ssoouuss ssuuppeerrvviissiioonn..

  EEvviitteezz qquuee llee cchhaauuffffee--lliitt ssooiitt ppeerrccéé ppaarr ddeess ééppiinngglleess oouu dd’’aauuttrreess

  oobbjjeettss ppooiinnttuuss..

  NNee ttiirreezz ppaass ssuurr llee ccââbbllee éélleeccttrriiqquuee eett nnee llee ttoorrddeezz ppaass..

  NN’’eexxppoosseezz ppaass llee ccoommmmuuttaatteeuurr àà ll’’hhuummiiddiittéé oouu àà ddeess lliiqquuiiddeess..

  SSii llee ffuussiibbllee aa ssaauuttéé oouu ssii llaa ccoonnnneexxiioonn tthheerrmmiiqquuee eesstt ccoouuppééee,,

  ffaaiitteess rrééppaarreerr llee cchhaauuffffee--lliitt ddaannss mmaaggaassiinn ooùù vvoouuss ll’’aavveezz aacchheettéé..

  SSii llee ccââbbllee dd’’aalliimmeennttaattiioonn eesstt eennddoommmmaaggéé,, ffaaiitteess llee rreemmppllaacceerr

  ppaarr ll’’iimmppoorrttaatteeuurr oouu ssoonn sseerrvviiccee aapprrèèss--vveennttee,, oouu ppaarr uunnee aauuttrree

  ppeerrssoonnnnee qquuaalliiffiiééee aaffiinn dd’’éévviitteerr ttoouuttee ssiittuuaattiioonn ddaannggeerreeuussee..

  EEvviitteezz ddee ffrrooiisssseerr llee cchhaauuffffee--lliitt..

  VVéérriiffiieezz rréégguulliièèrreemmeenntt ssii llee cchhaauuffffee--lliitt nnee pprréésseennttee ppaass ddee ssiiggnneess

  dd’’eennddoommmmaaggeemmeenntt oouu dd’’uussuurree.. EEnn ccaass ddee tteellss pprroobbllèèmmeess,, oouu ssii

  llee cchhaauuffffee--lliitt nn’’eesstt ppaass uuttiilliisséé ccoorrrreecctteemmeenntt,, cceesssseezz

  iimmmmééddiiaatteemmeenntt ddee ll’’uuttiilliisseerr eett rreettoouurrnneezz--llee aauu mmaaggaassiinn ooùù vvoouuss

  ll’’aavveezz aacchheettéé..

 • NN’’uuttiilliisseezz ppaass uunn cchhaauuffffee--lliitt ss’’iill eesstt hhuummiiddee oouu mmoouuiilllléé..

  NN’’uuttiilliisseezz ppaass ddee mmiinnuutteerriiee ppoouurr mmeettttrree llee cchhaauuffffee--lliitt eenn mmaarrcchhee..

  EEnn rraannggeeaanntt llee cchhaauuffffee--lliitt,, éévviitteezz ddee llee pplliieerr eett llee sseerrrreerr ttrroopp

  ffoorrtt..

  DDèèss qquuee llee cchhaauuffffee--lliitt eesstt mmiiss eenn mmaarrcchhee,, iill ffaauutt éévviitteerr::

  -- ddee ddééppoosseerr ddeessssuuss ddeess oobbjjeettss ggrraannddss eett lloouurrddss,, ccoommmmee ddeess

  vvaalliisseess;;

  -- ddee ddééppoosseerr ddeessssuuss ddeess ssoouurrcceess ddee cchhaalleeuurr,, bboouuiillllootttteess oouu

  ppllaaqquueess cchhaauuffffaanntteess..

  AAssssuurreezz--vvoouuss qquuee llee ccoommmmuuttaatteeuurr nn’’eesstt ppaass ccoouuvveerrtt ppaarr ddeess

  ccoouuvveerrttuurreess,, ccoouussssiinnss,, eettcc.. AAlllloonnggeezz--vvoouuss ssuurr llee cchhaauuffffee--lliitt eett ppaass

  eenn ddeessssoouuss.. NNee pplliieezz ppaass llee cchhaauuffffee--lliitt ss’’iill eesstt eennccoorree cchhaauudd..

