K¤t tarcia wewn¤â„¢trznego i kohezja dla ska¥â€ U. SANETRA ¢â‚¬â€œ K¤t tarcia wewn¤â„¢trznego i sp£³jno¥â€¤â€

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of K¤t tarcia wewn¤â„¢trznego i kohezja dla ska¥â€ U....

 • WARSZTATY z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie”

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  393

  Mat. Symp. str. 393 – 404

  Urszula SANETRA Główny Instytut Górnictwa, Katowice

  Kąt tarcia wewnętrznego i spójność skał zwięzłych i spękanych

  Streszczenie

  Badania w trójosiowym stanie naprężeń prowadzono na typowych skałach karbońskich

  GZW: piaskowcu, iłowcu i węglu. Uzyskano wartości podstawowych parametrów badanych skał: naprężenie krytyczne, naprężenie resztkowe, odkształcenie krytyczne i resztkowe dla zadanego ciśnienia okólnego (p = 0 ÷ 70 MPa) oraz określono różnymi metodami kąt tarcia wewnętrznego i spójność dla skał zwięzłych i spękanych.

  1. Wstęp

  Przebieg deformacji skał w naturalnych warunkach ich występowania najlepiej pozwalają

  poznać badania w trójosiowym stanie naprężeń. Prowadzone od lat w Laboratorium

  Geomechaniki Górniczej Głównego Instytutu Górnictwa (Sanetra 1994; Krzysztoń 1998)

  badania w konwencjonalnym trójosiowym ściskaniu 1 > 2 = 3 pozwoliły na analizę stanu

  zniszczenia skał znajdujących się na różnych głębokościach, a zastosowanie do badań sztywnej

  maszyny wytrzymałościowej MTS 810 umożliwiło uzyskanie całkowitej charakterystyki

  wytrzymałościowo-odkształceniowej opisującej stan przed- i pokrytyczny badanej próbki.

  Rys. 1.1. Krzywe f  dla piaskowca drobnoziarnistego przy różnym ciśnieniu okólnym:

  krzywa 1 – p = 0 MPa, 2 – p = 5 MPa, 3 – p = 10 MPa, 4 – p = 15 MPa, 5 – p = 20 MPa, 6 – p = 30 MPa, 7 – p = 50 MPa, 8 – p = 70 MPa

  Fig. 1.1. Curves f  for fine-grained sandstone for different confining pressures: curve 1 – p = 0 MPa, 2 – p = 5 MPa, 3 – p = 10 MPa, 4 – p = 15 MPa, 5 – p = 20 MPa,

  6 – p = 30 MPa, 7 – p = 50 MPa, 8 – p = 70 MPa

     

    M

  P a]

 • U. SANETRA – Kąt tarcia wewnętrznego i spójność skał zwięzłych i spękanych

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  394

  Na rysunku 1.1. przedstawiono wyniki badań prowadzonych z prędkością odkształcenia

  έ = 10-5s-1 na próbkach piaskowca drobnoziarnistego pobranego ze stropu pokładu 502/II

  w KWK „Polska Wirek”. Eksperyment prowadzono przy różnych wartościach ciśnienia okól-

  nego w zakresie od 0 do 70 MPa.

  Z badań tych wynika (rys. 1.1.), że poprzez zwiększenie przyłożonego ciśnienia okólnego

  wytrzymałość ściskanych próbek zwiększa się oraz, że ze wzrostem ciśnienia okólnego zwię-

  ksza się również wartość odkształcenia krytycznego (odkształcenia odpowiadającego napręże-

  niu krytycznemu) i znacznie zwiększa się naprężenie resztkowe. Jest to zgodne z rezultatami

  uzyskiwanymi przez innych badaczy (Długosz i in. 1981; Kwaśniewski 1983; Gustkiewicz

  1990; Krzysztoń i in. 1998).

  Uzyskane charakterystyki naprężeniowo - odkształceniowe stanowiły podstawę do ozna-

  czenia i analizy wytrzymałościowych i odkształceniowych własności skał nie naruszonych

  i spękanych. Pozwoliły również na określenie innych parametrów ważnych przy prowadzeniu

  robót górniczych i prac budowlanych na znacznych głębokościach.

  2. Metody wyznaczania kąta tarcia wewnętrznego i spójności skał zwięzłych i spękanych

  Prace laboratoryjne prowadzone w trójosiowym stanie naprężenia, gdzie głębokość zale-

  gania skał symulowana jest zadawanym ciśnieniem okólnym umożliwiły uzyskanie w tych wa-

  runkach parametrów wytrzymałościowych skał.