  SSii vvoouuss nn’’uuttiilliisseezz ppaass qquuoottiiddiieennnneemmeenntt llee cchhaauuffffee--lliitt,, ddéébbrraanncchheezz

  ssaa ffiicchhee ddee llaa pprriissee éélleeccttrriiqquuee eett rreettiirreezz--llee dduu lliitt.. RRaannggeezz llee

  cchhaauuffffee--lliitt aauu sseecc jjuussqquu’’àà ssoonn uuttiilliissaattiioonn ssuuiivvaannttee,, ddee pprrééfféérreennccee

  ddaannss llee ssaacc dd’’eemmbbaallllaaggee ddaannss lleeqquueell vvoouuss ll’’aavveezz aacchheettéé..

  CChhooiissiisssseezz llee rrééggllaaggee 11 ppoouurr llaaiisssseerr llee cchhaauuffffee--lliitt aalllluumméé dduurraanntt

  llaa nnuuiitt ((ssooiitt uunnee uuttiilliissaattiioonn eenn ccoonnttiinnuu))..

  NN’’uuttiilliisseezz ppaass ccee cchhaauuffffee--lliitt ssuurr uunn lliitt rrééggllaabbllee.. SSii vvoouuss llee ffaaiitteess

  qquuaanndd mmêêmmee,, vveeiilllleezz àà ccee qquuee llee ccââbbllee dd’’aalliimmeennttaattiioonn nnee ssooiitt

  ppaass ccooiinnccéé eennttrree lleess ppaarrttiieess mmoobbiilleess..

  LLeess eennffaannttss nnee ppeeuuvveenntt uuttiilliisseerr llee cchhaauuffffee--lliitt qquuee ssoouuss ssuuppeerrvviissiioonn

  dd’’uunn aadduullttee.. VVeeiilllleezz àà ccee qquuee ll’’eennffaanntt nnee jjoouuee ppaass aavveecc llee

  cchhaauuffffee--lliitt..

  CCee cchhaauuffffee--lliitt nnee ddooiitt ppaass êêttrree uuttiilliisséé ppaarr uunn jjeeuunnee eennffaanntt,, ssaauuff ssii

  llee ppaarreenntt ll’’aa rréégglléé aauu pprrééaallaabbllee oouu ssii ll’’eennffaanntt aa rreeççuu ddeess

  ccoonnssiiggnneess ssuurr llaa mméétthhooddee ddee rrééggllaaggee eett dd’’uuttiilliissaattiioonn..

  LLoorrssqquu’’iill nn’’eesstt ppaass uuttiilliisséé,, llee cchhaauuffffee--lliitt ddooiitt êêttrree ssttoocckkéé ccoommmmee ssuuiitt::

  -- llaaiisssseezz rreeffrrooiiddiirr llee cchhaauuffffee--lliitt aavvaanntt ddee llee pplliieerr

  -- nnee ffrrooiisssseezz ppaass llee cchhaauuffffee--lliitt eenn yy ppoossaanntt ddeess oobbjjeettss aapprrèèss ll’’aavvooiirr

  pplliiéé..

 • MMIISSEE EENN MMAARRCCHHEE

  NN’’aalllluummeezz ppaass ccee cchhaauuffffee--lliitt aavvaanntt dd’’êêttrree ssûûrr qquu’’iill aa ééttéé iinnssttaalllléé

  ssuuiivvaanntt lleess iinnssttrruuccttiioonnss ssuuiivvaanntteess

  LLee cchhaauuffffee--lliitt aa uunnee ppaarrttiiee pplluuss ppooiinnttiillllééee

  qquuee ll’’aauuttrree.. LLaa ppaarrttiiee llaa pplluuss ppooiinnttiillllééee

  eesstt ddeessttiinnééee aauuxx ppiieeddss.. NN’’uuttiilliisseezz ddoonncc ppaass

  cceettttee ppaarrttiiee ppoouurr llaa ttêêttee eett llee ttoorrssee..

  BBrraanncchheezz llaa ffiicchhee dduu ccââbbllee éélleeccttrriiqquuee

  pprrèèss ddee ll’’iinntteerrrruupptteeuurr ssuurr llaa pprriissee dduu cchhaauuffffee--lliitt

  ((vvooiirr ddeessssiinn))..

  EEttaalleezz llee cchhaauuffffee--lliitt ssuurr vvoottrree mmaatteellaass eett aassssuurreezz--

  vvoouuss qquu’’iill nn’’yy aa ppaass ddee pplliiss ddaannss llaa ppaarrttiiee ooùù ssee

  ttrroouuvvee ll’’iinntteerrrruupptteeuurr,, ccôôttéé cchheevveett.. EEnnssuuiittee,,

  rreeccoouuvvrreezz--llee dd’’uunn ddrraapp--hhoouussssee.. AAssssuurreezz--vvoouuss àà nnoouuvveeaauu

  ddee ll’’aabbsseennccee ddee pplliiss oouu ddee ffrrooiissssuurreess eett lliisssseezz llee ddrraapp..

  EEnnffiinn,, vvoouuss ppoouuvveezz aajjoouutteerr uunnee ccoouueettttee ppoouurr éévviitteerr ttoouuttee ppeerrttee ddee

  cchhaalleeuurr..

  AAssssuurreezz--vvoouuss qquuee llee cchhaauuffffee--lliitt eesstt ccoorrrreecctteemmeenntt ppoossiittiioonnnnéé ssuurr llee

  mmaatteellaass ((llee ccââbbllee dd’’aalliimmeennttaattiioonn ddooiitt ssee ttrroouuvveerr pprrèèss ddee ll’’ééppaauullee

  eett llaa ppaarrttiiee cchhaauuffffee--ppiieeddss pprrèèss ddeess ppiieeddss)).. BBrraanncchheezz llaa ffiicchhee ddaannss

  llaa pprriissee ddee ccoouurraanntt..

  LLee cchhaauuffffee--lliitt ffoonnccttiioonnnnee uunniiqquueemmeenntt ssuurr uunn ccoouurraanntt aalltteerrnnaattiiff ddee

  223300 vvoollttss..

  LLaaiisssseezz cchhaauuffffeerr ppeennddaanntt eennvviirroonn 1155 mmiinnuutteess..

  -- PPoossiittiioonn 33 == cchhaalleeuurr mmaaxxiimmaallee

  -- PPoossiittiioonn 22 == cchhaalleeuurr mmooyyeennnnee

  -- PPoossiittiioonn 11 == cchhaalleeuurr mmiinniimmaallee ((ccoonnsseeiillllééee ppoouurr ll’’uussaaggee ccoonnttiinnuu))

  -- PPoossiittiioonn 00 == llee cchhaauuffffee--lliitt nnee ffoonnccttiioonnnnee pplluuss ((ppaass ddee ccoouurraanntt))..

  CCee cchhaauuffffee--lliitt ccoommpprreenndd uunnee zzoonnee cchhaauuffffee--ppiieeddss ddiissttiinnccttee..

 • FFOONNCCTTIIOONN MMIINNUUTTEERRIIEE

  Vous pouvez à présent bénéficier d’une chaleur bienfaisante.

  Après environ 180 minutes, le chauffe-lit s’éteint automatique-

  ment. Pour le rallumer, mettez l’interrupteur en position ‘0’ et,

  après 5 secondes, sélectionnez une autre réglage de chaleur.

  AATTTTEENNTTIIOONN:: NNee tteesstteezz ppaass llaa tteemmppéérraattuurree dduu cchhaauuffffee--lliitt eenn ppoossaanntt

  llaa mmaaiinn ddeessssuuss.. LLaa mmaaiinn eesstt mmooiinnss sseennssiibbllee àà llaa cchhaalleeuurr qquuee llaa

  ppeeaauu dduu rreessttee dduu ccoorrppss.. UUnnee tteemmppéérraattuurree ppeerrççuuee ppaarr lleess mmaaiinnss

  ccoommmmee mmooddéérréémmeenntt cchhaauuddee,, ppeeuutt ss’’aavvéérreerr mmooiinnss aaggrrééaabbllee

  qquuaanndd vvoouuss vvoouuss ccoouucchheezz ssuurr llee cchhaauuffffee--lliitt..

  RREEMMAARRQQUUEE SSUUPPPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE::

  LLeess ppiièècceess éélleeccttrroonniiqquueess ddee ll’’iinntteerrrruupptteeuurr ppeeuuvveenntt ddeevveenniirr

  cchhaauuddeess lloorrssqquuee llee cchhaauuffffee--lliitt eesstt aalllluumméé.. EEvviitteezz ddoonncc ddee ccoouuvvrriirr

  ll’’iinntteerrrruupptteeuurr oouu ddee llee ppoosseerr ssuurr llee cchhaauuffffee--lliitt..