  Zgodnie z zaleceniami Międzynarodowego Towarzystwa Mechaniki Skał wyróżnia się trzy

  typy testów trójosiowych pozwalających uzyskać obwiednię granicy wytrzymałości: test

  klasyczny, test wielokrotnego zniszczenia i test ciągłego zniszczenia.

  Znajomość granicy wytrzymałości pozwala określić stałe materiałowe tj: spójność c i kąt

  tarcia wewnętrznego  , które można wyznaczyć różnymi metodami. W najczęściej stosowa-

  nym teście klasycznym spójność i kąt tarcia wewnętrznego można określić:

   metodą stycznej do kół Mohra (rys. 2.1.),

   metodą obliczeniową według wzorów (2.4, 2.5), stosowanych w układzie współrzędnych (p, q) (rys. 2.2.),

  W teście ciągłego zniszczenia spójność i kąt tarcia wewnętrznego wyznacza się meto-

  dą obliczeniową według wzorów (2.7, 2.8), stosowanych w układzie współrzędnych 3, 1 (rys. 2.3.).

  We wszystkich stosowanych metodach w celu określania spójności i kąta tarcia niezbędna

  jest znajomość naprężenia krytycznego badanej skały dla zadanego ciśnienia okólnego.

  Dla wyznaczenia spójności i kąta tarcia wewnętrznego pomocna jest konstrukcja kół Mohra

  w układzie współrzędnych:

  – naprężenie ścinające  (rzędna)

  – naprężenie normalne  (odcięta).

  W układzie tych współrzędnych na osi odciętych nanosi się koła/ półokręgi przedstawiające

  wartości naprężenia krytycznego dla stosowanych ciśnień (Kidybiński 1982; Bukowska i in.

  1998; Majcherczyk 2000).

  Dla uzyskanych kół/półokręgów wyznacza się obwiednię, a następnie wyznacza prostoli-

  niowy odcinek obwiedni kół Mohra – styczną. Wielkość kąta utworzonego między styczną

  i osią odciętych odpowiada wartości kąta tarcia wewnętrznego , natomiast odcinek utworzony

  przez przecięcie osi rzędnych styczną daje wartość spójności c. Jest to jednak metoda

  subiektywna.

 • WARSZTATY z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie”

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  395

  Rys. 2.1. Warunek Coulomba-Mohra na płaszczyźnie () Fig. 2.1. Coulomb-Mohr’s criterion at  plane

  Druga metoda pozwala na bardziej jednoznaczne określenie spójności i kąta tarcia

  wewnętrznego poprzez nanoszenie kolejnych punktów o współrzędnych p, q obliczonych

  według wzorów:

  2 p

  31    (2.1)

  2 q

  31    (2.2)

  gdzie:

  p – położenie środka koła,

  q – naprężenie stycznym.

  Dla otrzymanego wykresu punktowego wyznacza się równanie aproksymanty:

  qf = p tg  + a (2.3)

  z którego określa się kąt tarcia wewnętrznego  i spójność c wg wzorów:

   = arc sin tg  (2.4)

  cos

  a c  (2.5)

 • U. SANETRA – Kąt tarcia wewnętrznego i spójność skał zwięzłych i spękanych

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  396

  Związki analityczne pomiędzy prostą qf w układzie (p, q) a prostą f w układzie (, 

  przedstawia rysunek 2.2.

  Rys. 2.2. Związki analityczne pomiędzy prostą qf w układzie (p, q) a prosta f w układzie ( Fig. 2.2. Analytical relationships between straight line qf in scheme (p, q) and straight line f in scheme (

  W teście ciągłego zniszczenia (Kovari 1983; Nowakowski 1994) otrzymuje się obwiednię

  granicy wytrzymałości i obwiednię wytrzymałości rezydualnej, którą można przybliżyć linią

  prostą lub dwoma prostymi o równaniu:

  1= mi p + bi (2.6)

  gdzie:

  mi – tangens kąta nachylenia,

  bi – rzędna punktu przecięcia wyznaczonej prostej z osią 

  p – ciśnienie okólne.

  Parametry te można wykorzystać do obliczania wartości kąta tarcia wewnętrznego

  i i spójności ci według poniższych wzorów wynikających z teorii Coulomba:

  1m

  1m arcsin

  i

  i i

    (2.7)

  icos2

  sin1 bc

  i ii

    (2.8)

  Obwiednię kół Mohra uznał Talobre za krzywą zbudowaną z trzech oddzielnych łuków

  (rys. 2.4.). Łuk 1 odpowiada utracie ciągłości górotworu na drodze poślizgu, łuk 2 odpowiada