  LLee cchhaauuffffee--lliitt ddooiitt êêttrree rreeccoouuvveerrtt dd’’uunnee ccoouuvveerrttuurree oouu dd’’uunnee

  ccoouueettttee aaffiinn dd’’éévviitteerr uunnee ppeerrttee ddee cchhaalleeuurr eett uunnee mmaannqquuee

  dd’’eeffffiiccaacciittéé dduu cchhaauuffffaaggee..

  SSeeuulleess lleess ppeerrssoonnnneess qquuaalliiffiiééeess qquuii uuttiilliisseenntt ddeess ppiièècceess ddee rreecchhaannggee

  oorriiggiinnaalleess ssoonntt aauuttoorriissééeess àà ffaaiirree ddeess rrééppaarraattiioonnss.. LLeess rrééppaarraattiioonnss

  eeffffeeccttuuééeess ppaarr ddeess ppeerrssoonnnneess nnoonn qquuaalliiffiiééeess ppeeuuvveenntt ccoommppoorrtteerr

  ddeess rriissqquueess ppoouurr ll’’uuttiilliissaatteeuurr..

  EENNTTRREETTIIEENN

  SSii llee cchhaauuffffee--lliitt eesstt ssaallee,, vvoouuss ppoouuvveezz nneettttooyyeerr llaa ssuurrffaaccee

  aavveecc uunn ddéétteerrggeenntt nneeuuttrree eett ll’’eessssuuyyeerr àà ll’’aaiiddee dd’’uunn

  cchhiiffffoonn ddoouuxx.. NN’’uuttiilliisseezz ppaass ddee ssoollvvaannttss iinndduussttrriieellss tteellss qquuee dduu

  bbeennzzèènnee oouu dduu kkéérroossèènnee.. LLee cchhaauuffffee--lliitt eesstt llaavvaabbllee eenn mmaacchhiinnee,,

  mmaaiiss uunn llaavvaaggee àà llaa mmaaiinn pprroolloonnggeerraa llaa lloonnggéévviittéé dduu pprroodduuiitt..

 • SSuuiivveezz ssccrruuppuulleeuusseemmeenntt lleess iinnssttrruuccttiioonnss ddee llaavvaaggee::

  NETTOYAGE À SEC EXCLU

  NE PAS BLANCHIR

  TISSUS DELICATS 40°C

  NNEE PPAASS SSÉÉCCHHEERR AAUU SSÈÈCCHHEE-- LLIINNGGEE

  NE PAS REPASSER

  AAvvaanntt ddee ppllaacceerr llee cchhaauuffffee--lliitt ddaannss llaa mmaacchhiinnee àà llaavveerr,, eennlleevveezz llee

  bbooîîttiieerr ddee ccoommmmaannddee eett mmeetttteezz llee cchhaauuffffee--lliitt ddaannss uunnss ssaacc ffiilleett

  ffeerrmméé..

  NNoouuss vvoouuss rreeccoommmmaannddoonnss ddee llaavveerr llee cchhaauuffffee--lliitt aavveecc dd’’aauuttrreess

  ppiièècceess ddee lliinnggee..

  SSéélleeccttiioonnnneezz uunn pprrooggrraammmmee ddee llaavvaaggee àà 4400°°CC ppoouurr ttiissssuuss ddéélliiccaattss..

  UUttiilliisseezz uunn ddéétteerrggeenntt ddoouuxx eenn rreessppeeccttaanntt llee ddoossaaggee pprreessccrriitt ppaarr llee

  ffaabbrriiccaanntt..

  Notez qu'un lavage trop fréquent cause l'usure du chauffe-lit. Ce

  produit ne devrait pas être lavé plus de 5 fois pendant sa durée de

  vie.

  CCee cchhaauuffffee--lliitt eett llaa pprriissee iinnccoorrppoorrééee nnee ppeeuuvveenntt êêttrree uuttiilliissééssqquuee

  ss’’iillss ssoonntt ttoouutt àà ffaaiitt sseeccss..

  NN’’aalllluummeezz jjaammaaiiss llee cchhaauuffffee--lliitt aaffiinn ddee llee sséécchheerr !!

 • ÉLIMINATION ÉCOLOGIQUE

  Conformément à la directive 2002/96/EC de l'Union Européenne

  relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques,

  les appareils électroménagers ne peuvent plus être éliminés avec

  les déchets ménagers, mais doivent être déposés dans un point

  de collecte local afin de permettre le recyclage des pièces et de

  réduire ainsi la perte de ressources précieuses.

  Le symbole représentant une la poubelle barrée vous

  rappelle de cette obligation. Contactez le service communal

  compétent pour recevoir plus d’informations sur les

  règlementations locales en vigueur.

  DDoonnnnééeess tteecchhnniiqquueess

  MMooddèèllee :: KKTTSS 111100,, KKTTSS 112200

  Voltage : 230 V / 50 Hz

  WWaattttss :: 6600 WW ppaarr ll’’iinntteerrrruupptteeuurr

  DDiimmeennssiioonnss :: 115500 xx 8800 // 11--ppeerrssoonnnnee

  114400 xx 116600 // 22--ppeerrssoonnnneess

 • GGAARRAANNTTIIEE

  NNoouuss vvoouuss rreemmeerrcciioonnss ddee vvoottrree ccoonnffiiaannccee eenn CCRREESSTTAA eett nnoouuss

  ssoommmmeess ccoonnvvaaiinnccuuss qquuee nnoottrree pprroodduuiitt vvoouusssseerraa uuttiillee ppeennddaanntt

  pplluussiieeuurrss aannnnééeess..

  SSii ll’’aarrttiiccllee nnee ffoonnccttiioonnnnee ppaass ccoorrrreecctteemmeenntt eett // oouu ssii vvoouuss aavveezz ddeess

  qquueessttiioonnss aauu ssuujjeett ddee ssoonnuuttiilliissaattiioonn,, ccoonnttaacctteezz nnoottrree sseerrvviiccee

  dd’’aassssiissttaannccee,, qquuii ppoouurrrraa vvoouuss ddééppaannnneerr oouu vvoouuss iinnffoorrmmeerr..NNee vvoouuss

  aaddrreesssseezz ddoonncc ppaass aauu vveennddeeuurr dduu mmaaggaassiinn ooùù vvoouuss aavveezz aacchheettéé

  ccee pprroodduuiitt,, mmaaiiss ccoonnttaacctteezz ttoouutt dd’’aabboorrdd nnooss ssppéécciiaalliisstteess aauu

  nnuumméérroo ddee ttéélléépphhoonnee ssuuiivvaanntt ::

  CCRREESSTTAA HHEELLPPDDEESSKK :: ++ 3311 990000 –– 44000000003300

  NNoouuss vvoouuss ooffffrroonnss 22 aannss ddee ggaarraannttiiee ssuurr nnooss pprroodduuiittss.. CCeettttee

  ggaarraannttiiee ccoouuvvrree ttoouuss lleess vviicceess ddee ffaabbrriiccaattiioonn eett pprroobbllèèmmeess

  tteecchhnniiqquueess qquuii nnee ssoonntt ppaassdduuss àà uunn uussaaggee iinnccoorrrreecctt eett // oouu uunnee

  uuttiilliissaattiioonn àà llaaqquueellllee llee pprroodduuiitt nn’’ééttaaiitt ppaass ddeessttiinnéé..

  LLaa ccaassssee,, lleess ddoommmmaaggeess rrééssuullttaanntt dd’’uunnee cchhuuttee oouu dd’’uunnee

  eexxppoossiittiioonn àà ll’’eeaauu,, eettcc,, ssoonntt eexxcclluuss ddee nnoottrree ggaarraannttiiee.. CCee pprroodduuiitt

  ffaaiirr ll’’oobbjjeett dd’’uunnee pprrooccéédduurree RRMMAA –– vvooiirr aauussssii

  wwwwww..ccrreessttaa..nnll//rrmmaa

  AAtttteennttiioonn :: ggaarraannttiiee eexxcclluussiivveemmeenntt ssuurr pprréésseennttaattiioonn ddee llaa pprreeuuvvee

  dd’’aacchhaatt oorriiggiinnaall

  SSOOUUSS RRÉÉSSEERRVVEE DDEESS FFAAUUTTEESS DDEE FFRRAAPPPPEE EETT MMOODDIIFFIICCAATTIIOONNSS

  http://www.cresta.nl/rma